Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5 5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald de artikelen tot van het Burgerlijk Wetboek, en aldus over te gaan tot de juridische verdeling van het eigendom, zodoende dat het zal verdeeld zijn op basis van de plannen en de beschrijving waarvan hierna sprake. Deze statuten krijgen uitvoering van zodra een privatief lot zal verkocht zijn. De privatieven zich bevindend in het complex, zullen juridisch afzonderlijke kavels vormen, vatbaar om het voorwerp uit te maken van zakelijke rechten, overdrachten onder levenden of bij overlijden, en van alle andere overeenkomsten. Elk van deze kavels zal een deel in privatieve en uitsluitende eigendom bevatten, met als onafscheidbare afhankelijkheid het eraan verbonden aandeel in de gemeenschappelijke delen van het complex. Elke vervreemding, in der minne of gerechtelijk, en elke bezwaring van een privatieve kavel met zakelijke rechten, zal niet alleen de vervreemding of bezwaring van de privatieve kavel met zich meebrengen, maar tevens van het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat er onafscheidelijk aan verbonden is. De kopers van privatieve loten zullen, conform artikel van het Burgerlijk Wetboek, zowel voor henzelf als voor hun rechtverkrijgenden, erfgenamen en rechthebbenden te welken titel ook, zich onderwerpen aan de huidige basisakte en aan het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het complex uitmaken, alsmede aan het reglement van orde en aan alle beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Alle akten van eigendoms-of genotsoverdracht, hierin begrepen de huurovereenkomsten, zullen uitdrukkelijk het bestaan van de huidige statuten, met bijlagen, moeten vermelden alsmede van het reglement van orde, en het respect ervan opleggen aan nieuwe verkrijgers of bewoners. Op te merken valt dat de aanduidingen h en k op de AS- BUILT plannen duiden op koopwoningen en huurwoningen maar vanzelfsprekend geen enkele beperking inzake de eigendomsrechten en de beschikkingsbevoegdheid van de comparanten ter zake inhouden, ook niet op korte termijn. 2. Bijlagen De comparanten overhandigen mij de volgende bijlagen: - het voormeld opmetingsplan de dato van landmeter Jeroen De Feyter te Antwerpen. - een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door de gemeente Brasschaat op 11 september 2008 aan CVBA DE VOORKEMPEN-H.E., strekkende tot het bouwen van 35

6 woningen en een ondergrondse parking (met dossiernummer 11008_2008_70). - de volgende ASBUILT plannen die werden opgemaakt door POPONCINI & LOOTENS IR.ARCHITECTEN B.V.B.A., te weten: * ASBUILT 1/8 van 27/08/2014 Inplanting * ASBUILT 2/8 van 29/08/2014 Parking en kelders * ASBUILT 3/8 van 29/08/2014 WONINGTYPE 1 PLAN NIV 0 NIV 1 GEVELS SNEDE * ASBUILT 4/8 van 29/08/2014 WONINGTYPE 2 PLAN NIV 0 NIV 1 GEVELS SNEDE * ASBUILT 5/8 van 29/08/2014 WONINGTYPE 3 PLAN NIV 0 NIV 1 GEVELS SNEDE * ASBUILT 6/8 van 29/08/2014 WONINGTYPE 4 PLAN NIV 0 NIV 1 NIV 2 gevels en snede * ASBUILT 7/8 van 29/08/2014 WONINGTYPE 5 PLAN NIV 0 NIV 1 GEVELS SNEDE - het verslag dat overeenkomstig het artikel van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld door landmeter Jeroen De Feyter te Antwerpen teneinde de verdeling te bepalen van de aandelen van elk privatief in de gemeenschappelijke delen waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel. Deze bijlagen vervolledigen de statuten van het complex en vormen er één geheel mee. De comparanten merken voor de goede orde nogmaals op dat het eigendom Aerdenlei 3, waarvan sprake op de hoger vermelde ASBUILT plannen, niet behoort tot het complex Watertoren, voorwerp van de onderhavige akte. De beschrijving van het complex en de privatieven gebeurt op basis van de voormelde ASBUILT plannen en het voormeld opmetingsplan. Ingeval van afwijking tussen de voormelde plannen, die, zoals al gezegd, als basis voor de beschrijving in de onderhavige akte dienen, en de werkelijke bestaande toestand, geldt enkel de werkelijke bestaande toestand. 6

7 7 De bijlagen zullen hieraangehecht blijven, na echt verklaard te zijn en ne varietur getekend door de comparanten, en na voorzien te zijn met de melding bijlage door de instrumenterende notaris. Zij zullen geregistreerd worden samen met de huidige akte en er derhalve één geheel mee vormen, om samen met een expeditie van de huidige akte ter overschrijving neergelegd te worden op het bevoegd hypotheekkantoor. 3. Erfdienstbaarheden 3.1. Door het complex te plaatsen onder het stelsel van mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid zullen tussen de verschillende privatieve kavels een aantal zaken ontstaan, die een erfdienstbaarheid zullen uitmaken. De aldus gecreëerde erfdienstbaarheden zullen effectief bestaan vanaf het ogenblik dat het heersend en het lijdend erf aan verschillende eigenaars zullen toebehoren. Zij vinden hun oorsprong in de overeenkomst van de partijen of de bestemming des huisvaders zoals geregeld bij de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt onder meer voor: - zicht-en lichtopeningen van de ene kavel op de andere; -de doorgang op de kavels van leidingen en kanalisaties van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld van regen-en afvalwater, van gas, elektriciteit, telefoon-en televisiedistributie, dienstig voor één of andere kavel; deze doorgang kan zich bevinden op het niveau onder de grond, op het niveau van de grond en er boven; - de toegang tot de daken; -alle erfdienstbaarheden gevestigd op een kavel, ten voordele van een andere, of tussen privatieve en gemeenschappelijke delen, die door de uitvoering van het complex werden teweeggebracht. De eigenaar van een kavel kan zich op geen enkele wijze verzetten tegen werken die dientengevolge nodig zouden zijn. Deze werken dienen alsdan binnen het kortst mogelijke tijdsbestek te worden uitgevoerd en de desbetreffende kavel moet in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld, het geheel op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, die desgevallend haar schade zal kunnen verhalen op de eventueel aansprakelijke De comparanten zullen als lasthebbers van alle medeeigenaars alle overeenkomsten met de overheid kunnen aangaan inzake onder meer het verlenen van een recht van doorgang, aanleggen van verhardingen, aanleggen van nutsvoorzieningen of wat dan ook op de gemeenschappelijke delen en hiertoe alle documenten, contracten en notariële akten kunnen ondertekenen. 4. Beschrijving van het complex De voormelde ASBUILT plannen en het voormeld opmetingsplan vormen de basis voor de beschrijving van het complex.

8 Teneinde een zo doelmatig mogelijke verdeling van de lasten te kunnen bepalen (zie infra artikel 17) en vanzelfsprekend zonder enige afbreuk te doen aan het principe dat er slechts één soort gemeenschappelijke delen bestaat, worden de constructies van het complex onderverdeeld in 7 onderdelen, te weten: - Onderdeel 1: de parkeergarage en de kelderruimten, inbegrepen de vier toegangsgebouwtjes vanaf het gelijkvloers naar de parkeergarage - Onderdeel 2: het gebouw bevattende de volgende woningen, namelijk: Onderdeel 3: het gebouw bevattende de volgende woningen: Onderdeel 4: het gebouw bevattende de volgende woningen: Onderdeel 5: het gebouw bevattende de volgende woningen: Onderdeel 6: het gebouw bevattende de volgende appartementen: Onderdeel 7: het gebouw bevattende de volgende woningen:

9 5.02. De comparanten verklaren het complex in één mede-eigendom onder te brengen zodat aan de verschillende privatieve entiteiten slechts één soort van gemeenschappelijke aandelen wordt toegekend. In totaal zijn er aandelen in de gemeenschappelijke delen, te verdelen onder de verschillende privatieve entiteiten, zoals infra vastgelegd. Elke kavel zal dus samengesteld zijn uit enerzijds privatieve en uitsluitende eigendom en anderzijds in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid een aandeel in de gemeenschappelijke delen, waaronder De voormelde AS BUILT plannen en het voormeld opmetingsplan vormen, zoals hoger gezegd, de basis van de beschrijving van het complex. De eventuele afmetingen hierop vermeld gelden slechts bij benadering: enkel de reële, werkelijk bestaande, afmetingen zijn geldig Beschrijving van de privatieve kavels Het complex wordt opgesplitst in de hiernavolgende privatieve kavels. De comparanten behouden zich het recht voor om de privatieve kavels te verkopen in de staat waarin ze zich zullen bevinden op het ogenblik van de verkoop en zoals zal worden gespecifieerd in de verkoopakten. De individuele eigenaars dienen van de verdere afwerking hun eigen zaak te maken binnen het jaar na de aankoop en wel volgens de regels van de kunst, overeenkomstig alle normen die van toepassing kunnen zijn en met minimale hinder voor de andere eigenaars van het complex. Enkel elektrisch koken is toegestaan. Bij de woningen behoort het exclusief gebruik van het terras, inclusief de beplantingen en de eventuele tuinberging, aansluitend aan de desbetreffende woning, en bij de appartementen behoort het exclusief gebruik van het terras aansluitend aan het desbetreffend appartement, zoals aangeduid op de aan de onderhavige akte aangehechte plannen op last, voor wat betreft de desbetreffende woning, dit terras, inclusief de beplantingen en de eventuele tuinberging, en, voor wat betreft het desbetreffend appartement, dit terras, blijvend op eigen kosten te onderhouden en in perfecte staat te bewaren, zoals een goede huisvader zulks zou doen. Daarom mogen er geen goederen worden opgeslagen, behalve tuinmeubelen in goede staat, en mogen geen hokken, of welke constructies dan ook, worden geplaatst. De beplanting zal enkel mogen bestaan uit laagbegroeiing. Bij het gebruik en het onderhoud dient, wat trouwens geldt voor het ganse complex, bijzondere aandacht te worden besteed aan het niet-beschadigen van de eventuele installaties en constructies die zich gebeurlijk beneden het maaiveld bevinden. De syndicus zal op dit alles toezien en inbreuken eventueel sanctioneren zoals infra bepaald. 9

10 10 Wanneer beslist wordt tot het einde van de onverdeeldheid, doven deze gebruiksrechten automatisch uit Kavel 1 (Watertoren 2), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer 7. - op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 1 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 2 (Watertoren 3), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer 8. - op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte.

11 11 Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 2 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 3 (Watertoren 4), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer 9. - op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 3 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging.

12 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 4 (Watertoren 5), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 4 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 5 (Watertoren 6), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0:

13 13 inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 5 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 6 (Watertoren 7), op het plan ASBUILT 3/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 6 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 3/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging.

14 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 7 (Watertoren 8), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 7 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 8 (Watertoren 9), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging 2.02.

15 15 2 de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 8 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 9 (Watertoren 10), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 9 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging.

16 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 10 (Watertoren 11), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 10 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 11 (Watertoren 12), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: -

17 17 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 11 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 12 (Watertoren 13), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 12 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1:

18 18 nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 13 (Watertoren 14), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 13 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 14 (Watertoren 15), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - de berging 2.08.

19 19 - op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 14 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 15 (Watertoren 16), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, gang, bergingen, wc, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 15 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: gang, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer en berging.

20 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 16 (Watertoren 18), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 16 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 17 (Watertoren 19), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: -

21 21 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 17 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 18 (Watertoren 20), op het plan ASBUILT 4/8 aangeduid en bevattende: - 1 de berging de autostaanplaats nummer op het niveau 0: wc, berging, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 18 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, inclusief de beplantingen en de tuinberging, die aansluiten bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 4/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd.

22 22 - op het niveau 1: nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer, 3, slaapkamer 4, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 19 (Van Hemelrijcklei 19 A), op het plan AS- BUILT 5/8 aangeduid en bevattende: - op het niveau 0: inkom, berging, de ruimte aangeduid als afvalcontainers. - op het niveau 1: wc, eetplaats, zitruimte, slaapkamer, badkamer, keuken, bergingen. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 19 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het terras, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden, op de wijze zoals hoger gezegd. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 20 (Van Hemelrijcklei 19 B), op het plan AS- BUILT 5/8 aangeduid en bevattende: -

23 23 de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 20 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 21 (Van Hemelrijcklei 21), op het plan ASBUILT 5/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 21 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden.

24 24 - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 22 (Van Hemelrijcklei 23), op het plan ASBUILT 5/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 22 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 23 (Van Hemelrijcklei 25), op het plan ASBUILT 5/8 aangeduid en bevattende:

25 25 - de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 23 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 24 (Van Hemelrijcklei 27), op het plan ASBUILT 5/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 24 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras,

26 26 inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 25 (Van Hemelrijcklei 29), op het plan ASBUILT 5/8 aangeduid en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 25 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 5/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. - op het niveau 1: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, berging. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

27 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 26 (Watertoren 1B0001), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.01 en bevattende: - de berging app op het niveau 0: wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 26 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 27 (Watertoren 1B0002), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.02 en bevattende: - de berging app op het niveau 0: wc, zitruimte, eetplaats, keuken, bergingen, wc, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, slaapkamer 4, badkamer.

28 28 Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 27 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 28 (Watertoren 1B0003), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.03 en bevattende: - de berging app op het niveau 0: wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte, slaapkamer 1, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 28 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 29 (Watertoren 1B1001), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.04 en bevattende:

29 29 - de berging app op het niveau 1: wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 29 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 30 (Watertoren 1B1002), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.05 en bevattende: - de berging app op het niveau 1: wc, zitruimte, eetplaats, keuken, bergingen, wc, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, slaapkamer 4, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 30 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

30 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 31 (Watertoren 1B1003), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.06 en bevattende: - de berging app op het niveau 1: wc, bergingen, zitruimte, eetplaats, keuken, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 31 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 32 (Watertoren 1B2001), op het plan ASBUILT 6/8 aangeduid app.4.07 en bevattende: - de berging app op het niveau 2:

31 31 wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 32 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, dat aansluit bij zijn appartement. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "ASBUILT 6/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte moeten onderhouden. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 33 (Aerdenlei 1), op het plan ASBUILT 7/8 aangeduid woning 5.01 en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, gang, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 33 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 7/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte in goede staat moeten onderhouden. - op het niveau 1: nachthal, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

32 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 34 (Watertoren 17), op het plan ASBUILT 7/8 aangeduid woning 5.02 en bevattende: - de berging op het niveau 0: inkom, gang, wc, bergingen, keuken, eetplaats, zitruimte. Daarenboven heeft de eigenaar van kavel 34 een privatief en uitsluitend gebruiksrecht op het gedeelte van het terras, inclusief de beplantingen, dat aansluit bij zijn woning. De afbakening van dit gedeelte staat aangeduid op het plan "AS- BUILT 7/8". Deze eigenaar zal op zijn kosten dit gedeelte in goede staat moeten onderhouden. - op het niveau 1: nachthal, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 35, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 1 en bevattende: de autostaanplaats 1.

33 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 36, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 2 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 37, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 3 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 38, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 4 en bevattende:

34 34 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 39, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 5 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 40, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 6 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 41, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 15 en bevattende:

35 35 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 42, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 16 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 43, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 17 en bevattende: de autostaanplaats 17.

36 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 44, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 18 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 45, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 19 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 46, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 20 en bevattende: de autostaanplaats 20.

37 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 47, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 21 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 48, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 22 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 49, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 23 en bevattende:

38 38 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 50, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 24 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 51, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 25 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 52, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 26 en bevattende:

39 39 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 53, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 28 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 54, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 29 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

40 Kavel 55, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 30 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 56, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 31 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 57, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 32 en bevattende: de autostaanplaats 32.

41 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 58, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 33 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 59, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 35 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 60, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 36 en bevattende:

42 42 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 61, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 37 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 62, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 38 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 63, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 39 en bevattende:

43 43 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 64, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 40 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 65, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 41 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

44 Kavel 66, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 42 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 67, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 43 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 68, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 44 en bevattende: de autostaanplaats 44.

45 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 69, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 45 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 70, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 46 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 71, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 49 en bevattende: de autostaanplaats 49.

46 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 72, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 50 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 73, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 51 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 74, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 52 en bevattende:

47 47 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 75, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 53 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 76, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 54 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

48 Kavel 77, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 55 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 78, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 56 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 79, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 57 en bevattende: de autostaanplaats 57.

49 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 80, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 58 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 81, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 59 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 82, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 60 en bevattende:

50 50 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 83, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 61 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 84, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 62 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 85, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 63 en bevattende:

51 51 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 86, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 64 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 87, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 65 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

52 Kavel 88, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 66 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 89, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 67 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 90, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 68 en bevattende: de autostaanplaats 68.

53 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 91, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 69 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 92, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 70 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 93, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 71 en bevattende: de autostaanplaats 71.

54 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 94, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 72 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 95, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 73 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 96, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 74 en bevattende:

55 55 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 97, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 75 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 98, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 76 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 99, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 77 en bevattende:

56 56 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 100, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 78 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 101, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 79 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

57 Kavel 102, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 81 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 103, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 82 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 104, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 83 en bevattende: de autostaanplaats 83.

58 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 105, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 84 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 106, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 85 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 107, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 86 en bevattende:

59 59 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 108, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 87 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 109, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 88 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 110, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 89 en bevattende:

60 60 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 111, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 92 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 112, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 93 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

61 Kavel 113, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 94 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 114, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 95 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 115, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 96 en bevattende: de autostaanplaats 96.

62 / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 116, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 97 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 117, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 98 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 118, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 99 en bevattende:

63 63 de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 119, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 100 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 120, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid autostaanplaats 101 en bevattende: de autostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 121, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 1 en bevattende:

64 64 de motostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 122, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 2 en bevattende: de motostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 123, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 3 en bevattende: de motostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen

65 Kavel 124, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 4 en bevattende: de motostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 125, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 5 en bevattende: de motostaanplaats / sten in de gemeenschappelijke delen, inbegrepen Kavel 126, op het plan ASBUILT 2/8 aangeduid motostaanplaats 6 en bevattende: de motostaanplaats 6.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het 3466 Het jaar negentien honderd negen en zestig. De zestiende januari, Voor Ons, Meester Joseph ROEVENS; Notaris te Brasschaat verblijvende; ZIJN VERSCHENEN: De heer Frans Richard Maria Driesen, aannemer,

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 000 VERSLAG VAN DE EPALING VAN QUOTITEITEN Op twintig mei tweeduizend zestien ben ik, ondergetekende, Paul Van Steenwinkel, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN

VERSLAG VAN DE BEPALING VAN QUOTITEITEN Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 000 VERSLAG VAN DE EPALING VAN QUOTITEITEN Op twintig mei tweeduizend zestien ben ik, ondergetekende, Paul Van Steenwinkel, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

Residentie Hof Van Opwic Beschrijving v16

Residentie Hof Van Opwic Beschrijving v16 1 Algemeen Vooreerst : de prijzen bevinden zich achteraan dit document. Vlakbij het centrum van Opwijk, in één van de meest recenste verkavelingen, worden 6 klassevolle appartementen gebouwd met zeer hoge

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TE KOOP. Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland. Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende. Prijs: 349.900

TE KOOP. Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland. Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende. Prijs: 349.900 TE KOOP Prachtig gerenoveerd 3slpk app met uniek zich op haven en hinterland Ernest Feysplein 15/ 13B - Oostende Prijs: 349.900 Referentie: 390/VK/2014 Gedetailleerde omschrijving OBJECT GEGEVENS Bewoonbare

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE SANTA BARBARA

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE SANTA BARBARA GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE SANTA BARBARA Ondernemingsnummer : 0828.218.068 Ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering d.d. / /201 Coördinatie van : - de oorspronkelijke statuten

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Infobrochure. August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Infobrochure August Kekuléstraat Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Welke appartementen kan u kopen? Architect en aannemer: Het gebouw is ontworpen door het Gents architectenbureau Ro Berteloot bvba en

Nadere informatie

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder:

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: In het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN Op zevenentwintig april Voor mij, meester Jan BAEL, notaris te Gent. Is verschenen: De naamloze vennootschap "ACLAGRO PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas.

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas. 1 REP. N BASISAKTE 19 FEBRUARI 2016 Provisie RR: 50 EURO Hypotheekkantoor: Antwerpen I HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN Op negentien februari D. 00-00-9513/001-VT Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING

Nadere informatie

te koop LONDERZEEL ST JOZEFSTRAAT 7-9

te koop LONDERZEEL ST JOZEFSTRAAT 7-9 te koop LONDERZEEL ST JOZEFSTRAAT 7-9 INPLANTING, CONTOUREN EN BESCHRIJVING In het centrum van Londerzeel St Jozef bouwt aannemer E-L Bouwpartners 6 kwaliteitsvolle appartementen en 9 garages in opdracht

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER

CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER CHARTERBOEK VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER Het jaar tweeduizend en acht Op heden acht mei Voor mij Meester PATRICK VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Antwerpen

Nadere informatie

architect erwin wilssens

architect erwin wilssens 100 250 100 0 100 100 550 100 100 550 100 695 ONBIJTRUIMTE 710 695 FLATSCREEN ZITRUIMTE ZITRUIMTE ONBIJTRUIMTE ONBIJTRUIMTE ZITRUIMTE OPEN HAARD (gas ) BUREAU WASM.+ DROOGK KEUKEN ontwerp keuken + afvoer

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

IMMOPROMO NV Adres GSM FAX email BTW : Bankrelaties Hof Van Elewijt

IMMOPROMO NV Adres GSM FAX email BTW : Bankrelaties Hof Van Elewijt Hof Van Elewijt 1 Algemeen Vlakbij het centrum van Elewijt, worden 8 klassevolle appartementen gebouwd met zeer hoge afwerkingsgraad, gaande van 4 gelijkvloers appartementen met tuin, tot 4 duplexen met

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B4+ te Diepenbeek BVBA NOTARIS IVO VRANCKEN Grotestraat 124, 3600 GENK Tel. 089 51.83.51 notariaat@notarisvrancken.be www.notarisvrancken.be

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE. RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN

COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE. RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE DE GROENE VLASDAM Vlasdam 39 9160 LOKEREN Ondernemersnummer : KBO 0847.022.212. In het jaar negentienhonderd vierennegentig. De vijfentwintigste april. Voor

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten. van de Residentie SEAL

Gecoördineerde statuten. van de Residentie SEAL Gecoördineerde statuten van de Residentie SEAL Ondernemingsnummer : 0828.218.266 Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /201 Coördinatie van : - de oorspronkelijke statuten verleden

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving H SBBBBBB 6 Pagina 1 van 15 Gedetailleerde beschrijving ruime en hoogwaardig afgewerkte appartementen met terras. 5 met 2 slaapkamers, 1 met 1 slaapkamer (app nr 1.2 reeds verkocht). Volledig afgewerkt.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Elf Novemberlaan Elf Novemberlaan 18 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. Project Elf Novemberlaan Elf Novemberlaan 18 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 5 nieuwbouwappartementen Project Elf Novemberlaan Elf Novemberlaan 18 2300 TURNHOUT Ligging DE ARK verkoopt 5 appartementen, gelegen in het hartje van Turnhout, in de woonwijk Meuletiende.

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 25.09.2009, IMEA 29.09.2009, Imewo 25.09.2009, Intergem 24.09.2009, Iveka 29.09.2009, Iverlek 28.09.2009. APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

-1- CC IMMO verkoopt een gelijkvloerse LOFT met 1 slaapkamer en ZONNIGE tuin

-1- CC IMMO verkoopt een gelijkvloerse LOFT met 1 slaapkamer en ZONNIGE tuin -1- CC IMMO verkoopt een gelijkvloerse LOFT met 1 slaapkamer en ZONNIGE tuin Oudesteenweg 33 2060 Antwerpen CC IMMO verkoopt een gelijkvloerse LOFT met 1 slaapkamer en ZONNIGE tuin, met mogelijks ondergrondse

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE MAJESTIC IV

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE MAJESTIC IV GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE RESIDENTIE MAJESTIC IV Ondernemingsnummer : 0809.831.521 Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /201 Coördinatie van : - de oorspronkelijke basisakte

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

A. Benaming van de vereniging.

A. Benaming van de vereniging. Het jaar tweeduizend en twaalf. Op Voor Henry VAN CAILLIE, notaris ter standplaats Brugge. Is verschenen: JONCKERSHOF", naamloze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Van Caillie,

Nadere informatie

t Hofke van Melsbroek

t Hofke van Melsbroek t Hofke van Melsbroek Algemene brochure 1 Intro In het centrum van Melsbroek, vlak aan de achtertuin van Kasteel Boetfort, worden 8 zeer grote appartementen gebouwd met zeer hoge afwerkingsgraad, gaande

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Escrow overeenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden slechts

Nadere informatie

RESIDENTIE HET PRINSENHOF ONTWERPFICHE APPARTEMENT 01

RESIDENTIE HET PRINSENHOF ONTWERPFICHE APPARTEMENT 01 ONTWERPFICHE APPARTEMENT DATUM VAN DE OPLEVERING :.. -.. - 22 +/- 6m² NETTO BINNENOPPERVLAKTE AANTAL APPARTEMENTEN : AANTAL KOELE BERGINGEN IN KELDER : 15 +/- 1m² NETTO BINNENOPPERVLAKTE APPARTEMENT TWEEDE

Nadere informatie

TE KOOP. Verzorgde halfvrijstaande woning met 3 slaapkamers,veranda en garage!

TE KOOP. Verzorgde halfvrijstaande woning met 3 slaapkamers,veranda en garage! Vastgoed Rijken Verkoop verhuur beheer TE KOOP Verzorgde halfvrijstaande woning met 3 slaapkamers,veranda en garage! Schansweg 5 3950 Kaulille Beschrijving: Goed onderhouden halfvrijstaande woning op een

Nadere informatie

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert 1 O.H1 SV/K.67150 dossier 56322 Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert HOUBEN, notaris te Genk. IS VERSCHENEN De besloten vennootschap

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik

Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik Woonhuis van Teylingenweg 127-b 3471 GG Kamerik ALGEMEEN Vrijstaand woonhuis met carport, garage, tuin en ondergrond. Landelijk gelegen, aan de rand van de bebouwing van Kanis (Kamerik, gem. Woerden),

Nadere informatie

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW --- Afdeling 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW. GEMEENTE, tweede afdeling. 1.Het gebouwencomplex wordt opgericht op een perceel

Nadere informatie

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven:

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: In het jaar tweeduizend veertien. Op #. Voor mij, Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. - ALGEMENE UITEENZETTING. Sectie 1: - Melding van de wet.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST Ten jare tweeduizend en acht De tiende december Voor Dirk DECLERCQ, notaris te Zwevegem, met tussenkomst van Jean-

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie