GECOORDINEERDE STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOORDINEERDE STATUTEN"

Transcriptie

1 GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats EEKLO, Is verschenen: De naamloze vennootschap ALGEMENE BOUWWERKEN TRENSON, met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem/Adegem, Molenstraat n 45 H.R. Gent , opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende notaris de dato negen juli negentienhonderd tweeënnegentig, en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van vijfentwintig juli erna onder nummer hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 der statuten door haar gedelegeerd bestuurder de Heer Trenson Jozef, wonende te 9991 Maldegem/Adegem, Molenstraat n 45 daartoe genoemd door de raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na de stichtingsakte, verleden voor ondergetekende notaris op voormelde datum en mede gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hierna genoemd de verschijnster welke verschijnster voorafgaandelijk uiteenzet en heeft verzocht hetgeen volgt authenticiteit te geven: Bij basisakte van het totaalproject van winkel- en wooncomplex en onderaardse verdieping vormend de hoek van de Molenstraat en de Pastoor De Nevestraat verleden voor ondergetekende notaris Jozef Dauwe in datum van heden werd het totaalproject gesplitst in vier blokken, hun onderlinge verhoudingen geregeld, elk der blokken geplaatst onder het statuut van gedwongen mede-eigendom met splitsing tussen de respectievelijke ondergrondse verdieping en respectievelijk bovengronds gebouwen. De volledige splitsing betrekkelijk ondergrondse verdieping werd erin volledig vastgelegd. De verschijnster verzoekt ons thans de specifieke basisakte op te maken van BLOK 3., zij RESIDENTIE SCHUBERT, welke aanvullend aan de algemene basisakte van het totaalproject zal zijn voor de verdere splitsing van het bovengronds gebouw en eventueel wijzigend. HOOFDSTUK I. - EIGENDOMSRECHTEN De naamloze vennootschap ALGEMENE BOUWWERKEN TRENSON verklaart eigenares te zijn van

2 BESCHRIJVING STAD EEKLO Een perceel grond palend de Molenstraat en bekend ten kadaster volgens navermeld metingsplan, Stad Eeklo, tweede afdeling, sectie E, nummers 335/p/ex, 335/n/ex en 340/f/ex, met een grootte volgens gedane meting van tweehonderd zesendertig vierkante meters vijfenveertig vierkante decimeter (236,45m²) Palend de loten 1, 3 en 5 van zelfde navermeld metingsplan. OPMETINGSPLAN Zoals voorschreven perceel afgebeeld staat als lot 2 op een metingsplan opgemaakt door de landmeter van het studiebureel Van de Bulcke Goegebeur & C te Eeklo, de Heer Jacques Goegebeur te Eeklo, in datum van vier januari negentienhonderd drieënnegentig, welk plan bekleed met een zegel van negentig frank aangehecht is aan voormelde basisakte totaalproject verleden voor ondergetekende notaris Jozef Dauwe in datum van heden. Zelfde goed staat tevens afgebeeld als deel van loten 1 en 4, op een metingsplan, daarvan opgemaakt door zelfde landmeter van het studiebureel Van den Bulcke - Goegebuer & C te Eeklo, de Heer Jacques Goegebuer, te Eeklo op elf mei negentienhonderd tweeënnegentig, welk plan bekleed met een zegel van negentig frank aangehecht is aan akte ruil verleden voor ondergetekende notaris Dauwe Jozef op zesentwintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven ten tweede kantore van grondpanden te Gent op dertien oktober negentienhonderd tweeënnegentig boek 5447 nummer 1. EIGENDOMSOORSPRONG De Naamloze vennootschap ALGEMENE BOUWWERKEN TRENSON bezit voorschreven goederen als volgt: 1. Voor wat betreft voorschreven lot 4 van metingsplan van elf mei negentienhonderd tweeënnegentig om het onder meerdere te hebben verkregen blijkens voormelde akte ruil jegens de Stad Eeklo verleden voor ondergetekende notaris Jozef Dauwe te Eeklo de dato zesentwintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven als voormeld. II. Voor wat betreft voorschreven lot 1 van voormeld metingsplan van elf mei negentienhonderd tweeënnegentig om het onder meerdere aangekocht te hebben jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IJZERWAREN DE ROO, met maatschappelijke zetel te Eeklo blijkens akte verleden voor notarissen Frank Goethals, houder der minuut en die deze repertorieert en ondergetekende Jozef Dauwe de dato één oktober negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven ten tweede kantore van grondpanden te Gent op negen oktober erna boek 5430 nummer 7. HOOFDSTUK II STATUUT VAN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM De promotor heeft verklaard in voormelde basisakte totaalproject op het hierboven beschreven lot 2 van metingsplan van vijftien december negentienhonderd tweeënnegentig na afbraak van de bestaande gebouwen, een appartementsgebouw op te richten - zij BLOK 3. met benaming RESIDENTIE SCHUBERT- voor eigen rekening, dat werd en wordt geplaatst onder het statuut van gedwongen mede-eigendom, zoals geregeld door artikel Burgerlijk Wetboek.

3 Het desbetreffende appartementsgebouw omvat volgens zelfde basisakte totaalproject hetgeen volgt: a. ondergrondse kelderverdieping : volledig beschreven in voormelde basisakte totaalproject. b. bovengronds gebouw: 1. op het gelijkvloers : twee ruimten, welke voor handelsdoeleinden kunnen worden gebruikt met inkom langs gemeenschappelijke inkom, gemeenschappelijke ingang, erop aansluitende gemeenschappelijke inkomhall voor appartementen op verdiepingen 2. op de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping: telkens twee appartementen per verdieping. BOUWVERGUNNINGEN - PLANNEN Het hierboven beschreven gebouw zal, zoals hierboven vermeld worden opgericht onder het regime van de horizontale verdeling van de eigendom en aan de privatieve eigendom van de ondergrond, gelijkvloers en verdiepingen zal in overeenstemming met een bepaalde quotiteit van de gemene delen, waaronder de grond, van het geheel van het onroerend goed gehecht worden. Voor de bouwvergunning en plannen wordt eveneens verwezen naar voormelde basisakte van het totaalproject. BESCHRIJVING EN SPLITSING VAN HET GEBOUW. Het gebouw is gevormd uit één enkele blok met ingang langs de Molenstraat. Het gebouw draagt de naam RESIDENTIE SCHUBERT en bestaat uit: 1. Kelderverdieping reeds volledig beschreven in basisakte totaalproject. 2. Gelijkvloers. a. gemene delen: ingang, inkomhall met elektrische tellers, watertellers, gastellers, brievenbussen, sas met aparte ruimte voor vuilnis, trapzaal met trap, liftruimte met één lift. b. private delen: 1. winkel 2 een ruimte welke voor handelsdoeleinden kan gebruikt worden, met afzonderlijke inkom en bestaande uit de eigenlijke ruimte, kitchenette, W.C., en ruimte achteraan welke eveneens voor handelsdoeleinden kan worden, zelfde ruimte is het meest oostelijk gelegen en paalt het gebouw waarin ondermeer een deel van de bibliotheek der Stad Eeklo zal worden gevestigd. 2. winkel 3 een ruimte welke voor handelsdoeleinden kan gebruikt worden, met inkom langs gemeenschappelijke inkom en bestaande uit: de eigenlijke ruimte, kitchenette, W.C., en ruimte achteraan welke eveneens voor handelsdoeleinden kan worden gebruikt. Zelfde ruimte is het meest westelijk gelegen en paalt de Residentie MOZART. 3. Eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping. De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping hebben ieder twee appartementen, telkens aangeduid met de letters SA of SB. De appartementen aangeduid met de letters SA liggen het meest westwaarts en palen Residentie Mozart en de appartementen aangeduid met de letters SB zijn het meest oostelijk gelegen en palen het gebouw waarin onder meer een deel van de bibliotheek van de Stad Eeklo zal worden ondergebracht. a. gemene delen : trapkoker toegang verlenend tot het verdiepportaal, hall, en liftkoker tot ieder verdiepportaal, behoudens vierde verdieping waar geen toegang is tot de lift. b. private delen: eerste verdieping:

4 - appartement S1A: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart water-closet (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. - appartement S1B: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart watercloset (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. tweede verdieping - appartement S2A: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart water-closet (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. - appartement S2B: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart watercloset (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. Derde verdieping - appartement S3A: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart water-closet (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. - appartement S3B: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart watercloset (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. Vierde verdieping - appartement S4A: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart water-closet (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. - appartement S4B: inkom, living met terras, keuken, was/bergruimte, badkamer, apart watercloset (W.C.) en twee slaapkamers, waarin één met terras. Vijfde verdieping: - appartement S5A: living met kitchenette en terras, badkamer met water-closet (W.C.) en één slaapkamer. - appartement S5AB living met kitchenette en terras, badkamer met water-closet (W.C.) en één slaapkamer. NUMMERING VAN DE APPARTEMENTEN / STUDIO S De appartementen worden genummerd zoals voormeld met het nummer volgens de verdieping voorafgegaan door de letter S van Schubert en gevolgd door de letter A voor de meest westelijk gelegen appartementen en door de letter B voor de meest oostelijk gelegen appartementen. VERDELING VAN DE QUOTITEITEN. Het volledig gebouw is gesplitst in duizend/duizendsten, welke als volgt werd en wordt verdeeld: 1. Ondergrondse verdieping: tachtig/duizendsten volledig gesplitst in basisakte totaalproject 80/ Gelijkvloers: - winkel 2 : honderd/duizendsten 100/ winkel 3 : tachtig/duizendsten 80/ Eerste verdieping: - appartement S1A : tweeënnegentig/duizendsten 92/ appartement S1B : tweeënnegentig/duizendsten 92/ Tweede verdieping: - appartement S2A : tweeënnegentig/duizendsten 92/ appartement S2B : tweeënnegentig/duizendsten 92/ Derde verdieping: - appartement S3A : tweeënnegentig/duizendsten 92/ appartement S3B : tweeënnegentig/duizendsten 92/ Vierde verdieping:

5 - appartement S4A : zestig/duizendsten 60/ appartement S4B : zestig/duizendsten 60/ Vijfde verdieping: - appartement S5A : vierendertig/duizendsten 34/ appartement S5B : vierendertig/duizendsten 34/ Hetzij samen : duizend/duizendsten 1.000/ Kosten De kosten van - de huidige specifieke basisakte; - aandeel in kosten van voormeld metingsplan van vier januari negentienhonderd drieënnegentig voor een bedrag van vijftien duizend tweehonderd zevenenzestig frank (15.267Fr); - en drieëndertig procent (33%) van de vier/vijfden der metingskosten voor de loten 2, 3, 4, 5 en 6 van voormeld metingsplan van elf mei negentienhonderd tweeënnegentig en kosten voor aanhechten zelfde metingsplan en de tien voormelde bouwplannen en twee bijlagen en lastenboek aan voormelde akte-ruil met Stad Eeklo de dato zesentwintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig, registreren van zelfde documenten en neerleggen ten hypotheekkantore ; zij Fr - alsmede drieëndertig procent (33%) van de metingskosten van lot 1 van voormeld metingsplan van elf mei negentienhonderd tweeënnegentig; zij Fr. zullen de eerste gemene last uitmaken samen met de kosten beschreven in de algemene basisakte. De totale kost bedraagt zevenentachtigduizend en vierhonderd frank. (87.400Fr). Deze last zal onder de mede-eigenaars van de gemeenschappelijke delen (met uitsluiting van de eigenaars ondergrondse verdieping, dus met noemer negenhonderd twintig) worden verdeeld, overeenkomstig het aandeel in de gemeenschappelijke delen verbonden aan ieder privatief deel. De betaling van deze bijdragen geeft recht op een kopij van onderhavige akte. VERKLARING Na deze wilsuitdrukking werd tevens het bovengronds gebouw van Residentie Mozart verder gesplitst in afzonderlijke onderscheiden goederen welke ieder als onafscheidbare aanhorigheid het getal duizendsten in de gemene delen bezitten die hierboven zijn vastgesteld. Beide eigendomsrechten zijn ondeelbaar en kunnen niet worden gescheiden, zodat elke verkoop of vervreemding het geheel der rechten van de eigenaars zal moeten bevatten, zowel wat betreft de privatieve als de algemene delen. WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden te Eeklo, ten kantore. Na gedane voorlezing aan de verschijnster, heeft zij, vertegenwoordigd zoals voormeld, deze akte met mij notaris getekend.

6 AANGEHECHTE STUK TITEL I. HET REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK EEN : ALGEMENE UITEENZETTING; Artikel 1: De statuten van het gebouw Artikel 2: Regelement van inwendige orde HOOFDSTUK TWEE: DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS; Artikel 3: Rechtspersoonlijkheid, benaming, zetel van de vereniging van mede-eigendom Artikel 4: Ontbinding van de vereniging van mede-eigendom Artikel 5: Vereffening van de vereniging van mede-eigendom HOOFDSTUK DRIE: RECHTEN EN PLICHTEN; SECTIE I Onverdeelde mede-eigendom en privatieve eigendom. Artikel 6: Verdeling van het gebouw Artikel 7: Verdeling van de gemene delen Artikel 8: Wijziging aan de privatieve delen. Artikel 9: Bepaling van de gemene delen Artikel 10: Bepaling van de privatieve delen. Artikel 11: Rechten op de privatieve delen Artikel 12: Wijziging aan de gemene delen Artikel 13: Wijzigingen aan de stijl en harmonie van het gebouw. Artikel 14: Luiken, rolluiken, radio, telefoon en televisie. Artikel 15: Verbindingen met de aangrenzende gebouwen. SECTIE II Het beheer van het gebouw 1. DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 16: Omschrijving Artikel 17: Gewone en bijzondere algemene vergadering Artikel 18: Bevoegdheden Artikel 19: Samenstelling Artikel 20: Vertegenwoordiging Artikel 21: Datum en plaats van de jaarlijkse algemene vergadering Artikel 22: De bijeenroeping Artikel 23: Agenda Artikel 24: Organisatie van de algemenen vergadering Artikel 25: Beraadslagingen Artikel 26: Rechtsgedingen Artikel 27: Tegenwerpelijkheid 2. DE SYNDICUS Artikel 28: Aanstelling van de syndicus Artikel 29: Ontslag door de VME- aanstelling van een voorlopige syndicus

7 Artikel 30: Openbaarheid Artikel 31: Verantwoordelijkheid- overdracht Artikel 32: Bevoegdheden Artikel 33: Vergoeding Artikel 34: Ontslag door de syndicus 3.DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN Artikel 35: Opdracht Artikel 36: Boekjaar 4. DE RAAD VAN MEDE-EIGENDOM Artikel 37: Facultatief SECTIE III Verdeling der gemene kosten en ontvangsten Artikel 38: Bijdrage in de lasten Artikel 39: Bijdrage in procedurekosten en erelonen van de advocaat Artikel 40: Categorieën van herstellingen Artikel 41: Dringende herstellingen Artikel 42: Niet dringende herstellingen. Artikel 43: Overdracht van een kavel Artikel 44: Toegang tot de privatieve delen. Artikel 45: Belastingen Artikel 46: Burgerlijke verantwoordelijkheid. Artikel 47: Verhoging van de lasten door een eigenaar. Artikel 48: Ontvangsten SECTIE IV Verzekeringen - heropbouw Artikel 49: Gemeenschappelijke verzekeringen Artikel 50: Afschrift van de polissen. Artikel 51: Bijpremies Artikel 52: Inning van de vergoedingen Artikel 53: Aanwending van de vergoedingen Artikel 54: Bijkomende verzekering Artikel 55: Verzekeringen tegen ongevallen. TITEL II. HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Artikel 56. SECTIE I Onderhoud Artikel 57. Artikel 58. SECTIE II Uitzicht Artikel Meerderheid ingeval van wijziging Beheerboek. - Onderhoudswerken. - Schoorstenen, kachels en ovens. - Esthetiek

8 SECTIE III Inwendige orde. Artikel Plaatsen van voorwerpen in gemene delen. Artikel Huishoudelijke werken. Artikel Gasinrichting Artikel Huisdieren SECTIE IV. Zedelijkheid en rust Artikel Bewoning in het algemeen. Artikel Huurovereenkomsten Artikel Gemeentelijke lasten SECTIE V. Bestemming van de lokalen. Artikel Bestemming van de appartementen en de studio. Artikel Publiciteit Artikel Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke producten. SECTIE VI Beheer Artikel 70. Artikel 71. Artikel 72. Artikel 73. Artikel 74. Artikel 75. Artikel 76. Artikel 77. Artikel Raad van mede-eigendom; - Beslissingen van de raad van mede-eigendom. - Benoeming van de syndicus - Taak van de syndicus Algemeen - Syndicus en algemene vergadering - Beheer gedurende het jaar - Rekeningen van de syndicus - Voorschotten - Weerspannige eigenaar SECTIE VII Gemeenschappelijke lasten Artikel Gemeenschappelijke behoeften Artikel Water, gas en elektriciteit Artikel Liften Artikel Centrale verwarming Artikel Waterdichtheid van de terrassen SECTIE VIII. Algemene schikkingen Artikel Afschriften van het huidig reglement Artikel Bindende kracht van het reglement SECTIE IX Moeilijkheden Artikel Geschillen Artikel Procedure

9 TITEL I. HET REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM DIENSTIG VOOR ELK DER NAVERMELDE AFZONDERLIJKE ENTITEITEN/ 1. RESIDENTIE RAVEL. 2. RESIDENTIE MOZART 3. RESIDENTIE SCHUBERT 4. MAGAZIJNEN 5. ONDERGRONDSE VERDIEPING ONDER VIER VOORMELDE BLOKKEN EN ONDER TWEE AANPALENDE OOSTELIJKE EIGENDOMMEN; HOOFDSTUK EEN ALGEMENE UITEENZETTING. Artikel 1. De statuten van het gebouw. Gebruik makend van het vermogen voorzien door artikel Burgerlijk Wetboek wordt zoals volgt het statuut van het onroerend goed opgesteld. Dit statuut beheerst alles wat betreft de eigendomsverdeling, het behoud en, zo nodig de heropbouw van de onroerende goederen. Deze beschikkingen en de eruit voortvloeiende erfdienstbaarheden, gelden als zakelijk statuut voor alle tegenwoordige en toekomstige eigenaar(s) of titularissen van zakelijke rechten; zij zijn bijgevolg onveranderlijk, behoudens éénparig akkoord van de mede-eigenaars, zij a. voor het bovengronds gebouw van een blok éénparig akkoord door alle mede-eigenaars van de bovengrond, zij gelijkvloers en verdiepingen (zij negenhonderd twintig/duizendsten van de gemene delen van het gebouw.) b. voor de ondergrondse verdiepingen onder alle vier de blokken en deze begrepen in lot 6 en lot 5 van navermeld metingsplan, van éénparig akkoord door alle mede-eigenaars van de ondergrondse verdieping van elk der vier blokken en de twee gebouwen respectievelijk opgericht op lot 6 en lot 5 (zij vierendertig/vierendertigsten) -*- afgebeeld op het metingsplan opgemaakt door landmeter Jacques Goegebuer te Eeklo op elf mei negentienhonderd tweeënnegentig; welk plan gehecht is aan akte ruil met Stad Eeklo verleden voor notaris Dauwe Jozef te Eeklo de dato zesentwintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig -*- samen (elke ondergrondse verdieping bezit steeds tachtig /duizendsten in de respectievelijke blok of gebouw); dat aan derde tegenstelbaar zal worden door overschrijving op het bevoegde hypotheekkantoor. Het zakelijk statuut (basisakte) van het gebouw en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw. Artikel 2: Reglement van inwendige orde Om tussen de partijen en hun rechthebbenden te gelden te welken titel ook, wordt er bovendien een reglement van inwendige orde opgemaakt betreffende het genot van het gebouw en de details van het leven in gemeenschap. Dit reglement is geen werkelijk statuut en is vatbaar voor wijzigingen binnen de aangegeven voorwaarden. Deze beslissingen worden ook genomen zoals hierboven uiteengezet onder Artikel 1 voor het bovengrondse gebouw van een blok door de mede-eigenaars van dit blok en voor de ondergrondse verdieping door de mede-eigenaars van de ondergrondse verdieping van alle vier de blokken en

10 gebouwen op lot 5 en lot 6 van voormeld metingsplan van elf februari negentienhonderd tweeëntwintig. Deze wijzigingen zullen niet onderworpen worden aan bekendmakingen door overschrijvingen, maar zullen door de afstanddoeners van het recht van eigendom of van genot over een deel van het gebouw moeten opgelegd worden aan hun rechtsopvolgers of rechthebbenden HOOFDSTUK TWEE DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS. Artikel 3: Zetel en vermogen van de vereniging van mede-eigenaars. Vanaf het ontstaan van de onverdeeldheid door overdracht of toekenning van tenminste één kavel ontstaat de vereniging van mede-eigenaars, genaamd "Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Schubert te 9900 Eeklo aan de Molenstraat, 40 met rechtspersoonlijkheid, en met zetel in het gebouw, op voormeld adres. Deze zetel zal gevestigd zijn in het appartement van de syndicus indien die in het gebouw woont of zijn zetel heeft. Zo niet is de zetel van rechtswege in het gebouw gevestigd zonder nadere specifiëring en wordt voor het overige verwezen naar de aanstellingsakte van de syndicus die aan de ingang van het gebouw hangt en enerzijds het adres en telefoonnummer van de syndicus aanduidt en anderzijds de plaats waar in het gebouw de statuten, het reglement van orde en het register met beslissingen van de algemene vergadering ter inzage ligt. De vereniging van mede-eigendom draagt het ondernemersnummer KBO Alle documenten uitgaande van de vereniging moeten het ondernemersnummer vermelden. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Behoudens indien de mede-eigenaar persoonlijk het initiatief nam om schade te voorkomen, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het persoonlijk vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Artikel 4. De ontbinding van de vereniging De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat de onverdeeldheid, om welke reden ook, ophoudt te bestaan. De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uit op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. Artikel 5. De vereffening van de vereniging De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening en wijst de vereffenaar aan. De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, 1 en 57 van het wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. De afsluiting van de vereffening wordt bij notariële akte vastgelegd. De akte bevat: 1. de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moet worden bewaard ; 2. de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd HOOFDSTUK DRIE - RECHTEN EN PLICHTEN SECTIE I ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM EN PRIVATIEVE EIGENDOM

11 Artikel 6. Verdeling van het gebouw De onroerende goederen bezitten privatieve delen waarvan iedere eigenaar het privatief eigendomsrecht zal bezitten en gemeenschappelijke delen waarvan het eigendomsrecht in medeeigendom aan alle mede-eigenaars zal toebehoren, ieder voor een ideële deel. De privatieve eigendommen worden autostandplaatsen, bergplaatsen, of bergruimten, gelijkvloerse ruimten en appartementen genoemd. Artikel 7. Verdeling van de gemene delen De gemene delen zijn in duizend/duizendsten verdeeld en worden toegekend aan de gelijkvloerse ruimten, welke tevens dienstig kunnen zijn voor handelsdoeleinden, de appartementen, autostandplaatsen, bergplaatsen, in verhouding tot de onderscheiden waarde van deze privatieve elementen. De hoeveelheid van de gemene delen, waarop elk van de privatieve elementen van het gebouw recht heeft, werd aangeduid in de respectievelijke basisakte zelf. Artikel 8. Wijzigingen aan de privatieve delen Het is formeel bedongen dat welke ook de latere schommelingen mochten zijn in de respectievelijke waarde der gelijkvloerse ruimten, appartementen, autostandplaatsen, bergplaatsen, onder meer ten gevolge van wijzigingen of ombouwingen in enig welk deel van het gebouw, of ten gevolge van elke andere omstandigheid, de waardeschaal der duizend/duizendsten, zoals ze in de basisakte wordt vastgesteld, slechts zal kunnen worden gewijzigd bij éénparigheid van stemmen. Artikel 9. Bepaling van de gemene delen De gemene delen van het gebouw zijn (deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend): De grond of het terrein, de grondvesten, het betonnen geraamte, (pijlers, balken, gewelven, ruw metselwerk), de muren van de voor- en achtergevels, de zijgevels, de binnenmuren, de afsluitingen, de buitenversieringen van de voorgevels, de ruwbouw van de balkons en terrassen, evenals de borstweringen, de leuningen en het traliewerk, de leidingen en buizen van alle aard, water, gas, elektriciteit, de vuilnisafvoerpijpen,(met uitzonderingen nochtans van de gedeelten deze leidingen en kanalisaties welke zich bevinden binnen het gelijkvloerse ruimten, appartementen, autostandplaatsen, bergplaatsen of privatieve lokalen en die tot hun uitsluitend gebruik dienen), de stoepen, de onderbouw, de verschillende noodzakelijke toegangswegen, de lokalen bevattende de watermeters, gasverwarmings- en elektriciteitsmeters, de inganghall, de trappen en trapzaal, de lift met haar kooi en machines, de overloop van de verdiepingen, de aeras, de daken met hun bekleding, hun kanalisaties, goten en regenwaterafloopbuizen, de inrichting van de leidingen voor centrale verwarming (de radiotoren en leidingen in de gelijkvloerse ruimten, appartementen en bergplaatsen bestemd tot het privatief gebruik van deze gelijkvloerse ruimten, appartementen en bergplaatsen zijn privatieve eigendom). En in het algemeen alle delen van het gebouw die niet bestemd zijn tot het uitsluitend gebruik van het één of ander privatief lokaal of die gemeen zijn volgens de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig, gewijzigd door de wetten van 30 juni 1994; van 2 juni 2010 en van 15 mei 2012 of volgens de gebruiken. De gemene delen mogen niet vervreemd, noch bezwaard met zakelijke rechten of in beslag worden genomen, dan met de gelijkvloerse ruimten, appartementen, bergplaatsen en autostandplaatsen, waarvan zij de bijhorigheden zijn en voor de gedeelten hun toebedeeld. De hypotheek of elk zakelijk recht gevestigd op een privatief gedeelte bezwaart van rechtswege het deel van de gemeenschappelijke delen dat ervan afhangt als onafscheidbare aanhorigheid. Artikel 10. Bepalingen van de privatieve delen.

12 Elke privatieve eigendom bevat de samenstellende delen van de gelijkvloerse ruimten, appartementen, bergruimten en autostandplaatsen (met uitzondering van de gemene delen) en namelijk de vloer, het parket, of andere vloerbekleding met hun onmiddellijke steun in verbinding met het ruw metselwerk, dat gemeen deel is, de niet dragende scheidingswanden, de deuren, de vensters met hun luiken, rolluiken en leuningen, de deuren van de overlopen, alle inwendige leidingen van de gelijkvloerse ruimten, appartementen, bergruimten en autostandplaatsen, zowel deze van aanvoer als afvoer en tot hun particulier gebruik dienstig, de particuliere sanitaire inrichting (lavabos, afvoerbakken watercloset, badkamer en dergelijke), de delen in glas in deuren en vensters, de bekleding van de zoldering, de muurbekledingen, de binnenversieringen van de gelijkvloerse ruimten, appartementen en bergruimten; al hetgeen zich bevindt binnen de gelijkvloerse ruimten, appartementen en bergplaatsen, dat tot zijn uitsluitend gebruik bestemd is; bovendien al hetgeen zich buiten de privatieve delen bevindt maar tot zijn uitsluitend gebruik bestemd is, (bijvoorbeeld particuliere leidingen van water, gas en elektriciteit, verwarming, telefoon en dergelijke). Artikel 11. Rechten op de privatieve delen Iedere eigenaar heeft recht te genieten en te beschikken over zijn private lokalen binnen de perken vastgesteld in het tegenwoordig reglement en op voorwaarde niet te schaden aan de rechten van de andere mede-eigenaars, noch iets te verrichten dat de stevigheid van de gebouwen in gevaar zou kunnen brengen. Eenieder mag de beschikking zijner lokalen naar goeddunken veranderen maar onder zijn verantwoordelijkheid wat betreft de inzakkingen, beschadigingen en andere toevallen of ongelegenheden die hiervan het gevolg kunnen zijn voor de gemene delen en de lokalen van de andere mede-eigenaars. Het is aan de eigenaars verboden, zelfs binnen hun privatieve lokalen, enige wijziging aan de gemeenschappelijke zaken te brengen behoudens hetgeen in overeenstemming is met volgend artikel. Het is aan iedere eigenaar van privatieven delen gelijkvloerse ruimten, appartementen, bergplaatsen en autostandplaatsen verboden dit in verscheidene privatieve delen onder de verdelen behoudens hetgeen in de basisakte is voorzien. Artikel 12. Wijziging aan de gemene delen. De veranderingswerken aan de gemene zaken zullen slechts mogen worden uitgevoerd worden mits uitdrukkelijke toelating van de algemene vergadering der mede-eigenaars, beslissende bij meerderheid van drie/vierden der stemmen, en onder toezicht van een bouwmeester door deze algemene vergadering gekozen. De kosten der werken zullen ten laste zijn van degene die er toelating voor geven. Artikel 13. Wijzigingen aan de stijl en harmonie van het gebouw. Niets wat betreft de stijl en de harmonie van het gebouw zelfs wat betreft de privatieve zaken, zal mogen gewijzigd worden hetzij bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van drie/vierden der stemmen van de betreffende blok. Dit zal toepassing krijgen voor de ingangsdeuren van gelijkvloers hall en appartementen, de vensters, de leuningen, de rolluiken, die zich langs buiten bevinden, de luiken, en dit zelfs voor het schilderwerk. Artikel 14. Luiken Rolluiken Radio Telefoon en Televisie. De eigenaars zullen luiken, rolluiken kunnen aanbrengen; zij zullen van het model moeten zijn dat door de algemene vergadering wordt aanvaard. De eigenaars zullen radio, telefoon of televisie mogen plaatsen en er gebruik van maken volgens het politiereglement en op zodanige wijze dat de bewoners van het gebouw niet gestoord worden. Er

13 zullen buiten het gebouw geen antennes mogen geplaatst worden voor radio, televisie en andere toestellen. De telefoon mag aangelegd worden in de privatieve delen op kosten en risico van de respectievelijke eigenaars. Artikel 15. Verbindingen met de aangrenzende gebouwen. Iedere eigenaar mag in de gemene muren openingen maken om de plaatsen waarvan hij eigenaar is te verbinden met zijn aangrenzende eigendom, op voorwaarde de leidingen in acht te nemen en de stevigheid van het gebouw niet in gevaar te brengen. 1.- De algemene vergadering. SECTIE II DIENST EN BEHEER VAN HET GEBOUW Artikel 16: Begrip. De algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Artikel 17: Gewone en bijzondere algemene vergadering. a) De gewone algemene vergadering van de leden van de vereniging, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeen geroepen. b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die al dan niet een wijziging van de statuten inhoudt. Artikel 18: Bevoegdheden. De algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft alle machten van beheer en bestuur van de vereniging van mede-eigenaars, met uitzondering van deze toegekend door de wet en huidige statuten aan de syndicus; aan iedere mede-eigenaar of aan de raad van mede-eigendom. Onder dit voorbehoud beslist de algemene vergadering van mede-eigenaars soeverein inzake het bestuur van het gebouw voor zover het de algemene belangen betreft. Derhalve beschikt zij over de meest uitgebreide machten, zich schikkend naar huidige statuten en naar de wetten ter zake, om beslissingen zonder tussenkomst van wie of wat ook in het algemeen belang te nemen. Ten titel van voorbeeld beschikt zij onder meer over volgende : - de aanstelling en ontslag van de syndicus; - de aanstelling van een voorlopige syndicus; - de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. De algemene vergadering heeft niet de bevoegdheid de vereniging van mede-eigenaars geldig te vertegenwoordigen tenzij alle mede-eigenaars tussenkomen. Artikel 19: Samenstelling. 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen, wat ook het aantal aandelen moge zijn die ieder van hen bezit. 2. Regeling bij de verdeling van het eigendomsrecht: In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen

14 deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. Bijgevolg wordt de aangeduide lasthebber het enige aanspreekpunt voor en na de Algemene vergadering De lasthebber zal ook instaan voor de onderlinge regeling in de bijdrage aan het reservefonds en werkingsfonds. Artikel 20: Vertegenwoordiging. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De dwingende regels betreffende de vertegenwoordiging bij volmacht, worden later beschreven onder de rubriek, artikel 25 Beraadslagingen, rubriek 5. Stemmen bij volmacht. Artikel 21: Datum en plaats van de jaarlijkse algemene vergadering. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de eerste vijftien dagen van de maand november. De vergadering zal worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen en bij ontstentenis, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Artikel 22: De bijeenroeping. 1. Op verzoek van de syndicus: De syndicus houdt: a) Een jaarvergadering, jaarlijks tijdens de voormelde vastgelegde periode b) Een buitengewone algemene vergadering, telkens als er dringend in het belang van de medeeigendom een beslissing moet worden genomen. 2. Op verzoek van één of meer mede-eigenaars: Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de medeeigenaars, van de eventuele raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel (bv, gewone brief, afgegeven brief, fax, ) te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Alle administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

15 Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien. Artikel 23: Agenda. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel 577-8, 4, 1, 1-1. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. De algemene vergadering mag slechts beraadslagen en stemmen over de punten die op de agenda vermeld zijn. Over de punten vermeld onder diversen kan slechts geldig worden gestemd indien zij voorafgaandelijk gedetailleerd vermeld zijn in de agenda. Artikel 24: De organisatie van de Algemene Vergadering. 1. Voorzitterschap: De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. Hij beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor het ordelijk verloop van de algemene vergadering, de beraadslaging, de stemming en de opstelling van de notulen; Aan de voorzitter van de algemene vergadering komt ook een bijzondere bevoegdheid toe na afloop van de algemene vergadering: De syndicus wiens mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, dient binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de s schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is; 2. Secretaris: De secretaris is de persoon die de pen of de pc hanteert en minutieus over het verloop van de algemene vergadering rapporteert. Dit mag ook de syndicus zijn. De notulen van de algemene vergadering worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars. Artikel 25: Beraadslagingen. 1. De rechtsgeldigheid: 1) De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede- eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. 2) De algemene vergadering beraadslaagt ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. 2. Niet de vereiste quorums- tweede vergadering: Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

16 3. Stemrecht: Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. De mede-eigenaars beschikken over één stem per duizendste (1.000ste) dat zij bezitten in de voormelde gemeenschappelijke delen. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal der stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. De syndicus beschikt over geen enkele stem behoudens wanneer hij ook mede-eigenaar is, onverminderd artikel van het Burgerlijk Wetboek, toepasselijk op de materie van tegengestelde belangen. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. 4. Volstrekte meerderheid: De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. De beraadslagingen en beslissingen van een algemene vergadering verplichten alle mede-eigenaars nopens de punten van de agenda, zelfs indien zij al dan niet vertegenwoordigd, niet akkoord of onbekwaam waren. 5. Stemmen bij volmacht. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde medeeigenaars beschikken. Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan tien procent (10 %) bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom. De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering ziet de regelmatigheid van de volmachten na en statueert souverein over dit punt. Indien een deel van het gebouw aan een onbekwame toebehoort, dan zullen al zijn wettelijke vertegenwoordigers opgeroepen worden tot de algemene vergadering. Zij zullen het recht hebben de vergadering bij te wonen met raadgevende stem, maar zij moeten op straf van nietigheid van hun uitgebrachte stem, onder elkander iemand kiezen als lasthebber met beraadslagende stem, die zal stemmen voor rekening van de onbekwame. Zij kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door één enkele mandataris, drager van een volmacht zoals hierboven aangeduid. Indien de onbekwame slechts één enkele wettelijke vertegenwoordiger heeft, dan zal deze laatste hem geldig kunnen vertegenwoordigen.

17 Het is een echtgenoot ambtshalve toegelaten zijn mede-echtgenoot - mede-eigenaar te vertegenwoordigen zonder speciaal mandaat, onverminderd het huwelijksstelsel van de echtgenoten. De volmachten blijven gehecht aan de processen-verbaal. Wanneer door de belanghebbenden aan de syndicus geen melding (bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs) werd gedaan van elke adreswijziging of van iedere verandering van eigenaar, dan zullen de oproepingen, gedaan aan het laatste gekende adres of aan de laatst gekende eigenaar als geldig worden aanzien. Iedere mede-eigenaar kan zich op de algemene vergadering door een deskundige laten bijstaan. 6. Notulen van de algemene vergadering De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. 7. Schriftelijke besluitvorming: De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. 8. Opname in het besluiten register en verzending aan de mede-eigenaars De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen, zoals bedoeld sub 6) en 7) op in het register bedoeld in artikel , 3, en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en andere syndici. Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte. 9. Bijzondere meerderheid - Eenparigheid Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet, zoals hierna hernomen: 1 Bij meerderheid van drie vierden van de stemmen: a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft; b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen; c) in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen, over de oprichting en de samenstelling van een raad van medeeigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom. Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom elke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, 4, 4, bedoelde daden; e) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de medeeigenaars.

18 2 Bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen: a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom; b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan; c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid; g) onverminderd artikel 577-3, vierde lid, over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering. 3 Bij eenparigheid van de stemmen: Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over: a) Elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede over; b) Elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. 4 Uitzondering. Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist Artikel 26: Rechtsgedingen. 1. Door een mede-eigenaar. 1) Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 2) Ieder mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter, vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen. De mede-eigenaar die op regelmatige wijze is opgeroepen, wordt geacht kennis van de beslissing te hebben genomen op het tijdstip waarop ze door de algemene vergadering is goedgekeurd. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere medeeigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen. Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke delen, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. Vanaf het instellen van een van voormelde vorderingen, sub 1) en 2) en voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: 1 de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;

19 2 de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt. 2. Door een bewoner Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen, na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent. De vordering moet binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing worden ingesteld. Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van de aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen. 3 Postadressen. Alle aangetekende brieven dienen op straffe van nietigheid, zowel geadresseerd worden aan de syndicus (aan zijn woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan zijn verblijfplaats of de maatschappelijke zetel) als aan de vereniging van mede-eigenaars. Artikel 27: Tegenwerpelijkheid. 1. De Statuten. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen ( zowel van zijn verblijf als van zijn eventueel ) of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn. De statuten van het gebouw kunnen door de Algemene Vergadering worden aangevuld door een Reglement van inwendige orde, dat niet mag afwijken van de onderhavige statuten. Het reglement van inwendige orde kan in onderhandse vorm worden opgemaakt. 2. Het Reglement van inwendige orde 2.1. Het reglement van orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus, of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan. De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars en/of in het kantoor van de syndicus of in een plaats aangeduid door de syndicus. Het reglement van inwendige orde alsook het register kan op voormelde plaats(en) en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom, en wel onder de volgende voorwaarden : 1 met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en het

20 register bedoeld zoals voormeld of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving; 2 met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na het verlenen van het persoonlijk recht of na het ontstaan van het zakelijk recht, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief. Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht hebben Verplichte kennisgeving aan de syndicus Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus Aansprakelijkheid Wanneer de begunstigde van het persoonlijk of het zakelijk recht in gebreke blijft de notulen van de Algemene Vergadering na te leven en/of het reglement van inwendige orde, zal de mede-eigenaar zelf instaan voor alle schade veroorzaakt door of aan de in gebreke blijvende begunstigde, wanneer hij zelf in gebreke bleef de vereiste kennisgevingen aan de begunstigde of de Syndicus te doen. 3. Eigendomsoverdracht. In geval van eigendomsoverdracht van een privatieve kavel, dient de eigendomsoverdrager aan de eigendomsovernemer kennis te geven van het register der notulen, alsook het reglement van inwendige orde, en hem de eerbiediging van voor de overdracht genomen beslissingen van de Algemene Vergadering op te leggen. Wanneer de eigendomsovernemer in gebreke blijft de voor de overdracht genomen beslissingen van de Algemene Vergadering en of het reglement van inwendige orde, na te leven, zal de eigendomsoverdrager zelf instaan voor alle schade veroorzaakt door of aan de in gebreke blijvende eigendomsovernemer, wanneer hij zelf in gebreke bleef de vereiste kennisgeving aan de eigendomsovernemer te doen. 4. Raadpleging, kopie, uittreksel. a) De syndicus dient iedere belanghebbende toe te laten om na afspraak en maximaal één maal per maand - kosteloos het register der notulen en of het reglement van inwendige orde te raadplegen; - op eigen kosten, doch in aanwezigheid van de Syndicus en op een door de Syndicus aangewezen locatie, van de gewenste passages uit het register der notulen en of van het reglement van inwendige orde kopie te maken. b) De syndicus dient aan iedere belanghebbende die hem daarom schriftelijk verzoekt een door hem ondertekend en gewaarmerkt uittreksel te bezorgen uit het register der notulen en of het reglement van inwendige orde, tegen een door de Algemene Vergadering vast te stellen vergoeding. c) Hij dient eveneens het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle nietprivate documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering, eventueel via een internetsite. 5. Vertaling. Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw gelegen is. De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede- eigenaars. 2. De syndicus.

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie