STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28"

Transcriptie

1 Datum : Rep. : Dossier : /001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris te Koekelare. ZIJN VERSCHENEN I. "JUVA PROJECTS", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer en BTW-plichtig onder het nummer BE , opgericht bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris op 29 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2010 onder nummer , waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. Hier vertegenwoordigd door de Heer Frank Florent Simonne DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 88 (rijksregisternummer , hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, nummer identiteitskaart , geldig tot 5 augustus 2010), handelend in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 29 van de statuten, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap en er tegelijk mee bekendgemaakt. Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 1. II. "DELANCKER F", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer en BTW-plichtig onder het nummer BE Opgericht onder de benaming Voeding Frank bij onderhandse overeenkomst, op 21 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer , waaromtrent een verbetering werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (de datum van de onderhandse akte is 8 september 1988) onder nummer Waarvan de statuten werden gewijzigd houdende ondermeer naamswijziging in de huidige - bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hooglede op 29 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1993, onder nummer en voor een laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris op 31 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2009 onder het nummer 1

2 , houdende onder meer de omvorming van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hier vertegenwoordigd door de Heer Frank Florent Simonne DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 88 (rijksregisternummer , hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, nummer identiteitskaart , geldig tot 5 augustus 2010), handelend in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 29 van de statuten, hiertoe benoemd bij de omvorming van de vennootschap en er tegelijk mee bekendgemaakt. Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 2. De comparanten sub I. en II. worden verder tevens samen aangeduid als de grondeigenaar. III. DE GOUDEN TRIANGEL", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Ringlaan 88. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer BTW-nummer BE Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 7 februari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 26 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 februari daarna onder het nummer en voor het laatst bij akte verleden voor genoemde geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen op 28 juni 2011 (houdende uitbreiding van het maatschappelijk doel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juli daarna onder het nummer Hier vertegenwoordigd door * (zaakvoerder ad-hoc gezien strijdigheid van belangen) Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 3 of bouwheer. VOORAFGAANDE UITEENZETTING Comparanten sub 1. en sub 2. zijn onverdeelde eigenaars van volgende onroerende goederen : BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN STAD GISTEL 1e afdeling 1. Een af te breken handelshuis met woning met meegaande grond en aanhorigheden, gelegen aan de Hoogstraat nummer 24, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en volgens 2

3 recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A nummer 864/E, voor een oppervlakte van drie are achtenzestig centiare (03a 68ca). Kadastraal inkomen: achthonderd twintig euro ( 820,00). 2. Een af te breken handelshuis met woning met meegaande grond en aanhorigheden, gelegen aan de Hoogstraat nummer 26/28, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A nummer 867/C, voor een oppervlakte van vijf are éénenzeventig centiare (05a 71ca). Kadastraal inkomen: tweeduizend en vijfentwintig euro ( 2.025,00). OORSPRONG VAN EIGENDOM Voormelde onroerende goederen behoren thans in onverdeeldheid toe, enerzijds aan de BVBA Juva Projects, voornoemd, voor zevenenzestig komma veertien procent (67,14 %) (of 6.714/10.000sten) in volle eigendom en anderzijds aan de BVBA Delancker F. ; voornoemd, voor tweeëndertig komma zesentachtig procent (32,86 %) (of 3.286/10.000sten) in volle eigendom, ingevolge aankoop ervan in die verhouding van 1) Mevrouw Godelieve Emma Passchyn te Gistel, 2) Mevrouw Lucrece Rachel Juliana Pauwels te Gistel, 3) Mevrouw Els Vanhonsebrouck te Roosdaal en 4) Mevrouw An Vanhonsebrouck te Gistel, bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen, met tussenkomst van notaris Marc Coudeville te Oostende, op 16 juli 2010, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit 062-T Voorschreven onroerend goed sub 1. behoorde oorspronkelijk toe aan de heer Eduard Wilfried Vanhonsebrouck, te Gistel, ingevolge openbare aankoop van de vereniging zonder winstoogmerk Vereniging voor Jeugdbescherming Jongens- en Meisjeshulp, te Turnhout, bij proces-verbaal van definitieve toewijzing opgemaakt door notaris Johan Verhaeghe te Gistel op 6 november 1973, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 4 januari 1974, boek 2218 nummer 6. De heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, is overleden op 5 juni 2009 waarbij zijn nalatenschap is toegevallen voor de geheelheid vruchtgebruik aan zijn langstlevende echtgenote Lucrece Pauwels, voornoemd, en aan zijn twee kinderen Vanhonsebrouck 1/ Els en 2/ An, beiden voornoemd, elk een/tweede blote eigendom. Voorschreven onroerend goed sub 2. behoorde oorspronkelijk toe aan mevrouw Godelieva Passchyn, voornoemd, voor de volle eigendom ingevolge afstand-verdeling tussen haar zelf, mevrouw Germana en Maria Passchyn en de heer Wilfried Passchyn, bij akte verleden voor notaris Paul Ancot, te Gistel, op 5 oktober 1956, overgeschreven op toen nog enige 3

4 hypotheekkantoor te Brugge op 13 oktober daarna, boek 9419 nummer 16. Bij akte verleden voor notaris Agnes Porters te Middelkerke (Westende) op 30 april 1991, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 28 juni 1991, boek 7327 nummer 13, heeft mevrouw Godelieva Passchyn, voornoemd, de naakte eigendom van dit goed geschonken aan de heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, met behoud van het levenslang vruchtgebruik. De heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, is overleden op 5 juni 2009 waarbij zijn nalatenschap is toegevallen voor de geheelheid vruchtgebruik aan zijn langstlevende echtgenote Lucrece Pauwels (i.e.eventueel vruchtgebruik), voornoemd, en aan zijn twee kinderen Vanhonsebrouck 1/ Els en 2/ An, beiden voornoemd, elk een/tweede blote eigendom. BODEMDECREET. 1. De comparanten sub 1. en sub 2. verklaren dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risicoinrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. De inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 18 augustus 2011, luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 3. De comparanten sub 1. en sub 2. verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hoger vermelde bodemattesten, met betrekking tot voormelde onroerende goederen verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 4

5 Voor zover voorgaande verklaring door de comparanten sub 1. en sub 2. te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de comparanten sub 1. en sub 2. hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. AFSTAND VAN HET RECHT VAN NATREKKING - TOESTEMMING TOT BOUWEN De comparant sub 3. stelt aan de comparanten sub 1. en 2. voor om de hiervoor beschreven gebouwen af te breken en er een onroerend complex op te richten, te noemen Residentie t Ankertje, dat zal onderworpen zijn aan de horizontale verdeling van het eigendomsrecht en de medeëigendom overeenkomstig artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek. Bij afzonderlijke onderhandse overeenkomst, zijn comparanten sub 1., 2. en 3. onder meer overeengekomen wat volgt : 1. Comparanten sub 1. en sub 2. verklaren bij deze overeenkomst toestemming te hebben verleend aan de comparant sub 3., om op de hiervoor beschreven percelen grond, na afbraak van de bestaande gebouwen, een nieuwbouwcomplex op te richten, zoals hierna bepaald, onder de naam Residentie t Ankertje. 2. In aansluiting met deze toestemming tot bouwen, verklaart de comparant sub 1. bij deze overeenkomst volledig te hebben verzaakt aan zijn recht van natrekking van het gebouw op voormelde percelen grond, dat hem toekomt overeenkomstig de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode verstrijkende vijf (5) jaar na de ondertekening van onderhavige authentieke akte, ten voordele van de comparant sub 3., die vertegenwoordigd zoals gezegd, aanvaardt. 3. In aansluiting met deze toestemming tot bouwen, verklaart de comparant sub 2. bij deze overeenkomst zich de grondaandelen te hebben voorbehouden die de juridische basis zullen vormen van dee hierna vermelde privatieven. 5

6 4. De toelating tot afbraak en tot bouwen zal nooit de verantwoordelijkheid van de comparanten sub 1 en sub 2.in het gedrang kunnen brengen voor wat betreft de voorgenomen bouwwerken. Deze verantwoordelijkheid berust volledig op de comparant sub 3., die alleen en op zijn kosten zal moeten instaan voor de regeling van alle geschillen (zo met naburige eigenaars, huurders, gemeentelijke of stedenbouwkundige diensten), die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot het gebouw, zonder enige tussenkomst vanwege of verhaal tegen de comparanten sub 1. en sub 2. Alle veroordelingen, zelfs indien deze tegen de comparanten sub 1. en sub 2. zijn uitgesproken, zullen in dit verband volledig moeten gedragen worden door de comparant sub Overeenkomstig het hiervoor geformuleerd voorbehoud verklaart de comparant sub 2. met name de BVBA Delancker F., zich voor te behouden in de grond dienende tot basis van de Residentie t Ankertje : de volgende privatieven, hierna uitvoeriger beschreven : 1) het handelsgelijkvloers HGV0, gelegen op het gelijkvloers met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 2) de garagebox G09 gelegen in de kelderverdieping met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 3) De gecombineerde parking en garagebox P2/G12 gelegen in de kelderverdieping met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 4) De zeven parkings P7, P8, P9, P10, P11, P12 en P13, allen gelegen in de kelderverdieping met de respectievelijke daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; De comparant sub 3. verbindt er zich toe de privatieven die de comparant sub 2. zich voorbehoudt, te bouwen en af te werken overeenkomstig de plannen en het lastenkohier, alsmede de speciale voorwaarden tussen partijen overeengekomen, waarvan zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan de inhoud hier terug over te nemen. STATUTEN VAN HET GEBOUW (basisakte + reglement van mede-eigendom) Thans verklaren de comparanten dat zij voornemens zijn de verschillende privatieven waaruit het te bouwen appartementsgebouw zal samengesteld zijn, afzonderlijk te verkopen. De comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen vastleggen zoals hierna vermeld. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. 6

7 BENAMING VAN HET GEBOUW Het gebouw krijgt de benaming Residentie t Ankertje. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van medeeigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt de benaming Vereniging van medeeigenaars van de Residentie t Ankertje Hoogstraat te 8470 Gistel. Zij heeft haar zetel in het gebouw. Alle documenten uitgaande van de vereniging van medeeigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. AANGEHECHTE DOCUMENTEN. Aan deze akte worden gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur te zijn ondertekend door partijen en mij, notaris : 1) een kopie van de Stedenbouwkundige Vergunning, afgeleverd door de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 7 juli 2011; 2) een kopie van de goedgekeurde bouwplannen die zijn opgemaakt door BVBA Jonckheere ir-architecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5, te weten: plan 01/04: liggings-, omgevings- en inplatingsplan. Terreinprofiel; 7

8 plan 02/04: kelder-riolering. Grondplan gelijkvloers; plan 03/04: 1 e, 2 e en dakverdiep; plan 04/04: gevels en doorsnede. 3) Het verslag in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek, opgesteld door BVBA Jonckheere irarchitecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5; 4) Het lastenboek. De plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. De plannen en stedenbouwkundige vergunning worden ne varietur ondertekend door de partijen en mij, notaris, om mee ter registratie aangeboden te worden. Zij moeten evenwel niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor worden aangeboden. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN. De comparanten verklaren zich het recht voor te houden om volgende handelingen te verrichten, zonder uit hoofde hiervan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te weten: 1. één of meerdere lokalen van het ene appartement naar het andere over te brengen; en in het algemeen de samenstelling te wijzigen van de niet overgedragen appartementen; 2. een tussenmuur te verplaatsen, te verwijderen of bij te voegen om de inrichting van een privatieve kavel te wijzigen; 3. twee of meerdere privatieve kavels samen te voegen; 4. sommige privatieve gedeelten die niet afgesloten zijn, af te sluiten of dicht te metselen, of om muren en afsluitingen te verwijderen. De uit te voeren wijzigingen zullen geen schade mogen toebrengen aan de structuur en de stevigheid van het gebouw. Zij zullen het totaal aantal tienduizendsten der gemene delen niet kunnen wijzigen, evenmin als het aandeel in de gemene delen van een privatieve kavel. Bij splitsing of samenvoeging van kavels ingevolge hetgeen voorafgaat is geen wijzigende basisakte vereist zolang de aandelen in de gemene delen van de gesplitste of samengevoegde kavels na splitsing of samenvoeging dezelfde zijn als voorheen. 5. de plannen te wijzigen om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de 8

9 nutsvoorzieningen; 6. bepaalde materiaal-, installatiekeuzes of andere keuzes te veranderen opdat het gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving, de normen en de regels van goed vakmanschap, bijvoorbeeld maar niet limitatief: de afmetingen van de voorziene technische kokers wijzigen, de dimensies van de wanden wijzingen, enzoverder. MANDAAT De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. HOOFDSTUK 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW EN VERDELING IN PRIVÉ- EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED. Stad GISTEL 1 e afdeling Een APPARTEMENTSGEBOUW op en met grond, op te richten op een perceel grond gelegen aan de Hoogstraat , gekadastreerd volgens titel en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, onder de sectie A, nummers 864/E en 867/C voor een totale oppervlakte van negen aren negenendertig centiaren (09a 39ca). AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS. Artikel 1. Omschrijving begrip kavels. De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. In de kelderverdieping bevinden zich: -2 gecombineerde parkings/garageboxen, genummerd P1/G11 en P2/G12: -11 parkings, genummerd van P3 tot en met P13; -10 garageboxen, genummerd van G01 tot en met G10; -1 berging, genummerd B1 Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich één handelsgelijkvloers, genummerd HGV0 Op de eerste verdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-1, B-1 en C-1. 9

10 Op de tweede verdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-2, B-2 en C-2. Op de dakverdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-3, B-3 en C-3. Artikel 2. Opsomming privatieve kavels. 1. De kelderverdieping : 1. Twee gecombineerde parkings en garageboxen, genummerd P1/G11 en P2/G12, bevattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom Enerzijds de voorliggende parking met afbakeningslijn en anderzijds de achterliggende garagebox met poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --drieëndertig/tienduizendsten (33/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de combinatie P1/G11; --zesendertig/tienduizendsten (36/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de combinatie P2/G12; Opmerking : de respectieve gecombineerde parkinggarageboxen P1/G11 en P2/G12 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, derwijze dat de parking P1 nooit vervreemd kan worden zonder de garagebox G11 (of vice-versa) en de parking P2 nooit vervreemd kan worden zonder de garagebox G12 (of vice-versa). 2. Elf parkings, genummerd van P3 tot en met P13 elk bevattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom De parking zelf met afbakeningslijn. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --vijftien/tienduizendsten (15/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P3; -zestien/tienduizendsten (16/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parkings P4 tot en met P10 alsook de parking P12; -achttien/tienduizendsen (18/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P11; --zeventien/tienduizendsen (17/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P13; 3. Eén (1) berging, genummerd B1, bevattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom De berging zelf met haar toegangsdeur. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid Negen/tienduizendsten (9/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 4. Tien (10) garageboxen, genummerd van G01 tot en met G10 elk bevattende: 10

11 a) in privatieve en uitsluitende eigendom De garage zelf met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --negentien/tienduizendsten (19/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garagebox G01; -achttien/tienduizendsten (18/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garageboxen G02 tot en met G08 alsook wat betreft de garagebox G10; -éénentwintig/tienduizendsen (21/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garagebox G09; 2. Het gelijkvloers: De handelsruimte genummerd HGV0, gelegen op het gelijkvloers, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur aan de straatzijde, de eigenlijke handelsruimte, de berging voor de handelsruimte, het toilet met sas voor de handelsruimte, de inkomdeur aan de achterzijde. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Drieduizend honderd veertien/tienduizendsten (3.114/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. De eerste verdieping: 1. Het appartement genummerd A-1, gelegen op de eerste verdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Negenhonderd en tien/tienduizendsten (910/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-1, gelegen op de eerste verdieping, in het midden, tussen de appartementen A-1 en C- 1, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zeshonderd tweeëntwintig/tienduizendsten (622/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 11

12 3. Het appartement genummerd C-1, gelegen op de eerste verdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd tweeënzeventig/tienduizendsten (772/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 4. de tweede verdieping: 1. Het appartement genummerd A-2, gelegen op de tweede verdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Achthonderd tweeënzestig/tienduizendsten (862/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-2, gelegen op de tweede verdieping, in het midden, tussen de appartementen A-2 en C- 2, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Vijfhonderd negenentachtig/tienduizendsten (589/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Het appartement genummerd C-2, gelegen op de tweede verdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd drieëndertig/tienduizendsten (733/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 5. de dakverdieping: 1. Het appartement genummerd A-3, gelegen op de dakverdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : 12

13 a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd achtentachtig/tienduizendsten (788/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-3, gelegen op de dakverdieping, in het midden, tussen de appartementen A-3 en C-3, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet (met sas), de badkamer, de woonkamer, de open keuken, de berging, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Vijfhonderd vijftien/tienduizendsten (515/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Het appartement genummerd C-3, gelegen op de dakverdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer, de open keuken, het terras aan de achterzijde, de berging, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zeshonderd vijfenvijftig/tienduizendsten (655/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. BIJZONDERE BEPALINGEN 1. Terrassen. Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding van de terrassen is eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen (ruwbouw) gemeenschappelijk. De terrassen zijn aangeduid op de plannen. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding, de bevloering en de balustrades, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op 13

14 kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Parkings en garageboxen (Niveau -1). Op de manoeuvreerruimte tussen de parkings en de garageboxen zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de doorgang naar de trappen en naar de diverse bergingen te allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 3. Elektriciteitsbevoorrading. Voor zover de elektriciteitsmaatschappij zou vragen één der bergingen of een ander deel van het gebouw te mogen gebruiken voor de elektriciteitsbevoorrading kunnen de comparanten of één hunner hiertoe toelating geven en hiertoe alle akten tekenen houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke rechten. In voorliggend geval zal de syndicus hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 4. Toegang Bestemming van de grond. De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De bouwheer houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. 5. Handelsruimte a. Gezien de handelsruimte (gelijkvloerse verdieping) over een eigen toegangsdeur beschikt uitgevende op de Hoogstraat, dient zij niet tussen te komen in de kosten van onderhoud, verbruik, herstel en vernieuwing van de algemene inkomhall, noch van de traphall met trap met trappen, noch van de lift, noch van de autolift. b. De titularis van de handelsruimte heeft het recht om een klimatisatie- en ventilatie-installatie te plaatsen, omvattende de plaatsing van ondermeer uit- of inblaasroosters in de gevels alsook een buitentoestel aan de achtergevel van het gebouw, waartoe de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegang heeft teneinde nazicht, herstellings- en vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. 14

15 c. De handelsruimte mag gebruikt worden voor de uitbating als grootwarenhuis en/of voor andere commerciële doeleinden, kantoren of voor de uitoefening van een vrij beroep, maar niet als stapelplaats. Dit alles zonder uitsluiting of voorbehoud of toestemming van de medeeigenaars. Het is de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegelaten om op zijn uitsluitende kosten alle verbouwingswerken aan zijn gevels te laten uitvoeren zonder dat daartoe het akkoord van de algemene vergadering moet worden bekomen. Dit alles mits de eventuele toelating van de bevoegde overheden en voor zover deze werken in overeenstemming zijn met de stijl, standing en harmonie van het gebouw. Deze werken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van de architect van het gebouw. Zijn kosten en erelonen zijn uitsluitend ten laste van titularis van de betreffende handelsruimte. Dit alles op zijn verantwoordelijkheid, onder meer wat betreft verzakkingen, beschadigingen en andere ongevallen en ongemakken die hiervan het gevolg zouden kunnen zijn zowel aan de gemeenschappelijke delen als de aan derden toebehorende privatieve delen. d. Voor de vensters van de gelijkvloerse handelsruimte mag op gelijk welke wijze publiciteit gevoerd worden voor de activiteiten in deze handelsruimte. Voor het gebouw zullen borden mogen geplaatst worden en op de gevelvlakken van de gelijkvloerse handelsruimte mogen tevens lichtreclames geplaatst worden (bestaande uit op het gevelvlak geplaatste langse lichtreclames en dwars op het gevelvlak geplaatste lichtreclames), dit zelfs indien dit op de gemeenschappelijke delen is, doch alsdan met niet meer dan beperkte hinder voor de overige mede-eigenaars en bewoners en waartoe de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegang heeft teneinde nazicht, herstellings- en vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. Artikel 3. Onderdelen van privatieve kavels. Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals ondermeer hetgeen hierna is beschreven, te weten: de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken; de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken; 15

16 de balustrades, de bevloering en de bekleding van de terrassen; de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden; de sanitaire installaties; de schrijnwerkerij; de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener; de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. Buiten de kavel: de drukknopjes en naamplaatjes; de bellen aan de inkomdeur; de brievenbussen aan de gevels of in de voortuinstrook; behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. Artikel 4. Omschrijving begrip aandelen. Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. Artikel 5. Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. A. Ondergronds. de funderingen; de ondergrondse leidingen en buizen; de riolering; de regenwaterputten; de liftkoker en de personenlift; de liftkoker en de autolift; de trap en traphall die binnen het gebouw uitkomt; de trap en traphall die buiten het gebouw uitkomt; de pompput; de berging vuilnis; de berging kuisgerief; het tellerlokaal elektriciteit; het tellerlokaal gas; het technisch lokaal autolift; de fietsenberging; de manoeuvreerruimte voor parkings en garageboxen; de opvang regenwater; B. Gelijkvloers. de trap en traphal; 16

17 de liftkoker en de personenlift; de poort voor de autolift; de liftkoker en de autolift; de gemeenschappelijke inkomdeur; de gemeenschappelijke inkomhall met de brievenbussen en de parlofoon/videofooninstallatie; de verluchtingskokers. C. Eerste verdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. D. Tweede verdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. E. Dakverdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. de daken. F. Op alle niveau s. de ruimten en schouwen voor verluchting, afvoer, aanvoer en leidingen die zich niet geheel binnen een privatieve kavel bevinden. Artikel 6. Gemeenschappelijke zaken. Zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars die ook door alle mede-eigenaars worden gebruikt. De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle mede-eigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen (onverminderd de exclusieve genotsrechten van terrassen zoals hoger vermeld bij de beschrijving van de privatieven) : de grond (bebouwde en niet-bebouwde oppervlakten) de grondvesten en steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten de bekleding en versiering van de gevels het dak met zijn bedekking de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan desgevallend : de gemeenschappelijke radio- en televisieantenne en/of schotelantenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter 17

18 uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden alle keermuren in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw. De kosten van de gemeenschappelijke delen van de diverse privatieven zullen gedragen worden door de eigenaars van deze privatieven tot beloop van hun aandeel in de gemene delen van het gebouw, met uitzondering van de kosten met betrekking tot het onderhoud, vernieuwing en herstelling van de balustrades en bekleding van de terrassen die zullen gedragen worden door de eigenaars van de appartementen die er het genot van hebben. AFDELING 4. VERDELING VAN DE GEMENE AANDELEN. Elke privatieve kavel heeft een aandeel in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Het totaal bedraagt tienduizend (10.000) eenheden. Deze worden toebedeeld als volgt, overeenkomstig het verslag dat in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld door de BVBA Jonckheere ir-architecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel: TABEL Garage G01 19 Garage G02 18 Garage G03 18 Garage G04 18 Garage G05 18 Garage G06 18 Garage G07 18 Garage G08 18 Garage G09 21 Garage G10 18 Garage G11/parking 33 P1 Garage G12/parking 36 P2 Parking P3 15 Parking P4 16 Parking P5 16 Parking P6 16 Parking P

19 Parking P8 16 Parking P9 16 Parking P10 16 Parking P11 18 Parking P12 16 Parking P13 17 Berging B1 9 Handelsgelijkvloers HGV0 Appartement A Appartement B Appartement C Appartement A Appartement B Appartement C Appartement A Appartement B Appartement C Totaal : HOOFDSTUK II - REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. AFDELING 1.- RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN. Artikel 1. Algemene interpretatieregel. De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van medeeigendom en door de wet. Artikel 2. Splitsing en samenvoeging van kavels. Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan eigenaars van een kavel van het gebouw. Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mogen zowel verticaal als horizontaal samengevoegd worden. Indien deze samenvoeging de stevigheid of het esthetisch uitzicht van het gebouw in het gedrang kan brengen, moet het voorschrift van artikel 4 hierna in acht genomen worden. Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels verbonden aandelen samengeteld. Indien een kavel gesplitst wordt, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de omdeling van de daaraan verbonden aandelen. Artikel 3. Uitzicht van privatieve kavels. 19

20 Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn, dit met uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld werd m.b.t. de gelijkvloerse handelsruimte. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden. Aan ramen en terrassen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden, dit met uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld werd m.b.t. de gelijkvloerse handelsruimte; aldus wordt geen was gehangen aan de terrassen van het gebouw, en worden daar ook geen antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie geplaatst. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen door de mede-eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus zal worden bepaald. Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de gemeenschappelijke kosten. Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met eventuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en bij de belinstallatie. De syndicus waakt hierover. Eenvormigheid moet eveneens heersen voor het uitzicht van de gordijnen. Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonnewering. Zonnewering is toegelaten, doch slechts volgens een uniforme kleur aanvaard door de syndicus, evenwel op kosten en verantwoordelijkheid van iedere eigenaar te plaatsen. Artikel 4. Werken aan privatieve kavels. Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander door hem aan te 20

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie