BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE"

Transcriptie

1 Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341 Registratie Gent I: 25, ,00 Overschrijving hypoth.: HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op vierentwintig oktober (24/10) Voor Ons, Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent. ZIJN VERSCHENEN 1) De Naamloze Vennootschap IMMIVOS, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Jagershoek 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph ROTTIER, te Denderleeuw op twee oktober negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober nadien, onder nummer Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden: - ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Joseph Rottier, te Denderleeuw, op 30 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 20 april daarna, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Peter DE SCHEPPER te Roosdaal op dertig mei negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op éénentwintig juni negentienhonderd vierennegentig daarna, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove, te Haaltert (Denderhoutem), op 7 februari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 6 maart daarna, onder nummer , met rechtzetting bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2006, onder nummer ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op negenentwintig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op vijftien juli daarna, onder nummer Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder ingevolge artikel 17 van de statuten, de heer VAN SCHAREN Antonius Armandus Maria, geboren te Borgerhout op éénendertig oktober negentienhonderd éénenvijftig, IK , NN , wonende te 9320 Erembodegem, Jagers hoek 206, daartoe herbenoemd bij laatste bijzondere algemene vergadering van 3 februari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer Hierna genoemd : "de grondeigenaar". 2) De Naamloze Vennootschap FOX INVEST, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Bedrijvencentrum, Industrielaan 4, kantoor 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Joost EEMAN, op vijftien november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad op dertig november daarna, onder nummer Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten - door haar gedelegeerd bestuurder: de Naamloze Vennootschap ROAN, met zetel te 9400 Ninove, Klein Herlinckhovestraat 18, Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : De heer VAN SCHAREN Michel Denis Jozef, geboren te Sint-Amandsberg op twintig februari negentienhonderd zeventig, IK , wonende te 9400 Ninove, Klein Herlinckhovestraat 18. Daartoe herbenoemd bij gewonen algemene vergadering van 17 juni,

2 2 gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2011, onder nummer Hierna genoemd : "de promotor/opstalhouder". Welke verschijnende vennootschappen, vertegenwoordigd zoals gezegd, de ondergetekende notaris hebben uiteengezet wat volgt. DEEL I : UITEENZETTING A. Beschrijving van het goed De grondeigenaar is eigenaar van het hierna beschreven onroerend goed: Stad Aalst twaalfde afdeling, Erembodegem 2 afdeling Een perceel bouwgrond gelegen te Erembodegem aan de Haantjesweg, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 1464/Z, met een oppervlakte volgens meting van 9a 11ca 34dma (negen aren elf centiaren vierendertig decimilliaren). Thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 1464/D/2, met een oppervlakte van 911 m² (negenhonderd en elf vierkante meter). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 8,00 (acht euro) Oorsprong van eigendom Voorschreven goed behoort de grondeigenaar toe om het te hebben verkregen jegens de heer LAUWERYS Johan, zijn echtgenote, mevrouw DEMILDE Leslie en de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE DESIGN LAUWERYS, te 9320 Aalst (Erembodegem), Geraardsbergsesteenweg 45/B, ingevolge akte verkoop verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 4 september daarna, met referte 54-T-04/09/ Hogerbeschreven goed behoorde de heer LAUWERYS Johan, zijn echtgenote, mevrouw DEMILDE Leslie en de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONE DESIGN LAUWERYS, allen voornoemd toe om het te hebben verkregen tengevolge van de beslagprocedure lastens de heer SCHOUPPE Gino en zijn echtgenote, mevrouw DE SMET Cindy Carolin ten verzoeke van Fortis Bank N.V. en Fortis Insurance Belgium N.V. en blijkens proces-verbaal van toewijs onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, gehouden door het ambt van notaris Frédéric Bauwens, te Haaltert op veertien mei tweeduizend en negen, gevolgd door een procesverbaal van afwezigheid van hoger bod van zelfde notaris op negen juni tweeduizend en negen, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op tien juli daarna, met referte 54-T-10/07/ De echtgenoten SCHOUPPE-DE SMET, voornoemd, waren eigenaars van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Marc Bauwens te Haaltert op zes februari tweeduizend en zes, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op tien februari erna, formaliteit 54-T-10/02/ , jegens de heer Frans Jean- Marie Hélène Louis D Haens. De heer Frans D Haens, voornoemd, was eigenaar van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Willem Ballaux te Aalst op veertien september negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op vijf oktober erna, boek 1289, nummer 28, jegens de heer Willem Ernest Germain Brackenier, en zijn echtgenote, mevrouw Maria Yvonne Cyrilla de Luyck. De echtgenoten Brackenier-De Luyck, voornoemd, waren eigenaars van zelfde goed om het te hebben verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove te Denderhoutem op veertien september negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op elf oktober erna, boek 4285, nummer

3 35, jegens 1) mevrouw Esther Marie Dewulf, zonder beroep te Aalst, 2) mevrouw Marina Stephanie Esther Van Cauter, zonder beroep te Moorsel, 3) mevrouw Paulette Hedwige Carmen Ida Van Cauter, zonder beroep en 4) de heer Frank Aimé Irma Gustaaf Van Cauter. B. Ruimtelijke ordening en Stedebouw a) Verklaringen verkoper De comparant verklaart: - geen weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot het verkochte goed. - geen kennis te hebben van enige planbatenheffing, - dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voornemen tot onteigening. - geen weet te hebben van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel, getroffen in het kader van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht of als landschap, - voorschreven goed niet voorkomt op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen - op grond van de hem beschikbare informatie dat het onroerend goed niet gelegen is, in een risicozone voor overstroombaar gebied b) Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar Overeenkomstig artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening, vermeldt en informeert de notaris: 1 dat voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn afgegeven: - voor het gedeeltelijk slopen van een gebouw voor het bouwrijp maken van een terrein (Fox Invest NV, de heer Toon Van Scharen 2009), cbs 25/01/ voor het oprichten van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden en bijhorende garages (Fox Invest NV, de heer Toon Van Scharen 2009/814), cbs 19/04/2010. Constructies opgericht vóór negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te zijn. 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister woongebied is. 3 dat uit het hypothecair getuigschrift blijkt dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat het goed niet gelegen is in een verkaveling. 6 dat het krachtens artikel ,2 van de codex, voor de overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt vermits deze bepaling nog niet inwerking is getreden d) Artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening De notaris verwijst naar artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Hij heeft de koper er tevens op gewezen dat hij niet mag (ver)bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning. C. Bepalingen in verband met het Bodemdecreet 1) De grondeigenaar verklaart dat er op de grond, voorwerp van deze akte, bij zijn weten geen risico-inrichting is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De dienst milieu van de stad Aalst heeft bij brief van 3 augustus 2011 bevestigd 3

4 dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd. 2) De inhoud van het bodemattest die door de OVAM werden afgeleverd op 28 juli 2011, luidt telkens als volgt: 2. Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit Dit attest vervangt alle vorige attesten. Opmerkingen (..) 3) De comparanten verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot voormeld onroerend goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verschijners te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de verschijners hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4) Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. D. Erfdienstbaarheid - recht van overgang De comparanten verklaren zelf geen erfdienstbaarheden betreffende voorschreven eigendom te hebben gevestigd, en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden betreffende voorschreven eigendom, behoudens hetgeen letterlijk vermeld in de in oorsprong van eigendom vermelde akte verkoop, verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009: In een akte verkoop verleden voor notaris Van Oudenhove op zesentwintig juni negentienhonderd zeventig, houdende verkoop aan de PVBA Deluma, staat letterlijk vermeld wat volgt: Er wordt tussen partijen, verkopers en koopster, uitdrukkelijk overeengekomen, vastgesteld en aanvaard: 1) Dat de overblijvende eigendom van verkopers, afgebeeld op aangehecht plan als lot TWEE, volledig vrij zal zijn van alle hoegenaamde erfdienstbaarheden, zo bovengrondse als ondergrondse tegenover de bij deze verkochte delen, dewelken volledig zelfstandig zullen moeten uitgebaat worden; aldus zullen alle tot op heden bestaande uitwegen, bovengrondse en ondergrondse water- en electriciteitsleidingen; welken de verkochte delen verbonden met de overblijvende niet verkochte eigendom ophouden te bestaan en de koopster in deze zelf zal moeten instaan voor de scheiding van de twee eigendommen door inrichting op haar kosten van eigen water- en electriciteitsleidingen en andere exploitatiemiddelen. Dit alles onder voorbehoud van de hierna vermelde overeenkomst, vermeld onder Bijzonder Beding. 2) dat ingevolge de scheiding door deze verkoop, van de verkochte delen, en de overblijvende eigendom, elke partij zich verbindt, op eerste zelfs mondeling verzoek van de andere partij, van op zijn eigen goed af te leiden alle regen- en afvalwaters van de gebouwen. Ieder partij zal zelf de kosten dragen van de daarvoor op zijn goed uit te voeren werken. 3) De muur, scheidende het tweede verkochte goed met de aanpalende eigendom van verkopers is gemeen tussen beide eigendommen. Alle gebeurlijke openingen in die muur zullen door de koopster moeten dichtgemaakt worden, op de volle dikte van de muur; op eerste aanzoek van de verkopers of van hun 4

5 rechtkrijgenden. 4) De werkplaats van het eerste verkochte goed en de werkplaats van de overige eigendom van verkopers zullen binnen de veertien dagen moeten van elkander gescheiden worden door het oprichten, op gemene kosten, van een muur op de volle hoogte der gebouwen. BIJZONDER BEDING De toegang vanaf de openbare weg tot het verkochte goed gebeurt langs de strook grond aangeduid op het hieraan gehechte en beroepen plan als Dienstweg. Indien aan de kopers formeel en wettelijk verbod zou opgelegd worden verder deze toegangsweg te gebruiken, dan verbinden de verkopers of hun rechtverkrijgenden zich van nu af, ten kostelozen titel en bij voorkeur langs zelfde toegangsweg, een recht van door- en overgang te verwezenlijken volgens de huidige modaliteiten of bij eventuele wijziging minstens op een breedte van vier meter, waar hij thans breder zou zijn. En indien dit niet mogelijk mocht blijken, dan zal van dan af aan de kopers, ten titel van erfdienstbaarheid en eveneens ten kosteloze titel, een toegang verleend worden in voordeel van het verkochte goed, ten laste van de overige eigendom van de verkopers. Deze los- of toegangsweg zal gelegen zijn langs de zuid-oost zijde van de overige eigendom van de verkopers, dus langs de aanpalende eigenaar Lodewijk De Wever-Cautaert. Deze losweg zal een breedte hebben van vier meter vanaf de Kloosterstraat, tot aan het verkochte goed. Deze eventuele erfdienstbaarheid van losweg zal ophouden vanaf het ogenblik dat de kopers of hun rechtverkrijgenden een eigendom verwerven aanpalend aan hun bij deze gekochte goed en langswaar zij de openbare weg kunnen bereiken. De verharding van deze eventuele los evenals het onderhoud zal alsdan geschieden ten laste en op kosten van de kopende maatschappij of haar rechtverkrijgenden. De koper zal in de plaats gesteld zijn van de verkopers betreffende het voorgaande, zowel wat betreft de rechten als verplichtingen. Recht van doorgang De verkoper verleent aan de koper of zijn rechtsopvolgers een recht van eeuwige en onvergelde doorgang van vier (4) meter en toegang op de oprit op het deel van de verkoper palend aan de Haantjesweg tot het begin van de op te richten garages van het verkochte goed. Dit recht van doorgang situeert zich tussen het in deze akte aangekochte perceel en de woning met huisnummer vijf (5), sectie B nummer 1464/a/2) op een perceel grond dat aansluit bij de achterliggende opslagplaats (welke blijft toebehoren aan de verkoper). De verkoper verklaart dat er lichten en zichten mogen worden genomen op de betreffende doorgang ten voordele van het op te richten gebouw en verklaart dat hij of zijn rechtsopvolgers deze doorgang niet zal overbouwen. E. Bijzondere voorwaarden In de in oorsprong van eigendom vermelde akte verkoop verleden voor ondergetekende notaris Joost Eeman, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Marc Bauwens, te Haaltert, op 27 augustus 2009, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 4 september daarna, met referte 54-T-04/09/ , staat letterlijk vermeld hetgeen volgt: Tussen koper en verkoper werd in de verkoopsovereenkomst volgende verkoopsmodaliteiten bepaald, dewelke hier letterlijk worden overgenomen: - de nieuwe scheidingsmuur (opgericht met snelbouw en boven de bouwlijn van de koper met sandwichpanelen (neutrale metalen platen in grijze of beige kleur) met nodige isolatie) zal opgericht worden op ten laste van en op kosten van de verkoper - de verkoper verleent toestemming zonder enige overname van muur of mandeligheid dat de koper bij deze of zijn rechtsopvolgers onbeperkt aantal 5

6 6 garages mag oprichten over de volledige breedte tegen deze nieuwe scheidingsmuur - de verkoper zal zich niet verzetten tegen de eventuele indiening van een vergunning voor het oprichten van meergezinswoningen voor het verkocht perceel bij deze. De koper wordt in de plaats gesteld van de verkoper wat betreft voormelde bijzondere voorwaarden, voor zover ze nog van toepassing zijn. F. Verzaking aan het recht van natrekking recht van opstal 1. de NV IMMIVOS, verschijner sub 1, verklaart toelating te hebben verleend aan de NV FOX INVEST, verschijner sub 2, wat door deze partij wordt erkend en bevestigd, om de nieuwbouw op te richten en af te werken, overeenkomstig de bouwplannen, hierna vermeld. 2. Hierna verklaart NV IMMIVOS, verschijner sub 1, zuiver en eenvoudig te verzaken aan haar recht van natrekking, waarover zij krachtens de artikelen 546, 551, 552 en 553 van het Burgerlijk Wetboek kan beschikken op het hiervoor beschreven onroerend goed in het voordeel van NV FOX INVEST, verschijner sub 2, aan wie zij tevens opdracht heeft gegeven om op dit goed de bouwwerken uit te voeren overeenkomstig het hierna vermelde bouwplan. 3. NV FOX INVEST, verschijner sub 2, bevestigt zowel die verzaking aan het recht van natrekking, als die toelating tot bouwen in haar voordeel te hebben aanvaard. Derhalve behoren de nieuw opgerichte constructies, thans nog in oprichting en in afwerking, in volle eigendom toe aan NV FOX INVEST, verschijner sub NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zal zich dienen te schikken naar de bestaande wetten en decreten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en naar de stedenbouwkundige vergunning en het plan. 5. De bouwwerken dienen te worden uitgevoerd op uitsluitende kosten en risico van NV FOX INVEST, verschijner sub 2, volgens alle regels van de bouwkunst. NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zal zich voldoende laten verzekeren tegen alle gevaren die aan de oprichting van gebouwen zijn verbonden, op zulke wijze dat NV IMMIVOS, verschijner sub 1, in geen geval kan verontrust worden omtrent de uitgevoerde werken of omtrent de opgerichte gebouwen. 6. Alle belastingen en taksen in verband met de oprichting van de gebouwen zijn uitsluitend ten laste van NV FOX INVEST, verschijner sub NV IMMIVOS, verschijner sub 1, heeft het voormeld recht van opstal verleend aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2, zoals dit wordt geregeld door de wet van tien januari achttienhonderd vierentwintig. Dit recht van opstal zal van rechtswege uitdoven voor dat grondaandeel, verbonden aan een privatieve kavel, bij vervreemding van dat privatief appartement en het eraan verbonden grondaandeel. NV IMMIVOS verleent aan NV FOX INVEST een recht van opstal voor 5 jaar. De niet verkochte entiteiten zullen door NV IMMIVOS worden aangekocht tegen de door NV FOX INVEST gestelde verkoopwaarde. 8. De beide partijen bevestigen dat het hun bedoeling is en blijft om alle appartementen met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen van grond en gebouw te vervreemden aan derden. Bij vervreemding zal de koper zijn aandeel in de grondwaarde betalen aan NV IMMIVOS, verschijner sub 1, en de constructiewaarde betalen aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2. De verschijner sub 1, NV IMMIVOS, geeft opdracht en bijzondere volmacht aan NV FOX INVEST, verschijner sub 2, om bij de verkoop van een privatief, tevens het aandeel in de grondwaarde van dat privatief, tegen een vooraf tussen beide partijen bepaalde prijs, te vervreemden aan dezelfde koper. NV IMMIVOS, verschijner sub 1, en NV FOX INVEST, verschijner sub 2, bevestigen dat deze

7 prijs tussen hen in een afzonderlijke overeenkomst werd vastgelegd. 9. Gezien dit recht van opstal werd verleend met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw, waarna tot verkoop van de afzonderlijke privatieven en hun aandeel in de gemeenschappelijke delen van grond en gebouw kan worden overgegaan, en gezien dit in belang is van beide partijen, verklaren beide partijen dat dit recht van opstal is verleend zonder dat hiervoor enige vergoeding is verschuldigd door welke partij ook. DEEL II : STATUTEN VAN HET GEBOUW - basisakte + reglement van medeeigendom De promotor zal krachtens het hierboven vermeld recht van opstal hem verleend door de grondeigenaar, op voorschreven perceel bouwgrond de hierna beschreven privatieve delen oprichten. Teneinde de horizontale verdeling van het goed te kunnen doorvoeren verzoekt de promotor, met akkoord van de grondeigenaar, over te gaan tot het opmaken van de statuten die de juridische verdeling van het gebouw tot stand brengen. De verschillende delen van onderhavige akte vullen elkaar aan en vormen één geheel. Zij moeten gelezen en verstaan worden de ene in functie van de andere. Thans verklaren de comparanten dat zij voornemens zijn de privatieven afzonderlijk te verkopen. De comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen vastleggen zoals hierna vermeld. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. Er werd tevens een reglement van orde vastgesteld betreffende het genot van het gebouw en de regeling van het gemeenschappelijk leven in het gebouw. Dit reglement van orde behoort niet tot de statuten van het gebouw maar is niettemin tegenstelbaar volgens de voorwaarden erin vermeld. Het kan bij onderhandse akte worden gewijzigd mits een meerderheid van drie vierden van de stemmen. DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS Rechtspersoonlijkheid Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. Rechtsvorm De Vereniging van Mede-Eigenaars is een privaatrechtelijke rechtspersoon met burgerlijk doel. Naam De vereniging draagt de benaming Vereniging van Mede-Eigenaars van de Residentie Waterleide". Zetel Zij heeft haar zetel in het gebouw te Erembodegem, Haantjesweg. Ondernemingsnummer Alle documenten uitgaande van de Vereniging van Mede-Eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. Doel Het doel van de Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat uitsluitend in het behoud en het beheer van het gebouw. Duur De Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat voor onbepaalde duur. Vermogen De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud 7

8 en het beheer van het gebouw. Boekjaar Het boekjaar van de Vereniging van Mede-Eigenaars valt samen met het kalenderjaar : van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Voorwerp van de uitvoering van veroordelingen Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Rechtsvorderingen Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. Ontbinding a) De Vereniging van Mede-Eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan. b) De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw, heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg. c) De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. d) De rechter spreekt de ontbinding van de Vereniging van Mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. Vereffening a) De Vereniging van Mede-Eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken, uitgaande van de ontbonden Vereniging van Mede-eigenaars, vermelden dat zij in vereffening is. b) De algemene vergadering van mede-eigenaars bepaalt de wijze van vereffening en wijst één of meerdere vereffenaars aan. Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging. c) De artikels 186 tot 188, 190 tot 195 1, en 57 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de Vereniging van Mede-eigenaars. d) De sluiting van de vereffening wordt bij notariële akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het hypotheekkantoor. De akte bevat : 1 de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en de bescheiden van de Vereniging van Mede-Eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard, 2 de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan de schuldeisers of aan de mede-eigenaars toekomen, en die hen niet konden worden overhandigd. Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van Mede- 8

9 Eigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving op het hypotheekkantoor. AANGEHECHTE DOCUMENTEN Aan deze akte worden gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur te zijn ondertekend door de comparanten en de notaris (zonder over te schrijven). 1) de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Aalst op 19 april ) de goedgekeurde bouwplannen (met de stempel van de gemeente) die zijn opgemaakt door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, te weten: - plan 1 :inplanting 1/ omgevingsplan - liggingsplan - plan 2 : funderings- en rioleringsplan waterplan - plan 3 : gelijkvloersplan - plan 4 : plan verdieping 1 - plan 5 : plan verdieping 2 - plan 6 : gevels- doorsneden - plan 7 : gevels- doorsnede bijgebouwen Deze plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal in de plaats gesteld zijn inzake alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 3) het reglement van orde. 4) verslag opgemaakt door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, op 3 juni 2011 in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN De plannen van het gebouw zijn gegeven ten titel van inlichting en zolang de constructie niet volledig voltooid is, zullen ze steeds kunnen gewijzigd worden door de promotor op voorwaarde echter dat de wijzigingen in geen enkel geval de stevigheid van het gebouw noch het gemeenschappelijk belang van de mede-eigenaars schaadt. De wijzigingen mogen nooit noch het volume noch de oppervlakte verminderen van de privatieve elementen welke reeds zouden verkocht zijn. Meer in het bijzonder behoudt de verschijnende vennootschap zich het recht voor om tot aan het voltooien van de constructie: 1 de oppervlakte van de gemene delen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de hall om er mede een appartement of een privatief lokaal te vergroten of er andere privatieve lokalen mee bij te maken; deze wijzigingen zijn slechts aangehaald ten titel van voorbeeld. 2 de binnenverdeling van de privatieve delen te wijzigen of één of meerdere kamers van het ene privatief bijvoegen bij het aanpalend privatief. 3 twee of meerdere privatieven van hetzelfde verdiep samenvoegen tot één privatief; twee of meer privatieven van verschillende verdiepingen, die elkaar raken met vloer en plafond samen te voegen tot één privatief door middel van privatieve binnentrappen; het totaal der duizendsten van het nieuw gevormde privatief zal moeten overeenstemmen met het totaal toebedeeld aan deze privatieven vóór hun transformatie. 4 na wijziging terugkeren naar het aanvankelijk concept of naar eender welk concept. 5 een appartement op te delen in twee flats. 6 het plaatsen van bijkomende steunbalken en -kolommen op last van de 9

10 architect, de ingenieur of elke andere bevoegde instantie of overheid. 7 het samenvoegen van staanplaatsen evenals het omvormen van staanplaatsen in garages. 8 de oppervlakte van de balkons op de verdiepingen te wijzigen teneinde een grotere lichtinval mogelijk te maken op de lager gelegen verdiepingen. 9 in de appartementen een aparte schouw plaatsen waarin een open haard, allesbrander, cassette of een gelijkaardig soort element kan worden geplaatst. Ingeval van wijziging hetzij aan gemene delen hetzij aan privatieve delen zullen de werken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van een architect. De wijzigingen waarvan sprake hierboven zullen vastgesteld worden in een wijzigende basisakte of in de verkoopakte van het betrokken gewijzigd appartement of lokaal waaraan in voorkomend geval een plan zal aangehecht worden, waarop de aangebrachte wijzigingen aan de oorspronkelijke binnenindeling afgebeeld staan, De kosten van de wijzigende basisakte zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, indien de wijzigingen aan het gebouw hun oorzaak vinden in elementen onafhankelijk van de wil van de verschijnende vennootschap; bijvoorbeeld wanneer de brandweervoorschriften tussen de goedkeuring van de oorspronkelijke plannen, aangehecht aan de oorspronkelijke basisakte, en de dag van de brandweerinspectie van het gebouw na de oplevering, verplicht gewijzigd werden en deze wijziging ook een wijziging van de basisakte noodzakelijk maakt. De maten vermeld op het plan zijn deze tussen metselwerk, plakwerken niet inbegrepen. Zij zijn slechts gegeven ten titel van inlichting. Een afwijking of tolerantie van zeven ten honderd (7%) tussen het plan en het uitgevoerde werk is toegelaten zonder enige vorm van vergoeding of verhaal. Indien het verschil groter is dan zeven ten honderd (7%), zal het nooit als voorwendsel kunnen dienen voor een vordering tot ontbinding; het verschil tussen, enerzijds de bebouwde oppervlakte volgens plan, verminderd met de toegelaten zeven ten honderd (7%) tolerantie en anderzijds de werkelijk uitgevoerde oppervlakte, zal evenwel het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan het overeenkomstig percentage van de totale verkoopprijs van het betreffende privatief. De verschijnende vennootschap mag bepaalde materialen vervangen door gelijkaardige materialen op voorwaarde dat de kost van deze laatste vervangingsmaterialen niet lager is dan deze van de voorziene materialen, waarvan zij het bewijs zal moeten voorleggen. MANDAAT De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. VOLMACHT TOT VERKOOP De comparanten, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren de hierna aangeduide lasthebbers aan te stellen, ieder met volheid van bevoegdheid: - Mevrouw BIEBAUT Debby, notarismedewerkster, wonende te Assenede, 10

11 Lindekenstraat Juffrouw DE PAUW Valerie, notarismedewerkster, wonende te Overmere, Kleine Molenstraat Mevrouw VAN CAENEGEM Annemie, notarismedewerkster, wonende te Oosterzele Kluizestraat 6. - Mevrouw DE SMET Ann, notarismedewerkster, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Wittebroodhof 5 Mevrouw DE VOS Joke, notarismedewerkster, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef Of één van de comparanten in fysieke persoon (bestuurders voormelde vennootschappen). Aan wie zij volmacht geven om voor hen en in hun naam, te verkopen, hetzij ten dele, eigendomsrechten in voorschreven goed. De beschrijving van deze onroerende goederen aan te vullen of te verbeteren, en dit desgevallend te laten vastleggen in een aanvullende basisakte. Over te gaan tot het vestigen, wijzigen of afstand doen van alle erfdienstbaarheden. De prijs en de voorwaarden van deze verrichtingen vast te stellen. De prijs - zowel hoofdsom als interesten en bijkomende bedragen - te ontvangen; ervan kwijting te geven met of zonder indeplaatsstelling. Van de verkrijgers, alle waarborgen, zowel roerende als onroerende, te aanvaarden. Alle verklaringen betreffende de overdracht van eigendom af te leggen, aan te nemen. Toe te stemmen en opdracht te geven tot het nemen van alle inschrijvingen, overschrijvingen of doorhalingen in de daartoe bestemde grond- of hypothecaire registers, te ontslaan van alle inschrijvingen, zelfs ambtshalve te nemen. Alle rechtsmiddelen te bedingen en aan te wenden tegen de in gebreke blijvende verkrijger. Alle bewijsstukken van de burgerlijke stand of alle bewijsstukken, die vereist zijn voor de inschrijvings-, overschrijvings- of doorhalingsformaliteiten in de daartoe bestemde grond- of hypothecaire registers te verschaffen of over te leggen. Ten voorbeschreven einde alle akten en stukken te doen verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen zelfs wat in deze akte niet uitdrukkelijk te voorzien. HOOFDSTUK 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW EN VERDELING IN PRIVATIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED Stad Aalst twaalfde afdeling Erembodegem tweede afdeling Een appartementsgebouw in oprichting, genaamd "residentie Waterleide", op en met grond gelegen te Erembodegem aan de Haantjesweg, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 1464/Z, met een oppervlakte volgens meting van 9a 11ca 34dma (negen aren elf centiaren vierendertig decimilliaren). Thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 1464/D/2, met een oppervlakte van 911 m² (negenhonderd en elf vierkante meter). AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS Artikel 1. Omschrijving van het begrip "kavel" De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te worden van een uitsluitend of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. Artikel 2. Opsomming van de privatieve kavels I. OP HET GELIJKVLOERS : 11

12 1. De garage nummer G1, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. De garage nummer G2, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 3. De garage nummer G3, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 4. De garage nummer G4, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 5. De garage nummer G5, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 6. De garage nummer G6, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 7. De garage nummer G7, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 8. De garage nummer G8, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 9. De garage nummer G9, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 10. De garage nummer G10, achter het gebouw, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 11. Het appartement nummer 3.01 gelegen op het gelijkvloers aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesentachtig/duizendsten (86/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 12. Het appartement nummer 3.02 gelegen op het gelijkvloers in het midden aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open 12

13 keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenenzeventig/duizendsten (79/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 13. Het appartement nummer 3A.01 gelegen op het gelijkvloers in het midden aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: éénentachtig/duizendsten (81/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 14. Het appartement nummer 3A.02 gelegen op het gelijkvloers aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras en de tuin aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtennegentig/duizendsten (98/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. III. OP DE EERSTE VERDIEPING: 1. Het appartement nummer 3.11 gelegen op de eerste verdieping aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtentachtig/duizendsten (88/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. Het appartement nummer 3.12 gelegen op de eerste verdieping in het midden aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierenzeventig/duizendsten (74/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 3. Het appartement nummer 3A.11 gelegen op de eerste verdieping in het midden aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde en achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierenzeventig/duizendsten (74/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 4. Het appartement nummer 3A.12 gelegen op de eerste verdieping aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, 13

14 omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, twee slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de achterzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: éénennegentig/duizendsten (91/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. IV. OP DE TWEEDE VERDIEPING 1. Het appartement nummer 3.21 gelegen op de tweede verdieping aan de linkerzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, drie slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de voorzijde. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd veertig/duizendsten (140/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. 2. Het appartement nummer 3A.21 gelegen op de tweede verdieping aan de rechterzijde van het gebouw, wanneer men dit bekijkt van op de straat, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, eetplaats, open keuken, berging, toilet, badkamer, drie slaapkamers, alsook het exclusief genotsrecht van het terras aan de zijkant. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd negenentwintig/duizendsten (129/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond. Artikel 3. Bijzonderheden 1. Terrassen Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding van de terrassen, de bevloering en de balustrades zijn eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen (ruwbouw) gemeenschappelijk. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding, de bevloering en de balustrades, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Garages Op de manoeuvreerruimte tussen de garages zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de doorgang naar het appartementsgebouw ten allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 14

15 Voor zover de elektriciteitsmaatschappij zou vragen één der bergingen te mogen gebruiken voor de elektriciteitsbevoorrading van het gebouw kan de promotor hiertoe toelating geven en hiertoe alle akten tekenen houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke rechten. In voorliggend geval zal de syndicus hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 3. Toegang - Bestemming van de grond De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De promotor houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. 4. Tellers De tellers van de elektriciteit bevinden zich in het tellerlokaal in de gang van het gelijkvloers. De Tellers van water en gas bevinden zich in de kelder. Artikel 4. Onderdelen van privatieve kavels Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals ondermeer hetgeen hierna is beschreven, te weten: - de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte. - de bekleding der muren en de plafonnering. - de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken. - de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken. - de balustrades, de bevloering en de bekleding van de terrassen. - de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden. - de sanitaire installaties. - de schrijnwerkerij. - de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener binnenin de appartementen. - de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 1. Omschrijving begrip aandelen Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. Artikel 2. Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het gebouw I. Kelderverdieping - twee kelderruimtes voor nutsvoorzieningen (water en gas) - trap met trappenhal II. Op het gelijkvloers - inkomhal met videoparlofoon en deuropener, brievenbussen, deurbellen, drukknoppen en naamplaatjes. - trap met trappenhal - de overdekte fietsenberging - de overdekte plaats voor de afvalcontainers - de bergingen 15

16 - de tellerkasten - de verluchtingskoker III. Op de eerste verdieping - trap met trappenhal - de verluchtingskokers IV. Op de tweede verdieping - trap met trappenhal - de verluchtingskokers. V. Op de dakverdieping de rookkoepel in dakvlak VI. Op alle niveau s De ruimten en schouwen voor verluchting, afvoer, aanvoer en leidingen die zich niet geheel binnen een privatieve kavel bevinden. Artikel 3. Gemeenschappelijke zaken Zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars die ook door alle medeeigenaars worden gebruikt. De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle medeeigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen (onverminderd de exclusieve genotsrechten van de terrassen zoals hoger vermeld bij de beschrijving van de privatieven) : - de grond (bebouwde en niet-bebouwde oppervlakten). - de grondvesten en steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven. - het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten. - de bekleding en versiering van de gevels. - het dak met zijn bedekking. - de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan. - de gemeenschappelijke radio- en televisieantenne en/of schotelantenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden. - de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden. - alle keermuren; en in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw. De kosten van de gemeenschappelijke delen van de diverse privatieven zullen gedragen worden door de eigenaars van deze privatieven tot beloop van hun aandeel in de gemene delen van het gebouw, met uitzondering van de kosten met betrekking tot het onderhoud, vernieuwing en herstelling van de balustrades en bekleding van de terrassen die zullen gedragen worden door de eigenaars van de appartementen die er het genot van hebben AFDELING 4. VERDELING VAN DE GEMENE AANDELEN Elke privatieve kavel heeft een aandeel in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Het totaal bedraagt duizend eenheden. Deze worden toebedeeld als volgt, overeenkomstig het verslag dat in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld op 3 juni 2011 door Coppens & Coen, architecten, te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 133, voornoemd, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de bruto-vloeroppervlakte en de equivalente oppervlakte voor tuinen (25 procent van de effectieve oppervlakte) en terrassen (50 procent van de effectieve oppervlakte) horende bij het bedoelde appartement. 16

17 De quotiteiten werden op eigen verantwoordelijkheid van de promotor afgerond. - garage G1 6/ garage G2 6/ garage G3 6/ garage G4 6/ garage G5 6/ garage G6 6/ garage G7 6/ garage G8 6/ garage G9 6/ garage G10 6/ appartement / appartement / appartement 3A.01 81/ appartement 3A.02 98/ appartement / appartement / appartement 3A.11 74/ appartement 3A.12 91/ appartement / appartement 3A /1.000 TOTAAL : 1.000/1.000 HOOFDSTUK II - REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM AFDELING 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Artikel 1. Algemene interpretatieregel De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van mede-eigendom en door de wet. Artikel 2. Splitsing en samenvoeging van kavels Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan eigenaars van een kavel van het gebouw. Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mogen zowel verticaal als horizontaal samengevoegd worden. Indien deze samenvoeging de stevigheid of het esthetisch uitzicht van het gebouw in het gedrang kan brengen, moet het voorschrift van artikel 4 hierna in acht genomen worden. Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels verbonden aandelen samengeteld. Indien een kavel gesplitst wordt, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de omdeling van de daaraan verbonden aandelen. Artikel 3. Uitzicht van privatieve kavels Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden. Aan ramen en terrassen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden; aldus wordt geen was gehangen aan de terrassen van het gebouw, en worden daar ook geen antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie geplaatst. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen door de mede- 17

18 eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus zal worden bepaald. Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de gemeenschappelijke kosten. Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met eventuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en bij de belinstallatie. De syndicus waakt hierover. Eenvormigheid moet eveneens heersen voor het uitzicht van de gordijnen. Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonnewering. Zonnewering en airco zijn toegelaten, doch slechts volgens een uniforme kleur en model aanvaard door de syndicus, evenwel op kosten en verantwoordelijkheid van iedere eigenaar te plaatsen. Artikel 4. Werken aan privatieve kavels Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander door hem aan te duiden architect, en brengt, indien dit advies negatief is, de zaak voor de algemene vergadering. Het advies van de architect moet de eigenaar worden medegedeeld binnen de twee weken na zijn bericht aan de syndicus; is het advies negatief dan wordt de uitvoering van de werken geschorst tot de algemene vergadering een beslissing heeft genomen; is geen advies binnen gemelde termijn van twee weken medegedeeld, dan mag de eigenaar op zijn kosten en risico s, tot uitvoering van de werken overgaan. Indien werken aan een privatieve kavel moeten worden uitgevoerd, en de eigenaar van deze kavel laat na hiertoe over te gaan, terwijl dit nadeel of schade aan andere mede-eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kan berokkenen, stelt de syndicus hem bij aangetekende brief in gebreke, en laat zelf tot de hoogdringende werken overgaan op kosten van de eigenaar. Artikel 5. Voorschriften over het gebruik De kavels zijn enkel bestemd voor privé-bewoning en, voor zover niet strijdig met enige wetsbepaling, als kantoorruimte of voor een vrij beroep. De eigenaar van elk privatief is zelf verantwoordelijk voor de vergunningen bij een eventuele vergunningsplichtige bestemmingswijziging van privé-bewoning naar kantoorbestemming of vrij beroep of omgekeerd. De kavels mogen niet worden bewoond door een aantal personen dat hoger is dan datgene wat in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de kavels. De eigenaars moeten bij het gebruik van hun kavel en van de gemeenschappelijke delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Ze zorgen voor beperking van geluidshinder bij het gebruik van radio of televisietoestellen. Ze zorgen ervoor dat elektrische toestellen geen stoornis veroorzaken en plaatsen in hun kavels geen andere motoren dan degene die huishoudelijke toestellen bedienen. Ze zorgen voor veilige elektriciteitsleidingen in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhinder wordt veroorzaakt. Bij aanhoudende stoornis zal de vrederechter moeten oordelen of het dier al dan niet moet worden verwijderd. De bewoners dienen hun vuilnis op een ordentelijke manier te bewaren, 18

19 desgevallend in de hiertoe bestemde berging of locatie indien de promotor beslist hiervoor een berging of locatie aan te wenden. Voor wat betreft het sorteren en plaatsen van vuilnis en afvalstoffen dienen de bewoners het reglement van inwendige orde na te leven. Bij misbruik zal de syndicus de nodige maatregelen kunnen nemen ter uitvoering van zijn opdracht, zoals omschreven in nagemeld artikel 39. Artikel 6. Bewoning - terminologie In de tekst van de statuten wordt verder met de termen zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning aangeduid, ieder zakelijk recht, met uitsluiting van het exclusief vol eigendomsrecht, dat op een privatieve kavel is toegekend en recht verleent op gebruik en genot, ieder persoonlijk recht dat gebruik of genot verleent, evenals een louter gedogen van de titularis van een dergelijk recht, waarbij een tijdelijke toelating tot bewoning aan een derde wordt verleend. De titularis van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning wordt verder in de statuten aangeduid als bewoner. De term bewoner duidt dus onder meer zowel op een vruchtgebruiker, erfpachter, huurder of tijdelijke gast als op inwonend personeel, maar in geen geval op een persoon die zich zonder recht noch titel in een kavel bevindt of deze bewoont. Artikel 7. Verhuring De bepalingen van het reglement van mede-eigendom zijn door de overschrijving van de statuten van het gebouw in de registers van de bevoegde hypotheekbewaarder aan derden tegenwerpelijk. Aldus ook aan iedere bewoner in de zin als omschreven in artikel 6. Bij toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning zal de bewoner erop worden gewezen dat hij tot naleving van alle bepalingen van dit reglement van mede-eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten, minstens een uittreksel ervan waarin de tekst van artikel 5 letterlijk is overgenomen, zal hem worden overhandigd. Ook zal hem worden gemeld dat de beslissingen van de algemene vergadering hem tegenwerpelijk zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals verder gemeld. Hetzelfde geldt voor het reglement van orde. Iedere mede-eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel vestigt of een toelating tot bewoning verleent, licht de syndicus hiervan onverwijld in, met mededeling van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum waarop hun recht op bewoning is ingegaan. Op eerste verzoek van de syndicus zal de eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning heeft toegekend het bewijs leveren dat de door dit reglement opgelegde kennisgevingen aan de bewoner werden gedaan. De eigenaars van privatieve kavels waarop een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning is verleend, zorgen ervoor dat ook de aansprakelijkheid van de bewoners tegenover andere mede-eigenaars en buren, en alle huurders risico s behoorlijk verzekerd zijn, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars. Een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning kan alleen worden toegekend aan personen die de standing van het gebouw en de bestemming van de privatieve kavels eerbiedigen. Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning op een deel van een privatieve kavel is verboden. Artikel 8. Toezicht Met het oog op het toezicht op gemeenschappelijke zaken en op de naleving van het reglement van mede-eigendom, van de beslissingen van de algemene vergadering en van het reglement van orde moeten de eigenaars de syndicus bestendig toegang tot hun kavel verlenen, mits voorafgaande afspraak. Bij afwezigheid zullen ze ervoor zorgen dat de syndicus zich toegang kan laten 19

20 verschaffen, indien dit dringend vereist zou zijn. De eigenaars moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en desnoods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van noodzakelijke of dringende herstellingswerken aan gemeenschappelijke zaken, of aan privatieve zaken die aan andere medeeigenaars behoren, of aan hun persoonlijke zaken wanneer ze ten nadele van andere eigenaars hieromtrent nalatig zijn. Dit geldt onder meer voor het bereiken van afsluitkranen of gemeenschappelijke leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. AFDELING 2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 9. Algemene interpretatieregel De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover zulks met het recht van de andere eigenaars verenigbaar is. De eigenaars mogen aan gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen aanbrengen, tenzij in de mate waarin het reglement van mede-eigendom dit toelaat. Artikel 10. Toepassing van deze regel Onder voorbehoud van nadere regelingen die in het reglement van orde kunnen worden getroffen, gelden onder meer volgende verbodsbepalingen. De eigenaars mogen in de gemeenschappelijke delen geen huishoudelijk werk uitvoeren of laten uitvoeren; aldus geen tapijten, huishoudlinnen, meubels of kleding of schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen, uithangen. Toegevingen of gedogen ten aanzien van welke activiteit ook die met de normale gebruikswijze van gemeenschappelijke zaken onverenigbaar is kunnen niet als een stilzwijgende instemming worden uitgelegd, en kunnen dus op ieder ogenblik worden herroepen. Artikel 11. Antennes en ontvangers - Airco Antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie en paraboolantennes voor het ontvangen van televisieprogramma s worden niet op het dak of gevels geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Airco's mogen ook niet op het dak of aan de gevels worden geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Artikel 12. Onderhouds- en herstellingswerken De reiniging, het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken, evenals van privatieve elementen die zichtbaar zijn vanuit de straat of vanuit gemeenschappelijke delen van het gebouw, worden uitgevoerd op de tijdstippen en op de wijze door de syndicus vastgesteld, wanneer ze als daden van bewaring of voorlopig beheer gelden. Voor werken die niet van bewaring of voorlopig beheer zijn wordt de beslissing door de algemene vergadering genomen. Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die ontstaat als gevolg van dergelijke werken. Artikel 13. Initiatiefrecht van de mede-eigenaars Iedere mede-eigenaar kan aan de algemene vergadering vragen om de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren. Wanneer in de algemene vergadering daartoe de vereiste meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om zelfstandig, doch op kosten van de vereniging, de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen te laten uitvoeren, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn. Wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden tegen de uitvoering van dergelijke werken verzet, kan de mede-eigenaar aan de rechter 20

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE Repertoriumnummer : 1531 Datum : 18/12/2013 Dossier : AL/12474 Registratie Gent

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot Nr. # # 2014 Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3 Sasstraat # te 3200 Aarschot Heden, # tweeduizend veertien, zijn voor mij, Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het

van deze akte, te onderwerpen aan het regime van de horizontale splitsing, overeenkomstig artikel vijf honderd zeven en zeventig bis van het 3466 Het jaar negentien honderd negen en zestig. De zestiende januari, Voor Ons, Meester Joseph ROEVENS; Notaris te Brasschaat verblijvende; ZIJN VERSCHENEN: De heer Frans Richard Maria Driesen, aannemer,

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *-

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *- UMICORE naamloze vennootschap met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31. Gerechtelijk arrondissement Brussel Ondernemingsnummer 0401.574.852. Rechtspersonenregister * * * Opgericht blijkens

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8.

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8. PROJECTFICHE Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7 Locatie terrein: Haïfastraat, 2030 Antwerpen Kadastrale ligging: A 7 G 1682/N en 1680/R Oppervlakte: Verkoopprijs gebouw ca.

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie