Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Bijlage Jaarrekening DigiMV... 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaar 2009 is in één woord te duiden als een enerverend jaar. Hard is gewerkt aan de goede start van Onderwatershof. Veel (zorg en facilitaire) medewerkers op de locaties alsmede staf en management hebben het beste van zichzelf gegeven om de organisatie ook daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Op 1 april konden wij door middel van een aantal festiviteiten Onderwatershof feestelijk openen. In die periode kwam ook het verzoek van het verzorgingshuis Duinrust tot ons om te onderzoeken of een fusie met deze stichting haalbaar zou zijn. Ook hieraan is door Cardia veel aandacht, tijd en geld besteed. Eind december waren alle formele procedures doorlopen en was er een gezamenlijk akkoord inzake het fusiedocument. Helaas moesten wij in de eerste week van januari 2010 van de Raad van Toezicht van Duinrust vernemen dat de fusie voor hen toch niet wenselijk was. Wij hebben vernomen dat de Raad van Toezicht van Duinrust niet de vrijmoedigheid had om de fusie verder gestalte te geven. Gedurende het hele jaar heeft de invoering van de zorgzwaarte bekostiging onze bijzondere aandacht gevraagd. Feitelijk vraagt deze wijziging een andere manier van denken in de zorg aan onze cliënten, waardoor de uitvoering van het werk van onze medewerkers op alle niveaus verandert. Zeer belangrijk is de vraag geworden: Heeft de cliënt een indicatie, wat krijgen wij daarvoor betaald en wie gaan wij daarvoor inzetten?. Met alleen liefdevolle zorg zullen wij het niet meer gaan redden. Wel zet ik grote vraagtekens bij de enorme bureaucratisering en controle die nodig blijkt te zijn bij dit systeem. Wederom vraag ik mij af of de verhouding cliëntcontact versus overhead activiteiten nog redelijk is. Cardia sluit het financieel jaar af met een tekort ten opzichte van de begroting. Enkele oorzaken willen wij daarvan noemen te weten: investeringen in ICT, start Onderwatershof waarbij investeringen in de nieuwbouw nodig waren en productieverlies is geleden door te late oplevering van het pand, rentederving in verband met negatieve rente ontwikkeling en fusiekosten. Daarnaast is er nog onduidelijkheid met betrekking tot de financiering van de verpleeghuiszorg in Onderwatershof. Cardia heeft daarom besloten het voorzichtigheidsbeginsel toe te passen en deze capaciteitsmutatie nog niet in het resultaat mee te nemen. In het laatste kwartaal van 2009 heeft Cardia ten aanzien van een aantal uitgaven ingegrepen en is in 2010 een krachtdadig beleid ingezet om de kosten terug te dringen om zodoende de exploitatie 2010 positief te laten sluiten. Het eerste kwartaal van 2010 laat dan ook een resultaatverbetering zien door strakke bedrijfsvoering, productieverhoging, daling van het ziekteverzuim en daling van de inzet van uitzendkrachten. De heer P.Kavelaar Bestuurder Cardia 17 mei

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Stichting Cardia Postcode 2582 NN Plaats Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur: Stichting Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag, opgericht op 1 januari Cardia bestaat uit de volgende locaties: - Woon-zorgcentrum Tabitha te Den Haag - Woon-zorgcentrum Landscheiding te Den Haag - Woon-zorgcentrum Onderwatershof te Rijswijk (ZH) - Thuiszorg Organisatiestructuur: Cardia heeft gekozen voor een platte organisatiestructuur. Binnen Cardia leggen de locatiemanagers verantwoording af aan de bestuurder. Het bedrijfsbureau en de facilitaire dienst staan onder verantwoordelijkheid van de directeur. Binnen de locaties sturen teamleiders de verschillende afdelingen aan. De bestuurder en de directeur vormen samen met de controller het managementteam, waarbij de controller een adviserende rol heeft. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Daarnaast vindt er tussen locaties en MT-leden een afstemmingsoverleg plaats en binnen locaties bestaan er teamoverleggen voor afstemming op afdelingsniveau. 4

5 Besturingsmodel: Binnen Cardia wordt een centrale kaderbrief opgesteld waarin prestatie indicatoren worden benoemd voor het komende jaar. Locaties werken deze doelstellingen vervolgens op decentraal niveau uit. Hierbij wordt veel samengewerkt tussen locaties, om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Er is sprake van een Raad van Toezichtmodel. De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Toelatingen waarover Cardia beschikt: Cardia is een toegelaten instelling voor de volgende AWBZ functies: PV persoonlijke verzorging VP verpleging Begeleiding Verblijf Uitleen verpleegartikelen Cardia levert vanuit de Wmo: HH huishoudelijke hulp AMW- algemeen maatschappelijk werk Medezeggenschapsstructuur (van medewerkers en cliënten): De bestuurder laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de cliëntenraad en ondernemingsraad. De centrale cliëntenraad bestaat uit (familie van) cliënten die afkomstig zijn uit de decentrale cliëntenraden. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cardia heeft een divers zorg- en dienstverleningsaanbod teneinde ketenzorg te waarborgen. Er is zowel sprake van AWBZ- en Wmo gefinancierde producten als ook van een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor van de cliënt een eigen bijdrage wordt gevraagd. Cardia bedient met haar aanbod van producten, diensten en services met name senioren. In zogenaamde Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) geldt voor Cardia een doelgroep van cliënten geïndiceerd variërend van ZZP 1 tot en met ZZP 6. Cardia biedt de huidige AWBZ functies: persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de extramurale zorg. Vanuit de Wmo worden huishoudelijke hulp en algemeen maatschappelijk werk geboden. Binnen de intramurale setting van de woon-zorgcentra zijn er verzorgingsplaatsen met de functie verblijf, aanvullende verpleeghuiszorg (somatisch + psychogeriatrisch), kortdurend verblijf, dagverzorging en vervoer dagverzorging. Cardia biedt ook services aan cliënten in de vorm van private activiteiten; zoals zorgabonnementen, maaltijdservice in de wijk en in de restaurants van de woon-zorgcentra, persoonsalarmering, sleutelservice en welzijnsactiviteiten. 5

6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal intramurale cliënten Aantal toegelaten intramurale plaatsen Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Werkgebieden Cardia is werkzaam binnen de Zorgkantoorregio Haaglanden. Het werkgebied van Cardia richt zich op Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 2.4 Samenwerkingsrelaties Belanghebbenden: Relatie tot Cardia: Samenwerking- en ketenpartners Bronovo-Nebo Leverancier ICT, aanvullende verpleeghuiszorg, projecten. De Schakel in Onderwatershof. Hoeve Zyt Windt Leveren van voorzieningen: verhuur locatie Landscheiding. Parnassia/ Verpleeghuis Dorestad Informatie/ advies/ ondersteuning van cliënt, deelname maatschappelijk verkeer voor mensen met een beperking, aanvullende psychogeriatrische zorg in Tabitha. Parnassia/kleinschalige woonvoorziening Waldeck Onderzoek naar haalbaarheid van overname Waldeck; dit project voldoet aan behoefte aan kleinschalige dementiezorg, daarnaast zijn door ligging naast Florence Tabitha schaalvoordelen in exploitatie te behalen. Deelname maatschappelijk verkeer voor mensen met een beperking, uitwisseling expertise en personeel, leveren van voorzieningen (persoonsalarmering). Woningbouwstichting Staedion Bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen: verhuur woonzorgcomplex Mozartduin en aanleunwoningen Landscheiding, groepswonen voor ouderen in Loosduinen. Woningbouwstichting Haagwonen Bevorderen sociale samenhang, leveren van voorzieningen: verhuur ouderenwoningen Alphons Diepenbrockhof. Woningbouwstichting Rijswijk Wonen Medisch Centrum Waldeck Samenwerking inzake locatie Onderwatershof en partner in ontwikkeling Benedictuslocatie voor realisatie 53 verzorgingshuisplaatsen. Informatie/advies/ ondersteuning cliënt, leveren van 6

7 Welzorg voorzieningen: apotheek, fysiotherapie, huisarts. Informatie/advies/ ondersteuning cliënt: informatie verschaffen aan potentiële cliënten, leveren van voorzieningen: contract: leveren van hulpmiddelen. Zorgnetwerk Loosduinen/Den Haag Transmuraal/Zorgscala Bevorderen sociale samenhang, afstemming wonenzorg-welzijn. Belangenorganisaties Actiz Cardia is lid van brancheorganisatie Actiz. Cliëntenorganisaties Algemene Nederlandse Ouderenbond Informatie/ advies/ ondersteuning van cliënten. Protestants Christelijke Ouderenbond Stichting Alzheimer Landelijke Orgaan Cliëntenraden Steunpunten mantelzorg/cipo/het Bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ Hof ondersteuning cliënt, mantelzorgers/vrijwilligers. Maatschappelijk Wijkgebonden welzijnsorganisaties Bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt. Wijkgebonden scholen (VO Uitwisseling van studenten / stagaires en projecten. Haaglanden, Lukas, ROC) Leger des Heils Bevorderen sociale samenhang, maatschappelijke hulpverlening. Stichting Ontmoeting Project maatschappelijke hulpverlening. Stichting Haven Maatschappelijke opvang (vrouwenopvang). STEK Bevorderen sociale samenhang, informatie/advies/ ondersteuning cliënt, maatschappelijke hulpverlening. Kapitaalverschaffing AWBZ-budgetten Wmo Private zorg/ persoonsgebonden budget Zorgverzekeraars Overheid Ministerie van VWS De zorg, zoals die in 2008 is verleend door Cardia, wordt voor het overgrote deel gefinancierd uit toegekende AWBZ-budgetten. De huishoudelijke verzorging wordt betaald door de gemeenten. Op beperkte schaal zijn contracten afgesloten met individuele zorgvragers als het gaat om private zorg/ persoonsgebonden budget. Cardia maakt afspraken met zorgkantoor Delta Lloyd in de regio Haaglanden over de hoogte van de jaarlijkse productie en de te hanteren tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZa. Belangrijkste overheidsorgaan waar het gaat om de vaststelling van wet- regelgeving die belangrijk is voor de zorg- en dienstverlening. Gemeenten Gemeente Den Haag De gemeenten zijn een belangrijke partij als Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Rijswijk opdrachtgever voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging. Er zijn overeenkomsten afgesloten met deze drie gemeenten om te komen tot uitvoering van de huishoudelijke verzorging. Politieke partijen Toezichthouders Bevorderen sociale samenhang. 7

8 Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgverlening. Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de werkomstandigheden. Voedsel en Warenautoriteit De Voedsel en Warenautoriteit houdt toezicht op de kwaliteit van maaltijden en hygiëne. 8

9 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Cardia hanteert de Good Governance Code van de branche V&V (Actiz). Good Governance, oftewel goed bestuur, heeft te maken met het inrichten van bestuur en intern toezicht. Concreet komt dit neer op het effectief en doelmatig besturen en beheren van de organisatie door het bestuur. Hierbij wordt gestreefd naar de best mogelijke kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht kan de toepassing van de Good Governance Code toetsen door middel van onder meer: - de uitgangspunten van de statuten, - door de directie verstrekte informatie, - door een periodieke beoordeling van het functioneren van de directie. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. P. Kavelaar Bestuurder - lid CBO, adviesorgaan Kamer van Koophandel De rechtsvorm van Cardia is een stichting. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. De Raad van Bestuur van Cardia bestond tijdens het jaarverslag uit één persoon. Het functioneren van de Raad van Bestuur is nader vastgelegd in een in 2006 door de Raad van Toezicht vastgesteld Reglement Raad van Bestuur en in de statuten van Cardia. De Raad van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd over de gehele organisatie. 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Voor zover statutair al geen goedkeuringsvereiste is geformuleerd geldt als bestendig gebruik, dat de bestuurder strategische besluiten vóóraf binnen de RvT ter discussie stelt. Op deze wijze is de RvT betrokken bij de besluitvorming over - de jaarlijkse beleidsprioriteiten (kaderbrief) - de financiële doelen (begroting) - de inrichting van de organisatie (indien wijzigingen aan de orde) - bouw en vormgeving van de infrastructuur - samenwerking met andere organisaties Monitoring door RvT vindt plaats op basis van algemene voortgangsrapportages van de bestuurder (elke vergadering), managementrapportages (elke vergadering), periodieke rapportage rond de beleidsprioriteiten van de kaderbrief (twee keer per jaar), het HKZ traject en medewerkertevredenheidsonderzoeken (jaarlijks). Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de RvT en de accountant, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Bijzondere aandacht gaat uit naar de financiële beheersing en controle. Daarover vindt maandelijks overleg van de audit commissie en de bestuurder plaats. De accountant is daarbij op gezette tijden aanwezig. 9

10 Elke vergadering krijgt de RvT een selectie van nieuwe beleidsnota s, nieuwe regelgeving en recente publicaties gepresenteerd. Hierover vindt discussie plaats. Elk RvT lid volgt elk jaar tenminste één externe cursus. Bij de samenstelling van de RvT wordt op spreiding van deskundigheden gestuurd. De besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend: Besluiten ter zake van de begroting en de jaarrekening, de aanstelling van een accountant, de bezoldiging van de bestuurder, een voorgenomen fusie met de stichting Duinrust en de overname van de stichting Hoeve Zijt Windt. Welke werkzaamheden heeft het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen uitgevoerd: Zie het antwoord op de eerste vraag. In het verslagjaar is veel aandacht van de RvT uitgegaan naar de financiele situatie van de instelling, een voorgenomen fusie en het huisvestingsbeleid. Welke commissies zijn ingesteld (zoals een auditcommissie en een commissie voor de beloning van de bestuurders), hoe zijn deze commissies samengesteld en wat zijn hun taken: Cardia beschikt over een auditcommissie met twee leden, onder wie de pennningmeester, die de besluiten van de RvT op financieel terrein of besluiten met financiële gevolgen voorbereidt, toezicht houdt op de uitvoering van de besluiten van de RvT met financiële implicaties en als klankbord voor de bestuurder fungeert. De renumeratiecommissie, waarin de voorzitter en een ander lid van de RvT zitting hebben, bereidt de besluiten van de RvT rond de bezoldiging van de bestuurder en de inhoud van zijn portefeuille voor en voert namens de RvT jaarlijks een functioneringsgesprek. Hoe is geborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn: De statuten stellen eisen ten aanzien van incompatibiliteiten. Verder heeft de voorzitter hier een bijzondere taak. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat onafhankelijkheid is gegarandeerd. Een lid van de Raad van Toezicht onderschrijft de grondslag en het doel van de stichting en de wijze waarop daaraan vorm is gegeven in identiteitsreglement en beleidsuitgangspunten en wil aan het bereiken van dat doel bijdragen. De meerderheid van de leden is lid van één van de protestants-christelijke kerken. De competentie van een lid van de Raad van Toezicht voor de vervulling van zijn functie blijkt uit: - aantoonbare kennis en ervaring als toezichthouder in de zorgbranche, of in een daarmee vergelijkbare organisatie, d.w.z. beschikkend over het vermogen tot onderscheiden en beoordelen van de hoofdlijnen van het beleid, - onafhankelijkheid (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak), - deskundigheid inzake één van de aandachtsvelden, - bereidheid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden, - een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar, - bereidheid en het vermogen om zonodig verantwoording over het gevoerde toezicht af te leggen aan interne en externe belanghebbenden. 10

11 Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel, worden binnen de Raad de volgende aandachtsgebieden door één of meerdere leden in het bijzonder behartigd: 1. Kwaliteit van de zorg en dienstverlening, cliëntenaangelegenheden. 2. Financiële zaken, ICT, management en beheer. 3. Juridische zaken. 4. Personeelsbeleid, arbeidsmarkt en medewerkersaangelegenheden. 5. Ondernemerschap, huisvesting, marketing en productontwikkeling in de zorg, in het algemeen en in de regio. 6. Overheidsbeleid inzake de zorg, in het algemeen en in de regio. Welk beleid voert het concern over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht: De richtlijnen van de NVTZ-NVZD zijn gevolgd. Dit heeft ingaande 1 januari 2010 ook tot een aanpassing van de bezoldiging van de bestuurder geleid. Beoordeelt de raad het bestuur: Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats. De renumeratiecommissie wint vooraf de opvattingen van elk lid van de RvT in. Evalueert de raad zijn eigen functioneren: Jaarlijks heeft de RvT een zogenaamde heidag. Daarin wordt het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van de tool kit van het Nationaal Register. Hoeveel vergaderingen zijn in het verslagjaar gehouden en hoe vaak was het bestuur aanwezig bij deze vergaderingen: Er vonden zes plenaire vergaderingen plaats. Steeds was de bestuurder daarbij aanwezig, behoudens het agendapunt dat zijn eigen bezoldiging betrof. Hoe is het overleg met de externe accountant ingericht: Regelmatig tussen de auditcommissie en de accountant en eenmaal per jaar tussen de complete RvT en die functionaris. Welke informatiebronnen heeft het toezichthoudend orgaan gehanteerd: Rapportages van de bestuurder, rapportages van de accountant, rapportages van de inspectie, beslissing omtrent HKZ certificering, medewerkertevredenheidsonderzoeken, documenten van VWS, het SCP, de NZA, relevante adviesorganen, publicaties van de NVTZ, het Nationaal Register en uit de vaklitteratuur. 3.4 Bedrijfsvoering Door borging van procedures en systemen streeft de organisatie naar het verstrekken van juiste, volledige en concrete informatie zowel ten behoeve van interne als externe stakeholders. In de kwaliteits-beleids-financiële cyclus zijn de volgende procedures opgezet: meerjarenbeleidsplan, kaderbrief, jaarplannen, kwartaalrapportages, begroting, AO/IC, kwartaal- en jaarevaluaties. Eigentijdse automatiseringssystemen (klant/personeel/voeding/kwaliteit/financieel) zijn geïmplementeerd. Cardia kent een intra- en extranet. De voornaamste risico s van de bedrijfsvoering zijn, kwalitatieve/kwantitative onderbezetting personeel, leegstandrisico woon-zorgcentra, een niet adequaat ingerichte bedrijfsvoering, afnemende wachtlijsten voor de verblijfsfunctie, invoering WTZi (vastgoed), bezuinigingen Awbz, ICT en strakke budgettering Wmo activiteiten. 11

12 Deze ontwikkelingen worden door de Cardia organisatie tegelijk ook gezien als een kansrijke uitdaging. Ondernemerschap is hierbij op zijn plaats. Deze risico s worden beheerst door deze mee te nemen in de jaarplannen van de verantwoordelijke personen. Elk kwartaal zal een evaluatie op deze risico s worden uitgevoerd. 3.5 Cliëntenraad Jaarverslag 2009 Centrale Cliëntenraad (CCR). Het verslagjaar 2009 is begonnen 2009 is begonnen met een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving en financiering van de instellingen waarvan sommigen kunnen worden gedefinieerd als bezuinigingen. Voor nieuwe cliënten gold dit vooral de nieuwe regeling t.a.v. de was, die voor lijfgoed niet meer door de instelling kon worden verzorgd anders dan tegen betaling. Ook werden dit jaar de eerste stappen gezet betreffende de invoering van de ZZP s. Een andere noodzakelijke aanpassing was de ingrijpende prijsverhoging van de maaltijden veroorzaakt door het wegvallen van een stukje overheidssubsidie hierop. Noodgedwongen moest er een keus gemaakt worden tussen handhaving van kwaliteit en dus prijsverhoging of verlagen van de kwaliteit waardoor de kostprijs laag kon blijven. Hiervoor is niet gekozen omdat voor de doelgroep de maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag is. De samenstelling van de raad werd uitgebreid met de heer G. de Voogd namens de RCR Tabitha (thuiszorg) en later in het jaar moesten wij helaas afscheid nemen van mevr. Drioel die om gezondheidsredenen aftrad en in november van mevr. Buijs omdat zij niet langer deel uitmaakte van de RCR Onderwatersghof. Een andere wijziging was dat de heer van Drunen per 1 september 2009 zijn functie als voorzitter van RCR Onderwatershof heeft neergelegd en zoals de reglementen voorschrijven, verder gaat als onafhankelijk voorzitter met de unanieme steun van de leden van de CCR. De CCR is in het verslagjaar 2009 acht keer in vergadering bijeen geweest en wij hebben gesproken over een scala aan onderwerpen zoals de nieuwe wasregeling, de begroting, het privacy reglement, de WMO en de uitvoering van de huishoudelijke zorg, de samenwerking met Bronovo-Nebo waaruit voortvloeit het openen van een schakelafdeling in het nieuwe Onderwatershof; in het kader van de bezuinigingen het doorbelasten van facilitaire kosten, het protocol levenseinde en de voorgenomen fusie met de stichting Duinrust Dit is slechts een greep uit de veelheid aan onderwerpen en er waren vaak pittige discussies met de bestuurder die echter altijd in een goede sfeer en wederzijds vertrouwen verliepen. Over veel van deze onderwerpen is desgevraagd advies uitgebracht. Zoals goed gebruik was op een van de vergadering een lid van de Raad van Toezicht mevr. W.v.Breda Vriesman- de Wit aanwezig en hebben wij ook als gasten mogen verwelkomen Eunice Pijl teamleider thuiszorg, Hannie van der Stelt van de identiteitscommissie, Marieke de Jonge van de afdeling kwaliteit,de heer van der Enden voor toelichting op de begroting ook was een enkele maal de teamleiders facilitair Jan Donkersloot te gast. Op 25 augustus heeft het jaarlijkse diner met de Raad van Toezicht plaatsgehad waarin, op informele wijze, een uitwisseling van standpunten en meningen plaatsvond met de CCR. Later in het jaar is er in een aantal vergaderingen gesproken over de voorgenomen fusie met de stichting Duinrust wat voor de leden van de CCR het lezen van veel en ingewikkelde stukken vroeg en nogal wat tijd. Uiteindelijk is hierover een positief advies uitgebracht door de CCR (met enkele kanttekeningen). 12

13 2009 kenmerkte zich als een druk maar positief jaar waarin steeds goed overleg is geweest tussen de bestuurder en de CCR en waarin met name het gereedkomen van het nieuwe Onderwatershof stimuleerde om er met zijn allen de schouders onder te zetten en samen van Cardia een pracht organisatie te maken. Frank van Drunen, voorzitter centrale cliëntenraad. 3.6 Ondernemingsraad Vergaderingen OV (overlegvergaderingen) 15 januari februari maart april mei juni augustus september oktober november december 2009 OR 27 januari februari maart april mei juni juli september oktober oktober november 2009 Besproken onderwerpen Aanstellingsbeleid Aanwezigheid directie bij overlegvergaderingen Achterbanraadpleging OR Afspraken met Maetis Arbodienst Arbozaken Begroting Beleidsnotitie Zorg rondom het levenseinde Bezwarencommissie Sociaal Plan Convenant bestuurder-or Functie diëtiste Gedragscode Harmonisatie FWG Hoteldiensten Landscheiding HVZ Identiteit Introductie nieuwe medewerkers Jaarverslag Medewerkersnieuwsbrief Medewerkerraadpleging Missie en visie OR Ontwikkeling belasting medewerkers OR commissies OR verkiezingen Pauzeregeling Personeelsvereniging Privacyreglement Regeling afspraken vakantieuren Regeling bedrijfskleding Regeling vergoeding reiskosten RIE Samenwerking/voorgenomen fusie Duinrust Schakelafdeling Bronovo/Nebo Scholingsplan Seniorenbeleid Stichting Hoeve Zijt Windt Training OR leden Uitbetalen verlofuren Uniformen Vastgoedontwikkeling Verlofmandje Vertrouwenspersoon Voorstel aansturing HH Voorstel aansturing V&V Voorstel verstrekkingen Werkdruk Landscheiding Werkroosters ZZP Advies uitgebracht over Regeling reiskostenvergoeding Voorstel Arbo commissie Aankoop locatie Landscheiding/overname Stichting Hoeve Zijt Windt Onderaannemerschap Zorgdiensten Haaglanden 13

14 Inhoud adviesopdracht extern adviseur Intentieverklaring en Samenwerkingsovereenkomst Cardia en Duinrust Arbodienst Maetis Intentieverklaring overname project Waldeck van Parnassia door Cardia Fusie Cardia en Duinrust Instemming verleend aan Notitie personeelsvereniging Regeling bedrijfskleding Pauzeregeling Aanwezigheid directie bij OR vergadering Regeling maandelijks uitbetalen verlofuren en vakantiegeld Aanstellingsbeleid Notitie functie diëtiste OR commisies De OR heeft de volgende commissies ingesteld: WMO ZZP PR Arbo Voorgenomen fusie Cardia en Duinrust Vanaf juni 2009 heeft een deel van de OR (Nelly Polstra, Monica van Krevelen, Suzan van der Spek en Hanneke van Staalduinen) samen met de OR van Duinrust zitting genomen in een OR platform. Samen met een extern adviseur heeft het OR platform tijdens vergaderingen met de stuurgroep fusie en in onderlinge vergaderingen de verschillende delen van het fusiedocument bestudeerd en hierover geadviseerd. Deze besprekingen hebben in december 2009 geleid tot een positief advies m.b.t. de fusie van Cardia met Duinrust. Overleg RvT Op 10 februari 2009 heeft een overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Cursussen OR Op 19 en 20 mei 2009 hebben de OR leden een cursus gevolgd met als doel kennis over medezeggenschap te verwerven of op te frissen, elkaar beter te leren kennen en de communicatie met de achterban te verbeteren. Op 23 en 24 november 2009 heeft de OR van Cardia samen met twee OR leden van Duinrust een cursus gevolgd o.a. met als doelen: elkaar leren kennen, de vormgeving van de medezeggenschap na de fusie, de visie op medezeggenschap en de organisatie van OR verkiezingen. Samenstelling OR De OR begon 2009 met 5 leden, t.w. Nelly Polstra (voorzitter), Debora Groeneveld (secretaris), Hermien Barberien, Monika van Krevelen en Francis de Moed. Na tussentijdse verkiezingen zijn er in april 2009 twee nieuwe leden bij gekomen, t.w. Liesbeth van Dijk en Suzan van der Spek. De ambtelijk secretaris Anke Huisman-Mak is uit dienst getreden; per 1 maart 2009 is Hanneke van Staalduinen de nieuwe ambtelijk secretaris. 14

15 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie en missie: Cardia heeft de Bijbel als grondslag, die oproept tot dienst aan God en aan de naaste. Voor Cardia is de protestants-christelijke achtergrond wezenlijk en richtinggevend voor de beleidskeuzes. Deze grondslag vormt ook de basis van de mens- én de zorgvisie van Cardia en van de formulering van kernwaarden. De identiteit van Cardia is vertaald in het beleid, de kernwaarden, het personeelsbeleid, de dienstverlening aan cliënten, medezeggenschap en PR. Cardia profileert zich in de Haagse regio als een christelijke zorgorganisatie en ziet het als een uitdaging om haar identiteit een daadwerkelijke invulling te geven in de dagelijkse zorgverlening en leefomgeving. Cardia werkt met een identiteitsreglement waarin verwoord is op welke wijze in de volle breedte van de organisatie gewerkt wordt aan de identiteit. Identiteit is er niet alleen, maar is dynamisch en altijd in ontwikkeling. Binnen Cardia zijn vier kernwaarden opgesteld die het uitgangspunt vormen voor haar werkzaamheden en welke zijn uitgewerkt in een gedragscode: - Betrouwbaarheid - Integriteit - Betrokkenheid en barmhartigheid - Dienstbaarheid Cardia zet zich in voor een integraal concept van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening en legt de nadruk op menselijke relaties in een tijd van functionele zorgverlening. Een en ander impliceert dat Cardia kiest voor relatieve kleinschaligheid. Cardia wil zich de komende jaren blijven onderscheiden door haar christelijke identiteit, korte lijnen, een adequate overhead en tevreden klanten en medewerkers. Strategische prioriteiten De in het meerjarenbeleidsplan beschreven ontwikkelingen in aanmerking genomen, zal Cardia de volgende doelstellingen moeten realiseren om voorbereid te zijn op de toekomst. - Inzicht in de behoefte van de cliënt en de flexibiliteit om hierop in te springen; - Geborgde en gecertificeerde kwaliteit; - Voldoende en bekwaam personeel; - Bedrijfsmatig handelen met behulp van een flexibele bedrijfsvoering. Op basis van deze doelstellingen zijn voor Cardia voor de periode de volgende 9 strategische middelen/prioriteiten geformuleerd; 1 Het verder vertalen van de identiteit. 2 Het versterken van de strategische positie van Cardia. 3 Het aangaan van gerichte samenwerkingsverbanden. 4 Het verminderen van de risico s en afhankelijkheden. 5 Het behouden en versterken van de financiële positie van Cardia. 6 Het optimaal ontwikkelen en toerusten van het personeel. 7 Het verhogen van doelmatigheid en flexibiliteit. 8 Het marktconform ontwikkelen van facilitaire en ondersteunende diensten. 9 Het borgen van de kwaliteit en klant-/medewerkerstevredenheid. 15

16 Deze strategische prioriteiten zijn uitgewerkt in de Kaderbrief Algemeen beleid verslagjaar Het beleid voor 2009 is beschreven in kaderbrief De inhoud hiervan is breed gecommuniceerd binnen de organisatie. Deze kaderbrief is doorvertaald naar jaardoelen voor locaties en afdelingen. De stand van zaken van de behaalde doelstellingen is per kwartaal geëvalueerd in het managementteam en daarna verder gecommuniceerd binnen Cardia. Hieronder worden de doelen met de behaalde resultaten weergegeven: 1. Verder vertalen van identiteit - Er is beleid rondom levenseinde opgesteld en het beleid is volgens planning geïmplementeerd. - In 2009 zijn afspraken uit de gedragscode van Cardia maandelijks in het teamoverleg besproken. De identiteitscommissie heeft een instrument (kaartspel) ontwikkeld om de teamleiders hierin te ondersteunen. 2. Versterken van de strategische positie van Cardia In het reguliere werkgebied heeft Cardia de volgende doelen behaald: - Een kwantitatieve groei in omzet en activiteiten door volledige ingebruikname Onderwatershof waardoor de interne kracht is vergroot en een betere dekking is gerealiseerd voor de staf en de ondersteunende diensten van Cardia teneinde het toekomstig bedrijfsresultaat te optimaliseren; - de keteninvulling gerealiseerd en geoptimaliseerd door samenwerking met Bronovo- Nebo, medische diensten centra en Parnassia-Waldeck. 3. Aangaan van gerichte samenwerkingsverbanden - De samenwerking met de stichting Bronovo-Nebo is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. - Cardia heeft omwille van de vernieuwing van haar vastgoedprotefeuille geinvesteerd in samenwerkingsrelaties met ondermeer Vestia, Rijswijk Wonen en Staedion. 4. Verminderen van risico s en afhankelijkheden - Bedrijfsrisico s zijn goed afgedekt (HACCP, BHV etc). - Er is een risico-inventarisatie gedaan en een plan van aanpak opgesteld. - Het aanleveren van duidelijke management informatie aan de hand van een heldere en inzichtelijke kostenplaatsenadministratie is niet geheel behaald, door onvoldoende functionaliteit ICT. 5. Behouden en versterken van financiële positie Cardia - De jaarlijkse exploitatie van 2009 is niet winstgevend, deels veroorzaakt door WMO, deels door investeringen en aanloopkosten Onderwatershof, deels door afgebroken fusie Duinrust. - Een weerstandsvermogen van tenminste 22% is niet behaald. In 2010 wordt onderscheidt gemaakt tussen projectresultaat en exploitatieresultaat. 6. Optimaal ontwikkelen en toerusten van personeel - In het 2008 is een scholingsbeleid opgesteld. Vervolgens is de scholingsbehoefte van het personeel geïnventariseerd. Deze gegevens vormen de basis voor het opleidingsplan Acties zijn conform het opleidingsplan 2009 uitgevoerd - In 2009 zijn alle managers en teamleiders gestart met het Management Development. Dit programma bestaat o.a. uit authentiek leidinggeven, communicatief leidinggeven, teambuilding, coachend leidinggeven, constructieve gespreksvoering, effectief vergaderen, leidinggeven in veranderingsprocessen en persoonlijke effectiviteit. 7. Verhogen doelmatigheid en flexibiliteit - Door een hoog ziekteverzuim heeft het bedrijfsonderdeel huishoudelijke hulp haar productiviteitsdoelstelling niet gehaald. De teams thuiszorg V&V behaalden eveneens de 16

17 doelstellingen niet, enerzijds door personeelsschaarste, anderzijds door onrendabele routes. 8. Marktconform ontwikkelen van facilitaire en ondersteunende diensten - In 2009 is de facilitaire dienst ontwikkeld tot een facilitair bedrijf. 9. Borgen van kwaliteit en klant/medewerkertevredenheid - Cardia heeft het HKZ kwaliteitscertificaat behaald in oktober De Actiz benchmark is uitgevoerd, te weten de bouwsteen personeel. - In 2009 is gestart met de vereenvoudigingslag van het kwaliteitssysteem. Dit zal in 2010 afgerond worden. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Tabel: gehanteerd(e) kwaliteitssysteem dan wel -systemen instelling 1: HKZ (thuiszorgdeel) HKZ intramuraal MIK-V ISO NIAZ/INK MKG Zorg kwaliteitseisen Overige systemen Veilig voedsel Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Tabel: kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Indien een traject is gestart: Naam beoogde certificaat, label of accreditatie (intramuraal HKZ deel) Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie Naam toetsende instantie HKZ certificaat November 2008 (fase 2 en 3) Lloyd s Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2009 door LLoyd s steekproefsgewijs getoetst aan de HKZ norm T, V & V. Bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van een regulier opvolgingsbezoek en een certificaat uitbreiding in verband met de uitbreiding met de locatie Onderwatershof. Ook in 2009 voldoet Cardia aan de eisen zoals gesteld in de norm. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Link naar meest recente versies indicatoren Zichtbare Zorg. 17

18 In het jaarplan van 2010 is de doelstelling opgenomen om een risico-inventarisatie en plan van aanpak om de risico s te reduceren en op te stellen, op onder andere zorginhoudelijk gebied. De scores op de indicatoren Zichtbare Zorg zullen hiervoor als input worden gebruikt. De CQ Index is in 2008 bij twee van de drie woonzorgcentra uitgevoerd. Het woonzorgcentrum waar de CQ Index niet is uitgevoerd, is pas in juni 2009 geopend, waardoor het niet meer mee kon doen met deze meting. Aan de CQ Index van 2010 zullen alle drie de woonzorgcentra meedoen. De resultaten van de CQ Index 2008 zijn destijds besproken met de cliëntenraad en in overleg met de cliëntenraad zijn de verbeterpunten benoemd. Deze verbeterpunten zijn verwerkt in de kaderbrief en het jaarplan van Doelstellingen in het jaarplan van 2009 n.a.v. de CQ Index waren: - het opstellen van beleid over zorg rondom levenseinde. In 2009 is beleid opsgestel Hart voor Zorg rondom het Levenseinde. Dit beleid is in de cliëntenraad besproken en vastgesteld. Met bewoners en medewerkers zijn in 2009 themabijeenkomsten gehouden over dit beleid. In 2010 zal de implementatie van het beleid worden afgerond door het invullen van een wilsverklaring in het zorgdossier van bewoners. - Het vergroten van de betrokkenheid van cliënten en contactpersonen bij het opstellen van het zorgleefplan. Er is een plan van aanpak opgesteld dat in 2009 niet volledig is uitgevoerd en is meegenomen naar Het vergroten van de cliënttevredenheid over de reactietijd na druk op de bel. In 2009 is dit onderwerp besproken tijdens teamoverleggen. Verder is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de systemen, omdat dit niet is afgerond is de uitwerking van deze doelstelling meegenomen naar Het coachen van medewerkers in het luisteren naar cliënten. Om deze doelstelling te behalen is er in 2009 door de Commissie Identiteit een kaartspel ontwikkeld dat gebruikt wordt tijdens teamoverleggen om in gesprek te zijn over communicatie en luisteren naar cliënten. De doelstelling is niet volledig behaald en meegenomen naar De zorginhoudelijke indicatoren zijn in alle drie de locaties gemeten Klachten Externe klachtencommissie Cardia maakt gebruik van een externe onafhankelijke klachtencommissie. Indien een klacht intern niet naar tevredenheid afgehandeld kan worden, wordt de klacht doorgestuurd naar deze commissie. Er kan ook direct een klacht ingestuurd worden naar de klachtencommissie. De werkwijze is terug te vinden in het Saffier klachtencommissiereglement. In 2009 is geen klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Interne klachtenprocedure De interne klachtenprocedure is als volgt, klachten worden afgehandeld: 1. Door de direct verantwoordelijke (teamleider of persoonlijk begeleider) 2. Door de locatiemanager of facilitair manager 3. Door de klachtenfunctionaris 4. Door de externe klachtencommissie Termijnen: op een klacht dient binnen een week gereageerd te worden en de afhandeling dient binnen 30 dagen te geschieden. 18

19 Bovenstaande is bekend gemaakt aan cliënten en medewerkers door middel van berichtgevingen op de Cardia website, in de cliëntennieuwsbrief en in de medewerkersnieuwsbrief. Cardia maakt gebruik van een digitaal klachtenformulier, dit is in het Cardia kwaliteitshandboek te vinden en draagt bij aan een efficiënte aanpak van klachten. Als gevolg van deze aanpak, wordt het eenvoudiger om uitingen van ontevredenheid daadwerkelijk als klacht te registreren. In totaal zijn in klachten ingediend door cliënten. Het betreft klachten over onder meer een prijsverhoging, een onjuiste maaltijd en de planning van de thuiszorg. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. In 2009 zijn 3 klachten ingediend door medewerkers. Het betreft hier klachten over het gebruik van het computersysteem, de bejegening door een cliënt en de hoge temperatuur in een van de locaties. Aan de aanpak van deze klachten is naar tevredenheid gewerkt. Jaarverslag vertrouwenspersonen medewerkers Cardia Binnen Cardia functioneren twee vertrouwenspersonen voor medewerkers, beiden zijn geestelijk verzorger en parttime verbonden aan respectievelijk de locaties Landscheiding, Onderwatershof en de locatie Tabitha. Het jaar 2009 stond in het teken van het geven van informatie over de taak en betekenis van Vertrouwenspersonen voor de medewerkers. In de medewerkersnieuwsbrief verscheen een uitgebreid artikel. Daarnaast volgden beide vertrouwenspersonen in juni 2009 een themacursus. Vertrouwenspersonen van twee dagdelen bij FNV formaat. In 2009 werden een tiental gesprekken gevoerd op verzoek van medewerkers. Het thema in vrijwel alle gesprekken was de ervaring onheus bejegend te zijn door collega s en/of leidinggevende. Veelal was het feit dat men een luisterend oor vond en/of een desgevraagd advies voldoende om verder te kunnen. In drie gevallen werd als gespreksleider opgetreden bij een gesprek tussen desbetreffende collega s en/of leidinggevende. Eind 2009 werd door de vertrouwenspersonen gesproken met bestuur/directie van Cardia. Naast een (geanonimiseerd) verslag van de ervaringen in 2009, ging het gesprek vooral over de communicatie tussen management en leidinggevenden. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Cardia heeft in 2009 haar speerpunten ten opzicht van 2008, te weten ziekteverzuim, arbeidsmarkt communicatie en scholing aangescherpt en op een tal van punten bijgesteld. Arbeidsmarkt communicatie was hoofdzakelijk gericht op de lokale markt en er is een start gemaakt met een integraal scholingsbeleid waarbij kennis en kunde van het personeel centraal staat Kwaliteit van het werk Het kwaliteitssysteem borgt de kwaliteit van het werk. Door een adequate registratie van klachten, meldingen ter verbetering en melding incidenten medewerkers wordt inzichtelijk waar de kwaliteit van het werk verbetering behoeft. Daarnaast is gestructureerd gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit het medewerkersonderzoek Samenleving Mede door de Wmo heeft Cardia haar beleid sterk afgestemd op de ontwikkelingen binnen de samenleving. 19

20 1. Gericht op Civil Society 2. Dienstverlening 3. Maatregelen gericht op het milieu Ad 1. Civil Society Aan de basis van de Wmo ligt de visie dat de samenleving (weer) meer maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. Inherent hieraan geldt dit ook voor instellingen/ organisaties. Cardia wil aan bovenstaand uitgangspunt graag beantwoorden. Hierop is dan ook als volgt het beleid afgestemd. Visie op vrijwilligers Cardia betrekt al jarenlang vrijwilligers bij haar organisatie en dan met name op het terrein van welzijn. Sterker nog, wij zijn ontstaan vanuit de caritas; de liefde tot de naaste. Dat is onze inspiratie. Door een gericht vrijwilligersbeleid zetten we vrijwilligers in op basis van hun kwaliteiten. Hierdoor leveren vrijwilligers een essentiële bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Vrijwilligers zelf kunnen daarbij ervaren -ieder op het eigen niveau- een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren en de mogelijkheid zich breder te ontplooien. Cardia kent een maatjesproject. Visie op mensen met een beperking Binnen Cardia is ruimte voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet of niet volledig inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Wij denken na over hun specifieke inzetbaarheid binnen onze organisatie en wij vragen van het management tijd in te ruimen voor het coachen van hen. Wij vinden het onze maatschappelijke taak mogelijkheden te bieden zodat ook zij kunnen ervaren volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Visie op mantelzorgers Cardia s visie op de inzet van mantelzorgers is de bestaande zorg zolang als mogelijk te (helpen) handhaven. Daarbij behoeven deze mantelzorgers regelmatig persoonlijke aandacht. Maar al te vaak gaat alle aandacht naar de patiënt/ cliënt en wordt voorbijgegaan aan de impact op het leven van de direct naasten die veelal de rol van mantelzorger vervullen. Onze aandacht is gericht op de spanningsboog tussen het eigen persoonlijk leven en dat als mantelzorger met als uiteindelijk doel de zorg van de mantelzorger zolang mogelijk op het gewenste niveau in stand te houden. Onze voorlichting is daarbij gericht op het verkrijgen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning via indicatie of middels de inzet van vrijwilligers zodat de mantelzorgers met enige regelmaat worden ontlast. Mantelzorg is onderdeel van onze herijking van het beleidsveld welzijn. Cardia zoekt op dit terrein steeds samenwerking met de locale Steunpunten Mantelzorg. Ad 2. Dienstverlening De vraag van de cliënt vormt de basis van de zorg- en dienstverlening door Cardia. Cardia gaat daarbij uit van het zogenaamde maatschappelijke model, waarin verzorgingshuizen en de thuissituatie gezien worden als toevallige plaatsen waar zorg wordt uitgevoerd. Een goed toegeruste en flexibele organisatie is daarbij nodig om snel en adequaat de zorgverlening aan te passen aan een veranderende zorgvraag. Als prestatie-indicatoren zijn opgenomen: Extramurale welzijnsdiensten: personenalarmering, maaltijdvoorziening, zorgabonnementen. Welzijnsvoorzieningen: maatschappelijk werk, cursusaanbod, geestelijke verzorging, begeleiding, welzijnsactiviteiten gericht op interne en externe cliënten. Met de zorgverzekeraar(s) en verschillende gemeenten vindt goede afstemming plaats op het gebied van ter beschikking gestelde middelen. 20

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie