BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE"

Transcriptie

1 Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341 Registratie Gent I: 25, ,00 Overschrijving hypoth.: HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op vierentwintig oktober (24/10) Voor Ons, Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent. ZIJN VERSCHENEN 1) De Naamloze Vennootschap IMMIVOS, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Jagershoek 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph ROTTIER, te Denderleeuw op twee oktober negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober nadien, onder nummer Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden: - ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Joseph Rottier, te Denderleeuw, op 30 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 20 april daarna, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Peter DE SCHEPPER te Roosdaal op dertig mei negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op éénentwintig juni negentienhonderd vierennegentig daarna, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove, te Haaltert (Denderhoutem), op 7 februari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 6 maart daarna, onder nummer , met rechtzetting bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2006, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op negenentwintig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op vijftien juli daarna, onder nummer Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder ingevolge artikel 17 van de statuten, de heer VAN SCHAREN Antonius Armandus Maria, geboren te Borgerhout op éénendertig oktober negentienhonderd éénenvijftig, IK , NN , wonende te 9320 Erembodegem, Jagers hoek 206, daartoe herbenoemd bij laatste bijzondere algemene vergadering van 3 februari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer Hierna genoemd : "de grondeigenaar". 2) De Naamloze Vennootschap FOX INVEST, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Bedrijvencentrum, Industrielaan 4, kantoor 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Joost EEMAN, op vijftien november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op dertig november daarna, onder nummer Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten - door haar gedelegeerd bestuurder: de Naamloze Vennootschap ROAN, met zetel te 9400 Ninove, Klein Herlinckhovestraat 18, Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : De heer VAN SCHAREN Michel Denis Jozef, geboren te Sint-Amandsberg op twintig februari negentienhonderd zeventig, IK , wonende te 9400 Ninove, Klein Herlinckhovestraat 18. Daartoe herbenoemd bij gewonen algemene vergadering van 17 juni,

2 2 gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2011, onder nummer Hierna genoemd : "de promotor/opstalhouder". Welke verschijnende vennootschappen, vertegenwoordigd zoals gezegd, de ondergetekende notaris hebben uiteengezet wat volgt. DEEL I : UITEENZETTING A. Beschrijving van het goed De grondeigenaar is eigenaar van het hierna beschreven onroerend goed: Stad Aalst twaalfde afdeling, Erembodegem 2 afdeling Een perceel bouwgrond gelegen te Erembodegem aan de Haantjesweg, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 1464/Z, met een oppervlakte volgens meting van 9a 11ca 34dma (negen aren elf centiaren vierendertig decimilliaren). Thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 1464/D/2, met een oppervlakte van 911 m² (negenhonderd en elf vierkante meter). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 8,00 (acht euro) Oorsprong van eigendom Voorschreven goed behoort de grondeigenaar toe om het te hebben verkregen jegens de heer LAUWERYS Johan, zijn echtgenote, mevrouw DEMILDE Leslie en de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE DESIGN LAUWERYS, te 9320 Aalst (Erembodegem), Geraardsbergsesteenweg 45/B, ingevolge akte verkoop verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 4 september daarna, met referte 54-T-04/09/ Hogerbeschreven goed behoorde de heer LAUWERYS Johan, zijn echtgenote, mevrouw DEMILDE Leslie en de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE DESIGN LAUWERYS, allen voornoemd toe om het te hebben verkregen tengevolge van de beslagprocedure lastens de heer SCHOUPPE Gino en zijn echtgenote, mevrouw DE SMET Cindy Carolin ten verzoeke van Fortis Bank N.V. en Fortis Insurance Belgium N.V. en blijkens proces-verbaal van toewijs onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, gehouden door het ambt van notaris Frédéric Bauwens, te Haaltert op veertien mei tweeduizend en negen, gevolgd door een procesverbaal van afwezigheid van hoger bod van zelfde notaris op negen juni tweeduizend en negen, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op tien juli daarna, met referte 54-T-10/07/ De echtgenoten SCHOUPPE-DE SMET, voornoemd, waren eigenaars van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Marc Bauwens te Haaltert op zes februari tweeduizend en zes, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op tien februari erna, formaliteit 54-T-10/02/ , jegens de heer Frans Jean- Marie Hélène Louis D Haens. De heer Frans D Haens, voornoemd, was eigenaar van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Willem Ballaux te Aalst op veertien september negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op vijf oktober erna, boek 1289, nummer 28, jegens de heer Willem Ernest Germain Brackenier, en zijn echtgenote, mevrouw Maria Yvonne Cyrilla de Luyck. De echtgenoten Brackenier-De Luyck, voornoemd, waren eigenaars van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove te Denderhoutem op veertien september negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op elf oktober erna, boek 4285, nummer

3 35, jegens 1) mevrouw Esther Marie Dewulf, zonder beroep te Aalst, 2) mevrouw Marina Stephanie Esther Van Cauter, zonder beroep te Moorsel, 3) mevrouw Paulette Hedwige Carmen Ida Van Cauter, zonder beroep en 4) de heer Frank Aimé Irma Gustaaf Van Cauter. B. Ruimtelijke ordening en Stedebouw a) Verklaringen verkoper De comparant verklaart: - geen weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot het verkochte goed. - geen kennis te hebben van enige planbatenheffing, - dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voornemen tot onteigening. - geen weet te hebben van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel, getroffen in het kader van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht of als landschap, - voorschreven goed niet voorkomt op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen - op grond van de hem beschikbare informatie dat het onroerend goed niet gelegen is, in een risicozone voor overstroombaar gebied b) Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar Overeenkomstig artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening, vermeldt en informeert de notaris: 1 dat voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn afgegeven: - voor het gedeeltelijk slopen van een gebouw voor het bouwrijp maken van een terrein (Fox Invest NV, de heer Toon Van Scharen 2009), cbs 25/01/ voor het oprichten van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden en bijhorende garages (Fox Invest NV, de heer Toon Van Scharen 2009/814), cbs 19/04/2010. Constructies opgericht vóór negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te zijn. 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister woongebied is. 3 dat uit het hypothecair getuigschrift blijkt dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat het goed niet gelegen is in een verkaveling. 6 dat het krachtens artikel ,2 van de codex, voor de overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt vermits deze bepaling nog niet inwerking is getreden d) Artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening De notaris verwijst naar artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Hij heeft de koper er tevens op gewezen dat hij niet mag (ver)bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning. C. Bepalingen in verband met het Bodemdecreet 1) De grondeigenaar verklaart dat er op de grond, voorwerp van deze akte, bij zijn weten geen risico-inrichting is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de stad Aalst heeft bij brief van 3 augustus 2011 bevestigd 3

4 dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd. 2) De inhoud van het bodemattest die door de OVAM werden afgeleverd op 28 juli 2011, luidt telkens als volgt: 2. Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit Dit attest vervangt alle vorige attesten. Opmerkingen (..) 3) De comparanten verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot voormeld onroerend goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verschijners te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de verschijners hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4) Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. D. Erfdienstbaarheid - recht van overgang De comparanten verklaren zelf geen erfdienstbaarheden betreffende voorschreven eigendom te hebben gevestigd, en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden betreffende voorschreven eigendom, behoudens hetgeen letterlijk vermeld in de in oorsprong van eigendom vermelde akte verkoop, verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009: In een akte verkoop verleden voor notaris Van Oudenhove op zesentwintig juni negentienhonderd zeventig, houdende verkoop aan de PVBA Deluma, staat letterlijk vermeld wat volgt: Er wordt tussen partijen, verkopers en koopster, uitdrukkelijk overeengekomen, vastgesteld en aanvaard: 1) Dat de overblijvende eigendom van verkopers, afgebeeld op aangehecht plan als lot TWEE, volledig vrij zal zijn van alle hoegenaamde erfdienstbaarheden, zo bovengrondse als ondergrondse tegenover de bij deze verkochte delen, dewelken volledig zelfstandig zullen moeten uitgebaat worden; aldus zullen alle tot op heden bestaande uitwegen, bovengrondse en ondergrondse water- en electriciteitsleidingen; welken de verkochte delen verbonden met de overblijvende niet verkochte eigendom ophouden te bestaan en de koopster in deze zelf zal moeten instaan voor de scheiding van de twee eigendommen door inrichting op haar kosten van eigen water- en electriciteitsleidingen en andere exploitatiemiddelen. Dit alles onder voorbehoud van de hierna vermelde overeenkomst, vermeld onder Bijzonder Beding. 2) dat ingevolge de scheiding door deze verkoop, van de verkochte delen, en de overblijvende eigendom, elke partij zich verbindt, op eerste zelfs mondeling verzoek van de andere partij, van op zijn eigen goed af te leiden alle regen- en afvalwaters van de gebouwen. Ieder partij zal zelf de kosten dragen van de daarvoor op zijn goed uit te voeren werken. 3) De muur, scheidende het tweede verkochte goed met de aanpalende eigendom van verkopers is gemeen tussen beide eigendommen. Alle gebeurlijke openingen in die muur zullen door de koopster moeten dichtgemaakt worden, op de volle dikte van de muur; op eerste aanzoek van de verkopers of van hun 4

5 rechtkrijgenden. 4) De werkplaats van het eerste verkochte goed en de werkplaats van de overige eigendom van verkopers zullen binnen de veertien dagen moeten van elkander gescheiden worden door het oprichten, op gemene kosten, van een muur op de volle hoogte der gebouwen. BIJZONDER BEDING De toegang vanaf de openbare weg tot het verkochte goed gebeurt langs de strook grond aangeduid op het hieraan gehechte en beroepen plan als Dienstweg. Indien aan de kopers formeel en wettelijk verbod zou opgelegd worden verder deze toegangsweg te gebruiken, dan verbinden de verkopers of hun rechtverkrijgenden zich van nu af, ten kostelozen titel en bij voorkeur langs zelfde toegangsweg, een recht van door- en overgang te verwezenlijken volgens de huidige modaliteiten of bij eventuele wijziging minstens op een breedte van vier meter, waar hij thans breder zou zijn. En indien dit niet mogelijk mocht blijken, dan zal van dan af aan de kopers, ten titel van erfdienstbaarheid en eveneens ten kosteloze titel, een toegang verleend worden in voordeel van het verkochte goed, ten laste van de overige eigendom van de verkopers. Deze los- of toegangsweg zal gelegen zijn langs de zuid-oost zijde van de overige eigendom van de verkopers, dus langs de aanpalende eigenaar Lodewijk De Wever-Cautaert. Deze losweg zal een breedte hebben van vier meter vanaf de Kloosterstraat, tot aan het verkochte goed. Deze eventuele erfdienstbaarheid van losweg zal ophouden vanaf het ogenblik dat de kopers of hun rechtverkrijgenden een eigendom verwerven aanpalend aan hun bij deze gekochte goed en langswaar zij de openbare weg kunnen bereiken. De verharding van deze eventuele los evenals het onderhoud zal alsdan geschieden ten laste en op kosten van de kopende maatschappij of haar rechtverkrijgenden. De koper zal in de plaats gesteld zijn van de verkopers betreffende het voorgaande, zowel wat betreft de rechten als verplichtingen. Recht van doorgang De verkoper verleent aan de koper of zijn rechtsopvolgers een recht van eeuwige en onvergelde doorgang van vier (4) meter en toegang op de oprit op het deel van de verkoper palend aan de Haantjesweg tot het begin van de op te richten garages van het verkochte goed. Dit recht van doorgang situeert zich tussen het in deze akte aangekochte perceel en de woning met huisnummer vijf (5), sectie B nummer 1464/a/2) op een perceel grond dat aansluit bij de achterliggende opslagplaats (welke blijft toebehoren aan de verkoper). De verkoper verklaart dat er lichten en zichten mogen worden genomen op de betreffende doorgang ten voordele van het op te richten gebouw en verklaart dat hij of zijn rechtsopvolgers deze doorgang niet zal overbouwen. E. Bijzondere voorwaarden In de in oorsprong van eigendom vermelde akte verkoop verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 4 september daarna, met referte 54-T-04/09/ , staat letterlijk vermeld hetgeen volgt: Tussen koper en verkoper werd in de verkoopsovereenkomst volgende verkoopsmodaliteiten bepaald, dewelke hier letterlijk worden overgenomen: - de nieuwe scheidingsmuur (opgericht met snelbouw en boven de bouwlijn van de koper met sandwichpanelen (neutrale metalen platen in grijze of beige kleur) met nodige isolatie) zal opgericht worden op ten laste van en op kosten van de verkoper - de verkoper verleent toestemming zonder enige overname van muur of mandeligheid dat de koper bij deze of zijn rechtsopvolgers onbeperkt aantal 5

6 6 garages mag oprichten over de volledige breedte tegen deze nieuwe scheidingsmuur - de verkoper zal zich niet verzetten tegen de eventuele indiening van een vergunning voor het oprichten van meergezinswoningen voor het verkocht perceel bij deze. De koper wordt in de plaats gesteld van de verkoper wat betreft voormelde bijzondere voorwaarden, voor zover ze nog van toepassing zijn. F. Verzaking aan het recht van natrekking recht van opstal 1. de NV IMMIVOS, verschijner sub 1, verklaart toelating te hebben verleend aan de NV FOX INVEST, verschijner sub 2, wat door deze partij wordt erkend en bevestigd, om de nieuwbouw op te richten en af te werken, overeenkomstig de bouwplannen, hierna vermeld. 2. Hierna verklaart NV IMMIVOS, verschijner sub 1, zuiver en eenvoudig te verzaken aan haar recht van natrekking, waarover zij krachtens de artikelen 546, 551, 552 en 553 van het Burgerlijk Wetboek kan beschikken op het hiervoor beschreven onroerend goed in het voordeel van NV FOX INVEST, verschijner sub 2, aan wie zij tevens opdracht heeft gegeven om op dit goed de bouwwerken uit te voeren overeenkomstig het hierna vermelde bouwplan. 3. NV FOX INVEST, verschijner sub 2, bevestigt zowel die verzaking aan het recht van natrekking, als die toelating tot bouwen in haar voordeel te hebben aanvaard. Derhalve behoren de nieuw opgerichte constructies, thans nog in oprichting en in afwerking, in volle eigendom toe aan NV FOX INVEST, verschijner sub NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zal zich dienen te schikken naar de bestaande wetten en decreten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en naar de stedenbouwkundige vergunning en het plan. 5. De bouwwerken dienen te worden uitgevoerd op uitsluitende kosten en risico van NV FOX INVEST, verschijner sub 2, volgens alle regels van de bouwkunst. NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zal zich voldoende laten verzekeren tegen alle gevaren die aan de oprichting van gebouwen zijn verbonden, op zulke wijze dat NV IMMIVOS, verschijner sub 1, in geen geval kan verontrust worden omtrent de uitgevoerde werken of omtrent de opgerichte gebouwen. 6. Alle belastingen en taksen in verband met de oprichting van de gebouwen zijn uitsluitend ten laste van NV FOX INVEST, verschijner sub NV IMMIVOS, verschijner sub 1, heeft het voormeld recht van opstal verleend aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zoals dit wordt geregeld door de wet van tien januari achttienhonderd vierentwintig. Dit recht van opstal zal van rechtswege uitdoven voor dat grondaandeel, verbonden aan een privatieve kavel, bij vervreemding van dat privatief appartement en het eraan verbonden grondaandeel. NV IMMIVOS verleent aan NV FOX INVEST een recht van opstal voor 5 jaar. De niet verkochte entiteiten zullen door NV IMMIVOS worden aangekocht tegen de door NV FOX INVEST gestelde verkoopwaarde. 8. De beide partijen bevestigen dat het hun bedoeling is en blijft om alle appartementen met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen van grond en gebouw te vervreemden aan derden. Bij vervreemding zal de koper zijn aandeel in de grondwaarde betalen aan NV IMMIVOS, verschijner sub 1, en de constructiewaarde betalen aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2. De verschijner sub 1, NV IMMIVOS, geeft opdracht en bijzondere volmacht aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2, om bij de verkoop van een privatief, tevens het aandeel in de grondwaarde van dat privatief, tegen een vooraf tussen beide partijen bepaalde prijs, te vervreemden aan dezelfde koper. NV IMMIVOS, verschijner sub 1, en NV FOX INVEST, verschijner sub 2, bevestigen dat deze

7 prijs tussen hen in een afzonderlijke overeenkomst werd vastgelegd. 9. Gezien dit recht van opstal werd verleend met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw, waarna tot verkoop van de afzonderlijke privatieven en hun aandeel in de gemeenschappelijke delen van grond en gebouw kan worden overgegaan, en gezien dit in belang is van beide partijen, verklaren beide partijen dat dit recht van opstal is verleend zonder dat hiervoor enige vergoeding is verschuldigd door welke partij ook. DEEL II : STATUTEN VAN HET GEBOUW - basisakte + reglement van medeeigendom De promotor zal krachtens het hierboven vermeld recht van opstal hem verleend door de grondeigenaar, op voorschreven perceel bouwgrond de hierna beschreven privatieve delen oprichten. Teneinde de horizontale verdeling van het goed te kunnen doorvoeren verzoekt de promotor, met akkoord van de grondeigenaar, over te gaan tot het opmaken van de statuten die de juridische verdeling van het gebouw tot stand brengen. De verschillende delen van onderhavige akte vullen elkaar aan en vormen één geheel. Zij moeten gelezen en verstaan worden de ene in functie van de andere. Thans verklaren de comparanten dat zij voornemens zijn de privatieven afzonderlijk te verkopen. De comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen vastleggen zoals hierna vermeld. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. Er werd tevens een reglement van orde vastgesteld betreffende het genot van het gebouw en de regeling van het gemeenschappelijk leven in het gebouw. Dit reglement van orde behoort niet tot de statuten van het gebouw maar is niettemin tegenstelbaar volgens de voorwaarden erin vermeld. Het kan bij onderhandse akte worden gewijzigd mits een meerderheid van drie vierden van de stemmen. DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS Rechtspersoonlijkheid Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. Rechtsvorm De Vereniging van Mede-Eigenaars is een privaatrechtelijke rechtspersoon met burgerlijk doel. Naam De vereniging draagt de benaming Vereniging van Mede-Eigenaars van de Residentie Waterleide". Zetel Zij heeft haar zetel in het gebouw te Erembodegem, Haantjesweg. Ondernemingsnummer Alle documenten uitgaande van de Vereniging van Mede-Eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. Doel Het doel van de Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat uitsluitend in het behoud en het beheer van het gebouw. Duur De Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat voor onbepaalde duur. Vermogen De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud 7

8 en het beheer van het gebouw. Boekjaar Het boekjaar van de Vereniging van Mede-Eigenaars valt samen met het kalenderjaar : van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Voorwerp van de uitvoering van veroordelingen Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Rechtsvorderingen Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. Ontbinding a) De Vereniging van Mede-Eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan. b) De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw, heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg. c) De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. d) De rechter spreekt de ontbinding van de Vereniging van Mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. Vereffening a) De Vereniging van Mede-Eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken, uitgaande van de ontbonden Vereniging van Mede-eigenaars, vermelden dat zij in vereffening is. b) De algemene vergadering van mede-eigenaars bepaalt de wijze van vereffening en wijst één of meerdere vereffenaars aan. Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging. c) De artikels 186 tot 188, 190 tot 195 1, en 57 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de Vereniging van Mede-eigenaars. d) De sluiting van de vereffening wordt bij notariële akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het hypotheekkantoor. De akte bevat : 1 de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en de bescheiden van de Vereniging van Mede-Eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard, 2 de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan de schuldeisers of aan de mede-eigenaars toekomen, en die hen niet konden worden overhandigd. Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van Mede- 8

9 Eigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving op het hypotheekkantoor. AANGEHECHTE DOCUMENTEN Aan deze akte worden gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur te zijn ondertekend door de comparanten en de notaris (zonder over te schrijven). 1) de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Aalst op 19 april ) de goedgekeurde bouwplannen (met de stempel van de gemeente) die zijn opgemaakt door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, te weten: - plan 1 :inplanting 1/ omgevingsplan - liggingsplan - plan 2 : funderings- en rioleringsplan waterplan - plan 3 : gelijkvloersplan - plan 4 : plan verdieping 1 - plan 5 : plan verdieping 2 - plan 6 : gevels- doorsneden - plan 7 : gevels- doorsnede bijgebouwen Deze plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal in de plaats gesteld zijn inzake alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 3) het reglement van orde. 4) verslag opgemaakt door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, op 3 juni 2011 in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN De plannen van het gebouw zijn gegeven ten titel van inlichting en zolang de constructie niet volledig voltooid is, zullen ze steeds kunnen gewijzigd worden door de promotor op voorwaarde echter dat de wijzigingen in geen enkel geval de stevigheid van het gebouw noch het gemeenschappelijk belang van de mede-eigenaars schaadt. De wijzigingen mogen nooit noch het volume noch de oppervlakte verminderen van de privatieve elementen welke reeds zouden verkocht zijn. Meer in het bijzonder behoudt de verschijnende vennootschap zich het recht voor om tot aan het voltooien van de constructie: 1 de oppervlakte van de gemene delen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de hall om er mede een appartement of een privatief lokaal te vergroten of er andere privatieve lokalen mee bij te maken; deze wijzigingen zijn slechts aangehaald ten titel van voorbeeld. 2 de binnenverdeling van de privatieve delen te wijzigen of één of meerdere kamers van het ene privatief bijvoegen bij het aanpalend privatief. 3 twee of meerdere privatieven van hetzelfde verdiep samenvoegen tot één privatief; twee of meer privatieven van verschillende verdiepingen, die elkaar raken met vloer en plafond samen te voegen tot één privatief door middel van privatieve binnentrappen; het totaal der duizendsten van het nieuw gevormde privatief zal moeten overeenstemmen met het totaal toebedeeld aan deze privatieven vóór hun transformatie. 4 na wijziging terugkeren naar het aanvankelijk concept of naar eender welk concept. 5 een appartement op te delen in twee flats. 6 het plaatsen van bijkomende steunbalken en -kolommen op last van de 9

10 architect, de ingenieur of elke andere bevoegde instantie of overheid. 7 het samenvoegen van staanplaatsen evenals het omvormen van staanplaatsen in garages. 8 de oppervlakte van de balkons op de verdiepingen te wijzigen teneinde een grotere lichtinval mogelijk te maken op de lager gelegen verdiepingen. 9 in de appartementen een aparte schouw plaatsen waarin een open haard, allesbrander, cassette of een gelijkaardig soort element kan worden geplaatst. Ingeval van wijziging hetzij aan gemene delen hetzij aan privatieve delen zullen de werken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van een architect. De wijzigingen waarvan sprake hierboven zullen vastgesteld worden in een wijzigende basisakte of in de verkoopakte van het betrokken gewijzigd appartement of lokaal waaraan in voorkomend geval een plan zal aangehecht worden, waarop de aangebrachte wijzigingen aan de oorspronkelijke binnenindeling afgebeeld staan, De kosten van de wijzigende basisakte zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, indien de wijzigingen aan het gebouw hun oorzaak vinden in elementen onafhankelijk van de wil van de verschijnende vennootschap; bijvoorbeeld wanneer de brandweervoorschriften tussen de goedkeuring van de oorspronkelijke plannen, aangehecht aan de oorspronkelijke basisakte, en de dag van de brandweerinspectie van het gebouw na de oplevering, verplicht gewijzigd werden en deze wijziging ook een wijziging van de basisakte noodzakelijk maakt. De maten vermeld op het plan zijn deze tussen metselwerk, plakwerken niet inbegrepen. Zij zijn slechts gegeven ten titel van inlichting. Een afwijking of tolerantie van zeven ten honderd (7%) tussen het plan en het uitgevoerde werk is toegelaten zonder enige vorm van vergoeding of verhaal. Indien het verschil groter is dan zeven ten honderd (7%), zal het nooit als voorwendsel kunnen dienen voor een vordering tot ontbinding; het verschil tussen, enerzijds de bebouwde oppervlakte volgens plan, verminderd met de toegelaten zeven ten honderd (7%) tolerantie en anderzijds de werkelijk uitgevoerde oppervlakte, zal evenwel het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan het overeenkomstig percentage van de totale verkoopprijs van het betreffende privatief. De verschijnende vennootschap mag bepaalde materialen vervangen door gelijkaardige materialen op voorwaarde dat de kost van deze laatste vervangingsmaterialen niet lager is dan deze van de voorziene materialen, waarvan zij het bewijs zal moeten voorleggen. MANDAAT De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. VOLMACHT TOT VERKOOP De comparanten, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren de hierna aangeduide lasthebbers aan te stellen, ieder met volheid van bevoegdheid: - Mevrouw BIEBAUT Debby, notarismedewerkster, wonende te Assenede, 10

11 Lindekenstraat Juffrouw DE PAUW Valerie, notarismedewerkster, wonende te Overmere, Kleine Molenstraat Mevrouw VAN CAENEGEM Annemie, notarismedewerkster, wonende te Oosterzele Kluizestraat 6. - Mevrouw DE SMET Ann, notarismedewerkster, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Wittebroodhof 5 Mevrouw DE VOS Joke, notarismedewerkster, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef Of één van de comparanten in fysieke persoon (bestuurders voormelde vennootschappen). Aan wie zij volmacht geven om voor hen en in hun naam, te verkopen, hetzij ten dele, eigendomsrechten in voorschreven goed. De beschrijving van deze onroerende goederen aan te vullen of te verbeteren, en dit desgevallend te laten vastleggen in een aanvullende basisakte. Over te gaan tot het vestigen, wijzigen of afstand doen van alle erfdienstbaarheden. De prijs en de voorwaarden van deze verrichtingen vast te stellen. De prijs - zowel hoofdsom als interesten en bijkomende bedragen - te ontvangen; ervan kwijting te geven met of zonder indeplaatsstelling. Van de verkrijgers, alle waarborgen, zowel roerende als onroerende, te aanvaarden. Alle verklaringen betreffende de overdracht van eigendom af te leggen, aan te nemen. Toe te stemmen en opdracht te geven tot het nemen van alle inschrijvingen, overschrijvingen of doorhalingen in de daartoe bestemde grond- of hypothecaire registers, te ontslaan van alle inschrijvingen, zelfs ambtshalve te nemen. Alle rechtsmiddelen te bedingen en aan te wenden tegen de in gebreke blijvende verkrijger. Alle bewijsstukken van de burgerlijke stand of alle bewijsstukken, die vereist zijn voor de inschrijvings-, overschrijvings- of doorhalingsformaliteiten in de daartoe bestemde grond- of hypothecaire registers te verschaffen of over te leggen. Ten voorbeschreven einde alle akten en stukken te doen verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen zelfs wat in deze akte niet uitdrukkelijk te voorzien. HOOFDSTUK 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW EN VERDELING IN PRIVATIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED Stad Aalst twaalfde afdeling Erembodegem tweede afdeling Een appartementsgebouw in oprichting, genaamd "residentie Waterleide", op en met grond gelegen te Erembodegem aan de Haantjesweg, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 1464/Z, met een oppervlakte volgens meting van 9a 11ca 34dma (negen aren elf centiaren vierendertig decimilliaren). Thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 1464/D/2, met een oppervlakte van 911 m² (negenhonderd en elf vierkante meter). AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS Artikel 1. Omschrijving van het begrip "kavel" De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te worden van een uitsluitend of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. Artikel 2. Opsomming van de privatieve kavels I. OP HET GELIJKVLOERS : 11

12 1. De garage nummer G1, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. De garage nummer G2, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 3. De garage nummer G3, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 4. De garage nummer G4, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 5. De garage nummer G5, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 6. De garage nummer G6, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 7. De garage nummer G7, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 8. De garage nummer G8, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 9. De garage nummer G9, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 10. De garage nummer G10, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 11. Het appartement nummer 3.01 gelegen op het gelijkvloers aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesentachtig/duizendsten (86/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 12. Het appartement nummer 3.02 gelegen op het gelijkvloers in het midden aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open 12

13 keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenenzeventig/duizendsten (79/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 13. Het appartement nummer 3A.01 gelegen op het gelijkvloers in het midden aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: éénentachtig/duizendsten (81/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 14. Het appartement nummer 3A.02 gelegen op het gelijkvloers aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtennegentig/duizendsten (98/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. III. OP DE EERSTE VERDIEPING: 1. Het appartement nummer 3.11 gelegen op de eerste verdieping aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtentachtig/duizendsten (88/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. Het appartement nummer 3.12 gelegen op de eerste verdieping in het midden aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierenzeventig/duizendsten (74/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 3. Het appartement nummer 3A.11 gelegen op de eerste verdieping in het midden aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierenzeventig/duizendsten (74/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 4. Het appartement nummer 3A.12 gelegen op de eerste verdieping aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, 13

14 omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: éénennegentig/duizendsten (91/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. IV. OP DE TWEEDE VERDIEPING 1. Het appartement nummer 3.21 gelegen op de tweede verdieping aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, drie slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd veertig/duizendsten (140/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. Het appartement nummer 3A.21 gelegen op de tweede verdieping aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, drie slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de zijkant. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd negenentwintig/duizendsten (129/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. Artikel 3. Bijzonderheden 1. Terrassen Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding van de terrassen, de bevloering en de balustrades zijn eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen (ruwbouw) gemeenschappelijk. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding, de bevloering en de balustrades, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Garages Op de manoeuvreerruimte tussen de garages zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de doorgang naar het appartementsgebouw ten allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 14

15 Voor zover de elektriciteitsmaatschappij zou vragen één der bergingen te mogen gebruiken voor de elektriciteitsbevoorrading van het gebouw kan de promotor hiertoe toelating geven en hiertoe alle akten tekenen houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke rechten. In voorliggend geval zal de syndicus hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 3. Toegang - Bestemming van de grond De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De promotor houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. 4. Tellers De tellers van de elektriciteit bevinden zich in het tellerlokaal in de gang van het gelijkvloers. De Tellers van water en gas bevinden zich in de kelder. Artikel 4. Onderdelen van privatieve kavels Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals ondermeer hetgeen hierna is beschreven, te weten: - de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte. - de bekleding der muren en de plafonnering. - de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken. - de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken. - de balustrades, de bevloering en de bekleding van de terrassen. - de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden. - de sanitaire installaties. - de schrijnwerkerij. - de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener binnenin de appartementen. - de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 1. Omschrijving begrip aandelen Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. Artikel 2. Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het gebouw I. Kelderverdieping - twee kelderruimtes voor nutsvoorzieningen (water en gas) - trap met trappenhal II. Op het gelijkvloers - inkomhal met videoparlofoon en deuropener, brievenbussen, deurbellen, drukknoppen en naamplaatjes. - trap met trappenhal - de overdekte fietsenberging - de overdekte plaats voor de afvalcontainers - de bergingen 15

16 - de tellerkasten - de verluchtingskoker III. Op de eerste verdieping - trap met trappenhal - de verluchtingskokers IV. Op de tweede verdieping - trap met trappenhal - de verluchtingskokers. V. Op de dakverdieping de rookkoepel in dakvlak VI. Op alle niveau s De ruimten en schouwen voor verluchting, afvoer, aanvoer en leidingen die zich niet geheel binnen een privatieve kavel bevinden. Artikel 3. Gemeenschappelijke zaken Zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars die ook door alle medeeigenaars worden gebruikt. De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle medeeigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen (onverminderd de exclusieve genotsrechten van de terrassen zoals hoger vermeld bij de beschrijving van de privatieven) : - de grond (bebouwde en niet-bebouwde oppervlakten). - de grondvesten en steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven. - het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten. - de bekleding en versiering van de gevels. - het dak met zijn bedekking. - de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan. - de gemeenschappelijke radio- en televisieantenne en/of schotelantenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden. - de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden. - alle keermuren; en in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw. De kosten van de gemeenschappelijke delen van de diverse privatieven zullen gedragen worden door de eigenaars van deze privatieven tot beloop van hun aandeel in de gemene delen van het gebouw, met uitzondering van de kosten met betrekking tot het onderhoud, vernieuwing en herstelling van de balustrades en bekleding van de terrassen die zullen gedragen worden door de eigenaars van de appartementen die er het genot van hebben AFDELING 4. VERDELING VAN DE GEMENE AANDELEN Elke privatieve kavel heeft een aandeel in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Het totaal bedraagt duizend eenheden. Deze worden toebedeeld als volgt, overeenkomstig het verslag dat in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld op 3 juni 2011 door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, voornoemd, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de bruto-vloeroppervlakte en de equivalente oppervlakte voor tuinen (25 procent van de effectieve oppervlakte) en terrassen (50 procent van de effectieve oppervlakte) horende bij het bedoelde appartement. 16

17 De quotiteiten werden op eigen verantwoordelijkheid van de promotor afgerond. - garage G1 6/ garage G2 6/ garage G3 6/ garage G4 6/ garage G5 6/ garage G6 6/ garage G7 6/ garage G8 6/ garage G9 6/ garage G10 6/ appartement / appartement / appartement 3A.01 81/ appartement 3A.02 98/ appartement / appartement / appartement 3A.11 74/ appartement 3A.12 91/ appartement / appartement 3A /1.000 TOTAAL : 1.000/1.000 HOOFDSTUK II - REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM AFDELING 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Artikel 1. Algemene interpretatieregel De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van mede-eigendom en door de wet. Artikel 2. Splitsing en samenvoeging van kavels Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan eigenaars van een kavel van het gebouw. Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mogen zowel verticaal als horizontaal samengevoegd worden. Indien deze samenvoeging de stevigheid of het esthetisch uitzicht van het gebouw in het gedrang kan brengen, moet het voorschrift van artikel 4 hierna in acht genomen worden. Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels verbonden aandelen samengeteld. Indien een kavel gesplitst wordt, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de omdeling van de daaraan verbonden aandelen. Artikel 3. Uitzicht van privatieve kavels Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden. Aan ramen en terrassen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden; aldus wordt geen was gehangen aan de terrassen van het gebouw, en worden daar ook geen antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie geplaatst. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen door de mede- 17

18 eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus zal worden bepaald. Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de gemeenschappelijke kosten. Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met eventuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en bij de belinstallatie. De syndicus waakt hierover. Eenvormigheid moet eveneens heersen voor het uitzicht van de gordijnen. Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonnewering. Zonnewering en airco zijn toegelaten, doch slechts volgens een uniforme kleur en model aanvaard door de syndicus, evenwel op kosten en verantwoordelijkheid van iedere eigenaar te plaatsen. Artikel 4. Werken aan privatieve kavels Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander door hem aan te duiden architect, en brengt, indien dit advies negatief is, de zaak voor de algemene vergadering. Het advies van de architect moet de eigenaar worden medegedeeld binnen de twee weken na zijn bericht aan de syndicus; is het advies negatief dan wordt de uitvoering van de werken geschorst tot de algemene vergadering een beslissing heeft genomen; is geen advies binnen gemelde termijn van twee weken medegedeeld, dan mag de eigenaar op zijn kosten en risico s, tot uitvoering van de werken overgaan. Indien werken aan een privatieve kavel moeten worden uitgevoerd, en de eigenaar van deze kavel laat na hiertoe over te gaan, terwijl dit nadeel of schade aan andere mede-eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kan berokkenen, stelt de syndicus hem bij aangetekende brief in gebreke, en laat zelf tot de hoogdringende werken overgaan op kosten van de eigenaar. Artikel 5. Voorschriften over het gebruik De kavels zijn enkel bestemd voor privé-bewoning en, voor zover niet strijdig met enige wetsbepaling, als kantoorruimte of voor een vrij beroep. De eigenaar van elk privatief is zelf verantwoordelijk voor de vergunningen bij een eventuele vergunningsplichtige bestemmingswijziging van privé-bewoning naar kantoorbestemming of vrij beroep of omgekeerd. De kavels mogen niet worden bewoond door een aantal personen dat hoger is dan datgene wat in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de kavels. De eigenaars moeten bij het gebruik van hun kavel en van de gemeenschappelijke delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Ze zorgen voor beperking van geluidshinder bij het gebruik van radio of televisietoestellen. Ze zorgen ervoor dat elektrische toestellen geen stoornis veroorzaken en plaatsen in hun kavels geen andere motoren dan degene die huishoudelijke toestellen bedienen. Ze zorgen voor veilige elektriciteitsleidingen in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhinder wordt veroorzaakt. Bij aanhoudende stoornis zal de vrederechter moeten oordelen of het dier al dan niet moet worden verwijderd. De bewoners dienen hun vuilnis op een ordentelijke manier te bewaren, 18

19 desgevallend in de hiertoe bestemde berging of locatie indien de promotor beslist hiervoor een berging of locatie aan te wenden. Voor wat betreft het sorteren en plaatsen van vuilnis en afvalstoffen dienen de bewoners het reglement van inwendige orde na te leven. Bij misbruik zal de syndicus de nodige maatregelen kunnen nemen ter uitvoering van zijn opdracht, zoals omschreven in nagemeld artikel 39. Artikel 6. Bewoning - terminologie In de tekst van de statuten wordt verder met de termen zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning aangeduid, ieder zakelijk recht, met uitsluiting van het exclusief vol eigendomsrecht, dat op een privatieve kavel is toegekend en recht verleent op gebruik en genot, ieder persoonlijk recht dat gebruik of genot verleent, evenals een louter gedogen van de titularis van een dergelijk recht, waarbij een tijdelijke toelating tot bewoning aan een derde wordt verleend. De titularis van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning wordt verder in de statuten aangeduid als bewoner. De term bewoner duidt dus onder meer zowel op een vruchtgebruiker, erfpachter, huurder of tijdelijke gast als op inwonend personeel, maar in geen geval op een persoon die zich zonder recht noch titel in een kavel bevindt of deze bewoont. Artikel 7. Verhuring De bepalingen van het reglement van mede-eigendom zijn door de overschrijving van de statuten van het gebouw in de registers van de bevoegde hypotheekbewaarder aan derden tegenwerpelijk. Aldus ook aan iedere bewoner in de zin als omschreven in artikel 6. Bij toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning zal de bewoner erop worden gewezen dat hij tot naleving van alle bepalingen van dit reglement van mede-eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten, minstens een uittreksel ervan waarin de tekst van artikel 5 letterlijk is overgenomen, zal hem worden overhandigd. Ook zal hem worden gemeld dat de beslissingen van de algemene vergadering hem tegenwerpelijk zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals verder gemeld. Hetzelfde geldt voor het reglement van orde. Iedere mede-eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel vestigt of een toelating tot bewoning verleent, licht de syndicus hiervan onverwijld in, met mededeling van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum waarop hun recht op bewoning is ingegaan. Op eerste verzoek van de syndicus zal de eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning heeft toegekend het bewijs leveren dat de door dit reglement opgelegde kennisgevingen aan de bewoner werden gedaan. De eigenaars van privatieve kavels waarop een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning is verleend, zorgen ervoor dat ook de aansprakelijkheid van de bewoners tegenover andere mede-eigenaars en buren, en alle huurders risico s behoorlijk verzekerd zijn, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars. Een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning kan alleen worden toegekend aan personen die de standing van het gebouw en de bestemming van de privatieve kavels eerbiedigen. Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning op een deel van een privatieve kavel is verboden. Artikel 8. Toezicht Met het oog op het toezicht op gemeenschappelijke zaken en op de naleving van het reglement van mede-eigendom, van de beslissingen van de algemene vergadering en van het reglement van orde moeten de eigenaars de syndicus bestendig toegang tot hun kavel verlenen, mits voorafgaande afspraak. Bij afwezigheid zullen ze ervoor zorgen dat de syndicus zich toegang kan laten 19

20 verschaffen, indien dit dringend vereist zou zijn. De eigenaars moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en desnoods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van noodzakelijke of dringende herstellingswerken aan gemeenschappelijke zaken, of aan privatieve zaken die aan andere medeeigenaars behoren, of aan hun persoonlijke zaken wanneer ze ten nadele van andere eigenaars hieromtrent nalatig zijn. Dit geldt onder meer voor het bereiken van afsluitkranen of gemeenschappelijke leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. AFDELING 2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 9. Algemene interpretatieregel De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover zulks met het recht van de andere eigenaars verenigbaar is. De eigenaars mogen aan gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen aanbrengen, tenzij in de mate waarin het reglement van mede-eigendom dit toelaat. Artikel 10. Toepassing van deze regel Onder voorbehoud van nadere regelingen die in het reglement van orde kunnen worden getroffen, gelden onder meer volgende verbodsbepalingen. De eigenaars mogen in de gemeenschappelijke delen geen huishoudelijk werk uitvoeren of laten uitvoeren; aldus geen tapijten, huishoudlinnen, meubels of kleding of schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen, uithangen. Toegevingen of gedogen ten aanzien van welke activiteit ook die met de normale gebruikswijze van gemeenschappelijke zaken onverenigbaar is kunnen niet als een stilzwijgende instemming worden uitgelegd, en kunnen dus op ieder ogenblik worden herroepen. Artikel 11. Antennes en ontvangers - Airco Antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie en paraboolantennes voor het ontvangen van televisieprogramma s worden niet op het dak of gevels geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Airco's mogen ook niet op het dak of aan de gevels worden geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Artikel 12. Onderhouds- en herstellingswerken De reiniging, het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken, evenals van privatieve elementen die zichtbaar zijn vanuit de straat of vanuit gemeenschappelijke delen van het gebouw, worden uitgevoerd op de tijdstippen en op de wijze door de syndicus vastgesteld, wanneer ze als daden van bewaring of voorlopig beheer gelden. Voor werken die niet van bewaring of voorlopig beheer zijn wordt de beslissing door de algemene vergadering genomen. Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die ontstaat als gevolg van dergelijke werken. Artikel 13. Initiatiefrecht van de mede-eigenaars Iedere mede-eigenaar kan aan de algemene vergadering vragen om de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren. Wanneer in de algemene vergadering daartoe de vereiste meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om zelfstandig, doch op kosten van de vereniging, de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen te laten uitvoeren, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn. Wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden tegen de uitvoering van dergelijke werken verzet, kan de mede-eigenaar aan de rechter 20

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie