BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT"

Transcriptie

1 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade Rep.:/BVO Dossier: FL/ Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL, geassocieerd notaris met standplaats te Oostende. 1. De gewone commanditaire vennootschap STORMS PROJECTS, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op veertien september tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna onder nummer Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd op elf mei tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor de optredende notaris Bart van Opstal, houdende ondermeer omzetting in een gewone commanditaire vennootschap en doelwijziging, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni daarna onder nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8, 4 van haar statuten door twee van haar drie niet-statutaire zaakvoerders, te weten: - de heer Dirk Van Tornhaut, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 120; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Newport Harbour Invest voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Vlaemynck, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6. Beiden tot bestuurder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato elf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer Hierna genoemd: de erfpachthouder. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT', met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze nummer 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister , BTW Vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Ovide Deryckere, te Aalter (Lotenhulle), op drie en twintig februari negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen maart daarna, onder het nummer

2 2 Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard Loontjens te Izegem op negen en twintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door één van haar statutaire zaakvoerders: de heer Dirk Van Tornhaut, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 120. Hierna genoemd de "vennootschap-promotor" of de "bouwheer". Hierna samen "de comparante(n)" genoemd. Welke comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, mij hebben uiteengezet en akte gevraagd van hetgeen volgt. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED. 1. De erfpachthouder is eigenaar van: Stad NIEUWPOORT, tweede afdeling. Een erfpachtrecht op een perceel grond gelegen nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummers 174/Z en 173/K (voorheen nummers 173/G, 174/S en deel van 174/R), voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negenduizend vierhonderd vijfveertig vierkante meter (9.445m²). 2. De erfpachthouder verklaart dat hij voornemens is eigenaar te worden van: Stad NIEUWPOORT, tweede afdeling. Een erfpachtrecht op een perceeltje grond gelegen nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummer 174 W, met een oppervlakte volgens recent kadaster van vier vierkante meter (4m²). HERKOMST VAN EIGENDOM. De Belgische Staat was oorspronkelijk sinds meer dan dertig eigenaar van voorschreven goed. Krachtens de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van acht augustus negentienhonderd tachtig, gewijzigd door de Wet van acht augustus negentienhonderd achtentachtig, en in uitvoering van artikel 57 paragrafen 2 en 4 van de Bijzondere Wet van zestien januari negentienhonderd negenentachtig betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, werd het voorschreven onroerend goed van rechtswege in volle eigendom overgedragen van de Belgische Staat aan het Vlaamse Gewest op één januari negentienhonderd negenentachtig. Bij akte verleden voor de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge de dato acht december negentienhonderd vierennegentig, werd voorschreven goed door het Vlaamse Gewest in erfpacht gegeven aan de heer Storms Herman te Nieuwpoort, welke akte werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zes januari daarna boek 8798, nummer 1. Krachtens akte minnelijke verbreking van erfpachtovereenkomst verleden ten overstaan van de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, op negen augustus tweeduizend en twee, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tien september daarna onder nummer 5862, werd het Vlaamse Gewest daarna op nieuw volle eigenaar van het goed. Bij akte van negen augustus tweeduizend en twee, verleden ten overstaan van de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, overgeschreven alsvoren op tien september daarna onder nummer 5863, verleende het Vlaamse Gewest een nieuw erfpachtrecht aan de NV Storms Projects voor een periode van negenennegentig (99) jaar.

3 3 Deze bestaande erfpacht werd evenwel voor de lopende termijn gewijzigd en aangepast bij akte verleden voor de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteurcommissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteit 66-T-10/04/ BIJZONDERE VOORWAARDEN IN DE TITELS In voormelde akte verleden voor Stephaan Verstraeten, commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, op vijftien maart tweeduizend en zeven, werd herinnerd dat met betrekking tot voormeld goed uitdrukkelijk bedongen werd: I.- VOORAFGAANDE UITEENZETTING. (...) 2) In zelfde overeenkomst wordt tevens ten titel van Bijzondere Erfdienstbaarheid bedongen dat: a) de grondeigenaar zich het recht voorbehield de elektriciteitscabine nummer 75 te behouden evenals het recht van vrije doorgang tot deze en, b) de erfpachter dit recht van inneming en doorgang onvergolden moet gedogen. De toekomstige eigenaars van privatieve kavels in het onroerend complex Waterfront, dat hierna beschreven wordt zullen gesubrogeerd worden in alle rechten en plichten van de erfpachthouder aangaande voormelde bedingen voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij zullen zelfde verplichtingen opleggen aan de nieuwe eigenaars wanneer zij een kavel opnieuw vervreemden tegelijk welke titel. VERKLARINGEN. 1. De bouwheer heeft het inzicht op zijn kosten op de hiervoor omschreven gronden een nieuwbouwproject bestaande uit een groep van gebouwen genaamd WATERFRONT uit te voeren. Weliswaar zal het perceeltje grond sub. 2. slechts deel kunnen uitmaken van het project onder de opschortende voorwaarde dat de erfpachthouder een erfpachtrecht bekomt op dit perceel. Dienaangaande legt de erfpachthouder een schrijven voor de dato achtentwintig april tweeduizend en acht, uitgaande van de bevoegde diensten van het Vlaams Gewest (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) waarin wordt medegedeeld hetgeen hierna letterlijk volgt: De erfpachtovereenkomst zal nog worden aangevuld met een annex teneinde het perceel 174 W, electriciteitscabine, toe te voegen aan de overeenkomst. Hiervan mag reeds melding worden gemaakt bij de opmaak van de basisakte. De groep van gebouwen genaamd WATERFRONT zal bestaan uit : - ondergronds: parkeergarages/standplaatsen en fietsenbergingen; - bovengronds: de oprichting in fasen van zes nieuwbouwresidenties genaamd Southampton, Key Largo, Newport Bay, Bermuda, Nantucket en Seaside, bestemd voor bewoning en handel. Dit nieuwbouwproject is bestemd om te worden verkocht in juridisch onderscheiden kavels. Huidige akte legt de statuten vast van het nieuwbouwproject van de groep van gebouwen genaamd WATERFRONT, dat valt onder het regime van mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid. 2. De erfpachthouder verklaart vanwege het Vlaams Gewest de vergunning te hebben bekomen om gebruik te maken van het kadastrale perceel 174 X teneinde twee inritten aan te leggen naar het ondergrondse parkingzone van het residentieel complex zodoende dat de eigenaars/bewoners zich toegang kunnen verschaffen tot het complex via de nieuw aan te leggen weg zoals afgebeeld op het bouwplan 9/9. Een kopie van deze vergunning met plan zal aan onderhavige akte gehecht worden op er samen mee te worden geregistreerd.

4 4 Deze vergunning omvat eveneens de toelating in deze zone infrastructuren te bouwen voor de afvoer van afvalwater en oppervlaktewater. 3. De bouwheer verklaart vanwege de erfpachthouder de toelating te hebben gekregen voor de realisatie van dit nieuwbouwproject, dit ten titel van recht van opstal voor een hernieuwbare periode van zeven jaar, krachtens akte verleden voor de optredende notaris Bart van Opstal heden, voorafgaandelijk dezer, ter overschrijving. 4. Het op te richten complex WATERFRONT zal voorschreven bouwgrond als erve hebben. Het zakelijk recht van erfpacht zal de juridische basis vormen van alle privatieve kavels in zelfde complex. 5. Comparanten verklaren dat bij voormelde akte houdende de vestiging van het recht van opstal de erfpachthouder de bouwheer de toelating heeft gegeven om: - het onroerend complex WATERFRONT tot stand te brengen volgens de bepalingen van onderhavige basisakte met medegaande reglement van mede-eigendom en aangehechte plans waarbij dit onroerend complex wordt onderworpen aan het bijzonder stelsel der mede-eigendom volgens artikelen vijfhonderd zevenenzeventig - drie tot en met vijfhonderd zevenenzeventig - veertien van het Burgerlijk Wetboek. Derhalve zal in geval van verkoop aan derden door de bouwheer van de hem toehorende constructies waarvoor door de erfpachthouder een recht van opstal verleend werd, de erfpachthouder als verkoper van de aandelen in het erfpachtrecht op de grond van het onroerend complex optreden; de erfpachthouder gaat derhalve de verbintenis aan de aandelen in het erfpachtrecht op de grond eveneens te verkopen telkenmale de bouwheer overgaat tot verkoop van al of een deel van de door hem opgerichte constructies. De erfpachthouder verbindt zich dienaangaande tegenover de bouwheer tot alle medewerking. In geval van gelijktijdige verkoop door de erfpachthouder en de bouwheer zal door de vereniging in handen van de koper van de opstallen en van de erfpachtrechten op de grond waarop het opstalrecht slaat, het recht van opstal eindigen door vermenging in hoofde van de koper telkens wat de betrokken privatieve kavel en het eraan verbonden aandeel in de gemeenschappelijke delen waaronder de erfpachtrechten op de grond betreft. 6. Dit krachtens het recht van opstal gegeven toelating tot bouwen verbindt geenszins de aansprakelijkheid van de erfpachthouder terzake van de werken. Deze aansprakelijkheid blijft voor risico en gevaar van de bouwheer die alle betwistingen die zouden kunnen ontspruiten naar aanleiding van deze bouwwerken zal moeten beslechten zonder tussenkomst van de erfpachthouder. De bouwheer zal ook alle veroordelingen moeten ondergaan die zouden kunnen uitgesproken zijn tegen de erfpachthouder van de grond waarop het onroerend complex zal worden tot stand gebracht, en om reden van deze hoedanigheid. Het feit dat de bouwheer voor zijn persoonlijke rekening of voor rekening van derden handelt, of dat hij verzaakt of niet, zoals hij wordt gemachtigd, ten voordele van wie ook, aan het geheel of een gedeelte der rechten die hem toegestaan zijn, zal geen schuldvernieuwing uitmaken en haar niet ontslaan van zijn verplichtingen tegenover erfpachthouder. BODEMSANERING De notaris heeft gewezen op de draagwijdte inzake de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen ingevolge het Decreet van de Vlaamse Raad betreffende de Bodemsanering van tweeëntwintig februari negentienhonderd vijfennegentig en haar uitvoeringsbesluit van vijf maart negentienhonderd zesennegentig, gewijzigd bij Decreet van de Vlaamse Raad van zesentwintig mei negentienhonderd achtennegentig. De erfpachthouder legt de bodemattesten voor afgeleverd door OVAM op drieëntwintig augustus tweeduizend en zeven met betrekking tot de percelen en met de

5 5 vermelding: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van de verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij O.V.A.M.". Partijen verklaren op de hoogte zijn van de inhoud van de bodemattesten voor de ondertekening van onderhavige akte. Op verzoek van ons, notaris, deelt de erfpachthouder mede dat op voormelde percelen waarop het residentieel complex wordt opgetrokken geen inrichting gevestigd is of was, en geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 1 van het Bodemsaneringsdecreet, en er derhalve voorafgaandelijk geen oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. VERKLARING. De bouwheer in deze zal verder op voormeld perceel bouwgrond het residentieel complex WATERFRONT, na afbraak van de bestaande gebouwen, oprichten waarvan de onderscheiden privatieve kavels (en, handelsruimtes, en garages/standplaatsen) het voorwerp zullen uitmaken van een uitsluitend privatief eigendomsrecht; de delen of zaken dienstig voor verschillende privatieve kavels, zijnde de erfpachtrechten op de grond en de gemeenschappelijke delen van het complex, zullen toebehoren in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid aan de eigenaars der privatieve kavels gezamenlijk elk voor een fractie zoals bepaald hierna. Comparanten zijn voornemens alle privatieve kavels of een aantal ervan te verkopen, hetzij tijdens de bouwwerken, hetzij na de afwerking. Teneinde de afzonderlijke privatieve eigendommen tot stand te brengen en de eigendom te splitsen in privatieve en gemene delen, vragen de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, mij notaris, akte te verlenen van hun wil van nu af het residentieel complex te onderwerpen aan het bijzonder stelsel van de mede-eigendom volgens artikelen tot en met van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat het onroerend complex van de groep van gebouwen WATERFRONT, in de verschillende opeenvolgende fasen, opgesplitst wordt in diverse bouwkundig afzonderlijke doch juridisch samenhangende gebouwen, die telkens bestaan uit: a) een privatief deel; b) een aandeel in de gemeenschappelijke delen. Op het privatief deel oefent de titularis het eigendomsrecht uit, behalve de beperkingen hierna vermeld. Op de gemeenschappelijke delen oefent hij de rechten uit als mede-eigenaar, zoals voorzien door artikel en volgende, van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat vanaf de eerste overdracht van ten minste een kavel voormeld stelsel van kracht wordt, en de vereniging van mede-eigenaars de rechtspersoonlijkheid bekomt. DE STATUTEN. Comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom die de statuten van het residentieel complex WATERFRONT vormen, hierna authentiek te willen vastleggen, die na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zullen krijgen zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. RECHTSPERSOONLIJKHEID EN BENAMING VAN DE VERENIGING. Overeenkomstig het nieuw artikel van het Burgerlijk Wetboek verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het residentieel complex op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht van ten minste één kavel.

6 6 De vereniging draagt de benaming "Vereniging van mede-eigenaars residentieel complex "Waterfront" te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade". Zij heeft haar zetel in de nieuwbouwresidentie Southampton, Robert Orlentpromenade 13. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering ofwel door de rechter, overeenkomstig de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek. De vereniging van mede-eigenaars heeft als doel het behoud en het beheer van voorschreven groep van gebouwen en aanhorigheden. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van de gebouwen. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Indien de syndicus verzuimt de algemene vergadering bijeen te roepen of onrechtmatig weigert zulks te doen teneinde over een door een mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, en laatstgenoemde aan de rechter vraagt de bijeenroeping te gelasten, of indien in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, en een mede-eigenaar aan de rechter vraagt om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten, of indien de algemene vergadering zonder gegronde redenen zich verzet tegen de uitvoering van werken door een mede-eigenaar op eigen kosten die hij nuttig acht, zelfs aan gemeenschappelijke gedeelten, en zelfde mede-eigenaar aan de rechter vraagt hem hiervoor de toestemming te verlenen, is de mede-eigenaar-eiser in al die gevallen, voor zover hij niet afgewezen wordt, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. INTERPRETATIEREGEL. De wijziging van de binneninrichting van een privatieve kavel, het afsluiten van een privatieve kavel op een andere wijze dan oorspronkelijk voorzien, en in het algemeen elke aanpassing die niet leidt tot wijziging van het genot, gebruik of beheer van de gemeenschappelijke delen, noch tot wijziging van de verdeling van de lasten van de medeeigendom, noch tot herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom, worden niet als wijzigingen van de statuten beschouwd. BASISAKTE VAN DE GROEP VAN GEBOUWEN WATERFRONT. Zoals voormeld zal de groep van gebouwen WATERFRONT, in de verschillende opeenvolgende fasen worden gerealiseerd en worden opgesplitst in diverse bouwkundig afzonderlijke doch juridisch samenhangende gebouwen. Comparanten verklaren met huidige akte de basisakte en het reglement van mede-eigendom die samen de statuten van het residentieel complex genaamd WATERFRONT vormen, hierna authentiek te willen vastleggen, die na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zullen krijgen zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. AFDELING 1.- BESCHRIJVING VAN DE GROEP VAN GEBOUWEN. Artikel 1.- Het residentieel complex WATERFRONT wordt opgericht op een perceel bouwgrond, gelegen te Nieuwpoort, nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummers 174 W, 174/Z en 173/K (voorheen nummers 173/G, 174/S en deel van 174/R) voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negenduizend vierhonderd negenenveertig vierkante meter (9.449 m²).

7 7 Zoals hiervoor uiteengezet zal het perceeltje 174 W pas deel uitmaken van het project eenmaal de erfpachthouder het erfpachtrecht op dit perceeltje bekomt van het Vlaams Gewest, in welk geval het zal geacht worden met terugwerkende kracht tot op heden te zijn opgenomen in het stelsel van gedwongen mede-eigendom van het residentieel complex Waterfront. Artikel 2.- Plannen - Stedenbouwkundige vergunning. A. PLANNEN. De privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten van dit onroerende complex zijn nader omschreven op de hierbij gevoegde plannen, opgemaakt door Vanderbruggen Architectenbureau te Knokke-Heist, Dumortierlaan 70, welke plannen, na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en door mij notaris, hieraan zullen gehecht blijven om er een integraal en authentiek deel van uit te maken en samen met deze ter registratie te worden aangeboden. Zelfde plannen zullen evenwel niet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Deze plannen zijn: 1. Het plan waarop zijn afgebeeld: keldergarage -1 (plan 1/9) 2. Het plan waarop zijn afgebeeld: gelijkvloers (plan 2/9). 3. Het plan waarop zijn afgebeeld: eerste verdieping (plan 3/9). 4. Het plan waarop zijn afgebeeld: tweede verdieping (plan 4/9) 5. Het plan waarop zijn afgebeeld: eerste dakverdieping (plan 5/9). 6. Het plan waarop zijn afgebeeld: dakenplan (plan 6/9). 7. Het plan waarop zijn afgebeeld: gevels oost, zuid en noord (plan 7/9). 8. Het plan waarop zijn afgebeeld: gevel west en doorsnedes (plan 8/9). 9. Het plan waarop zijn afgebeeld: inplanting en situering met erfdienstbaarheden (plan 9/9). Deze plannen vormen met onderhavig reglement van mede-eigendom één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden het ene in functie van het andere. B. STEDENBOUWKUNDIGE EN ANDERE VERGUNNINGEN - BIJLAGEN. 1. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Nieuwpoort op tien maart tweeduizend en acht onder het nummer 38016/7083/B/2006/129. De tekst van de stedenbouwkundige vergunning wordt na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en mij notaris, hieraan gehecht om er samen met deze ter registratie te worden aangeboden. De administratieve beschikkingen inzake bouwtoelating of de interpretatie ervan zullen zonder verdere formaliteiten verplichtend zijn voor de mede-eigenaars en alle bepalingen van huidige statuten welke ermee in strijd zouden zijn, dienen aanzien te worden als niet bestaande en niet geschreven. Voormelde stedenbouwkundige vergunning zal niet mede overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. 2. De vergunning voor het bezetten van een perceel gewestgrond gekend ten kadaster in de tweede afdeling sectie E nummer deel 174 X teneinde toegang te nemen tot de ondergrondse garages, werd afgeleverd door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, op achtentwintig april tweeduizend en acht, met referte LVH/16EH-U-08. Deze vergunning is geldig tot acht augustus tweeduizend honderd en een. De tekst van deze vergunning met plan in bijlage, wordt eveneens na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en mij notaris, hieraan gehecht om er samen met deze ter registratie te worden aangeboden.

8 8 Zelfde vergunning zal niet mede overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. C. WIJZIGINGEN. - Comparanten in deze hebben het recht per nieuwbouwresidentie, zolang de eerste voorlopige oplevering van een privatieve kavel nog niet werd uitgevoerd, de plannen te wijzigen in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de bevoegde overheden, of door het bedrijf van gas-, elektriciteit-, water- en distributiebedeling, of enige andere openbare dienst, of in de mate dat deze wijzigingen volgens de architect nodig zijn ter wille van de bouwkunst of zelfde architect meent dat door deze wijzigingen de gemene delen of het nut van de gemeenschappelijke diensten zou verbeterd worden, welke werken dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van de bouwkunst. - Comparanten behouden zich het recht voor de plannen te wijzigen voor zover de bevoegde overheid daartoe nadien machtiging verleent: de vorm, de oppervlakte en de maten te wijzigen; wijzigingen aan te brengen aan de bestemming; wijzigingen aan te brengen aan het aspect en de belangrijkheid van de nog op te richten gebouwen. a) indien zulks gevorderd wordt door de bevoegde overheden of door de maatschappijen die instaan voor nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. b) indien dit nodig of nuttig geacht wordt door de architect(en) tot nut van de gemeenschappelijke diensten of omwille van de bouwkunst. - De comparanten zullen eveneens het recht hebben de binnenindeling van de gebouwen zowel wat betreft de gemene delen als de privatieve delen te wijzigen door deze onder meer te vergroten of te verkleinen, of zelfs van twee of meerdere privatieve kavels één geheel te maken of een privatief te splitsen in twee of meer privatieve kavels (onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunning), mits volgende beperkingen: de fractie in de gemeenschappelijke delen aanbedeeld aan een kavel mag voor het totaal niet gewijzigd worden wanneer de kavel wordt gesplitst in twee of meer kavels of wanneer twee of meer kavels worden samengevoegd in één kavel; de wijzigingen mogen geen invloed hebben op de oppervlakte van de reeds verkochte privatieve kavels; de wijzigingen mogen niet schaden aan de stevigheid van het gebouw. Ten dien einde zullen de comparanten alle statutenwijzigingen kunnen laten opstellen, wederzijdse erfdienstbaarheden creëren, vrij alle lasten bedingen, gemene delen met elkaar verbinden, de verdeling der lasten hiervoor zelf bepalen, de aandelen in de gemene delen aanpassen. De eigenaars van de reeds verkochte privatieven krijgen voorafgaandelijk een ontwerp van akte met de mogelijkheid opmerkingen te formuleren. De comparanten behouden zich bovendien het recht voor om het uitsluitend genotsrecht van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in het gebouwencomplex toe te kennen aan de eigenaars van privatieve kavels, alhoewel deze niet uitdrukkelijk als privatief omschreven zijn in deze basisakte. Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht een aanhorigheid te zijn van het betrokken privatief. De comparanten hebben het recht, tot bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen, gebruik te maken van de privatieve delen voor het plaatsen van alle leidingen nodig voor de werking van de privatieve of gemeenschappelijke technische installaties. Zolang niet alle kavels in het gebouw opgeleverd zijn, mogen de comparanten steeds gebruik maken van de grond, de gemeenschappelijke delen en de niet-opgeleverde privatieve delen om materialen en machines te plaatsen.

9 9 Iedere splitsing of samenvoeging moet worden vastgesteld bij notariële akte. Artikel 3.- Samenstelling van het residentieel complex WATERFRONT. Volgens de hieraan gehechte plans bevat het residentieel complex een ondergrondse verdieping, een gelijkvloerse verdieping, twee gewone verdiepingen, een eerste dakverdieping en in de residentie Southampton nog een tweede dakverdieping. De privatieve kavels van het residentieel complex worden onderverdeeld in twee (2) groepen, welke gevormd worden op basis van de ligging en/of de samenhorigheid van de privatieve kavels, te weten: - GROEP I: de ondergrondse parkingzone omvattende honderd eenenzestig (161) privatieve garages en vijfenvijftig (55) privatieve standplaatsen en tweehonderd en tien (210) fietshaken. - GROEP II: het bovengrondse commerciële- en woongedeelte, omvattende handelsruimtes en en, die onderverdeeld worden in zes nieuwbouwresidenties, te weten: A. Residentie SOUTHAMPTON a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 13/0001, 13/0002, 15/0001, 17/0001, 17/0002 en 19/0001. b. op niveau eerste verdieping: de en 13/0103, 13/0102, 13/0101, 15/0104, 15/0103, 15/0102, 15/0101, 17/0102, 17/0101, 19/0102 en 19/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 13/0203, 13/0202, 13/0201, 15/0204, 15/0203, 15/0202, 15/0201, 17/0202, 17/0201, 19/0202 en 19/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 13/0303, 13/0302, 13/0301, 15/0304, 15/0303, 15/0302, 15/0301, 17/0302, 17/0301, 19/0302 en 19/0301. e. op niveau tweede dakverdieping: de en 13/0402, 13/0401 en 15/0401. B. Residentie KEY LARGO a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 21, 23/0001 en 23/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 23/0103, 23/0102 en 23/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en, 23/0203, 23/0202 en 23/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 23/0302 en 23/0301. C. Residentie NEWPORT BAY a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 25/0001, 25/0002, 27/0001, 27/0002 en de en 29/0001 en 29/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 25/0102, 25/0101, 27/0102, 27/0101, 29/0102 en 29/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 25/0202, 25/0201, 27/0202, 27/0201, 29/0202 en 29/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 27/0304, 27/0303, 27/0302 en 27/0301. D. Residentie BERMUDA a. op niveau gelijkvloers: de en 31/0001 en 31/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 31/0102 en 31/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 31/0202 en 31/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 31/0302 en 31/0301. E. Residentie NANTUCKET

10 10 a. op niveau gelijkvloers: de en 33/0001 en 33/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 33/0102 en 33/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 33/0202 en 33/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 33/0302 en 33/0301. F. Residentie SEASIDE a. op niveau gelijkvloers: de en 35/0001, 35/0002, 37/0001 en 37/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 35/0102, 35/0101, 37/0102 en 37/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 35/0202, 35/0201, 37/0202 en 37/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 35/0302, 35/0301, 37/0302 en 37/0301. AFDELING 2.- BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS, EN HET RESPECTIEVELIJK AANDEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN DAT AAN IEDER PRIVATIEF DEEL IS VERBONDEN. Artikel 4.- Omschrijving begrip kavels.- De hierna beschreven gedeelten van de verschillende deelgebouwen zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief en privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. Artikel 5.- Opsomming en beschrijving van de privatieve kavels.- Het residentieel complex wordt zoals gezegd gesplitst in de hiernavolgende twee (2) groepen privatieve kavels gevormd op basis van de ligging en/of de samenhorigheid van de privatieve kavels. GROEP I: DE ONDERGRONDSE PARKINGZONE OMVATTENDE HONDERD EENENZESTIG PRIVATIEVE GARAGEBOXEN, VIJFENVIJFTIG PRIVATIEVE STANDPLAATSEN EN TWEEHONDERD EN TIEN FIETSHAKEN. 1. In de kelderverdieping bevinden zich honderd eenenzestig (161) garages, genummerd 1 tot en met 161 en vijfenvijftig (55) standplaatsen genummerd 162 tot en met 216. De garages genummerd 95-96, en zijn evenwel dubbele garages met twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen. De garage genummerd bevat vier parkeerplaatsen en drie toegangspoorten. De garages 1 tot en met 51 zijn gelegen links van inrit 1 gezien vanaf de Promenade; de garages 52 tot en met 88, 113 tot en met 144 en 181 tot en met 216 zijn gelegen tussen inrit 1 en inrit 2; de garages 89 tot en met 112 en 145 tot en met 180 zijn gelegen rechts van inrit 2 gezien vanaf de Promenade. De enkele garages omvatten telkens de eigenlijke garageruimte en de toegangspoort. De garages genummerd 62 t/m 64, 70 t/m 73, 75, 104, 109 t/m 111, 114, 116, 117, 135 t/m 160 bevatten telkens negen/tienduizendsten (9/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 1, 13 t/m 16, 18 en 19, 22 t/m 24, 30 en 31, 33 en 34, 36, 40 t/m 45, 47 t/m 61, 83, 85 en 86, 93, 101 en 102, 120, 125 t/m 134 en 161 bevatten telkens tien/tienduizendsten (10/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 2 t/m 11, 17, 21, 26 t/m 29, 46, 77 t/m 79, 119 en 121 t/m 123 bevatten telkens elf/tienduizendsten (11/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

11 11 De garages genummerd 12, 25, 37 en 38, 74, 76, 80, 87 en 88, 90 en 91, 112 en 113 en 115 bevatten telkens twaalf/tienduizendsten (12/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 20, 39, 103, 105 t/m 108 en 124 bevatten telkens dertien/tienduizendsten (13/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 65, 84, 92, 94 en 118 bevatten telkens veertien/tienduizendsten (14/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 81, 82, en 89 bevatten telkens vijftien/tienduizendsten (15/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garage genummerd 35 bevat zestien/tienduizendsten (16/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garage genummerd 32 bevat zeventien/tienduizendsten (17/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De dubbele garages genummerd 95-96, en omvatten telkens de eigenlijke garageruimte bestaande uit twee naast elkaar gelegen standplaatsen en de gemeenschappelijke toegangspoort en met telkens eenentwintig/tienduizendsten (21/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De vierdubbele garage genummerd omvat vier standplaatsen en drie toegangspoorten en met zesenveertig/tienduizendsten (45/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De standplaatsen omvatten telkens de eigenlijke parkeerruimte. De standplaats genummerd 162 omvat tien/duizendsten (10/10.000) en de standplaatsen 163 tot en met 216 omvatten telkens negen/tienduizendsten (9/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. In de kelderverdieping bevinden zich tweehonderd en tien (210) fietshaken, genummerd 1 tot en met 210, verdeeld over verschillende fietsenbergingen. Deze fietshaken bevatten geen afzonderlijke aandelen in de gemene delen doch vormen een aanhorigheid van de privatieve handelsruimten of en volgens de schikkingen van de bouwheer. GROEP II: HET COMMERCIËLE- EN WOONGEDEELTE OMVATTENDE DERTIEN HANDELSRUIMTEN EN ACHTENNEGENTIG APPARTEMENTEN. Deze groep omvat zoals gezegd handelsruimten en en ondergebracht in zes nieuwbouwresidenties (Southampton, Key Largo, Newport Bay, Bermuda, Nantucket en Seaside). De kavels van deze residenties worden aangeduid met het huisnummer dat door een schuine streep wordt gescheiden van het busnummer van het privatief (bijvoorbeeld 13/0001 : huisnummer 13 busnummer 0001). De verschillende nieuwbouwresidenties dragen volgende huisnummers: - Southampton de nummers 13, 15, 17 en 19; - Key Largo de nummers 21 (nevengebouw) en 23 (hoofdgebouw); - Newport Bay de nummers 25, 27 en 29; - Bermuda het nummer 31; - Nantucket het nummer 33; - Seaside de nummers 35 en 37. Het tweede cijfer na de schuine streep verwijst vervolgens naar de verdieping (0 = gelijkvloers, 1 = eerste verdieping, 2 = tweede verdieping, 3 = eerste dakverdieping en 4 = tweede dakverdieping) en het laatste cijfer naar de ligging van de kavel.

12 12 A. DE RESIDENTIE SOUTHAMPTON 1) OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich zes handelsruimten, te weten: 1. De handelsruimte genummerd 13/0001 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, inkomdeur kant Albert I Laan, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met vierenzeventig/tienduizendsten (74/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. De handelsruimte genummerd 13/0002 gelegen rechts van de handelsruimte 13/0001 gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, inkomdeur kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met zevenentachtig/tienduizendsten (87/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. De handelsruimte genummerd 15/0001 gelegen rechts van de handelsruimte 13/0002 gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging met uitgang kant plein en met achtenzeventig/tienduizendsten (78/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. De handelsruimte genummerd 17/0001 gelegen op de hoek van de parking en de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd drieënzeventig/tienduizendsten (173/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. De handelsruimte genummerd 17/0002 gelegen rechts van de handelsruimte 17/0001 gezien vanaf de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, twee inkomdeuren kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd en zes/tienduizendsten (106/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. De handelsruimte genummerd 19/0001 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur zijkant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met zesenzeventig/tienduizendsten (76/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de 3 handelsruimten 17/0001, 17/0002 en 19/0001. Het eigendomsrecht van de privatieve kavels 17/0001 (kant promenade), 17/0002 en 19/0001 omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een strook grond over de volle gevelbreedte van de handelsruimten aan de voorkant van het gebouw, begrensd in de diepte en breedte volgens het terrassenplan dat aan deze akte gehecht blijft. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. Bijzonder gebruiksrecht voor de 6 handelsruimten 13/0001, 13/0002, 15/001 17/ /0002 en 19/0001.

13 13 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavels omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een strook terras gelegen achteraan het gebouw en zoals aangeduid op het terrassenplan dat aan deze akte gehecht blijft. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. 2) OP DE EERSTE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0103 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een groot hoekterras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende op een terras, een douchecel en een derde slaapkamer achteraan uitgevende en met vijfenzeventig/tienduizendsten (75/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0102 gelegen rechts van het 13/0103 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en een terras vooraan over de volle gevelbreedte van het en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0101, gelegen rechts van het 13/0102 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. Het genummerd 15/0104, gelegen rechts van het 13/0101 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenvijftig/tienduizendsten (59/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0103, gelegen rechts van het 15/0104 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met drieënvijftig/tienduizendsten (53/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0102, gelegen rechts van het 15/0103 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en

14 14 omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op de promenade en een terras en met achtenzestig/tienduizendsten (68/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0101, gelegen rechts van het 15/0102 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met tweeënvijftig/tienduizendsten (52/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0102, gelegen rechts van het 15/0101 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0101, gelegen rechts van het 17/0102 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0102, gelegen rechts van het 17/0101 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenveertig/tienduizendsten (49/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 11. Het genummerd 19/0101, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende met een groot terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en een tweede terras aan de zijkant van het gebouw en met drieënzestig/tienduizendsten (63/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3) OP DE TWEEDE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0203 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en een tweede terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende op een terras, een douchecel en een derde

15 15 slaapkamer achteraan uitgevende en met zeventig/tienduizendsten (70/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0202 gelegen rechts van het 13/0203 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0201, gelegen rechts van het 13/0202 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers achteraan waarvan een met bijhorende badkamer en twee met terras en met vijfenzestig/tienduizendsten (65/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. Het genummerd 15/0204, gelegen rechts van het 13/0201 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenvijftig/tienduizendsten (59/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0203, gelegen rechts van het 15/0204 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0202, gelegen rechts van het 15/0203 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende met terras aan de kant van de parking, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op de promenade en met negenenzestig/tienduizendsten (69/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0201, gelegen rechts van het 15/0202 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met tweeënvijftig/tienduizendsten (52/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0202, gelegen rechts van het 15/0201 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras

16 16 en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0201, gelegen rechts van het 17/0202 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0202, gelegen rechts van het 17/0201 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenveertig/tienduizendsten (49/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 11. Het genummerd 19/0201, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en een terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en op een het terras aan de zijkant van het gebouw en met zestig/tienduizendsten (60/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4) OP DE EERSTE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0303 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende, een douchecel en een derde slaapkamer achteraan uitgevende en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0302 gelegen rechts van het 13/0303 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0301, gelegen rechts van het 13/0302 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

17 17 4. Het genummerd 15/0304, gelegen rechts van het 13/0301 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met achtenvijftig/tienduizendsten (58/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0303, gelegen rechts van het 15/0304 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0302, gelegen rechts van het 15/0303 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende met terras aan de kant van de parking, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, twee slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en een derde slaapkamer vooraan uitgevende op de promenade en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0301, gelegen rechts van het 15/0302 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0302, gelegen rechts van het 15/0301 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0301, gelegen rechts van het 17/0302 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0302, gelegen rechts van het 17/0301 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zevenenveertig/tienduizendsten (47/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

18 Het genummerd 19/0301, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en met achtenvijftig/tienduizendsten (58/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5) OP DE TWEEDE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0402 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer met w.c., een slaapkamer met dressing en een tweede slaapkamer vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0401 gelegen rechts van het 13/0402 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende en met tweeënzeventig/tienduizendsten (72/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 15/0401 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende op een terras, een douchecel, een tweede slaapkamer uitgevende achteraan en een derde slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras en met negenentachtig/tienduizendsten (89/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. B. DE RESIDENTIE KEY LARGO De residentie KEY LARGO bestaat uit twee gebouwen: a) een hoofdgebouw bestaande uit een gelijkvloerse verdieping bestemd voor handel en drie verdiepingen bestemd voor bewoning, en b) een nevengebouw bestaande uit een gelijkvloerse verdieping bestemd voor handel. I. HET NEVENGEBOUW. Op de gelijkvloerse verdieping van dit gebouw bevindt zich een handelsruimte, te weten: De handelsruimte genummerd 21, omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte en een vuilnisberging met toegangsdeur en met vijftig/tienduizendsten (50/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de handelsruimte 21. Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van de terrassen voor en achteraan zoals vermeld op het terrassenplan.

19 19 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. II. HET HOOFDGEBOUW. 1) OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich twee handelsruimten, te weten: 1. De handelsruimte genummerd 23/0001 gelegen links in het gebouw gezien vanuit de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte, de privatieve trap naar de kelderverdieping, en met in de kelderverdieping een grote vuilnisberging en met honderd vierenvijftig/tienduizendsten (154/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. De handelsruimte genummerd 23/0002 gelegen rechts in het gebouw gezien vanuit de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd vierenvijftig/tienduizendsten (154/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de 2 handelsruimten 23/0001 en 23/0002. Het eigendomsrecht van deze privatieve kavels omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een terras voor en achteraan gelegen zoals aangeduid op het terrassenplan.. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. 2) OP DE EERSTE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0103 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer en terras achteraan uitgevende en met honderd zeventien/tienduizendsten (117/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0102 gelegen rechts van het 23/0103 gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een open keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer en w.c. vooraan uitgevende en een slaapkamer met douchekamer en w.c. eveneens vooraan uitgevende en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 23/0101 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevel, een keuken, een berging

20 20 met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer en terras achteraan uitgevende en met honderd dertien/tienduizendsten (113/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3) OP DE TWEEDE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0203 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en met honderd dertien/tienduizendsten (113/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0202 gelegen rechts van het 23/0203 gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een open keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer en w.c. vooraan uitgevende en een slaapkamer met douchekamer en w.c. eveneens vooraan uitgevende en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 23/0201 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en met honderd veertien/tienduizendsten (114/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4) OP DE EERSTE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich twee en, waarvan een met vier slaapkamers en een met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0302 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende, een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en een vierde slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende op een terras en met honderd vijfentwintig/tienduizendsten (125/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0301 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooren achteraan uitgevende op een terras en met twee terrassen aan de zijgevelkant, een keuken,

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder:

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: In het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN Op zevenentwintig april Voor mij, meester Jan BAEL, notaris te Gent. Is verschenen: De naamloze vennootschap "ACLAGRO PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST Ten jare tweeduizend en acht De tiende december Voor Dirk DECLERCQ, notaris te Zwevegem, met tussenkomst van Jean-

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg 10 8900 Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE 0431.572.596 STATUTENWIJZIGING In het jaar TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN. Op DRIEÊNTWINTIG JUNI om acht uur dertig.

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /2011 1 HET JAAR TWEE DUIZEND EN ACHT. Op één en twintig mei BASISAKTE RESIDENTIE "GIRASOL"

Nadere informatie

EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE

EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE Rep 3529 EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE 0860.402.767 HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL STATUTENWIJZIGING Het jaar tweeduizend

Nadere informatie

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ]

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ] TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE BESTEMMING MANDELIGHEID Project "Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6" Blok 3: gemeenschappelijk pad woningen bouwnummers 22 tot en met 34 en 53 tot en met 57 Heden,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het 3466 Het jaar negentien honderd negen en zestig. De zestiende januari, Voor Ons, Meester Joseph ROEVENS; Notaris te Brasschaat verblijvende; ZIJN VERSCHENEN: De heer Frans Richard Maria Driesen, aannemer,

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NOTARISSEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING "TiGenix" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2 BTW (8E)847l.340.l23

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446. STATUTEN VAN HET GEBOUW TE AALTER, WEIBROEKDREEF BLOK B2 Heden de

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De 1 Rep.n : BASISAKTE D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ZUIDBOULEVARD Waregem

ZUIDBOULEVARD Waregem ZUIDBOULEVARD Waregem Reserveringsdocument Fase 2 Boekerij De heer en mevrouw.. De Heer.... Mevrouw. (schrappen wat niet past) Wonende te.. Huwelijksstelsel:. Rijksregisternummer(s):.... Tel... GSM.. Fax..

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B4+ te Diepenbeek BVBA NOTARIS IVO VRANCKEN Grotestraat 124, 3600 GENK Tel. 089 51.83.51 notariaat@notarisvrancken.be www.notarisvrancken.be

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER

CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER Het jaar tweeduizend en acht Op heden acht mei Voor mij Meester PATRICK VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Antwerpen

Nadere informatie

«Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen» Bvba Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping. RPR Brussel :

«Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen» Bvba Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping. RPR Brussel : «Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen» Bvba Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping. RPR Brussel : 0897.073.024 11/05/16 15:05-1 / 7 HOME INVEST BELGIUM Naamloze vennootschap

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *-

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *- UMICORE naamloze vennootschap met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31. Gerechtelijk arrondissement Brussel Ondernemingsnummer 0401.574.852. Rechtspersonenregister * * * Opgericht blijkens

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie