BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT"

Transcriptie

1 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade Rep.:/BVO Dossier: FL/ Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL, geassocieerd notaris met standplaats te Oostende. 1. De gewone commanditaire vennootschap STORMS PROJECTS, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op veertien september tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna onder nummer Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd op elf mei tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor de optredende notaris Bart van Opstal, houdende ondermeer omzetting in een gewone commanditaire vennootschap en doelwijziging, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni daarna onder nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8, 4 van haar statuten door twee van haar drie niet-statutaire zaakvoerders, te weten: - de heer Dirk Van Tornhaut, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 120; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Newport Harbour Invest voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Vlaemynck, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6. Beiden tot bestuurder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato elf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer Hierna genoemd: de erfpachthouder. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT', met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze nummer 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister , BTW Vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Ovide Deryckere, te Aalter (Lotenhulle), op drie en twintig februari negentienhonderd drie en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen maart daarna, onder het nummer

2 2 Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard Loontjens te Izegem op negen en twintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door één van haar statutaire zaakvoerders: de heer Dirk Van Tornhaut, (identiteitskaart nummer: ) wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 120. Hierna genoemd de "vennootschap-promotor" of de "bouwheer". Hierna samen "de comparante(n)" genoemd. Welke comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, mij hebben uiteengezet en akte gevraagd van hetgeen volgt. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED. 1. De erfpachthouder is eigenaar van: Stad NIEUWPOORT, tweede afdeling. Een erfpachtrecht op een perceel grond gelegen nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummers 174/Z en 173/K (voorheen nummers 173/G, 174/S en deel van 174/R), voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negenduizend vierhonderd vijfveertig vierkante meter (9.445m²). 2. De erfpachthouder verklaart dat hij voornemens is eigenaar te worden van: Stad NIEUWPOORT, tweede afdeling. Een erfpachtrecht op een perceeltje grond gelegen nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummer 174 W, met een oppervlakte volgens recent kadaster van vier vierkante meter (4m²). HERKOMST VAN EIGENDOM. De Belgische Staat was oorspronkelijk sinds meer dan dertig eigenaar van voorschreven goed. Krachtens de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van acht augustus negentienhonderd tachtig, gewijzigd door de Wet van acht augustus negentienhonderd achtentachtig, en in uitvoering van artikel 57 paragrafen 2 en 4 van de Bijzondere Wet van zestien januari negentienhonderd negenentachtig betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, werd het voorschreven onroerend goed van rechtswege in volle eigendom overgedragen van de Belgische Staat aan het Vlaamse Gewest op één januari negentienhonderd negenentachtig. Bij akte verleden voor de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge de dato acht december negentienhonderd vierennegentig, werd voorschreven goed door het Vlaamse Gewest in erfpacht gegeven aan de heer Storms Herman te Nieuwpoort, welke akte werd overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zes januari daarna boek 8798, nummer 1. Krachtens akte minnelijke verbreking van erfpachtovereenkomst verleden ten overstaan van de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, op negen augustus tweeduizend en twee, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tien september daarna onder nummer 5862, werd het Vlaamse Gewest daarna op nieuw volle eigenaar van het goed. Bij akte van negen augustus tweeduizend en twee, verleden ten overstaan van de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteur-commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, overgeschreven alsvoren op tien september daarna onder nummer 5863, verleende het Vlaamse Gewest een nieuw erfpachtrecht aan de NV Storms Projects voor een periode van negenennegentig (99) jaar.

3 3 Deze bestaande erfpacht werd evenwel voor de lopende termijn gewijzigd en aangepast bij akte verleden voor de heer Stephaan Verstraeten, eerstaanwezend inspecteurcommissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteit 66-T-10/04/ BIJZONDERE VOORWAARDEN IN DE TITELS In voormelde akte verleden voor Stephaan Verstraeten, commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge, op vijftien maart tweeduizend en zeven, werd herinnerd dat met betrekking tot voormeld goed uitdrukkelijk bedongen werd: I.- VOORAFGAANDE UITEENZETTING. (...) 2) In zelfde overeenkomst wordt tevens ten titel van Bijzondere Erfdienstbaarheid bedongen dat: a) de grondeigenaar zich het recht voorbehield de elektriciteitscabine nummer 75 te behouden evenals het recht van vrije doorgang tot deze en, b) de erfpachter dit recht van inneming en doorgang onvergolden moet gedogen. De toekomstige eigenaars van privatieve kavels in het onroerend complex Waterfront, dat hierna beschreven wordt zullen gesubrogeerd worden in alle rechten en plichten van de erfpachthouder aangaande voormelde bedingen voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij zullen zelfde verplichtingen opleggen aan de nieuwe eigenaars wanneer zij een kavel opnieuw vervreemden tegelijk welke titel. VERKLARINGEN. 1. De bouwheer heeft het inzicht op zijn kosten op de hiervoor omschreven gronden een nieuwbouwproject bestaande uit een groep van gebouwen genaamd WATERFRONT uit te voeren. Weliswaar zal het perceeltje grond sub. 2. slechts deel kunnen uitmaken van het project onder de opschortende voorwaarde dat de erfpachthouder een erfpachtrecht bekomt op dit perceel. Dienaangaande legt de erfpachthouder een schrijven voor de dato achtentwintig april tweeduizend en acht, uitgaande van de bevoegde diensten van het Vlaams Gewest (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) waarin wordt medegedeeld hetgeen hierna letterlijk volgt: De erfpachtovereenkomst zal nog worden aangevuld met een annex teneinde het perceel 174 W, electriciteitscabine, toe te voegen aan de overeenkomst. Hiervan mag reeds melding worden gemaakt bij de opmaak van de basisakte. De groep van gebouwen genaamd WATERFRONT zal bestaan uit : - ondergronds: parkeergarages/standplaatsen en fietsenbergingen; - bovengronds: de oprichting in fasen van zes nieuwbouwresidenties genaamd Southampton, Key Largo, Newport Bay, Bermuda, Nantucket en Seaside, bestemd voor bewoning en handel. Dit nieuwbouwproject is bestemd om te worden verkocht in juridisch onderscheiden kavels. Huidige akte legt de statuten vast van het nieuwbouwproject van de groep van gebouwen genaamd WATERFRONT, dat valt onder het regime van mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid. 2. De erfpachthouder verklaart vanwege het Vlaams Gewest de vergunning te hebben bekomen om gebruik te maken van het kadastrale perceel 174 X teneinde twee inritten aan te leggen naar het ondergrondse parkingzone van het residentieel complex zodoende dat de eigenaars/bewoners zich toegang kunnen verschaffen tot het complex via de nieuw aan te leggen weg zoals afgebeeld op het bouwplan 9/9. Een kopie van deze vergunning met plan zal aan onderhavige akte gehecht worden op er samen mee te worden geregistreerd.

4 4 Deze vergunning omvat eveneens de toelating in deze zone infrastructuren te bouwen voor de afvoer van afvalwater en oppervlaktewater. 3. De bouwheer verklaart vanwege de erfpachthouder de toelating te hebben gekregen voor de realisatie van dit nieuwbouwproject, dit ten titel van recht van opstal voor een hernieuwbare periode van zeven jaar, krachtens akte verleden voor de optredende notaris Bart van Opstal heden, voorafgaandelijk dezer, ter overschrijving. 4. Het op te richten complex WATERFRONT zal voorschreven bouwgrond als erve hebben. Het zakelijk recht van erfpacht zal de juridische basis vormen van alle privatieve kavels in zelfde complex. 5. Comparanten verklaren dat bij voormelde akte houdende de vestiging van het recht van opstal de erfpachthouder de bouwheer de toelating heeft gegeven om: - het onroerend complex WATERFRONT tot stand te brengen volgens de bepalingen van onderhavige basisakte met medegaande reglement van mede-eigendom en aangehechte plans waarbij dit onroerend complex wordt onderworpen aan het bijzonder stelsel der mede-eigendom volgens artikelen vijfhonderd zevenenzeventig - drie tot en met vijfhonderd zevenenzeventig - veertien van het Burgerlijk Wetboek. Derhalve zal in geval van verkoop aan derden door de bouwheer van de hem toehorende constructies waarvoor door de erfpachthouder een recht van opstal verleend werd, de erfpachthouder als verkoper van de aandelen in het erfpachtrecht op de grond van het onroerend complex optreden; de erfpachthouder gaat derhalve de verbintenis aan de aandelen in het erfpachtrecht op de grond eveneens te verkopen telkenmale de bouwheer overgaat tot verkoop van al of een deel van de door hem opgerichte constructies. De erfpachthouder verbindt zich dienaangaande tegenover de bouwheer tot alle medewerking. In geval van gelijktijdige verkoop door de erfpachthouder en de bouwheer zal door de vereniging in handen van de koper van de opstallen en van de erfpachtrechten op de grond waarop het opstalrecht slaat, het recht van opstal eindigen door vermenging in hoofde van de koper telkens wat de betrokken privatieve kavel en het eraan verbonden aandeel in de gemeenschappelijke delen waaronder de erfpachtrechten op de grond betreft. 6. Dit krachtens het recht van opstal gegeven toelating tot bouwen verbindt geenszins de aansprakelijkheid van de erfpachthouder terzake van de werken. Deze aansprakelijkheid blijft voor risico en gevaar van de bouwheer die alle betwistingen die zouden kunnen ontspruiten naar aanleiding van deze bouwwerken zal moeten beslechten zonder tussenkomst van de erfpachthouder. De bouwheer zal ook alle veroordelingen moeten ondergaan die zouden kunnen uitgesproken zijn tegen de erfpachthouder van de grond waarop het onroerend complex zal worden tot stand gebracht, en om reden van deze hoedanigheid. Het feit dat de bouwheer voor zijn persoonlijke rekening of voor rekening van derden handelt, of dat hij verzaakt of niet, zoals hij wordt gemachtigd, ten voordele van wie ook, aan het geheel of een gedeelte der rechten die hem toegestaan zijn, zal geen schuldvernieuwing uitmaken en haar niet ontslaan van zijn verplichtingen tegenover erfpachthouder. BODEMSANERING De notaris heeft gewezen op de draagwijdte inzake de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen ingevolge het Decreet van de Vlaamse Raad betreffende de Bodemsanering van tweeëntwintig februari negentienhonderd vijfennegentig en haar uitvoeringsbesluit van vijf maart negentienhonderd zesennegentig, gewijzigd bij Decreet van de Vlaamse Raad van zesentwintig mei negentienhonderd achtennegentig. De erfpachthouder legt de bodemattesten voor afgeleverd door OVAM op drieëntwintig augustus tweeduizend en zeven met betrekking tot de percelen en met de

5 5 vermelding: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van de verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij O.V.A.M.". Partijen verklaren op de hoogte zijn van de inhoud van de bodemattesten voor de ondertekening van onderhavige akte. Op verzoek van ons, notaris, deelt de erfpachthouder mede dat op voormelde percelen waarop het residentieel complex wordt opgetrokken geen inrichting gevestigd is of was, en geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 1 van het Bodemsaneringsdecreet, en er derhalve voorafgaandelijk geen oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. VERKLARING. De bouwheer in deze zal verder op voormeld perceel bouwgrond het residentieel complex WATERFRONT, na afbraak van de bestaande gebouwen, oprichten waarvan de onderscheiden privatieve kavels (en, handelsruimtes, en garages/standplaatsen) het voorwerp zullen uitmaken van een uitsluitend privatief eigendomsrecht; de delen of zaken dienstig voor verschillende privatieve kavels, zijnde de erfpachtrechten op de grond en de gemeenschappelijke delen van het complex, zullen toebehoren in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid aan de eigenaars der privatieve kavels gezamenlijk elk voor een fractie zoals bepaald hierna. Comparanten zijn voornemens alle privatieve kavels of een aantal ervan te verkopen, hetzij tijdens de bouwwerken, hetzij na de afwerking. Teneinde de afzonderlijke privatieve eigendommen tot stand te brengen en de eigendom te splitsen in privatieve en gemene delen, vragen de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, mij notaris, akte te verlenen van hun wil van nu af het residentieel complex te onderwerpen aan het bijzonder stelsel van de mede-eigendom volgens artikelen tot en met van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat het onroerend complex van de groep van gebouwen WATERFRONT, in de verschillende opeenvolgende fasen, opgesplitst wordt in diverse bouwkundig afzonderlijke doch juridisch samenhangende gebouwen, die telkens bestaan uit: a) een privatief deel; b) een aandeel in de gemeenschappelijke delen. Op het privatief deel oefent de titularis het eigendomsrecht uit, behalve de beperkingen hierna vermeld. Op de gemeenschappelijke delen oefent hij de rechten uit als mede-eigenaar, zoals voorzien door artikel en volgende, van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat vanaf de eerste overdracht van ten minste een kavel voormeld stelsel van kracht wordt, en de vereniging van mede-eigenaars de rechtspersoonlijkheid bekomt. DE STATUTEN. Comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom die de statuten van het residentieel complex WATERFRONT vormen, hierna authentiek te willen vastleggen, die na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zullen krijgen zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. RECHTSPERSOONLIJKHEID EN BENAMING VAN DE VERENIGING. Overeenkomstig het nieuw artikel van het Burgerlijk Wetboek verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het residentieel complex op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht van ten minste één kavel.

6 6 De vereniging draagt de benaming "Vereniging van mede-eigenaars residentieel complex "Waterfront" te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade". Zij heeft haar zetel in de nieuwbouwresidentie Southampton, Robert Orlentpromenade 13. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering ofwel door de rechter, overeenkomstig de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek. De vereniging van mede-eigenaars heeft als doel het behoud en het beheer van voorschreven groep van gebouwen en aanhorigheden. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van de gebouwen. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Indien de syndicus verzuimt de algemene vergadering bijeen te roepen of onrechtmatig weigert zulks te doen teneinde over een door een mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, en laatstgenoemde aan de rechter vraagt de bijeenroeping te gelasten, of indien in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, en een mede-eigenaar aan de rechter vraagt om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten, of indien de algemene vergadering zonder gegronde redenen zich verzet tegen de uitvoering van werken door een mede-eigenaar op eigen kosten die hij nuttig acht, zelfs aan gemeenschappelijke gedeelten, en zelfde mede-eigenaar aan de rechter vraagt hem hiervoor de toestemming te verlenen, is de mede-eigenaar-eiser in al die gevallen, voor zover hij niet afgewezen wordt, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. INTERPRETATIEREGEL. De wijziging van de binneninrichting van een privatieve kavel, het afsluiten van een privatieve kavel op een andere wijze dan oorspronkelijk voorzien, en in het algemeen elke aanpassing die niet leidt tot wijziging van het genot, gebruik of beheer van de gemeenschappelijke delen, noch tot wijziging van de verdeling van de lasten van de medeeigendom, noch tot herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom, worden niet als wijzigingen van de statuten beschouwd. BASISAKTE VAN DE GROEP VAN GEBOUWEN WATERFRONT. Zoals voormeld zal de groep van gebouwen WATERFRONT, in de verschillende opeenvolgende fasen worden gerealiseerd en worden opgesplitst in diverse bouwkundig afzonderlijke doch juridisch samenhangende gebouwen. Comparanten verklaren met huidige akte de basisakte en het reglement van mede-eigendom die samen de statuten van het residentieel complex genaamd WATERFRONT vormen, hierna authentiek te willen vastleggen, die na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zullen krijgen zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. AFDELING 1.- BESCHRIJVING VAN DE GROEP VAN GEBOUWEN. Artikel 1.- Het residentieel complex WATERFRONT wordt opgericht op een perceel bouwgrond, gelegen te Nieuwpoort, nabij de Vlotkom en de Havengeul, langs de Robert Orlentpromenade, kadastraal bekend of bekend geweest in de sectie E nummers 174 W, 174/Z en 173/K (voorheen nummers 173/G, 174/S en deel van 174/R) voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negenduizend vierhonderd negenenveertig vierkante meter (9.449 m²).

7 7 Zoals hiervoor uiteengezet zal het perceeltje 174 W pas deel uitmaken van het project eenmaal de erfpachthouder het erfpachtrecht op dit perceeltje bekomt van het Vlaams Gewest, in welk geval het zal geacht worden met terugwerkende kracht tot op heden te zijn opgenomen in het stelsel van gedwongen mede-eigendom van het residentieel complex Waterfront. Artikel 2.- Plannen - Stedenbouwkundige vergunning. A. PLANNEN. De privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten van dit onroerende complex zijn nader omschreven op de hierbij gevoegde plannen, opgemaakt door Vanderbruggen Architectenbureau te Knokke-Heist, Dumortierlaan 70, welke plannen, na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en door mij notaris, hieraan zullen gehecht blijven om er een integraal en authentiek deel van uit te maken en samen met deze ter registratie te worden aangeboden. Zelfde plannen zullen evenwel niet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Deze plannen zijn: 1. Het plan waarop zijn afgebeeld: keldergarage -1 (plan 1/9) 2. Het plan waarop zijn afgebeeld: gelijkvloers (plan 2/9). 3. Het plan waarop zijn afgebeeld: eerste verdieping (plan 3/9). 4. Het plan waarop zijn afgebeeld: tweede verdieping (plan 4/9) 5. Het plan waarop zijn afgebeeld: eerste dakverdieping (plan 5/9). 6. Het plan waarop zijn afgebeeld: dakenplan (plan 6/9). 7. Het plan waarop zijn afgebeeld: gevels oost, zuid en noord (plan 7/9). 8. Het plan waarop zijn afgebeeld: gevel west en doorsnedes (plan 8/9). 9. Het plan waarop zijn afgebeeld: inplanting en situering met erfdienstbaarheden (plan 9/9). Deze plannen vormen met onderhavig reglement van mede-eigendom één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden het ene in functie van het andere. B. STEDENBOUWKUNDIGE EN ANDERE VERGUNNINGEN - BIJLAGEN. 1. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Nieuwpoort op tien maart tweeduizend en acht onder het nummer 38016/7083/B/2006/129. De tekst van de stedenbouwkundige vergunning wordt na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en mij notaris, hieraan gehecht om er samen met deze ter registratie te worden aangeboden. De administratieve beschikkingen inzake bouwtoelating of de interpretatie ervan zullen zonder verdere formaliteiten verplichtend zijn voor de mede-eigenaars en alle bepalingen van huidige statuten welke ermee in strijd zouden zijn, dienen aanzien te worden als niet bestaande en niet geschreven. Voormelde stedenbouwkundige vergunning zal niet mede overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. 2. De vergunning voor het bezetten van een perceel gewestgrond gekend ten kadaster in de tweede afdeling sectie E nummer deel 174 X teneinde toegang te nemen tot de ondergrondse garages, werd afgeleverd door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, op achtentwintig april tweeduizend en acht, met referte LVH/16EH-U-08. Deze vergunning is geldig tot acht augustus tweeduizend honderd en een. De tekst van deze vergunning met plan in bijlage, wordt eveneens na te zijn ondertekend "ne varietur" door de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en mij notaris, hieraan gehecht om er samen met deze ter registratie te worden aangeboden.

8 8 Zelfde vergunning zal niet mede overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. C. WIJZIGINGEN. - Comparanten in deze hebben het recht per nieuwbouwresidentie, zolang de eerste voorlopige oplevering van een privatieve kavel nog niet werd uitgevoerd, de plannen te wijzigen in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de bevoegde overheden, of door het bedrijf van gas-, elektriciteit-, water- en distributiebedeling, of enige andere openbare dienst, of in de mate dat deze wijzigingen volgens de architect nodig zijn ter wille van de bouwkunst of zelfde architect meent dat door deze wijzigingen de gemene delen of het nut van de gemeenschappelijke diensten zou verbeterd worden, welke werken dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van de bouwkunst. - Comparanten behouden zich het recht voor de plannen te wijzigen voor zover de bevoegde overheid daartoe nadien machtiging verleent: de vorm, de oppervlakte en de maten te wijzigen; wijzigingen aan te brengen aan de bestemming; wijzigingen aan te brengen aan het aspect en de belangrijkheid van de nog op te richten gebouwen. a) indien zulks gevorderd wordt door de bevoegde overheden of door de maatschappijen die instaan voor nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. b) indien dit nodig of nuttig geacht wordt door de architect(en) tot nut van de gemeenschappelijke diensten of omwille van de bouwkunst. - De comparanten zullen eveneens het recht hebben de binnenindeling van de gebouwen zowel wat betreft de gemene delen als de privatieve delen te wijzigen door deze onder meer te vergroten of te verkleinen, of zelfs van twee of meerdere privatieve kavels één geheel te maken of een privatief te splitsen in twee of meer privatieve kavels (onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunning), mits volgende beperkingen: de fractie in de gemeenschappelijke delen aanbedeeld aan een kavel mag voor het totaal niet gewijzigd worden wanneer de kavel wordt gesplitst in twee of meer kavels of wanneer twee of meer kavels worden samengevoegd in één kavel; de wijzigingen mogen geen invloed hebben op de oppervlakte van de reeds verkochte privatieve kavels; de wijzigingen mogen niet schaden aan de stevigheid van het gebouw. Ten dien einde zullen de comparanten alle statutenwijzigingen kunnen laten opstellen, wederzijdse erfdienstbaarheden creëren, vrij alle lasten bedingen, gemene delen met elkaar verbinden, de verdeling der lasten hiervoor zelf bepalen, de aandelen in de gemene delen aanpassen. De eigenaars van de reeds verkochte privatieven krijgen voorafgaandelijk een ontwerp van akte met de mogelijkheid opmerkingen te formuleren. De comparanten behouden zich bovendien het recht voor om het uitsluitend genotsrecht van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in het gebouwencomplex toe te kennen aan de eigenaars van privatieve kavels, alhoewel deze niet uitdrukkelijk als privatief omschreven zijn in deze basisakte. Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht een aanhorigheid te zijn van het betrokken privatief. De comparanten hebben het recht, tot bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen, gebruik te maken van de privatieve delen voor het plaatsen van alle leidingen nodig voor de werking van de privatieve of gemeenschappelijke technische installaties. Zolang niet alle kavels in het gebouw opgeleverd zijn, mogen de comparanten steeds gebruik maken van de grond, de gemeenschappelijke delen en de niet-opgeleverde privatieve delen om materialen en machines te plaatsen.

9 9 Iedere splitsing of samenvoeging moet worden vastgesteld bij notariële akte. Artikel 3.- Samenstelling van het residentieel complex WATERFRONT. Volgens de hieraan gehechte plans bevat het residentieel complex een ondergrondse verdieping, een gelijkvloerse verdieping, twee gewone verdiepingen, een eerste dakverdieping en in de residentie Southampton nog een tweede dakverdieping. De privatieve kavels van het residentieel complex worden onderverdeeld in twee (2) groepen, welke gevormd worden op basis van de ligging en/of de samenhorigheid van de privatieve kavels, te weten: - GROEP I: de ondergrondse parkingzone omvattende honderd eenenzestig (161) privatieve garages en vijfenvijftig (55) privatieve standplaatsen en tweehonderd en tien (210) fietshaken. - GROEP II: het bovengrondse commerciële- en woongedeelte, omvattende handelsruimtes en en, die onderverdeeld worden in zes nieuwbouwresidenties, te weten: A. Residentie SOUTHAMPTON a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 13/0001, 13/0002, 15/0001, 17/0001, 17/0002 en 19/0001. b. op niveau eerste verdieping: de en 13/0103, 13/0102, 13/0101, 15/0104, 15/0103, 15/0102, 15/0101, 17/0102, 17/0101, 19/0102 en 19/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 13/0203, 13/0202, 13/0201, 15/0204, 15/0203, 15/0202, 15/0201, 17/0202, 17/0201, 19/0202 en 19/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 13/0303, 13/0302, 13/0301, 15/0304, 15/0303, 15/0302, 15/0301, 17/0302, 17/0301, 19/0302 en 19/0301. e. op niveau tweede dakverdieping: de en 13/0402, 13/0401 en 15/0401. B. Residentie KEY LARGO a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 21, 23/0001 en 23/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 23/0103, 23/0102 en 23/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en, 23/0203, 23/0202 en 23/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 23/0302 en 23/0301. C. Residentie NEWPORT BAY a. op niveau gelijkvloers: de handelsruimtes 25/0001, 25/0002, 27/0001, 27/0002 en de en 29/0001 en 29/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 25/0102, 25/0101, 27/0102, 27/0101, 29/0102 en 29/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 25/0202, 25/0201, 27/0202, 27/0201, 29/0202 en 29/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 27/0304, 27/0303, 27/0302 en 27/0301. D. Residentie BERMUDA a. op niveau gelijkvloers: de en 31/0001 en 31/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 31/0102 en 31/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 31/0202 en 31/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 31/0302 en 31/0301. E. Residentie NANTUCKET

10 10 a. op niveau gelijkvloers: de en 33/0001 en 33/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 33/0102 en 33/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 33/0202 en 33/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 33/0302 en 33/0301. F. Residentie SEASIDE a. op niveau gelijkvloers: de en 35/0001, 35/0002, 37/0001 en 37/0002. b. op niveau eerste verdieping: de en 35/0102, 35/0101, 37/0102 en 37/0101. c. op niveau tweede verdieping: de en 35/0202, 35/0201, 37/0202 en 37/0201. d. op niveau eerste dakverdieping: de en 35/0302, 35/0301, 37/0302 en 37/0301. AFDELING 2.- BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS, EN HET RESPECTIEVELIJK AANDEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN DAT AAN IEDER PRIVATIEF DEEL IS VERBONDEN. Artikel 4.- Omschrijving begrip kavels.- De hierna beschreven gedeelten van de verschillende deelgebouwen zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief en privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. Artikel 5.- Opsomming en beschrijving van de privatieve kavels.- Het residentieel complex wordt zoals gezegd gesplitst in de hiernavolgende twee (2) groepen privatieve kavels gevormd op basis van de ligging en/of de samenhorigheid van de privatieve kavels. GROEP I: DE ONDERGRONDSE PARKINGZONE OMVATTENDE HONDERD EENENZESTIG PRIVATIEVE GARAGEBOXEN, VIJFENVIJFTIG PRIVATIEVE STANDPLAATSEN EN TWEEHONDERD EN TIEN FIETSHAKEN. 1. In de kelderverdieping bevinden zich honderd eenenzestig (161) garages, genummerd 1 tot en met 161 en vijfenvijftig (55) standplaatsen genummerd 162 tot en met 216. De garages genummerd 95-96, en zijn evenwel dubbele garages met twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen. De garage genummerd bevat vier parkeerplaatsen en drie toegangspoorten. De garages 1 tot en met 51 zijn gelegen links van inrit 1 gezien vanaf de Promenade; de garages 52 tot en met 88, 113 tot en met 144 en 181 tot en met 216 zijn gelegen tussen inrit 1 en inrit 2; de garages 89 tot en met 112 en 145 tot en met 180 zijn gelegen rechts van inrit 2 gezien vanaf de Promenade. De enkele garages omvatten telkens de eigenlijke garageruimte en de toegangspoort. De garages genummerd 62 t/m 64, 70 t/m 73, 75, 104, 109 t/m 111, 114, 116, 117, 135 t/m 160 bevatten telkens negen/tienduizendsten (9/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 1, 13 t/m 16, 18 en 19, 22 t/m 24, 30 en 31, 33 en 34, 36, 40 t/m 45, 47 t/m 61, 83, 85 en 86, 93, 101 en 102, 120, 125 t/m 134 en 161 bevatten telkens tien/tienduizendsten (10/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 2 t/m 11, 17, 21, 26 t/m 29, 46, 77 t/m 79, 119 en 121 t/m 123 bevatten telkens elf/tienduizendsten (11/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

11 11 De garages genummerd 12, 25, 37 en 38, 74, 76, 80, 87 en 88, 90 en 91, 112 en 113 en 115 bevatten telkens twaalf/tienduizendsten (12/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 20, 39, 103, 105 t/m 108 en 124 bevatten telkens dertien/tienduizendsten (13/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 65, 84, 92, 94 en 118 bevatten telkens veertien/tienduizendsten (14/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garages genummerd 81, 82, en 89 bevatten telkens vijftien/tienduizendsten (15/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garage genummerd 35 bevat zestien/tienduizendsten (16/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De garage genummerd 32 bevat zeventien/tienduizendsten (17/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De dubbele garages genummerd 95-96, en omvatten telkens de eigenlijke garageruimte bestaande uit twee naast elkaar gelegen standplaatsen en de gemeenschappelijke toegangspoort en met telkens eenentwintig/tienduizendsten (21/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De vierdubbele garage genummerd omvat vier standplaatsen en drie toegangspoorten en met zesenveertig/tienduizendsten (45/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. De standplaatsen omvatten telkens de eigenlijke parkeerruimte. De standplaats genummerd 162 omvat tien/duizendsten (10/10.000) en de standplaatsen 163 tot en met 216 omvatten telkens negen/tienduizendsten (9/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. In de kelderverdieping bevinden zich tweehonderd en tien (210) fietshaken, genummerd 1 tot en met 210, verdeeld over verschillende fietsenbergingen. Deze fietshaken bevatten geen afzonderlijke aandelen in de gemene delen doch vormen een aanhorigheid van de privatieve handelsruimten of en volgens de schikkingen van de bouwheer. GROEP II: HET COMMERCIËLE- EN WOONGEDEELTE OMVATTENDE DERTIEN HANDELSRUIMTEN EN ACHTENNEGENTIG APPARTEMENTEN. Deze groep omvat zoals gezegd handelsruimten en en ondergebracht in zes nieuwbouwresidenties (Southampton, Key Largo, Newport Bay, Bermuda, Nantucket en Seaside). De kavels van deze residenties worden aangeduid met het huisnummer dat door een schuine streep wordt gescheiden van het busnummer van het privatief (bijvoorbeeld 13/0001 : huisnummer 13 busnummer 0001). De verschillende nieuwbouwresidenties dragen volgende huisnummers: - Southampton de nummers 13, 15, 17 en 19; - Key Largo de nummers 21 (nevengebouw) en 23 (hoofdgebouw); - Newport Bay de nummers 25, 27 en 29; - Bermuda het nummer 31; - Nantucket het nummer 33; - Seaside de nummers 35 en 37. Het tweede cijfer na de schuine streep verwijst vervolgens naar de verdieping (0 = gelijkvloers, 1 = eerste verdieping, 2 = tweede verdieping, 3 = eerste dakverdieping en 4 = tweede dakverdieping) en het laatste cijfer naar de ligging van de kavel.

12 12 A. DE RESIDENTIE SOUTHAMPTON 1) OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich zes handelsruimten, te weten: 1. De handelsruimte genummerd 13/0001 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, inkomdeur kant Albert I Laan, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met vierenzeventig/tienduizendsten (74/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. De handelsruimte genummerd 13/0002 gelegen rechts van de handelsruimte 13/0001 gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, inkomdeur kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met zevenentachtig/tienduizendsten (87/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. De handelsruimte genummerd 15/0001 gelegen rechts van de handelsruimte 13/0002 gezien vanaf de parking en omvattende: inkomdeur kant parking, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging met uitgang kant plein en met achtenzeventig/tienduizendsten (78/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. De handelsruimte genummerd 17/0001 gelegen op de hoek van de parking en de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd drieënzeventig/tienduizendsten (173/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. De handelsruimte genummerd 17/0002 gelegen rechts van de handelsruimte 17/0001 gezien vanaf de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, twee inkomdeuren kant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd en zes/tienduizendsten (106/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. De handelsruimte genummerd 19/0001 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur zijkant plein, eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met zesenzeventig/tienduizendsten (76/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de 3 handelsruimten 17/0001, 17/0002 en 19/0001. Het eigendomsrecht van de privatieve kavels 17/0001 (kant promenade), 17/0002 en 19/0001 omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een strook grond over de volle gevelbreedte van de handelsruimten aan de voorkant van het gebouw, begrensd in de diepte en breedte volgens het terrassenplan dat aan deze akte gehecht blijft. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. Bijzonder gebruiksrecht voor de 6 handelsruimten 13/0001, 13/0002, 15/001 17/ /0002 en 19/0001.

13 13 Het eigendomsrecht van deze privatieve kavels omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een strook terras gelegen achteraan het gebouw en zoals aangeduid op het terrassenplan dat aan deze akte gehecht blijft. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. 2) OP DE EERSTE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0103 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een groot hoekterras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende op een terras, een douchecel en een derde slaapkamer achteraan uitgevende en met vijfenzeventig/tienduizendsten (75/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0102 gelegen rechts van het 13/0103 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en een terras vooraan over de volle gevelbreedte van het en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0101, gelegen rechts van het 13/0102 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. Het genummerd 15/0104, gelegen rechts van het 13/0101 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenvijftig/tienduizendsten (59/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0103, gelegen rechts van het 15/0104 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met drieënvijftig/tienduizendsten (53/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0102, gelegen rechts van het 15/0103 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en

14 14 omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op de promenade en een terras en met achtenzestig/tienduizendsten (68/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0101, gelegen rechts van het 15/0102 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met tweeënvijftig/tienduizendsten (52/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0102, gelegen rechts van het 15/0101 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0101, gelegen rechts van het 17/0102 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0102, gelegen rechts van het 17/0101 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenveertig/tienduizendsten (49/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 11. Het genummerd 19/0101, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende met een groot terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en een tweede terras aan de zijkant van het gebouw en met drieënzestig/tienduizendsten (63/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3) OP DE TWEEDE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0203 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en een tweede terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende op een terras, een douchecel en een derde

15 15 slaapkamer achteraan uitgevende en met zeventig/tienduizendsten (70/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0202 gelegen rechts van het 13/0203 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0201, gelegen rechts van het 13/0202 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers achteraan waarvan een met bijhorende badkamer en twee met terras en met vijfenzestig/tienduizendsten (65/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4. Het genummerd 15/0204, gelegen rechts van het 13/0201 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenvijftig/tienduizendsten (59/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0203, gelegen rechts van het 15/0204 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0202, gelegen rechts van het 15/0203 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende met terras aan de kant van de parking, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op de promenade en met negenenzestig/tienduizendsten (69/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0201, gelegen rechts van het 15/0202 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met tweeënvijftig/tienduizendsten (52/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0202, gelegen rechts van het 15/0201 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras

16 16 en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0201, gelegen rechts van het 17/0202 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zesenvijftig/tienduizendsten (56/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0202, gelegen rechts van het 17/0201 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met negenenveertig/tienduizendsten (49/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 11. Het genummerd 19/0201, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en een terras aan de zijkant van het gebouw, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en op een het terras aan de zijkant van het gebouw en met zestig/tienduizendsten (60/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4) OP DE EERSTE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich elf en, waarvan acht met twee slaapkamers en drie met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0303 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer achteraan links uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer achteraan rechts uitgevende, een douchecel en een derde slaapkamer achteraan uitgevende en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0302 gelegen rechts van het 13/0303 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 13/0301, gelegen rechts van het 13/0302 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

17 17 4. Het genummerd 15/0304, gelegen rechts van het 13/0301 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met achtenvijftig/tienduizendsten (58/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5. Het genummerd 15/0303, gelegen rechts van het 15/0304 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer en een tweede slaapkamer met douchecel vooraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 6. Het genummerd 15/0302, gelegen rechts van het 15/0303 gezien vanaf de parking en op de hoek met de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats op de hoek uitgevende met terras aan de kant van de parking, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, twee slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en een derde slaapkamer vooraan uitgevende op de promenade en met zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 7. Het genummerd 15/0301, gelegen rechts van het 15/0302 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 8. Het genummerd 17/0302, gelegen rechts van het 15/0301 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 9. Het genummerd 17/0301, gelegen rechts van het 17/0302 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende en met vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 10. Het genummerd 19/0302, gelegen rechts van het 17/0301 gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een badkamer en twee slaapkamers achteraan uitgevende waarvan een met terras en met zevenenveertig/tienduizendsten (47/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond.

18 Het genummerd 19/0301, gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een slaapkamer met bijhorende badkamer uitgevende op een terras aan de zijkant van het gebouw en een tweede slaapkamer achteraan uitgevende op een terras en met achtenvijftig/tienduizendsten (58/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 5) OP DE TWEEDE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 13/0402 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel, een badkamer met w.c., een slaapkamer met dressing en een tweede slaapkamer vooraan uitgevende op een gemeenschappelijk terras en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 13/0401 gelegen rechts van het 13/0402 gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een douchecel en drie slaapkamers waarvan een met bijhorende badkamer achteraan uitgevende en met tweeënzeventig/tienduizendsten (72/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 15/0401 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de parking en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, w.c., salon en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende op een terras, een douchecel, een tweede slaapkamer uitgevende achteraan en een derde slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras en met negenentachtig/tienduizendsten (89/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. B. DE RESIDENTIE KEY LARGO De residentie KEY LARGO bestaat uit twee gebouwen: a) een hoofdgebouw bestaande uit een gelijkvloerse verdieping bestemd voor handel en drie verdiepingen bestemd voor bewoning, en b) een nevengebouw bestaande uit een gelijkvloerse verdieping bestemd voor handel. I. HET NEVENGEBOUW. Op de gelijkvloerse verdieping van dit gebouw bevindt zich een handelsruimte, te weten: De handelsruimte genummerd 21, omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte en een vuilnisberging met toegangsdeur en met vijftig/tienduizendsten (50/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de handelsruimte 21. Het eigendomsrecht van deze privatieve kavel omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van de terrassen voor en achteraan zoals vermeld op het terrassenplan.

19 19 Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. II. HET HOOFDGEBOUW. 1) OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich twee handelsruimten, te weten: 1. De handelsruimte genummerd 23/0001 gelegen links in het gebouw gezien vanuit de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte, de privatieve trap naar de kelderverdieping, en met in de kelderverdieping een grote vuilnisberging en met honderd vierenvijftig/tienduizendsten (154/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. De handelsruimte genummerd 23/0002 gelegen rechts in het gebouw gezien vanuit de promenade en omvattende: inkomdeur kant promenade, inkomdeur kant plein, de eigenlijke handelsruimte, een sas en een vuilnisberging en met honderd vierenvijftig/tienduizendsten (154/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. Bijzonder gebruiksrecht voor de 2 handelsruimten 23/0001 en 23/0002. Het eigendomsrecht van deze privatieve kavels omvat eveneens het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht van een terras voor en achteraan gelegen zoals aangeduid op het terrassenplan.. Dit uitsluitend gebruiksrecht doet vanzelf geen afbreuk aan de gebruiksrechten door de collectiviteit telkens dit noodzakelijk is, inzonderheid als de voorschriften van de brandweer zulk vereisen. De handelsruimte staat alleen in voor het onderhoud en eventuele herstel van de vloerbekleding van deze strook grond waarover hij het uitsluitend genot heeft. 2) OP DE EERSTE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0103 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer en terras achteraan uitgevende en met honderd zeventien/tienduizendsten (117/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0102 gelegen rechts van het 23/0103 gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een open keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer en w.c. vooraan uitgevende en een slaapkamer met douchekamer en w.c. eveneens vooraan uitgevende en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 23/0101 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevel, een keuken, een berging

20 20 met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer en terras achteraan uitgevende en met honderd dertien/tienduizendsten (113/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3) OP DE TWEEDE VERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich drie en, waarvan een met twee slaapkamers en twee met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0203 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en met honderd dertien/tienduizendsten (113/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0202 gelegen rechts van het 23/0203 gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras, een open keuken, een berging met gasketel, een slaapkamer met badkamer en w.c. vooraan uitgevende en een slaapkamer met douchekamer en w.c. eveneens vooraan uitgevende en met vijfenvijftig/tienduizendsten (55/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 3. Het genummerd 23/0201 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende op een terras, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende en een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en met honderd veertien/tienduizendsten (114/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 4) OP DE EERSTE DAKVERDIEPING. Op deze verdieping bevinden zich twee en, waarvan een met vier slaapkamers en een met drie slaapkamers, te weten: 1. Het genummerd 23/0302 gelegen uiterst links in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant, een keuken, een berging met gasketel, een nachthall, een slaapkamer met dressing en badkamer achteraan uitgevende, een tweede slaapkamer met douchekamer achteraan uitgevende, een derde slaapkamer met badkamer achteraan uitgevende op een terras en met een terras aan de zijgevelkant en een vierde slaapkamer met dressing en badkamer vooraan uitgevende op een terras en met honderd vijfentwintig/tienduizendsten (125/10.000) in de gemene delen waaronder de erfpachtrechten op de grond. 2. Het genummerd 23/0301 gelegen uiterst rechts in het gebouw gezien vanaf de promenade, en omvattende: de inkomdeur die het met de gemeenschappelijke hal verbindt, inkom met vestiaire, een w.c., living en eetplaats vooren achteraan uitgevende op een terras en met twee terrassen aan de zijgevelkant, een keuken,

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie