STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28"

Transcriptie

1 Datum : Rep. : Dossier : /001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris te Koekelare. ZIJN VERSCHENEN I. "JUVA PROJECTS", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer en BTW-plichtig onder het nummer BE , opgericht bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris op 29 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2010 onder nummer , waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. Hier vertegenwoordigd door de Heer Frank Florent Simonne DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 88 (rijksregisternummer , hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, nummer identiteitskaart , geldig tot 5 augustus 2010), handelend in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 29 van de statuten, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap en er tegelijk mee bekendgemaakt. Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 1. II. "DELANCKER F", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer en BTW-plichtig onder het nummer BE Opgericht onder de benaming Voeding Frank bij onderhandse overeenkomst, op 21 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer , waaromtrent een verbetering werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (de datum van de onderhandse akte is 8 september 1988) onder nummer Waarvan de statuten werden gewijzigd houdende ondermeer naamswijziging in de huidige - bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hooglede op 29 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1993, onder nummer en voor een laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris op 31 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2009 onder het nummer 1

2 , houdende onder meer de omvorming van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hier vertegenwoordigd door de Heer Frank Florent Simonne DELANCKER, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 88 (rijksregisternummer , hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, nummer identiteitskaart , geldig tot 5 augustus 2010), handelend in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 29 van de statuten, hiertoe benoemd bij de omvorming van de vennootschap en er tegelijk mee bekendgemaakt. Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 2. De comparanten sub I. en II. worden verder tevens samen aangeduid als de grondeigenaar. III. DE GOUDEN TRIANGEL", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Ringlaan 88. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer BTW-nummer BE Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 7 februari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 26 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 februari daarna onder het nummer en voor het laatst bij akte verleden voor genoemde geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen op 28 juni 2011 (houdende uitbreiding van het maatschappelijk doel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juli daarna onder het nummer Hier vertegenwoordigd door * (zaakvoerder ad-hoc gezien strijdigheid van belangen) Welke comparant verder aangeduid wordt als comparant sub 3 of bouwheer. VOORAFGAANDE UITEENZETTING Comparanten sub 1. en sub 2. zijn onverdeelde eigenaars van volgende onroerende goederen : BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN STAD GISTEL 1e afdeling 1. Een af te breken handelshuis met woning met meegaande grond en aanhorigheden, gelegen aan de Hoogstraat nummer 24, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en volgens 2

3 recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A nummer 864/E, voor een oppervlakte van drie are achtenzestig centiare (03a 68ca). Kadastraal inkomen: achthonderd twintig euro ( 820,00). 2. Een af te breken handelshuis met woning met meegaande grond en aanhorigheden, gelegen aan de Hoogstraat nummer 26/28, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A nummer 867/C, voor een oppervlakte van vijf are éénenzeventig centiare (05a 71ca). Kadastraal inkomen: tweeduizend en vijfentwintig euro ( 2.025,00). OORSPRONG VAN EIGENDOM Voormelde onroerende goederen behoren thans in onverdeeldheid toe, enerzijds aan de BVBA Juva Projects, voornoemd, voor zevenenzestig komma veertien procent (67,14 %) (of 6.714/10.000sten) in volle eigendom en anderzijds aan de BVBA Delancker F. ; voornoemd, voor tweeëndertig komma zesentachtig procent (32,86 %) (of 3.286/10.000sten) in volle eigendom, ingevolge aankoop ervan in die verhouding van 1) Mevrouw Godelieve Emma Passchyn te Gistel, 2) Mevrouw Lucrece Rachel Juliana Pauwels te Gistel, 3) Mevrouw Els Vanhonsebrouck te Roosdaal en 4) Mevrouw An Vanhonsebrouck te Gistel, bij akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Christophe Vandeurzen, met tussenkomst van notaris Marc Coudeville te Oostende, op 16 juli 2010, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit 062-T Voorschreven onroerend goed sub 1. behoorde oorspronkelijk toe aan de heer Eduard Wilfried Vanhonsebrouck, te Gistel, ingevolge openbare aankoop van de vereniging zonder winstoogmerk Vereniging voor Jeugdbescherming Jongens- en Meisjeshulp, te Turnhout, bij proces-verbaal van definitieve toewijzing opgemaakt door notaris Johan Verhaeghe te Gistel op 6 november 1973, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 4 januari 1974, boek 2218 nummer 6. De heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, is overleden op 5 juni 2009 waarbij zijn nalatenschap is toegevallen voor de geheelheid vruchtgebruik aan zijn langstlevende echtgenote Lucrece Pauwels, voornoemd, en aan zijn twee kinderen Vanhonsebrouck 1/ Els en 2/ An, beiden voornoemd, elk een/tweede blote eigendom. Voorschreven onroerend goed sub 2. behoorde oorspronkelijk toe aan mevrouw Godelieva Passchyn, voornoemd, voor de volle eigendom ingevolge afstand-verdeling tussen haar zelf, mevrouw Germana en Maria Passchyn en de heer Wilfried Passchyn, bij akte verleden voor notaris Paul Ancot, te Gistel, op 5 oktober 1956, overgeschreven op toen nog enige 3

4 hypotheekkantoor te Brugge op 13 oktober daarna, boek 9419 nummer 16. Bij akte verleden voor notaris Agnes Porters te Middelkerke (Westende) op 30 april 1991, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 28 juni 1991, boek 7327 nummer 13, heeft mevrouw Godelieva Passchyn, voornoemd, de naakte eigendom van dit goed geschonken aan de heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, met behoud van het levenslang vruchtgebruik. De heer Eduard Vanhonsebrouck, voornoemd, is overleden op 5 juni 2009 waarbij zijn nalatenschap is toegevallen voor de geheelheid vruchtgebruik aan zijn langstlevende echtgenote Lucrece Pauwels (i.e.eventueel vruchtgebruik), voornoemd, en aan zijn twee kinderen Vanhonsebrouck 1/ Els en 2/ An, beiden voornoemd, elk een/tweede blote eigendom. BODEMDECREET. 1. De comparanten sub 1. en sub 2. verklaren dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risicoinrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. De inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 18 augustus 2011, luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 3. De comparanten sub 1. en sub 2. verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hoger vermelde bodemattesten, met betrekking tot voormelde onroerende goederen verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 4

5 Voor zover voorgaande verklaring door de comparanten sub 1. en sub 2. te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de comparanten sub 1. en sub 2. hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 4. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot de overdracht van gronden werden nageleefd. AFSTAND VAN HET RECHT VAN NATREKKING - TOESTEMMING TOT BOUWEN De comparant sub 3. stelt aan de comparanten sub 1. en 2. voor om de hiervoor beschreven gebouwen af te breken en er een onroerend complex op te richten, te noemen Residentie t Ankertje, dat zal onderworpen zijn aan de horizontale verdeling van het eigendomsrecht en de medeëigendom overeenkomstig artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek. Bij afzonderlijke onderhandse overeenkomst, zijn comparanten sub 1., 2. en 3. onder meer overeengekomen wat volgt : 1. Comparanten sub 1. en sub 2. verklaren bij deze overeenkomst toestemming te hebben verleend aan de comparant sub 3., om op de hiervoor beschreven percelen grond, na afbraak van de bestaande gebouwen, een nieuwbouwcomplex op te richten, zoals hierna bepaald, onder de naam Residentie t Ankertje. 2. In aansluiting met deze toestemming tot bouwen, verklaart de comparant sub 1. bij deze overeenkomst volledig te hebben verzaakt aan zijn recht van natrekking van het gebouw op voormelde percelen grond, dat hem toekomt overeenkomstig de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode verstrijkende vijf (5) jaar na de ondertekening van onderhavige authentieke akte, ten voordele van de comparant sub 3., die vertegenwoordigd zoals gezegd, aanvaardt. 3. In aansluiting met deze toestemming tot bouwen, verklaart de comparant sub 2. bij deze overeenkomst zich de grondaandelen te hebben voorbehouden die de juridische basis zullen vormen van dee hierna vermelde privatieven. 5

6 4. De toelating tot afbraak en tot bouwen zal nooit de verantwoordelijkheid van de comparanten sub 1 en sub 2.in het gedrang kunnen brengen voor wat betreft de voorgenomen bouwwerken. Deze verantwoordelijkheid berust volledig op de comparant sub 3., die alleen en op zijn kosten zal moeten instaan voor de regeling van alle geschillen (zo met naburige eigenaars, huurders, gemeentelijke of stedenbouwkundige diensten), die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot het gebouw, zonder enige tussenkomst vanwege of verhaal tegen de comparanten sub 1. en sub 2. Alle veroordelingen, zelfs indien deze tegen de comparanten sub 1. en sub 2. zijn uitgesproken, zullen in dit verband volledig moeten gedragen worden door de comparant sub Overeenkomstig het hiervoor geformuleerd voorbehoud verklaart de comparant sub 2. met name de BVBA Delancker F., zich voor te behouden in de grond dienende tot basis van de Residentie t Ankertje : de volgende privatieven, hierna uitvoeriger beschreven : 1) het handelsgelijkvloers HGV0, gelegen op het gelijkvloers met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 2) de garagebox G09 gelegen in de kelderverdieping met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 3) De gecombineerde parking en garagebox P2/G12 gelegen in de kelderverdieping met de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; 4) De zeven parkings P7, P8, P9, P10, P11, P12 en P13, allen gelegen in de kelderverdieping met de respectievelijke daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen; De comparant sub 3. verbindt er zich toe de privatieven die de comparant sub 2. zich voorbehoudt, te bouwen en af te werken overeenkomstig de plannen en het lastenkohier, alsmede de speciale voorwaarden tussen partijen overeengekomen, waarvan zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan de inhoud hier terug over te nemen. STATUTEN VAN HET GEBOUW (basisakte + reglement van mede-eigendom) Thans verklaren de comparanten dat zij voornemens zijn de verschillende privatieven waaruit het te bouwen appartementsgebouw zal samengesteld zijn, afzonderlijk te verkopen. De comparanten verklaren de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw vormen, authentiek te willen vastleggen zoals hierna vermeld. Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één privatieve kavel wordt overgedragen. 6

7 BENAMING VAN HET GEBOUW Het gebouw krijgt de benaming Residentie t Ankertje. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van medeeigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt de benaming Vereniging van medeeigenaars van de Residentie t Ankertje Hoogstraat te 8470 Gistel. Zij heeft haar zetel in het gebouw. Alle documenten uitgaande van de vereniging van medeeigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de mede-eigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. AANGEHECHTE DOCUMENTEN. Aan deze akte worden gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur te zijn ondertekend door partijen en mij, notaris : 1) een kopie van de Stedenbouwkundige Vergunning, afgeleverd door de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 7 juli 2011; 2) een kopie van de goedgekeurde bouwplannen die zijn opgemaakt door BVBA Jonckheere ir-architecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5, te weten: plan 01/04: liggings-, omgevings- en inplatingsplan. Terreinprofiel; 7

8 plan 02/04: kelder-riolering. Grondplan gelijkvloers; plan 03/04: 1 e, 2 e en dakverdiep; plan 04/04: gevels en doorsnede. 3) Het verslag in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek, opgesteld door BVBA Jonckheere irarchitecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5; 4) Het lastenboek. De plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. De plannen en stedenbouwkundige vergunning worden ne varietur ondertekend door de partijen en mij, notaris, om mee ter registratie aangeboden te worden. Zij moeten evenwel niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor worden aangeboden. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN. De comparanten verklaren zich het recht voor te houden om volgende handelingen te verrichten, zonder uit hoofde hiervan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te weten: 1. één of meerdere lokalen van het ene appartement naar het andere over te brengen; en in het algemeen de samenstelling te wijzigen van de niet overgedragen appartementen; 2. een tussenmuur te verplaatsen, te verwijderen of bij te voegen om de inrichting van een privatieve kavel te wijzigen; 3. twee of meerdere privatieve kavels samen te voegen; 4. sommige privatieve gedeelten die niet afgesloten zijn, af te sluiten of dicht te metselen, of om muren en afsluitingen te verwijderen. De uit te voeren wijzigingen zullen geen schade mogen toebrengen aan de structuur en de stevigheid van het gebouw. Zij zullen het totaal aantal tienduizendsten der gemene delen niet kunnen wijzigen, evenmin als het aandeel in de gemene delen van een privatieve kavel. Bij splitsing of samenvoeging van kavels ingevolge hetgeen voorafgaat is geen wijzigende basisakte vereist zolang de aandelen in de gemene delen van de gesplitste of samengevoegde kavels na splitsing of samenvoeging dezelfde zijn als voorheen. 5. de plannen te wijzigen om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de 8

9 nutsvoorzieningen; 6. bepaalde materiaal-, installatiekeuzes of andere keuzes te veranderen opdat het gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving, de normen en de regels van goed vakmanschap, bijvoorbeeld maar niet limitatief: de afmetingen van de voorziene technische kokers wijzigen, de dimensies van de wanden wijzingen, enzoverder. MANDAAT De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. HOOFDSTUK 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW EN VERDELING IN PRIVÉ- EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED. Stad GISTEL 1 e afdeling Een APPARTEMENTSGEBOUW op en met grond, op te richten op een perceel grond gelegen aan de Hoogstraat , gekadastreerd volgens titel en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, onder de sectie A, nummers 864/E en 867/C voor een totale oppervlakte van negen aren negenendertig centiaren (09a 39ca). AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS. Artikel 1. Omschrijving begrip kavels. De hierna beschreven gedeelten van het gebouw zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. In de kelderverdieping bevinden zich: -2 gecombineerde parkings/garageboxen, genummerd P1/G11 en P2/G12: -11 parkings, genummerd van P3 tot en met P13; -10 garageboxen, genummerd van G01 tot en met G10; -1 berging, genummerd B1 Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich één handelsgelijkvloers, genummerd HGV0 Op de eerste verdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-1, B-1 en C-1. 9

10 Op de tweede verdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-2, B-2 en C-2. Op de dakverdieping bevinden zich 3 appartementen, genummerd A-3, B-3 en C-3. Artikel 2. Opsomming privatieve kavels. 1. De kelderverdieping : 1. Twee gecombineerde parkings en garageboxen, genummerd P1/G11 en P2/G12, bevattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom Enerzijds de voorliggende parking met afbakeningslijn en anderzijds de achterliggende garagebox met poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --drieëndertig/tienduizendsten (33/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de combinatie P1/G11; --zesendertig/tienduizendsten (36/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de combinatie P2/G12; Opmerking : de respectieve gecombineerde parkinggarageboxen P1/G11 en P2/G12 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, derwijze dat de parking P1 nooit vervreemd kan worden zonder de garagebox G11 (of vice-versa) en de parking P2 nooit vervreemd kan worden zonder de garagebox G12 (of vice-versa). 2. Elf parkings, genummerd van P3 tot en met P13 elk bevattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom De parking zelf met afbakeningslijn. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --vijftien/tienduizendsten (15/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P3; -zestien/tienduizendsten (16/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parkings P4 tot en met P10 alsook de parking P12; -achttien/tienduizendsen (18/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P11; --zeventien/tienduizendsen (17/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de parking P13; 3. Eén (1) berging, genummerd B1, bevattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom De berging zelf met haar toegangsdeur. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid Negen/tienduizendsten (9/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 4. Tien (10) garageboxen, genummerd van G01 tot en met G10 elk bevattende: 10

11 a) in privatieve en uitsluitende eigendom De garage zelf met haar poort. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid --negentien/tienduizendsten (19/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garagebox G01; -achttien/tienduizendsten (18/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garageboxen G02 tot en met G08 alsook wat betreft de garagebox G10; -éénentwintig/tienduizendsen (21/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond voor wat betreft de garagebox G09; 2. Het gelijkvloers: De handelsruimte genummerd HGV0, gelegen op het gelijkvloers, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur aan de straatzijde, de eigenlijke handelsruimte, de berging voor de handelsruimte, het toilet met sas voor de handelsruimte, de inkomdeur aan de achterzijde. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Drieduizend honderd veertien/tienduizendsten (3.114/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. De eerste verdieping: 1. Het appartement genummerd A-1, gelegen op de eerste verdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Negenhonderd en tien/tienduizendsten (910/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-1, gelegen op de eerste verdieping, in het midden, tussen de appartementen A-1 en C- 1, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zeshonderd tweeëntwintig/tienduizendsten (622/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 11

12 3. Het appartement genummerd C-1, gelegen op de eerste verdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd tweeënzeventig/tienduizendsten (772/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 4. de tweede verdieping: 1. Het appartement genummerd A-2, gelegen op de tweede verdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Achthonderd tweeënzestig/tienduizendsten (862/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-2, gelegen op de tweede verdieping, in het midden, tussen de appartementen A-2 en C- 2, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Vijfhonderd negenentachtig/tienduizendsten (589/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Het appartement genummerd C-2, gelegen op de tweede verdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de nachthall, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd drieëndertig/tienduizendsten (733/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 5. de dakverdieping: 1. Het appartement genummerd A-3, gelegen op de dakverdieping, uiterst links, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : 12

13 a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer met terras, de open keuken, de berging, de twee slaapkamers. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zevenhonderd achtentachtig/tienduizendsten (788/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 2. Het appartement genummerd B-3, gelegen op de dakverdieping, in het midden, tussen de appartementen A-3 en C-3, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, het toilet (met sas), de badkamer, de woonkamer, de open keuken, de berging, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Vijfhonderd vijftien/tienduizendsten (515/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. 3. Het appartement genummerd C-3, gelegen op de dakverdieping, uiterst rechts, staande voor en kijkende naar het gebouw vanuit de Hoogstraat, omvattende : a) in privatieve en uitsluitende eigendom: De inkomdeur, de inkomhall, het toilet, de badkamer, de woonkamer, de open keuken, het terras aan de achterzijde, de berging, de slaapkamer. b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: Zeshonderd vijfenvijftig/tienduizendsten (655/10.000sten) van de gemene delen van het gebouw waaronder de grond. BIJZONDERE BEPALINGEN 1. Terrassen. Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding van de terrassen is eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen (ruwbouw) gemeenschappelijk. De terrassen zijn aangeduid op de plannen. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding, de bevloering en de balustrades, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op 13

14 kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Parkings en garageboxen (Niveau -1). Op de manoeuvreerruimte tussen de parkings en de garageboxen zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de doorgang naar de trappen en naar de diverse bergingen te allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 3. Elektriciteitsbevoorrading. Voor zover de elektriciteitsmaatschappij zou vragen één der bergingen of een ander deel van het gebouw te mogen gebruiken voor de elektriciteitsbevoorrading kunnen de comparanten of één hunner hiertoe toelating geven en hiertoe alle akten tekenen houdende vestiging van persoonlijke of zakelijke rechten. In voorliggend geval zal de syndicus hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 4. Toegang Bestemming van de grond. De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De bouwheer houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. 5. Handelsruimte a. Gezien de handelsruimte (gelijkvloerse verdieping) over een eigen toegangsdeur beschikt uitgevende op de Hoogstraat, dient zij niet tussen te komen in de kosten van onderhoud, verbruik, herstel en vernieuwing van de algemene inkomhall, noch van de traphall met trap met trappen, noch van de lift, noch van de autolift. b. De titularis van de handelsruimte heeft het recht om een klimatisatie- en ventilatie-installatie te plaatsen, omvattende de plaatsing van ondermeer uit- of inblaasroosters in de gevels alsook een buitentoestel aan de achtergevel van het gebouw, waartoe de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegang heeft teneinde nazicht, herstellings- en vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. 14

15 c. De handelsruimte mag gebruikt worden voor de uitbating als grootwarenhuis en/of voor andere commerciële doeleinden, kantoren of voor de uitoefening van een vrij beroep, maar niet als stapelplaats. Dit alles zonder uitsluiting of voorbehoud of toestemming van de medeeigenaars. Het is de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegelaten om op zijn uitsluitende kosten alle verbouwingswerken aan zijn gevels te laten uitvoeren zonder dat daartoe het akkoord van de algemene vergadering moet worden bekomen. Dit alles mits de eventuele toelating van de bevoegde overheden en voor zover deze werken in overeenstemming zijn met de stijl, standing en harmonie van het gebouw. Deze werken moeten uitgevoerd worden onder toezicht van de architect van het gebouw. Zijn kosten en erelonen zijn uitsluitend ten laste van titularis van de betreffende handelsruimte. Dit alles op zijn verantwoordelijkheid, onder meer wat betreft verzakkingen, beschadigingen en andere ongevallen en ongemakken die hiervan het gevolg zouden kunnen zijn zowel aan de gemeenschappelijke delen als de aan derden toebehorende privatieve delen. d. Voor de vensters van de gelijkvloerse handelsruimte mag op gelijk welke wijze publiciteit gevoerd worden voor de activiteiten in deze handelsruimte. Voor het gebouw zullen borden mogen geplaatst worden en op de gevelvlakken van de gelijkvloerse handelsruimte mogen tevens lichtreclames geplaatst worden (bestaande uit op het gevelvlak geplaatste langse lichtreclames en dwars op het gevelvlak geplaatste lichtreclames), dit zelfs indien dit op de gemeenschappelijke delen is, doch alsdan met niet meer dan beperkte hinder voor de overige mede-eigenaars en bewoners en waartoe de titularis van de handelsruimte te allen tijde toegang heeft teneinde nazicht, herstellings- en vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. Artikel 3. Onderdelen van privatieve kavels. Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals ondermeer hetgeen hierna is beschreven, te weten: de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken; de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken; 15

16 de balustrades, de bevloering en de bekleding van de terrassen; de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden; de sanitaire installaties; de schrijnwerkerij; de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener; de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. Buiten de kavel: de drukknopjes en naamplaatjes; de bellen aan de inkomdeur; de brievenbussen aan de gevels of in de voortuinstrook; behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. Artikel 4. Omschrijving begrip aandelen. Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. Artikel 5. Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. A. Ondergronds. de funderingen; de ondergrondse leidingen en buizen; de riolering; de regenwaterputten; de liftkoker en de personenlift; de liftkoker en de autolift; de trap en traphall die binnen het gebouw uitkomt; de trap en traphall die buiten het gebouw uitkomt; de pompput; de berging vuilnis; de berging kuisgerief; het tellerlokaal elektriciteit; het tellerlokaal gas; het technisch lokaal autolift; de fietsenberging; de manoeuvreerruimte voor parkings en garageboxen; de opvang regenwater; B. Gelijkvloers. de trap en traphal; 16

17 de liftkoker en de personenlift; de poort voor de autolift; de liftkoker en de autolift; de gemeenschappelijke inkomdeur; de gemeenschappelijke inkomhall met de brievenbussen en de parlofoon/videofooninstallatie; de verluchtingskokers. C. Eerste verdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. D. Tweede verdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. E. Dakverdieping. de trap en traphall; de liftkoker en de personenlift; de verluchtingskokers. de daken. F. Op alle niveau s. de ruimten en schouwen voor verluchting, afvoer, aanvoer en leidingen die zich niet geheel binnen een privatieve kavel bevinden. Artikel 6. Gemeenschappelijke zaken. Zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars die ook door alle mede-eigenaars worden gebruikt. De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle mede-eigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen (onverminderd de exclusieve genotsrechten van terrassen zoals hoger vermeld bij de beschrijving van de privatieven) : de grond (bebouwde en niet-bebouwde oppervlakten) de grondvesten en steunmuren, het betonnen geraamte, het ruw metselwerk, de gewelven het buizennet der riolering, afvoerleidingen, goten en putten de bekleding en versiering van de gevels het dak met zijn bedekking de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan desgevallend : de gemeenschappelijke radio- en televisieantenne en/of schotelantenne met leidingen die op kosten van de mede-eigenaars zou geplaatst worden de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, radiodistributie en eventueel televisiedistributie, hetzij ter gemeenschappelijk gebruik, hetzij ter 17

18 uitsluitend gebruik van privatieve kavels, voor de onderdelen ervan die zich buiten de kavels die zij bedienen bevinden alle keermuren in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw. De kosten van de gemeenschappelijke delen van de diverse privatieven zullen gedragen worden door de eigenaars van deze privatieven tot beloop van hun aandeel in de gemene delen van het gebouw, met uitzondering van de kosten met betrekking tot het onderhoud, vernieuwing en herstelling van de balustrades en bekleding van de terrassen die zullen gedragen worden door de eigenaars van de appartementen die er het genot van hebben. AFDELING 4. VERDELING VAN DE GEMENE AANDELEN. Elke privatieve kavel heeft een aandeel in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Het totaal bedraagt tienduizend (10.000) eenheden. Deze worden toebedeeld als volgt, overeenkomstig het verslag dat in toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek werd opgesteld door de BVBA Jonckheere ir-architecten te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134/5, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel: TABEL Garage G01 19 Garage G02 18 Garage G03 18 Garage G04 18 Garage G05 18 Garage G06 18 Garage G07 18 Garage G08 18 Garage G09 21 Garage G10 18 Garage G11/parking 33 P1 Garage G12/parking 36 P2 Parking P3 15 Parking P4 16 Parking P5 16 Parking P6 16 Parking P

19 Parking P8 16 Parking P9 16 Parking P10 16 Parking P11 18 Parking P12 16 Parking P13 17 Berging B1 9 Handelsgelijkvloers HGV0 Appartement A Appartement B Appartement C Appartement A Appartement B Appartement C Appartement A Appartement B Appartement C Totaal : HOOFDSTUK II - REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. AFDELING 1.- RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN. Artikel 1. Algemene interpretatieregel. De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van medeeigendom en door de wet. Artikel 2. Splitsing en samenvoeging van kavels. Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan anderen dan eigenaars van een kavel van het gebouw. Twee of meer kavels of een kavel en een gedeelte van een andere kavel, die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mogen zowel verticaal als horizontaal samengevoegd worden. Indien deze samenvoeging de stevigheid of het esthetisch uitzicht van het gebouw in het gedrang kan brengen, moet het voorschrift van artikel 4 hierna in acht genomen worden. Indien één of meer kavels samengevoegd worden, worden de aan deze kavels verbonden aandelen samengeteld. Indien een kavel gesplitst wordt, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de omdeling van de daaraan verbonden aandelen. Artikel 3. Uitzicht van privatieve kavels. 19

20 Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn, dit met uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld werd m.b.t. de gelijkvloerse handelsruimte. Het onderhoud en de herstelling van dergelijke privatieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken gelden. Aan ramen en terrassen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden, dit met uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld werd m.b.t. de gelijkvloerse handelsruimte; aldus wordt geen was gehangen aan de terrassen van het gebouw, en worden daar ook geen antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie geplaatst. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen door de mede-eigenaars slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus zal worden bepaald. Het is de mede-eigenaars verboden gemeenschappelijk bediende of gevoede toestellen of installaties te veranderen of te verwijderen, tenzij onder toezicht van de syndicus, die desgevallend zal zorgen voor een herziening van daarvoor te dragen aandelen in de gemeenschappelijke kosten. Eenvormigheid moet heersen voor het uitzicht van de naamplaatjes (met eventuele aanduiding van het beroep) van de bewoners, zowel op de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en bij de belinstallatie. De syndicus waakt hierover. Eenvormigheid moet eveneens heersen voor het uitzicht van de gordijnen. Het voorschrift van eenvormigheid geldt eveneens voor zonnewering. Zonnewering is toegelaten, doch slechts volgens een uniforme kleur aanvaard door de syndicus, evenwel op kosten en verantwoordelijkheid van iedere eigenaar te plaatsen. Artikel 4. Werken aan privatieve kavels. Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van de architect van het gebouw, of van een ander door hem aan te 20

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot Nr. # # 2014 Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3 Sasstraat # te 3200 Aarschot Heden, # tweeduizend veertien, zijn voor mij, Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot,

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bestemd om het gebouw genaamd Kop 2, gelegen te 3010 Kessel-Lo, Stoomstraat 9, te beheren. TABEL. Sectie 1 : Sectie 2 : Sectie 3 : Sectie 4 : Sectie

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas.

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas. 1 REP. N BASISAKTE 19 FEBRUARI 2016 Provisie RR: 50 EURO Hypotheekkantoor: Antwerpen I HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN Op negentien februari D. 00-00-9513/001-VT Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd

Nadere informatie

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF Eerste blad HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF OP DERTIEN NOVEMBER Voor mij, meester Albert J A N S S E N, notaris met standplaats te Tienen, ZIJN VERSCHENEN : 1. De heer NEIRINCKS Bart Leo Victor, geboren

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

WIJZIGENDE BASISAKTE VAN DE RESIDENTIE OLYMPE

WIJZIGENDE BASISAKTE VAN DE RESIDENTIE OLYMPE WIJZIGENDE BASISAKTE VAN DE RESIDENTIE OLYMPE D. 25836 TD-MS REP. : HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN Op Voor mij, Meester Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke- Heist. Te Knokke-Heist, op het kantoor.

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Eerste rol BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie OMMELAND te 8370 Blankenberge (Uitkerke), Kerkstraat 311

Eerste rol BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie OMMELAND te 8370 Blankenberge (Uitkerke), Kerkstraat 311 Eerste rol Basisakte 29/08/2014 - AL - 14-00-0086/001 Rep.nr. 2014/0278 0 BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie OMMELAND te 8370 Blankenberge (Uitkerke), Kerkstraat 311 Eerste blad Heden,

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten. van de. Residentie Goldrain

Gecoördineerde statuten. van de. Residentie Goldrain Gecoördineerde statuten van de Residentie Goldrain Ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering d.d. / / 2011 Het jaar NEGENTIENHONDERD ACHTENNEGENTIG Op EENENTWINTIG AUGUSTUS Voor ons, Meester

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW

Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM Hoofdstuk I BASISAKTE VAN HET GEBOUW --- Afdeling 1. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW. GEMEENTE, tweede afdeling. 1.Het gebouwencomplex wordt opgericht op een perceel

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET FRUYTHOF Teerlingstraat 14-16-18 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0887.448.446. STATUTEN VAN HET GEBOUW TE AALTER, WEIBROEKDREEF BLOK B2 Heden de

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER

STATUTEN VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER Het jaar tweeduizend en acht Op heden acht mei STATUTEN VAN HET GEBOUWENCOMPLEX ANTWERPSESTRAAT 441 TE BOOM FLASH DESIGN TOWER Voor mij Meester PATRICK VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Antwerpen

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Eerste rol BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM

Eerste rol BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Eerste rol Basisakte 13/05/2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/0145 BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteenweg 11 (hoek vormend met

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Statuten van het gebouw. 72824/2121338-2/BC

Statuten van het gebouw. 72824/2121338-2/BC Statuten van het gebouw. 72824/2121338-2/BC STATUTEN VAN HET GEBOUW TE BRUGGE-ASSEBROEK ZONE 5 RESIDENTIE PALE Heden de veertiende augustus tweeduizend en twaalf. Voor mij, meester Tom Coppens, geassocieerd

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B4+ te Diepenbeek BVBA NOTARIS IVO VRANCKEN Grotestraat 124, 3600 GENK Tel. 089 51.83.51 notariaat@notarisvrancken.be www.notarisvrancken.be

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK A te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie