BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE"

Transcriptie

1 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR, geassocieerde notarissen" met zetel te Sint-Niklaas. IS VERSCHENEN: De naamloze vennootschap TER MUYLE met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer , met BTWnummer BE Opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "DOKTER BOEDTS D." bij akte, verleden voor notaris André Toye te Oudenaarde op tweeëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart daarna onder nummer /115, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde op 22 september 2009, ter publicatie aangeboden om te verschijnen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, waarbij de rechtsvorm werd omgezet en de benaming werd gewijzigd in de huidige. Hier vertegenwoordigd door : - de naamloze vennootschap IPARCO te 9402 Meerbeke, Neep 101 ondernemingsnummer met als vast vertegenwoordiger de Heer Axel Boedts, te 9402 Meerbeke, Neep 101; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEVIM met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 2, ondernemingsnummer , met als vast vertegenwoordiger de Heer Jozef Vande Vyvere, wonende te 8700 Tielt, Grote Hulststraat 47; Beiden handelend in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 22 september 2009, ter publicatie aangeboden om te verschijnen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge artikel 19 van de statuten. Hierna genoemd "de comparante" Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 1

2 2 De comparante verzoekt de notaris authentiek vast te stellen van hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. STATUUTAKTE. Comparante is eigenares van het hierna beschreven onroerend goed : STAD SINT-NIKLAAS DERDE AFDELING Een perceel bouwgrond gelegen aan het park in woonzone, in een binnen gebied tussen de Nieuwstraat, Hemelaerstraat en Grote Markt te Sint-Niklaas, kadastraal bekend volgens de titel van eigendom Sectie E, nrs 1244/K/3, 1193/D, 1194/L, 1194/M, 1191/A, 1194/R, 1172, 1244/N/6, 1201/B en 1194/N, samen groot m² waarvan het deel aangeduid in het lichtblauw op het plan van de landmeter zal worden overgedragen aan de stad Sint-Niklaas zoals opgenomen in de bijzondere bepalingen als Park waarover meer infra. Het landmetersplan bevat: a/ het perceel grond aangeduid in het roze tbv m² voor de residentie Ter Wilge en m² van de residentie Ter Linde. b/ de percelen in het geel die overeenstemmen met de exclusieve genotrechten van de verschillende privatieven. c/ Het perceel in het groen dat overeenkomt met de algemene gemeenschappelijke delen van het park Colman. d/ de erfdienstbaarheden van doorgang en inname van de ondergrond. METINGSPLAN Het geheel en de afzonderlijke loten hiervoor vermeld zijn afgebeeld op een plan opgesteld op 19/10/2011 door de Heer Van Der Gucht landmeter, te 9100 Sint Niklaas, Guido Gezellelaan 96. Dit plan blijft hier aangehecht na "ne varietur" te zijn getekend door de comparante en de notaris. Dit plan wordt niet mede overgeschreven op het tweede kantoor der hypotheken te Dendermonde. Op voormelde grond zal PARK COLMAN door de comparante worden opgericht en afgewerkt en de privatieve kavels zullen worden vervreemd samen met een gedeelte van gemeenschappelijke delen in het complex. Het PARK COLMAN zal twee gebouwen omvatten, een gebouw grenzend aan de Nieuwstraat, genoemd TER LINDE en een gebouw aan de Hemelaertraat genoemd TER WILGE. 2. OORSPRONG VAN EIGENDOM De gebouwen worden opgericht door de comparante op de grond ingevolge akte aankoop, verleden voor ondergetekende notaris op 29 Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 2

3 3 september 2009 overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op 6/10/ jegens de naamloze vennootschap Immo Claes met zetel te Sint-Denijs-Westrem en de naamloze vennootschap Maracana met zetel te Sint-Martens- Latem. Het betrof de aankoop van volgende goederen : STAD SINT-NIKLAAS derde afdeling 1) Twee woonhuizen, twee woon- en handelshuizen, een landgebouw en twee percelen tuin, op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint-Niklaas, Nieuwstraat 19, 21, 21/2, +21 en 23 (volgens titel Nieuwstraat 19, 21, 21/2, +21, 23 en 25), kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummers 1193/D, 1194/L, 1194/M, 1191/A, 1194/R, 1201/B en 1194/N, voor een totale grootte van tweeduizend achthonderd dertig vierkante meter (2.830 m²) (totaal KI : eur). 2) Een woning (volgens kadaster garage) met tuin op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint- Niklaas, Hemelaerstraat 40 en De Markt, kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummers 1244/N/6 en 1172, voor een totale grootte van tweeduizend vijfhonderd vijfendertig vierkante meter (2.535 m²) (totaal KI : 99 euro). 3) Een woonhuis op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 38, kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummer 1244/K/3, voor een grootte van vijfenvijftig vierkante meter (55 m²) (KI 272 eur). De goederen sub 1) behoorden toe aan de naamloze vennootschap Immo Claes, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 25 juni 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op 16 juli daarna, onder formaliteitsnummer 55-T- 16/07/ , jegens mevrouw De Roy Maria-Prosper-Henriette te Sint-Niklaas. Laatstgenoemde verkreeg de goederen als volgt: De goederen behoorden sedert meer dan dertig jaar te rekenen toe aan de heer Colman Jozef-Maria-Vital, overleden te Sint-Niklaas op 19 februari Zijn nalatenschap, waaronder voorschreven goederen, is ingevolge zijn eigenhandig testament de dato 30 oktober 2001, neergelegd onder de minuten van notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 15 maart 2002 vervallen aan mevrouw De Roy Maria, voornoemd. De goederen sub 2) behoorden toe aan de naamloze vennootschap Immo Claes, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Wim Verstraeten te Vrasene op 1 februari 2006, overgeschreven alsvoren op 13 februari daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-13/02/ , jegens de heer Myle Jaak-Adolf-Josse-Paul-Marie te Sint-Niklaas, eigenaar van het goed sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 3

4 4 Het goed sub 3) behoorde toe aan de naamloze vennootschap Maracana, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Jacques Hulsbosch te De Pinte, minuuthouder, met tussenkomst van Philip Odeurs, notaris met standplaats Sint- Truiden, op 3 oktober 2006, overgeschreven alsvoren op 7 november daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-07/11/ , jegens de naamloze vennootschap Clever Invest met maatschappelijke zetel te Sint-Truiden. Laatstgenoemde verkreeg het goed ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 10 juni 2003, overgeschreven alsvoren op 16 juni daarna, onder formaliteitsnummer 55T-16/06/ , jegens de heer Bilici Recep en echtgenote mevrouw Bilici Servet, beiden te Sint- Niklaas. Laatstgenoemden verkregen het goed ingevolge akte aankoop, verleen voor notaris Philip Verlinden te Sint-Niklaas op 19 december 2001, overgeschreven alsvoren op 10 januari daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-10/01/ , jegens de heer Maes André-Pierre-Marie, eigenaar van het goed sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden. Bodemdecreet. 1. De verschijners verklaren dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afgeleverd voor ieder nummer op 14 juni 2011, luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 3. De verschijners verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot voormeld onroerend goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 4

5 5 saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verschijners te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de verschijners hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. Dienst leefmilieu : De dienst leefmilieu van de stad Sint- Niklaas heeft bij schrijven van 20 juni 2011 voor ieder kadastraal nummer laten kennen dat voormelde kadastrale nummers geen risico inhoudt qua bodemverontreiniging in de zin van het bodemsaneringsdecreet voor zover kon worden nagegaan en dat geen gegevens beschikbaar zijn in de gemeentelijke inventaris. 3. STATUUT VAN MEDE-EIGENDOM. Teneinde de verdeling van huidig complex tussen verschillende eigenaars mogelijk te maken volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, beslist comparante het complex te stellen onder het regime van gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen zoals voorzien door artikelen 577 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg wordt het complex ingedeeld in een aantal privatieve delen en een aantal gemeenschappelijke delen. Ieder van de privatieve delen vormt een onderscheiden eigendom, waarover afzonderlijk zal kunnen beschikt worden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of die met zakelijke rechten zal kunnen bezwaard worden. De gemeenschappelijke gedeelten daarentegen, zoals hierna beschreven, worden gegroepeerd in een gedwongen onverdeeldheid en zullen een onafscheidelijke bijhorigheid vormen van de privatieve delen waaraan ze gekoppeld worden, telkens voor een breukdeel zoals hierna bepaald. Elke privatief ontvangt: - Een aantal quotiteiten in de algemene gemeenschappelijke delen en in het terrein van het totale complex PARK COLMAN. Deze quotiteiten dienen enkel om hun deel van het terrein en hun daarmee verbonden eigendomsrecht van het terrein te bepalen alsook voor de bijdrage te bepalen van elk privatief in de algemeen gemeenschappelijke kosten van het complex PARK COLMAN. - Een aantal quotiteiten in de bijzondere gemeenschappelijke delen van het gebouw waarin ze zich bevinden, weze het TER WILGE of TER LINDE. De Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 5

6 6 bijdrage in de kosten van het desbetreffend gebouw wordt bepaald door deze quotiteiten. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen (of toebedeeld). Er werd een reglement van mede-eigendom opgemaakt dat bevat: 1/ de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ de wijze van beheer van het gebouw met onder andere de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering en de wijze en de duur van benoeming van een syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en taken; 3/ de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten en ontvangsten; 4/ de regels ingeval van vervreemding of van toekenning van zakelijke of persoonlijke rechten op een kavel; 5/ de regels betreffende de verzekering en heropbouw van het goed 6/ de regels van ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. Dit reglement van mede-eigendom wordt opgenomen in deze akte en vormt samen met deze akte, de statuten van het gebouw. Die statuten leggen de zakenrechtelijke regeling van het complex vast en worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. De wijziging ervan dient te gebeuren volgens de regels vastgesteld in het reglement van mede-eigendom en moet vastgesteld worden bij notariële akte, die ook zal worden overgeschreven op het bevoegd hypotheekkantoor. Er zal door comparante of door de eerste algemene vergadering een reglement van orde vastgesteld worden betreffende het genot van het complex en de regeling van het gemeenschappelijk leven in het complex, ook genaamd huishoudelijk reglement. Dit reglement van orde behoort niet tot de statuten van het complex maar is niettemin tegenstelbaar volgens de voorwaarden erin vermeld. Het kan bij onderhandse akte worden gewijzigd mits een meerderheid van drie/vierden van de stemmen. Een stedenbouwkundige vergunning werd toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas in zitting van : - 6 juli 2010 voor het slopen van 4 panden en 5 panden met referte46021/34793/b/2009/897 en 46021/34793/B/2010/182; - Op 15/11/2010 voor het vellen van bomen met ref 46021/34793/b/2010/490; - Op 20 juni 2011 voor het bouwen van 44 woongelegenheden en 2 ruimtes voor zelfstandige activiteit met ref 46021/34793/b/2011/88 Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 6

7 7 - Op 20 juni 2011 voor het aanleggen van een park en wegenis met referte 46021/34793/b/2011/98 Het stadsbestuur van Sint Niklaas heeft de volgende stedenbouwkundige inlichtingen aan de notaris medegedeeld zoals blijkt uit het notarisattest omvattende een uittreksel uit het plannen en vergunningenregister. Een wijzigende vergunning mbt de wijziging van de terrassen, gevels en binneninrichting zal worden ingediend. De beschrijving van de kavels overeenkomstig deze in te dienen vergunning worden vermeld infra. Kopers verlenen expliciet mandaat aan comparante om deze vergunning te bekomen. De toekomstige appartementen zullen uitgevoerd worden conform deze wijzigende vergunning zonder dat hiervoor een wijzigende basisakte dient ondertekend te worden. De quotiteiten vermeld infra houden rekening met deze gewijzigde vergunning. 4. RECHTSPERSOON. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van medeeigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het complex op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt dan de benaming Vereniging van Mede-eigenaars PARK COLMAN.Deze bestaat uit de Verenigigng van Medeëigenaars van de Residentie Ter Wilge en de Vereniging van Medeëigenaars van de Residentie Ter Linde ; zij heeft haar zetel in het gebouw. Deze zetel zal gevestigd zijn in het appartement van de syndicus indien die in het gebouw woont of zijn zetel heeft. Zoniet is de zetel van rechtswege in het gebouw gevestigd zonder nadere specificatie en wordt voor het overige verwezen naar de aanstellingsakte van de syndicus die aan de ingang van het gebouw (bij elke inkomhall van appartementen) hangt en enerzijds het adres en telefoonnummer van de syndicus aanduidt en anderzijds de plaats waarin het gebouw de statuten, het reglement van orde en het register met beslissingen van de algemene vergadering ter inzage liggen. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dat de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het complex. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel (voor zover zijn eis niet wordt afgewezen) bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 7

8 8 schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. 5. AANGEHECHTE STUKKEN Comparante overhandigt aan de notaris volgende bescheiden en plannen om te worden gehecht aan huidige akte, om samen met deze geregistreerd te worden na ne varietur door comparante en de notaris te zijn getekend geworden : De goedgekeurde plannen van het complex voorwerp dezer, opgemaakt door het architect Bart Dehaene, Viktor Braekmanlaan 91 te 9040 Sint Amandsberg, blijven hier aangehecht. Deze plannen gelden als grafische voorstelling ter verduidelijking van de tekst der statuten, en zijn de volgende: 1/16 liggingsplan 2/16 rooilijnplan 3/16 plattegrond -1, plattegrond 0 4/16 plattegrond +1/+2 5/16 plattegrond +3/+4 6/16 gevelaanzichten 1-5 en 7 7/16 snedes A-E/gevelaanzicht 6 8/16 plattegrond -1 9/16 plattegrond 0 10/16 plattegrond +1 11/16 plattegrond +2 12/16 plattegrond +3 13/16 plattegrond +4 14/16 gevels 1 tot 3 15/16 gevels 4 tot 5 16/16 doorsnede A tot C De in te dienen plannen worden gehecht aan de huidige akte: 1/11 liggingsplan/omgevingsplan 2/11 plattegrond kelderverdieping 3/11 plattegrond gelijkvloers 4/11 plattegrond verdieping 1 5/11 plattegrond verdieping 2 6/11 plattegrond verdieping 3 7/11 plattegrond dakenplan 8/11 Gevels blok 1 Nieuwstraat 9/11 Gevels blok 2 Park 10/11 Snede 1&2 11/11 Snede AA /BB /CC /DD De hierboven ontleedde plannen kunnen door comparante worden gewijzigd om één van de volgende redenen: -om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen (bij voorbeeld: water, gas, elektriciteit, ); Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 8

9 9 -om de bouwwerken uit te voeren in overeenstemming met de vereisten van de bouwkunst of wetgeving; -om het gebruik van de gemeenschappelijke delen te verbeteren; - om gemeenschappelijke delen toe te voegen aan privatieven die er het uitsluitend gebruik van hebben. -om de volgende wijzigingen te kunnen realiseren : a. vereniging van twee of meer kavels; in dat geval worden de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan beide oorspronkelijke kavels, samengevoegd b. splitsing van kavels; in dat geval worden de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan de oorspronkelijke kavels, gesplitst naar goeddunken van comparante, doch volgens dezelfde normen als de oorspronkelijke quotiteiten werden bepaald. c. wijziging van de binnenindeling van de kavels; d. herstelling van de onder a., b. en c. bedoelde wijzigingen in de oorspronkelijke toestand. Al deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de architect van de het gebouw, of door een architect die wordt aangeduid door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De erelonen van deze architect moeten worden betaald door diegene die de werken laat uitvoeren. Deze werken moeten worden uitgevoerd op een wijze die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de overige eigenaars of bewoners van het gebouw. Diegene die deze werken laat uitvoeren is verantwoordelijk voor elke eventuele schade, die wordt berokkend aan de mede-eigendom, aan de andere privatieve kavels of aan derden. Hij verbindt zich ertoe te zullen instaan voor het herstel van de beschadigde zaken in hun oorspronkelijke toestand. Comparante verbindt zich ertoe de constructies op te richten in overeenstemming met de bouwvergunning en de eventuele wijzigende bouwvergunning en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de beknopte beschrijving. Comparante heeft evenwel het recht voorziene materialen te vervangen door andere, waarvan de kwaliteit minstens evenwaardig is aan die van de oorspronkelijke voorziene materialen. Op de maten van de plannen is slechts een afwijking van vijf ten honderd toegestaan. Alle voornoemde documenten maken één geheel uit met de statuten van het complex en vullen elkaar aan. 6. BESCHRIJVING VAN DE GEDWONGEN ONVERDEELDHEID De gedwongen onverdeeldheid omvat de algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex " PARK COLMAN", en ook de bijzondere gemeenschappelijke delen per gebouw zoals volgt: Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 9

10 10 A. De algemene gemeenschappelijke delen De goederen vermeld infra behoren, voor zover aanwezig, toe in onverdeeldheid aan alle medeëigenaars van het complex PARK COLMAN prorata hun quotiteiten in de algemene gemeenschappelijke delen. a) Het terrein in zijn totaliteit zoals beschreven supra. b) de groenzones, tuinen en beplantingen eigen aan het complex PARK COLMAN met uitsluiting van deze die in een privatieve binnenplaats of tuin staan ; de omheiningen/muren grenzend aan de buren die op vraag van de stad Sint Niklaas behouden werden, behoren tot de algemene gemeenschappelijke delen. c) de inrit/inkom en de inkompoort van de garage, de gangen en trappen naar de ondergrondse parkings, de manoeuvreerruimte in de ondergrondse parking, de gangen in de ondergronds verdieping van het complex PARK COLMAN d) alle gemeenschappelijke leidingen van welke aard ook voor oa water, gas, electriciteit en riolering die dienstig zijn voor het hele complex PARK COLMAN, met uitzondering van deze leidingen die zich bevinden en dienstig zijn voor één gebouw. e) de wateropvangbekkens dienstig voor het hele complex PARK COLMAN f) de buitenverlichting g) het fietslokaal h) het lokaal voor een hoogspanningscabine i) het lokaal voor de chauffage/fietsen en kinderwagens dienstig voor de twee gebouwen. j) de inrijpoorten aan de Nieuwstraat en de Hemelaerstraat die toegang geven tot het park. B. De bijzondere gemeenschappelijke delen Behoren tot de bijzonder gemeenschappelijke delen van elk van de gebouwen waarvoor ze dienstig zijn: a) alle dichtingswerken; b) de grondvesten; c) de betonnen delen en/of geraamte, de dragende muren, de terras-constructies, de muren die de privatieve gedeelten van de gemeenschappelijke delen of privatieve delen met verschillende eigenaars scheiden, de buitengevels, de mandeligheid der muren, welke het gebouw mogelijk scheiden van de aanpalende eigendommen; d) de gevels, de steunmuren welke het gebouw mogelijk scheiden van de aanpalende eigendommen; e) de bekleding en versiering van de gevels (met uitzondering van de leuningen, de afschermingen van de vensters, de eventuele zonneluiken en rolluiken en hun bijhorigheden); Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 10

11 11 f) de bekleding der schouwen, de schouwstoelen, rookkanalen en de uitmonding van de schoorsteenpijpen; g) de vloerdekken tussen de verschillende verdiepingen ; h) het dak met zijn bedekking en goten; i) de gemeenschappelijke leidingen van alle aard voor water, gas, elektriciteit en riolering, behoudens nochtans de delen van deze leidingen in het privatief, indien deze leidingen tot uitsluitend en particulier gebruik van dit privatief dienen; j) de inkom, de inkomdeuren en de sasdeuren, de brievenbussen en belinstallaties, lokalen voor tellers voor water, voor elektriciteit, voor gas, voor aansluiting T.V. en telefoon, lokaal voor vuilniscontainers, de trappenzalen naar de verdiepingen met hun sas naar de liften,. k) de installaties voor parlofoon, videofoon, bellen, deuropener (voor zover deze installaties zich bevinden buiten het appartement); o) de noodladders en andere veiligheidsinstallaties voor de bestrijding en preventie van brand of ander ernstig onheil en de evacuatie van personen en goederen in zulk geval ; p) de eventuele luchtkokers met toebehoren; q) de inrichting tot verlichting der gemene delen, inbegrepen de desbetreffende teller; r) de volledige liftinstallaties, de liftschachten en toebehoren, de trappen en trapportalen, gebeurlijke gemeenschappelijke bergruimte en in de kelder of uitgevende op gemeenschappelijke halls en gangen, en alle overige delen van het onroerend goed, welke niet zullen bestemd zijn tot het uitsluitend gebruik van één der mede-eigenaars en welke gemeenschappelijk zullen zijn volgens de wet en het gebruik. Een plan wordt hierbij gevoegd ter verduidelijking van de verdeling in algemene gemeenschappelijke delen en bijzonder gemeenschappelijke delen en privatieve delen. C. Afbakening algemene en bijzondere gemene delen en privatieve delen. Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars van het complex PARK COLMAN of van enkelen van het complex PARK COLMAN bestemd zijn, geacht algemeen gemeenschappelijk te zijn. Indien deze gedeelten echter exclusief gebruikt worden door alle mede-eigenaars van een gebouw of van enkelen van een gebouw, dan worden deze gedeelten geacht bijzondere gemeenschappelijke delen te zijn van het desbetreffende gebouw. Wanneer deze gedeelten echter exclusief gebruikt worden door één der mede-eigenaars worden zij geacht privatief te zijn. Het aandeel van ieder privatief deel in de gemeenschappelijke gedeelten wordt bepaald rekening houdend met de respectieve waarde ervan. Buiten de wijziging van deze Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 11

12 12 aandelen met unaniem akkoord van alle mede-eigenaars, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen indien die verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 7. BESCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De gebouwen TER WILGE EN TER LINDE" bevatten de volgende bijzondere gemeenschappelijke en privatieve delen in de gebouwen onder voorbehoud van gebruik door het gehele complex PARK COLMAN, in welk geval het gaat over algemeen gemeenschappelijke delen. A/ GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 1/ in de ondergrond: a/ lokalen bestemd voor de vuilnisbakken; b/ lokalen waar zich de tellers van water, elektriciteit en gas bevinden; c/ de trappen en trapzalen; d/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; e/ trappen, liften en de gangen die daarnaar leiden f/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ op het gelijkvloers: a/ de gangen naar de trappen en hun deuren; b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; d/ de groenzones, de sokkel; e/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; f/ de brievenbussen en de belinstallaties; 3/ op de eerste, tweede, derde verdieping: a/ de gangen naar de trappen, b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie. B/ PRIVATIEVE DELEN In het gebouw TER WILGE aan de kant Hemelaerstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING vierenveertig (44) parkings genoemd 1-44 en zoals beschreven op het plan "plattegrond -1" elk omvattende: de parking zelf. Alle parkings beschikken over een aanpalende berging behalve parkings 26, 25 en 24. Deze parkings worden respectievelijk berging 100 (voor parking 26), berging 101 (voor parking 25), berging 102 (voor parking 24) toegewezen. OP DE GELIJKLOERSE VERDIEPING 1/ Het appartement genoemd "C.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 12

13 13 berging, leefruimte met keuken uitgevend op privatieve tuin, wc, slaapkamer 02, nachthall, slaapkamer 01, badkamer, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 2/ Het appartement genoemd "C.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, nachthall, WC, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer, terras. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 3/ Het appartement genoemd "D.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, nachthall, badkamer, wc, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 4/ Het appartement genoemd "D.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, nachthall, wc, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 5/ De woning genoemd "R.05" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: Op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur en inkomhall, berging, leefruimte met keuken, wc, trap naar de eerste verdieping, terras Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 3, badkamer Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 6/ De woning genoemd "R.06" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: Op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur en inkomhall, berging, leefruimte met keuken, wc, trap naar de eerste verdieping Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 3, badkamer, douchecel Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 7/ Het appartement genoemd "E.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur en inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 13

14 14 leefruimte met keuken, berging, wc, badkamer, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 8/ Het appartement genoemd "E.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur en inkomhall, WC, badkamer, slaapkamer 01, terras, bureau 1, leefruimte en keuken, berging, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". OP DE EERSTE VERDIEPING 10/ Het appartement genoemd "C.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken, terras, WC, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer 11/ Het appartement genoemd "C.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, nachthall, berging, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02,terras, leefruimte met keuken. 12/ Het appartement genoemd "D.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken, terras, nachthall, wc, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras. 13/ Het appartement genoemd "D.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, berging, nachthall, badkamer, berging, WC, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras 14/ Het appartement genoemd "E.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, berging, terras, nachthall, badkamer, WC, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "E.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, leefruimte met keuken en terras. OP DE TWEEDE VERDIEPING 16/ Het appartement genoemd "C.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, nachthall, WC, berging, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, berging, WC 17/ Het appartement genoemd "D.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall met vestiaire, WC, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, nachthall, badkamer, slaapkamer 01 met terras, slaapkamer 02. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 14

15 15 18/ Het appartement genoemd "E.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, nachthall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02. OP DE DERDE VERDIEPING 19/ Het appartement genoemd C omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, berging, nachthall, WC, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer / Het appartement genoemd D omvattende: inkomdeur, inkomhall met vestiaire, berging, WC, leefruimte en keuken met terras, nachthall, badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras. 21/ Het appartement genoemd E omvattende: inkomdeur, inkomhal, leefruimte met keuken en terras, berging, nachthall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02. In het gebouw TER LINDE aan de kant van de Nieuwstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING - 13 privatieve kelders met nummer 100 tot 112. OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING 1/ De gelijkvloerse ruimte voor zelfstandige activiteit genoemd "Z-ACT.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, toilet, ruimte 2/ De gelijkvloerse ruimte voor zelfstandige activiteit genoemd "Z-ACT.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, toilet, ruimte 3/ Het appartement genoemd "A.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, nachthall,wc, leefruimte met keuken, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 4/ De woning genoemd "R.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1" omvattende op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur, inkomhall, berging, Wc, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, berging, WC, slaapkamer 03, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 5/ De woning genoemd "R.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1" omvattende op de gelijkvloerse Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 15

16 16 verdieping: inkomdeur, inkomhall, berging, Wc, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, berging, WC, slaapkamer 03, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 6/ Het appartement genoemd "B.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 02, slaapkamer 01, badkamer, berging, WC, leefruimte met keuken. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 7/ Het appartement genoemd "B.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, douchecel, WC, berging, badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01, leefruimte met keuken en twee terrassen. 8/ Het appartement genoemd "B.00.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 9/ De woning genoemd "R.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1 " omvattende op de gelijkvloerse verdieping : inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, berging, WC, trap naar de eerste verdieping Op de eerste verdieping: slaapkamer 01, nachthall, slaapkamer 02, bureau, badkamer, WC, CV lokaal. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 10/ De woning genoemd "R.04" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1 " omvattende op de gelijkvloerse verdieping : inkomdeur, inkomhall, WC, berging, berging, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 03, badkamer, WC, douchecel. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". OP DE EERSTE VERDIEPING 11/ Het appartement genoemd "A.01.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras, badkamer, WC, leefruimte met keuken, berging. 12/ Het appartement genoemd "A.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 16

17 17 WC, berging, leefruimte met keuken met terras, nachthall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "A.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, nachthall, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras, douchecel, badkamer. 14/ Het appartement genoemd "B.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, leefruimte met keuken, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras. 15/ Het appartement genoemd "B.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall WC, douchecel, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, leefruimte met keuken en terras. 16/ Het appartement genoemd "B.01.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. OP DE TWEEDE VERDIEPING 17/ Het appartement genoemd "A.02.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras, WC, berging, leefruimte, keuken. 18/ Het appartement genoemd "A.02.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte, terras, keuken, badkamer, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "A.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken, terras, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras, douchecel, badkamer. 20/ Het appartement genoemd "B.02.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, WC, douchecel, CV ruimte, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, leefruimte met keuken en terras. 21/ Het appartement genoemd "B.02.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. OP DE DERDE VERDIEPING 22/ Het appartement genoemd "A.03.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, nachthall, berging palend aan het terras 23/ Het appartement genoemd "A.03.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, douchecel, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 17

18 18 badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras, nachthall. 24/ Het appartement genoemd "B.03.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. 25/ Het appartement genoemd "B.03.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. 7a. VASTSTELLING VAN DE QUOTITEITEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN HET COMPLEX EN IN DE GROND De gemeenschappelijke delen van het complex en de grond worden aan de privatieve gedeelten verbonden in de volgende verhoudingen: Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 18

19 19 Park Colman Ter Linde Ter Wilge Algemene Bijzondere Bijzondere gem. delen gem.delen gem.delen private unit 10,000/sten sten sten 1 z-act,00, z-act,00, a,00, A,01, A,01, A,01, A,02, A,02, A,02, A,03, A,03, B,00, B,00, B,00, B,01, B,01, B,01, B,02, B,02, B,03, B,03, C,00, C,00, C,01, C,01, C,02, C,03, D,00, D,00, D,01, D,01, D,02, D,03, E,00, E,00, E,01, E,01, E,02, E,03, R R R R R R Totaal parkings Totaal De kelders krijgen geen quotiteiten toegewezen. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 19

20 20 8. Ingevolge de in te dienen vergunning vermeld supra, zullen de kavels als volgt beschreven worden. BESCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De gebouwen TER WILGE EN TER LINDE" bevatten de volgende bijzondere gemeenschappelijke en privatieve delen in gebouwen onder voorbehoud van gebruik door het gehele complex PARK COLMAN, in welk geval het gaat over algemeen gemeenschappelijke delen. A/ GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 1/ in de ondergrond: a/ lokalen bestemd voor de vuilnisbakken; b/ lokalen waar zich de tellers van water, elektriciteit en gas bevinden; c/ de trappen en trapzalen; d/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; e/ trappen, liften en de gangen die daarnaar leiden f/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ op het gelijkvloers: a/ de gangen naar de trappen en hun deuren; b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; d/ de groenzones, de sokkel; e/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; f/ de brievenbussen en de belinstallaties; 3/ op de eerste, tweede, derde verdieping: a/ de gangen naar de trappen, b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie. B/ PRIVATIEVE DELEN In het gebouw TER WILGE aan de kant Hemelaerstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING vijfenveertig (45) parkings genoemd 1-45 en zoals beschreven op het plan "plattegrond -1" elk omvattende: de parking zelf. Alle parkings beschikken over een aanpalende berging behalve parkings 26, 25 en 24, 23 en 22. Deze parkings worden respectievelijk berging 100 (voor parking 26), berging 101 (voor parking 25), berging 102 (voor parking 24), berging 102a (parking 23) en berging 103 (parking 22) toegewezen. OP DE GELIJKLOERSE VERDIEPING 1/ Het appartement genoemd "C.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 20

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie