STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d K V DL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL"

Transcriptie

1 STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d K V DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN AANWEZIG: 1. De Naamloze Vennootschap (NV) ECKELMANS D.T.K., met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer en niet BTW-plichtig, opgericht onder de benaming "D.T.K." bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 6 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1999 onder nummer , waarvan de statuten voor het eerst en het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 4 september 2002, bekendgemaakt in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2002 onder nummer , waarbij onder meer de benaming werd gewijzigd in "ECKELMANS D.T.K.", hier vertegenwoordigd door haar enige gedelegeerd bestuurder, zijnde de heer ECKELMANS Johan nagenoemd, benoemd als bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur van 9 maart 2011, bekendgemaakt in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2011 onder nummer De comparant sub 1 is eigenaar van achtduizend negenhonderd zesenvijftig tienduizendsten (8.956/ sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed. 2. De heer ECKELMANS Johan Albert Leonie, geboren te Kortessem op 2 juni 1948, nationaal nummer , wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 258, gehuwd te Heverlee op 6 juli 1973 met mevrouw CASIER Marie Thérèse Wilhelmina Silvester, geboren te Oostende op 18 augustus 1951, onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris André Peeters te Leuven op 4 juli 1973, ongewijzigd tot op heden naar hij verklaart. De comparant sub 2 is eigenaar van honderd tienduizendsten (100/10.000sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed. 3. De heer ECKELMANS Tom George Irene, geboren te Leuven op 12 mei 1977, nationaal nummer , wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 258, ongehuwd en ook niet wettelijk samenwonend naar hij verklaart. De comparant sub 3 is eigenaar van negenhonderd vierenveertig tienduizendsten (944/10.000sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed.

2 De comparanten sub 1 tot en met 3 worden hierna samen "de grondeigenaar" genoemd. 4. De Naamloze Vennootschap (NV) "ECKELMANS PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer en BTW-plichtig onder nummer BE , opgericht als de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "IT Sereno" bij akte verleden voor notaris Arthur Beuckelaers te Berchem op 12 januari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1999 onder nummer , omgezet in de Naamloze Vennootschap (NV) "ECKELMANS PROJECTS" bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 23 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2006 onder nummer , waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 29 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2009 onder nummer , hier vertegenwoordigd door haar beide gedelegeerd bestuurders, zijnde 1/ de heer ECKELMANS Dirk Edmond Therese, geboren te Leuven op 2 september 1975, nationaal nummer , wonende te 3210 Linden, Populierenlaan 10, en 2/ de heer ECKELMANS Koen Marc Maria Margareta, geboren te Leuven op 13 januari 1982, nationaal nummer , wonende te 3110 Rotselaar, Valleilaan 16, beiden benoemd als bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur van 29 december 2008, bekendgemaakt zoals voormeld. De comparant sub 4 wordt hierna "de promotor" genoemd. BELANGENTEGENSTELLING: Ondergetekende notaris heeft de comparanten ruim vóór heden gewezen op artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met een belangentegenstelling in hoofde van een bestuurder. I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING De grondeigenaar verklaart eigenaar van volgend onroerend goed te zijn in de hierna vermelde verhoudingen. A. BESCHRIJVING VAN HET GOED: LEUVEN, dertiende afdeling, HEVERLEE, vierde afdeling: Het huis met aanhorigheden op en met grond gelegen te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 135 (volgens kadaster Hertogstraat 133), gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie F, nummer 52/C/5, met een oppervlakte van éénentwintig aren en achtentwintig centiaren (21a28ca). 2

3 [KI: 1.286,00 EUR] In deze akte ook "het goed" genoemd. B. DERTIGJARIGE EIGENDOMSOORSPRONG: De grondeigenaar was volle eigenaar van het goed, de NV ECKELMANS D.T.K. voornoemd voor zesennegentig procent in volle eigendom (96% VE) en de heren ECKELMANS Johan, Dirk, Tom en Koen voornoemd elk voor één procent in volle eigendom (1% VE), ingevolge aankoop van 1/ de heer ELAERTS Raymond Armand Willy, geboren te Leuven op 22 januari 1945, 2/ de heer ELAERTS Armand Julien, geboren te Leuven op 1 februari 1947, 3/ mevrouw BERCKMANS Michèle Adolphe Maria, geboren te Leuven op 1 juni 1966, 4/ de heer VAN GRAMBEREN Willem Alfons Maria, geboren te Leuven op 30 april 1960, 5/ mevrouw VAN GRAMBEREN Anne-Marie Pierrette Francine, geboren te Leuven op 20 juni 1957, 6/ de heer VAN GRAMBEREN Erik François Justin, geboren te Leuven op 18 oktober 1958, en 7/ mevrouw VAN GRAMBEREN Katelijne Jan Anne-Marie, geboren te Leuven op 14 juni 1969, bij proces-verbaal van definitieve toewijzing gesloten door notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven op 15 december 2010, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven onder referte 73-T-09/02/ Bij akte afstand-deling verleden voor ondergetekende notaris Michael Boes te Kessel-Lo op heden, voorafgaandelijk dezer, heeft de NV ECKELMANS D.T.K. voornoemd (644/10.000sten) van haar negenduizend zeshonderd tienduizendsten (9.600/10.000sten), en hebben de heren ECKELMANS Dirk en Koen, beiden voornoemd, elk hun honderd/duizendsten (100/10.000sten), in het goed afgestaan aan de heer ECKELMANS Tom voornoemd. Ingevolge deze afstand-deling is het goed thans volle eigendom van: -de NV ECKELMANS D.T.K. voor achtduizend negenhonderd zesenvijftig tienduizendsten (8.956/10.000sten); -de heer ECKELMANS Tom voor negenhonderd vierenveertig tienduizendsten (944/10.000sten). Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heer BOUILLON Jean Baptiste, geboren te Heverlee op 15 juni 1928, en zijn echtgenote, mevrouw ELAERTS Maria Rosalia, geboren te Blanden op 9 januari 1927, om de woning zelf te hebben laten oprichten op de grond welke zij voor rekening van hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen hadden aangekocht als volgt: - een gedeelte kochten zij aan van de heer ENGELS Antonius Daniel en zijn echtgenote, mevrouw VANLAER Rosalia te Heverlee, bij akte verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 3 januari 1953, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Leuven op 16 januari 1953, boek 8054, nummer 34; - een ander gedeelte kochten zij aan van de heer en mevrouw ENGELS-VANLAER voornoemd bij akte verleden voor 3

4 notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 6 februari 1954, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Leuven op 16 februari 1954, boek 8236, nummer 18. Een gedeelte van de tuin behoorde oorspronkelijk persoonlijk toe aan de heer BOUILLON Jean voornoemd om het voor de geheelheid in volle eigendom verkregen te hebben bij deling tussen hemzelf en 1/ de heer BOUILLON Frans te Heverlee, 2/ mevrouw ENGELS Virginie, weduwe van de heer RAÉ René te Oudergem, 3/ mevrouw BOUILLON Clara Josephine Philomène, echtgenote van de heer VAN GRAMBEREN August Romain René te Heverlee, bij akte verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 15 oktober 1973, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 29 oktober 1973, boek 1480, nummer 7. De heer BOUILLON Jean voornoemd is overleden te Leuven op 26 april 2003, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenaam, zijn echtgenote, mevrouw ELAERTS Maria voornoemd. Het gemeenschappelijk huwelijksvermogen BOUILLON-ELAERTS is toegekomen aan mevrouw ELAERTS Maria voornoemd ingevolge de wet. De goederen afhangende van het eigen vermogen van de heer BOUILLON Jean voornoemd zijn toegekomen aan mevrouw ELAERTS Maria voornoemd ingevolge de bepalingen van een gift tussen echtgenoten verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 3 januari 1953, geregistreerd. Mevrouw ELAERTS Maria voornoemd is overleden te Leuven op 2 juli 2010, zonder reservataire erfgenamen na te laten. Ingevolge de bepalingen van haar authentiek testament, gedicteerd aan notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven op 15 november 2004, geregistreerd, heeft zij aangesteld als algemene legatarissen: 1/ de heer ELAERTS Raymond, 2/ de heer ELAERTS Armand, 3/ mevrouw BERCKMANS Michèle, 4/ de heer VAN GRAMBEREN Willem, 5/ mevrouw VAN GRAMBEREN Anne-Marie, 6/ de heer VAN GRAMBEREN Erik en 7/ mevrouw VAN GRAMBEREN Katelijne, allen voornoemd. Het bijzonder legaat voorzien in voormeld testament had geen betrekking op het goed. C. BIJZONDERE VOORWAARDEN: De voormelde eigendomstitels van de grondeigenaar bevatten geen bijzondere voorwaarden en de grondeigenaar verklaart er ook geen te kennen. D. ERFDIENSTBAARHEDEN: De grondeigenaar verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en er ook geen te kennen. E. GEBRUIK: De grondeigenaar verklaart dat het goed vrij en niet verhuurd, verpacht of in gebruik door een derde is. F. HYPOTHECAIRE TOESTAND: 4

5 De grondeigenaar verklaart dat het goed vrij en zuiver is van alle voorrechten, inschrijvingen, overschrijvingen en andere lasten hoegenaamd. G. ONROEREND ERFGOED: De grondeigenaar verklaart dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de wetgeving op monumenten, archeologisch waardevol patrimonium, stads- en/of dorpsgezichten, of landschappen, en dat het goed bij haar weten niet voorkomt op de Vlaamse Inventaris van het Onroerend Erfgoed. H. OVERSTROMINGSGEVAAR: Voor zover kon worden nagegaan in de karteringsgegevens van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, ligt het goed niet in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor overstroming, noch in een recent overstroomd gebied, noch in een van natura overstroombaar gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied, noch in een afgebakende oeverzone. I. BODEMDECREET: 1. De grondeigenaar verklaart dat er in of op het goed geen stookolietank aanwezig is, onder- noch bovengronds. 2. De grondeigenaar verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risicoactiviteiten of -inrichtingen uitgevoerd of gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 3. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op 15 mei 2013 een bodemattest met betrekking tot het goed afgeleverd waarvan de inhoud als volgt luidt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". De comparanten verklaren vóór heden kennis te hebben gekregen van de inhoud van dit bodemattest. De instrumenterende notaris wijst de comparanten er op dat het bodemattest geen garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet (Hoofdstuk XIII van genoemd decreet) onverminderd van toepassing blijven. 4. De grondeigenaar verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven 5

6 tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de grondeigenaar te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de comparanten hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 5. Het is de huidige en toekomstige eigenaars van het goed niet toegelaten de privatieve en/of gemeenschappelijk bestanddelen van het goed aan te wenden voor risico-activiteiten of risico-inrichtingen, overeenkomstig het bodemdecreet, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, met een meerderheid van drie/vierden. Indien een gemeenschappelijk gedeelte als risicogrond in deze zin wordt toegelaten, zal door toedien van de syndicus en op kosten van de vereniging van mede-eigenaars een valabel oriënterend bodemonderzoek moeten geleverd worden, waarvan de titularissen van een privé gedeelte zich kunnen bedienen bij overdracht van hun privé gedeelte of bij overdracht van een gemeenschappelijk deel. 6. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen met betrekking tot de overdracht van gronden opgelegd door het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming werden nageleefd. J. RUIMTELIJKE ORDENING: 1. De stad Leuven beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Er is op heden een recent stedenbouwkundig uittreksel van 18 juni 2013 voorhanden, waarvan de comparanten vóór heden een kopie ontvingen en waarin onder meer staat vermeld dat: -het goed in waterwingebied "CADOL EN ABDIJ" ligt; -het goed volgens het gewestplan in woongebied ligt; -het goed in het BPA Kriekenbos ligt; -het goed binnen het rooilijnenplan Hertogstraat ligt, maar niet wordt getroffen door de geplande rooilijn; -er geen verkavelingsvergunning van toepassing is; -er op 31 mei 2013 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het "bouwen van twee appartementsgebouwen" met referte RO2013/0294; -er meerdere algemene stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn, alsook een politiereglement. 2. Voor zover door de instrumenterende notaris kon worden nagegaan en volgens verklaring van de grondeigenaar werd er voor het goed geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex op Ruimtelijke Ordening; evenmin rust er op het goed een voorkooprecht dat op grond van artikel 6

7 2.4.1 van voormelde Codex in een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid. Er is op heden geen as-built-attest aanwezig. 3. De instrumenterende notaris vestigt daarenboven de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de vergunningsplichtige handelingen opsomt, waarvoor men een vergunning dient te hebben vooraleer men ze uitvoert, zoals onder meer onroerende goederen bebouwen, afbreken, bomen rooien, reliëf of (hoofd)gebruiksfuncties wijzigen, enzovoort. 4. De grondeigenaar verklaart dat alle hiervoor geciteerde en vermelde inlichtingen bij haar weten correct zijn. Zij verklaart er geen kennis van te hebben dat omtrent het goed thans enige betwisting of rechtsgeschil zou bestaan. Zij verklaart geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van vóór zij eigenaar was. Zij verklaart dat er geen dagvaardingen werden uitgebracht of beslissingen werden gewezen betreffende het goed. II. TOESTEMMING TOT BOUWEN - VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREKKING 1. De grondeigenaar, behoudens de comparant sub 3 (ECKELMANS TOM), verklaart voor de haar toebehorende grondaandelen bij dezen zuiver en eenvoudig afstand te doen van het recht van natrekking, haar toekomend volgens de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in het voordeel van de promotor, die aanvaardt. Deze verzaking aan het recht van natrekking impliceert de vestiging van een recht van opstal. Bovendien wordt door de grondeigenaar aan de promotor toelating tot bouwen verleend, wat door deze laatste eveneens wordt aanvaard. 2. Voormelde verzaking aan het recht van natrekking en toelating tot bouwen wordt, gelet op het wederzijds belang van de promotor en de grondeigenaar en gelet op de bedoeling van de partijen de grond te valoriseren door middel van een bouwproject met het oog op de doorverkoop van de kavels aan derden, kosteloos verleend door de grondeigenaar onder de volgende voorwaarden: - toelating aan de promotor om op voormeld eigendom een gebouw of een geheel van gebouwen op te richten dat wordt onderworpen aan het stelsel van mede-eigendom en dit in uitvoering van en conform met de voormelde stedenbouwkundige vergunning; - de verantwoordelijkheid voor de oprichting van het gebouw jegens derden valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de promotor, zodat de grondeigenaar hiervoor nooit zal kunnen worden aangesproken. 7

8 - alle taksen en belastingen die eventueel worden geheven op het op te richten gebouw of naar aanleiding van de oprichting van het gebouw, worden gedragen door de promotor. De verzaking aan het recht van natrekking wordt verleend totdat de laatste privatieve kavel werd vervreemd, waarna het van rechtswege een einde neemt, doch nooit langer dan de wettelijke maximumtermijn van 50 jaar, van toepassing op ieder recht van opstal. 3. De promotor zal de gebouwen slechts mogen vervreemden samen met de vervreemding van de overblijvende grondaandelen toebehorend aan de grondeigenaar. 4. Ingevolge onderhavige akte wordt aan iedere privatieve kavel waarin het betreffende gebouw wordt gesplitst, als aanhorigheid een aandeel in het recht van opstal van de grond verbonden, volgens de aandelen in de gemeenschappelijke delen zoals hierna bepaald. De grondeigenaar verbindt er zich toe om bij iedere overdracht van het eigendomsrecht van een privatieve kavel, het overeenstemmend aandeel in het eigendomsrecht van de grond over te dragen, zodat dit aandeel op dat ogenblik aan de overgedragen privatieve kavel wordt verbonden. Meteen zal deze opstalovereenkomst van rechtswege beëindigd zijn met betrekking tot het aandeel in de grond, verkocht met de erbij horende privatieve kavel. III. STATUTEN De comparanten hebben mij vervolgens verzocht om de statuten van het goed, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom, op te stellen. Het goed bestaat uit twee, na afbraak van de bestaande constructies, nieuw op te richten appartementsgebouwen: - waarvan het eerste en het kleinste, genaamd blok A, 3 appartementen en 3 bergingen omvat, - en het tweede en het grootste, genaamd blok B, 14 appartementen, 15 parkeerboxen en 8 staanplaatsen omvat. De statuten worden van toepassing van zodra ten minste één privatieve kavel verkocht of toegewezen wordt. A. BENAMING VAN HET COMPLEX: Het complex, bestaande uit twee appartementsgebouwen, krijgt de benaming residentie KARUNA. B. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING: Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt de benaming Vereniging van medeeigenaars van residentie KARUNA. Zij heeft haar zetel in het goed te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat

9 Alle documenten uitgaande van de vereniging van medeeigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de medeeigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. C. AANGEHECHTE DOCUMENTEN: Aan deze akte worden, naast navermeld verslag omtrent de quotiteiten en navermeld reglement van inwendige orde, gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur door de comparanten en mij, notaris, te zijn ondertekend: 1. kopie van de voormelde stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven op 31 mei 2013 voor het "bouwen van twee appartementsgebouwen" met gemeentelijk dossiernummer RO2013/0294; 2. de goedgekeurde bouwplannen van architect Danny Neyens van BVBA "bureau voor architectuur & planning" te 3001 Leuven (Heverlee), Groenstraat 106/0201, de dato 6 februari 2013 (telkens met de stempel van de stad Leuven), te weten: - plan 1/9: inplanting terreinprofielen; - plan 2/9: grondplan kelder; - plan 3/9: grondplan begane grond; - plan 4/9: grondplan 1ste verdieping; - plan 5/9: grondplan 2de verdieping; - plan 6/9: grondplan dakenplan; - plan 7/9: gevels snede B; 9

10 - plan 8/9: gevels snede D; - plan 9/9: snedes. In toepassing van artikel 577-5, 1, 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de voormelde plannen in de vorm van een door ondergetekende notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage gevoegd. Deze plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. De plannen en de stedenbouwkundige vergunning worden mee ter registratie aangeboden. De stedenbouwkundige vergunning zal samen met deze akte worden overgeschreven en de plannen zullen ter archivering worden neergelegd op het tweede hypotheekkantoor te Leuven. Alle bijlagen aan deze akten worden gecollationeerd. D. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN: 1. De comparanten verklaren zich het recht voor te houden om volgende handelingen te verrichten, zonder uit hoofde hiervan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te weten: - één of meerdere lokalen van het ene appartement naar het andere over te brengen; en in het algemeen de samenstelling te wijzigen van de niet overgedragen appartementen; - een tussenmuur te verplaatsen, te verwijderen of bij te voegen om de inrichting van een privatieve kavel te wijzigen; - twee of meerdere privatieve kavels samen te voegen; - sommige privatieve gedeelten die niet afgesloten zijn, af te sluiten of dicht te metselen, of om muren en afsluitingen te verwijderen. De uit te voeren wijzigingen zullen geen schade mogen toebrengen aan de structuur en de stevigheid van het gebouw. Zij zullen het totaal aantal tienduizendsten der gemene delen niet kunnen wijzigen, evenmin als het aandeel in de gemene delen van een privatieve kavel. Bij splitsing of samenvoeging van kavels ingevolge hetgeen voorafgaat is geen wijzigende basisakte vereist zolang de aandelen in de gemene delen van de gesplitste of samengevoegde kavels na splitsing of samenvoeging dezelfde is als voorheen; - de plannen te wijzigen om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen; 10

11 - bepaalde materiaal-, installatiekeuzes of andere keuzes te veranderen opdat het gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving, de normen en de regels van goed vakmanschap, bijvoorbeeld maar niet limitatief: de afmetingen van de voorziene technische kokers wijzigen, de dimensies van de wanden wijzingen, enzoverder. 2. De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. E. POSTINTERVENTIEDOSSIER: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 en het Koninklijk Besluit van 22 maart Teneinde de kopers van de privégedeelten toe te laten hun toekomstige verplichtingen uit te oefenen zal de promotor uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten: - het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de privégedeelten overhandigen aan de kopers van de privégedeelten; - het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke delen, overhandigen aan de syndicus van de vereniging van medeeigenaars, die het dossier zal bewaren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, alwaar het vrij zal kunnen geraadpleegd worden door de mede-eigenaars en door degenen die door hen werden aangesteld om werken uit te voeren. F. ELEKTRISCHE INSTALLATIES: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981, waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 25 juni 2008, bindend werd verklaard. Met het oog op de overdracht van wooneenheden verklaart de promotor dat de daarin aanwezige elektrische 11

12 installaties vóór de ingebruikname het voorwerp zullen uitmaken van een volledig controleonderzoek. Teneinde de verplichtingen van het AREI na te leven zal de promotor aan de kopers van de wooneenheden uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de privé- en de gemeenschappelijke delen een exemplaar van het controleverslag overhandigen. Ondergetekende notaris vestigt de aandacht erop dat de elektrische installaties overeenkomstig het AREI binnen de vijfentwintig jaar na controleonderzoek terug gekeurd dienen te worden door een erkend controleorgaan. G. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk gewezen heeft op de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit. De promotor verplicht zich ertoe uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van het appartementsgebouw een EPB-aangifte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap, waaruit blijkt dat de EPB-eisen daadwerkelijk zijn behaald, en de energieprestatiecertificaten bouw aan de kopers van de wooneenheden te bezorgen. De geldigheidsduur bedraagt tien jaar. De aangifteplichtige houdt gedurende tien jaar een papieren afdruk van de EPB-aangifte, de bijhorende plannen en de bijlagen bij. HOOFDSTUK 1. BASISAKTE AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED LEUVEN, dertiende afdeling, HEVERLEE, vierde afdeling: De, na afbraak van de bestaande constructies, twee nieuw op te richten appartementsgebouwen, zijnde blok A en blok B, met aanhorigheden, genaamd "residentie KARUNA", op en met grond gelegen te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 133 en 135, gekadastreerd volgens titel als een "woning" te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 135, en volgens recent kadastraal uittreksel als een "huis" te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 133, telkens onder sectie F, nummer 52/C/5, en telkens met een oppervlakte van éénentwintig aren en achtentwintig centiaren (21a28ca). In deze akte ook "het goed" genoemd. AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS Artikel 1. Omschrijving begrip kavels De hierna beschreven gedeelten van de twee appartementsgebouwen, blok A (Hertogstraat 135) en blok B (Hertogstraat 133), zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. 12

13 BLOK A: In de kelderverdieping bevinden zich drie (3) bergingen, genummerd 1, 2 en 3, die worden toebedeeld aan en meegaan met een appartement van blok A, zoals hierna bepaald. Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich één (1) appartement, genummerd A Op de eerste verdieping bevindt zich eveneens één (1) appartement, genummerd A Op de tweede en de derde verdieping bevindt zich één (1) duplexappartement, genummerd A BLOK B: In de kelderverdieping bevinden zich vijftien (15) parkeerboxen, genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 en 23, en acht (8) staanplaatsen, genummerd 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21. In elke parkeerbox bevindt zich één fietsenstalling. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich zes (6) appartementen, genummerd B00.01, B00.02, B00.03, B00.04, B00.05 en B Op de eerste verdieping bevinden zich eveneens zes (6) appartementen, genummerd B01.01, B01.02, B01.03, B01.04, B01.05 en B Op de tweede verdieping bevinden zich twee (2) appartementen, genummerd B02.01 en B Artikel 2. Opsomming privatieve kavels A. BLOK A: I. Op de gelijkvloerse verdieping: 1. het appartement A00.01 (volgens plan), met als postadres Hertog-straat 135, bus 00.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte, keuken, wc, slaapkamer, badkamer en bureau met berging, alsook berging 1 in de kelderverdieping; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdentien/tienduizendsten (410/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. III. Op de eerste verdieping: 2. het appartement A01.01 (volgens plan), met als postadres Hertog-straat 135, bus 01.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 bergingen, leefruimte, keuken, nachthal, wc, badkamer en 2 slaapkamers, alsook berging 2 in de kelderverdieping; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdvijfentwintig/tienduizendsten (425/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; 13

14 c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. IV. Op de eerste, tweede en derde verdieping: 3. het duplexappartement A02.01 (volgens plan), met als postadres Hertogstraat 135, bus 01.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: *in de kelderverdieping: berging 3; *op de eerste verdieping: trap en traphal vanaf toegangsdeur; *op de tweede verdieping: trap en traphal, inkomhal, 2 bergingen, leefruimte, keuken, nachthal, wc, badkamer en 2 slaapkamers; *op de derde verdieping: trap en traphal, bureau, slaapkamer en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeshonderdvijfentwintig/tienduizendsten (625/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het kleine terras gelegen aan de leefruimte van de tweede verdieping, alsook van het grote terras gelegen aan de slaapkamer 3 en bureau van de derde verdieping. B. BLOK B: I. In de kelderverdieping: 1. vijftien (15) parkeerboxen genaamd "parkeerbox 1", "parkeerbox 2", "parkeerbox 3", "parkeerbox 4", "parkeerbox 5", "parkeerbox 6", "parkeerbox 7", "parkeerbox 8", "parkeerbox 9", "parkeerbox 10", "parkeerbox 11", "parkeerbox 12", "parkeerbox 13", "parkeerbox 22" en "parkeerbox 23", elk omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: de parkeerbox zelf met poort en een fietsenstalling; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: *vierenzestig/tienduizendsten (64/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 12 en 13; *zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 22 en 23; *achtenzestig/tienduizendsten (68/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 7, 8, 9, 10; *negenenzestig/tienduizendsten (69/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 1, 6 en 11; *zeventig/tienduizendsten (70/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 2, 3, 4 en 5; 2. Acht (8) staanplaatsen genaamd "staanplaats 14", "staanplaats 15", "staanplaats 16", "staanplaats 17", 14

15 "staanplaats 18", "staanplaats 19", "staanplaats 20" en "staanplaats 21", elk omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: de autostaanplaats zelf, afgebakend met verf; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesendertig/tienduizendsten (36/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. II. Op de gelijkvloerse verdieping: 1. het appartement B00.01, gelegen links achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte, keuken, 3 bergingen, nachthal, 3 slaapkamers en badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdzevenentachtig/tienduizendsten (487/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 2. het appartement B00.02, gelegen rechts achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte met keuken, nachthal, berging, wc, badkamer en 2 slaapkamers; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdvijfendertig/tienduizendsten (435/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 3. het appartement B00.03, gelegen rechts midden achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.03, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdachtendertig/tienduizendsten (338/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 4. het appartement B00.04, gelegen rechts midden vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.04, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdéénenveertig/tienduizendsten (341/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; 15

16 c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 5. het appartement B00.05, gelegen rechts vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.05, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, berging, wc, leefruimte met keuken, nachthal, 2 slaapkamers en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtentwintig/tienduizendsten (528/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 6. het appartement B00.06, gelegen links vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.06, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, wc, 3 slaapkamers, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtentwintig/tienduizendsten (528/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. III. Op de eerste verdieping: 7. het appartement B01.01, gelegen links achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte, keuken, nachthal, 3 bergingen, 3 slaapkamers en badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdzesenveertig/tienduizendsten (546/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 8. het appartement B01.02, gelegen rechts achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte met keuken, nachthal, berging, wc, badkamer en 2 slaapkamers; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdachtenzeventig/tienduizendsten (478/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 9. het appartement B01.03, gelegen rechts midden acheraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.03,omvattende: 16

17 a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdtweeënzeventig/tienduizendsten (372/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 10. het appartement B01.04, gelegen rechts midden vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.04,omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdvijfenzeventig/tienduizendsten (375/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 11. het appartement B01.05, gelegen rechts vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.05, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, berging, leefruimte met keuken, nachthal, wc, 2 slaapkamers en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtenzeventig/tienduizendsten (578/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 12. het appartement B01.06, gelegen links vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.06, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, 3 slaapkamers, wc, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeshonderdvierendertig/tienduizendsten (634/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. IV. Op de tweede verdieping: 13. het appartement B02.01, gelegen achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 02.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte met keuken, berging, bureau of slaapkamer 3 met berging, nachthal, badkamer, slaapkamer 1 met dressing en slaapkamer 2; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 17

18 zevenhonderdéénentachtig/tienduizendsten (781/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het grote en het kleine terras gelegen aan de leefruimte. 14. het appartement B02.02, gelegen vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 02.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, slaapkamer 1 met badkamer, wc, slaapkamer 2 met badkamer, 2 bergingen, leefruimte met keuken en bureau of slaapkamer 3; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achthonderdentwaalf/tienduizendsten (812/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte en de keuken. B. BIJZONDERE BEPALINGEN 1. Terrassen Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding en de bevloering van de terrassen is eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen gemeenschappelijk, zoals onder meer de balustrades. De terrassen zijn aangeduid op de plannen. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding en - bevloering, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle andere kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Bergingen in kelderverdieping van blok A De bergingen in de kelderverdieping van blok A worden toebedeeld aan en gaan mee met een appartement van blok A, zoals hierboven bepaald. Ze zijn er onlosmakelijk mee 18

19 verbonden en kunnen dus niet los van het bijhorende appartement worden vervreemd, verhuurd of in gebruik aan een derde worden gegeven. 3. Parkeerboxen en staanplaatsen in kelderverdieping van blok B De parkeerboxen en de staanplaatsen in de kelderverdieping van blok B mogen wel toebehoren aan andere personen dan de eigenaars van een appartement in blok A of blok B. Ze mogen derhalve vrij worden overgedragen, ook aan derden. Op de inrit van de ondergrondse garage en op de manoeuvreerruimte tussen de parkings zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de inrit van de ondergrondse garage en de doorgang naar de trappen te allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 4. Toegang Bestemming van de grond De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De promotor houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. C. ERFDIENSTBAARHEDEN 1. Het (ver)bouwen van het onroerend geheel zoals beschreven en weergegeven op de hieraan gehechte plannen, zal tussen de verschillende privatieve kavels, wanneer deze aan verschillende eigenaars toebehoren, erfdienstbaarheden doen ontstaan. Deze aldus ontstane erfdienstbaarheden hebben hun uitwerking van zodra het heersend erf of het lijdend erf, ieder aan een verschillende eigenaar zullen toebehoren; zij vinden hun grondslag in de overeenkomst tussen partijen of in de bestemming des huisvaders, behandeld in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Dit is namelijk zo met : - de zichten en lichtopeningen van een kavel op de andere, alsook van de ene blok op de andere; - de doorgang van de ene kavel naar de andere van leidingen en kanalisaties, van welke aard ook (regen- en afvalwaters - gas - elektriciteit telefoon - internet) dienstig voor één of andere kavel. Deze doorgang kan zich voordoen in de ondergrond, de grond of boven deze laatste, - en in het algemeen met alle erfdienstbaarheden gevestigd op een kavel ten voordele van een andere, of tussen privatieve delen en gemeenschappelijke delen die 19

20 zullen blijken uit de plannen of de uitvoering ervan, naarmate de opbouw of nog naar gelang het plaatsgebruik. 2. De geschillen, van welke aard ook, tot dewelke deze bepaling van erfdienstbaarheid, (inzonderheid wat betreft het in stand houden van deze erfdienstbaarheden en de aard van hun functie), aanleiding zou kunnen geven, zullen verwezen worden naar de bevoegde jurisdictie. Deze vordering dient gericht tegen alle mede-eigenaars indien het geschil het geheel van de mede-eigendom betreft of tegen de betrokken mede-eigenaar of mede-eigenaars zo deze vordering alleen hem of hen viseert. Artikel 3. Onderdelen van privatieve kavels Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals onder meer hetgeen hierna is beschreven, te weten: -de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; -de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; -de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken; -de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken; -de bevloering en de bekleding van de terrassen; -de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden; -de sanitaire installaties; -de schrijnwerkerij; -de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener; -de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. Buiten de kavel: -de drukknopjes, naamplaatjes en bellen aan de interne deuren; behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 4. Omschrijving begrip aandelen Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel 20

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie