BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE"

Transcriptie

1 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR, geassocieerde notarissen" met zetel te Sint-Niklaas. IS VERSCHENEN: De naamloze vennootschap TER MUYLE met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer , met BTWnummer BE Opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "DOKTER BOEDTS D." bij akte, verleden voor notaris André Toye te Oudenaarde op tweeëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart daarna onder nummer /115, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde op 22 september 2009, ter publicatie aangeboden om te verschijnen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, waarbij de rechtsvorm werd omgezet en de benaming werd gewijzigd in de huidige. Hier vertegenwoordigd door : - de naamloze vennootschap IPARCO te 9402 Meerbeke, Neep 101 ondernemingsnummer met als vast vertegenwoordiger de Heer Axel Boedts, te 9402 Meerbeke, Neep 101; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEVIM met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 3 bus 2, ondernemingsnummer , met als vast vertegenwoordiger de Heer Jozef Vande Vyvere, wonende te 8700 Tielt, Grote Hulststraat 47; Beiden handelend in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 22 september 2009, ter publicatie aangeboden om te verschijnen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge artikel 19 van de statuten. Hierna genoemd "de comparante" Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 1

2 2 De comparante verzoekt de notaris authentiek vast te stellen van hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. STATUUTAKTE. Comparante is eigenares van het hierna beschreven onroerend goed : STAD SINT-NIKLAAS DERDE AFDELING Een perceel bouwgrond gelegen aan het park in woonzone, in een binnen gebied tussen de Nieuwstraat, Hemelaerstraat en Grote Markt te Sint-Niklaas, kadastraal bekend volgens de titel van eigendom Sectie E, nrs 1244/K/3, 1193/D, 1194/L, 1194/M, 1191/A, 1194/R, 1172, 1244/N/6, 1201/B en 1194/N, samen groot m² waarvan het deel aangeduid in het lichtblauw op het plan van de landmeter zal worden overgedragen aan de stad Sint-Niklaas zoals opgenomen in de bijzondere bepalingen als Park waarover meer infra. Het landmetersplan bevat: a/ het perceel grond aangeduid in het roze tbv m² voor de residentie Ter Wilge en m² van de residentie Ter Linde. b/ de percelen in het geel die overeenstemmen met de exclusieve genotrechten van de verschillende privatieven. c/ Het perceel in het groen dat overeenkomt met de algemene gemeenschappelijke delen van het park Colman. d/ de erfdienstbaarheden van doorgang en inname van de ondergrond. METINGSPLAN Het geheel en de afzonderlijke loten hiervoor vermeld zijn afgebeeld op een plan opgesteld op 19/10/2011 door de Heer Van Der Gucht landmeter, te 9100 Sint Niklaas, Guido Gezellelaan 96. Dit plan blijft hier aangehecht na "ne varietur" te zijn getekend door de comparante en de notaris. Dit plan wordt niet mede overgeschreven op het tweede kantoor der hypotheken te Dendermonde. Op voormelde grond zal PARK COLMAN door de comparante worden opgericht en afgewerkt en de privatieve kavels zullen worden vervreemd samen met een gedeelte van gemeenschappelijke delen in het complex. Het PARK COLMAN zal twee gebouwen omvatten, een gebouw grenzend aan de Nieuwstraat, genoemd TER LINDE en een gebouw aan de Hemelaertraat genoemd TER WILGE. 2. OORSPRONG VAN EIGENDOM De gebouwen worden opgericht door de comparante op de grond ingevolge akte aankoop, verleden voor ondergetekende notaris op 29 Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 2

3 3 september 2009 overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op 6/10/ jegens de naamloze vennootschap Immo Claes met zetel te Sint-Denijs-Westrem en de naamloze vennootschap Maracana met zetel te Sint-Martens- Latem. Het betrof de aankoop van volgende goederen : STAD SINT-NIKLAAS derde afdeling 1) Twee woonhuizen, twee woon- en handelshuizen, een landgebouw en twee percelen tuin, op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint-Niklaas, Nieuwstraat 19, 21, 21/2, +21 en 23 (volgens titel Nieuwstraat 19, 21, 21/2, +21, 23 en 25), kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummers 1193/D, 1194/L, 1194/M, 1191/A, 1194/R, 1201/B en 1194/N, voor een totale grootte van tweeduizend achthonderd dertig vierkante meter (2.830 m²) (totaal KI : eur). 2) Een woning (volgens kadaster garage) met tuin op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint- Niklaas, Hemelaerstraat 40 en De Markt, kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummers 1244/N/6 en 1172, voor een totale grootte van tweeduizend vijfhonderd vijfendertig vierkante meter (2.535 m²) (totaal KI : 99 euro). 3) Een woonhuis op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 38, kadastraal bekend volgens titel en kadaster Sectie E nummer 1244/K/3, voor een grootte van vijfenvijftig vierkante meter (55 m²) (KI 272 eur). De goederen sub 1) behoorden toe aan de naamloze vennootschap Immo Claes, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 25 juni 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op 16 juli daarna, onder formaliteitsnummer 55-T- 16/07/ , jegens mevrouw De Roy Maria-Prosper-Henriette te Sint-Niklaas. Laatstgenoemde verkreeg de goederen als volgt: De goederen behoorden sedert meer dan dertig jaar te rekenen toe aan de heer Colman Jozef-Maria-Vital, overleden te Sint-Niklaas op 19 februari Zijn nalatenschap, waaronder voorschreven goederen, is ingevolge zijn eigenhandig testament de dato 30 oktober 2001, neergelegd onder de minuten van notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 15 maart 2002 vervallen aan mevrouw De Roy Maria, voornoemd. De goederen sub 2) behoorden toe aan de naamloze vennootschap Immo Claes, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Wim Verstraeten te Vrasene op 1 februari 2006, overgeschreven alsvoren op 13 februari daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-13/02/ , jegens de heer Myle Jaak-Adolf-Josse-Paul-Marie te Sint-Niklaas, eigenaar van het goed sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 3

4 4 Het goed sub 3) behoorde toe aan de naamloze vennootschap Maracana, voormeld, ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Jacques Hulsbosch te De Pinte, minuuthouder, met tussenkomst van Philip Odeurs, notaris met standplaats Sint- Truiden, op 3 oktober 2006, overgeschreven alsvoren op 7 november daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-07/11/ , jegens de naamloze vennootschap Clever Invest met maatschappelijke zetel te Sint-Truiden. Laatstgenoemde verkreeg het goed ingevolge akte aankoop, verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 10 juni 2003, overgeschreven alsvoren op 16 juni daarna, onder formaliteitsnummer 55T-16/06/ , jegens de heer Bilici Recep en echtgenote mevrouw Bilici Servet, beiden te Sint- Niklaas. Laatstgenoemden verkregen het goed ingevolge akte aankoop, verleen voor notaris Philip Verlinden te Sint-Niklaas op 19 december 2001, overgeschreven alsvoren op 10 januari daarna, onder formaliteitsnummer 55-T-10/01/ , jegens de heer Maes André-Pierre-Marie, eigenaar van het goed sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden. Bodemdecreet. 1. De verschijners verklaren dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afgeleverd voor ieder nummer op 14 juni 2011, luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 3. De verschijners verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot voormeld onroerend goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 4

5 5 saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verschijners te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de verschijners hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. Dienst leefmilieu : De dienst leefmilieu van de stad Sint- Niklaas heeft bij schrijven van 20 juni 2011 voor ieder kadastraal nummer laten kennen dat voormelde kadastrale nummers geen risico inhoudt qua bodemverontreiniging in de zin van het bodemsaneringsdecreet voor zover kon worden nagegaan en dat geen gegevens beschikbaar zijn in de gemeentelijke inventaris. 3. STATUUT VAN MEDE-EIGENDOM. Teneinde de verdeling van huidig complex tussen verschillende eigenaars mogelijk te maken volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, beslist comparante het complex te stellen onder het regime van gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen zoals voorzien door artikelen 577 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg wordt het complex ingedeeld in een aantal privatieve delen en een aantal gemeenschappelijke delen. Ieder van de privatieve delen vormt een onderscheiden eigendom, waarover afzonderlijk zal kunnen beschikt worden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of die met zakelijke rechten zal kunnen bezwaard worden. De gemeenschappelijke gedeelten daarentegen, zoals hierna beschreven, worden gegroepeerd in een gedwongen onverdeeldheid en zullen een onafscheidelijke bijhorigheid vormen van de privatieve delen waaraan ze gekoppeld worden, telkens voor een breukdeel zoals hierna bepaald. Elke privatief ontvangt: - Een aantal quotiteiten in de algemene gemeenschappelijke delen en in het terrein van het totale complex PARK COLMAN. Deze quotiteiten dienen enkel om hun deel van het terrein en hun daarmee verbonden eigendomsrecht van het terrein te bepalen alsook voor de bijdrage te bepalen van elk privatief in de algemeen gemeenschappelijke kosten van het complex PARK COLMAN. - Een aantal quotiteiten in de bijzondere gemeenschappelijke delen van het gebouw waarin ze zich bevinden, weze het TER WILGE of TER LINDE. De Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 5

6 6 bijdrage in de kosten van het desbetreffend gebouw wordt bepaald door deze quotiteiten. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen (of toebedeeld). Er werd een reglement van mede-eigendom opgemaakt dat bevat: 1/ de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ de wijze van beheer van het gebouw met onder andere de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering en de wijze en de duur van benoeming van een syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en taken; 3/ de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten en ontvangsten; 4/ de regels ingeval van vervreemding of van toekenning van zakelijke of persoonlijke rechten op een kavel; 5/ de regels betreffende de verzekering en heropbouw van het goed 6/ de regels van ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. Dit reglement van mede-eigendom wordt opgenomen in deze akte en vormt samen met deze akte, de statuten van het gebouw. Die statuten leggen de zakenrechtelijke regeling van het complex vast en worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. De wijziging ervan dient te gebeuren volgens de regels vastgesteld in het reglement van mede-eigendom en moet vastgesteld worden bij notariële akte, die ook zal worden overgeschreven op het bevoegd hypotheekkantoor. Er zal door comparante of door de eerste algemene vergadering een reglement van orde vastgesteld worden betreffende het genot van het complex en de regeling van het gemeenschappelijk leven in het complex, ook genaamd huishoudelijk reglement. Dit reglement van orde behoort niet tot de statuten van het complex maar is niettemin tegenstelbaar volgens de voorwaarden erin vermeld. Het kan bij onderhandse akte worden gewijzigd mits een meerderheid van drie/vierden van de stemmen. Een stedenbouwkundige vergunning werd toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas in zitting van : - 6 juli 2010 voor het slopen van 4 panden en 5 panden met referte46021/34793/b/2009/897 en 46021/34793/B/2010/182; - Op 15/11/2010 voor het vellen van bomen met ref 46021/34793/b/2010/490; - Op 20 juni 2011 voor het bouwen van 44 woongelegenheden en 2 ruimtes voor zelfstandige activiteit met ref 46021/34793/b/2011/88 Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 6

7 7 - Op 20 juni 2011 voor het aanleggen van een park en wegenis met referte 46021/34793/b/2011/98 Het stadsbestuur van Sint Niklaas heeft de volgende stedenbouwkundige inlichtingen aan de notaris medegedeeld zoals blijkt uit het notarisattest omvattende een uittreksel uit het plannen en vergunningenregister. Een wijzigende vergunning mbt de wijziging van de terrassen, gevels en binneninrichting zal worden ingediend. De beschrijving van de kavels overeenkomstig deze in te dienen vergunning worden vermeld infra. Kopers verlenen expliciet mandaat aan comparante om deze vergunning te bekomen. De toekomstige appartementen zullen uitgevoerd worden conform deze wijzigende vergunning zonder dat hiervoor een wijzigende basisakte dient ondertekend te worden. De quotiteiten vermeld infra houden rekening met deze gewijzigde vergunning. 4. RECHTSPERSOON. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van medeeigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het complex op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt dan de benaming Vereniging van Mede-eigenaars PARK COLMAN.Deze bestaat uit de Verenigigng van Medeëigenaars van de Residentie Ter Wilge en de Vereniging van Medeëigenaars van de Residentie Ter Linde ; zij heeft haar zetel in het gebouw. Deze zetel zal gevestigd zijn in het appartement van de syndicus indien die in het gebouw woont of zijn zetel heeft. Zoniet is de zetel van rechtswege in het gebouw gevestigd zonder nadere specificatie en wordt voor het overige verwezen naar de aanstellingsakte van de syndicus die aan de ingang van het gebouw (bij elke inkomhall van appartementen) hangt en enerzijds het adres en telefoonnummer van de syndicus aanduidt en anderzijds de plaats waarin het gebouw de statuten, het reglement van orde en het register met beslissingen van de algemene vergadering ter inzage liggen. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dat de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het complex. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel (voor zover zijn eis niet wordt afgewezen) bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 7

8 8 schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. 5. AANGEHECHTE STUKKEN Comparante overhandigt aan de notaris volgende bescheiden en plannen om te worden gehecht aan huidige akte, om samen met deze geregistreerd te worden na ne varietur door comparante en de notaris te zijn getekend geworden : De goedgekeurde plannen van het complex voorwerp dezer, opgemaakt door het architect Bart Dehaene, Viktor Braekmanlaan 91 te 9040 Sint Amandsberg, blijven hier aangehecht. Deze plannen gelden als grafische voorstelling ter verduidelijking van de tekst der statuten, en zijn de volgende: 1/16 liggingsplan 2/16 rooilijnplan 3/16 plattegrond -1, plattegrond 0 4/16 plattegrond +1/+2 5/16 plattegrond +3/+4 6/16 gevelaanzichten 1-5 en 7 7/16 snedes A-E/gevelaanzicht 6 8/16 plattegrond -1 9/16 plattegrond 0 10/16 plattegrond +1 11/16 plattegrond +2 12/16 plattegrond +3 13/16 plattegrond +4 14/16 gevels 1 tot 3 15/16 gevels 4 tot 5 16/16 doorsnede A tot C De in te dienen plannen worden gehecht aan de huidige akte: 1/11 liggingsplan/omgevingsplan 2/11 plattegrond kelderverdieping 3/11 plattegrond gelijkvloers 4/11 plattegrond verdieping 1 5/11 plattegrond verdieping 2 6/11 plattegrond verdieping 3 7/11 plattegrond dakenplan 8/11 Gevels blok 1 Nieuwstraat 9/11 Gevels blok 2 Park 10/11 Snede 1&2 11/11 Snede AA /BB /CC /DD De hierboven ontleedde plannen kunnen door comparante worden gewijzigd om één van de volgende redenen: -om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen (bij voorbeeld: water, gas, elektriciteit, ); Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 8

9 9 -om de bouwwerken uit te voeren in overeenstemming met de vereisten van de bouwkunst of wetgeving; -om het gebruik van de gemeenschappelijke delen te verbeteren; - om gemeenschappelijke delen toe te voegen aan privatieven die er het uitsluitend gebruik van hebben. -om de volgende wijzigingen te kunnen realiseren : a. vereniging van twee of meer kavels; in dat geval worden de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan beide oorspronkelijke kavels, samengevoegd b. splitsing van kavels; in dat geval worden de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan de oorspronkelijke kavels, gesplitst naar goeddunken van comparante, doch volgens dezelfde normen als de oorspronkelijke quotiteiten werden bepaald. c. wijziging van de binnenindeling van de kavels; d. herstelling van de onder a., b. en c. bedoelde wijzigingen in de oorspronkelijke toestand. Al deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de architect van de het gebouw, of door een architect die wordt aangeduid door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De erelonen van deze architect moeten worden betaald door diegene die de werken laat uitvoeren. Deze werken moeten worden uitgevoerd op een wijze die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de overige eigenaars of bewoners van het gebouw. Diegene die deze werken laat uitvoeren is verantwoordelijk voor elke eventuele schade, die wordt berokkend aan de mede-eigendom, aan de andere privatieve kavels of aan derden. Hij verbindt zich ertoe te zullen instaan voor het herstel van de beschadigde zaken in hun oorspronkelijke toestand. Comparante verbindt zich ertoe de constructies op te richten in overeenstemming met de bouwvergunning en de eventuele wijzigende bouwvergunning en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de beknopte beschrijving. Comparante heeft evenwel het recht voorziene materialen te vervangen door andere, waarvan de kwaliteit minstens evenwaardig is aan die van de oorspronkelijke voorziene materialen. Op de maten van de plannen is slechts een afwijking van vijf ten honderd toegestaan. Alle voornoemde documenten maken één geheel uit met de statuten van het complex en vullen elkaar aan. 6. BESCHRIJVING VAN DE GEDWONGEN ONVERDEELDHEID De gedwongen onverdeeldheid omvat de algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex " PARK COLMAN", en ook de bijzondere gemeenschappelijke delen per gebouw zoals volgt: Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 9

10 10 A. De algemene gemeenschappelijke delen De goederen vermeld infra behoren, voor zover aanwezig, toe in onverdeeldheid aan alle medeëigenaars van het complex PARK COLMAN prorata hun quotiteiten in de algemene gemeenschappelijke delen. a) Het terrein in zijn totaliteit zoals beschreven supra. b) de groenzones, tuinen en beplantingen eigen aan het complex PARK COLMAN met uitsluiting van deze die in een privatieve binnenplaats of tuin staan ; de omheiningen/muren grenzend aan de buren die op vraag van de stad Sint Niklaas behouden werden, behoren tot de algemene gemeenschappelijke delen. c) de inrit/inkom en de inkompoort van de garage, de gangen en trappen naar de ondergrondse parkings, de manoeuvreerruimte in de ondergrondse parking, de gangen in de ondergronds verdieping van het complex PARK COLMAN d) alle gemeenschappelijke leidingen van welke aard ook voor oa water, gas, electriciteit en riolering die dienstig zijn voor het hele complex PARK COLMAN, met uitzondering van deze leidingen die zich bevinden en dienstig zijn voor één gebouw. e) de wateropvangbekkens dienstig voor het hele complex PARK COLMAN f) de buitenverlichting g) het fietslokaal h) het lokaal voor een hoogspanningscabine i) het lokaal voor de chauffage/fietsen en kinderwagens dienstig voor de twee gebouwen. j) de inrijpoorten aan de Nieuwstraat en de Hemelaerstraat die toegang geven tot het park. B. De bijzondere gemeenschappelijke delen Behoren tot de bijzonder gemeenschappelijke delen van elk van de gebouwen waarvoor ze dienstig zijn: a) alle dichtingswerken; b) de grondvesten; c) de betonnen delen en/of geraamte, de dragende muren, de terras-constructies, de muren die de privatieve gedeelten van de gemeenschappelijke delen of privatieve delen met verschillende eigenaars scheiden, de buitengevels, de mandeligheid der muren, welke het gebouw mogelijk scheiden van de aanpalende eigendommen; d) de gevels, de steunmuren welke het gebouw mogelijk scheiden van de aanpalende eigendommen; e) de bekleding en versiering van de gevels (met uitzondering van de leuningen, de afschermingen van de vensters, de eventuele zonneluiken en rolluiken en hun bijhorigheden); Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 10

11 11 f) de bekleding der schouwen, de schouwstoelen, rookkanalen en de uitmonding van de schoorsteenpijpen; g) de vloerdekken tussen de verschillende verdiepingen ; h) het dak met zijn bedekking en goten; i) de gemeenschappelijke leidingen van alle aard voor water, gas, elektriciteit en riolering, behoudens nochtans de delen van deze leidingen in het privatief, indien deze leidingen tot uitsluitend en particulier gebruik van dit privatief dienen; j) de inkom, de inkomdeuren en de sasdeuren, de brievenbussen en belinstallaties, lokalen voor tellers voor water, voor elektriciteit, voor gas, voor aansluiting T.V. en telefoon, lokaal voor vuilniscontainers, de trappenzalen naar de verdiepingen met hun sas naar de liften,. k) de installaties voor parlofoon, videofoon, bellen, deuropener (voor zover deze installaties zich bevinden buiten het appartement); o) de noodladders en andere veiligheidsinstallaties voor de bestrijding en preventie van brand of ander ernstig onheil en de evacuatie van personen en goederen in zulk geval ; p) de eventuele luchtkokers met toebehoren; q) de inrichting tot verlichting der gemene delen, inbegrepen de desbetreffende teller; r) de volledige liftinstallaties, de liftschachten en toebehoren, de trappen en trapportalen, gebeurlijke gemeenschappelijke bergruimte en in de kelder of uitgevende op gemeenschappelijke halls en gangen, en alle overige delen van het onroerend goed, welke niet zullen bestemd zijn tot het uitsluitend gebruik van één der mede-eigenaars en welke gemeenschappelijk zullen zijn volgens de wet en het gebruik. Een plan wordt hierbij gevoegd ter verduidelijking van de verdeling in algemene gemeenschappelijke delen en bijzonder gemeenschappelijke delen en privatieve delen. C. Afbakening algemene en bijzondere gemene delen en privatieve delen. Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars van het complex PARK COLMAN of van enkelen van het complex PARK COLMAN bestemd zijn, geacht algemeen gemeenschappelijk te zijn. Indien deze gedeelten echter exclusief gebruikt worden door alle mede-eigenaars van een gebouw of van enkelen van een gebouw, dan worden deze gedeelten geacht bijzondere gemeenschappelijke delen te zijn van het desbetreffende gebouw. Wanneer deze gedeelten echter exclusief gebruikt worden door één der mede-eigenaars worden zij geacht privatief te zijn. Het aandeel van ieder privatief deel in de gemeenschappelijke gedeelten wordt bepaald rekening houdend met de respectieve waarde ervan. Buiten de wijziging van deze Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 11

12 12 aandelen met unaniem akkoord van alle mede-eigenaars, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen indien die verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 7. BESCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De gebouwen TER WILGE EN TER LINDE" bevatten de volgende bijzondere gemeenschappelijke en privatieve delen in de gebouwen onder voorbehoud van gebruik door het gehele complex PARK COLMAN, in welk geval het gaat over algemeen gemeenschappelijke delen. A/ GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 1/ in de ondergrond: a/ lokalen bestemd voor de vuilnisbakken; b/ lokalen waar zich de tellers van water, elektriciteit en gas bevinden; c/ de trappen en trapzalen; d/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; e/ trappen, liften en de gangen die daarnaar leiden f/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ op het gelijkvloers: a/ de gangen naar de trappen en hun deuren; b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; d/ de groenzones, de sokkel; e/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; f/ de brievenbussen en de belinstallaties; 3/ op de eerste, tweede, derde verdieping: a/ de gangen naar de trappen, b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie. B/ PRIVATIEVE DELEN In het gebouw TER WILGE aan de kant Hemelaerstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING vierenveertig (44) parkings genoemd 1-44 en zoals beschreven op het plan "plattegrond -1" elk omvattende: de parking zelf. Alle parkings beschikken over een aanpalende berging behalve parkings 26, 25 en 24. Deze parkings worden respectievelijk berging 100 (voor parking 26), berging 101 (voor parking 25), berging 102 (voor parking 24) toegewezen. OP DE GELIJKLOERSE VERDIEPING 1/ Het appartement genoemd "C.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 12

13 13 berging, leefruimte met keuken uitgevend op privatieve tuin, wc, slaapkamer 02, nachthall, slaapkamer 01, badkamer, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 2/ Het appartement genoemd "C.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, nachthall, WC, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer, terras. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 3/ Het appartement genoemd "D.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, nachthall, badkamer, wc, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 4/ Het appartement genoemd "D.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, nachthall, wc, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 5/ De woning genoemd "R.05" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: Op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur en inkomhall, berging, leefruimte met keuken, wc, trap naar de eerste verdieping, terras Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 3, badkamer Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 6/ De woning genoemd "R.06" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: Op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur en inkomhall, berging, leefruimte met keuken, wc, trap naar de eerste verdieping Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 3, badkamer, douchecel Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 7/ Het appartement genoemd "E.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur en inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 13

14 14 leefruimte met keuken, berging, wc, badkamer, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 8/ Het appartement genoemd "E.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur en inkomhall, WC, badkamer, slaapkamer 01, terras, bureau 1, leefruimte en keuken, berging, terras Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". OP DE EERSTE VERDIEPING 10/ Het appartement genoemd "C.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken, terras, WC, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer 11/ Het appartement genoemd "C.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, nachthall, berging, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02,terras, leefruimte met keuken. 12/ Het appartement genoemd "D.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken, terras, nachthall, wc, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras. 13/ Het appartement genoemd "D.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, berging, nachthall, badkamer, berging, WC, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras 14/ Het appartement genoemd "E.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, berging, terras, nachthall, badkamer, WC, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "E.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, leefruimte met keuken en terras. OP DE TWEEDE VERDIEPING 16/ Het appartement genoemd "C.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken en terras, nachthall, WC, berging, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, berging, WC 17/ Het appartement genoemd "D.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall met vestiaire, WC, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, nachthall, badkamer, slaapkamer 01 met terras, slaapkamer 02. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 14

15 15 18/ Het appartement genoemd "E.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, nachthall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02. OP DE DERDE VERDIEPING 19/ Het appartement genoemd C omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en twee terrassen, berging, nachthall, WC, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer / Het appartement genoemd D omvattende: inkomdeur, inkomhall met vestiaire, berging, WC, leefruimte en keuken met terras, nachthall, badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras. 21/ Het appartement genoemd E omvattende: inkomdeur, inkomhal, leefruimte met keuken en terras, berging, nachthall, WC, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02. In het gebouw TER LINDE aan de kant van de Nieuwstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING - 13 privatieve kelders met nummer 100 tot 112. OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING 1/ De gelijkvloerse ruimte voor zelfstandige activiteit genoemd "Z-ACT.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, toilet, ruimte 2/ De gelijkvloerse ruimte voor zelfstandige activiteit genoemd "Z-ACT.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, toilet, ruimte 3/ Het appartement genoemd "A.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, nachthall,wc, leefruimte met keuken, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 4/ De woning genoemd "R.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1" omvattende op de gelijkvloerse verdieping: inkomdeur, inkomhall, berging, Wc, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, berging, WC, slaapkamer 03, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 5/ De woning genoemd "R.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1" omvattende op de gelijkvloerse Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 15

16 16 verdieping: inkomdeur, inkomhall, berging, Wc, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, berging, WC, slaapkamer 03, badkamer. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 6/ Het appartement genoemd "B.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 02, slaapkamer 01, badkamer, berging, WC, leefruimte met keuken. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 7/ Het appartement genoemd "B.00.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 " omvattende: inkomdeur, inkomhall, douchecel, WC, berging, badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01, leefruimte met keuken en twee terrassen. 8/ Het appartement genoemd "B.00.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0" 9/ De woning genoemd "R.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1 " omvattende op de gelijkvloerse verdieping : inkomdeur, inkomhall, leefruimte met keuken, berging, WC, trap naar de eerste verdieping Op de eerste verdieping: slaapkamer 01, nachthall, slaapkamer 02, bureau, badkamer, WC, CV lokaal. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". 10/ De woning genoemd "R.04" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0 en 1 " omvattende op de gelijkvloerse verdieping : inkomdeur, inkomhall, WC, berging, berging, leefruimte met keuken, trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping: nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, slaapkamer 03, badkamer, WC, douchecel. Behoort eveneens toe aan dit appartement: het exclusieve genotsrecht van de tuin achter het appartement zoals aangeduid als "private tuin" op het plan "Plattegrond 0". OP DE EERSTE VERDIEPING 11/ Het appartement genoemd "A.01.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, slaapkamer 02 met terras, badkamer, WC, leefruimte met keuken, berging. 12/ Het appartement genoemd "A.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 16

17 17 WC, berging, leefruimte met keuken met terras, nachthall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "A.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, nachthall, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras, douchecel, badkamer. 14/ Het appartement genoemd "B.01.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, leefruimte met keuken, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras. 15/ Het appartement genoemd "B.01.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall WC, douchecel, berging, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, leefruimte met keuken en terras. 16/ Het appartement genoemd "B.01.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 1" omvattende: inkomdeur, inkomhall, slaapkamer 01, badkamer, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. OP DE TWEEDE VERDIEPING 17/ Het appartement genoemd "A.02.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras, WC, berging, leefruimte, keuken. 18/ Het appartement genoemd "A.02.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte, terras, keuken, badkamer, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer / Het appartement genoemd "A.02.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken, terras, nachthall, slaapkamer 01, slaapkamer 02, terras, douchecel, badkamer. 20/ Het appartement genoemd "B.02.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, WC, douchecel, CV ruimte, berging, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, leefruimte met keuken en terras. 21/ Het appartement genoemd "B.02.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 2" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. OP DE DERDE VERDIEPING 22/ Het appartement genoemd "A.03.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, nachthall, berging palend aan het terras 23/ Het appartement genoemd "A.03.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, WC, berging, leefruimte met keuken en terras, douchecel, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 17

18 18 badkamer, slaapkamer 02, slaapkamer 01 met terras, nachthall. 24/ Het appartement genoemd "B.03.02" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, bureau, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. 25/ Het appartement genoemd "B.03.03" zoals beschreven op het plan "plattegrond 3" omvattende: inkomdeur, inkomhall, badkamer, slaapkamer 01, slaapkamer 02, WC, douchecel, berging, leefruimte met keuken en terras. 7a. VASTSTELLING VAN DE QUOTITEITEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN HET COMPLEX EN IN DE GROND De gemeenschappelijke delen van het complex en de grond worden aan de privatieve gedeelten verbonden in de volgende verhoudingen: Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 18

19 19 Park Colman Ter Linde Ter Wilge Algemene Bijzondere Bijzondere gem. delen gem.delen gem.delen private unit 10,000/sten sten sten 1 z-act,00, z-act,00, a,00, A,01, A,01, A,01, A,02, A,02, A,02, A,03, A,03, B,00, B,00, B,00, B,01, B,01, B,01, B,02, B,02, B,03, B,03, C,00, C,00, C,01, C,01, C,02, C,03, D,00, D,00, D,01, D,01, D,02, D,03, E,00, E,00, E,01, E,01, E,02, E,03, R R R R R R Totaal parkings Totaal De kelders krijgen geen quotiteiten toegewezen. Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 19

20 20 8. Ingevolge de in te dienen vergunning vermeld supra, zullen de kavels als volgt beschreven worden. BESCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De gebouwen TER WILGE EN TER LINDE" bevatten de volgende bijzondere gemeenschappelijke en privatieve delen in gebouwen onder voorbehoud van gebruik door het gehele complex PARK COLMAN, in welk geval het gaat over algemeen gemeenschappelijke delen. A/ GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 1/ in de ondergrond: a/ lokalen bestemd voor de vuilnisbakken; b/ lokalen waar zich de tellers van water, elektriciteit en gas bevinden; c/ de trappen en trapzalen; d/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; e/ trappen, liften en de gangen die daarnaar leiden f/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; 2/ op het gelijkvloers: a/ de gangen naar de trappen en hun deuren; b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie; d/ de groenzones, de sokkel; e/ de deuren tussen de gemeenschappelijke gedeelten; f/ de brievenbussen en de belinstallaties; 3/ op de eerste, tweede, derde verdieping: a/ de gangen naar de trappen, b/ de trappen en trapzalen; c/ de liftkoker, de volledige liftinstallatie. B/ PRIVATIEVE DELEN In het gebouw TER WILGE aan de kant Hemelaerstraat OP DE ONDERGRONDSE VERDIEPING vijfenveertig (45) parkings genoemd 1-45 en zoals beschreven op het plan "plattegrond -1" elk omvattende: de parking zelf. Alle parkings beschikken over een aanpalende berging behalve parkings 26, 25 en 24, 23 en 22. Deze parkings worden respectievelijk berging 100 (voor parking 26), berging 101 (voor parking 25), berging 102 (voor parking 24), berging 102a (parking 23) en berging 103 (parking 22) toegewezen. OP DE GELIJKLOERSE VERDIEPING 1/ Het appartement genoemd "C.00.01" zoals beschreven op het plan "plattegrond 0" omvattende: inkomdeur, inkomhall, Basisakte Park Colman/Residentie Ter Linde en Ter Wilge Pagina 20

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST 1. De naamloze vennootschap

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST Ten jare tweeduizend en acht De tiende december Voor Dirk DECLERCQ, notaris te Zwevegem, met tussenkomst van Jean-

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas.

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas. 1 REP. N BASISAKTE 19 FEBRUARI 2016 Provisie RR: 50 EURO Hypotheekkantoor: Antwerpen I HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN Op negentien februari D. 00-00-9513/001-VT Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

❶ Publicatie in de NOTARISKRANT, over de volledige provincie bedeeld met

❶ Publicatie in de NOTARISKRANT, over de volledige provincie bedeeld met Annelies Verstraete Zwaanaardestraat 18, 9100 Sint-Niklaas Dirk Smet Lage Kerkwegel 4, 9170 Sint-Gillis-Waas Geachte Mevrouw, Mijnheer, Sint-Niklaas, U hebt op ons een beroep gedaan voor de verkoop van

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het 3466 Het jaar negentien honderd negen en zestig. De zestiende januari, Voor Ons, Meester Joseph ROEVENS; Notaris te Brasschaat verblijvende; ZIJN VERSCHENEN: De heer Frans Richard Maria Driesen, aannemer,

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder:

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: In het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN Op zevenentwintig april Voor mij, meester Jan BAEL, notaris te Gent. Is verschenen: De naamloze vennootschap "ACLAGRO PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /2011 1 HET JAAR TWEE DUIZEND EN ACHT. Op één en twintig mei BASISAKTE RESIDENTIE "GIRASOL"

Nadere informatie

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE Repertoriumnummer : 1531 Datum : 18/12/2013 Dossier : AL/12474 Registratie Gent

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 000 VERSLAG VAN DE EPALING VAN QUOTITEITEN Op twintig mei tweeduizend zestien ben ik, ondergetekende, Paul Van Steenwinkel, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 000 VERSLAG VAN DE EPALING VAN QUOTITEITEN Op twintig mei tweeduizend zestien ben ik, ondergetekende, Paul Van Steenwinkel, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten. van de Residentie SEAL

Gecoördineerde statuten. van de Residentie SEAL Gecoördineerde statuten van de Residentie SEAL Ondernemingsnummer : 0828.218.266 Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /201 Coördinatie van : - de oorspronkelijke statuten verleden

Nadere informatie

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot Nr. # # 2014 Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3 Sasstraat # te 3200 Aarschot Heden, # tweeduizend veertien, zijn voor mij, Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. 30 JUNI 1994. - Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Bron : JUSTITIE Publicatie : 26-07-1994 Inwerkingtreding : 01-08-1995 Dossiernummer

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven:

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: In het jaar tweeduizend veertien. Op #. Voor mij, Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten. van de residentie PAVIA

Gecoördineerde statuten. van de residentie PAVIA Gecoördineerde statuten van de residentie PAVIA Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /2011 Heden vijfentwintig augustus tweeduizend. Voor Meester Vincent de GHELDERE-JOOS, notaris

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF Eerste blad HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF OP DERTIEN NOVEMBER Voor mij, meester Albert J A N S S E N, notaris met standplaats te Tienen, ZIJN VERSCHENEN : 1. De heer NEIRINCKS Bart Leo Victor, geboren

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Infobrochure August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Welke appartementen kan u kopen? Architect en aannemer: Het gebouw is ontworpen door het Gents architectenbureau Ro Berteloot bvba en

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB "Vastned Retail Belgium" Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam:

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam: MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR DE LANGE ROUAANSEKAAI 43 TEL. (01180) 33060 MIDDELBURG KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W.

Nadere informatie

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert 1 O.H1 SV/K.67150 dossier 56322 Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert HOUBEN, notaris te Genk. IS VERSCHENEN De besloten vennootschap

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: /ab

Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: /ab Rep. nr.: 2016/ Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: 15.877/ab OP HEDEN NEGEN AUGUSTUS TWEEDUIZEND ZESTIEN Voor mij, Catherine CROES, notaris te Herent. IS VERSCHENEN: De burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik

Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik ALGEMEEN Vrijstaand woonhuis met carport, garage, tuin en ondergrond. Landelijk gelegen, aan de rand van de bebouwing van Kanis (Kamerik, gem. Woerden),

Nadere informatie

Maatschappelijke benaming :

Maatschappelijke benaming : VOLMACHT De ondergetekende Natuurlijke personen : Naam : Voornamen : Woonplaats : Rechtspersonen : Maatschappelijke benaming : Vorm en Nationaliteit : Maatschappelijke benaming : Ondernemingsnummer : Alhier

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE. RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN

COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE. RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN Ondernemersnummer : KBO 0847.022.212. In het jaar negentienhonderd vierennegentig. De vijfentwintigste april. Voor

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM (BASISAKTE en REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM) RESIDENTIE DE MOLENS Expeditie van de akte

STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM (BASISAKTE en REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM) RESIDENTIE DE MOLENS Expeditie van de akte Rep. Nr. 30114 Dossiernr.: 33.414 Hyp. Hasselt I / Reg. 1 ste reg kant Hasselt I STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM (BASISAKTE en REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM) RESIDENTIE DE MOLENS Expeditie van de akte 20/10/2015

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De 1 Rep.n : BASISAKTE D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie