Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: STATUTEN Residentie Roboss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss"

Transcriptie

1 Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester Sabine VAN BUGGENHOUT, Notaris te Meise (Wolvertem), houder der minuut, en Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berquin Notarissen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer VERSCHENEN 1. a) De heer VAN OSSEL Willy Jan Baptist, geboren te Wolvertem op 6 december 1946, nationaal nummer en zijn echtgenote mevrouw ROBBERECHTS Maria Francisca, geboren te Wolvertem op 11 november 1944, nationaal nummer , samen wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Kruiskesbos 12; gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zoals zij verklaren. 1. b) De heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik, geboren te Willebroek op 7 februari 1965, nationaal nummer , echtgenoot van mevrouw VAN den VREKEN Hilde Christiane Cyriel, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Robbeekstraat 2; gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op 30 juni 1994 zonder het stelsel dadelijk te veranderen of vereffenen, sedertdien ongewijzigd, zoals hij verklaart. 1. c) Mevrouw VAN OSSEL Brenda, geboren te Willebroek op 20 april 1969, nationaal nummer , echtgescheiden, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Barbierstraat 65, doch thans verblijvende te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 64. Hierna onveranderlijk de eigenaar van de grond genoemd, zelfs als er meer dan één is. 2. De naamloze vennootschap BLACK HORSE DEVELOPMENT (afgekort BHD), met maatschappelijke zetel te 1332 Rixensart (Genval), Avenue des Combattants 218B, ondernemingsnummer BTW, opgericht onder de benaming Elbé bij akte verleden notaris Didier Gyselinck te Brussel op 10 juli 1996, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer /476, waarvan de statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door geassocieerd notaris Daisy Dekegel te Brussel op 21 november 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna onder nummer / , hier vertegenwoordigd door de heer URSI Pierre, wonende te

2 Rixensart, Avenue Salvador Allende 17 ingevolge volmacht verleden voor ondergetekende notaris Daisy Dekegel op 29 juli 2011 en 1 augustus 2011, waarvan een expeditie gehecht is aan de hierna vermelde akte houdende vestiging van recht van opstal heden voor ondergetekende notarissen verleden. Hierna genoemd de eigenaar van de opstallen of de eigenaar van de constructies. VOORAFGAANDE UITEENZETTING De comparanten sub 1. a) tot en met 1. c) verklaren eigenaar te zijn van nabeschreven onroerend goed: Gemeente MEISE tweede afdeling WOLVERTEM Een perceel bouwgrond aan de Hoogstraat, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie F nummer 457 K2, met een kadastrale oppervlakte van 41 are 42 centiare, gekadastreerd volgens titels sectie F nummers 457/D/2 en 457/C/2 en deel van de nummers 457X, 457D en 457L, met een totale oppervlakte volgens titels van 41 are 42 centiare 49 tienmilliare en met een kadastraal inkomen van 38,00. EIGENDOMSOORSPRONG Voor het gehele perceel: Oorspronkelijk en sedert meer dan dertig jaar vóór heden hoorde voorbeschreven grond toe aan de heer DE SMEDT Emiel, destijds ongehuwd te Wolvertem, ingevolge aankoop bij akte verleden voor notaris Alfred Delvaux te destijds te Etterbeek, op 18 november 1916, overgeschreven op het 3 de hypotheekkantoor te Brussel op 23 november daarna, boek 100 nummer 17. Voornoemde heer DE SMEDT Emiel is overleden op 30 november In zijn eigenhandig testament dedato 1 juli 1966, neergelegd onder de rang der minuten van notaris Jozef De Smedt destijds te Wolvertem, op 21 maart 1968, heeft hij aan tot algemene legatarissen van zijn gehele nalatenschap, onder voorbehoud van het vruchtgebruik dat aan de echtgenoten Jozef DE SMEDT-ROBBERECHTS Monica Irène destijds te Wolvertem toekwam: 1) de heer DE SMEDT Mauriets Emiel Maria, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met mevrouw BOEY Mariette Coleta Arnoldina te Meise (Oppem), 2) mevrouw DE SMEDT Rachelle Regina, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met de heer TEUGELS Lodewijk Florent te Grimbergen, 3) mevrouw DE SMEDT Emilienne Maria Catharina, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met de heer JACOBS Jozef te Grimbergen en 4) de heer DE SMEDT Paul, gehuwd onder het stelsel der algemene gemeenschap van goederen met mevrouw ROBBERECHTS Maria Philomena te Sint-Katelijne-Waver. Deze voornoemde algemene legatarissen werden in het bezit gesteld van de het hen toekomende legaat bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dedato 7 mei De voornoemde heer DE SMEDT Jozef, zijnde een van de vruchtgebruikers, is overleden op 31 maart

3 Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen op 6 mei 1982, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 28 mei daarna, boek 5868 nummer 5, heeft voornoemde mevrouw ROBBERECHTS Monica Irène verzaakt aan haar rechten in vruchtgebruik op voorbeschreven goed. Vervolgens zijn de voornoemde consoorten DE SMEDT en hun echtgenoten bij zelfde akte overgegaan tot vereffening en verdeling van de nalatenschap van wijlen de heer DE SMEDT Emiel en werd voorbeschreven goed toebedeeld als volgt: - 7a 45ca 14tma (het vroegere lot 1 gelegen uiterst links als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten DE SMEDT-ROBBERECHTS; - 8a 25ca 38tma (het vroegere lot 2 gelegen tweede van links als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten TEUGELS-DE SMEDT; - 8a 91ca 77tma (het vroegere lot 3 gelegen tweede van rechts als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten JACOBS-DE SMEDT. - 16a 80ca 20tma (het vroegere lot 4 gelegen uiterst rechts als men met het aangezicht in de Hoogstraat naar de autosnelweg A12 staat) werd toebedeeld aan voornoemde echtgenoten DE SMEDT-BOEY. Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen te Meise (Wolvertem) op 9 juni 1988, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 28 juni daarna, boek 6749 nummer 3, hebben voornoemde echtgenoten TEUGELS-DE SMEDT het vroegere lot 1 (7a 45ca 14tma) en hebben voornoemde echtgenoten DE SMEDT-ROBBERECHTS het vroegere lot 2 (8a 25ca 38tma) verkocht aan de naamloze vennootschap VAN OSSEL-ROBBERECHTS te Meise (Wolvertem). Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen op 16 april 1984, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 30 mei daarna, boek 6084 nummer 20, hebben voornoemde echtgenoten JACOBS-DE SMEDT het vroegere lot 3 (8a 91ca 77tma) verkocht aan de echtgenoten Willy Jan Baptist VAN OSSEL- ROBBERECHTS Maria Francisca te Meise (Wolvertem). Bij akte verleden voor voornoemde notaris Wilfried Van Dingenen te Meise (Wolvertem) op 16 april 1984, overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op 30 mei daarna, boek 6084 nummer 21, hebben voornoemde echtgenoten DE SMEDT-BOEY het vroegere lot 4 (16a 80ca 20tma) verkocht aan de voornoemde echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS. Bij buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout op 4 augustus 2011, ter overschrijving op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel, werd de voornoemde vennootschap VAN OSSEL-ROBBERECHTS, die intussen werd omgevormd naar een BVBA, vereffend. Bij deze vereffening werden voorbeschreven loten 1 en 2 toebedeeld aan de echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS, voornoemd. Voor het deel dat toebehoort aan de heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik en 3

4 mevrouw VAN OSSEL Brenda: Bij akte heden verleden voor ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout, ter overschrijving op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel, hebben voornoemde echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS 574/10.000sten grondaandelen in de gehele grond in naakte eigendom geschonken aan hun zoon de heer VAN OSSEL Kristiaan Hendrik, voornoemd en hebben zij 353/10.000sten grondaandelen in de gehele grond in naakte eigendom geschonken aan hun dochter, voornoemde mevrouw VAN OSSEL Brenda. Bijgevolg zijn de echtgenoten VAN OSSEL-ROBBERECHTS nog eigenaars van 927/10.000sten in vruchtgebruik en 9073/10.000sten in volle eigendom van de grond. RECHT VAN OPSTAL Bij akte heden verleden voor ondergetekende notarissen heeft de grondeigenaar op het hiervoor beschreven perceel een recht van opstal verleend aan de naamloze vennootschap BLACK HORSE DEVELOPMENT, die krachtens dit recht van opstal een appartementsgebouw zal oprichten. MILIEU BODEMSANERING De partijen worden er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat het Decreet van het Vlaams Parlement van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, hierna het Bodemdecreet, van toepassing is. De instrumenterende notarissen hebben gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. Hierna heeft de grondeigenaar verklaard dat op voormeld eigendom geen inrichting gevestigd is of was en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend, die voorkomt op voormelde lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Verder verklaart de eigendom dat op heden geen oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgehad voor wat betreft voorbeschreven goed. De grondeigenaar legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op voorbeschreven goed en dat werd afgeleverd door de OVAM op 13 augustus De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt: 1 Kadastrale gegevens men laat weg 2 Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van 4

5 grondverzet. Meer informatie: Ondergetekende notarissen bevestigen dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII, waaronder artikel 101 van het Bodemdecreet dedato 27 oktober 2006 werden nageleefd. De grondeigenaar verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de eigenaar van de constructies of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Tenslotte verklaart de grondeigenaar dat voorbeschreven onroerend goed geen Brownfield is, zoals voorzien in het Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten. Een Brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. RUIMTELIJKE ORDENING 1. Stedenbouwkundige informatie De partijen erkennen dat de instrumenterende notarissen hun aandacht gevestigd hebben op de bepalingen van de Vlaamse Codex op de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op deze van artikelen van voormelde codex, waarin is opgesomd voor welke handelingen in ieder geval een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning is vereist. De instrumenterende notarissen wijzen de partijen op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Eveneens vermelden en informeren de instrumenterende notarissen: 1 dat voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd door de gemeente Meise: - op 3 september 2007 aan de echtgenoten Van Ossel-Robberechts en de NV Van Ossel-Robberechts voor het afbreken van een handelsruimte en het oprichten van een meergezinswoning met 37 wooneenheden, deels commerciële ruimte op het gelijkvloers, ondergrondse parkeergarage en aanleg van een parkeerzone in de achteruitbouwstrook, dossier 23050_2007_3691; - op 4 april 2011 aan de NV Black Horse Development onder de referte 2011/0019, voor het oprichten van een woonpand met 36 appartementen en winkelruimten op het gelijkvloers en een ondergrondse parking met 36 autostaanplaatsen en bergingen; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de brief van de gemeente Meise woongebied is; 3 dat er op het bij deze verkochte goed geen voorkooprecht rust krachtens artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en volgens verklaring van de verkoper, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 5

6 5 dat geen gevalideerd as-built werd uitgereikt; 6 dat voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing was dedato 10 december 1981, gewijzigd bij beslissingen dedato 27 januari 1984, 15 juni 1988 en 5 mei Bij brief dedato 19 augustus 2010 liet de gemeente Meise betreffende voorbeschreven goed volgende informatie geworden: Vergunning/ melding: breekwerf; Zuiveringszone: centraal gebied; Een recht van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode kan worden uitgeoefend op het goed; Relictzone/traditioneel landschap; Erfdienstbaarheid van openbaar nut: bouwvrije strook langs de autosnelweg. De gemeente Meise liet verder weten reeds te beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. De comparanten erkennen vóór heden van de instrumenterende notarissen het voormelde uittreksel dedato 19 augustus 2010 te hebben ontvangen. De grondeigenaar verklaart dat voor alle uitgevoerde werken de vereiste vergunningen werden afgeleverd, dat hij geen kennis heeft van enige bouwovertreding met betrekking tot het goed. Geen bouwwerk, noch enige vaste op verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het goed waarop de akte betrekking heeft, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notarissen er hun aandacht op gevestigd hebben dat het in standhouden van stedenbouwkundige overtredingen aanleiding kan geven tot sancties tegen hen. 2. Leegstand onteigening rooilijn De grondeigenaar bevestigt dat voorbeschreven goed niet geregistreerd is in de inventaris van verlaten en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, noch in de inventaris van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen of woningen, waarop een jaarlijkse taks op leegstand wordt geheven. De grondeigenaar verklaart dat het goed bij zijn weten op heden evenmin het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. Verder verklaart de grondeigenaar dat voorbeschreven goed niet getroffen wordt door een rooilijn. 3. Klassering landschap natuurgebied bosgebied De grondeigenaar verklaart dat het goed niet is beschermd als monument en bij zijn weten niet gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht of beschermd landschap en evenmin in een beschermd natuurgebied en ook niet valt onder het Vlaams Bosdecreet. De instrumenterende notarissen hebben de verkoper evenzeer ingelicht omtrent het Vlaams Decreet inzake archeologisch patrimonium, duinen- en havendecreet. 6

7 4. Risicozones overstromingsgebied De instrumenterende notarissen hebben de aandacht gevestigd op het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 houdende de afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. De grondeigenaar verklaart dat voorbeschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming. 5. Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen - postinterventiedossier De comparanten erkennen dat ondergetekende notarissen hen uitdrukkelijk hebben gewezen op de bepalingen van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zoals gewijzigd door het KB van 19 januari Zij worden erop gewezen dat een postinterventiedossier dient te worden opgemaakt voor alle bouwplaatsen waar na 1 mei 2001zij het door één of meerdere aannemers één of meer van volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, funderings- of verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wagenwerken, plaatsing van nutsleidingen (inzonderheid riolen, gasleidingen, elektriciteit en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere van de hier opgesomde werken), bouwwerken, montage- en demontagewerken (inzonderheid van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen), inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilderen reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden (behorende bij één of meer van de hier opgesomde werken). De eigenaar van de constructies zal de bij de oplevering van de werken het postinterventiedossier dat betrekking heeft op het verkochte privatief aan de eigenaar overhandigen. Het postinterventiedossier betreffende de gemeenschappelijke delen zal worden bijgehouden door de syndicus. STATUTEN VAN HET GEBOUW De comparanten verklaren aan ondergetekende notarissen bij onderhavige authentieke akte te willen overgaan tot het vaststellen, overeenkomstig artikel 577-4, 1 van het Burgerlijk Wetboek, van de statuten van het hierna uitvoerig beschreven appartementsgebouw. Deze statuten bestaan enerzijds uit de basisakte van het appartementsgebouw en anderzijds uit het reglement van mede-eigendom. De comparant verklaart voorlopig geen reglement van inwendige orde wensen op te stellen. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de statuten met dwingende wetsbepalingen, zullen de strijdige bepalingen van de statuten voor niet-geschreven moeten worden gehouden, zonder dat dit een weerslag mag hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten. Voor al wat niet in onderhavige statuten 7

8 geregeld is, wordt door de comparant uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen en volgende van het Burgerlijk Wetboek aangaande gedwongen mede-eigendom in het algemeen en gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen in het bijzonder. BINDENDE KRACHT EN TEGENSTELBAARHEID VAN DE STATUTEN Deze statuten bepalen de rechten en plichten van de leden van de vereniging van mede-eigenaars. Deze rechten gaan over op hun rechtsopvolgers. De eigenaars van een kavel verbinden zich ertoe om in alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot, met inbegrip van alle huurovereenkomsten, uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de statuten grondig moeten kennen en dat zij verplicht zijn deze, evenals de rechtmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering van medeeigenaars, na te leven. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degene aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw of de groep van gebouwen in mede-eigendom. BESTAANDE ERFDIENSTBAARHEDEN De grondeigenaar of eigenaar van de constructies verklaart betreffende het goed geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd, noch kennis te hebben van bestaande erfdienstbaarheden. VOORBEHOUD VAN DE MUURGEMEENSCHAPPEN De eigenaar van de constructies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijs van de afstand van de zijgevels en andere afsluitingen op te trekken, die hij zou opgericht hebben. Bijgevolg behoudt de comparant zich het recht voor alléén over te gaan tot de meting, de schatting en de overdracht van deze muren en afsluitingen, er de vergoeding van op te trekken en er kwijting over te verlenen. Dit voorbehoud zal voor de eigenaar van de constructies geen verplichting meebrengen tussen te komen in het onderhoud, de bescherming, de herstellingen en de wederopbouw van deze muren en/of afsluitingen. Indien, om het even om welke reden, de tussenkomst van de mede-eigenaars wenselijk zou zijn om de overdracht van deze gemeenschapsrechten te verzekeren, zullen zij zonder tegenprestatie hun medewerking moeten verlenen, zodra zij erom verzocht worden en dit op straffe van schadevergoeding. BASISAKTE JURIDISCHE VERDELING VAN HET COMPLEX Het op te richten gebouw bestaat enerzijds uit gemeenschappelijke delen die in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars en anderzijds uit privatieve delen die de uitsluitende eigendom zijn van één eigenaar. De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in /10.000sten, die verbonden worden aan de privatieve delen volgens de hierna vermelde quotiteiten. Als gevolg van deze verdeling bekomt vanaf heden elke privatieve kavel, hierin begrepen 8

9 het aandeel in de gemeenschappelijke delen en in de grond, een afzonderlijk juridisch bestaan, zodat er vanaf heden afzonderlijk kan over worden beschikt, hetzij onder bezwarende titel, hetzij onder kosteloze titel. Een privatief deel kan ook afzonderlijk met zakelijke rechten worden bezwaard. PLANNEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Volgende plannen werden opgesteld door het architectenbureau m² architecten BVBA te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 9: Plan BA0 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de inplanting van het gelijkvloers, het dakplan, liggings-, omgevings- en luchtplan en de profielsnedes; Plan BA1 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA2 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA3 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de grondplannen; Plan BA4 opgesteld op 10 februari 2011, betreffende de gevels en snedes. Deze plannen zijn allen voorzien van een stempel van de gemeente Meise dedato 4 april Deze plannen worden na ondertekening door de comparanten en ondergetekende notarissen aan deze akte gehecht, niet ter overschrijving. De stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van het appartementsgebouw werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meise op 4 april 2011, onder de referte 2011/0019. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt aan onderhavige akte gehecht, niet ter overschrijving. De comparanten verklaren geen weet te hebben van een beslissing tot schorsing door de gemachtigde ambtenaar van deze bouwvergunning. De eigenaar van de constructies verbindt zich ertoe de constructies op te richten in overeenstemming met de bouwvergunning en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN De bouwwerken van het complex worden uitgevoerd in een enige fase. KELDERVERDIEPING: In de kelderverdieping van het appartementsgebouw zijn ondermeer 32 bergingen, 36 staanplaatsen voor een personenwagen, een fietsenstelplaats, een winkelberging en een vuilberging voorzien. A. Gemeenschappelijke delen van de kelderverdieping: De hallen, sassen, luchtkokers en de kokers der leidingen, de trapzalen en de liftschachten, de liften, de tellerlokalen, de vuilnislokalen, de fietsenstelplaats, de gaslokalen, de elektriciteitslokalen, de gemeenschappelijke inrit en uitrit van de ondergrondse garageruimte, de regenwaterput. B. Privatieve delen: 1) Berging nummer B1 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; 9

10 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 2) Berging nummer B2 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 3) Berging nummer B3 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 4) Berging nummer B4 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 5) Berging nummer B5 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 6) Berging nummer B6 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 7) Berging nummer B7 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 8) Berging nummer B8 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 4/10.000sten in de 9) Berging nummer B9 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 10) Berging nummer B10 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 11) Berging nummer B11 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 10

11 12) Berging nummer B12 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 13) Berging nummer B13 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 14) Berging nummer B14 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 15) Berging nummer B15 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 16) Berging nummer B16 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 7/10.000sten in de 17) Berging nummer B17 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 11/10.000sten in de 18) Berging nummer B18 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 19) Berging nummer B19 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 20) Berging nummer B20 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 21) Berging nummer B21 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 22) Berging nummer B22 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; 11

12 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 23) Berging nummer B23 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 24) Berging nummer B24 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 25) Berging nummer B25 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 26) Berging nummer B26 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 27) Berging nummer B27 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 28) Berging nummer B28 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 29) Berging nummer B29 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 6/10.000sten in de 30) Berging nummer B30 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 31) Berging nummer B31 gelegen in de ondergrondse verdieping, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 5/10.000sten in de 32) De winkelberging gelegen in de ondergrondse verdieping in gele kleur aangeduid op het plan aan deze akte gehecht, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de berging zelf met haar toegangsdeur; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 84/10.000sten in de 12

13 33) De ondergrondse autostaanplaats nummer P1, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 34) De ondergrondse autostaanplaats nummer P2, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 35) De ondergrondse autostaanplaats nummer P3, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 36) De ondergrondse autostaanplaats nummer P4, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 37) De ondergrondse autostaanplaats nummer P5, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 38) De ondergrondse autostaanplaats nummer P6, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29/10.000sten in de 39) De ondergrondse autostaanplaats nummer P7, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 40) De ondergrondse autostaanplaats nummer P8, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 41) De ondergrondse autostaanplaats nummer P9, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 42) De ondergrondse autostaanplaats nummer P10, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 43) De ondergrondse autostaanplaats nummer P11, omvattende: 13

14 in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 44) De ondergrondse autostaanplaats nummer P12, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 45) De ondergrondse autostaanplaats nummer P13, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 46) De ondergrondse autostaanplaats nummer P14, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 47) De ondergrondse autostaanplaats nummer P15, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 48) De ondergrondse autostaanplaats nummer P16, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 49) De ondergrondse autostaanplaats nummer P17, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 50) De ondergrondse autostaanplaats nummer P18, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 51) De ondergrondse autostaanplaats nummer P19, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 52) De ondergrondse autostaanplaats nummer P20, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 53) De ondergrondse autostaanplaats nummer P21, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 14

15 54) De ondergrondse autostaanplaats nummer P22, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 55) De ondergrondse autostaanplaats nummer P23, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 56) De ondergrondse autostaanplaats nummer P24, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 57) De ondergrondse autostaanplaats nummer P25, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 58) De ondergrondse autostaanplaats nummer P26, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 59) De ondergrondse autostaanplaats nummer P27, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 60) De ondergrondse autostaanplaats nummer P28, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 61) De ondergrondse autostaanplaats nummer P29, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 62) De ondergrondse autostaanplaats nummer P30, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 63) De ondergrondse autostaanplaats nummer P31, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 64) De ondergrondse autostaanplaats nummer P32, omvattende: 15

16 in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de 65) De ondergrondse autostaanplaats nummer P33, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 66) De ondergrondse autostaanplaats nummer P34, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 67) De ondergrondse autostaanplaats nummer P35, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 24/10.000sten in de 68) De ondergrondse autostaanplaats nummer P36, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de autostaanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 21/10.000sten in de GELIJKVLOERS: A. Gemeenschappelijke delen De grondoppervlakte, de trapzaal met trap en tellerkast, de brievenbussen, het parlofoonsysteem met elektrische deuropener, de lichtinstallatie, de kokers met leidingen en alle andere elementen bestemd tot nut of gebruik van meer dan één privatieve kavel. B. Privatieve delen 1) Appartement nummer APP. 01 uiterst links gelegen als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat op het gelijkvloers, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer 1, badkamer, slaapkamer 2, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin aan de zijkant en aan vóór- en achterzijde in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 138/10.000sten in de 2) Appartement nummer APP. 02 tweede van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vóór en achter in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 157/10.000sten in de 16

17 3) Appartement nummer APP. 03 derde van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer met dressing, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vóór en achter in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 147/10.000sten in de 4) Appartement nummer APP. 04 vierde van links gelegen op het gelijkvloers als men in de Hoogstraat met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van het appartement zelf, inkomhall, slaapkamer1, slaapkamer 2, badkamer, WC, berging, keuken, leefruimte, terras en het exclusieve genot van de privé-tuin vooraan in het verlengde van het appartement gelegen; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 157/10.000sten in de 5) Winkelruimte nummer W I eerste uiterst rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, kitchenette, bureau, berging, WC, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel I ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 490/10.000sten in de 6) Winkelruimte nummer W II tweede van rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, WC, berging 1, berging 2 met kitchenette, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel II ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 153/10.000sten in de 7) Winkelruimte nummer W III derde van rechts gelegen op het gelijkvloers als men in de Wilgenlaan met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte, WC, kitchenette, berging, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel III ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 146/10.000sten in de 8) Winkelruimte nummer W IV op het gelijkvloers op de hoek van de Hoogstraat en de Wilgenlaan gelegen als men met het aangezicht naar het gebouw staat, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte 17

18 zelf, de eigenlijke winkelruimte en WC; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 196/10.000sten in de 9) Winkelruimte nummer W V naast de hiervoor vermelde winkelruimte W IV gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de toegangsdeur van de winkelruimte zelf, de eigenlijke winkelruimte en WC, evenals het exclusieve genot van losplaats winkel V ; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 163/10.000sten in de 10) Buitenparking nummer P1 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 37/10.000sten in de 11) Buitenparking nummer P2 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 12) Buitenparking nummer P3 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 13) Buitenparking nummer P4 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 14) Buitenparking nummer P5 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 15) Buitenparking nummer P6 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 22/10.000sten in de 16) Buitenparking nummer P7 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 26/10.000sten in de 17) Buitenparking nummer P8 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 28/10.000sten in de 18

19 18) Buitenparking nummer P9 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 19) Buitenparking nummer P10 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 20) Buitenparking nummer P11 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 21) Buitenparking nummer P12 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 22) Buitenparking nummer P13 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 23) Buitenparking nummer P14 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 24) Buitenparking nummer P15 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 25) Buitenparking nummer P16 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 26) Buitenparking nummer P17 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 27) Buitenparking nummer P18 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 28) Buitenparking nummer P19 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; 19

20 in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 29) Buitenparking nummer P20 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 30) Buitenparking nummer P21 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 27/10.000sten in de 31) Buitenparking nummer P22 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 32) Buitenparking nummer P23 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 33) Buitenparking nummer P24 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 19/10.000sten in de 34) Buitenparking nummer P25 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 35) Buitenparking nummer P26 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 36) Buitenparking nummer P27 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 37) Buitenparking nummer P28 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 38) Buitenparking nummer P29 op het gelijkvloers gelegen, omvattende: in exclusieve en privatieve eigendom: de staanplaats zelf; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 23/10.000sten in de 20

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER

Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER D HUYVETTER EN ZOON BVBA Beukenlaan 40/C 9600 RONSE BE 0415.835.733 Splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing van de BVBA D HUYVETTER EN ZOON door oprichting van één nieuwe BVBA IMMO D HUYVETTER Op

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie