Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden"

Transcriptie

1 Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Verwijsindex Haaglanden, mei 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen 4.1 Informeren van ouders/jeugdige 4.2 Match binnen/buiten eigen netwerk 4.3 Toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen 4.4 Samenwerking na het ontstaan van een match 4.5 Toegevoegde waarde 5. Conclusie 6. Vooruitblik 7. Aanbeveling Bijlage 1 Respons monitorvragen incl. samenvatting opmerkingen vrije tekstvelden Bijlage 2 Tekst nieuwsbrief/bijlage bij mails

3 1. Inleiding De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin professionals een signaal kunnen afgeven wanneer ze zich zorgen maken om een jeugdige. Er wordt geen inhoudelijke informatie gemeld, enkel de algemene gegevens van de jeugdige worden opgenomen. Bij een tweede signaal over dezelfde jeugdige door een professional van een andere organisatie, ontstaat een match. Beide professionals ontvangen dan een met daarin elkaars contactgegevens. Zij zijn vervolgens verplicht om de hulp aan de jeugdige op elkaar af te stemmen. Doel van de verwijsindex is een sluitende aanpak te realiseren tussen de betrokken professionals in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en justitiële organisaties. Relatiebeheer Verwijsindex Haaglanden wil graag inzicht krijgen in de ervaringen van gebruikers van de verwijsindex. Daarom is besloten dit in 2014 te monitoren met behulp van een digitale vragenlijst. 2. Proces/aanpak In de eerste helft van 2014 is maandelijks een selectie gemaakt van de matches. Aan de hand van deze selectie ontvingen de betrokken professionals een mail met daarin een link naar een vragenlijst. Na twee weken is een herinnering verstuurd en gebeld. Tevens is in nieuwsbrieven en mails aandacht gevraagd voor de monitor. Om het de geselecteerde professionals gemakkelijker te maken en de respons te verhogen werd een extra uitleg als bijlage bij de mails gevoegd (zie bijlage 2). Hierin werd uitleg gegeven over wat men moet doen met de vragenlijst, met name in geval men signaleert via een koppeling en/of via een secretariaat. Om de respons op de monitor in de tweede helft van 2014 te vergroten, zijn de betrokken professionals eerst gebeld met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Daarna is de mail, met de link naar de vragenlijst, verstuurd. Bij organisaties die signaleren via een secretariaat is gevraagd wie de betrokken professional is en gevraagd naar zijn/haar contactgegevens. Ook deze professional is eerst gebeld en vervolgens pas g d. 3. Respons De vragenlijst is in 2014 toegestuurd aan 61 matches (betrokken professionals), afkomstig uit 136 organisaties. Van de toegestuurde vragenlijsten zijn er 40 retour gekomen. Dit is een respons van bijna 30 procent. Tabel: Geselecteerden matches, organisaties en respons in 2014 Maand Aantal matches Aantal betrokken Respons organisaties Januari/Februari Maart/April Mei/Juni e half jaar: Subtotaal Juli Augustus September Oktober November December e half jaar: Subtotaal Totalen De respons op de vragenlijst was vooral in de eerste helft van 2014 lager dan verwacht. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de lage respons. Organisaties uit de jeugdketen zaten en zitten nog volop in de transitie en andere organisaties hadden te maken met reorganisaties. Hierdoor had het invullen van de vragenlijst geen hoge prioriteit. Organisaties die aangesloten zijn via een koppeling en/of signaleren via een secretariaat hebben over het algemeen een lage respons gegeven. Ook feestdagen en vakantieperioden kunnen een rol hebben gespeeld. Hieronder presenteren we de uitkomsten van de monitor 2014 (zie ook bijlage 1).

4 4. Uitkomsten/respons monitorvragen 4.1 Informeren van ouders/jeugdige Van de 40 professionals die de vragenlijst hebben ingevuld zeggen 27 de ouders/jeugdige geïnformeerd te hebben over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex. Daarvan deden 20 professionals dit schriftelijk en 8 deden dit mondeling. Deze vraag is door 12 professionals niet beantwoord. Het informeren van ouders/jeugdige over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex is door 23 professionals als positief ervaren. 4.2 Match binnen/buiten eigen netwerk De matches die ontstonden vielen 27 keer binnen het eigen netwerk en 12 keer buiten het eigen netwerk. Op de vraag of er al contact is opgenomen met de andere organisaties uit de match antwoordden 20 professionals dat zij met alle andere betrokkenen contact hebben opgenomen en 9 professionals met een deel van de match. Verder hebben 9 professionals zelf geen contact gezocht met de andere organisatie. Mogelijke oorzaak kan zijn dat zij zelf gebeld zijn door de andere partij of dat het de Raad van de Kinderbescherming betrof. Zij bellen zelf nooit naar de matchende organisatie(s), zij sturen een met een telefoonnummer. Wie heeft met wie contact opgenomen? Op deze vraag geven 22 professionals aan dat zij met de andere partij contact hebben opgenomen en 8 professionals geven aan dat zij gebeld zijn door een andere partij. Of er binnen vijf werkdagen contact is opgenomen met de andere partij(en) geven 18 professionals aan dat dit het geval is en 12 dat dit niet binnen vijf werkdagen is gebeurd. 4.3 Toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen Er is door 20 professionals toestemming gevraagd aan ouders/jeugdige voor gegevensuitwisseling. In alle 20 gevallen is toestemming verkregen. Door 8 professionals is geen toestemming gevraagd. Mogelijke redenen voor het niet vragen van toestemming kunnen zijn: dat één professional namens de andere bij de match betrokken professionals de ouders/jeugdige toestemming heeft gevraagd en/of de betrokken organisaties werken met een intakeformulier waarin het geven van toestemming voor gegevensuitwisseling is opgenomen. Deze organisaties hoeven niet nogmaals toestemming te vragen bij het ontstaan van een match. Belangrijke redenen die zijn gegeven voor het vragen van toestemming voor gegevensuitwisseling richten zich op: transparant zijn naar ouders bijvoorbeeld over hoe er met andere professionals wordt samengewerkt, het belang voor ouders benadrukken dat het voor hen ook van het grootste belang is dat instellingen niet langs elkaar heen werken en dat het erom gaat dat er op een adequate manier hulp kan worden geboden aan het gezin en de jeugdige. 4.4 Samenwerking na het ontstaan van een match Er zijn door 16 professionals afspraken gemaakt over de hulpverlening aan de jeugdige/gezin, 8 professionals hebben dit niet gedaan en 6 professionals hebben hun hulp/zorg aangepast. Bijna alle professionals hebben de samenwerking als positief ervaren. 4.5 Toegevoegde waarde Er zijn 17 professionals die aangeven ook zonder de verwijsindex contact te hebben gehad met de andere partijen uit de match. Bij 5 professionals was dit niet het geval geweest. De verwijsindex heeft voor 8 professionals toegevoegde waarde gehad. Aangegeven verbeterpunten/wensen voor de verwijsindex: 1. De wens om voorafgaand aan het indicatiegesprek te kunnen kijken welke organisaties al betrokken zijn. 2. Niet alleen match op naam, maar ook op adres zou handig zijn. Naar aanleiding van punt 1. De verwijsindex is een signaleringssysteem en biedt dus geen inhoudelijke informatie (wet bescherming persoonsgegevens). Om zicht te krijgen of andere professionals betrokken zijn bij hetzelfde kind/jeugdige moeten professionals hun eigen zorgen kenbaar maken middels het plaatsen van een signaal. Naar aanleiding van punt 2. In de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 van kracht is, is de adres- en gezinsmatch opgenomen. De gezinsfunctionaliteit zal technisch (in het programma van de verwijsindex) medio 2015 mogelijk zijn. Meer informatie hierover volgt in nieuwsbrieven, website etc. Op de vraag of de match als geanonimiseerd verhaal in de nieuwsbrief mag worden opgenomen hebben 31 professionals aangegeven dit niet te willen.

5 5. Conclusie Naar aanleiding van de gegeven respons is de conclusie dat: Er veel professionals zijn die niet alle vragen hebben ingevuld. Op basis van de beschikbare gegevens gezegd kan worden dat: Men elkaar al weet te vinden. Men elkaar al kent als ketenpartner en daardoor ook al contact heeft. Men het informeren niet als probleem ervaart. Men het toestemming vragen voor gegevensuitwisseling niet als een probleem ervaart. We weten dit niet zeker, omdat niet iedereen deze vragen heeft ingevuld. Men het contact zoeken met elkaar na het ontstaan van een match niet als probleem ervaart. De vraag over het opnemen van het matchverhaal (anoniem) in de nieuwsbrief is door weinig respondenten met ja beantwoord. Deze respondenten maken samen geen deel uit van één en dezelfde match. Ketenpartners binnen het eigen netwerk vallen waardoor geen verrassende match ontstaat. Dat voor matches waar BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming bij betrokken zijn de vragenlijst niet is ingevuld. 6. Vooruitblik Per 1 januari 2015 is in de Jeugdwet de verwijsindex uitgebreid met een extra voorziening, de gezinsfunctionaliteit (artikel van de Jeugdwet). De gezinsfunctionaliteit zorgt ervoor dat de verwijsindex professionals met elkaar in verbinding brengt die betrokken zijn bij jeugdigen met overeenkomende ouder(s) en/of jeugdigen woonachtig op hetzelfde adres (adres- en gezinsmatch). Op deze manier kunnen professionals meer gezinsgeoriënteerd werken en hulpverlening bieden in het kader van één gezin, één plan, één regisseur. Men zal, indien men een signaal afgeeft in de verwijsindex, niet alleen matchen met een andere professional, die zich bezighoudt met dezelfde jeugdige. Er kunnen ook eventuele broertjes/zusjes uit hetzelfde gezin en/of op hetzelfde adres en/of met één overeenkomende ouder matchen. Om gebruikers van de verwijsindex te informeren over deze belangrijke uitbreiding heeft relatiebeheer een aantal acties gepland namelijk: Regiobijeenkomsten presentatie/instructie (februari/maart 2015). Aanpassen folders IK en Mijn Kind (maart 2015). Verspreiden nieuwe folders naar de aangesloten organisaties (medio 2015). Nieuwe folder voor gebruikers van de verwijsindex (maart 2015). Aanpassen van de aansluitprofielen van de aangesloten organisaties (medio 2015). Aanpassen van alle documentatie zoals FAQ t.b.v. de informatie- en gebruikersmap (medio 2015). Met bovenstaande is het nog belangrijker dat organisaties/professionals signaleren in de verwijsindex en bij een match nauw samenwerken. Door uitbreiding van de verwijsindex met de gezinsfunctionaliteit wordt ook de meerwaarde van de verwijsindex uitgebreid. 7. Aanbeveling Niet iedere professional die benaderd is, heeft de monitorvragen ingevuld. Derhalve volgt een voorzichtige aanbeveling voor professionals, teamleiders van de aangesloten organisaties en beleidsmedewerkers van de gemeenten. Professional (meldingsbevoegde) Gezien de conclusie dat men elkaar al weet te vinden, is het toch belangrijk een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Het gaat namelijk om de eigen professionele afweging. De geconstateerde zorgen van de ene professional hoeven niet dezelfde te zijn als die van een andere professional. Zeker met de komst van de gezinsfunctionaliteit, de onverwachte matches en mogelijkheid om landelijk te matchen, is zelf signaleren in de verwijsindex nog belangrijker. Voor een goede afstemming van de hulpverlening in het kader van één plan, één gezin, één regisseur, is het van belang te weten wie betrokken zijn bij de jeugdige, gezin en/of hetzelfde adres. Teamleider aangesloten organisatie Gezien de conclusies onder punt 5, is het van belang dat de teamleiders van de aangesloten organisaties het belang van het signaleren in de verwijsindex uitdragen binnen de eigen organisatie. De teamleider krijgt regelmatig een rapportage met daarin het aantal afgegeven signalen en ontstane matches. Teamleiders kunnen

6 dit gebruiken om het signaleren in de verwijsindex te sturen. Zet het werken met de verwijsindex regelmatig op de agenda en teamdagen, inventariseer de onduidelijkheden en de bevindingen van professionals. Relatiebeheer van de Verwijsindex Haaglanden is altijd bereid vragen te beantwoorden (schriftelijk/telefonisch) en/of een presentatie (opfris) en instructie te komen geven. Beleidsmedewerker van de gemeenten: Onbekend is onbemind. Ook voor beleidsmedewerkers is het belangrijk dat zij het gebruik en het belang van de verwijsindex uitdragen in hun contacten met instellingen die met jeugd en gezinnen werken. Zeker in het licht van de adres- en gezinsmatch is het nog belangrijker dat ook binnen de gemeenten de verwijsindex gepromoot wordt. Laat bijvoorbeeld de verwijsindex onderdeel uitmaken van een themadag, evenement of andere bijeenkomst waar professionals uit de jeugdzorg samenkomen.

7 Bijlage 1 Respons monitorvragen 2014 Ja Nee Mondeling Schriftelijk Niets ingevuld Goed Informeren Heb je ouders/jeugdige geïnformeerd over het plaatsen van het signaal in de verwijsindex? Hoe heb je het informeren van de ouders/jeugdige ervaren? * Match Er is een match gevonden. Is er een organisatie die buiten jouw netwerk valt? *2 Heb je al contact gehad met andere organisaties uit de match? 2 Ja, met alle andere 20 Ja, met een deel 9 Nee 9 Wie heeft met wie contact opgenomen na de match? 10 Mijn organisatie met de andere 22 De andere met mijn organisatie 8 Is er binnen vijf werkdagen contact geweest met elkaar naar aanleiding van deze match? Toestemming vragen Is aan de ouders/jeugdige toestemming gevraagd voor 8 11 gegevensuitwisseling? Ja, ouders/jeugdige geven toestemming 20 Ja, ouders/jeugdige geven geen toestemming Licht toe hoe dit ging of wat de afspraken hierover zijn. 7 Heb je tips voor anderen hoe ze het beste toestemming kunnen vragen aan ouders/jeugdige over gegevensuitwisseling? * Samenwerking Heb je met de organisaties uit de match afspraken gemaakt over de hulpverlening aan de jeugdige/het gezin? Heb je op basis van de samenwerking met de andere organisaties uit de match de hulp/zorg aangepast? Hoe heb je de samenwerking met de organisaties uit de match ervaren? * Toegevoegde waarde Zou je ook zonder de verwijsindex contact hebben gehad met deze organisatie(s) over deze casus? *5 Heeft de verwijsindex volgens jou een toegevoegde waarde gehad in deze casus? Heb je verbeterpunten voor de verwijsindex? * Mogen we n.a.v. deze match contact met je opnemen over het eventueel plaatsen van een geanonimiseerd verhaal in de nieuwsbrief van de verwijsindex? 9 31 *1 Informeren van ouders/jeugdige Over het algemeen ervaart men het informeren niet als lastig. Het hoort gewoon bij het werk en de procedure van informeren (mondeling/schriftelijk) is opgenomen in het werkproces. Het belang van het plaatsen van een signaal in de verwijsindex is bekend en wordt uitgedragen naar ouders/jeugdige. De folders IK en Mijn Kind worden daarbij als waardevolle aanvullende informatie gezien. *2 Match binnen/buiten eigen netwerk De meeste professionals geven aan dat de matchcombinatie bestaat uit organisaties uit het eigen netwerk, waarbij de verwijsindex geen toegevoegde waarde heeft. Vaak was er al contact met elkaar voor het ontstaan van de match. Indien men deel uit maakt van een matchcombinatie die buiten het netwerk valt, wordt de verwijsindex als waardevol beschouwd. Vooral de directe contactgegevens van de andere hulpverlener zorgen voor snellere gegevensuitwisseling. De organisaties die buiten het netwerk vallen, zijn vooral organisaties uit andere regio s bijvoorbeeld Drenthe, Emmen (BJZ, Jeugdformaat, Jutters en soms een onbekende organisatie).

8 *3 Toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisseling De meeste professionals ervaren het toestemming vragen aan ouders/jeugdige positief. Zij erkennen het belang van samenwerken. Zij geven ook duidelijk aan waarom het plaatsen van een signaal belangrijk is. Eerlijk, open en transparant zijn richting ouders/jeugdige staat daarbij voorop. Er zijn ook veel organisaties die werken met een toestemmingsformulier. Dat maakt het vragen om toestemming/vermelden dat er een match is gemakkelijker. *4 Samenwerken na het ontstaan van een match De meeste professionals ervaren de samenwerking na het ontstaan van een match als positief, prettig, snel en accuraat. Dit betreft dan niet alleen de samenwerking met professionals die binnen het eigen netwerk vallen, maar ook de professionals/organisaties buiten het eigen netwerk/regio. Ook geeft men aan dat de samenwerking over het algemeen prima verloopt, maar dat dit niet afhankelijk is van het ontstaan van een match in de verwijsindex. Een professional geeft aan dat de afspraak om op de hoogte gehouden te worden wordt nagekomen en dit als zeer prettig en waardevol ervaart. Een enkele professional was teleurgesteld omdat er geen reactie kwam na de contactpoging. Na de ondernomen contactpogingen, is de informatie door de professional zelf direct doorgestuurd. *5 Toegevoegde waarde Een aantal professionals geeft aan dat betrokkenheid van bepaalde organisaties bij de jeugdige hen niet bekend was, maar door de verwijsindex in beeld kwam. Door deze extra informatie kon men het advies beter vormgeven. Ook het zelf verstrekken van informatie wordt als waardevol ervaren. Tevens bij verhuizing van jeugdige buiten de regio wordt de meerwaarde van de verwijsindex erkend, het gezin/jeugdige blijft in beeld. De meeste professionals geven aan dat de contacten met de andere organisaties ook tot stand zouden zijn gekomen zonder gebruik van de verwijsindex. Als dit niet zo was geweest dan had de verwijsindex meer waarde gehad. Een professional geeft aan niet veel ervaring met de verwijsindex te hebben, maar vanuit de verwijsindex goede ondersteuning/medewerking te krijgen. *6 Tips van professionals uit de monitor vragenlijst/vrije tekstvelden Makkelijker als hoofdregisseur bekend gemaakt wordt in de verwijsindex. Dit is straks, bij de inwerkingtreding van de gezinsfunctionaliteit, mogelijk. Voorafgaand aan gesprek zou het handig zijn om in de verwijsindex te kunnen kijken wie nog meer betrokken zijn. De verwijsindex is geen inkijksysteem, het is je eigen professionele afweging om een signaal te plaatsen (zie ook 4.5). Niet alleen matches op naam, maar ook op adres zou handig zijn. Met de invoering van de gezinsfunctionaliteit wordt het mogelijk te matchen op adres (zie ook 4.5).

9 Bijlage 2 Tekst nieuwsbrief en extra bijlage bij mails AANDACHT VOOR MONITOR VERWIJSINDEX!! In de nieuwsbrief van maart 2014 heb je kunnen lezen dat in diezelfde maand de monitor verwijsindex is gestart om inzicht te krijgen in ervaringen van gebruikers en de onderlinge samenwerking. De monitor wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst. Om de respons te vergroten vraagt Verwijsindex Haaglanden nogmaals jouw aandacht voor het invullen van de vragenlijst als je hiervoor een uitnodiging krijgt. Het invullen duurt 3 à 5 minuten en je hebt twee weken de tijd om de vragenlijst te versturen. Het is mogelijk dat één van de relatiebeheerders n.a.v. de ingevulde vragenlijst contact met u opneemt. Voorlopig zal deze monitor gedurende één jaar uitgevoerd worden. De tussenresultaten en de eindconclusie worden gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van de verwijsindex. Wat te doen met de mail/vragenlijst? In maart 2014 zijn de eerste vragenlijsten verzonden. Het is jammer dat wij niet van iedereen een respons hebben ontvangen. Bij navraag is gebleken dat soms niet duidelijk was welke stappen genomen moesten worden. Daarom geven we hieronder een korte instructie. Je krijgt een mail, omdat je deel uit maakt van een matchcombinatie. In de mail staat een matchnummer genoemd en een link naar de vragenlijst. Door op de link te klikken kom je direct in de vragenlijst. [ link ] Hoe zoek je op matchnummer in de verwijsindex? Je gaat naar en logt in via je account. Ga naar matches en vul het matchnummer in dat in de mail genoemd staat. Klik op [zoek]. Nu verschijnen de gegevens van cliënt. Als je op dit veld gaat staan en klikt op [zoek], dan verschijnen de gegevens van de contactpersonen uit de match. Wie is contactpersoon/professional van cliënt? De digitale vragenlijst wordt gestuurd naar degene die het signaal heeft geplaatst in de verwijsindex en naar de andere betrokkene(n) bij de match. De persoon die het signaal heeft geplaatst, staat als contactpersoon in de verwijsindex. Als de naam van de contactpersoon niet correct is, kan je dit zelf aanpassen in de verwijsindex. Als dit niet lukt, stuur dan een mail naar functioneel beheer van de verwijsindex via In sommige gevallen is de contactpersoon die in de verwijsindex staat genoemd niet de professional zelf, maar iemand die namens de professional het signaal heeft geplaatst. In dit geval verzoeken we je de vragenlijst direct door te sturen naar de aan de cliënt gekoppelde professional. AANDACHT VOOR MONITOR VERWIJSINDEX!!

10 Wie doen er mee? De gemeenten in regio Haaglanden willen graag dat zoveel mogelijk organisaties werken met de verwijsindex. Want hoe meer organisaties met elkaar samenwerken, hoe beter de hulp voor kinderen en jongeren kan worden georganiseerd. Voorbeelden van organisaties die werken met de verwijsindex zijn: Jeugdgezondheidszorg, Leerlingzaken, Halt Hollands Midden Haaglanden, Algemeen Maatschappelijk Werk, Jongerenwerk, De Jutters, Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep, Stichting MEE, Kwadraad, Brijder en scholen. Een actuele lijst van aangesloten organisaties is te vinden op Deelnemende gemeenten in Haaglanden Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer Contactgegevens Verwijsindex Haaglanden Koningin Sophiestraat TM Den Haag Website: Mailadres:

Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit

Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit De verwijsindex De verwijsindex is een digitaal programma waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige kunnen aangeven door een signaal af te

Nadere informatie

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA?

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA? Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? SISA is een computersysteem dat professionals die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn bij elkaar brengt. Door het afgeven van een

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen. Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden

Veelgestelde Vragen. Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden Veelgestelde Vragen Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden 1. Wat is de verwijsindex en hoe werkt het? De verwijsindex is een landelijk digitaal programma dat zorgsignalen van professionals over

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Algemene informatie 1. Wat is de gezinsfunctionaliteit van de verwijsindex? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals 1 van elkaars betrokkenheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Algemene informatie 1. Wat is de gezinsfunctionaliteit van de verwijsindex? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals 1 van elkaars betrokkenheid

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Signaleerders Verwijsindex FoodValley

Gebruikershandleiding. Signaleerders Verwijsindex FoodValley Gebruikershandleiding Signaleerders Verwijsindex FoodValley Gemeente Barneveld Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Heeft u vragen?

Nadere informatie

FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden

FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden 1. Waar is de verwijsindex voor bedoeld? De verwijsindex is bedoeld voor vroegtijdige signalering door begeleiders die op professionele wijze met jeugdigen tot 23

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 8 Nummer : 13.0004484 Onderwerp: Toekomstbestendige Samenwerkingsindex Gooi & Vechtstreek Bijlagen: n.v.t. Inleiding: Deze notitie gaat over

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Nieuwsbrief ViVallei Mei 2012

Nieuwsbrief ViVallei Mei 2012 Nieuwsbrief ViVallei Mei 2012 Inleiding In deze nieuwsbrief willen we verschillende items bespreken waarover wij regelmatig vragen krijgen. Want wat moet je ook al weer doen als je een match krijgt..?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 1 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Maandag 6 juni 2011 tot

Nadere informatie

SISA MULTIsignaal R2.0

SISA MULTIsignaal R2.0 SISA MULTIsignaal R2.0 Inhoud Inleiding... 2 Contact... 2 1. Vernieuwde inlogpagina... 3 2. Aanpassingen Hoofdmenu... 4 2.1 Mijn cliënten en Nieuw signaal... 4 3. Nieuw Cliëntoverzicht... 6 3.1 Het nieuwe

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Procedures Verwijsindex Maastricht Heuvelland

Procedures Verwijsindex Maastricht Heuvelland Procedures Maastricht Heuvelland Bijlage 1 Procedure Aansluiting Actie Beschrijving Toelichting / Benodigdheden (VI) Maastricht- Heuvelland: aansluiten? Bepaal hoe de wordt ingebed in de zorgstructuur.

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

DWF Vraag en antwoord

DWF Vraag en antwoord DWF Vraag en antwoord 1. Moet er nog een papieren versie als backup worden gemaakt? Antwoord: Nee, alle wedstrijden die digitaal gaan dienen via het digitaal wedstrijdformulier ingevuld te worden. 2. Wanneer

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

SISA-protocol PPO Rotterdam

SISA-protocol PPO Rotterdam SISA-protocol PPO Rotterdam Auteurs: Sandy van Gageldonk Ingeborg Steenwinkel 1 WAAROM SISA? In de jeugdwet is het volgende doel aangegeven het bewerkstellingen van vroegtijdige en onderlinge afstemming

Nadere informatie

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Lieve Gastouder, Opvang bieden is fantastisch. Je doet je werk met plezier en krijgt knuffels van je gastkinderen en complimenten van de ouders.

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

De terminologie van Zorg voor Jeugd en de landelijke VIR verschilt een beetje. In het vervolg hanteren we de onderstaande termen:

De terminologie van Zorg voor Jeugd en de landelijke VIR verschilt een beetje. In het vervolg hanteren we de onderstaande termen: Nieuwsbrief VIR Zuid Holland Zuid In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de inrichting van de Verwijsindex Risicojongeren ZHZ (VIR ZHZ). Voel u vrij de nieuwsbrief door te sturen, of collega's

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Van Parnassys naar Kindkans

Van Parnassys naar Kindkans Van Parnassys naar Kindkans Pagina 2 van 11 Pagina 3 van 11 Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen en scholen voor speciaal

Nadere informatie

Vraag en antwoord verslaglegging Mijn Kwadraad versie Vraag en antwoord Verslaglegging Mijn Kwadraad

Vraag en antwoord verslaglegging Mijn Kwadraad versie Vraag en antwoord Verslaglegging Mijn Kwadraad Vraag en antwoord Verslaglegging Mijn Kwadraad Deze lijst van vragen en antwoorden is samengesteld door de projectgroep Verslaglegging en KPI. Vragen zijn gesteld door verschillende medewerkers en opgehaald

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 1. Doelen Het systeem Zorg voor Jeugd is ontwikkeld om vier doelen te realiseren: 1. het actief bevorderen van de samenwerking in de keten van jeugdzorg;

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Procedures Verwijsindex Parkstad Limburg

Procedures Verwijsindex Parkstad Limburg Bijlage 2 Procedure Aansluiting Actie Beschrijving Toelichting / Benodigdheden Parkstad: aansluiten? Procescoördinator CJG Parkstad benadert instantie voor een gesprek over een mogelijke aansluiting op

Nadere informatie

InLeIDInG. account aanmaken

InLeIDInG. account aanmaken InLeIDInG Je staat op het punt aan de slag te gaan met jouw persoonlijke stukje op onze website: een virtuele plek om met vrijwilligers in contact te komen, je organisatie te promoten, kennis te delen,

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5% Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

HANDLEIDING Ouderportaal

HANDLEIDING Ouderportaal HANDLEIDING Ouderportaal Inhoudsopgave 1. Gebruik van het ouderportaal... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Het portaal... 4 2. Het fotoboek... 4 3. Het schriftje... 5 4. Berichten... 5 5. Mijn gegevens... 7 5.1

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Het programma Snel op weg naar ander werk binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING Versie juni 2017 Over deze handleiding Deze handleiding wordt beheerd en ge-update door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014?

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014? VVD-fractie Harderwijk C. Van der Wal-Zeggeling p/a Spiekerweg 9 3849 PT HARDERWIJK datum: ons kenmerk: uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: 17 april 2014 U14.002313 Beantwoording van schriftelijke vragen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Korte handleiding Datumprikker

Korte handleiding Datumprikker Korte handleiding Datumprikker Met Datumprikker kun je gemakkelijk een moment zoeken waarop iedereen kan vergaderen: Je stelt een aantal data voor, de vergaderaars ontvangen een mail met het verzoek aan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

TRAININGS handleiding

TRAININGS handleiding TRAININGS handleiding Jh 9-11-2015 November 2015 1 Bladzijde 3. Inloggen 4. Cliëntenscherm 5. Signaleren 6. Cliënt zoeken 7. Cliënt afgeven 8. Cliëntkaart 9. Match 10. Managementinformatie 11. Gebruikersnamen

Nadere informatie