GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat AALTER. Ondernemersnummer : KBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978."

Transcriptie

1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat AALTER Ondernemersnummer : KBO STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT Heden de achtste december tweeduizend en negen. Voor mij, meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar. ZIJN VERSCHENEN: 1. Conceptual Development, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Bernard Maeterlinck te Gent op 27 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer Met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Marialei 11 bus 6, ondernemingsnummer RPR Antwerpen. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 14 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder het nummer Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten, door haar zaakvoerder, de heer van der Klis, Nanning Cornelis, geboren te Gorinchem (Nederland) op 10 augustus 1947, (paspoortnummer : NYJL348H9), wonende te 6026 SN Maarheeze (Nederland), Fazantlaan 2, hiertoe benoemd bij de oprichting. Hierna ook genoemd de grondeigenaar. 2. United Real Estate, in het kort Unirest, naamloze vennootschap, opgericht onder de benaming H.B.-Management, blijkens akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 30 juni 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna, onder het nummer Met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Marialei 11 bus 6, ondernemingsnummer RPR Antwerpen. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 14 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna, onder het nummer Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heer van der Klis, Nanning voormeld, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd door respectievelijk de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van 14 december 2004, bekendgemaakt zoals voormeld. Hierna ook als "bouwheer" aangeduid. De grondeigenaar en de bouwheer samen hierna ook aangeduid als de comparant. De comparant verklaart mij Notaris hetgeen volgt: HET GEBOUW. De grondeigenaar is eigenaar van volgend onroerend goed: Gemeente AALTER - tweede Afdeling Een perceel bouwgrond gelegen onder de Gemeente Aalter, tweede afdeling, aan de Hagepreekstraat, gekadastreerd volgens de huidige kadastrale legger sectie C deel van 1

2 nummer 58/N/6, met een oppervlakte volgens meting van 21 are 18 centiare 68 decimilliare. Volgens de laatst overgeschreven titel: gekadastreerd sectie C nummer 58/C/6, met een oppervlakte van 85 are 69 centiare. Plan: Zoals voorschreven goed in gele kleur is afgelijnd op het metingsplan opgemaakt door de heer Teugels Dirk, landmeter-expert, gevestigd te 9140 Temse, Parklaan 60 op 1 december 2009, welk plan gehecht wordt aan deze akte. Oorsprong van eigendom: Voorschreven goed behoort de grondeigenaar toe, om het verkregen te hebben, samen met andere goederen van de gemeente Aalter, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Jean-Jacques Goeminne te Aalter, houder der minuut, ter mededirectie van notaris Jozef Coppens te Vosselaar, belet, op 17 juni 2005, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 16 augustus daarna, onder het nummer 68-T-16/08/ Voordien behoorde voorschreven goed toe aan de gemeente Aalter om het verkregen te hebben van de naamloze vennootschap Landbouw- en Bosuitbating Hontzocht N.V. Beernem, te Tielt, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Jean-Jacques Goeminne te Aalter op 29 oktober 1999, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 8 november daarna, boek 7754 nummer 1. Voordien behoorde voorschreven goed toe aan de naamloze vennootschap Landbouwen Bosuitbating Hontzocht N.V. Beernem voormeld, om het verkregen te hebben ingevolge inbreng door de naamloze vennootschap Société Commerciale Thermique et Industrielle, in het kort Socother in vereffening, te Aalter, die er zelf eigenaar van was geworden ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Jacques Goeminne te Aalter, minuuthouder, met tussenkomst van notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen, op 25 augustus 1987, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 4 september daarna, boek 4130 nummer 6. De naamloze vennootschap Société Commerciale Thermique et Industrielle, in het kort Socother in vereffening voormeld, was er eigenares van als volgt: de gebouwen en een deel van de gronden, hetzij een totale oppervlakte van vijftig are één centiare om haar ingebracht geweest te zijn bij wijze van kapitaalverhoging naar aanleiding van de fusie met de vennootschap Tissage d Aelter, ingevolge akte verleden voor notaris Jean Goeminne te Aalter op 27 december 1962, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 10 januari daarna, boek 3045 nummer 28. de overige gronden om ze verkregen te hebben als volgt: deels van de heer Van Wonterghem Oscar te Aalter, ingevolge akte verleden voor notaris Jean Goeminne te Aalter op 22 mei 1963, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 7 juni daarna, boek 3095 nummer 30, deels en onder grotere oppervlakte van mevrouw Delarue Clara, weduwe Hallaert, ingevolge akte verleden voor notaris Ovide Deryckere te Lotenhulle op 16 december 1966, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 9 januari daarna, boek 3755 nummer 10, deels van de echtgenoten Marcel Versuyf-Annie Maes te Aalter, ingevolge akte verleden voor notaris Ovide Deryckere te Lotenhulle op 26 december 1967, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 5 januari daarna, boek 3938 nummer 41, deels van de heer Herteleer Octaaf te Aalter, ingevolge akte verleden voor notaris Jean Goeminne te Aalter op 3 oktober 1962, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 15 oktober daarna, boek 2996 nummer 36. De op te richten constructies evenals het recht van opstal behoren de opstalhouder toe, ingevolge een opstalrecht gevestigd in de verkavelingsakte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 16 augustus 2005, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 10 oktober daarna, onder nummer 68-T-10/10/

3 De bouwheer is zinnens op voorschreven perceel grond een appartementsgebouw op te richten, waarvan de privatieve kavels zullen worden verkocht, en met elke kavel tevens het aandeel in de gemeenschappelijke delen van het gebouw en van de grond dat aan deze kavel is verbonden. Dit appartementsgebouw wordt hierna als "het gebouw" aangeduid. DE STATUTEN. De bouwheer verklaart de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen vastleggen zoals hierna vermeld. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen of toebedeeld. RUIMTELIJKE ORDENING. 1. De comparant verklaart dat er hem voor voorschreven goed geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij geen kennis heeft van een geplande onteigening. 2. De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 3. De comparant verklaart dat hij van ondergetekende notaris kopie heeft ontvangen van de brief van de gemeente met stedenbouwkundige inlichtingen betreffende voorschreven onroerend goed. De instrumenterende notaris verklaart dat volgens zelfde brief: a) er met betrekking tot voorschreven onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt op 18 augustus 2009 met betrekking tot voorschreven onroerend goed, door het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt op 16 februari 2009 onder referte /365/2008 voor het bouwen van meergezinswoningen met ondergrondse parking zone 5 deelverkaveling E1 (11 appartementen) en E5 (8 appartementen); b) voorschreven onroerend goed als meest recente stedenbouwkundige bestemming heeft: woongebied; c) voor het onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; d) er op voorschreven onroerend goed geen voorkooprecht rust zoals voorzien in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; e) er voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is die werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 november 2004 met referte 2/2004, vergunning die op heden niet vervallen is. De verkavelingsakte werd verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 16 augustus 2005, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 10 oktober daarna, onder nummer 68-T-10/10/ ; f) er voor het onroerend goed geen as-builtattest (artikel , 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) werd uitgereikt. 4. De comparant verklaart dat hij voor alle vergunningsplichtige werken die hij gebeurlijk heeft laten uitvoeren aan voorschreven onroerend goed, de vereiste vergunningen heeft verkregen. Hij verklaart bovendien te goeder trouw dat hij geen kennis heeft van vroegere stedenbouwkundige overtredingen. BODEMDECREET. De grondeigenaar verklaart: 1. dat bij zijn weten voorschreven goed een risicogrond is zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. dat hij de bouwheer voor het verlijden van deze akte op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 17 augustus 2009 overeenkomstig artikel van het genoemde Decreet. Dit bodemattest bepaalt: 2 Inhoud van het bodemattest Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 3

4 2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van , en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 2.2 Documenten over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging DATUM: TYPE: Oriënterend bodemonderzoek TITEL: Oriënterend bodemonderzoek op een voormalig terrein van Socother N.V. te Aalter. AUTEUR: Geologica nv DATUM: TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek, terrein aan de Boomgaardstraat te Aalter projectnummer: AUTEUR: Geologica nv DATUM: TYPE: Oriënterend bodemonderzoek TITEL: Oriënterend bodemonderzoek, Voormalige Terreinen Socother, Boomgardstraat, 9880 Aalter 05/04727 AUTEUR: Adviesbureau voor Bodemonderzoek nv DATUM: TYPE: Oriënterend bodemonderzoek TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Boomgaardstraat te 9880 Aalter (M7368) AUTEUR: Rimeco nv Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. te Mechelen, De bouwheer verzaakt aan het recht de nietigheid van deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel van het genoemde Decreet. Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat de bepalingen van Afdeling II van Hoofdstuk VIII van het genoemde Decreet werden toegepast. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt dan de benaming "Vereniging van mede-eigenaars gebouw E1-E5 Residenties Klaproos en Zonnebloem) te Aalter, Hagepreekstraat, 34-38". Zij heeft haar zetel in het gebouw, op hoger vermeld adres. Deze vereniging bezit rechtspersoonlijkheid en draagt als ondernemersnummer KBO Alle documenten uitgaande van de vereniging dienen het ondernemersnummer te vermelden.de vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voe- 4

5 ren, evenwel (voor zover zijn eis niet wordt afgewezen) bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. BIJZONDERE BEPALINGEN. Erfdienstbaarheden. De grondeigenaar verklaart dat hij zelf geen erfdienstbaarheden op voorschreven goed heeft gevestigd en dat er bij zijn weten ook geen bestaan in vroegere eigendomstitels, behoudens deze vermeld onder de hoofding ERFDIENSTBAARHEDEN in de voormelde eigendomstitel van 17 juni 2005 en hierna letterlijk hernomen: In een akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Jacques Goeminne op achtentwintig mei tweeduizend en vier houdende verkoop door de Gemeente Aalter aan enerzijds de heer Eric Berger te Aalter en Mejuffer Veerle De Rycke te Meise, van een perceel grond (uitweg) te Aalter, sectie C nummer 58/D/6/deel, groot twee aren vijfenveertig centiaren (twee are vijfenveertig) en anderzijds Mevrouw Andrea De Steur te Aalter, van een perceel grond (uitweg) te Aalter, sectie C nummer 58/D/6/deel, groot één are negen centiaren (een are negen centiare), staat letterlijk het volgende vermeld: 1. In een akte verleden voor notaris Jean Goeminne op twaalf januari negentienhonderd achtenzeventig houdende verkoop door de NV Socother, te Aalter, aan de Heer Eric Berger, van een perceel grond met te slopen of te verbouwen gebouwen, te Aalter, dichtbij de Bellemstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Aalter, sectie C, deel van nummers 58/C/2 en 60/D, met een gemeten oppervlakte van duizend tweehonderd vierennegentig vierkante meter negenenvijftig vierkante decimeter negenenvijftig vierkante decimeter (1.294,59m²), staat letterlijk het volgende vermeld: Ten titel van erfdienstbaarheid wordt er tussen partijen overeengekomen dat het hierboven beschreven goed eeuwig en onvergeld recht van uitweg zal hebben alover de bedieningsweg die eigendom blijft van de verkoopster, liggende ten oosten van het verkochte goed en voortlopende naar de Bellemstraat. Deze uitweg heeft een breedte zoals aangeduid op het plan, en dit recht van uitweg zal mogen uitgeoefend worden vanaf het meest noord-oostelijk gelegen uiteinde van het verkochte goed, tot en naar de Bellemstraat. Het onderhoud van die uitweg vanaf de Bellemstraat tot voormeld meest noord-oostelijk punt zal ten laste zijn van de koper en volgende eigenaars van het verkochte goed. Het is welbegrepen dat Socother alover zelfde uitweg, die trouwens zijn eigendom blijft, uitweg kan nemen naar zelfde Bellemstraat. Alle bij deze akte betrokken partijen, zijnde de Gemeente Aalter, Mevrouw De Steur, Mevrouw Veerle De Rycke, de Heer Eric Berger, verklaren voormelde clausule volledig af te schaffen. De Gemeente Aalter zal bijgevolg over de bij deze akte verkochte goederen geen uitweg hebben naar de Bellemstraat. 3. De beide kopende partijen, namelijk Mevrouw De Steur enerzijds, en de Heer Berger en Juffrouw De Rycke anderzijds, komen met de verkoper overeen dat de bij deze akte verkochte goederen eeuwig en onvergeld belast wordt met een ondergrondse erfdienstbaarheid voor het aanbrengen van allerhande nutsvoorzieningen ten bate van de noordwaarts aanpalende eigendom van de Gemeente Aalter De toekomstige kopers worden gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de grondeigenaar hier omtrent, voor zover ze nog van toepassing zijn. Volmacht. De kopers van een kavel zullen in hun aankoopakte, als voorwaarde van de verkoop, zowel in hun hoedanigheid van eigenaar van de gekochte privatieve kavels, als in hun hoedanigheid van lid van de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw waarvan 5

6 de voorschreven goederen deel uitmaken, een onherroepelijke volmacht verlenen aan de verkoper, met macht van indeplaatsstelling, om: tot aan de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen de oppervlakte of de indeling van de gemeenschappelijke delen en de niet verkochte privatieve delen te wijzigen, zelfs indien het aantal kavels hierdoor een wijziging zou ondergaan. De bouwheer mag de plannen wijzigen door onder andere, de niet verkochte privatieve lokalen te vergroten of te verkleinen ten koste of ten voordele van de gemeenschappelijke delen en het aantal aandelen in de gemene delen eraan verbonden te wijzigen, doch niet te vermeerderen en verder alle wijzigingen aanbrengen aan de statuten van het gebouw en alle wijzigende of verbeterende akten daartoe te ondertekenen, voor zover deze aanpassingen geen betrekking hebben op het verkochte goed; daartoe deel te nemen aan de vergadering van mede-eigenaars, te beraadslagen en te stemmen over deze agendapunten. AANGEHECHTE DOCUMENTEN. Aan deze akte worden gehecht om er één geheel mee te vormen: DOCUMENT I: Plannen van het gebouw. De plannen gelden als grafische voorstelling ter verduidelijking van de tekst van de statuten waarmee ze één geheel vormen. De plannen van de verschillende niveaus werden getekend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bockaert, met zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 260. Hij is de architect van het gebouw. Volgende goedgekeurde plannen worden aan deze akte gehecht: - Plan 01/06: Zone E inplanting situering; - Plan 02/06: Unit E1 Plannen; - Plan 03/06: Unit E1 Gevels; - Plan 04/06: Unit E5 Plannen Gevels; - Plan 05/06: Inkom E1 Garage/kelderplan E1-E5; - Plan 06/06: Unit E1-E5 Doorsnede. DOCUMENT II: Stedenbouwkundige vergunning. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Aalter op 16 februari 2009 onder referte /365/2008 voor het bouwen van meergezinswoningen met ondergrondse parking (zone 5 deelverkaveling E1 (11 appartementen) en E5 (8 appartementen). HOOFDSTUK I.- BASISAKTE VAN HET GEBOUWENCOMPLEX. Afdeling 1.- Beschrijving van het gebouwencomplex. Artikel 1 - Beschrijving. Het gebouw wordt opgericht op een perceel grond, gelegen onder de Gemeente Aalter, tweede afdeling, aan de Hagepreekstraat, gekadastreerd volgens de huidige kadastrale legger sectie C deel van nummer 58/N/6, met een oppervlakte volgens meting van 21 are 18 centiare 68 decimilliare. Afdeling 2.- Beschrijving van de privatieve kavels. Artikel 2 - Omschrijving begrip kavels. De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. Artikel 3 - Opsomming privatieve kavels. Het gebouwencomplex wordt gesplitst in drie gebouwen: Het ondergronds garagecomplex; Het gebouw E1; Het gebouw E5. 6

7 Elk gebouw wordt onderverdeeld in privatieve kavels zoals hierna aangeduid. HET ONDERGRONDS GARAGECOMPLEX. Dit gebouw bevat 19 kelders, 13 autostaanplaatsen en 9 garageboxen, onderverdeeld als volgt: De kelders zijn genummerd van 1K1 tot en met 1K11 en van 5K1 tot en met 5K8 begrijpen ieder: In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelderruimte met toegangsdeur; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: de volgende duizendsten in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond: De kelders genummerd 1K2, 1K3, 1K4, 1K5, 1K6, 1K7, 1K8, 1K9, 5K4, 5K5, 5K6, 5K7 en 5K8: tien/tienduizensten (10/10000sten); De kelders genummerd 1K1, 1K10, 1K11, 5K1, 5K2 en 5K3: vijftien/tienduizensten (15/10000sten). De autostaanplaatsen zijn genummerd van P3 tot en met P9, P12 en van P18 tot en met P22 en begrijpen ieder: In privatieve en uitsluitende eigendom: de staanplaatsruimte voor één wagen; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: de volgende tienduizendsten in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond: De autostaanplaats genummerd P3: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P4: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P5: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P6: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P7: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P8: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P9: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P12: veertig/tienduizendsten 40/10000sten De autostaanplaats genummerd P18: dertig/tienduizendsten 30/10000sten De autostaanplaats genummerd P19: dertig/tienduizendsten 30/10000sten De autostaanplaats genummerd P20: dertig/tienduizendsten 30/10000sten De autostaanplaats genummerd P21: dertig/tienduizendsten 30/10000sten De autostaanplaats genummerd P22: dertig/tienduizendsten 30/10000sten De garageboxen zijn genummerd P1B, P2B, P10B, P11B en van P13B tot en met P17B en begrijpen ieder: In privatieve en uitsluitende eigendom: de staanplaatsruimte voor één wagen met toegangspoort; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zestig/tienduizendsten (60/10000sten) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. HET GEBOUW E1. Dit gebouw bevat 11 appartementen en 3 openluchtstaanplaatsen, onderverdeeld als volgt: 1. Eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 appartementen genummerd van 1A tot en met 1C en 3 openluchtstaanplaatsen genummerd van P23 tot en met P25, ieder begrijpende: De openluchtstaanplaatsen genummerd van P23 tot en met P25, ieder begrijpende: In privatieve en uitsluitende eigendom: de staanplaatsruimte voor één wagen; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftien/tienduizendsten (15/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 1A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenender- 7

8 tig/tienduizendsten (439/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 1C In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en een slaapkamer; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdachtentwintig/tienduizendsten (328/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 1B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenendertig/tienduizendsten (439/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Tweede en derde verdieping. Op elk van deze verdiepingen bevinden zich 3 appartementen genummerd van 2A tot en met 2C en van 3A tot en met 3C. De letters worden voorafgegaan door een cijfer dat overeenstemt met de verdieping waarop ze zich bevinden. De appartementen genummerd 2A en 3A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenentwintig/tienduizendsten (429/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. De appartementen genummerd 2C en 3C: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en een slaapkamer; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdzeventien/tienduizendsten (317/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. De appartementen genummerd 2B en 3B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenentwintig/tienduizendsten (429/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Vierde verdieping. Op de vierde verdieping bevinden zich 2 appartementen genummerd 4A en 4B, ieder begrijpende: Het appartement genummerd 4A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een douchekamer en drie slaapkamers waarvan één met badkamer; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdvijfentwintig/tienduizendsten (525/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 4B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met terras, keuken met berging, een douchekamer en drie slaapkamers waarvan één met badkamer; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdvijfentwintig/tienduizendsten (525/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. HET GEBOUW E5. Dit gebouw bevat 8 appartementen, onderverdeeld als volgt: 8

9 1. Gelijkvloers. Op het gelijkvloers bevinden zich 2 appartementen genummerd 0A en 0B en 3 openluchtstaanplaatsen genummerd van P26 tot en met P28, ieder begrijpende: De openluchtstaanplaatsen genummerd van P26 tot en met P28, ieder begrijpende: In privatieve en uitsluitende eigendom: de staanplaatsruimte voor één wagen; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftien/tienduizendsten (15/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 0A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met open keuken en berging, terras, bureau, douchecel, badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdeenenveertig/tienduizendsten (541/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 0B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, living met open keuken en berging, terras, nachthal, wc, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdvijfenzeventig/tienduizendsten (475/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Eerste en tweede verdieping. Op elk van deze verdiepingen bevinden zich 2 appartementen genummerd 1A en 1B (op de eerste verdieping) en 2A en 2B (op de tweede verdieping). De letters worden voorafgegaan door een cijfer dat overeenstemt met de verdieping waarop ze zich bevinden. De appartementen genummerd 1A en 2A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met open keuken en berging, terras, bureau, douchecel, badkamer en twee slaapkamers waarvan één met terras; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdvijfendertig/tienduizendsten (535/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. De appartementen genummerd 1B en 2B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, wc, living met open keuken en berging, terras, bureau, douchecel, badkamer en twee slaapkamers waarvan één met terras; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdvijfendertig/tienduizendsten (535/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Derde verdieping. Op de derde verdieping bevinden zich 2 appartementen genummerd 3A en 3B, ieder begrijpende: Het appartement genummerd 3A: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, living met open keuken en berging, terras, wc, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenenvijftig/tienduizendsten (459/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. Het appartement genummerd 3B: In privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhal, living met open keuken en berging, terras, wc, een badkamer en twee slaapkamers; In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdnegenenvijftig/tienduizendsten (459/10000) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 9

10 Artikel 4 - Onderdelen van privatieve kavels. Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals ondermeer hetgeen hierna is beschreven : Binnen de kavel : de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; de vensters begrijpende het raam, het glaswerk en eventueel de luiken; de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, de bevloering en bekleding der terrassen; de deuren uitgevend op de gemeenschappelijke gangen en bordessen, de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden; de sanitaire installaties; de installatie voor centrale verwarming; de schrijnwerkerij; de apparaten van videofoon en deuropener; de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. Buiten de kavel : de drukknopjes en naamplaatjes van de videofoon; de bellen aan de inkomdeur van de appartementen; de brievenbussen in de gemeenschappelijke inkomhal; behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. Afdeling 3.- Beschrijving van de gemeenschappelijke delen. Artikel 5 - Omschrijving begrip aandelen. Overeenkomstig de wet wordt aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden erven. Het totaal van de aandelen verbonden aan de privatieve kavels bedraagt tienduizend (10.000). Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. Artikel 6 Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle mede-eigenaars van het gebouwencomplex in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen: de bebouwde en onbebouwde grond; de grondvesten en funderingen; de gemeenschappelijke tuin rondom het gebouw; de inrit van het gelijkvloers met toegangspoort en automatisch bedieningssysteem naar het ondergronds garagecomplex; het vuilnislokaal met sas en het fietslokaal in de ondergrondse verdieping. Artikel 7 - Zaken die slechts tot gebruik van enkele of sommige medeeigenaars dienen. Niettegenstaande ze gemeenschappelijk zijn, dienen de hiernavermelde zaken tot het uitsluitend genot en gebruik van bepaalde mede-eigenaars, die de lasten ervan enkel tussen hen zullen omdelen. De andere mede-eigenaars mogen dan ook geen gebruik maken van deze gemeenschappelijke zaken. De verdeelsleutels hiervoor zijn vermeld onder artikel 25 hierna. Bijzonder gebruiksrecht nummer 1 (duizend tweehonderddertig/duizend tweehonderdder- 10

11 tigsten). De hierna beschreven zaken dienen tot het uitsluitend gebruik van de eigenaars van de kavels in het ondergronds garagecomplex. De manoeuvreerruimte en de verlichtinginstallatie van het ondergronds garagecomplex. En verder: de steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven die niet dienen voor de erop staande gebouwen; het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten die enkel betrekking hebben op het ondergronds garagecomplex; In het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het ondergronds garagecomplex. Bijzonder gebruiksrecht nummer 2 (vierduizend zeshonderdenzes/vierduizend zeshonderdenzesden). De hierna beschreven zaken dienen tot het uitsluitend gebruik van de eigenaars van de appartementen in het gebouw blok E1: In de ondergrondse verdieping: inkomdeur en inkomhal; de videofooninstallatie in verbinding met de inkom, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend tot gemeenschappelijk gebruik; traphal met trap naar de verdiepingen; liftinstallatie met lift; een sas; twee meterlokalen; de gang tussen de kelders; de ruimten voor verluchting, aanvoer en afvoer van leidingen. Op het gelijkvloers, eerste, tweede en derde verdieping: traphal met trap; liftinstallatie met lift; de ruimten voor verluchting, aanvoer en afvoer van leidingen. En verder: de steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven; het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten; de bekleding en versiering van de gevels; de ruwbouw van de terrassen, hun borstweringen, hun leuningen en traliewerk; het dak met zijn bedekking; de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan; de gemeenschappelijke radio- en televisie(schotel)antenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden; de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden; In het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw blok E1. Bijzonder gebruiksrecht nummer 3 (vierduizend vierenzeventig/vierduizend vierenzeventigsten). De hierna beschreven zaken dienen tot het uitsluitend gebruik van de eigenaars van de appartementen in het gebouw blok E5: In de ondergrondse verdieping: traphal met trap; liftinstallatie met lift; 11

12 een sas; twee meterlokalen met sas; de gang tussen de kelders; de ruimten voor verluchting, aanvoer en afvoer van leidingen. Op het gelijkvloers: inkomdeur en inkomhal; de videofooninstallatie in verbinding met de inkom, het systeem van deuropening en de belinstallatie dienend tot gemeenschappelijk gebruik; traphal met trap naar de verdiepingen; liftinstallatie met lift; de ruimten voor verluchting, aanvoer en afvoer van leidingen. Op de eerste, tweede en derde verdieping: traphal met trap; liftinstallatie met lift; de ruimten voor verluchting, aanvoer en afvoer van leidingen. En verder: de steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven; het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten; de bekleding en versiering van de gevels; de ruwbouw van de terrassen, hun borstweringen, hun leuningen en traliewerk; het dak met zijn bedekking; de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan; de gemeenschappelijke radio- en televisie(schotel)antenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden; de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden; In het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw blok E5. Bijzonder gebruiksrecht nummer 4. De eigenaars van de appartementen op het gelijkvloers in gebouw blok E5 hebben het exclusief genot van de tuin gelegen achteraan hun appartement. Zij moeten deze tuin op hun kosten onderhouden als een goed huisvader. Vaste constructies, zoals een tuinhuisje, zijn niet toegelaten. HOOFDSTUK II.- REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. Afdeling 1.- Rechten en plichten van de eigenaars met betrekking tot de privatieve delen. Artikel 8 - Algemene interpretatieregel. De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van mede-eigendom en door de wet. Artikel 9 - Splitsing en samenvoeging van kavels Omvorming staanplaatsen. Het is de eigenaars, doch niet de bouwheer, verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan eigenaars van een kavel van het gebouw. Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mogen zowel verticaal als horizontaal samengevoegd worden. Indien deze samenvoeging werken noodzakelijk maakt in de gemeenschappelijke delen, dan moet de eigenaar, behalve wanneer de bouwheer zelf tot samenvoeging overgaat het voorschrift van artikel 11 hierna in acht nemen. Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels verbonden aandelen samengeteld. 12

13 Indien een kavel gesplitst wordt, behalve wanneer de bouwheer tot splitsing overgaat, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de omdeling van de daaraan verbonden aandelen. Deze samenvoegingen of splitsingen kunnen enkel gebeuren mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning. Het is de eigenaars van een autostaanplaats toegestaan om deze om te vormen tot een garagebox indien dit bouwtechnisch mogelijk is en mits akkoord van de eigenaars van de aanpalende autostaanplaatsen. Uiteraard dient men binnen de grenzen van de privatieve kavel te blijven. Artikel 10 - Uitzicht van privatieve kavels. 1. Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden. 2. Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden; aldus wordt geen was gehangen aan de terrassen of aan de gevel van het gebouw, en worden daar ook geen (schotel)antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie of airco-installaties geplaatst. 3. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen tot aan de voorlopige oplevering der gemeenschappelijke delen slechts door de bouwheer, of door met zijn toestemming daartoe aangeduide derden worden aangebracht. Nadien mogen dergelijke berichten door de mede-eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus zal worden bepaald op een door de syndicus aangeduide plaats. 4. Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de gemeenschappelijke kosten. 5. Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met eventuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen, bij de belinstallatie, in de lift of op de kelderdeuren en de autostaanplaatsen. De syndicus waakt hierover. 6. Eenvormigheid moet eveneens heersen over raamdecoratie. Deze moet beantwoorden aan het ontwerp van de architect van het complex, dit om een eenvormig uitzicht te vrijwaren. Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonneblinden en zonneschermen en eventuele rolluiken. Artikel 11 - Werken aan privatieve kavels. 1. Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander door hem aan te duiden architect, en brengt, indien dit advies negatief is, de zaak voor de algemene vergadering. Het advies van de architect moet de eigenaar worden medegedeeld binnen de twee weken na zijn bericht aan de syndicus; is het advies negatief dan wordt de uitvoering van de werken geschorst tot de algemene vergadering een beslissing heeft genomen; is geen advies binnen gemelde termijn van twee weken medegedeeld, dan mag de eigenaar op zijn kosten en risico's, tot uitvoering van de werken overgaan. 2. Indien werken aan een privatieve kavel moeten worden uitgevoerd, en de eigenaar van deze kavel laat na hiertoe over te gaan, terwijl dit nadeel of schade aan andere medeeigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kan berokkenen, stelt de syndicus hem bij 13

14 aangetekende brief in gebreke, en laat zelf tot de hoogdringende werken overgaan op kosten van de eigenaar. Artikel 12 - Voorschriften over het gebruik. 1. De kavels zijn bestemd tot privé-bewoning. Uitoefening van een vrij beroep of vestiging van een kantoor zijn slechts toegelaten voor zover zulks verenigbaar is met de geldende urbanisatievoorschriften, en voor zover hieruit geen burenhinder ontstaat. 2. De kavels die bestemd zijn tot privé-bewoning mogen niet worden bewoond door een aantal personen dat hoger is dan datgene wat in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de kavels. 3. De eigenaars moeten bij het gebruik van hun kavel en van de gemeenschappelijke delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle geldende hygiëne en veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Ze zorgen voor beperking van geluidshinder bij het gebruik van radio of televisietoestellen. Ze zorgen ervoor dat elektrische toestellen geen stoornis veroorzaken en plaatsen in hun kavels geen andere motoren dan degene die huishoudelijke toestellen bedienen, of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep of voor de werkzaamheden in hun commerciële of dienstenactiviteit. Ze zorgen voor veilige elektriciteit- en gasleidingen, in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd, voor zover hiermee geen burenhinder wordt veroorzaakt. Bij aanhoudende stoornis zal het dier verwijderd worden. 4. De autostaanplaatsen mogen toebehoren aan personen al dan niet eigenaar van een appartement in het complex. Deze autostaanplaatsen zijn bestemd tot het stallen van voertuigen, al dan niet mechanisch aangedreven. Er mogen geen activiteiten, van welke aard ook, in uitgeoefend worden, zelfs al houden die verband met het onderhoud of de herstelling van de erin gestalde voertuigen, behoudens overmacht, noch mogen er hinderlijke, gevaarlijke of ontvlambare producten worden in opgestapeld. Artikel 13 - Bewoning - terminologie. In de tekst van de statuten wordt verder met de termen "zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning" aangeduid, ieder zakelijk recht, met uitsluiting van het exclusief voleigendomsrecht, dat op een privatieve kavel is toegekend en recht verleent op gebruik en genot, ieder persoonlijk recht dat gebruik of genot verleent, evenals een louter gedogen van de titularis van een dergelijk recht, waarbij een tijdelijke toelating tot bewoning aan een derde wordt verleend. De titularis van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning wordt verder in de statuten aangeduid als "bewoner"; de term "bewoner" duidt dus onder meer zowel op een vruchtgebruiker, erfpachter, huurder of tijdelijke gast als op inwonend personeel, maar in geen geval op een persoon die zich zonder recht noch titel in een kavel bevindt of deze bewoont. Artikel 14 - Verhuring. 1. Bij toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning zal de bewoner erop worden gewezen dat hij tot naleving van alle bepalingen van dit reglement van mede-eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten, minstens een uittreksel ervan waarin de tekst van artikel 12 letterlijk is overgenomen, zal hem worden overhandigd. Ook zal hem worden gemeld dat de beslissingen van de algemene vergadering hem tegenwerpelijk zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals verder gemeld. Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement. 2. Iedere mede-eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel vestigt of een toelating tot bewoning verleent, licht de syndicus hiervan onverwijld in, met mededeling van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum waarop hun recht op bewoning is ingegaan. 14

15 3. Op eerste verzoek van de syndicus zal de eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning heeft toegekend het bewijs leveren dat de door dit reglement opgelegde kennisgevingen aan de bewoner werden gedaan. 4. De eigenaars van privatieve kavels waarop een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning is verleend, zorgen ervoor dat ook de aansprakelijkheid van de bewoners tegenover andere mede-eigenaars en buren, en alle huurdersrisico's behoorlijk verzekerd zijn, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars. 5. Een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning kan alleen worden toegekend aan personen die de standing van het gebouw en de bestemming van de privatieve kavels eerbiedigen. 6. Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning op een deel van een privatieve kavel is verboden, tenzij voor een kelder voor zover het recht of de toelating wordt verleend aan iemand die zelf bewoner is. Artikel 15 - Toezicht. 1. Met het oog op het toezicht op gemeenschappelijke zaken en op de naleving van het reglement van mede-eigendom, van de beslissingen van de algemene vergadering en van het huishoudelijk reglement moeten de eigenaars de syndicus bestendig toegang tot hun kavel verlenen, mits voorafgaande afspraak. 2. Bij afwezigheid zullen ze ervoor zorgen dat de syndicus zich toegang kan laten verschaffen, indien dit dringend vereist zou zijn. De eigenaars moeten eveneens, zonder recht op schadevergoeding, en desnoods zonder verwijl, toegang verlenen aan architecten, aannemers en uitvoerders van noodzakelijke of dringende herstellingswerken aan gemeenschappelijke zaken, of aan privatieve zaken die aan andere mede-eigenaars behoren, of aan hun persoonlijke zaken wanneer ze ten nadele van andere eigenaars hieromtrent nalatig zijn. 3. Dit geldt onder meer voor het bereiken van afsluitkranen of gemeenschappelijke leidingen die zich in een privatieve kavel bevinden. Afdeling 2.- Rechten en plichten van de eigenaars met betrekking tot de gemeenschappelijke delen. Artikel 16 - Algemene interpretatieregel. De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover zulks met het recht van de andere eigenaars verenigbaar is. De eigenaars mogen aan gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen aanbrengen, tenzij in de mate waarin het reglement van mede-eigendom dit toelaat. Artikel 17 - Toepassing van deze regel. 1. Onder voorbehoud van nadere regelingen die in het huishoudelijk reglement kunnen worden getroffen, gelden onder meer volgende verbodsbepalingen: de eigenaars mogen in de gemeenschappelijke gangen, trapzalen of hallen geen huishoudelijk werk uitvoeren of laten uitvoeren; aldus geen tapijten, huishoudlinnen, meubels of kleding of schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen, uithangen. Toegevingen of gedogen ten aanzien van welke activiteit ook die met de normale gebruikswijze van gemeenschappelijke zaken onverenigbaar is kunnen niet als een stilzwijgende instemming worden uitgelegd, en kunnen dus op ieder ogenblik worden herroepen. 2. Het is de bouwheer zonder beperking in tijd toegelaten op de gevels van het gebouw een bekendheidsplaat aan te brengen, mits deze overeenstemt met de standing van het gebouw. Zolang hij eigenaar is van een privatieve kavel is het de bouwheer toegelaten publiciteit te voeren aan de gemeenschappelijke delen voor zover dit geen hinder bezorgt aan de mede-eigenaars. 15

16 3. Het is verboden te parkeren op de berijdbare gangen, de manoeuvreerruimte en voor de nooduitgangen; de voertuigen dienen dus dadelijk gestald te worden. Eveneens is het absoluut verboden in de garage of op de doorritten: - kinderen te laten spelen; - dieren te laten rondlopen; - gebruik te maken van toeters of andere geluidmakende verwittigingsystemen, alsmede van een vrije uitlaatbuis; - motoren nutteloos te laten draaien; alle ontsnapping of verbranding van olie of benzine dient te worden vermeden; - auto s of motos te wassen. De fietsenberging is exclusief bestemde voor het stallen van fietsen. Artikel 18 - Nutsvoorzieningen. Contracten voor levering van water, gas, elektriciteit en voor teledistributie kunnen namens de mede-eigenaars door de bouwheer worden gesloten. De bouwheer heeft ook de bevoegdheid om namens de mede-eigenaars contracten te sluiten voor de levering van diensten, en om met derden overeenkomsten te sluiten waarbij met het oog op technische diensten en leveringen, een recht van gebruik, overdracht van eigendomsrecht, huur, erfpacht of opstal op een daartoe bestemd gemeenschappelijk lokaal wordt toegekend, bijvoorbeeld aan een gemeente, een intercommunale vereniging, een instelling van openbaar nut; daarbij kan aan die derde ook een recht van toegang onder meer over gemeenschappelijke gangen worden verleend om de lokalen te bereiken en om alle nuttige werkzaamheden uit te voeren. Door de ondertekening van de akte van aankoop verleent iedere koper van een privatieve kavel volmacht aan de bouwheer om dergelijke overeenkomsten ook bij notariële akte vast te leggen. Centrale verwarming: De centrale verwarming is individueel. Om het de bouwheer toe te laten in de winterperiode het gebouw tijdig af te werken zal er mogelijk dienen verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en van droogstoken valt ten laste van de eigenaars-kopers. Televisie en radiodistributie-telecommunicatie: Indien kabeldistributie aanwezig is zal de vooraanleg van de kabeldistributie en telecommunicatie door de bouwheer worden uitgevoerd. Iedere mede-eigenaar die wenst aan te sluiten op één van deze netten zal de aansluitingskosten en de betreffende huurgelden betalen. Met aansluitingskosten wordt hier bedoeld: de kosten voor indienststelling, het openen van de lijn, abonnementskosten, uitbreidingen aan het net, enz. Gas en elektriciteit: De vooraanleg voor elektriciteits- en eventueel ook gasvoorziening zal door de bouwheer worden uitgevoerd. Iedere mede-eigenaar zal voor het aansluiten op deze netten de aansluitingskosten en de betreffende huurgelden betalen. Met aansluitingskosten wordt hier bedoeld: de kosten voor de tellerkast, de indienststelling, het openen van de lijn, abonnementskosten, enz. De verbruikskosten van elektriciteit en eventueel gas, evenals de betreffende huurgelden zullen door iedere eigenaar betreffende zijn privatieve kavel gedragen worden. Water - riolering: 1. De vooraanleg voor watervoorziening zal door de bouwheer worden uitgevoerd. Iedere mede-eigenaar zal voor het aansluiten op het net de aansluitingskosten en de betreffende huurgelden betalen. Met aansluitingskosten wordt hier bedoeld: de kosten voor een tussenteller, de indienststelling, het openen van de leiding, abonnementskosten, enz. De verbruikskosten op de watervoorziening evenals de betreffende huurgelden zullen door iedere eigenaar betreffende zijn privatieve kavel gedragen worden. De kosten van aansluiting van de riolering vanaf de rooilijn tot het openbaar net zijn 16

17 ten laste van de initiële kopers van een kavel in voormeld gebouw. De eventuele premies die door de bouwheer door het afsluiten van deze contracten worden geïnd komen uitsluitend haar ten goede. 2. In principe zal het waterverbruik verrekend worden op basis van het verbruik aangegeven door de algemene meter en de verdeelsleutel daartoe voorzien in het reglement van mede-eigendom. 3. In elk appartement kan een tussenteller voor het waterverbruik worden voorzien. Dit stelt dan de algemene vergadering van mede-eigenaars in de mogelijkheid, met de daartoe vereiste meerderheid, te beslissen om het waterverbruik te verdelen op basis van een andere door haar te bepalen verdeelsleutel, bijvoorbeeld op basis van het werkelijk verbruik. 4. De bouwheer kan ook beslissen om van bij de aanvang individuele meters te plaatsen. Contracten: De bouwheer behoudt zich het recht voor om in naam van de mede-eigenaars, contracten af te sluiten met het oog op de levering aan het gebouw van water, gas of elektriciteit, telecommunicatie, radio- en televisiedistributie. De mede-eigenaars geven door het feit van de ondertekening van hun akte van aankoop onherroepelijk volmacht aan de bouwheer teneinde: a) alle contracten af te sluiten voor de levering van deze diensten. b) met de gemeenten, intercommunale verenigingen of instellingen van openbaar nut contracten af te sluiten van verkoop, opstal, erfpacht of huur met het oog op de vestiging in het gebouw van een lokaal waar de technische installaties met betrekking tot deze diensten kunnen worden ondergebracht. De aangestelden van deze gemeente, intercommunale verenigingen of instellingen van openbaar nut hebben het recht de gemeenschappelijke delen van het goed te betreden, teneinde de elektriciteitscabine te bereiken, alsook de tellers van elektriciteit, gas en water. De vergoedingen en premies die de bouwheer door het afsluiten van deze contracten zou kunnen bekomen, komen uitsluitend haar ten goede. Brandvoorzorgsmaatregelen: Het leveren en plaatsen van brandblusapparaten maakt geen deel uit van het aannemingscontract. Ingeval de overheid het plaatsen van blusapparaten zou opleggen, zullen alle kosten daaraan verbonden, namelijk huur- of aankoopprijs, de plaatsingskosten en dergelijke, ten laste van de verkrijgers vallen van de appartementen en andere privatieve elementen in evenredigheid tot hun aandeel in de gemene delen. Artikel 19 (Schotel)Antenne en ontvangers. (Schotel)Antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie worden niet op het dak geplaatst dan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. De bouwheer kan echter tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zelf beslissen om alternatieve energie voorzieningen te plaatsen op het dak. Artikel 20 - Onderhouds- en herstellingswerken. 1. De reiniging, het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken, evenals van privatieve elementen die zichtbaar zijn vanuit de straat of vanuit gemeenschappelijke delen van het gebouw, worden uitgevoerd op de tijdstippen en op de wijze door de syndicus vastgesteld, wanneer ze als daden van bewaring of voorlopig beheer gelden; voor werken die niet van bewaring of voorlopig beheer zijn wordt de beslissing door de algemene vergadering genomen. 2. Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die ontstaat als gevolg van dergelijke werken. Artikel 21 - Initiatiefrecht van de mede-eigenaars. 1. Iedere mede-eigenaar kan aan de algemene vergadering vragen om de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren. 17

18 2. Wanneer in de algemene vergadering daartoe de vereiste meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om zelfstandig, doch op kosten van de vereniging, de door hem gewenste werken aan de gemeenschappelijke delen te laten uitvoeren, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn. 3. Wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden tegen de uitvoering van dergelijke werken verzet, kan de mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke delen. Artikel 22 - Schade door de mede-eigenaars veroorzaakt. 1. Vergoeding van schade veroorzaakt aan een mede-eigenaar, die ten laste komt van de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars wordt tussen alle mede-eigenaars, ook door het slachtoffer, in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke zaak omgeslagen. 2. De mede-eigenaar die een vordering instelt als vermeld in het vorige artikel is bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing, voor zover de wet daarin voorziet. Afdeling 3.- Criteria en berekeningswijze van de verdeling van de lasten. Artikel 23 - Opsomming. Zijn gemeenschappelijk, alle lasten en kosten die betrekking hebben op: 1. de uitgaven in verband met het onderhoud, het gebruik, de herstelling, de vernieuwing, het beheer van de gemeenschappelijke zaken; 2. de schadevergoeding door de gemeenschap of vereniging verschuldigd; 3. alle andere schulden, lasten en kosten, gemaakt in het belang van de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars of door haar verschuldigd; 4. de kosten van een rechtsgeding door of tegen de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars ingespannen; 5. belastingen, taksen en retributies, voor zover deze niet bij afzonderlijke aanslag ten laste van een eigenaar worden gebracht; 6. alle andere schulden, lasten en kosten, gemaakt in het belang van de gemeenschap of vereniging van mede-eigenaars of door haar verschuldigd; 7. de kosten in verband met het bodemsaneringsdecreet betreffende de overdracht van een privatieve kavel, zoals bijvoorbeeld de actualisatie van het oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk voor de verkoop van een privatieve kavel, indien op het goed Vlarebo-activiteiten worden of werden uitgeoefend. Artikel 24 - Bijdrage in deze lasten. 1. In de gemeenschappelijke lasten draagt iedere mede-eigenaar bij, hetzij volgens de waarde van de privatieve kavels, hetzij in evenredigheid met het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten in deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve kavels, zoals hierna nader bepaald. 2. Iedere mede-eigenaar kan de algemene vergadering vragen de verdeling van de lasten in de gemeenschappelijke delen te wijzigen, indien die verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen of door een mede-eigenaar ontwikkelde activiteit of uitgevoerde werken, onverminderd zijn recht om zich tot de rechter te wenden in de mate waarin de wet in een dergelijke mogelijkheid voorziet. Artikel 25 - Verdeling van de lasten. 1. Algemene verdeelsleutel. Alle lasten zullen tussen alle mede-eigenaars van het gebouw worden omgeslagen in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen, tenzij in een afwijkende verdeelsleutel is voorzien. 2. Bijzondere verdeelsleutels. De lasten betreffende de zaken voorwerp van een bijzonder gebruiksrecht zullen om- 18

19 geslagen worden tussen de mede-eigenaars die er het uitsluitend genot en gebruik van hebben, elk in verhouding tot hun aandelen in de mede-eigendom. Bijdrage in de procedurekosten en de erelonen van de advocaat a) Bij een procedure ingesteld door één mede-eigenaar tegen de vereniging van medeeigenaars: * Indien de ingestelde vordering door de rechter gegrond wordt verklaard, zal deze mede-eigenaar/eiser vrijgesteld zijn van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. * Indien de ingestelde vordering door de rechter gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede- eigenaar/eiser vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd. b) Bij een procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars tegen één mede-eigenaar: * Indien de ingestelde vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. * Indien de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 3. Kosten van de terrassen. Alle hoe genaamde uitgaven met betrekking tot de terrassen, ongeacht het feit of ze al dan niet geheel of gedeeltelijk de functie van dak vervullen, worden forfaitair als volgt verdeeld en ongeacht het privatief karakter van hun bevloering en bekleding : - de helft ten laste van de eigenaar van het betrokken terras - de overige helft ten laste van alle mede-eigenaars van de appartementen met terrassen, inbegrepen de eigenaar van het terras, volgens hun aandeel in de gemeenschappelijke zaken. De eigenaar van een privatieve kavel met terrassen verbindt er zicht toe de terrassen als een goede huisvader te onderhouden; bij gebreke daaraan kan de syndicus het noodzakelijke onderhoud op kosten van de in gebreke blijvende eigenaar laten uitvoeren. Ingeval herstelling noodzakelijk wegens slecht of onvoldoende onderhoud, dan vallen de kosten ervan uitsluitend ten laste van de in gebreke gebleven eigenaar. Artikel 26 - Werk- en reservekapitaal. 1. Werkkapitaal. Met de term werkkapitaal wordt aangeduid de som van de door de mede-eigenaars betaalde voorschotten en provisies, die dienen als voorziening voor het betalen van de periodieke gemeenschappelijke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke gedeelten, de beheerskosten en de verzekeringspremies voor de vereniging van mede-eigenaars. Het bedrag van de voorziening of provisie en de periodiciteit van betaling ervan (maandelijks, drie- of zesmaandelijks, jaarlijks) wordt bij de eerste verkoop van een privatieve kavel door de bouwheer bepaald, en zodra ze bijeengekomen is, door de algemene vergadering. De betaling wordt periodiek door de syndicus gevraagd of gevorderd en door hem ontvangen, om te worden aangewend voor de betaling van de gemeenschappelijke lasten als vermeld. Op de periodieke afrekeningen vermeldt de syndicus afzonderlijk het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde B.T.W. Jaarlijks wordt de afrekening door de syndicus aan de algemene vergadering van mede-eigenaars ter goedkeuring voorgelegd, en wordt zonodig het bedrag van de provisie voor het volgend jaar aangepast. Voor niet verkochte appartementen worden de gemeenschappelijke kosten door de bouwheer te betalen tot de helft herleid; voor niet verkochte autostaanplaatsen en ber- 19

20 gingen betaalt de bouwheer geen gemeenschappelijke kosten. Betaling van gevraagde of gevorderde voorzieningen of provisies houdt geenszins goedkeuring van de afrekening in; deze wordt enkel geldig door de algemene vergadering gegeven. 2. Reservekapitaal. Met de term reservekapitaal wordt aangeduid de som van de periodieke inbrengen van gelden bestemd voor het dekken van niet-periodieke gemeenschappelijke uitgaven, zoals het herstellen of vernieuwen van een lift, het leggen van een nieuwe dakbedekking. De omvang van deze reserve-inbrengen wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De inning, het beheer en de besteding ervan wordt aan de syndicus toevertrouwd. Voor niet verkochte kavels wordt geen reserve-inbreng gestort. Artikel 27 - Onverdeeldheid - Vruchtgebruik. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een kavel in vruchtgebruik (of ander zakelijk gebruiksrecht) en blote eigendom, of wanneer een kavel het voorwerp is van een gewone onverdeeldheid, zijn de kosten aan deze kavel verbonden door alle deelgenoten met ondeelbaarheid en hoofdelijkheid tussen hen verschuldigd, zonder dat wie ook onder hen enig voorrecht van uitwinning of wettelijke of conventionele verdeelsleutel voor deze kosten aan de vereniging van mede-eigenaars of aan de syndicus die namens de vereniging optreedt mag tegenwerpen. Artikel 28 - Overdracht van een kavel. 1. Eigendomsoverdracht: In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel deelt de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen : 1 het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in 5, tweede en derde lid; 2 het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen; 3 de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten; 4 in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom; 5 de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 6 een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd. Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van diens verzuim. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen : 1 het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 2 een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, als- 20

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE Den Anker Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich 016 65 90 90 0491 30 20 33 INFORMATIEBROCHURE 26/03/2013 De verstrekte informatie kan op elk moment wijzigen. 0491 30 20 33-1

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie