Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht"

Transcriptie

1 Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel van dit bezoek was een oordeel te geven over de aanwezigheid van een aantal essentiële kwaliteitseisen in de Westerkim. Het oordeel en de onderbouwing zijn vervat in een rapport d.d. 18 oktober 2012, ontvangen op 19 oktober jl. Door afwezigheid van de directeur is het rapport op 29/10 verstrekt aan de MT-leden (directie, zorgmanager en hoofd FD) en de kwaliteitcoördinator. Het rapport is vervolgens doorgenomen op feitelijke onjuistheden en op eventuele vragen of opmerkingen. Er zijn enkele feitelijke onjuistheden geconstateerd en deze zijn per brief teruggekoppeld aan de inspecteur d.d. 14 november 2012 (US545). Vervolgens heeft de inspectie de aangedragen onjuistheden gewijzigd in de rapportage en deze definitief gemaakt. Dit is bevestigd in een schrijven d.d. 20 november, welke op 21 november 2012 in binnengekomen en op 22 november is ontvangen door de directie. Het rapport is vervolgens op hoofdlijnen toegelicht in de overlegvergaderingen met de Cliëntenraad (10-12) en de Ondernemingsraad (13-11 en 17-12) en de vergadering van de Raad van Toezicht d.d De zorgmanager en de directeur-bestuurder hebben vervolgens gewerkt aan een activiteitenplan om de komende tijd gericht te kunnen werken aan de verbeterpunten. Hierbij is niet alleen gekeken naar de (minimaal) door de inspectie gewenste aandachtpunten, te weten de onderwerpen waar een oordeel in de categorie hoog of gering is gegeven, maar zijn alle verbeterpunten bij de verschillende onderwerpen vastgelegd. Na vaststelling in het MT d.d. 8 januari 2013 wordt dit Plan van Aanpak vóór 15 januari 2013 verzonden naar de Inspecteur en integraal, vergezeld van het complete rapport van de Inspectie, toegezonden aan de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Legenda In het activiteitenplan wordt gebruik gemaakt van een aantal afkortingen. Hier volgt de betekenis van de afkortingen. kwaliteitcoördinator (mw. Y. Kuijer) DIR Directie (dhr. F. Emmelkamp) ZM zorgmanager (mw. K. Bleijie) MT Managementteam AV Activiteit Verantwoordelijke PR PR -/voorlichting (mw. Else Arkes)

2 Zorg (behandel) - / leefplan onderwerp doel / beoogd effect Activiteiten / implementatie start gereed AV zorg (behandel) / -leefplansystematiek Het eenvoudiger verkrijgen van overzicht over de werkwijze, de taken en de verantwoordelijkheden m.b.t. het zorgleefplan. Dit overzicht is nu niet eenvoudig te verkrijgen aangezien de zorgleefplansystematiek over diverse protocollen is beschreven. * Het inventariseren in welke protocollen de zorgleefplansystematiek is beschreven; * Het onderbrengen van de zorgleefplansystematiek in één protocol; * Het vaststellen van dit protocol MT Individueel zorg (behandel) / leefplan Gering risico Het zodanig opstellen en bijhouden van het zorgleefplan dat deze voldoende en volledig kan dienen als basis voor de zorgverlening aan de cliënt. De inspectie scoort een gering risico, omdat het zorgleefplan nu nog niet voldoende kan dienen als basis voor de zorgverlening. Geconstateerd wordt dat de uitkomsten van de risicoscores in het zorgleefplan niet altijd adequaat is. * Het optimaliseren van het zorgleefplan waarbij de volgende zaken aandacht dienen te krijgen: - Het beschrijven van de doelen en de activiteiten op alle levensdomeinen (nu voornamelijk op domein 4); - Het zorgdragen voor volledige risicoscores; - Het inzichtelijk krijgen welke acties dienen voort te vloeien bij een bepaalde score ZM

3 Communicatie en informatie Communicatie en Bejegening Informatievoorziening De organisatie verstrekt op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze voldoende informatie aan (toekomstige) cliënten en-of familie en overige relaties Ondanks het feit dat de inspecteur geen risico s heeft gesignaleerd wil de organisatie de informatievoorziening upgraden. * Het actualiseren en upgraden van de algemene informatiebrochure; * Het uitbreiden van het aantal folders m.b.t. de (zorg)producten; * Het verwerven en inrichten van een nieuwe website met relevante informatie; * Het verwerven en installeren van Nieuws-TV met relevantie informatie PR o.v.v. DIR

4 Zorginhoudelijke veiligheid Decubituspreventie en - behandeling hoog risico Vocht en voeding Gering risico Het vastleggen van de multidisciplinaire aanpak van decubitus (met daarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines) in een protocol, waardoor de cliënt op het gebied van decubituspreventie en behandeling kan rekenen op adequate gezondheidsbescherming en bevordering. Dit protocol voldoet daardoor aan de landelijk gestelde richtlijnen. De inspecteur heeft o.a. geconstateerd dat urine-incontinentie niet was vastgelegd als risico voor decubitus Het vastleggen van de multidisciplinaire aanpak van vocht en voeding in een protocol en het conform uitvoeren. Dit protocol voldoet daardoor aan de landelijk gestelde richtlijnen. De inspecteur heeft o.a. geconstateerd dat de handelswijze bij cliënten met slikstoornissen niet in een protocol is vervat * Het zodanig actualiseren van het protocol Decubitus preventie dat de multidisciplinaire aanpak van decubitus adequaat is beschreven; * Het in dit protocol vermelden van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines; * Het permanent adequaat opnemen van individuele afspraken m.b.t. preventie en/of behandeling van decubitus in het zorgleefplan. * Het permanent meenemen van het gescoorde risico op decubitus in het 24- uurs zorgplan * Het zodanig actualiseren van het protocol Voeding- en vochtinname dat de multidisciplinaire aanpak m.b.t. voeding en vocht adequaat is beschreven; * Het in dit protocol opnemen van de handelswijze bij cliënten met slikstoornissen; * Het toetsen van het bijgestelde protocol aan de eisen die zijn opgenomen in de Landelijke richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening (Arcares 2001) en de Richtlijn slikproblemen (NVVA,2001)

5 * Het permanent meenemen van het gescoorde risico op vocht en voeding in het 24-uurs zorgplan Valpreventie hoog risico Het vastleggen van de multidisciplinaire aanpak van valpreventie in een protocol, waardoor de cliënt op het gebied van valpreventie kan rekenen op adequate gezondheidsbescherming en bevordering. Dit protocol voldoet daardoor aan de landelijk multidisciplinair vastgestelde richtlijnen (CBO 2004). * Het zodanig actualiseren van het protocol Valpreventie en preventie van valletsel dat de multidisciplinaire aanpak van vallen adequaat is beschreven; * Het bij het invullen van de risicosignalering (bij opname en evaluatie van het zorgleefplan) naast gebruik medicatie meenemen van het al dan niet gebruik van een loophulpmiddel. * Het permanent inzichtelijk maken en hebben welke acties moeten worden genomen bij een bepaalde score. * Het verplicht stelen van het deelnemen aan klinische lessen (o.a. valpreventie). * Het permanent meenemen van het gescoorde risico op vallen in het 24-uurs zorgplan Diagnostiek en behandeling bij incontinentie

6 Zorg voor cliënten met gedragsproblemen Gering risico Het vastleggen van de multidisciplinaire aanpak van cliënten met gedragsproblematiek in een protocol, waardoor de cliënt voor dit onderdeel kan rekenen op adequate gezondheidsbescherming en bevordering. Dit protocol voldoet daardoor aan de landelijk multidisciplinair opgestelde richtlijnen, zijnde Richtlijn Probleemgedrag (NVVA, 2008) en Richtlijn omgaan met gedragsproblemen bij dementie (Radboud en Zon-MW, 2008) * Opstellen van een protocol gedragsproblemen waarin de multidisciplinaire aanpak van cliënten met gedragsproblemen adequaat is beschreven; * Het bij het invullen van de risicosignaleringslijst (bij opname en evaluatie van het zorgleefplan) zodanig meenemen van gedragsproblemen dat inzichtelijk is welke acties ondernomen dienen te worden bij een bepaalde score, waardoor de medewerker de signalen adequaat oppakt. * Het permanent meenemen van het gescoorde risico op depressie in het 24- uurs zorgplan

7 Veiligheid wonen en verblijf Veilig wonen Veiligheid materialen en hulpmiddelen

8 Voldoende en bekwaam personeel Personele inzet afgestemd op doelgroep Professionele kwaliteit van medewerkers Overige onderwerpen Beschermende maatregelen Geen Het zodanig formuleren van het beleid m.b.t. het omgaan met beschermende maatregelen dat deze gebaseerd is op de WGBO. * Het zodanig herformuleren van het beleid m.b.t. het omgaan met beschermende / vrijheidsbeperkende maatregelen dat deze conform de WGBO is en niet zoals nu conform BOPZ. De terminologie dient aangepast te worden (beschermende maatregelen!).

9 Tenslotte Onder punt 4.2. geeft de inspecteur aan wat per onderwerp helder beschreven moet zijn. Op de voorgaande pagina s is het volgende per onderwerp omschreven: Welk risico we gaan aanpakken; Welke resultaten we willen bereiken (doel en beoogde effecten); Wat hiervoor nodig is (activiteiten); Hoe we e.e.a. gaan implementeren; Wie waarvoor verantwoordelijk is Wanneer wordt gestart en wanneer de activiteit afgerond moet zijn (planning). De voortgang van dit Plan van Aanpak en de monitoring van de resultaten vindt periodiek plaats in de MT-vergadering en wel in de kwartaalbijeenkomsten waar alle activiteiten- en actieplannen worden besproken. Dit vindt dus 4 x per jaar plaats. Daarnaast worden de activiteiten- en actieplannen 2 x per jaar besproken met de relevante raden, te weten de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Wij vertrouwen er op met dit activiteitenplan te voldoen aan het door de inspecteur gevraagde plan van aanpak. Hoogeveen, Vastgesteld in MT 8 januari 2013 Met vriendelijke groet F. (Febo) Emmelkamp Directeur-bestuurder de Westerkim

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012. Zwolle, november 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012. Zwolle, november 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012 Zwolle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op 25 juli 2013. Den Haag, Augustus 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op 25 juli 2013. Den Haag, Augustus 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op Den Haag, Augustus 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009 Zwolle, februari 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009 Zwolle, maart 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012. Den Haag, november 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012. Den Haag, november 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012 Den Haag, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012. Amsterdam Juni 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012. Amsterdam Juni 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012 Amsterdam Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan 4

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013.

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013. Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013 Zwolle Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012. Zwolle, november 2012

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012. Zwolle, november 2012 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012 Zwolle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 5 2.1 Korte schets van

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013. Amsterdam, mei 2013

Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013. Amsterdam, mei 2013 Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013 Amsterdam, mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013. s-hertogenbosch, februari 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013. s-hertogenbosch, februari 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Hal/receptie 4 2.2

Nadere informatie

Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam

Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam Intensivering toezichtbezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen in de periode 2011 en 2012 Utrecht, juni 2014 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 17-06-2014

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderlink Abdij JZ BLOKKER Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderlink Abdij JZ BLOKKER Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Gastouderlink Abdij 58 1695 JZ BLOKKER Registratienummer 442805688 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 11 november 2015

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november 2012. s-hertogenbosch, maart 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november 2012. s-hertogenbosch, maart 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november s-hertogenbosch, maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Sprankel School/instelling: De Sprankel Plaats: Dussen BRIN-nummer: 05NM Onderzoeksnummer: 110274 Onderzoek uitgevoerd op: 12 december 2008 Conceptrapport

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren. Zwolle, januari 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren. Zwolle, januari 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren Zwolle, nuari Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel

Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel 's-hertogenbosch, februari 2014 V66040 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.4

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011. Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011. Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011 Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentum Groenelaan te Amstelveen op 16

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013. 's-hertogenbosch, juli 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013. 's-hertogenbosch, juli 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013 's-hertogenbosch, juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Opzet 4 2.3

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013. Zwolle, juni 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013. Zwolle, juni 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Hal/receptie 4 2.2 Afdeling

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009 Amsterdam, juli 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digitale zorgpaden in de ouderenzorg. icarepathways

Digitale zorgpaden in de ouderenzorg. icarepathways Onderzoek & Trefwoorden Ouderenzorg Zorgpaden Vallen Ondervoeding Decubitus Digitale zorgpaden in de ouderenzorg icarepathways De Friese ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte werkt sinds kort met digitale

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek rapport bso Combiwerk 2010 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 8 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Buitenschoolse

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inspectierapport d.d. 12 november 2010 GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord Redactionele verantwoording Over de auteur 1 Geriatrie 1.1 Wat is oud? 1.2 Steeds meer ouderen tot 2040 1.3 Geriatrische patiënten, wie zijn dat?

Nadere informatie

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010

Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Wijzingen Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010 Zorg Thuis Inhoud Wijzingen Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013. Amsterdam, juni 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013. Amsterdam, juni 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 5 2.1 Hal/receptie 5 2.2 Afdeling

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010

Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010 Den Haag, maart, 2010

Nadere informatie

Eerste Opvang Anderstaligen Leeuwarden Inspectiebezoek Oktober 2011 Mei 2013 1.De rol van de Inspecteur 2.Voorbereidingen op het bezoek 3.Welke documenten leg je klaar 4.Het bezoek zelf 5.De terugkoppeling

Nadere informatie

2 e Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg en Speelboerderij De Hosvazze te Lewedorp op 21 mei 2014. Amsterdam, Juli 2014

2 e Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg en Speelboerderij De Hosvazze te Lewedorp op 21 mei 2014. Amsterdam, Juli 2014 2 e Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg en Speelboerderij De Hosvazze te Lewedorp op 21 mei 2014 Amsterdam, Juli 2014 Inleiding Op 21 mei 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari Den Haag, februari 2011

Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari Den Haag, februari 2011 Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2011 Den Haag, februari 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 5 Opzet-5 2.1 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg &T Inleiding Het is maart 2010 vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader &T. Gedurende meetjaar 2010 zijn op verzoek van de Stuurgroep enkele wijzigingen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011. Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011. Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011 Amsterdam, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011

Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011 Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2010 Leiden, 1 juni 2011 TOELICHTING OP DE SCORES versie website Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitleg tabel; Samenvatting 4 3. Uitleg tabel; Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Inspectierapport Ratjetoe (BSO) Zijderupsvlinderlaan 2 4105TC CULEMBORG

Inspectierapport Ratjetoe (BSO) Zijderupsvlinderlaan 2 4105TC CULEMBORG Inspectierapport Ratjetoe (BSO) Zijderupsvlinderlaan 2 4105TC CULEMBORG Toezichthouder: GGD Rivierenland Datum inspectiebezoek: 26-03-2013 In opdracht van gemeente: CULEMBORG Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009 Amsterdam, mei 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Zorggroep Almere 31-1-2014 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Nederland vergrijst in hoog tempo. Gezond ouder worden is hierdoor niet langer alleen de

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Programma Veiligheid Verpleging Verzorging Thuiszorg Plan van Aanpak 2008 en verder 22 november 2007 ActiZ, vereniging van zorgondernemers In afstemming en samenwerking met: LOC, Landelijke Organisatie

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie