Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen 2007"

Transcriptie

1 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof)

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid (alle sectoren behalve GGZ) Veiligheid Zorginhoudelijke indicatoren Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid

3 ardocument 2007 Maatschappelijk verslag 3

4 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaar 2007 was in veel opzichten voor Cardia een bijzonder jaar. In het voor jaar van 2007 ontving Cardia het bericht dat haar voorzitter van de Raad van Toezicht, Dhr. prof. dr. C.J. Klop ernstig ziek was. Hij had het vaste vertrouwen, dat hij met zijn gezin door deze moeilijke periode heen zou komen om daarna het voorzitterschap weer op zich te nemen. Helaas overleed hij in september Wij zijn hem dank verschuldigd voor het goede werk wat hij heeft gedaan als 1 e voorzitter van de Raad van Toezicht van Cardia. Stichting Onderwatershof te Rijswijk benaderde in begin 2007 Cardia voor verkennende gesprekken inzake een samenwerking. In een vrij hoog tempo zijn partijen tot elkaar gekomen. Medio 2007 is een personele unie gerealiseerd, de juridische fusie vond in begin 2008 plaats. Veel inspanning was nodig om de verschillende dossiers betreffende Onderwatershof, binnen Cardia een goede uitgangspositie te geven. Te weten; -bouwkundige aanpassingen in de reeds gestarte nieuwbouw, -de verkoop van de grond die de fusie financieel mogelijk moest maken (financieel verwerkt in het -verslagjaar 2007), -vervreemding van het vastgoed aan Rijswijk Wonen, -samenwerking met Rijswijk Wonen, gemeente Rijswijk en andere stakeholders binnen Rijswijk. Wij zijn trots op het resultaat; een mooi woon-zorgcomplex in wording met veel mogelijkheden op de terreinen van zorg, welzijn en wonen. Voor de inwoners van Rijswijk en voor Cardia een goede zaak. De invoering van de Wmo heeft in 2007 de nodige beroering gegeven, ook binnen onze organisatie. De neerwaartse indicatiestelling, de lage vergoeding van de huishoudelijke hulp vanuit de gemeente, krapte op de arbeidsmarkt, de risico s van aanbesteding en het rumoer rondom de invoering van de Wmo - heeft het imago van onze sector niet goed gedaan. Dit alles geleid tot productie verlies en inkomstenderving. Cardia heeft de dreiging van een collectief ontslag gevoeld. Door een soepele opstelling van de gemeente Den Haag ten aanzien van het overnemen van bestaande indicaties hebben wij iedereen in dienst kunnen houden. Toch is de onzekerheid die dit voor het personeel heeft gegeven nog steeds merkbaar. Menigéén gaat de sector uit opzoek naar betere verdiensten en zekerheid. De financiële consequenties zijn groot en dit heeft voor Cardia in het verslag jaar tot een euro Wmo verlies geleidt. Voor een verlies op de Wmo over 2008 is een voorziening in 2007 opgenomen. In 2006 stond binnen Cardia de uitwerking van de fusie (met Landscheiding, MHG, en Tabitha) centraal en vroeg de herinrichting van de organisatie veel geld en tijd. In 2007 is dit proces doorgegaan mét alle vernieuwingen die vanuit de externe omgeving op ons afkwamen. Het verder op orde brengen van de automatiseringssystemen, de harmonisatie van procedures, de verdere ontwikkeling van de AZR, de invoering van de Wmo, ZZP en een verdere ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem hebben een nadrukkelijk beslag gelegd op inzet van middelen en personeel. De hoge kosten en investeringen die hiermee gemoeid waren, zijn volledig ten laste gelegd van het verslagjaar Begin 2007 spraken wij nog de verwachting uit op groei in de thuiszorg en ontwikkeling en uitbreiding van diensten en producten in de regio s van onze locaties. Gaande het verslagjaar ging de toename van de krapte op de arbeidsmarkt Cardia steeds meer parten spelen. Vooral vacatures voor gediplomeerden en leidinggevenden op allerlei niveaus waren zeer 4

5 moeizaam in te vullen. Dit leidde tot grote werkdruk onder de overige medewerkers en vaker inhuren van externen dan wij zouden wensen. Weliswaar heeft de kwaliteit en continuïteit van zorg en dienstverlening daar niet of nauwelijks onder geleden, dankzij de geweldige inzet van verzorgend, ondersteunend en vrijwillig personeel. Toch het blijft voor het management van Cardia een voortdurende bron van zorg en inspanning om juiste medewerkers, die ook passen binnen de visie van Cardia, voor ons te winnen. Op het gebied van Welzijn heeft binnen Cardia en verdere professionalisering voortgezet, dit zonder de goede samenwerking met de vele vrijwilligers uit het oog te verliezen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de eerste stappen naar samenwerking op het gebied van welzijn met andere welzijnsinstellingen in Den Haag, mede in het kader van de Wmo aandachtsvelden, zijn gezet. Cardia wil ook aan de zorg en welzijn van de sociaal zwakkeren in onze samenleving een positieve bijdrage leveren. Mijn zorgen wil ik uitspreken over het toenemende vermarkten van de zorg zonder dat daar de juiste randvoorwaarden voor aanwezig zijn. Zoals evenwichtige en zorgvuldige invoeringsmogelijkheden, opgelegde (bezuiniging)budgetplafonds, de onevenwichtige machtsverhouding tussen verzekeraar en zorgleverancier, door striktere indicatiestelling externe regulering van de zorgvraag, opgelegde product prijzen (Zeeuws model Wmo) en het onvermogen om individuele complexe problematiek te vertalen in producten, waardoor mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Alhoewel wij blij zijn met professionalisering in de bedrijfsvoering en zorgverlening, willen wij aandacht vragen over de afnemende tijd die medewerkers en leidinggevenden hebben om zich direct bezig te houden met de directe cliëntenzorg en dienstverlening. Steeds meer tijd moeten zij besteden aan registratie, kwaliteitssystemen en monitoring kosten. Duidelijk is wel dat Cardia een organisatie is, die staat in Den Haag en omstreken. Die bezig is zich voor te bereiden op grote veranderingen in de zorg en dienstverlening en daarbij oog heeft voor mensen, middelen, continuïteit van de organisatie en haar doelen. Zij wil daar ook in investeren. Wij zijn dankbaar dat Cardia zorg, welzijn en woonproducten kan leveren geïnspireerd en vormgegeven door onze christelijke levensovertuiging. Zonder de inzet en motivatie van al onze medewerkers en vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn geweest. Vanuit dezelfde inspiratie gaan wij verder en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. P. Kavelaar Bestuurder Mei 2008 M.b.t. Stichting Onderwatershof verwijzen wij u naar het jaardocument van deze Stichting. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Stichting Cardia Postcode 2582 NN Plaats Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur: De Stichting Cardia is opgericht op 01 januari Deze juridische fusie is een initiatief van de woon- en zorgcentra Tabitha en Landscheiding en de Thuiszorginstelling MHG, allen gevestigd in Den Haag. Er is sprake van een Raad van Toezichtmodel. De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Organisatorische structuur: Binnen de organisatiestructuur worden drie soorten processen onderscheiden, te weten de zorgprocessen, de facilitaire processen en de bedrijfsmatige processen, onderverdeeld in twee regio s. Ieder proces is ondergebracht in een dienst, welke aangestuurd wordt door een manager die participeert in het managementteam. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Besturingsmodel: Toelatingen waarover het concern beschikt: Cardia is een toegelaten instelling voor de AWBZ functies: PV persoonlijke verpleging VP verpleging OB ondersteunende begeleiding AB activerende begeleiding Verblijf Uitleen verpleegartikelen 6

7 Cardia levert vanuit de Wmo; HH huishoudelijke hulp AMW- algemeen maatschappelijk werk Medezeggenschapsstructuur (van medewerkers en cliënten): De bestuurder laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cardia heeft een divers en ruim zorg- en dienstverleningsaanbod teneinde ketenzorg te waarborgen. Er is zowel sprake van AWBZ- en Wmo gefinancierde producten als ook van een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor van de cliënt een eigen bijdrage wordt gevraagd. Cardia biedt de huidige AWBZ functies: Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende en Activerende begeleiding in de extramurale zorg. Vanuit de Wmo worden huishoudelijke hulp en algemeen maatschappelijk werk geboden. In de intramurale zorg zijn er verzorgingsplaatsen met de functie verblijf, aanvullende verpleeghuiszorg (somatisch + psychogeriatrisch), kortdurend verblijf, dagverzorging, vervoer dagverzorging en 12-uurs aanvullende psychogeriatrische zorg. Cardia biedt private activiteiten aan zoals zorgabonnementen, wijkmaaltijden, diepvriesmaaltijden, koelverse maaltijden, persoonsalarmering, sleutelservice en welzijnsactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal intramurale cliënten 224 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 227 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 793 Aantal cliënten dagactiviteiten 15 Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst 431 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 239,96 Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

8 2.3.3 Werkgebieden Cardia heeft haar werkgebied in Den Haag, Voorburg-Leidschendam, Rijswijk en gemeente Westland. De organisatie is opgedeeld in twee regio s, te weten regio Noord en regio Zuid. De stichting is werkzaam in zorgkantoorregio Haaglanden. 2.4 Belanghebbenden 1. Hoevezydewindt: leveren van voorzieningen (verhuurder locatie Landscheiding). 2. Bronovo/Nebo: leverancier ICT, aanvullende pg verpleeghuiszorg Landscheiding, projecten 3. Parnassia/P.G. Verpleeghuis Dorestad: informatie/advies/ondersteuning cliënt, deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking, aanvullende psychogeriatrische zorg. 4. Florence: deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking (uitwisseling expertise en personeel), leveren van voorzieningen (persoonsalarmering). 5. Woningbouwvereniging Staedion: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (verhuurder woonzorgcomplex Mozartduin en aanleunwoningen Landscheiding, groepswonen voor ouderen). 6. Woningbouwvereniging Haagwonen: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (verhuurder ouderenwoningen Alphons Diepenbrockhof). 7. Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (aanleunwoningen Thuiszorg en welzijnsactiviteiten). 8. Wijkgebonden welzijnsorganisaties: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt. 9. Medisch Centrum Waldeck: informatie/advies/ ondersteuning cliënt, leveren van voorzieningen (apotheek, fysiotherapie, huisarts). 10. Leger des Heils: bevorderen sociale samenhang, maatschappelijke hulpverlening. 11. STEK: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt, maatschappelijke hulpverlening. 12. Steunpunten mantelzorg/cipo/het Hof: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt, mantelzorgers/vrijwilligers. 13. Stichting Ontmoeting: project maatschappelijke hulpverlening. 14. Stichting Christelijke Zorg- en Reactiveringscentra: deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking (netwerk van circa 6 organisaties). Stichting is eind 2007 opgeheven. 15. Welzorg: informatie/advies/ ondersteuning cliënt (informatie verschaffen aan potentiële cliënten), leveren van voorzieningen (contract: leveren van hulpmiddelen). 16. Beter Horen: informatie/advies/ ondersteuning cliënt (informatie verschaffen aan potentiële cliënten), leveren van voorzieningen (contract: leveren van hulpmiddelen). 17. Stichting Haven: maatschappelijke opvang (vrouwenopvang). 18. Stichting Groot Rijnland: hoofdaannemer huishoudelijke hulp in Rijswijk. 19. Stichting Valente: hoofdaannemer huishoudelijke hulp Wassenaar 20. Politieke partijen, CDA/Christen-Unie/SGP: bevorderen sociale samenhang. 21. Zorgnetwerk Loosduinen: bevorderen sociale samenhang, afstemming wonen-zorg welzijn 8

9 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Cardia hanteert de Good Governance Code van de branche V&V (Actiz) Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. P. Kavelaar Bestuurder - De rechtsvorm van Cardia is een stichting. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. De Raad van Bestuur van Cardia bestond tijdens het jaarverslag uit één persoon. Het functioneren van de Raad van Bestuur is nader vastgelegd in een in 2006 door de Raad van Toezicht vastgesteld Reglement Raad van Bestuur en in de statuten van Cardia. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over de gehele organisatie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Samenstelling Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen Naam Aandachtsgebied Overige functies De heer C.J. Klop Na het overlijden van dhr. Klop heeft dhr. P.A. Dekker tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen. - Voorzitter. - Aandachtsgebied: Overheidsbeleid inzake zorg; in het algemeen en in de regio. A.M.J.B.H. van den Assum W. van Breda Vriesman- de Wit - Lid. - Lid. - Aandachtsgebied: Financiële zaken, ICT, management en beheer, ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg; in het algemeen en in de regio. - Aandachtsgebied: Kwaliteit van de zorg en dienstverlening, cliëntaangelegenheden, personeelsbeleid, Lid adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving gemeente Leidschendam- Voorburg. 9

10 P.A. Dekker arbeidsmarkt en medewerkeraangelegenheden. - Plaatsvervangend voorzitter. - Aandachtsgebied: Overheidsbeleid inzake de zorg; in het algemeen en in de regio. Secretaris schoolbestuur te Woerden. P.I. Bos C.E.W. Veenstra T. A. Redelijkheid Afgetreden 1 e kwartaal Lid. - Aandachtsgebied: Juridische zaken. - Lid. - Aandachtsgebied: Ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg; in het algemeen en in de regio. -Lid - Aandachtsgebied medische zaken. Het opzetten van een nieuwe stichting om de diaconieën in kerken te ondersteunen hoe zich in te zetten voor onder andere de ouder wordende mens. Algemeen De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht heeft in 2007 toezicht gehouden op het functioneren van de bestuurder en zijn gevoerde beleid. Concreet komt het neer op het volgen en toetsen van de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan en de kaderbrief Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de vaststelling verricht van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag. Bovendien hebben leden gefungeerd als klankbord en adviseur op verschillende onderwerpen. Algemene profielschets De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat onafhankelijkheid is gegarandeerd. Een lid van de Raad van Toezicht onderschrijft de grondslag en het doel van de stichting en de wijze waarop daaraan vorm is gegeven in identiteitsreglement en beleidsuitgangspunten en wil aan het bereiken van dat doel bijdragen. De meerderheid van de leden is lid van één van de protestantschristelijke kerken. De competentie van een lid van de Raad van Toezicht voor de vervulling van zijn functie blijkt uit: - aantoonbare kennis en ervaring als toezichthouder in de zorgbranche, of in een daarmee vergelijkbare organisatie, d.w.z. beschikkend over het vermogen tot onderscheiden en beoordelen van de hoofdlijnen van het beleid, - onafhankelijkheid (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak), - deskundigheid inzake één van de aandachtsvelden, - bereidheid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden, - een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar, - bereidheid en het vermogen om zonodig verantwoording over het gevoerde toezicht af te leggen aan interne en externe belanghebbenden. Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel, worden binnen de Raad de volgende aandachtsgebieden door één of meerdere leden in het bijzonder behartigd: 10

11 1. Kwaliteit van de zorg en dienstverlening, cliëntenaangelegenheden. 2. Financiële zaken, ICT, management en beheer. 3. Juridische zaken. 4. Personeelsbeleid, arbeidsmarkt en medewerkersaangelegenheden. 5. Ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg, in het algemeen en in de regio. 6. Overheidsbeleid ter zake van de zorg, in het algemeen en in de regio. Informatievoorziening Raad van Toezicht Aan de Raad van Toezicht wordt periodiek, maar minimaal per kwartaal de gerealiseerde productie en werkelijke kosten gerapporteerd, afgezet tegen de begroting. Hierin staan de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting toegelicht, alsmede een verklaring van de opgetreden verschillen. In 2007 is de Raad van Toezicht geïnformeerd en heeft nader overleg plaatsgevonden over de volgende onderwerpen: - Financiële kwartaalrapportages en overige managementinformatie betreffende de organisatie - Uitkomst aanbesteding Zorgkantoor (producten, hoeveelheden en prijs) - Ontwikkelingen Wmo; aanbesteding, personele gevolgen, bemiddelingsmodel - AO/IC - Kwaliteitscertificering - Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek - Fusie Onderwatershof - Voorbereidingen juridische fusie Onderwatershof - Vastgesteld meerjarenbeleidsplan en kaderbrief Vastgesteld jaarverslag en jaarrekening Vastgestelde begroting Bedrijfsvoering Door borging van procedures en systemen streeft de organisatie naar het verstrekken van juiste, volledige en concrete informatie zowel ten behoeve van interne als externe stakeholders. In de kwaliteits-beleids-financiële cyclus zijn de volgende procedures opgezet: meerjarenbeleidsplan, kaderbrief, jaarplannen, kwartaalrapportages, begroting, AO/IC, kwartaalen jaarevaluaties. Eigentijdse automatiseringssystemen (klant/personeel/voeding/kwaliteit/financieel) worden geïmplementeerd. Cardia kent een inter- en intranet. De voornaamste risico s van de bedrijfsvoering zijn de Wmo (lage tarieven en aanbestedingsinstrument), het productieplafond in de AWBZ, de afnemende toekenning van verblijfsindicaties, de WTZi (vastgoed) en personele schaarste. Deze ontwikkelingen worden door de Cardia organisatie tegelijk ook gezien als een kansrijke uitdaging. Ondernemerschap is hierbij op zijn plaats. 11

12 3.3 Cliëntenraad Gegevens voor jaarverslag 2007 Centrale cliëntenraad Overzicht vergaderingen 2007 Data besproken Adviezen gegeven over 23 april 14 mei 18 juni 20 augustus 24 september 22 oktober 19 november 17 december Plan van aanpak communicatie Begroting 2007 Prijslijst Tabitha/Landscheiding Profiel vacature lid Raad van Toezicht Opheffen CZR klachtencommissie/aansluiting klachtencommissie Saffier Goede doelen: geen collecte behalve voor het Rode Kruis, Leger des Heils & de Nederlandse Hartstichting Beslisdocument fusie Onderwatershof arverslag 2006 Samenwerking Onderwatershof Stand van zaken Wmo Bemiddelingsmodel huishoudelijke zorg Notitie toekomst geestelijke verzorging Extramurale dieetadvisering Weegbeleid Kaderbrief 2008 Verkiezingen CR Enquête Cliënt en Kwaliteit Ter kennisname notitie aanwezigheid MT tijdens feest- en gedenkdagen Ter kennisname notitie vertrek hoofd facilitaire dienst Landscheiding Vergaderrooster 2008 Ter kennisname notitie Identiteit Meerjarenbeleidsplan Kennismaking kandidaten CR Nivell Onderzoek Inleveren declaratie Notitie geestelijke verzorging Voorstel tot fusie Bemiddelingsmodel Samenstelling cliëntenraad De cliëntenraad begon in 2007 met 9 leden. Per 31 december bestond de raad uit Mw. Lips (voorzitter) Mw. Bekking Mw. Dijkhuizen-van Biezen Dhr. Dopmeijer Mw. Van Gelder-Disselmeijer Dhr. nse Mw. Koomans-Korff Mw. Onrust Mw. Wusten-Overdorp Er waren vacatures. 12

13 Informatie vanuit de Ondernemingsraad: Voorwoord van de voorzitter: De ondernemingsraad heeft in 2007 weer veel werk verzet. Onze aandacht is voor een groot deel uitgegaan naar de ontwikkelingen binnen de Wmo en de dreigende gevolgen daarvan voor het personeel. Ook de cliënten ondervinden hier gevolgen van, maar de doelgroep van de ondernemingsraad is het personeel. We zijn aanwezig geweest op alle bijeenkomsten die voor het huishoudelijke personeel gehouden zijn. Op deze manier zijn we precies op de hoogte van de informatie die door de directie wordt verstrekt en zijn we getuige van de reacties van medewerkers. Het is belangrijk dat de OR op deze wijze uiting geeft aan een van zijn taken, namelijk gevraagd en ongevraagd advies geven! Verder is er aandacht geweest voor de fusie met stichting Onderwatershof. De ervaringen met de vorige fusie waren hierbij belangrijk. Echter, de fusie met stichting Onderwatershof had een geheel andere lading gezien het feit dat hier geen personeel bij betrokken was. We hebben ons wel laten adviseren, met een positief resultaat als gevolg. Verder kan ik het ook hier niet laten om personeelsleden op de roepen zich te beraden over een functie in de ondernemingsraad. Dit geeft een extra dimensie aan je werk. De organisatie waarin je werkt wordt op deze manier meer dan een werkgever alleen, namelijk een gesprekspartner. Keer op keer wordt het duidelijk dat er veel te doen is in het kader van de medezeggenschap. Daarbij moeten we onze "zichtbaarheid" niet uit het oog verliezen en dat blijkt weleens een probleem te zijn. Personeelsleden denken niet snel aan de OR als vraagbaak of eventueel als probleemoplosser. Toch staan de leden hier altijd open voor. Op ons gedeelte van intranet is aangegeven hoe we te bereiken zijn, ook op de prikborden op de locaties is allerlei informatie te vinden. Spreek ons gerust aan of doe een briefje in het postvak van de OR. Nelly Polstra- van Haarlem, voorzitter Overzicht vergaderingen 2007 OV besproken Adviezen gegeven over 18 januari 20 februari 5 april 24 april 31 mei 28 juni 17 juli 18 oktober 15 november 11 december OR 9 januari 30 januari 12 februari 6 maart 22 maart 17 april 22 mei 7 juni Afdeling PZ Regeling kinderopvang Regeling bereikbaarheidsdienst Evaluatie cursus OR Achterbanraadpleging Begroting 2007 Aantal uren ORleden Besluitenlijsten MT Diverse arbozaken Communicatie Personele unie Onderwatershof Opheffing pv Tabitha Feestdagencompensatie Wmo Bemiddelingsmodel HVZ Protocol vertrouwenspersoon Seksuele intimidatie ardocument Cardia 2006 Cursussen OR, waaronder locatie ZZP ICT OR reglement Reiskostenregeling Telefoonregeling Klachtenregeling Stage-onkostenregeling Protocol Arbeidsongeschiktheid Regeling voor afspraken vakantie en andere vrije uren Regeling verstrekkingen medewerkers Bemiddelingsmodel HVZ Reorganisatie Wmo FWG procedure BHV plan Wijziging contractduur medewerker Protocol vertrouwenspersoon Inschakelen door directie van externe adviseur Wmo Aantrekken van externe deskundigen ivm Onderwatershof Structuur stafafdeling P&O Regeling kinderopvang Regeling bereikbaarheidsdienst Beslisdocument Onderwatershof 13

14 19 juni 2 juli 10 juli 28 augustus 13 september 24 september 25 oktober 27 november 18 december BHV plan FWG Identiteit Aanwezigheid MT bij feestdagen Introductie nieuwe medewerkers Verbeteracties Cliënt en Kwaliteit Medewerkerraadpleging Vakantiedagen einde jaar Begroting OR Reiskostenregeling Telefoonregeling Klachtenregeling Stage-onkostenregeling Arbeidsongeschiktheidsregeling Regeling vakantie en vrije dagen Regeling verstrekkingen medewerkers Lockers Tabitha MTV s ORverkiezingen 2008 Meerjarenbeleidsplan Cardia Kaderbrief Sociaal plan Reorganisatie Wmo Fusie Onderwatershof In verband met het adviseringstraject voor de personele unie en fusie met Onderwatershof werd er verschillende keren extra vergaderd. Er werd eenmaal met de RvT overlegd. Voor ondersteuning bij de advisering over de personele unie en de fusie met Onderwatershof heeft de OR zich laten adviseren door de heer van Heusden van het SBI. De OR heeft in 2007 een definitief reglement vastgesteld. De OR heeft 2 leden voor de FWG commissie voorgedragen. Dhr. Huizing (geestelijk verzorger) is een keer bij de OR geweest ivm functie vertrouwenspersoon. OR heeft eenmaal met Arbo-arts overlegd. Diverse extra vergaderingen ivm Onderwatershof met eigen adviseur en overleg vergadering met de adviseur van directie: Dhr. Griffioen. Diverse malen overlegvergaderingen met mevr. Bertels (directeur) vooral bij Wmo zaken. Leden van de OR hebben de vergaderingen over het sociaal plan in verband met mogelijke ontslagen ten gevolge van de Wmo van directie met vakbonden als toehoorder bijgewoond Cursussen OR Eén keer meerdaagse cursus gevolgd met hele OR. Twee OR leden hebben daarnaast een tweedaagse Arbo cursus gevolgd Samenstelling OR De OR begon 2007 met 8 leden. In mei heeft Christine van Delden zich teruggetrokken. Per 31 december bestond de OR uit Mevr. Polstra (voorzitter) Mevr. Peursum (secretaris) Mevr. Barberien Mevr. Groeneveld Dhr. Loiseleux Mevr. de Moet Mevr. de Moed Er waren vacatures. Sinds heeft de OR een ambtelijk secretaris mevr. Huisman-Mak Verkiezingen staan gepland voor april 2008, de voorbereidingen hiervoor zijn eind 2007 gestart. 14

15 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie en missie: Cardia heeft de Bijbel als grondslag, die oproept tot dienst aan God en aan de naaste. Voor Cardia is de protestants-christelijke achtergrond wezenlijk en richtinggevend voor de beleidskeuzes. Deze grondslag vormt ook de basis van de mens- én de zorgvisie van Cardia en van de formulering van kernwaarden. De identiteit van Cardia is vertaald in het beleid, de kernwaarden, het personeelsbeleid, de dienstverlening aan cliënten, medezeggenschap en PR. Cardia profileert zich in de Haagse regio als een christelijke zorgorganisatie en ziet het als een uitdaging om haar identiteit een daadwerkelijke invulling te geven in de dagelijkse zorgverlening en leefomgeving. Cardia werkt met een identiteitsreglement waarin verwoord is op welke wijze in de volle breedte van de organisatie gewerkt wordt aan de identiteit. Identiteit is er niet alleen, maar is dynamisch en altijd in ontwikkeling. Binnen Cardia zijn vier kernwaarden opgesteld die het uitgangspunt vormen voor haar werkzaamheden en welke zijn uitgewerkt in een gedragscode: - Betrouwbaarheid - Integriteit - Betrokkenheid en barmhartigheid - Dienstbaarheid Cardia zet zich in voor een integraal concept van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening en legt de nadruk op menselijke relaties in een tijd van functionele zorgverlening. Een en ander impliceert dat Cardia kiest voor relatieve kleinschaligheid. Cardia wil zich de komende jaren blijven onderscheiden door haar christelijke identiteit, korte lijnen, een adequate overhead en tevreden klanten en medewerkers. Strategische prioriteiten De in het Meerjarenbeleidsplan beschreven ontwikkelingen in aanmerking genomen, zal Cardia de volgende doelstellingen moeten realiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. - Inzicht in de behoefte van de cliënt en de flexibiliteit om hierop in te springen; - Geborgde en gecertificeerde kwaliteit; - Voldoende en bekwaam personeel; - Bedrijfsmatig handelen met behulp van een flexibele bedrijfsvoering. Op basis van deze doelstellingen zijn voor Cardia voor de periode de volgende 9 strategische middelen/prioriteiten geformuleerd; 1 Het verder vertalen van de identiteit. 2 Het versterken van de strategische positie van Cardia. 3 Het aangaan van gerichte samenwerkingsverbanden. 4 Het verminderen van de risico s en afhankelijkheden. 5 Het behouden en versterken van de financiële positie van Cardia. 6 Het optimaal ontwikkelen en toerusten van het personeel. 7 Het verhogen van doelmatigheid en flexibiliteit. 8 Het marktconform ontwikkelen van facilitaire en ondersteunende diensten. 15

16 9 Het borgen van de kwaliteit en klant-/medewerkerstevredenheid. Deze strategische prioriteiten zijn uitgewerkt in de Kaderbrief Algemeen beleid Het beleid voor 2007 is beschreven in de zogenoemde kaderbrief De inhoud hiervan is breed gecommuniceerd binnen de organisatie. Deze kaderbrief is uitgewerkt in jaardoelen en activiteiten. De uitwerking van de activiteiten is per kwartaal geëvalueerd in het managementteam. Hieronder worden de doelen met de behaalde resultaten weergegeven. Bij de totstandkoming van het jaarplan waren de komende ontwikkelingen m.b.t. Onderwatershof niet bekend. De fusie met deze organisatie heeft veel gevraagd van de organisatie. Een neerwaartse bijstelling van het ambitieniveau 2007 bleek daardoor noodzakelijk. 1. Zorgzwaartebekostiging - In het 1 e kwartaal van 2007 is voldaan aan de verplichting van het Ministerie van VWS om inzicht te verkrijgen in de indicatiestelling van de intramurale cliënten. - Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument voor de intramurale capaciteitsplanning. 2. Wmo - In het 1 e kwartaal van 2007 is met succes deelgenomen aan de gunningen in de aanbestedingstrajecten van de gemeente Den Haag. - In 2007 is gewerkt aan het terugbrengen van de overhead binnen de huishoudelijke hulp. De introductie van het bemiddelingsmodel moet deze doelstelling realiseren. - Door een grote verschuiving in de indicatiestelling naar hh1 (alpha) dreigde en collectief ontslag medio Door een soepele overgangsmaatregel vanuit de gemeente, is het ontslag afgewend. 3. WTZi - In 2007 is gewerkt aan de ontwikkeling van een vastgoedplan volgens de WTZi. 4. HKZ Certificering - In december 2007 is het HKZ opstapcertificaat voor de intramurale zorg behaald. Voor de extramurale zorg is het HKZ certificaat reeds in 2005 behaald. 5. Identiteit - In 2007 is aan alle medewerkers een exemplaar van de gedragscode overhandigd. - De overige aan identiteit gerelateerde projecten hebben vertraging opgelopen vanwege een tijdelijke onderbezetting in de commissie Identiteit. 6. Zorg - Vanwege de arbeidsmarktproblematiek en de lagere Wmo tarieven is de groeirealisatie naar beneden bijgesteld. - In 2007 is de Norm Verantwoorde Zorg geïmplementeerd en wordt ook volgens deze norm gewerkt. - In 2007 is het zorg-leefplan ontwikkeld. Aan de implementatie is hard gewerkt door middel van het geven van trainingen en het uitvoeren van pilots. 7.Bedrijfsvoering - Veel doelstellingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn afhankelijk van de harmonisatie van de ICT. Hierin is in 2007 veel energie gestoken. - Er heeft een actualisering plaatsgevonden van het BHV beleid. 16

17 8. Personeel - In 2007 is aandacht besteed in het professionaliseren van de P&O functie. - De werving van specifieke zorgfuncties bleek moeizaam vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 9. Welzijnsvoorzieningen - In 2007 is een afdeling Welzijn ontwikkeld en geïmplementeerd. - In 2007 is vrijwilligersbeleid ontwikkeld; er is een maatjesproject gestart en een vrijwilligerscoördinator benoemd. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Tabel: gehanteerd(e) kwaliteitssysteem dan wel -systemen instelling 1: HKZ (thuiszorgdeel) HKZ intramuraal opstartcertificaat fase 1 MIK-V ISO NIAZ/INK MKG Z-org kwaliteitseisen Overige systemen Label Zorgmerk Nee Nee Nee Nee Nee Tabel: kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Indien een traject is gestart: Naam beoogde certificaat, label of accreditatie (intramuraal HKZ deel) HKZ certificaat Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie November 2008 (fase 2 en 3) Naam toetsende instantie Lloyd s 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het kwaliteitssysteem borgt de kwaliteit van zorg. Door een adequate registratie van klachten, meldingen ter verbetering en melding incidenten cliënten en medewerkers wordt inzichtelijk waar de kwaliteit van zorg verbetering behoeft. Daarnaast biedt de in 2007 gehouden cliëntenraadpleging veel informatie over de ervaren kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg 17

18 Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Thema s verantwoorde zorg Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Beleid: Opzet van het zorgleefplan ism het ECD-traject. Inspanning: Teamleiders zijn geschoold m.b.t. tot het zorgleefplan. Voorbereiding scholing Persoonlijk Begeleiders. 2. Communicatie en informatie Beleid: Voorbereiden aanstelling Persoonlijk Begeleiders. Inspanningen:Cliënten zijn hierover geïnformeerd. Informatie verstrekt aan cliënten m.b.t. invoering ZZP. Cliëntmiddagen georganiseerd over gevolgen Wmo. 3. Lichamelijk welbevinden Inspanningen: Implementatie weegbeleid, implementatie beleid vocht- en voeding (o.a. vit. D). 4. Zorginhoudelijke veiligheid Beleid: Beleid opgesteld m.b.t. Middelen en Maatregelen (geen BOPZ-instelling) Inspanningen: Herstart MIC-commissie, Tiltraining medewerkers Landscheiding, BIG-scholing medewerkers Landscheiding en Thuiszorg Verbeterpunt: Valpreventie en Hepatitis-B vaccinatie 5. Woon- en leefomstandigheden Beleid: Gestart met project hoteldiensten Verbeterpunt: In Tabitha is gestart met een eigen schoonmaakdienst. 6. Participatie en dagstructurering Verbeterpunt: Verbetering aankondiging dagactiviteiten Beleid en inspanning: Gestart met een 'Maatjes-project' cliënt-vrijwilliger 7. Mentaal welbevinden Beleid: Uitbreiding geestelijke verzorging in Landscheiding Inspanning: onderzoek op MT-niveau in samenwerking met Parnassia voor mogelijkheid psychiatrische dagopvang 8. Veiligheid wonen en verblijf Beleid: verbetering verlichting rondom het pand Landscheiding Inspanning: Aantal nieuwe BHV-ers geschoold. Bijscholing BHV-ers 9. Voldoende en bekwaam personeel Beleid: Praktijkopleider aangesteld. Resultaat: Werkbegeleiders geschoold, scholing medewerkers met een oude opleiding niveau 3 tot verzorgende-ig. Het heeft in 2007 veel moeite gekost om medewerkers niveau 3 aan te stellen, waardoor vacatures soms lang open stonden. 10. Ketenzorg Resultaat: Samenwerking met verpleeghuis Nebo voor de aanvullende verpleeghuiszorg in Landscheiding. Samenwerking met Bronovo inzake kortdurend verblijf. Samenwerking met Parnassia voor de aanvullende verpleeghuiszorg in Tabitha. 18

19 4.4.2 Klachten Externe klachtencommissie Cardia maakt gebruik van een externe onafhankelijke klachtencommissie. Indien een klacht intern niet naar tevredenheid afgehandeld kan worden dan wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. Er kan ook direct een klacht ingestuurd worden naar de klachtencommissie. In 2007 is geen klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Interne klachtenprocedure In 2007 heeft de interne klachtenprocedure gefunctioneerd. Er zijn in totaal 32 klachten ingediend door cliënten. Het betroffen klachten op het gebied van de kwaliteit van zorg en op het gebied van communicatie. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn 4 klachten ingediend door medewerkers. Het betroffen klachten op het gebied van kwaliteit van de zorg en klachten op het gebied van communicatie. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Vertrouwenspersonen In het verslagjaar hebben binnen Cardia twee cliëntenvertrouwenspersonen en twee medewerkervertrouwenspersonen gefunctioneerd en hebben medewerkers en cliënten bijgestaan in raad en daad bij uitingen van wensen en klachten. Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie (absoluut aantal) 0 Aantal adviezen ontvangen van de klachtencommissie (absoluut aantal) nvt Relatieve aantal bij klachtencommissie ingediende klachten nvt Absolute aantal klachten dat niet door de klachtencommissie is behandeld nvt Percentage van het (absolute) aantal klachten dat gegrond is verklaard nvt Percentage klachten dat tot maatregelen/verbeteringen heeft geleid nvt Is in uw concern een cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam ja Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar cliënten Kwaliteit van de zorg 26 Communicatie 6 Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar medewerkers Kwaliteit van de zorg 4 Communicatie Toegankelijkheid (alle sectoren behalve GGZ) Cardia is 24 uur bereikbaar voor cliënten. Vanuit de Cardia cliënten service wordt de cliënt 19

20 duidelijke informatie verstrekt over de zorgmogelijkheden en eventuele wachttijden. Voor een overbrugging van wachttijd wordt met de cliënt naar een zo optimale oplossing gezocht Veiligheid Ten behoeve van het jaardocument 2007 is er de navolgende opsomming van uitgevoerde veiligheidsmaatregelen: - personenalarmering, - protocol vocht en voedsel, - baxtermedicijnsysteem, - zorgdossiers voor de bewoners. Technische maatregelen ten behoeve van veiligheid bewoners: - dorpelloze toegangen, - seniorentoiletten, - toepassing van beugels in openbare ruimtes ter voorkoming van valincidenten, - douchestoel in badkamer. Veiligheid ten behoeve van medewerkers en bewoners zoals: - tilapparatuur, - bhv-organisatie, - brandveiligheidapparatuur, - cameratoezicht, - Haccp, - arbo, - mic/mim, - toepassing wet bescherming persoonsgegevens. Veiligheid informatie bescherming Hierin volgt Cardia de voor de organisatie relevante onderdelen uit NEN De ICT-omgeving binnen Cardia is centraal georganiseerd, dat wil zeggen dat er geen software aanwezig is op de individuele pc maar dat de software alleen toegankelijk is in een gesloten netwerk waarin toegang alleen mogelijk is na invullen van een individueel toegewezen wachtwoord en password. Beveiliging van de toegang tot het beschermde intranetwerk is op medewerkerniveau ingericht. Hierdoor heeft alleen de betrokken medewerker toegang tot de eigen documenten. Rechten worden centraal beheerd en gewijzigd door de systeembeheerder. Bescherming data. Van de data wordt dagelijks een back-up gemaakt en elders in een beveiligde omgeving opgeslagen Zorginhoudelijke indicatoren Zorginhoudelijke indicatoren Cardia lokatie Landscheiding Thema s en indicatoren VV ZT 4. Zorginhoudelijke veiligheid 20

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 en Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 Verpleging en Verzorging Inhoud en Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE SCORES

TOELICHTING OP DE SCORES Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2009 Leiden, 30 september 2009 TOELICHTING OP DE SCORES 1. Inleiding Op 23 april 2009 heeft de verplichte jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Zorg Thuis Inhoud Wijzingen Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE

ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE ZORGPROFIEL ZORGBOERDERIJ KLEIN EXTERKATE 1. DOELGROEP Toekenning Bij toekenning van het HVZ-label wordt rekening gehouden met de doelgroep. De aard en intensiteit van geboden begeleiding en zorg verschillen

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 31 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Formulier Zorginhoudelijke Indicatoren. Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Normen voor Verantwoorde Zorg

Formulier Zorginhoudelijke Indicatoren. Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Normen voor Verantwoorde Zorg Formulier Zorginhoudelijke Indicatoren Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis ten behoeve van de Normen voor Verantwoorde Zorg Definitief 1 maart 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I Zowel V&V als ZT

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

1. Bestuurder-Directeur Zorggroep Manna

1. Bestuurder-Directeur Zorggroep Manna Profielschets Bestuurder-Directeur Zorggroep 1. Bestuurder-Directeur Zorggroep Zorggroep, één van de oudste zorgorganisaties in Enschede, is op zoek naar een nieuwe Bestuurder-Directeur die de komende

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstelling Cardia

Jaarverantwoording zorginstelling Cardia Jaarverantwoording zorginstelling Cardia CHRISTELIJKE ZORGORGANISATIE DEN HAAG EN OMGEVING thuiszorg verzorgingshuiszorg wonen als thuis met zorg en welzijn die u nodig heeft diensten en services algemeen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Inspectieformulier Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Pilot Normen voor Verantwoorde Zorg

Inspectieformulier Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Pilot Normen voor Verantwoorde Zorg Inspectieformulier Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis ten behoeve van de Pilot Normen voor Verantwoorde Zorg 7 augustus 2006 Inhoudsopgave Inleiding...3 Deel I. Algemeen Organisatorische eenheid...6

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017 Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 2 augustus 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie