Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING"

Transcriptie

1 Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op de peiling ten goede. Betrek daarom het team en de MR vanaf het begin bij de Tevredenheidspeiling en informeer ouders tijdig over het op handen zijnde onderzoek. Het onderzoek levert op die manier een betrouwbaar beeld op van de tevredenheid onder ouders. In dit stuk vindt u tips en adviezen, ter voorbereiding op de online afname van de Oudertevredenheidspeiling. Een handig document voor schooldirectie, MR-leden en leerkrachten, dat stap voor stap de fases van het onderzoek doorloopt. 1. Intern informeren en organiseren Met team Met een werkgroep Taakverdeling 2. Wijze van afname kiezen Thuis of op school Per gezin of per kind Opmerkingen / suggesties van ouders 3. Van Start Briefing ouders Response Response verhogen 4. Rapportage Individuele deelname Vanuit het bestuur 1 Scholen met Succes

2 Stap 1: Intern informeren en organiseren Met het team Een goed instrument om het team en de MR op de peiling voor te bereiden is een bijeenkomst. Bespreek in deze bijeenkomst de vragenlijst en de doelen van het onderzoek. Het is belangrijk dat leerkrachten, bij het beantwoorden van vragen van ouders over het onderzoek, hetzelfde begrip van de vragen hebben. De vragenlijst kunt u downloaden van onze website Door de doelen van de Tevredenheidspeiling te benoemen motiveert u het team voor het onderzoek. Voorbeelden van doelen van de Tevredenheidspeiling: Kwaliteit: Vormgeven aan het kwaliteitsbeleid van de school, bijvoorbeeld als onderdeel van het INK model Profilering: Op een gestructureerde manier marketinginformatie verkrijgen ten behoeve van profilering van de school. (Ouder)betrokkenheid: een signaal aan ouders afgeven dat de school de mening van ouders (en leerlingen) serieus neemt. Met een werkgroep Door een werkgroep Tevredenheidspeiling samen te stellen is voor iedereen duidelijk wie zich bezig houden met het onderzoek. Deze werkgroep kan bijvoorbeeld worden gevormd door leden van de directie, het onderwijzend personeel en een lid van de MR. De werkgroep is verantwoordelijk voor het verloop van het onderzoek op school: de voorbereiding en de afname. Na ontvangst van de rapportage kan de werkgroep ook verantwoordelijk zijn voor het presenteren van de resultaten. Taakverdeling Tevredenheidspeiling Of u nu met het team en de MR of met een aparte werkgroep aan de slag gaat, het is handig om de taken goed te verdelen. Wijs iemand aan die Scholen met Succes voorziet van de benodigde oudergegevens (naam en adressen). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bijlage Mailgegevens die u eerder per mail heeft ontvangen, u kunt de mailadressen ook aanleveren in een Excel bestand o.v.v. school en BRIN-nummer. Let op! Bij een uitsplitsing per locatie of per groep dienen de namen van de leerlingen per locatie of groep te worden aangeleverd. Wijs iemand aan bij wie ouders en leerkrachten terecht kunnen met vragen over de peiling. Wijs iemand aan die toeziet op de respons. De school otnvangt na de eerste en de tweede week per mail een responsoverzicht (zie pag. 14 voor tips voor het verhogen van de respons) Indien nodig kunnen er voor ouders vertalingen worden gedownload op de website van Scholen met Succes. Er zijn vertalingen beschikbaar in het Arabisch, Turks, Papiamento, Engels en Spaans. Let op: De antwoorden moeten wel op de computer worden ingevuld in de Nederlandse vragenlijst! 2 Scholen met Succes

3 Stap 2: Kiezen van wijze van afname Een thuis of op de schoolcomputers Er zijn twee mogelijkheden om de online Oudertevredenheidspeiling af te nemen: Een individuele uitnodiging aan de ouders thuis per Afname op school, bijvoorbeeld op een ouderavond of bij 10-minutengesprekken. Een thuis Als u er voor kiest om de Oudertevredenheidspeiling per te laten verlopen, heeft Scholen met Succes een lijst met adressen van de ouders nodig. Deze lijst kunt u aanleveren met behulp van het Word-document mailgegevens dat u treft in de bijlage van de orderbevestiging, de mailadressen kunnen ook in een Excel-bestand worden aangeleverd. Voor het onderzoek wordt standaard een looptijd van 3 weken aangehouden. Voorbeeld van de uitnodiging per Geachte familie BS Het Grote Voorbeeld neemt deel aan de Oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Mag ik u vragen om het online-enquêteformulier in te vullen? Dit neemt ongeveer minuten in beslag. Door uw meningen over BS Het Grote Voorbeeld te geven kan de school het onderwijs en de zorg voor uw kind verder verbeteren en nog beter afstemmen op uw wensen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt. U kunt slechts 1x een lijst invullen. Om naar de webpagina te gaan waar uw formulier staat, klik op: of ga naar: en voer in als logoncode: g wachtwoord: qsenk Hartelijk dank en vriendelijke groet, Scholen met Succes Voor meer informatie kunt u onze website bekijken: Voor vragen of opmerkingen: telefonisch: Scholen met Succes

4 De werkwijze bij de afname thuis van een online Oudertevredenheidspeiling is als volgt: Scholen met Succes stuurt per een persoonlijke uitnodiging naar iedere deelnemer De respondent klikt op de internetlink in het bericht en komt daarmee direct bij de vragenlijst. Scholen met Succes houdt de respons bij en stuurt na één week, per , een herinnering uit naar de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Na twee weken wordt een tweede herinnering gestuurd. U ontvangt iedere week een overzicht met het responspercentage ( zie respons bij stap 3), deze wordt verstuurd naar het adres dat is ingevuld op het deelnameformulier. Na drie weken wordt de peiling, nadat er contact is opgenomen met de school, afgesloten. Afname op school Bij een afname op school zijn een ouderavond of 10-minutengesprekken de meest geschikte momenten om ouders aan de Tevredenheidspeiling te laten deelnemen. Deze methode van afname werkt als volgt: Om de peiling beschikbaar te maken heeft Scholen met Succes een tijdraam nodig. Voorbeeld van een tijdraam Woensdag 5 september :00 uur 21:00 uur Van Scholen met Succes krijgt u een met de link naar het onderzoek en instructies. De link kan (door de ICT er) op de centrale server worden geplaatst, zodat de peiling op alle schoolcomputers beschikbaar is. Deze mail ontvangt u minimaal een week voor de geplande afname. Test de link van de vragenlijst op een schoolcomputer, aan de hand van de verkregen informatie in de . Dit moet op een schoolcomputer gebeuren omdat andere computers van deelname zijn buitengesloten middels de IP-adressering. Maak een rooster of afvinklijst om bij te houden welke ouders hebben ingevuld. Zorg dat de leerkrachten op de hoogte zijn van de gang van zaken tijdens het invullen van de vragenlijst. Zorg voor assistentie voor ouders met computer- en/of taalproblemen. Er zijn vertalingen beschikbaar in het Arabisch, Turks, Papiamento, Engels en Spaans. Let op: De antwoorden moeten wel op de computer worden ingevuld in de Nederlandse vragenlijst! 4 Scholen met Succes

5 Afname per gezin of per kind De vragenlijst kan per gezin of per kind worden ingevuld: Uitnodiging per gezin: Ouders met meerdere kinderen op school vullen de vragenlijst in voor het oudste kind. Ouders hebben immers met het oudste kind de meeste ervaringen opgedaan met uw school. Per gezin moet een naam/ adres aangeleverd worden aan Scholen met Succes. Uitnodiging per kind: Meerkindoptie: Op de eerste pagina van het onderzoek kunnen ouders aangeven voor hoeveel kinderen zij de vragenlijst willen invullen. Ouders die meerdere kinderen op school hebben, kunnen de leerkracht- en groepsgerelateerde vragen voor ieder kind apart beantwoorden, de algemene vragen beantwoorden zij éénmalig. Op deze manier hoeven ouders niet de gehele vragenlijst meerdere malen in te vullen, maar worden zij toch in de gelegenheid gesteld om voor ieder kind specifiek hun mening kenbaar te maken. Let op: De keuze voor deze optie moet door de school vooraf worden aangegeven. Per gezin moet een naam/ adres aangeleverd worden aan Scholen met Succes. Opmerkingen en suggesties van ouders Scholen met Succes biedt de mogelijkheid om aan het einde van de standaard Oudertevredenheidspeiling de ouders een extra veld te geven voor het plaatsen van opmerkingen en suggesties. Deze uitwerkingen worden verwerkt in de rapportage. Voor de uitwerking hiervan bestaan verschillende mogelijkheden; van ruwe uitwerkingen tot geredigeerde en gerubriceerde verwerking. Standaard ontvangt u van ons de ruwe uitwerkingen, aan gerubriceerde verwerking zijn meerkosten verbonden. 5 Scholen met Succes

6 Stap 3: Van start Als intern iedereen goed is geïnformeerd en er is een keuze gemaakt over de manier van afname, kunt u het onderzoek beginnen. Daarbij is het van belang om ouders goed te informeren, voorafgaand aan en tijdens het onderzoek. Briefing ouders Door ouders vooraf goed en regelmatig te informeren over de Tevredenheidspeiling(en) creëert u draagvlak. Daarmee bevordert u de respons. Neem ruim van te voren (ca. 3 weken) in de nieuwsbrief een vooraankondiging op over de Tevredenheidspeiling(en) en de doelen hiervan. Geef hierin aan in welke week de ouders een zullen ontvangen en wanneer de sluitingsdatum is. Stel een begeleidende brief/ op, die kort voor de start van het onderzoek naar de ouders gaat. Geef hierin aan: -het nut van de peiling voor de leerlingen, de school en de ouders. -de wijze van afname: men ontvangt een mail of kan de vragenlijst op de schoolcomputers invullen. -dat privacy en anonieme verwerking gewaarborgd zijn. -dat de peiling plaats vindt in samenspraak met de MR. -bij welke persoon men terecht kan voor eventuele vragen. Op onze website vindt u diverse voorbeeldbrieven. Respons Om inzicht te krijgen in het verloop van de respons gedurende de afname stuurt Scholen met Succes wekelijks een naar school met een overzicht van de respons op de peiling (zie afbeelding). Ouders die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld ontvangen met een tussenperiode van een week twee maal een herinnering voor deelname. Projectprogress Voorbeeldschool Total number of respondents: 23 Ready: 18 (78 %) Logged on, answered some, but not ready yet: 1 (4 %) Logged on, but not answered yet: 0 (0 %) Not logged on yet: 4 (17 %) Need to be defined: 0 (0 %) 6 Scholen met Succes

7 Respons verhogen Hoe hoger de respons op de Tevredenheidspeiling, hoe betrouwbaarder de resultaten. Als ondergrens voor een betrouwbare steekproef adviseert Scholen met Succes daarom een respons van minimaal 50% aan te houden. Een respons van minimaal 60% is wenselijk. TIPS voor het verhogen van de respons: Neem een herinnering in de nieuwsbrief op. Zet de leerlingen in om de respons te verhogen: loof een prijs uit voor de groep waar de meeste vragenlijsten worden ingevuld. 7 Scholen met Succes

8 Stap 4: Rapportage Nadat Scholen met Succes de Tevredenheidspeiling heeft afgesloten, worden de antwoorden zo snel mogelijk verwerkt tot een rapportage. Deze wordt naar de school verstuurd. Wanneer u de rapportage binnen krijgt is afhankelijk van wie de opdrachtgever is van het onderzoek; de individuele school of het bestuur. Individuele deelname Maximaal 3 weken na het afsluiten van de Tevredenheidspeiling wordt het rapport naar uw school gestuurd. Deelname vanuit het bestuur Afhankelijk van de afspraak met het bestuur wordt het rapport verzonden: Binnen 3 weken na het afsluiten van uw Tevredenheidspeiling. Na ontvangst en verwerking van alle scholen van uw bestuur. Tegelijk met het verzenden van de Bestuursrapportage (dit is afhankelijk van het tijdspad dat het bestuur is afgesproken). Voor Scholen met Succes staat het peilen van tevredenheid niet op zichzelf. De uitslagen van het onderzoek zijn een startpunt. U ontvangt de rapportage daarom in een handige bewaarmap met extra informatie, om u ook na het onderzoek te ondersteunen bij het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met: Scholen met Succes Scholen met Succes

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie