STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d K V DL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL"

Transcriptie

1 STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d K V DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN AANWEZIG: 1. De Naamloze Vennootschap (NV) ECKELMANS D.T.K., met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer en niet BTW-plichtig, opgericht onder de benaming "D.T.K." bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 6 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1999 onder nummer , waarvan de statuten voor het eerst en het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 4 september 2002, bekendgemaakt in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2002 onder nummer , waarbij onder meer de benaming werd gewijzigd in "ECKELMANS D.T.K.", hier vertegenwoordigd door haar enige gedelegeerd bestuurder, zijnde de heer ECKELMANS Johan nagenoemd, benoemd als bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur van 9 maart 2011, bekendgemaakt in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2011 onder nummer De comparant sub 1 is eigenaar van achtduizend negenhonderd zesenvijftig tienduizendsten (8.956/ sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed. 2. De heer ECKELMANS Johan Albert Leonie, geboren te Kortessem op 2 juni 1948, nationaal nummer , wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 258, gehuwd te Heverlee op 6 juli 1973 met mevrouw CASIER Marie Thérèse Wilhelmina Silvester, geboren te Oostende op 18 augustus 1951, onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris André Peeters te Leuven op 4 juli 1973, ongewijzigd tot op heden naar hij verklaart. De comparant sub 2 is eigenaar van honderd tienduizendsten (100/10.000sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed. 3. De heer ECKELMANS Tom George Irene, geboren te Leuven op 12 mei 1977, nationaal nummer , wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 258, ongehuwd en ook niet wettelijk samenwonend naar hij verklaart. De comparant sub 3 is eigenaar van negenhonderd vierenveertig tienduizendsten (944/10.000sten) in volle eigendom in het nabeschreven goed.

2 De comparanten sub 1 tot en met 3 worden hierna samen "de grondeigenaar" genoemd. 4. De Naamloze Vennootschap (NV) "ECKELMANS PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer en BTW-plichtig onder nummer BE , opgericht als de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "IT Sereno" bij akte verleden voor notaris Arthur Beuckelaers te Berchem op 12 januari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1999 onder nummer , omgezet in de Naamloze Vennootschap (NV) "ECKELMANS PROJECTS" bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 23 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2006 onder nummer , waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 29 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2009 onder nummer , hier vertegenwoordigd door haar beide gedelegeerd bestuurders, zijnde 1/ de heer ECKELMANS Dirk Edmond Therese, geboren te Leuven op 2 september 1975, nationaal nummer , wonende te 3210 Linden, Populierenlaan 10, en 2/ de heer ECKELMANS Koen Marc Maria Margareta, geboren te Leuven op 13 januari 1982, nationaal nummer , wonende te 3110 Rotselaar, Valleilaan 16, beiden benoemd als bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur van 29 december 2008, bekendgemaakt zoals voormeld. De comparant sub 4 wordt hierna "de promotor" genoemd. BELANGENTEGENSTELLING: Ondergetekende notaris heeft de comparanten ruim vóór heden gewezen op artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met een belangentegenstelling in hoofde van een bestuurder. I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING De grondeigenaar verklaart eigenaar van volgend onroerend goed te zijn in de hierna vermelde verhoudingen. A. BESCHRIJVING VAN HET GOED: LEUVEN, dertiende afdeling, HEVERLEE, vierde afdeling: Het huis met aanhorigheden op en met grond gelegen te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 135 (volgens kadaster Hertogstraat 133), gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie F, nummer 52/C/5, met een oppervlakte van éénentwintig aren en achtentwintig centiaren (21a28ca). 2

3 [KI: 1.286,00 EUR] In deze akte ook "het goed" genoemd. B. DERTIGJARIGE EIGENDOMSOORSPRONG: De grondeigenaar was volle eigenaar van het goed, de NV ECKELMANS D.T.K. voornoemd voor zesennegentig procent in volle eigendom (96% VE) en de heren ECKELMANS Johan, Dirk, Tom en Koen voornoemd elk voor één procent in volle eigendom (1% VE), ingevolge aankoop van 1/ de heer ELAERTS Raymond Armand Willy, geboren te Leuven op 22 januari 1945, 2/ de heer ELAERTS Armand Julien, geboren te Leuven op 1 februari 1947, 3/ mevrouw BERCKMANS Michèle Adolphe Maria, geboren te Leuven op 1 juni 1966, 4/ de heer VAN GRAMBEREN Willem Alfons Maria, geboren te Leuven op 30 april 1960, 5/ mevrouw VAN GRAMBEREN Anne-Marie Pierrette Francine, geboren te Leuven op 20 juni 1957, 6/ de heer VAN GRAMBEREN Erik François Justin, geboren te Leuven op 18 oktober 1958, en 7/ mevrouw VAN GRAMBEREN Katelijne Jan Anne-Marie, geboren te Leuven op 14 juni 1969, bij proces-verbaal van definitieve toewijzing gesloten door notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven op 15 december 2010, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven onder referte 73-T-09/02/ Bij akte afstand-deling verleden voor ondergetekende notaris Michael Boes te Kessel-Lo op heden, voorafgaandelijk dezer, heeft de NV ECKELMANS D.T.K. voornoemd (644/10.000sten) van haar negenduizend zeshonderd tienduizendsten (9.600/10.000sten), en hebben de heren ECKELMANS Dirk en Koen, beiden voornoemd, elk hun honderd/duizendsten (100/10.000sten), in het goed afgestaan aan de heer ECKELMANS Tom voornoemd. Ingevolge deze afstand-deling is het goed thans volle eigendom van: -de NV ECKELMANS D.T.K. voor achtduizend negenhonderd zesenvijftig tienduizendsten (8.956/10.000sten); -de heer ECKELMANS Tom voor negenhonderd vierenveertig tienduizendsten (944/10.000sten). Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heer BOUILLON Jean Baptiste, geboren te Heverlee op 15 juni 1928, en zijn echtgenote, mevrouw ELAERTS Maria Rosalia, geboren te Blanden op 9 januari 1927, om de woning zelf te hebben laten oprichten op de grond welke zij voor rekening van hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen hadden aangekocht als volgt: - een gedeelte kochten zij aan van de heer ENGELS Antonius Daniel en zijn echtgenote, mevrouw VANLAER Rosalia te Heverlee, bij akte verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 3 januari 1953, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Leuven op 16 januari 1953, boek 8054, nummer 34; - een ander gedeelte kochten zij aan van de heer en mevrouw ENGELS-VANLAER voornoemd bij akte verleden voor 3

4 notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 6 februari 1954, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Leuven op 16 februari 1954, boek 8236, nummer 18. Een gedeelte van de tuin behoorde oorspronkelijk persoonlijk toe aan de heer BOUILLON Jean voornoemd om het voor de geheelheid in volle eigendom verkregen te hebben bij deling tussen hemzelf en 1/ de heer BOUILLON Frans te Heverlee, 2/ mevrouw ENGELS Virginie, weduwe van de heer RAÉ René te Oudergem, 3/ mevrouw BOUILLON Clara Josephine Philomène, echtgenote van de heer VAN GRAMBEREN August Romain René te Heverlee, bij akte verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 15 oktober 1973, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 29 oktober 1973, boek 1480, nummer 7. De heer BOUILLON Jean voornoemd is overleden te Leuven op 26 april 2003, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenaam, zijn echtgenote, mevrouw ELAERTS Maria voornoemd. Het gemeenschappelijk huwelijksvermogen BOUILLON-ELAERTS is toegekomen aan mevrouw ELAERTS Maria voornoemd ingevolge de wet. De goederen afhangende van het eigen vermogen van de heer BOUILLON Jean voornoemd zijn toegekomen aan mevrouw ELAERTS Maria voornoemd ingevolge de bepalingen van een gift tussen echtgenoten verleden voor notaris Charles Roberti de Winghe te Leuven op 3 januari 1953, geregistreerd. Mevrouw ELAERTS Maria voornoemd is overleden te Leuven op 2 juli 2010, zonder reservataire erfgenamen na te laten. Ingevolge de bepalingen van haar authentiek testament, gedicteerd aan notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven op 15 november 2004, geregistreerd, heeft zij aangesteld als algemene legatarissen: 1/ de heer ELAERTS Raymond, 2/ de heer ELAERTS Armand, 3/ mevrouw BERCKMANS Michèle, 4/ de heer VAN GRAMBEREN Willem, 5/ mevrouw VAN GRAMBEREN Anne-Marie, 6/ de heer VAN GRAMBEREN Erik en 7/ mevrouw VAN GRAMBEREN Katelijne, allen voornoemd. Het bijzonder legaat voorzien in voormeld testament had geen betrekking op het goed. C. BIJZONDERE VOORWAARDEN: De voormelde eigendomstitels van de grondeigenaar bevatten geen bijzondere voorwaarden en de grondeigenaar verklaart er ook geen te kennen. D. ERFDIENSTBAARHEDEN: De grondeigenaar verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en er ook geen te kennen. E. GEBRUIK: De grondeigenaar verklaart dat het goed vrij en niet verhuurd, verpacht of in gebruik door een derde is. F. HYPOTHECAIRE TOESTAND: 4

5 De grondeigenaar verklaart dat het goed vrij en zuiver is van alle voorrechten, inschrijvingen, overschrijvingen en andere lasten hoegenaamd. G. ONROEREND ERFGOED: De grondeigenaar verklaart dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de wetgeving op monumenten, archeologisch waardevol patrimonium, stads- en/of dorpsgezichten, of landschappen, en dat het goed bij haar weten niet voorkomt op de Vlaamse Inventaris van het Onroerend Erfgoed. H. OVERSTROMINGSGEVAAR: Voor zover kon worden nagegaan in de karteringsgegevens van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, ligt het goed niet in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor overstroming, noch in een recent overstroomd gebied, noch in een van natura overstroombaar gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied, noch in een afgebakende oeverzone. I. BODEMDECREET: 1. De grondeigenaar verklaart dat er in of op het goed geen stookolietank aanwezig is, onder- noch bovengronds. 2. De grondeigenaar verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risicoactiviteiten of -inrichtingen uitgevoerd of gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 3. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op 15 mei 2013 een bodemattest met betrekking tot het goed afgeleverd waarvan de inhoud als volgt luidt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". De comparanten verklaren vóór heden kennis te hebben gekregen van de inhoud van dit bodemattest. De instrumenterende notaris wijst de comparanten er op dat het bodemattest geen garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet (Hoofdstuk XIII van genoemd decreet) onverminderd van toepassing blijven. 4. De grondeigenaar verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de latere kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven 5

6 tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de grondeigenaar te goeder trouw afgelegd werd, nemen de latere kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en zullen de comparanten hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn. 5. Het is de huidige en toekomstige eigenaars van het goed niet toegelaten de privatieve en/of gemeenschappelijk bestanddelen van het goed aan te wenden voor risico-activiteiten of risico-inrichtingen, overeenkomstig het bodemdecreet, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, met een meerderheid van drie/vierden. Indien een gemeenschappelijk gedeelte als risicogrond in deze zin wordt toegelaten, zal door toedien van de syndicus en op kosten van de vereniging van mede-eigenaars een valabel oriënterend bodemonderzoek moeten geleverd worden, waarvan de titularissen van een privé gedeelte zich kunnen bedienen bij overdracht van hun privé gedeelte of bij overdracht van een gemeenschappelijk deel. 6. Ondergetekende notaris bevestigt dat de verplichtingen met betrekking tot de overdracht van gronden opgelegd door het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming werden nageleefd. J. RUIMTELIJKE ORDENING: 1. De stad Leuven beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Er is op heden een recent stedenbouwkundig uittreksel van 18 juni 2013 voorhanden, waarvan de comparanten vóór heden een kopie ontvingen en waarin onder meer staat vermeld dat: -het goed in waterwingebied "CADOL EN ABDIJ" ligt; -het goed volgens het gewestplan in woongebied ligt; -het goed in het BPA Kriekenbos ligt; -het goed binnen het rooilijnenplan Hertogstraat ligt, maar niet wordt getroffen door de geplande rooilijn; -er geen verkavelingsvergunning van toepassing is; -er op 31 mei 2013 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het "bouwen van twee appartementsgebouwen" met referte RO2013/0294; -er meerdere algemene stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn, alsook een politiereglement. 2. Voor zover door de instrumenterende notaris kon worden nagegaan en volgens verklaring van de grondeigenaar werd er voor het goed geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex op Ruimtelijke Ordening; evenmin rust er op het goed een voorkooprecht dat op grond van artikel 6

7 2.4.1 van voormelde Codex in een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid. Er is op heden geen as-built-attest aanwezig. 3. De instrumenterende notaris vestigt daarenboven de aandacht van de comparanten op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de vergunningsplichtige handelingen opsomt, waarvoor men een vergunning dient te hebben vooraleer men ze uitvoert, zoals onder meer onroerende goederen bebouwen, afbreken, bomen rooien, reliëf of (hoofd)gebruiksfuncties wijzigen, enzovoort. 4. De grondeigenaar verklaart dat alle hiervoor geciteerde en vermelde inlichtingen bij haar weten correct zijn. Zij verklaart er geen kennis van te hebben dat omtrent het goed thans enige betwisting of rechtsgeschil zou bestaan. Zij verklaart geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van vóór zij eigenaar was. Zij verklaart dat er geen dagvaardingen werden uitgebracht of beslissingen werden gewezen betreffende het goed. II. TOESTEMMING TOT BOUWEN - VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREKKING 1. De grondeigenaar, behoudens de comparant sub 3 (ECKELMANS TOM), verklaart voor de haar toebehorende grondaandelen bij dezen zuiver en eenvoudig afstand te doen van het recht van natrekking, haar toekomend volgens de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in het voordeel van de promotor, die aanvaardt. Deze verzaking aan het recht van natrekking impliceert de vestiging van een recht van opstal. Bovendien wordt door de grondeigenaar aan de promotor toelating tot bouwen verleend, wat door deze laatste eveneens wordt aanvaard. 2. Voormelde verzaking aan het recht van natrekking en toelating tot bouwen wordt, gelet op het wederzijds belang van de promotor en de grondeigenaar en gelet op de bedoeling van de partijen de grond te valoriseren door middel van een bouwproject met het oog op de doorverkoop van de kavels aan derden, kosteloos verleend door de grondeigenaar onder de volgende voorwaarden: - toelating aan de promotor om op voormeld eigendom een gebouw of een geheel van gebouwen op te richten dat wordt onderworpen aan het stelsel van mede-eigendom en dit in uitvoering van en conform met de voormelde stedenbouwkundige vergunning; - de verantwoordelijkheid voor de oprichting van het gebouw jegens derden valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de promotor, zodat de grondeigenaar hiervoor nooit zal kunnen worden aangesproken. 7

8 - alle taksen en belastingen die eventueel worden geheven op het op te richten gebouw of naar aanleiding van de oprichting van het gebouw, worden gedragen door de promotor. De verzaking aan het recht van natrekking wordt verleend totdat de laatste privatieve kavel werd vervreemd, waarna het van rechtswege een einde neemt, doch nooit langer dan de wettelijke maximumtermijn van 50 jaar, van toepassing op ieder recht van opstal. 3. De promotor zal de gebouwen slechts mogen vervreemden samen met de vervreemding van de overblijvende grondaandelen toebehorend aan de grondeigenaar. 4. Ingevolge onderhavige akte wordt aan iedere privatieve kavel waarin het betreffende gebouw wordt gesplitst, als aanhorigheid een aandeel in het recht van opstal van de grond verbonden, volgens de aandelen in de gemeenschappelijke delen zoals hierna bepaald. De grondeigenaar verbindt er zich toe om bij iedere overdracht van het eigendomsrecht van een privatieve kavel, het overeenstemmend aandeel in het eigendomsrecht van de grond over te dragen, zodat dit aandeel op dat ogenblik aan de overgedragen privatieve kavel wordt verbonden. Meteen zal deze opstalovereenkomst van rechtswege beëindigd zijn met betrekking tot het aandeel in de grond, verkocht met de erbij horende privatieve kavel. III. STATUTEN De comparanten hebben mij vervolgens verzocht om de statuten van het goed, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom, op te stellen. Het goed bestaat uit twee, na afbraak van de bestaande constructies, nieuw op te richten appartementsgebouwen: - waarvan het eerste en het kleinste, genaamd blok A, 3 appartementen en 3 bergingen omvat, - en het tweede en het grootste, genaamd blok B, 14 appartementen, 15 parkeerboxen en 8 staanplaatsen omvat. De statuten worden van toepassing van zodra ten minste één privatieve kavel verkocht of toegewezen wordt. A. BENAMING VAN HET COMPLEX: Het complex, bestaande uit twee appartementsgebouwen, krijgt de benaming residentie KARUNA. B. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING: Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt de benaming Vereniging van medeeigenaars van residentie KARUNA. Zij heeft haar zetel in het goed te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat

9 Alle documenten uitgaande van de vereniging van medeeigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. Weigert de algemene vergadering om met name dringende en noodzakelijke werken uit te voeren, dan is de medeeigenaar die een vordering heeft ingesteld tot bijeenroeping van de algemene vergadering of om toestemming te bekomen om zelf die werken uit te voeren, evenwel, voor zover zijn eis niet wordt afgewezen, bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van de gevraagde beslissing. Niettegenstaande artikel 577-5, 3 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. C. AANGEHECHTE DOCUMENTEN: Aan deze akte worden, naast navermeld verslag omtrent de quotiteiten en navermeld reglement van inwendige orde, gehecht om er één geheel mee uit te maken na ne varietur door de comparanten en mij, notaris, te zijn ondertekend: 1. kopie van de voormelde stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven op 31 mei 2013 voor het "bouwen van twee appartementsgebouwen" met gemeentelijk dossiernummer RO2013/0294; 2. de goedgekeurde bouwplannen van architect Danny Neyens van BVBA "bureau voor architectuur & planning" te 3001 Leuven (Heverlee), Groenstraat 106/0201, de dato 6 februari 2013 (telkens met de stempel van de stad Leuven), te weten: - plan 1/9: inplanting terreinprofielen; - plan 2/9: grondplan kelder; - plan 3/9: grondplan begane grond; - plan 4/9: grondplan 1ste verdieping; - plan 5/9: grondplan 2de verdieping; - plan 6/9: grondplan dakenplan; - plan 7/9: gevels snede B; 9

10 - plan 8/9: gevels snede D; - plan 9/9: snedes. In toepassing van artikel 577-5, 1, 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de voormelde plannen in de vorm van een door ondergetekende notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage gevoegd. Deze plannen vormen met huidige akte één geheel en alles dient uitgelegd en gelezen te worden, het één in functie van het andere. Iedere nieuwe eigenaar zal gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alsook uit de voorschriften vervat in hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. De plannen en de stedenbouwkundige vergunning worden mee ter registratie aangeboden. De stedenbouwkundige vergunning zal samen met deze akte worden overgeschreven en de plannen zullen ter archivering worden neergelegd op het tweede hypotheekkantoor te Leuven. Alle bijlagen aan deze akten worden gecollationeerd. D. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN: 1. De comparanten verklaren zich het recht voor te houden om volgende handelingen te verrichten, zonder uit hoofde hiervan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te weten: - één of meerdere lokalen van het ene appartement naar het andere over te brengen; en in het algemeen de samenstelling te wijzigen van de niet overgedragen appartementen; - een tussenmuur te verplaatsen, te verwijderen of bij te voegen om de inrichting van een privatieve kavel te wijzigen; - twee of meerdere privatieve kavels samen te voegen; - sommige privatieve gedeelten die niet afgesloten zijn, af te sluiten of dicht te metselen, of om muren en afsluitingen te verwijderen. De uit te voeren wijzigingen zullen geen schade mogen toebrengen aan de structuur en de stevigheid van het gebouw. Zij zullen het totaal aantal tienduizendsten der gemene delen niet kunnen wijzigen, evenmin als het aandeel in de gemene delen van een privatieve kavel. Bij splitsing of samenvoeging van kavels ingevolge hetgeen voorafgaat is geen wijzigende basisakte vereist zolang de aandelen in de gemene delen van de gesplitste of samengevoegde kavels na splitsing of samenvoeging dezelfde is als voorheen; - de plannen te wijzigen om tegemoet te komen aan de eisen gesteld door de diensten van stedenbouw en openbare of private besturen of van distributiemaatschappijen van de nutsvoorzieningen; 10

11 - bepaalde materiaal-, installatiekeuzes of andere keuzes te veranderen opdat het gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving, de normen en de regels van goed vakmanschap, bijvoorbeeld maar niet limitatief: de afmetingen van de voorziene technische kokers wijzigen, de dimensies van de wanden wijzingen, enzoverder. 2. De comparanten zullen gemachtigd zijn om alleen de akten te tekenen die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. Evenwel, indien de tussenkomst van de mede-eigenaars vereist is, zullen deze hun medewerking moeten verlenen op eerste verzoek. De syndicus zal geldig de vereniging van mede-eigenaars kunnen vertegenwoordigen om de beslissing van de algemene vergadering in dit verband uit te voeren, zonder dat hij zijn machten dient te verantwoorden ten overstaan van de hypotheekbewaarder. Voor zoveel als nodig, geven de mede-eigenaars vanaf heden aan de comparanten onherroepelijk mandaat om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akten. E. POSTINTERVENTIEDOSSIER: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 en het Koninklijk Besluit van 22 maart Teneinde de kopers van de privégedeelten toe te laten hun toekomstige verplichtingen uit te oefenen zal de promotor uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten: - het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de privégedeelten overhandigen aan de kopers van de privégedeelten; - het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke delen, overhandigen aan de syndicus van de vereniging van medeeigenaars, die het dossier zal bewaren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, alwaar het vrij zal kunnen geraadpleegd worden door de mede-eigenaars en door degenen die door hen werden aangesteld om werken uit te voeren. F. ELEKTRISCHE INSTALLATIES: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981, waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 25 juni 2008, bindend werd verklaard. Met het oog op de overdracht van wooneenheden verklaart de promotor dat de daarin aanwezige elektrische 11

12 installaties vóór de ingebruikname het voorwerp zullen uitmaken van een volledig controleonderzoek. Teneinde de verplichtingen van het AREI na te leven zal de promotor aan de kopers van de wooneenheden uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van de privé- en de gemeenschappelijke delen een exemplaar van het controleverslag overhandigen. Ondergetekende notaris vestigt de aandacht erop dat de elektrische installaties overeenkomstig het AREI binnen de vijfentwintig jaar na controleonderzoek terug gekeurd dienen te worden door een erkend controleorgaan. G. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT: De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk gewezen heeft op de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit. De promotor verplicht zich ertoe uiterlijk zes maanden na de voorlopige oplevering van het appartementsgebouw een EPB-aangifte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap, waaruit blijkt dat de EPB-eisen daadwerkelijk zijn behaald, en de energieprestatiecertificaten bouw aan de kopers van de wooneenheden te bezorgen. De geldigheidsduur bedraagt tien jaar. De aangifteplichtige houdt gedurende tien jaar een papieren afdruk van de EPB-aangifte, de bijhorende plannen en de bijlagen bij. HOOFDSTUK 1. BASISAKTE AFDELING 1. BESCHRIJVING VAN HET GOED LEUVEN, dertiende afdeling, HEVERLEE, vierde afdeling: De, na afbraak van de bestaande constructies, twee nieuw op te richten appartementsgebouwen, zijnde blok A en blok B, met aanhorigheden, genaamd "residentie KARUNA", op en met grond gelegen te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 133 en 135, gekadastreerd volgens titel als een "woning" te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 135, en volgens recent kadastraal uittreksel als een "huis" te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 133, telkens onder sectie F, nummer 52/C/5, en telkens met een oppervlakte van éénentwintig aren en achtentwintig centiaren (21a28ca). In deze akte ook "het goed" genoemd. AFDELING 2. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE KAVELS Artikel 1. Omschrijving begrip kavels De hierna beschreven gedeelten van de twee appartementsgebouwen, blok A (Hertogstraat 135) en blok B (Hertogstraat 133), zijn bestemd om het voorwerp te worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte of kavel genoemd. 12

13 BLOK A: In de kelderverdieping bevinden zich drie (3) bergingen, genummerd 1, 2 en 3, die worden toebedeeld aan en meegaan met een appartement van blok A, zoals hierna bepaald. Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich één (1) appartement, genummerd A Op de eerste verdieping bevindt zich eveneens één (1) appartement, genummerd A Op de tweede en de derde verdieping bevindt zich één (1) duplexappartement, genummerd A BLOK B: In de kelderverdieping bevinden zich vijftien (15) parkeerboxen, genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 en 23, en acht (8) staanplaatsen, genummerd 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21. In elke parkeerbox bevindt zich één fietsenstalling. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich zes (6) appartementen, genummerd B00.01, B00.02, B00.03, B00.04, B00.05 en B Op de eerste verdieping bevinden zich eveneens zes (6) appartementen, genummerd B01.01, B01.02, B01.03, B01.04, B01.05 en B Op de tweede verdieping bevinden zich twee (2) appartementen, genummerd B02.01 en B Artikel 2. Opsomming privatieve kavels A. BLOK A: I. Op de gelijkvloerse verdieping: 1. het appartement A00.01 (volgens plan), met als postadres Hertog-straat 135, bus 00.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte, keuken, wc, slaapkamer, badkamer en bureau met berging, alsook berging 1 in de kelderverdieping; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdentien/tienduizendsten (410/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. III. Op de eerste verdieping: 2. het appartement A01.01 (volgens plan), met als postadres Hertog-straat 135, bus 01.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 bergingen, leefruimte, keuken, nachthal, wc, badkamer en 2 slaapkamers, alsook berging 2 in de kelderverdieping; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdvijfentwintig/tienduizendsten (425/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; 13

14 c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. IV. Op de eerste, tweede en derde verdieping: 3. het duplexappartement A02.01 (volgens plan), met als postadres Hertogstraat 135, bus 01.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: *in de kelderverdieping: berging 3; *op de eerste verdieping: trap en traphal vanaf toegangsdeur; *op de tweede verdieping: trap en traphal, inkomhal, 2 bergingen, leefruimte, keuken, nachthal, wc, badkamer en 2 slaapkamers; *op de derde verdieping: trap en traphal, bureau, slaapkamer en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeshonderdvijfentwintig/tienduizendsten (625/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het kleine terras gelegen aan de leefruimte van de tweede verdieping, alsook van het grote terras gelegen aan de slaapkamer 3 en bureau van de derde verdieping. B. BLOK B: I. In de kelderverdieping: 1. vijftien (15) parkeerboxen genaamd "parkeerbox 1", "parkeerbox 2", "parkeerbox 3", "parkeerbox 4", "parkeerbox 5", "parkeerbox 6", "parkeerbox 7", "parkeerbox 8", "parkeerbox 9", "parkeerbox 10", "parkeerbox 11", "parkeerbox 12", "parkeerbox 13", "parkeerbox 22" en "parkeerbox 23", elk omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: de parkeerbox zelf met poort en een fietsenstalling; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: *vierenzestig/tienduizendsten (64/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 12 en 13; *zesenzestig/tienduizendsten (66/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 22 en 23; *achtenzestig/tienduizendsten (68/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 7, 8, 9, 10; *negenenzestig/tienduizendsten (69/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 1, 6 en 11; *zeventig/tienduizendsten (70/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond, voor wat betreft parkeerboxen 2, 3, 4 en 5; 2. Acht (8) staanplaatsen genaamd "staanplaats 14", "staanplaats 15", "staanplaats 16", "staanplaats 17", 14

15 "staanplaats 18", "staanplaats 19", "staanplaats 20" en "staanplaats 21", elk omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: de autostaanplaats zelf, afgebakend met verf; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesendertig/tienduizendsten (36/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. II. Op de gelijkvloerse verdieping: 1. het appartement B00.01, gelegen links achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte, keuken, 3 bergingen, nachthal, 3 slaapkamers en badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdzevenentachtig/tienduizendsten (487/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 2. het appartement B00.02, gelegen rechts achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte met keuken, nachthal, berging, wc, badkamer en 2 slaapkamers; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdvijfendertig/tienduizendsten (435/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 3. het appartement B00.03, gelegen rechts midden achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.03, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdachtendertig/tienduizendsten (338/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 4. het appartement B00.04, gelegen rechts midden vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.04, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdéénenveertig/tienduizendsten (341/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; 15

16 c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 5. het appartement B00.05, gelegen rechts vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.05, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, berging, wc, leefruimte met keuken, nachthal, 2 slaapkamers en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtentwintig/tienduizendsten (528/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 6. het appartement B00.06, gelegen links vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 00.06, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, wc, 3 slaapkamers, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtentwintig/tienduizendsten (528/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. III. Op de eerste verdieping: 7. het appartement B01.01, gelegen links achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte, keuken, nachthal, 3 bergingen, 3 slaapkamers en badkamer. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdzesenveertig/tienduizendsten (546/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 8. het appartement B01.02, gelegen rechts achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, leefruimte met keuken, nachthal, berging, wc, badkamer en 2 slaapkamers; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderdachtenzeventig/tienduizendsten (478/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 9. het appartement B01.03, gelegen rechts midden acheraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.03,omvattende: 16

17 a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdtweeënzeventig/tienduizendsten (372/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 10. het appartement B01.04, gelegen rechts midden vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.04,omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderdvijfenzeventig/tienduizendsten (375/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 11. het appartement B01.05, gelegen rechts vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.05, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, berging, leefruimte met keuken, nachthal, wc, 2 slaapkamers en badkamer; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderdachtenzeventig/tienduizendsten (578/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. 12. het appartement B01.06, gelegen links vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 01.06, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, badkamer, 3 slaapkamers, wc, leefruimte, keuken en berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeshonderdvierendertig/tienduizendsten (634/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte. IV. Op de tweede verdieping: 13. het appartement B02.01, gelegen achteraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 02.01, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, 2 wc s, leefruimte met keuken, berging, bureau of slaapkamer 3 met berging, nachthal, badkamer, slaapkamer 1 met dressing en slaapkamer 2; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 17

18 zevenhonderdéénentachtig/tienduizendsten (781/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het grote en het kleine terras gelegen aan de leefruimte. 14. het appartement B02.02, gelegen vooraan in het gebouw bekeken vanop de straatkant, met als postadres Hertogstraat 133, bus 02.02, omvattende: a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, slaapkamer 1 met badkamer, wc, slaapkamer 2 met badkamer, 2 bergingen, leefruimte met keuken en bureau of slaapkamer 3; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achthonderdentwaalf/tienduizendsten (812/ sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond; c) het exclusief genotsrecht van het terras gelegen aan de leefruimte en de keuken. B. BIJZONDERE BEPALINGEN 1. Terrassen Het genot van de terrassen is privatief bij de appartementen waartoe ze behoren, zoals hoger omschreven. De bekleding en de bevloering van de terrassen is eveneens privatief. Voor het overige zijn de terrassen gemeenschappelijk, zoals onder meer de balustrades. De terrassen zijn aangeduid op de plannen. De kosten van onderhoud van de terrasbekleding en - bevloering, evenals de eventuele vernieuwing hiervan (slechts mogelijk na goedkeuring door de syndicus teneinde de harmonie van materialen, kleur en uitzicht te waarborgen), zijn ten laste van de eigenaars van de appartementen waartoe ze behoren. Daarentegen zijn alle andere kosten met betrekking tot de ruwbouw van de terrassen lastens de gemeenschap en als gemeenschappelijke kosten te dragen door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen ongeacht de terrasoppervlakte van het desbetreffende privatief. Bij gebrek aan gevolg, veertien dagen na de ingebrekestelling door de syndicus bij aangetekend schrijven, heeft de syndicus het recht om van rechtswege, op kosten van de nalatige eigenaar de desbetreffende herstellingen en/of vernieuwingen te laten uitvoeren dewelke ingevolge de voorgaande bepalingen ten laste van deze eigenaar vallen. De bewoners van gezegde privatieve eenheden dienen toegang te geven tot deze terrassen voor de eventuele werken van onderhoud, herstelling en vernieuwing aan de terrassen, de gevels en/of het dak te kunnen uitvoeren. 2. Bergingen in kelderverdieping van blok A De bergingen in de kelderverdieping van blok A worden toebedeeld aan en gaan mee met een appartement van blok A, zoals hierboven bepaald. Ze zijn er onlosmakelijk mee 18

19 verbonden en kunnen dus niet los van het bijhorende appartement worden vervreemd, verhuurd of in gebruik aan een derde worden gegeven. 3. Parkeerboxen en staanplaatsen in kelderverdieping van blok B De parkeerboxen en de staanplaatsen in de kelderverdieping van blok B mogen wel toebehoren aan andere personen dan de eigenaars van een appartement in blok A of blok B. Ze mogen derhalve vrij worden overgedragen, ook aan derden. Op de inrit van de ondergrondse garage en op de manoeuvreerruimte tussen de parkings zijn het parkeren, het nutteloos laten draaien van de motor, het verbranden van benzine en olie, het gebruik van claxons of andere geluidmakende verwittigingsystemen, verboden. Tevens dient de inrit van de ondergrondse garage en de doorgang naar de trappen te allen tijde vrij te zijn van ieder obstakel zodat de doorgang gewaarborgd is. 4. Toegang Bestemming van de grond De toegang tot de appartementen moet steeds vrij blijven en mag nooit belemmerd worden om welke reden ook, behoudens met akkoord van de syndicus voor een zo kort mogelijke tijdspanne (bijvoorbeeld om noodzakelijke werken uit te voeren of voor een verhuizing). De promotor houdt zich het recht voor delen van de grond een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld het plaatsen van brievenbussen. C. ERFDIENSTBAARHEDEN 1. Het (ver)bouwen van het onroerend geheel zoals beschreven en weergegeven op de hieraan gehechte plannen, zal tussen de verschillende privatieve kavels, wanneer deze aan verschillende eigenaars toebehoren, erfdienstbaarheden doen ontstaan. Deze aldus ontstane erfdienstbaarheden hebben hun uitwerking van zodra het heersend erf of het lijdend erf, ieder aan een verschillende eigenaar zullen toebehoren; zij vinden hun grondslag in de overeenkomst tussen partijen of in de bestemming des huisvaders, behandeld in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Dit is namelijk zo met : - de zichten en lichtopeningen van een kavel op de andere, alsook van de ene blok op de andere; - de doorgang van de ene kavel naar de andere van leidingen en kanalisaties, van welke aard ook (regen- en afvalwaters - gas - elektriciteit telefoon - internet) dienstig voor één of andere kavel. Deze doorgang kan zich voordoen in de ondergrond, de grond of boven deze laatste, - en in het algemeen met alle erfdienstbaarheden gevestigd op een kavel ten voordele van een andere, of tussen privatieve delen en gemeenschappelijke delen die 19

20 zullen blijken uit de plannen of de uitvoering ervan, naarmate de opbouw of nog naar gelang het plaatsgebruik. 2. De geschillen, van welke aard ook, tot dewelke deze bepaling van erfdienstbaarheid, (inzonderheid wat betreft het in stand houden van deze erfdienstbaarheden en de aard van hun functie), aanleiding zou kunnen geven, zullen verwezen worden naar de bevoegde jurisdictie. Deze vordering dient gericht tegen alle mede-eigenaars indien het geschil het geheel van de mede-eigendom betreft of tegen de betrokken mede-eigenaar of mede-eigenaars zo deze vordering alleen hem of hen viseert. Artikel 3. Onderdelen van privatieve kavels Maken deel uit van de eerder beschreven kavels, de elementen waaruit ze zijn samengesteld, en de onderdelen ervan die zich binnen de kavel bevinden of daarbuiten zoals onder meer hetgeen hierna is beschreven, te weten: -de vloeren, de tegelvloeren en andere bekledingen met de elementen waarop zij rusten met uitzondering van het betonnen geraamte; -de bekleding der muren en de plafonnering met versiering; -de vensters begrijpende het kozijnwerk, het raam, het glaswerk en eventueel de luiken; -de binnenmuren en beschotten met deuren, met uitzondering der steunmuren, betonnen pijlers en balken; -de bevloering en de bekleding van de terrassen; -de deuren binnen de kavels, de deuren van de privatieve afhankelijkheden; -de sanitaire installaties; -de schrijnwerkerij; -de eventuele apparaten van parlofoon en deuropener; -de leidingen dienende tot het uitsluitend gebruik van een kavel voor het deel ervan dat zich binnen de kavel bevindt. Buiten de kavel: -de drukknopjes, naamplaatjes en bellen aan de interne deuren; behalve de onderdelen van deze elementen die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. AFDELING 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 4. Omschrijving begrip aandelen Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels zoals eerder vermeld aandelen verbonden in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden delen ervan. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met de privatieve kavel 20

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien.

Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Datum: Ref.: REP.: Recht van vijftig euro betaald op de aangifte van notaris #. STATUTEN VAN HET GEBOUW In het jaar tweeduizend en tien. Op twintig december. Voor mij, #, notaris met standplaats te #.

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot

Nr. # # 2014. Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3. Sasstraat # te 3200 Aarschot Nr. # # 2014 Basisakte Reglement van mede-eigendom Deelstatuten Residentie Saspark 3 Sasstraat # te 3200 Aarschot Heden, # tweeduizend veertien, zijn voor mij, Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot,

Nadere informatie

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas.

Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd notaris met zetel van de vennootschap te Sint-Niklaas. 1 REP. N BASISAKTE 19 FEBRUARI 2016 Provisie RR: 50 EURO Hypotheekkantoor: Antwerpen I HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN Op negentien februari D. 00-00-9513/001-VT Voor mij, Catherine DE MOOR, geassocieerd

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT

STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT 72824/2081111/FG GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HOF VAN PRAET Hof Van Praet, 1-15 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0806.686.642. STATUTEN VAN HET GEBOUW C5 TE AALTER, MERGELPUT Heden

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF Eerste blad HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF OP DERTIEN NOVEMBER Voor mij, meester Albert J A N S S E N, notaris met standplaats te Tienen, ZIJN VERSCHENEN : 1. De heer NEIRINCKS Bart Leo Victor, geboren

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: /ab

Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: /ab Rep. nr.: 2016/ Statuten van mede-eigendom Het Seinhuis D/nr.: 15.877/ab OP HEDEN NEGEN AUGUSTUS TWEEDUIZEND ZESTIEN Voor mij, Catherine CROES, notaris te Herent. IS VERSCHENEN: De burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

❶ Publicatie in de NOTARISKRANT, over de volledige provincie bedeeld met

❶ Publicatie in de NOTARISKRANT, over de volledige provincie bedeeld met Annelies Verstraete Zwaanaardestraat 18, 9100 Sint-Niklaas Dirk Smet Lage Kerkwegel 4, 9170 Sint-Gillis-Waas Geachte Mevrouw, Mijnheer, Sint-Niklaas, U hebt op ons een beroep gedaan voor de verkoop van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NOTARISSEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING "TiGenix" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2 BTW (8E)847l.340.l23

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE Repertoriumnummer : 1531 Datum : 18/12/2013 Dossier : AL/12474 Registratie Gent

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST - WET BREYNE TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

KOOPOVEREENKOMST - WET BREYNE TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: KOOPOVEREENKOMST - WET BREYNE TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1/A De Naamloze Vennootschap ECKELMANS D.T.K. met zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert

O.H1 SV/K dossier Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert 1 O.H1 SV/K.67150 dossier 56322 Rep. STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie De Kering In het jaar tweeduizend vijftien, Op $. Voor mij, Meester Herbert HOUBEN, notaris te Genk. IS VERSCHENEN De besloten vennootschap

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen TROOSTWIJK REAL ESTATE SALES BVBA Klaverbladstraat 19 D 3560 LUMMEN België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0835 AC notarisinfo@hasselt.be 10-3-2017 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Statuten van mede-eigendom Het Spoor

Statuten van mede-eigendom Het Spoor Rep.: 2016/ Statuten van mede-eigendom Het Spoor Doss. 15.877-3/ab OP HEDEN NEGEN AUGUSTUS TWEEDUIZEND ZESTIEN Voor mij, Catherine CROES, notaris te Herent. IS VERSCHENEN: De burgerlijke vennootschap in

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie