Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: STATUTEN Residentie Roboss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss"

Transcriptie

1 Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester Sabine VAN BUGGENHOUT, Notaris te Meise (Wolvertem), houder der minuut, en Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berquin Notarissen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer VERSCHENEN 1. a) De heer VAN OSSEL Willy Jan Baptist, geboren te Wolvertem op 6 december 1946, nationaal nummer en zijn echtgenote mevrouw ROBBERECHTS Maria Francisca, geboren te Wolvertem op 11 november 1944, nationaal nummer , samen wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Kruiskesbos 12; gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zoals zij verklaren. 1. b) De heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik, geboren te Willebroek op 7 februari 1965, nationaal nummer , echtgenoot van mevrouw VAN den VREKEN Hilde Christiane Cyriel, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Robbeekstraat 2; gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op 30 juni 1994 zonder het stelsel dadelijk te veranderen of vereffenen, sedertdien ongewijzigd, zoals hij verklaart. 1. c) Mevrouw VAN OSSEL Brenda, geboren te Willebroek op 20 april 1969, nationaal nummer , echtgescheiden, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Barbierstraat 65, doch thans verblijvende te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 64. Hierna onveranderlijk de eigenaar van de grond genoemd, zelfs als er meer dan één is. 2. De naamloze vennootschap BLACK HORSE DEVELOPMENT (afgekort BHD), met maatschappelijke zetel te 1332 Rixensart (Genval), Avenue des Combattants 218B, ondernemingsnummer BTW, opgericht onder de benaming Elbé bij akte verleden notaris Didier Gyselinck te Brussel op 10 juli 1996, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer /476, waarvan de statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door geassocieerd notaris Daisy Dekegel te Brussel op 21 november 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna onder nummer / , hier vertegenwoordigd door de heer URSI Pierre, wonende te

2 Rixensart, Avenue Salvador Allende 17 ingevolge volmacht verleden voor ondergetekende notaris Daisy Dekegel op 29 juli 2011 en 1 augustus 2011, waarvan een expeditie gehecht is aan de hierna vermelde akte houdende vestiging van recht van opstal heden voor ondergetekende notarissen verleden. Hierna genoemd de eigenaar van de opstallen of de eigenaar van de constructies. VOORAFGAANDE UITEENZETTING De comparanten sub 1. a) tot en met 1. c) verklaren eigenaar te zijn van nabeschreven onroerend goed: Gemeente MEISE tweede afdeling WOLVERTEM Een perceel bouwgrond aan de Hoogstraat, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie F nummer 457 K2, met een kadastrale oppervlakte van 41 are 42 centiare, gekadastreerd volgens titels sectie F nummers 457/D/2 en 457/C/2 en deel van de nummers 457X, 457D en 457L, met een totale oppervlakte volgens titels van 41 are 42 centiare 49 tienmilliare en met een kadastraal inkomen van 38,00. EIGENDOMSOORSPRONG Voor het gehele perceel: Oorspronkelijk en sedert meer dan dertig jaar vóór heden hoorde voorbeschreven grond toe aan de heer DE SMEDT Emiel, destijds ongehuwd te Wolvertem, ingevolge aankoop bij akte verleden voor notaris Alfred Delvaux te destijds te Etterbeek, op 18 november 1916, overgeschreven op het 3 de hypotheekkantoor te Brussel op 23 november daarna, boek 100 nummer 17. Voornoemde heer DE SMEDT Emiel is overleden op 30 november In zijn eigenhandig testament dedato 1 juli 1966, neergelegd onder de rang der minuten van notaris Jozef De Smedt destijds te Wolvertem, op 21 maart 1968, heeft hij aan tot algemene legatarissen van zijn gehele nalatenschap, onder voorbehoud van het vruchtgebruik dat aan de echtgenoten Jozef DE SMEDT-ROBBERECHTS Monica Irène destijds te Wolvertem toekwam: 1) de heer DE SMEDT Mauriets Emiel Maria, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met mevrouw BOEY Mariette Coleta Arnoldina te Meise (Oppem), 2) mevrouw DE SMEDT Rachelle Regina, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met de heer TEUGELS Lodewijk Florent te Grimbergen, 3) mevrouw DE SMEDT Emilienne Maria Catharina, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met de heer JACOBS Jozef te Grimbergen en 4) de heer DE SMEDT Paul, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met mevrouw ROBBERECHTS Maria Philomena te Sint-Katelijne-Waver. Deze voornoemde algemene legatarissen werden in het bezit gesteld van de het hen toekomende legaat bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dedato 7 mei De voornoemde heer DE SMEDT Jozef, zijnde een van de vruchtgebruikers, is overleden op 31 maart

3 Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen op 6 mei 1982, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 28 mei daarna, boek 5868 nummer 5, heeft voornoemde mevrouw ROBBERECHTS Monica Irène verzaakt aan haar rechten in vruchtgebruik op voorbeschreven goed. Vervolgens zijn de voornoemde consoorten DE SMEDT en hun echtgenoten bij zelfde akte overgegaan tot vereffening en verdeling van de nalatenschap van wijlen de heer DE SMEDT Emiel en werd voorbeschreven goed toebedeeld als volgt: - 7a 45ca 14tma (het vroegere lot 1 gelegen uiterst links als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten DE SMEDT-ROBBERECHTS; - 8a 25ca 38tma (het vroegere lot 2 gelegen tweede van links als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten TEUGELS-DE SMEDT; - 8a 91ca 77tma (het vroegere lot 3 gelegen tweede van rechts als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten JACOBS-DE SMEDT. - 16a 80ca 20tma (het vroegere lot 4 gelegen uiterst rechts als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten DE SMEDT-BOEY. Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen te Meise (Wolvertem) op 9 juni 1988, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 28 juni daarna, boek 6749 nummer 3, hebben voornoemde echtgenoten TEUGELS-DE SMEDT het vroegere lot 1 (7a 45ca 14tma) en hebben voornoemde echtgenoten DE SMEDT-ROBBERECHTS het vroegere lot 2 (8a 25ca 38tma) verkocht aan de naamloze vennootschap VAN OSSEL-ROBBERECHTS te Meise (Wolvertem). Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen op 16 april 1984, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 30 mei daarna, boek 6084 nummer 20, hebben voornoemde echtgenoten JACOBS-DE SMEDT het vroegere lot 3 (8a 91ca 77tma) verkocht aan de echtgenoten Willy Jan Baptist VAN OSSEL- ROBBERECHTS Maria Francisca te Meise (Wolvertem). Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen te Meise (Wolvertem) op 16 april 1984, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 30 mei daarna, boek 6084 nummer 21, hebben voornoemde echtgenoten DE SMEDT-BOEY het vroegere lot 4 (16a 80ca 20tma) verkocht aan de voornoemde echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS. Bij buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout op 4 augustus 2011, ter overschrijving op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel, werd de voornoemde vennootschap VAN OSSEL-ROBBERECHTS, die intussen werd omgevormd naar een BVBA, vereffend. Bij deze vereffening werden voorbeschreven loten 1 en 2 toebedeeld aan de echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS, voornoemd. Voor het deel dat toebehoort aan de heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik en 3

4 mevrouw VAN OSSEL Brenda: Bij akte heden verleden voor ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout, ter overschrijving op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel, hebben voornoemde echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS 574/10.000sten grondaandelen in de gehele grond in naakte eigendom geschonken aan hun zoon de heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik, voornoemd en hebben zij 353/10.000sten grondaandelen in de gehele grond in naakte eigendom geschonken aan hun dochter, voornoemde mevrouw VAN OSSEL Brenda. Bijgevolg zijn de echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS nog eigenaars van 927/10.000sten in vruchtgebruik en 9073/10.000sten in volle eigendom van de grond. RECHT VAN OPSTAL Bij akte heden verleden voor ondergetekende notarissen heeft de grondeigenaar op het hiervoor beschreven perceel een recht van opstal verleend aan de naamloze vennootschap BLACK HORSE DEVELOPMENT, die krachtens dit recht van opstal een appartementsgebouw zal oprichten. MILIEU BODEMSANERING De partijen worden er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat het Decreet van het Vlaams Parlement van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, hierna het Bodemdecreet, van toepassing is. De instrumenterende notarissen hebben gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. Hierna heeft de grondeigenaar verklaard dat op voormeld eigendom geen inrichting gevestigd is of was en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend, die voorkomt op voormelde lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Verder verklaart de eigendom dat op heden geen oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgehad voor wat betreft voorbeschreven goed. De grondeigenaar legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op voorbeschreven goed en dat werd afgeleverd door de OVAM op 13 augustus De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt: 1 Kadastrale gegevens men laat weg 2 Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van 4

5 grondverzet. Meer informatie: Ondergetekende notarissen bevestigen dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII, waaronder artikel 101 van het Bodemdecreet dedato 27 oktober 2006 werden nageleefd. De grondeigenaar verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de constructies of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Tenslotte verklaart de grondeigenaar dat voorbeschreven onroerend goed geen Brownfield is, zoals voorzien in het Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten. Een Brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. RUIMTELIJKE ORDENING 1. Stedenbouwkundige informatie De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van de Vlaamse Codex op de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op deze van artikelen van voormelde codex, waarin is opgesomd voor welke handelingen in ieder geval een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning is vereist. De instrumenterende notarissen wijzen de partijen op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Eveneens vermelden en informeren de instrumenterende notarissen: 1 dat voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd door de gemeente Meise: - op 3 september 2007 aan de echtgenoten Van Ossel-Robberechts en de NV Van Ossel-Robberechts voor het afbreken van een handelsruimte en het oprichten van een meergezinswoning met 37 wooneenheden, deels commerciële ruimte op het gelijkvloers, ondergrondse parkeergarage en aanleg van een parkeerzone in de achteruitbouwstrook, dossier 23050_2007_3691; - op 4 april 2011 aan de NV Black Horse Development onder de referte 2011/0019, voor het oprichten van een woonpand met 36 appartementen en winkelruimten op het gelijkvloers en een ondergrondse parking met 36 autostaanplaatsen en bergingen; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brief van de gemeente Meise woongebied is; 3 dat er op het bij deze verkochte goed geen voorkooprecht rust krachtens artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en volgens verklaring van de verkoper, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 5

6 5 dat geen gevalideerd as-built werd uitgereikt; 6 dat voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing was dedato 10 december 1981, gewijzigd bij beslissingen dedato 27 januari 1984, 15 juni 1988 en 5 mei Bij brief dedato 19 augustus 2010 liet de gemeente Meise betreffende voorbeschreven goed volgende informatie geworden: Vergunning/ melding: breekwerf; Zuiveringszone: centraal gebied; Een recht van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode kan worden uitgeoefend op het goed; Relictzone/traditioneel landschap; Erfdienstbaarheid van openbaar nut: bouwvrije strook langs de autosnelweg. De gemeente Meise liet verder weten reeds te beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. De comparanten erkennen vóór heden van de instrumenterende notarissen het voormelde uittreksel dedato 19 augustus 2010 te hebben ontvangen. De grondeigenaar verklaart dat voor alle uitgevoerde werken de vereiste vergunningen werden afgeleverd, dat hij geen kennis heeft van enige bouwovertreding met betrekking tot het goed. Geen bouwwerk, noch enige vaste op verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het goed waarop de akte betrekking heeft, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notarissen er hun aandacht op gevestigd hebben dat het in standhouden van stedenbouwkundige overtredingen aanleiding kan geven tot sancties tegen hen. 2. Leegstand onteigening rooilijn De grondeigenaar bevestigt dat voorbeschreven goed niet geregistreerd is in de inventaris van verlaten en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, noch in de inventaris van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen of woningen, waarop een jaarlijkse taks op leegstand wordt geheven. De grondeigenaar verklaart dat het goed bij zijn weten op heden evenmin het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. Verder verklaart de grondeigenaar dat voorbeschreven goed niet getroffen wordt door een rooilijn. 3. Klassering landschap natuurgebied bosgebied De grondeigenaar verklaart dat het goed niet is beschermd als monument en bij zijn weten niet gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht of beschermd landschap en evenmin in een beschermd natuurgebied en ook niet valt onder het Vlaams Bosdecreet. De instrumenterende notarissen hebben de verkoper evenzeer ingelicht omtrent het Vlaams Decreet inzake archeologisch patrimonium, duinen- en havendecreet. 6

7 4. Risicozones overstromingsgebied De instrumenterende notarissen hebben de aandacht gevestigd op het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 houdende de afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. De grondeigenaar verklaart dat voorbeschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming. 5. Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen - postinterventiedossier De comparanten erkennen dat ondergetekende notarissen hen uitdrukkelijk hebben gewezen op de bepalingen van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zoals gewijzigd door het KB van 19 januari Zij worden erop gewezen dat een postinterventiedossier dient te worden opgemaakt voor alle bouwplaatsen waar na 1 mei 2001zij het door één of meerdere aannemers één of meer van volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, funderings- of verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wagenwerken, plaatsing van nutsleidingen (inzonderheid riolen, gasleidingen, elektriciteit en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere van de hier opgesomde werken), bouwwerken, montage- en demontagewerken (inzonderheid van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen), inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilderen reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden (behorende bij één of meer van de hier opgesomde werken). De eigenaar van de constructies zal de bij de oplevering van de werken het postinterventiedossier dat betrekking heeft op het verkochte privatief aan de eigenaar overhandigen. Het postinterventiedossier betreffende de gemeenschappelijke delen zal worden bijgehouden door de syndicus. STATUTEN VAN HET GEBOUW De comparanten verklaren aan ondergetekende notarissen bij onderhavige authentieke akte te willen overgaan tot het vaststellen, overeenkomstig artikel 577-4, 1 van het Burgerlijk Wetboek, van de statuten van het hierna uitvoerig beschreven appartementsgebouw. Deze statuten bestaan enerzijds uit de basisakte van het appartementsgebouw en anderzijds uit het reglement van mede-eigendom. De comparant verklaart voorlopig geen reglement van inwendige orde wensen op te stellen. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de statuten met dwingende wetsbepalingen, zullen de strijdige bepalingen van de statuten voor niet-geschreven moeten worden gehouden, zonder dat dit een weerslag mag hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten. Voor al wat niet in onderhavige statuten 7

8 geregeld is, wordt door de comparant uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen en volgende van het Burgerlijk Wetboek aangaande gedwongen mede-eigendom in het algemeen en gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen in het bijzonder. BINDENDE KRACHT EN TEGENSTELBAARHEID VAN DE STATUTEN Deze statuten bepalen de rechten en plichten van de leden van de vereniging van mede-eigenaars. Deze rechten gaan over op hun rechtsopvolgers. De eigenaars van een kavel verbinden zich ertoe om in alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot, met inbegrip van alle huurovereenkomsten, uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de statuten grondig moeten kennen en dat zij verplicht zijn deze, evenals de rechtmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering van medeeigenaars, na te leven. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degene aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw of de groep van gebouwen in mede-eigendom. BESTAANDE ERFDIENSTBAARHEDEN De grondeigenaar of eigenaar van de constructies verklaart betreffende het goed geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd, noch kennis te hebben van bestaande erfdienstbaarheden. VOORBEHOUD VAN DE MUURGEMEENSCHAPPEN De eigenaar van de constructies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijs van de afstand van de zijgevels en andere afsluitingen op te trekken, die hij zou opgericht hebben. Bijgevolg behoudt de comparant zich het recht voor alléén over te gaan tot de meting, de schatting en de overdracht van deze muren en afsluitingen, er de vergoeding van op te trekken en er kwijting over te verlenen. Dit voorbehoud zal voor de eigenaar van de constructies geen verplichting meebrengen tussen te komen in het onderhoud, de bescherming, de herstellingen en de wederopbouw van deze muren en/of afsluitingen. Indien, om het even om welke reden, de tussenkomst van de mede-eigenaars wenselijk zou zijn om de overdracht van deze gemeenschapsrechten te verzekeren, zullen zij zonder tegenprestatie hun medewerking moeten verlenen, zodra zij erom verzocht worden en dit op straffe van schadevergoeding. BASISAKTE JURIDISCHE VERDELING VAN HET COMPLEX Het op te richten gebouw bestaat enerzijds uit gemeenschappelijke delen die in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars en anderzijds uit privatieve delen die de uitsluitende eigendom zijn van één eigenaar. De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in /10.000sten, die verbonden worden aan de privatieve delen volgens de hierna vermelde quotiteiten. Als gevolg van deze verdeling bekomt vanaf heden elke privatieve kavel, hierin begrepen 8

9 het aandeel in de gemeenschappelijke delen en in de grond, een afzonderlijk juridisch bestaan, zodat er vanaf heden afzonderlijk kan over worden beschikt, hetzij onder bezwarende titel, hetzij onder kosteloze titel. Een privatief deel kan ook afzonderlijk met zakelijke rechten worden bezwaard. PLANNEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Volgende plannen werden opgesteld door het architectenbureau m² architecten BVBA te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 9: Plan BA0 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de inplanting van het gelijkvloers, het dakplan, liggings-, omgevings- en luchtplan en de profielsnedes; Plan BA1 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA2 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA3 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA4 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de gevels en snedes. Deze plannen zijn allen voorzien van een stempel van de gemeente Meise dedato 4 april Deze plannen worden na ondertekening door de comparanten en ondergetekende notarissen aan deze akte gehecht, niet ter overschrijving. De stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van het appartementsgebouw werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meise op 4 april 2011, onder de referte 2011/0019. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt aan onderhavige akte gehecht, niet ter overschrijving. De comparanten verklaren geen weet te hebben van een beslissing tot schorsing door de gemachtigde ambtenaar van deze bouwvergunning. De eigenaar van de constructies verbindt zich ertoe de constructies op te richten in overeenstemming met de bouwvergunning en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De bouwwerken van het complex worden uitgevoerd in een enige fase. KELDERVERDIEPING: In de kelderverdieping van het appartementsgebouw zijn ondermeer 32 bergingen, 36 staanplaatsen voor een personenwagen, een fietsenstelplaats, een winkelberging en een vuilberging voorzien. A. Gemeenschappelijke delen van de kelderverdieping: De hallen, sassen, luchtkokers en de kokers der leidingen, de trapzalen en de liftschachten, de liften, de tellerlokalen, de vuilnislokalen, de fietsenstelplaats, de gaslokalen, de elektriciteitslokalen, de gemeenschappelijke inrit en uitrit van de ondergrondse garageruimte, de regenwaterput. B. Privatieve delen: 1) Berging nummer B1 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; 9

10 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 2) Berging nummer B2 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 3) Berging nummer B3 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 4) Berging nummer B4 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 5) Berging nummer B5 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 6) Berging nummer B6 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 7) Berging nummer B7 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 8) Berging nummer B8 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 9) Berging nummer B9 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 10) Berging nummer B10 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 11) Berging nummer B11 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 10

11 12) Berging nummer B12 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 13) Berging nummer B13 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 14) Berging nummer B14 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 15) Berging nummer B15 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 16) Berging nummer B16 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 17) Berging nummer B17 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 11/10.000sten in de 18) Berging nummer B18 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 19) Berging nummer B19 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 20) Berging nummer B20 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 21) Berging nummer B21 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 22) Berging nummer B22 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; 11

12 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 23) Berging nummer B23 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 24) Berging nummer B24 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 25) Berging nummer B25 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 26) Berging nummer B26 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 27) Berging nummer B27 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 28) Berging nummer B28 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 29) Berging nummer B29 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 30) Berging nummer B30 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 31) Berging nummer B31 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 32) De winkelberging gelegen in de ondergrondse verdieping in gele kleur aangeduid op het plan aan deze akte gehecht, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 84/10.000sten in de 12

13 33) De ondergrondse autostaanplaats nummer P1, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 34) De ondergrondse autostaanplaats nummer P2, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 35) De ondergrondse autostaanplaats nummer P3, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 36) De ondergrondse autostaanplaats nummer P4, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 37) De ondergrondse autostaanplaats nummer P5, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 38) De ondergrondse autostaanplaats nummer P6, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 39) De ondergrondse autostaanplaats nummer P7, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 40) De ondergrondse autostaanplaats nummer P8, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 41) De ondergrondse autostaanplaats nummer P9, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 42) De ondergrondse autostaanplaats nummer P10, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 43) De ondergrondse autostaanplaats nummer P11, omvattende: 13

14 in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 44) De ondergrondse autostaanplaats nummer P12, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 45) De ondergrondse autostaanplaats nummer P13, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 46) De ondergrondse autostaanplaats nummer P14, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 47) De ondergrondse autostaanplaats nummer P15, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 48) De ondergrondse autostaanplaats nummer P16, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 49) De ondergrondse autostaanplaats nummer P17, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 50) De ondergrondse autostaanplaats nummer P18, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 51) De ondergrondse autostaanplaats nummer P19, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 52) De ondergrondse autostaanplaats nummer P20, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 53) De ondergrondse autostaanplaats nummer P21, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 14

15 54) De ondergrondse autostaanplaats nummer P22, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 55) De ondergrondse autostaanplaats nummer P23, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 56) De ondergrondse autostaanplaats nummer P24, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 57) De ondergrondse autostaanplaats nummer P25, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 58) De ondergrondse autostaanplaats nummer P26, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 59) De ondergrondse autostaanplaats nummer P27, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 60) De ondergrondse autostaanplaats nummer P28, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 61) De ondergrondse autostaanplaats nummer P29, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 62) De ondergrondse autostaanplaats nummer P30, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 63) De ondergrondse autostaanplaats nummer P31, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 64) De ondergrondse autostaanplaats nummer P32, omvattende: 15

16 in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 65) De ondergrondse autostaanplaats nummer P33, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 66) De ondergrondse autostaanplaats nummer P34, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 67) De ondergrondse autostaanplaats nummer P35, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 68) De ondergrondse autostaanplaats nummer P36, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de GELIJKVLOERS: A. Gemeenschappelijke delen De grondoppervlakte, de trapzaal met trap en tellerkast, de brievenbussen, het parlofoonsysteem met elektrische deuropener, de lichtinstallatie, de kokers met leidingen en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan één privatieve kavel. B. Privatieve delen 1) Appartement nummer APP. 01 uiterst links gelegen als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat op het gelijkvloers, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer 1, badkamer, slaapkamer 2, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin aan de zijkant en aan vóór- en achterzijde in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 138/10.000sten in de 2) Appartement nummer APP. 02 tweede van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vóór en achter in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 157/10.000sten in de 16

17 3) Appartement nummer APP. 03 derde van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer met dressing, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vóór en achter in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 147/10.000sten in de 4) Appartement nummer APP. 04 vierde van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer1, slaapkamer 2, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vooraan in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 157/10.000sten in de 5) Winkelruimte nummer W I eerste uiterst rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, kitchenette, bureau, berging, WC, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel I ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 490/10.000sten in de 6) Winkelruimte nummer W II tweede van rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, WC, berging 1, berging 2 met kitchenette, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel II ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 153/10.000sten in de 7) Winkelruimte nummer W III derde van rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, WC, kitchenette, berging, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel III ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 146/10.000sten in de 8) Winkelruimte nummer W IV op het gelijkvloers op de hoek van de Hoogstraat en de Wilgenlaan gelegen als men met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte 17

18 zelf, de eigenlijke winkelruimte en WC; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 196/10.000sten in de 9) Winkelruimte nummer W V naast de hiervoor vermelde winkelruimte W IV gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte en WC, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel V ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 163/10.000sten in de 10) Buitenparking nummer P1 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 37/10.000sten in de 11) Buitenparking nummer P2 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 12) Buitenparking nummer P3 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 13) Buitenparking nummer P4 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 14) Buitenparking nummer P5 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 15) Buitenparking nummer P6 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 22/10.000sten in de 16) Buitenparking nummer P7 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 17) Buitenparking nummer P8 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 18

19 18) Buitenparking nummer P9 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 19) Buitenparking nummer P10 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 20) Buitenparking nummer P11 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 21) Buitenparking nummer P12 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 22) Buitenparking nummer P13 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 23) Buitenparking nummer P14 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 24) Buitenparking nummer P15 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 25) Buitenparking nummer P16 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 26) Buitenparking nummer P17 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 27) Buitenparking nummer P18 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 28) Buitenparking nummer P19 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; 19

20 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 29) Buitenparking nummer P20 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 30) Buitenparking nummer P21 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 27/10.000sten in de 31) Buitenparking nummer P22 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 32) Buitenparking nummer P23 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 33) Buitenparking nummer P24 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 34) Buitenparking nummer P25 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 35) Buitenparking nummer P26 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 36) Buitenparking nummer P27 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 37) Buitenparking nummer P28 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 38) Buitenparking nummer P29 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 20

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Hierna genoemd "De VERKOPER"

Hierna genoemd De VERKOPER K O O P O V E R E E N K O M S T Tussen de ondergetekenden : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BARCADERE, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge/Zeebrugge, Tijdokstraat 12-14, ingeschreven

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST 1. De naamloze vennootschap

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST Ten jare tweeduizend en acht De tiende december Voor Dirk DECLERCQ, notaris te Zwevegem, met tussenkomst van Jean-

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE DOSSIERNUMMER: VG04294 GEMEENTE: Meeuwen-Gruitrode, dienst ruimtelijke ordening en milieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen- Gruitrode DATUM opmaak document: 18/08/2017

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NOTARISSEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING "TiGenix" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2 BTW (8E)847l.340.l23

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1A. De naamloze vennootschap L&D PROJECTS, rechtspersonenregister Antwerpen 0479.500.692, met zetel te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 51 (bus 001). Opgericht

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Adres Notaris Bert Haeck EBVBA Kalishoekstraat(MEL) 29 Uw bericht van: Uw kenmerk: 16 oktober

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen TROOSTWIJK REAL ESTATE SALES BVBA Klaverbladstraat 19 D 3560 LUMMEN België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0835 AC notarisinfo@hasselt.be 10-3-2017 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen Gemeente Bornem dienst ruimtelijke ontwikkeling Hingenesteenweg 13 2880 Bornem 03 890 69 21 bouwen@bornem.be 24 april 2017 LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder:

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: In het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN Op zevenentwintig april Voor mij, meester Jan BAEL, notaris te Gent. Is verschenen: De naamloze vennootschap "ACLAGRO PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Mijn Gebouw Jacob Jordaensstraat 4 8670 Koksijde IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Mijn Gebouw Vastgoedkantoor Adres Jacob

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten:

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE AGEM Vastgoedmakelaars Bvba Puienbroeklaan 6 8310 Brugge IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep AGEM Vastgoedmakelaars Bvba Vastgoedkantoor

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT LOT 2 UIT DE VERKAVELING KRUISHEIDE TE 3140 KEERBERGEN

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT LOT 2 UIT DE VERKAVELING KRUISHEIDE TE 3140 KEERBERGEN HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT LOT 2 UIT DE VERKAVELING KRUISHEIDE TE 3140 KEERBERGEN Het AGSL verkoopt, in opdracht van het OCMW- Leuven, een mooi perceel bouwgrond gelegen Kruisheide te Keerbergen (tegenover

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper"

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : de verkoper VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper" EN # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de koper" IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie