Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen 2007"

Transcriptie

1 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof)

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid (alle sectoren behalve GGZ) Veiligheid Zorginhoudelijke indicatoren Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid

3 ardocument 2007 Maatschappelijk verslag 3

4 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaar 2007 was in veel opzichten voor Cardia een bijzonder jaar. In het voor jaar van 2007 ontving Cardia het bericht dat haar voorzitter van de Raad van Toezicht, Dhr. prof. dr. C.J. Klop ernstig ziek was. Hij had het vaste vertrouwen, dat hij met zijn gezin door deze moeilijke periode heen zou komen om daarna het voorzitterschap weer op zich te nemen. Helaas overleed hij in september Wij zijn hem dank verschuldigd voor het goede werk wat hij heeft gedaan als 1 e voorzitter van de Raad van Toezicht van Cardia. Stichting Onderwatershof te Rijswijk benaderde in begin 2007 Cardia voor verkennende gesprekken inzake een samenwerking. In een vrij hoog tempo zijn partijen tot elkaar gekomen. Medio 2007 is een personele unie gerealiseerd, de juridische fusie vond in begin 2008 plaats. Veel inspanning was nodig om de verschillende dossiers betreffende Onderwatershof, binnen Cardia een goede uitgangspositie te geven. Te weten; -bouwkundige aanpassingen in de reeds gestarte nieuwbouw, -de verkoop van de grond die de fusie financieel mogelijk moest maken (financieel verwerkt in het -verslagjaar 2007), -vervreemding van het vastgoed aan Rijswijk Wonen, -samenwerking met Rijswijk Wonen, gemeente Rijswijk en andere stakeholders binnen Rijswijk. Wij zijn trots op het resultaat; een mooi woon-zorgcomplex in wording met veel mogelijkheden op de terreinen van zorg, welzijn en wonen. Voor de inwoners van Rijswijk en voor Cardia een goede zaak. De invoering van de Wmo heeft in 2007 de nodige beroering gegeven, ook binnen onze organisatie. De neerwaartse indicatiestelling, de lage vergoeding van de huishoudelijke hulp vanuit de gemeente, krapte op de arbeidsmarkt, de risico s van aanbesteding en het rumoer rondom de invoering van de Wmo - heeft het imago van onze sector niet goed gedaan. Dit alles geleid tot productie verlies en inkomstenderving. Cardia heeft de dreiging van een collectief ontslag gevoeld. Door een soepele opstelling van de gemeente Den Haag ten aanzien van het overnemen van bestaande indicaties hebben wij iedereen in dienst kunnen houden. Toch is de onzekerheid die dit voor het personeel heeft gegeven nog steeds merkbaar. Menigéén gaat de sector uit opzoek naar betere verdiensten en zekerheid. De financiële consequenties zijn groot en dit heeft voor Cardia in het verslag jaar tot een euro Wmo verlies geleidt. Voor een verlies op de Wmo over 2008 is een voorziening in 2007 opgenomen. In 2006 stond binnen Cardia de uitwerking van de fusie (met Landscheiding, MHG, en Tabitha) centraal en vroeg de herinrichting van de organisatie veel geld en tijd. In 2007 is dit proces doorgegaan mét alle vernieuwingen die vanuit de externe omgeving op ons afkwamen. Het verder op orde brengen van de automatiseringssystemen, de harmonisatie van procedures, de verdere ontwikkeling van de AZR, de invoering van de Wmo, ZZP en een verdere ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem hebben een nadrukkelijk beslag gelegd op inzet van middelen en personeel. De hoge kosten en investeringen die hiermee gemoeid waren, zijn volledig ten laste gelegd van het verslagjaar Begin 2007 spraken wij nog de verwachting uit op groei in de thuiszorg en ontwikkeling en uitbreiding van diensten en producten in de regio s van onze locaties. Gaande het verslagjaar ging de toename van de krapte op de arbeidsmarkt Cardia steeds meer parten spelen. Vooral vacatures voor gediplomeerden en leidinggevenden op allerlei niveaus waren zeer 4

5 moeizaam in te vullen. Dit leidde tot grote werkdruk onder de overige medewerkers en vaker inhuren van externen dan wij zouden wensen. Weliswaar heeft de kwaliteit en continuïteit van zorg en dienstverlening daar niet of nauwelijks onder geleden, dankzij de geweldige inzet van verzorgend, ondersteunend en vrijwillig personeel. Toch het blijft voor het management van Cardia een voortdurende bron van zorg en inspanning om juiste medewerkers, die ook passen binnen de visie van Cardia, voor ons te winnen. Op het gebied van Welzijn heeft binnen Cardia en verdere professionalisering voortgezet, dit zonder de goede samenwerking met de vele vrijwilligers uit het oog te verliezen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de eerste stappen naar samenwerking op het gebied van welzijn met andere welzijnsinstellingen in Den Haag, mede in het kader van de Wmo aandachtsvelden, zijn gezet. Cardia wil ook aan de zorg en welzijn van de sociaal zwakkeren in onze samenleving een positieve bijdrage leveren. Mijn zorgen wil ik uitspreken over het toenemende vermarkten van de zorg zonder dat daar de juiste randvoorwaarden voor aanwezig zijn. Zoals evenwichtige en zorgvuldige invoeringsmogelijkheden, opgelegde (bezuiniging)budgetplafonds, de onevenwichtige machtsverhouding tussen verzekeraar en zorgleverancier, door striktere indicatiestelling externe regulering van de zorgvraag, opgelegde product prijzen (Zeeuws model Wmo) en het onvermogen om individuele complexe problematiek te vertalen in producten, waardoor mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Alhoewel wij blij zijn met professionalisering in de bedrijfsvoering en zorgverlening, willen wij aandacht vragen over de afnemende tijd die medewerkers en leidinggevenden hebben om zich direct bezig te houden met de directe cliëntenzorg en dienstverlening. Steeds meer tijd moeten zij besteden aan registratie, kwaliteitssystemen en monitoring kosten. Duidelijk is wel dat Cardia een organisatie is, die staat in Den Haag en omstreken. Die bezig is zich voor te bereiden op grote veranderingen in de zorg en dienstverlening en daarbij oog heeft voor mensen, middelen, continuïteit van de organisatie en haar doelen. Zij wil daar ook in investeren. Wij zijn dankbaar dat Cardia zorg, welzijn en woonproducten kan leveren geïnspireerd en vormgegeven door onze christelijke levensovertuiging. Zonder de inzet en motivatie van al onze medewerkers en vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn geweest. Vanuit dezelfde inspiratie gaan wij verder en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. P. Kavelaar Bestuurder Mei 2008 M.b.t. Stichting Onderwatershof verwijzen wij u naar het jaardocument van deze Stichting. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Stichting Cardia Postcode 2582 NN Plaats Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur: De Stichting Cardia is opgericht op 01 januari Deze juridische fusie is een initiatief van de woon- en zorgcentra Tabitha en Landscheiding en de Thuiszorginstelling MHG, allen gevestigd in Den Haag. Er is sprake van een Raad van Toezichtmodel. De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Organisatorische structuur: Binnen de organisatiestructuur worden drie soorten processen onderscheiden, te weten de zorgprocessen, de facilitaire processen en de bedrijfsmatige processen, onderverdeeld in twee regio s. Ieder proces is ondergebracht in een dienst, welke aangestuurd wordt door een manager die participeert in het managementteam. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Besturingsmodel: Toelatingen waarover het concern beschikt: Cardia is een toegelaten instelling voor de AWBZ functies: PV persoonlijke verpleging VP verpleging OB ondersteunende begeleiding AB activerende begeleiding Verblijf Uitleen verpleegartikelen 6

7 Cardia levert vanuit de Wmo; HH huishoudelijke hulp AMW- algemeen maatschappelijk werk Medezeggenschapsstructuur (van medewerkers en cliënten): De bestuurder laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cardia heeft een divers en ruim zorg- en dienstverleningsaanbod teneinde ketenzorg te waarborgen. Er is zowel sprake van AWBZ- en Wmo gefinancierde producten als ook van een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor van de cliënt een eigen bijdrage wordt gevraagd. Cardia biedt de huidige AWBZ functies: Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende en Activerende begeleiding in de extramurale zorg. Vanuit de Wmo worden huishoudelijke hulp en algemeen maatschappelijk werk geboden. In de intramurale zorg zijn er verzorgingsplaatsen met de functie verblijf, aanvullende verpleeghuiszorg (somatisch + psychogeriatrisch), kortdurend verblijf, dagverzorging, vervoer dagverzorging en 12-uurs aanvullende psychogeriatrische zorg. Cardia biedt private activiteiten aan zoals zorgabonnementen, wijkmaaltijden, diepvriesmaaltijden, koelverse maaltijden, persoonsalarmering, sleutelservice en welzijnsactiviteiten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal intramurale cliënten 224 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 227 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 793 Aantal cliënten dagactiviteiten 15 Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst 431 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 239,96 Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

8 2.3.3 Werkgebieden Cardia heeft haar werkgebied in Den Haag, Voorburg-Leidschendam, Rijswijk en gemeente Westland. De organisatie is opgedeeld in twee regio s, te weten regio Noord en regio Zuid. De stichting is werkzaam in zorgkantoorregio Haaglanden. 2.4 Belanghebbenden 1. Hoevezydewindt: leveren van voorzieningen (verhuurder locatie Landscheiding). 2. Bronovo/Nebo: leverancier ICT, aanvullende pg verpleeghuiszorg Landscheiding, projecten 3. Parnassia/P.G. Verpleeghuis Dorestad: informatie/advies/ondersteuning cliënt, deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking, aanvullende psychogeriatrische zorg. 4. Florence: deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking (uitwisseling expertise en personeel), leveren van voorzieningen (persoonsalarmering). 5. Woningbouwvereniging Staedion: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (verhuurder woonzorgcomplex Mozartduin en aanleunwoningen Landscheiding, groepswonen voor ouderen). 6. Woningbouwvereniging Haagwonen: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (verhuurder ouderenwoningen Alphons Diepenbrockhof). 7. Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging: bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen (aanleunwoningen Thuiszorg en welzijnsactiviteiten). 8. Wijkgebonden welzijnsorganisaties: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt. 9. Medisch Centrum Waldeck: informatie/advies/ ondersteuning cliënt, leveren van voorzieningen (apotheek, fysiotherapie, huisarts). 10. Leger des Heils: bevorderen sociale samenhang, maatschappelijke hulpverlening. 11. STEK: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt, maatschappelijke hulpverlening. 12. Steunpunten mantelzorg/cipo/het Hof: bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt, mantelzorgers/vrijwilligers. 13. Stichting Ontmoeting: project maatschappelijke hulpverlening. 14. Stichting Christelijke Zorg- en Reactiveringscentra: deelname maatschappelijke verkeer mensen met een beperking (netwerk van circa 6 organisaties). Stichting is eind 2007 opgeheven. 15. Welzorg: informatie/advies/ ondersteuning cliënt (informatie verschaffen aan potentiële cliënten), leveren van voorzieningen (contract: leveren van hulpmiddelen). 16. Beter Horen: informatie/advies/ ondersteuning cliënt (informatie verschaffen aan potentiële cliënten), leveren van voorzieningen (contract: leveren van hulpmiddelen). 17. Stichting Haven: maatschappelijke opvang (vrouwenopvang). 18. Stichting Groot Rijnland: hoofdaannemer huishoudelijke hulp in Rijswijk. 19. Stichting Valente: hoofdaannemer huishoudelijke hulp Wassenaar 20. Politieke partijen, CDA/Christen-Unie/SGP: bevorderen sociale samenhang. 21. Zorgnetwerk Loosduinen: bevorderen sociale samenhang, afstemming wonen-zorg welzijn 8

9 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Cardia hanteert de Good Governance Code van de branche V&V (Actiz) Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. P. Kavelaar Bestuurder - De rechtsvorm van Cardia is een stichting. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. De Raad van Bestuur van Cardia bestond tijdens het jaarverslag uit één persoon. Het functioneren van de Raad van Bestuur is nader vastgelegd in een in 2006 door de Raad van Toezicht vastgesteld Reglement Raad van Bestuur en in de statuten van Cardia. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over de gehele organisatie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Samenstelling Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen Naam Aandachtsgebied Overige functies De heer C.J. Klop Na het overlijden van dhr. Klop heeft dhr. P.A. Dekker tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen. - Voorzitter. - Aandachtsgebied: Overheidsbeleid inzake zorg; in het algemeen en in de regio. A.M.J.B.H. van den Assum W. van Breda Vriesman- de Wit - Lid. - Lid. - Aandachtsgebied: Financiële zaken, ICT, management en beheer, ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg; in het algemeen en in de regio. - Aandachtsgebied: Kwaliteit van de zorg en dienstverlening, cliëntaangelegenheden, personeelsbeleid, Lid adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving gemeente Leidschendam- Voorburg. 9

10 P.A. Dekker arbeidsmarkt en medewerkeraangelegenheden. - Plaatsvervangend voorzitter. - Aandachtsgebied: Overheidsbeleid inzake de zorg; in het algemeen en in de regio. Secretaris schoolbestuur te Woerden. P.I. Bos C.E.W. Veenstra T. A. Redelijkheid Afgetreden 1 e kwartaal Lid. - Aandachtsgebied: Juridische zaken. - Lid. - Aandachtsgebied: Ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg; in het algemeen en in de regio. -Lid - Aandachtsgebied medische zaken. Het opzetten van een nieuwe stichting om de diaconieën in kerken te ondersteunen hoe zich in te zetten voor onder andere de ouder wordende mens. Algemeen De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht heeft in 2007 toezicht gehouden op het functioneren van de bestuurder en zijn gevoerde beleid. Concreet komt het neer op het volgen en toetsen van de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan en de kaderbrief Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de vaststelling verricht van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag. Bovendien hebben leden gefungeerd als klankbord en adviseur op verschillende onderwerpen. Algemene profielschets De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat onafhankelijkheid is gegarandeerd. Een lid van de Raad van Toezicht onderschrijft de grondslag en het doel van de stichting en de wijze waarop daaraan vorm is gegeven in identiteitsreglement en beleidsuitgangspunten en wil aan het bereiken van dat doel bijdragen. De meerderheid van de leden is lid van één van de protestantschristelijke kerken. De competentie van een lid van de Raad van Toezicht voor de vervulling van zijn functie blijkt uit: - aantoonbare kennis en ervaring als toezichthouder in de zorgbranche, of in een daarmee vergelijkbare organisatie, d.w.z. beschikkend over het vermogen tot onderscheiden en beoordelen van de hoofdlijnen van het beleid, - onafhankelijkheid (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak), - deskundigheid inzake één van de aandachtsvelden, - bereidheid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden, - een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar, - bereidheid en het vermogen om zonodig verantwoording over het gevoerde toezicht af te leggen aan interne en externe belanghebbenden. Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel, worden binnen de Raad de volgende aandachtsgebieden door één of meerdere leden in het bijzonder behartigd: 10

11 1. Kwaliteit van de zorg en dienstverlening, cliëntenaangelegenheden. 2. Financiële zaken, ICT, management en beheer. 3. Juridische zaken. 4. Personeelsbeleid, arbeidsmarkt en medewerkersaangelegenheden. 5. Ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg, in het algemeen en in de regio. 6. Overheidsbeleid ter zake van de zorg, in het algemeen en in de regio. Informatievoorziening Raad van Toezicht Aan de Raad van Toezicht wordt periodiek, maar minimaal per kwartaal de gerealiseerde productie en werkelijke kosten gerapporteerd, afgezet tegen de begroting. Hierin staan de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting toegelicht, alsmede een verklaring van de opgetreden verschillen. In 2007 is de Raad van Toezicht geïnformeerd en heeft nader overleg plaatsgevonden over de volgende onderwerpen: - Financiële kwartaalrapportages en overige managementinformatie betreffende de organisatie - Uitkomst aanbesteding Zorgkantoor (producten, hoeveelheden en prijs) - Ontwikkelingen Wmo; aanbesteding, personele gevolgen, bemiddelingsmodel - AO/IC - Kwaliteitscertificering - Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek - Fusie Onderwatershof - Voorbereidingen juridische fusie Onderwatershof - Vastgesteld meerjarenbeleidsplan en kaderbrief Vastgesteld jaarverslag en jaarrekening Vastgestelde begroting Bedrijfsvoering Door borging van procedures en systemen streeft de organisatie naar het verstrekken van juiste, volledige en concrete informatie zowel ten behoeve van interne als externe stakeholders. In de kwaliteits-beleids-financiële cyclus zijn de volgende procedures opgezet: meerjarenbeleidsplan, kaderbrief, jaarplannen, kwartaalrapportages, begroting, AO/IC, kwartaalen jaarevaluaties. Eigentijdse automatiseringssystemen (klant/personeel/voeding/kwaliteit/financieel) worden geïmplementeerd. Cardia kent een inter- en intranet. De voornaamste risico s van de bedrijfsvoering zijn de Wmo (lage tarieven en aanbestedingsinstrument), het productieplafond in de AWBZ, de afnemende toekenning van verblijfsindicaties, de WTZi (vastgoed) en personele schaarste. Deze ontwikkelingen worden door de Cardia organisatie tegelijk ook gezien als een kansrijke uitdaging. Ondernemerschap is hierbij op zijn plaats. 11

12 3.3 Cliëntenraad Gegevens voor jaarverslag 2007 Centrale cliëntenraad Overzicht vergaderingen 2007 Data besproken Adviezen gegeven over 23 april 14 mei 18 juni 20 augustus 24 september 22 oktober 19 november 17 december Plan van aanpak communicatie Begroting 2007 Prijslijst Tabitha/Landscheiding Profiel vacature lid Raad van Toezicht Opheffen CZR klachtencommissie/aansluiting klachtencommissie Saffier Goede doelen: geen collecte behalve voor het Rode Kruis, Leger des Heils & de Nederlandse Hartstichting Beslisdocument fusie Onderwatershof arverslag 2006 Samenwerking Onderwatershof Stand van zaken Wmo Bemiddelingsmodel huishoudelijke zorg Notitie toekomst geestelijke verzorging Extramurale dieetadvisering Weegbeleid Kaderbrief 2008 Verkiezingen CR Enquête Cliënt en Kwaliteit Ter kennisname notitie aanwezigheid MT tijdens feest- en gedenkdagen Ter kennisname notitie vertrek hoofd facilitaire dienst Landscheiding Vergaderrooster 2008 Ter kennisname notitie Identiteit Meerjarenbeleidsplan Kennismaking kandidaten CR Nivell Onderzoek Inleveren declaratie Notitie geestelijke verzorging Voorstel tot fusie Bemiddelingsmodel Samenstelling cliëntenraad De cliëntenraad begon in 2007 met 9 leden. Per 31 december bestond de raad uit Mw. Lips (voorzitter) Mw. Bekking Mw. Dijkhuizen-van Biezen Dhr. Dopmeijer Mw. Van Gelder-Disselmeijer Dhr. nse Mw. Koomans-Korff Mw. Onrust Mw. Wusten-Overdorp Er waren vacatures. 12

13 Informatie vanuit de Ondernemingsraad: Voorwoord van de voorzitter: De ondernemingsraad heeft in 2007 weer veel werk verzet. Onze aandacht is voor een groot deel uitgegaan naar de ontwikkelingen binnen de Wmo en de dreigende gevolgen daarvan voor het personeel. Ook de cliënten ondervinden hier gevolgen van, maar de doelgroep van de ondernemingsraad is het personeel. We zijn aanwezig geweest op alle bijeenkomsten die voor het huishoudelijke personeel gehouden zijn. Op deze manier zijn we precies op de hoogte van de informatie die door de directie wordt verstrekt en zijn we getuige van de reacties van medewerkers. Het is belangrijk dat de OR op deze wijze uiting geeft aan een van zijn taken, namelijk gevraagd en ongevraagd advies geven! Verder is er aandacht geweest voor de fusie met stichting Onderwatershof. De ervaringen met de vorige fusie waren hierbij belangrijk. Echter, de fusie met stichting Onderwatershof had een geheel andere lading gezien het feit dat hier geen personeel bij betrokken was. We hebben ons wel laten adviseren, met een positief resultaat als gevolg. Verder kan ik het ook hier niet laten om personeelsleden op de roepen zich te beraden over een functie in de ondernemingsraad. Dit geeft een extra dimensie aan je werk. De organisatie waarin je werkt wordt op deze manier meer dan een werkgever alleen, namelijk een gesprekspartner. Keer op keer wordt het duidelijk dat er veel te doen is in het kader van de medezeggenschap. Daarbij moeten we onze "zichtbaarheid" niet uit het oog verliezen en dat blijkt weleens een probleem te zijn. Personeelsleden denken niet snel aan de OR als vraagbaak of eventueel als probleemoplosser. Toch staan de leden hier altijd open voor. Op ons gedeelte van intranet is aangegeven hoe we te bereiken zijn, ook op de prikborden op de locaties is allerlei informatie te vinden. Spreek ons gerust aan of doe een briefje in het postvak van de OR. Nelly Polstra- van Haarlem, voorzitter Overzicht vergaderingen 2007 OV besproken Adviezen gegeven over 18 januari 20 februari 5 april 24 april 31 mei 28 juni 17 juli 18 oktober 15 november 11 december OR 9 januari 30 januari 12 februari 6 maart 22 maart 17 april 22 mei 7 juni Afdeling PZ Regeling kinderopvang Regeling bereikbaarheidsdienst Evaluatie cursus OR Achterbanraadpleging Begroting 2007 Aantal uren ORleden Besluitenlijsten MT Diverse arbozaken Communicatie Personele unie Onderwatershof Opheffing pv Tabitha Feestdagencompensatie Wmo Bemiddelingsmodel HVZ Protocol vertrouwenspersoon Seksuele intimidatie ardocument Cardia 2006 Cursussen OR, waaronder locatie ZZP ICT OR reglement Reiskostenregeling Telefoonregeling Klachtenregeling Stage-onkostenregeling Protocol Arbeidsongeschiktheid Regeling voor afspraken vakantie en andere vrije uren Regeling verstrekkingen medewerkers Bemiddelingsmodel HVZ Reorganisatie Wmo FWG procedure BHV plan Wijziging contractduur medewerker Protocol vertrouwenspersoon Inschakelen door directie van externe adviseur Wmo Aantrekken van externe deskundigen ivm Onderwatershof Structuur stafafdeling P&O Regeling kinderopvang Regeling bereikbaarheidsdienst Beslisdocument Onderwatershof 13

14 19 juni 2 juli 10 juli 28 augustus 13 september 24 september 25 oktober 27 november 18 december BHV plan FWG Identiteit Aanwezigheid MT bij feestdagen Introductie nieuwe medewerkers Verbeteracties Cliënt en Kwaliteit Medewerkerraadpleging Vakantiedagen einde jaar Begroting OR Reiskostenregeling Telefoonregeling Klachtenregeling Stage-onkostenregeling Arbeidsongeschiktheidsregeling Regeling vakantie en vrije dagen Regeling verstrekkingen medewerkers Lockers Tabitha MTV s ORverkiezingen 2008 Meerjarenbeleidsplan Cardia Kaderbrief Sociaal plan Reorganisatie Wmo Fusie Onderwatershof In verband met het adviseringstraject voor de personele unie en fusie met Onderwatershof werd er verschillende keren extra vergaderd. Er werd eenmaal met de RvT overlegd. Voor ondersteuning bij de advisering over de personele unie en de fusie met Onderwatershof heeft de OR zich laten adviseren door de heer van Heusden van het SBI. De OR heeft in 2007 een definitief reglement vastgesteld. De OR heeft 2 leden voor de FWG commissie voorgedragen. Dhr. Huizing (geestelijk verzorger) is een keer bij de OR geweest ivm functie vertrouwenspersoon. OR heeft eenmaal met Arbo-arts overlegd. Diverse extra vergaderingen ivm Onderwatershof met eigen adviseur en overleg vergadering met de adviseur van directie: Dhr. Griffioen. Diverse malen overlegvergaderingen met mevr. Bertels (directeur) vooral bij Wmo zaken. Leden van de OR hebben de vergaderingen over het sociaal plan in verband met mogelijke ontslagen ten gevolge van de Wmo van directie met vakbonden als toehoorder bijgewoond Cursussen OR Eén keer meerdaagse cursus gevolgd met hele OR. Twee OR leden hebben daarnaast een tweedaagse Arbo cursus gevolgd Samenstelling OR De OR begon 2007 met 8 leden. In mei heeft Christine van Delden zich teruggetrokken. Per 31 december bestond de OR uit Mevr. Polstra (voorzitter) Mevr. Peursum (secretaris) Mevr. Barberien Mevr. Groeneveld Dhr. Loiseleux Mevr. de Moet Mevr. de Moed Er waren vacatures. Sinds heeft de OR een ambtelijk secretaris mevr. Huisman-Mak Verkiezingen staan gepland voor april 2008, de voorbereidingen hiervoor zijn eind 2007 gestart. 14

15 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie en missie: Cardia heeft de Bijbel als grondslag, die oproept tot dienst aan God en aan de naaste. Voor Cardia is de protestants-christelijke achtergrond wezenlijk en richtinggevend voor de beleidskeuzes. Deze grondslag vormt ook de basis van de mens- én de zorgvisie van Cardia en van de formulering van kernwaarden. De identiteit van Cardia is vertaald in het beleid, de kernwaarden, het personeelsbeleid, de dienstverlening aan cliënten, medezeggenschap en PR. Cardia profileert zich in de Haagse regio als een christelijke zorgorganisatie en ziet het als een uitdaging om haar identiteit een daadwerkelijke invulling te geven in de dagelijkse zorgverlening en leefomgeving. Cardia werkt met een identiteitsreglement waarin verwoord is op welke wijze in de volle breedte van de organisatie gewerkt wordt aan de identiteit. Identiteit is er niet alleen, maar is dynamisch en altijd in ontwikkeling. Binnen Cardia zijn vier kernwaarden opgesteld die het uitgangspunt vormen voor haar werkzaamheden en welke zijn uitgewerkt in een gedragscode: - Betrouwbaarheid - Integriteit - Betrokkenheid en barmhartigheid - Dienstbaarheid Cardia zet zich in voor een integraal concept van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening en legt de nadruk op menselijke relaties in een tijd van functionele zorgverlening. Een en ander impliceert dat Cardia kiest voor relatieve kleinschaligheid. Cardia wil zich de komende jaren blijven onderscheiden door haar christelijke identiteit, korte lijnen, een adequate overhead en tevreden klanten en medewerkers. Strategische prioriteiten De in het Meerjarenbeleidsplan beschreven ontwikkelingen in aanmerking genomen, zal Cardia de volgende doelstellingen moeten realiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. - Inzicht in de behoefte van de cliënt en de flexibiliteit om hierop in te springen; - Geborgde en gecertificeerde kwaliteit; - Voldoende en bekwaam personeel; - Bedrijfsmatig handelen met behulp van een flexibele bedrijfsvoering. Op basis van deze doelstellingen zijn voor Cardia voor de periode de volgende 9 strategische middelen/prioriteiten geformuleerd; 1 Het verder vertalen van de identiteit. 2 Het versterken van de strategische positie van Cardia. 3 Het aangaan van gerichte samenwerkingsverbanden. 4 Het verminderen van de risico s en afhankelijkheden. 5 Het behouden en versterken van de financiële positie van Cardia. 6 Het optimaal ontwikkelen en toerusten van het personeel. 7 Het verhogen van doelmatigheid en flexibiliteit. 8 Het marktconform ontwikkelen van facilitaire en ondersteunende diensten. 15

16 9 Het borgen van de kwaliteit en klant-/medewerkerstevredenheid. Deze strategische prioriteiten zijn uitgewerkt in de Kaderbrief Algemeen beleid Het beleid voor 2007 is beschreven in de zogenoemde kaderbrief De inhoud hiervan is breed gecommuniceerd binnen de organisatie. Deze kaderbrief is uitgewerkt in jaardoelen en activiteiten. De uitwerking van de activiteiten is per kwartaal geëvalueerd in het managementteam. Hieronder worden de doelen met de behaalde resultaten weergegeven. Bij de totstandkoming van het jaarplan waren de komende ontwikkelingen m.b.t. Onderwatershof niet bekend. De fusie met deze organisatie heeft veel gevraagd van de organisatie. Een neerwaartse bijstelling van het ambitieniveau 2007 bleek daardoor noodzakelijk. 1. Zorgzwaartebekostiging - In het 1 e kwartaal van 2007 is voldaan aan de verplichting van het Ministerie van VWS om inzicht te verkrijgen in de indicatiestelling van de intramurale cliënten. - Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument voor de intramurale capaciteitsplanning. 2. Wmo - In het 1 e kwartaal van 2007 is met succes deelgenomen aan de gunningen in de aanbestedingstrajecten van de gemeente Den Haag. - In 2007 is gewerkt aan het terugbrengen van de overhead binnen de huishoudelijke hulp. De introductie van het bemiddelingsmodel moet deze doelstelling realiseren. - Door een grote verschuiving in de indicatiestelling naar hh1 (alpha) dreigde en collectief ontslag medio Door een soepele overgangsmaatregel vanuit de gemeente, is het ontslag afgewend. 3. WTZi - In 2007 is gewerkt aan de ontwikkeling van een vastgoedplan volgens de WTZi. 4. HKZ Certificering - In december 2007 is het HKZ opstapcertificaat voor de intramurale zorg behaald. Voor de extramurale zorg is het HKZ certificaat reeds in 2005 behaald. 5. Identiteit - In 2007 is aan alle medewerkers een exemplaar van de gedragscode overhandigd. - De overige aan identiteit gerelateerde projecten hebben vertraging opgelopen vanwege een tijdelijke onderbezetting in de commissie Identiteit. 6. Zorg - Vanwege de arbeidsmarktproblematiek en de lagere Wmo tarieven is de groeirealisatie naar beneden bijgesteld. - In 2007 is de Norm Verantwoorde Zorg geïmplementeerd en wordt ook volgens deze norm gewerkt. - In 2007 is het zorg-leefplan ontwikkeld. Aan de implementatie is hard gewerkt door middel van het geven van trainingen en het uitvoeren van pilots. 7.Bedrijfsvoering - Veel doelstellingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn afhankelijk van de harmonisatie van de ICT. Hierin is in 2007 veel energie gestoken. - Er heeft een actualisering plaatsgevonden van het BHV beleid. 16

17 8. Personeel - In 2007 is aandacht besteed in het professionaliseren van de P&O functie. - De werving van specifieke zorgfuncties bleek moeizaam vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 9. Welzijnsvoorzieningen - In 2007 is een afdeling Welzijn ontwikkeld en geïmplementeerd. - In 2007 is vrijwilligersbeleid ontwikkeld; er is een maatjesproject gestart en een vrijwilligerscoördinator benoemd. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Tabel: gehanteerd(e) kwaliteitssysteem dan wel -systemen instelling 1: HKZ (thuiszorgdeel) HKZ intramuraal opstartcertificaat fase 1 MIK-V ISO NIAZ/INK MKG Z-org kwaliteitseisen Overige systemen Label Zorgmerk Nee Nee Nee Nee Nee Tabel: kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Indien een traject is gestart: Naam beoogde certificaat, label of accreditatie (intramuraal HKZ deel) HKZ certificaat Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie November 2008 (fase 2 en 3) Naam toetsende instantie Lloyd s 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het kwaliteitssysteem borgt de kwaliteit van zorg. Door een adequate registratie van klachten, meldingen ter verbetering en melding incidenten cliënten en medewerkers wordt inzichtelijk waar de kwaliteit van zorg verbetering behoeft. Daarnaast biedt de in 2007 gehouden cliëntenraadpleging veel informatie over de ervaren kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg 17

18 Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Thema s verantwoorde zorg Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Beleid: Opzet van het zorgleefplan ism het ECD-traject. Inspanning: Teamleiders zijn geschoold m.b.t. tot het zorgleefplan. Voorbereiding scholing Persoonlijk Begeleiders. 2. Communicatie en informatie Beleid: Voorbereiden aanstelling Persoonlijk Begeleiders. Inspanningen:Cliënten zijn hierover geïnformeerd. Informatie verstrekt aan cliënten m.b.t. invoering ZZP. Cliëntmiddagen georganiseerd over gevolgen Wmo. 3. Lichamelijk welbevinden Inspanningen: Implementatie weegbeleid, implementatie beleid vocht- en voeding (o.a. vit. D). 4. Zorginhoudelijke veiligheid Beleid: Beleid opgesteld m.b.t. Middelen en Maatregelen (geen BOPZ-instelling) Inspanningen: Herstart MIC-commissie, Tiltraining medewerkers Landscheiding, BIG-scholing medewerkers Landscheiding en Thuiszorg Verbeterpunt: Valpreventie en Hepatitis-B vaccinatie 5. Woon- en leefomstandigheden Beleid: Gestart met project hoteldiensten Verbeterpunt: In Tabitha is gestart met een eigen schoonmaakdienst. 6. Participatie en dagstructurering Verbeterpunt: Verbetering aankondiging dagactiviteiten Beleid en inspanning: Gestart met een 'Maatjes-project' cliënt-vrijwilliger 7. Mentaal welbevinden Beleid: Uitbreiding geestelijke verzorging in Landscheiding Inspanning: onderzoek op MT-niveau in samenwerking met Parnassia voor mogelijkheid psychiatrische dagopvang 8. Veiligheid wonen en verblijf Beleid: verbetering verlichting rondom het pand Landscheiding Inspanning: Aantal nieuwe BHV-ers geschoold. Bijscholing BHV-ers 9. Voldoende en bekwaam personeel Beleid: Praktijkopleider aangesteld. Resultaat: Werkbegeleiders geschoold, scholing medewerkers met een oude opleiding niveau 3 tot verzorgende-ig. Het heeft in 2007 veel moeite gekost om medewerkers niveau 3 aan te stellen, waardoor vacatures soms lang open stonden. 10. Ketenzorg Resultaat: Samenwerking met verpleeghuis Nebo voor de aanvullende verpleeghuiszorg in Landscheiding. Samenwerking met Bronovo inzake kortdurend verblijf. Samenwerking met Parnassia voor de aanvullende verpleeghuiszorg in Tabitha. 18

19 4.4.2 Klachten Externe klachtencommissie Cardia maakt gebruik van een externe onafhankelijke klachtencommissie. Indien een klacht intern niet naar tevredenheid afgehandeld kan worden dan wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. Er kan ook direct een klacht ingestuurd worden naar de klachtencommissie. In 2007 is geen klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Interne klachtenprocedure In 2007 heeft de interne klachtenprocedure gefunctioneerd. Er zijn in totaal 32 klachten ingediend door cliënten. Het betroffen klachten op het gebied van de kwaliteit van zorg en op het gebied van communicatie. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn 4 klachten ingediend door medewerkers. Het betroffen klachten op het gebied van kwaliteit van de zorg en klachten op het gebied van communicatie. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Vertrouwenspersonen In het verslagjaar hebben binnen Cardia twee cliëntenvertrouwenspersonen en twee medewerkervertrouwenspersonen gefunctioneerd en hebben medewerkers en cliënten bijgestaan in raad en daad bij uitingen van wensen en klachten. Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie (absoluut aantal) 0 Aantal adviezen ontvangen van de klachtencommissie (absoluut aantal) nvt Relatieve aantal bij klachtencommissie ingediende klachten nvt Absolute aantal klachten dat niet door de klachtencommissie is behandeld nvt Percentage van het (absolute) aantal klachten dat gegrond is verklaard nvt Percentage klachten dat tot maatregelen/verbeteringen heeft geleid nvt Is in uw concern een cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam ja Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar cliënten Kwaliteit van de zorg 26 Communicatie 6 Tabel: Aantallen klachten in verslagjaar medewerkers Kwaliteit van de zorg 4 Communicatie Toegankelijkheid (alle sectoren behalve GGZ) Cardia is 24 uur bereikbaar voor cliënten. Vanuit de Cardia cliënten service wordt de cliënt 19

20 duidelijke informatie verstrekt over de zorgmogelijkheden en eventuele wachttijden. Voor een overbrugging van wachttijd wordt met de cliënt naar een zo optimale oplossing gezocht Veiligheid Ten behoeve van het jaardocument 2007 is er de navolgende opsomming van uitgevoerde veiligheidsmaatregelen: - personenalarmering, - protocol vocht en voedsel, - baxtermedicijnsysteem, - zorgdossiers voor de bewoners. Technische maatregelen ten behoeve van veiligheid bewoners: - dorpelloze toegangen, - seniorentoiletten, - toepassing van beugels in openbare ruimtes ter voorkoming van valincidenten, - douchestoel in badkamer. Veiligheid ten behoeve van medewerkers en bewoners zoals: - tilapparatuur, - bhv-organisatie, - brandveiligheidapparatuur, - cameratoezicht, - Haccp, - arbo, - mic/mim, - toepassing wet bescherming persoonsgegevens. Veiligheid informatie bescherming Hierin volgt Cardia de voor de organisatie relevante onderdelen uit NEN De ICT-omgeving binnen Cardia is centraal georganiseerd, dat wil zeggen dat er geen software aanwezig is op de individuele pc maar dat de software alleen toegankelijk is in een gesloten netwerk waarin toegang alleen mogelijk is na invullen van een individueel toegewezen wachtwoord en password. Beveiliging van de toegang tot het beschermde intranetwerk is op medewerkerniveau ingericht. Hierdoor heeft alleen de betrokken medewerker toegang tot de eigen documenten. Rechten worden centraal beheerd en gewijzigd door de systeembeheerder. Bescherming data. Van de data wordt dagelijks een back-up gemaakt en elders in een beveiligde omgeving opgeslagen Zorginhoudelijke indicatoren Zorginhoudelijke indicatoren Cardia lokatie Landscheiding Thema s en indicatoren VV ZT 4. Zorginhoudelijke veiligheid 20

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist, www.antroz.nl Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie