FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden"

Transcriptie

1 FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden 1. Waar is de verwijsindex voor bedoeld? De verwijsindex is bedoeld voor vroegtijdige signalering door begeleiders die op professionele wijze met jeugdigen tot 23 jaar werken, indien zij een zorg hebben over de betreffende jeugdige. Door een signaal af te geven in de verwijsindex kom je sneller in contact met andere professionals die betrokken zijn bij hetzelfde kind. Zo voorkom je langs elkaar heen werken. 2. Wat is de meerwaarde van het werken met de verwijsindex voor mijn organisatie? De meerwaarde van de verwijsindex is inmiddels aangetoond. Uit een onderzoek in 2012 naar de werking van de verwijsindex is het volgende gebleken: Er zijn veel regio overstijgende (landelijke) matches welke contact opleveren met organisaties elders in het land in geval van verhuizing en zorgmijdend gedrag. Dit voorkomt tijdverlies en valkuilen in hulpverleningstrajecten. Signalen en matches leveren een betere en eerdere samenwerking op tussen organisaties. Professionals weten via de verwijsindex eerder van elkaars betrokkenheid bij de jeugdige en kunnen de jeugdige zo beter helpen. Nieuw contact met organisaties. Via de verwijsindex worden onverwachte nieuwe contacten met organisaties gerealiseerd. 3. Wij werken al samen met andere organisaties, heeft de verwijsindex dan nog zin? Je komt via de verwijsindex ook in contact met organisaties die niet in je eigen netwerk (gemeente overstijgend of landelijke organisaties) zijn vertegenwoordigd. Of met organisaties waar ouders* en/of jeugdige niet met jou over gesproken hebben, dit gebeurt in de praktijk zowel bewust als onbewust. Ook kan je via de verwijsindex in contact komen met organisaties die nà jouw contact met de jeugdige en diens ouders een signaal in de verwijsindex plaatsen. 4. Hoe vindt terugkoppeling plaats? Wanneer een match is ontstaan, ontvangen de betrokken professionals in hun eigen mailbox een mail met contactgegevens van de andere signalerende professional met de naam en geboortedatum van de jeugdige. Bij een aantal organisaties komt deze mail binnen bij het secretariaat, dat de mail doorstuurt naar de betrokken professional. 5. Wie kan bij de gegevens? De verwijsindex is géén inkijksysteem. Het is niet mogelijk signalen in te zien die door een andere professional zijn geplaatst. En het is ook niet mogelijk in de verwijsindex te zoeken of een andere professional op een jeugdige een signaal heeft geplaatst. Daarnaast is de verwijsindex zodanig ingericht dat een aangewezen medewerker van zijn/haar organisatie rapportages krijgt over het aantal signalen en matches van de organisatie. 6. Welke gegevens komen in de verwijsindex? In de verwijsindex komt alleen algemene informatie zoals BSN, woonplaats, geboortedatum, achternaam en geslacht. De verwijsindex biedt geen dossierinformatie, je kan dus niet aangeven wat de zorgen zijn, je kan alleen kenbaar maken dat je zorgen hebt. In de mail die je ontvangt na het ontstaan van een match zie je alleen de achternaam, voorletter en geboortedatum, dus geen BSN van de jeugdige. Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 1 van 8

2 7. Wat is een risicokind en wat zijn signaleringscriteria? Een professional heeft reden voor het plaatsen van een signaal indien hij/zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd door één van de hierna genoemde risico s: 1. Blootstelling aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing. 2. Meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen. 3. Meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige opgroei of opvoedingsproblemen. 4. Moederschap of zwangerschap in geval van minderjarigheid. 5. Veelvuldig schoolverzuim dan wel dreigen de onderwijsinstelling voortijdig te verlaten. 6. Gebrek aan motivatie om door legale arbeid in eigen levensonderhoud te voorzien. 7. Meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen. 8. Geen vaste woon of verblijfplaats. 9. Gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag. 10. Bezigen van strafbaar gestelde activiteiten. 11. Ernstig tekort schieten door ouders in de verzorging of de opvoeding van de jeugdige. 12. Blootstelling aan risico s die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen. 8. Welke signaleringscriteria zijn voor mij als professional van toepassing? Iedere organisatie die aansluit op de Verwijsindex Haaglanden stelt een profiel op voor zijn/haar eigen organisatie. In dit profiel staan de afspraken over het werken met de verwijsindex vermeld, waaronder de signaleringscriteria van de organisatie. Deze signaleringscriteria van de eigen organisatie zijn de basis voor je overweging een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Het besluit om een jeugdige te signaleren in de verwijsindex blijft uiteindelijk wel de afweging van de professionele begeleider. Signaleren mag, afwegen moet is de kernboodschap voor het plaatsen van een signaal in de verwijsindex. De profielen met signaleringscriteria van alle organisaties die zijn aangesloten op de Verwijsindex Haaglanden, zijn terug te vinden via 9. Wat kan de verwijsindex betekenen voor ouders? Voor ouders kan de verwijsindex betekenen dat nauw op elkaar aansluitende hulpverlening sneller gerealiseerd kan worden, doordat de betrokken professionals contact met elkaar onderhouden over de hulpverlening aan hun kind. Als hun kind in begeleiding is bij meerdere organisaties hoeven ouders niet overal hun verhaal te vertellen. Door een transparante houding naar ouders aan te nemen, voelen ouders zich juist geholpen in het hulpverleningstraject van hun kind. 10. Wat zijn de valkuilen bij signaleren in de verwijsindex? Bij meerdere professionals leeft het idee dat de verwijsindex een oplossing is; in plaats van een oplossing is het een hulpmiddel dat je ondersteunt in het samenwerken, ook met andere onverwachte organisaties. Als de verwijsindex goed is ingericht, zijn er geen nadelen aan verbonden. Belangrijk is dat de professional die overweegt een signaal te plaatsen, weet waarom een signaal wordt afgegeven en wat hij/zij er mee kan doen. Hiervoor is training, begeleiding en uitleg over wetgeving nodig. 11. Wie heeft de regie op zorgcoördinatie na het ontstaan van een match? De regie op de zorgcoördinatie ligt bij de opsteller en uitvoerder van het plan van aanpak. Alle organisaties worden ingedeeld in 3 categorieëen; vindplaats, categoriale zorgaanbieders en Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 2 van 8

3 justitiële maatregelen. Onder justitiële maatregelen vallen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, deze zijn vanuit hun wettelijke taken verplicht zorgcoördinator. Organisaties die geen zorg bieden maar op kindniveau hulp en zorg bieden, vallen onder de categorie vindplaatsen. Organisaties die naast hun primaire taken ook zorg bieden of casemanegement voeren, zijn categoriale zorgaanbieders. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgcoördinatie en hanteert eigen afspraken over de invulling hiervan. In het document zorgcoördinatie staan de afspraken over zorgcoördinatie vermeld, deze afspraken kunnen per gemeente verschillend zijn. Het document zorgcoördinatie is te vinden op de website Na te zijn ingelogd is dit document te vinden in de rubriek documenten. 12. Bij wie moet ik zijn als de samenwerking escaleert of als ik van mening ben dat meer of andere hulp nodig is voor de jeugdige? Iedere organisatie heeft evenveel verantwoordelijkheid om contact te leggen na het ontstaan van een match. Iedere gemeente heeft een regievoerder aangewezen die toeziet dat partijen samenwerken na het ontstaan van een match. In het document zorgcoördinatie bevindt zich een overzicht met contactgegevens van de regievoerder per gemeente. 13. In een zorgnetwerk werken wij al samen met andere organisaties, heeft de verwijsindex dan nog wel zin? In een zorgnetwerkoverleg (zoals ZAT, actiehoudersoverleg, zorgnetwerk of CJG team) werken organisaties samen. Alleen zijn niet alle organisaties in ieder zorgnetwerkoverleg vertegenwoordigd. Indien de organisaties die deelnemen aan het zorgnetwerkoverleg gebruik maken van de verwijsindex, kan er ook contact ontstaan met organisaties die niet in dit zorgnetwerkoverleg zijn vertegenwoordigd en kan de besproken informatie worden gedeeld. Opgemerkt moet worden dat iedere organisatie zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen afweging en dossiervorming. Iedere organisatie die deelneemt aan een zorgnetwerkoverleg geeft daarom zelf een signaal af in de verwijsindex. 14. Als je een jeugdige bespreekt in een zorgnetwerkoverleg, wanneer plaats je dan het signaal in de verwijsindex? De beslissing een jeugdige te bespreken in een zorgnetwerkoverleg kan een reden zijn voor het plaatsen van een signaal in de verwijsindex. Je bespreekt een jeugdige in een zorgnetwerkoverleg immers op grond van geconstateerde zorgen. Het is daarom wenselijk een jeugdige die besproken gaat worden in een zorgoverleg op grond van je eigen zorgen meteen te signaleren in de verwijsindex, in plaats van de gezamenlijke beslissing af te wachten in het zorgoverleg. Indien deze jeugdige daarna in het zorgoverleg besproken wordt, kan direct afstemming plaatsvinden en de voortgang van het hulpverleningstraject worden besproken i.p.v. dat dit nog moet worden opgestart. Dit betekent tijdwinst voor professionals en jeugdigen. Wel moeten dan de deelnemende organisaties in het zorgnetwerkoverleg ook een signaal hebben geplaatst in de verwijsindex. Wacht dus niet tot het zorgnetwerkoverleg heeft plaatsgevonden voor het afgeven van een signaal in de verwijsindex. 15. Neemt de Raad van de Kinderbescherming ook contact op na het ontstaan van een match? De Raad voor de Kinderbescherming is hier een uitzondering op. De Raad plaatst de hele doelgroep in de verwijsindex en het gaat daarbij om behoorlijke aantallen. De Raad heeft voor de verwijsindex een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld, dit staat ook vermeld in de mail die je ontvangt als er een match is ontstaan. Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 3 van 8

4 16. Waarom moet je eerst contact opnemen met de andere betrokkene organisatie(s) voordat je ouders en/of jeugdige informeert over een ontstane match? Dit is nodig omdat de andere organisatie mogelijk zonder informeren heeft gesignaleerd, om redenen waar jij niet van op de hoogte bent. Een situatie kan zich bij jouw organisatie heel anders voordoen dan bij een andere organisatie. 17. Wat moet ik doen als ik me zorgen maak en overweeg een signaal te plaatsen in de verwijsindex? Nodig de ouders en/of jeugdige uit en deel je zorgen, geef aan dat je hun kind of de jeugdige wilt helpen en de hulp en expertise van andere hulpverleners hierbij goed kunt gebruiken. Wees transparant naar de ouders en/of jeugdige; openheid is een belangrijk element voor een vertrouwensrelatie. Leg uit wat de verwijsindex is, dat het een digitaal programma is dat je helpt om sneller de juiste hulp aan hun kind of de jeugdige te bieden. Vraag waar hun kind of de jeugdige nog meer bekend is en geef aan dat alleen die organisaties waar hun kind of de jeugdige bekend is, kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen. Geef aan dat het geen inkijksysteem is en geen dossierinformatie biedt, doordat er alleen DAT informatie in staat en niet WAT de zorg is. 18. Heb ik toestemming nodig van de ouders en/of de jeugdige bij het plaatsen van een signaal in de verwijsindex? Voor het afgeven van een signaal in de verwijsindex heeft een professional géén toestemming nodig. Wèl moeten ouders en jeugdige vanaf 12 jaar worden geïnformeerd over het signaal in de verwijsindex. Informeren kan zowel schriftelijk als mondeling, maar geef altijd de folder Mijn Kind (tot 16 jaar) en/of IK (vanaf 12 jaar) mee. Vermeld naar ouders ook de grond op basis waarvan je een signaal in de verwijsindex af wilt geven. Zie daarvoor de signaleringscriteria die met jouw organisatie zijn afgesproken en zijn vastgelegd in het profiel. 19. Ben ik verplicht om te informeren? Voor het plaatsen van een signaal is geen toestemming vereist, wel moeten conform de wet ouders en/of jeugdige geïnformeerd worden over het te plaatsen signaal in de verwijsindex. Uitgangspunt voor de regio Haaglanden is ouders vooraf te informeren als je een signaal in de verwijsindex af wilt geven. Vermeld de grond op basis waarvan een signaal in de verwijsindex wordt afgeven. Van een uitzondering op de regel ouders vooraf te informeren, is sprake als door openheid over plaatsing van een signaal in de verwijsindex de veiligheid van de jeugdige wordt bedreigd. Het moment van informeren kan dan worden uitgesteld totdat de veiligheid dit toelaat. Geef bij uitstel van informeren, je afweging hiervoor aan in het werkdossier. Informeren moet wettelijk gezien op het laatst gebeuren, zodra er een match plaatsvindt. In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer er concrete signalen zijn van bedreiging van de veiligheid van de jeugdige, hoef je niet te informeren. Doe in dit geval te allen tijde ook melding bij het AMK. 20. Is melden bij het AMK niet zinvoller dan signaleren in de verwijsindex? Het is wenselijk om beiden te doen. Als de zorgen zo groot zijn dat het AMK moet worden ingeschakeld, moet dit uiteraard gebeuren. Een melding bij het AMK is niet strijdig met een signaal in de verwijsindex. Sterker nog: AMK en de verwijsindex kunnen elkaar goed aanvullen bijvoorbeeld als je een match krijgt met een organisatie die (nog) niet op de hoogte is van de melding bij het AMK. Via een signaal in de verwijsindex kunnen dan andere onnodige acties worden voorkomen. Overigens is de verwijsindex vooral bedoeld voor vroegtijdige signalering. Een melding bij het AMK werkt in de praktijk ook anders dan het plaatsen van een signaal in de verwijsindex. Na een AMK melding wordt een onderzoek gestart waarvan je de bevindigen in een Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 4 van 8

5 later stadium verneemt. Na een signaal in de verwijsindex en het ontstaan van een match onderhoud je direct contact met elkaar waardoor je op de hoogte blijft. 21. Wanneer en waarom vraag ik toestemming aan de ouders en/of de jeugdige? Voor gegevensuitwisseling na een match in de verwijsindex gelden de gewone regels volgens het beroepsgeheim dat voor jouw beroep van toepassing is. Voor inhoudelijke gegevensuitwisseling heb je conform de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig. Toestemming hoeft niet schriftelijk gegeven te worden, mondelinge instemming van ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar is voldoende. Maak hiervan wel een aantekening in het werkdossier. Indien je géén toestemming krijgt of denkt te gaan krijgen, kan eventueel alsnog gegevensuitwisseling plaatsvinden, er moet dan sprake zijn van conflict van plichten. Belangrijk is dan het afwegen van de bezwaren van de ouders en/of jeugdige tegen de noodzaak van afgestemde hulp, zorg of bijsturing die je wilt verlenen (en waarvoor gegevensuitwisseling nodig is). Dit kan aan de orde zijn indien bijvoorbeeld sprake is van overmacht of een bedreigende situatie. 22. Het toestemmingsgesprek voor gegevensuitwisseling vind ik lastig, hoe zorg ik ervoor dat het gesprek soepel verloopt? Tips bij het vragen om toestemming voor gegevensuitwisseling: Stel de vraag ik gericht: Ik heb deze zorgen geconstateerd en ik wil graag samenwerken met andere organisaties en daar heb ik uw toestemming voor nodig. Stemt u daarmee in? Breng de verwijsindex zo vroeg mogelijk ter sprake in gesprekken. Geef het belang aan van de verwijsindex. Probeer je zorg te delen en maak contact. Leg uit wat de verwijsindex is: het is hulpmiddel of een programma en vermijd de term systeem, maak de verwijsindex ook niet groter dan het is. Geef ouders duidelijk aan dat de verwijsindex er alleen voor zorgt dat professionals bij wie hun kind al bekend is, contact met elkaar opnemen. Alleen de naam en het BSN van de jeugdige en de signalerende organisatie staan vermeld en niet wat het probleem of de zorg is (alleen Dat informatie!). Vraag om instemming voor samenwerking door gegevensuitwisseling. Geef de folder IK en/of Mijn Kind van de verwijsindex mee tijdens het gesprek zodat ouders en/of jeugdige niet met lege handen naar huis gaan. 23. Wat doe ik als ik geen toestemming krijg voor gegevensuitwisseling? In feite wil je geen nee horen op je verzoek om toestemming voor gegevensuitwisseling. Realiseer je dat het antwoord nee ook gewoon kan worden gehonoreerd. Dat versterkt juist het vertrouwen. Echter: je hebt wel een zorg geconstateerd en je wilde op basis van die zorg contact met andere organisaties om de jeugdige beter te kunnen helpen. Bewaak na het honoreren van nee dan wel of na enige tijd de zorg nog aanwezig is en maak zo nodig de geconstateerde zorg en de benodigde toestemming voor gegevensuitwisseling opnieuw bespreekbaar. Doordat je ouders en/of jeugdige eerder serieus hebt genomen door hun nee te honoreren, sta je sterker in je verzoek en kan je je verzoek stelliger brengen. 24. Kan ik gegevens uitwisselen als ik geen toestemming krijg? Ja, dat kan. Het is natuurlijk altijd in het belang van de jeugdige (en diens ouders) om ze te betrekken bij de hulp die je biedt, en dus ook bij de samenwerking tussen verschillende professionals. Probeer dus altijd uit te leggen dat het in het belang van de jeugdige is, dat professionals met elkaar samenwerken. Wanneer ouders geen toestemming geven, zal je moeten beoordelen of het belang van de jeugdige zwaarder weegt dan dat van diens ouders. Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 5 van 8

6 25. Kan ik een signaal plaatsen in de verwijsindex zonder ouders en/of de jeugdige geïnformeerd te hebben? Ja dat kan, er dient dan wel sprake te zijn van conflict van plichten. Ga hier echter zorgvuldig mee om, neem een dergelijke beslissing nooit alleen en maak hier een aantekening van in het werkdossier. 26. Wat is conflict van plichten? Indien het ter sprake brengen van een een onderwerp zoals het plaatsen van een signaal in de verwijsindex de situatie voor de jeugdige dreigender maakt, hoeven ouders en/of jeugdige hierover niet te worden geïnformeerd en hoeft geen toestemming te worden gevraagd voor gegevensuitwisseling. Leg je overwegingen hiervoor wel zorgvuldig vast in het werkdossier en neem deze beslissing nooit alleen. 27. Wanneer heb ik te maken met conflict van plichten? Stel je zelf de volgende vragen: 1. Is het doel gerechtvaardigd dat ik wil bereiken met signaleren? 2. Is het noodzakelijk om te signaleren om dit doel te bereiken? 3. Heb ik er alles aan gedaan om toestemming van de jeugdige en/of de ouders te krijgen? 4. Weegt het gevaar voor de jeugdige dat ik met signaleren hoop af te wenden op tegen het belang dat de jeugdige of de ouders hebben bij geheimhouding? Als je al deze vragen met ja beantwoordt, dan is er sprake van overmacht of conflict van plichten en mag je zonder te informeren signaleren en zonder verkregen toestemming gegevens uitwisselen. De belangenafweging tussen het kind en diens ouders in het geval van geheimhouding valt vaak uit in het voordeel van het kind. 28. Werkt het informeren over een te plaatsen signaal in de verwijsindex niet juist averechts in die gevallen waarbij het opstarten van vrijwillige hulp al moeizaam gaat; jaag je mensen niet weg? Door een transparante houding naar ouders aan te nemen, voelen ouders zich juist geholpen in het hulpverleningstraject van hun kind. Transparantie is een belangrijke element in het opbouwen en behouden van een vertrouwensrelatie (zie tips vraag 22). 29. Hoe zit het met privacy? Bij het uitwisselen van persoonsgegevens staat het borgen van de privacy van de persoon voorop. Het is belangrijk dat ouders en/of jeugdige vanaf 12 jaar geïnformeerd worden over welke informatie en met welke andere organisatie deze informatie gedeeld wordt en dat ze hier toestemming voor geven. Alleen als de problemen zo ernstig zijn dat ze de veiligheid van de jeugdige kunnen schaden, mag je zonder verkregen toestemming gegevens uitwisselen (zie vraag 26). De ervaring leert echter dat m.b.t. gegevensuitwisseling meer is toegestaan dan op dit moment in de praktijk plaatsvindt. 30. Hoe zit het met informeren en toestemming vragen in geval van gescheiden ouders? Zijn de ouders gehuwd of samenwonend, dan mag worden aangenomen dat de toestemming van de ene ouder ook de toestemming van de andere ouder betekent. Zijn de ouders gescheiden en hebben beide ouders het gezag, dan is informeren en toestemming voor gegevensuitwisseling van beide ouders vereist. Indien één van de gescheiden ouders niet kan worden bereikt en je er alles aan hebt gedaan om de benodigde toestemming te verkrijgen, dan is geen toestemming van deze ouder nodig. In dit geval is het belangrijk de acties die zijn ondernomen met betrekking tot informeren en toestemming vragen, vast te leggen in het werkdossier. Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 6 van 8

7 31. Wat doe ik als de jeugdige vanaf 12 jaar niet instemt met gegevensuitwisseling en diens ouders wel of andersom? Dan mag je volgens de Wet bescherming persoongegevens géén gegevens uitwisselen. Je hebt hiervoor van beide partijen toestemming nodig. Bewaak wel de geconstateerde zorg en leg alle handelingen vast in het werkdossier. 32. Wat is de maximale termijn van een signaal in de verwijsindex? De standaardtermijn van ieder signaal staat op 1 jaar. Een signaal kan éénmalig worden verlengd tot de maximaal wettelijke termijn van 2 jaar. Mochten er na 2 jaar nog steeds zorgen over de jeugdige bestaan, dan kan een nieuw signaal worden afgegeven. Dan moeten ouders en/of jeugdige wel opnieuw worden geïnformeerd en dient opnieuw om toestemming voor gegevensuitwisseling worden gevraagd indien een match ontstaat. 33. Hoe verleng ik een signaal in de verwijsindex? Je krijgt 6 weken voor het verlopen van de signaleringstermijn een mail met daarin de mededeling dat het signaal gaat verlopen. In deze mail staat een link van waaruit je kunt inloggen in de verwijsindex en het signaal kunt verlengen. Indien een organisatie gebruik maakt van het handmatig signaleren in de verwijsindex, kan het signaal als volgt worden verlengd: 1. Inloggen in de verwijsindex via 2. Ga naar Signaleren. 3. Ga naar Overzicht. 4. Zoek in het overzicht de naam van de betreffende jeugdige en klik op de betreffende regel. 5. Klik op het icoontje wijzigen. 6. Wijzig in het veld einddatum de datum (verplaats de datum met 1 jaar). 7. Klik op de knop signaal wijzigen. Indien een organisatie in de verwijsindex signaleert via een een koppeling van het eigen cliëntsysteem met de verwijsindex is verlenging van een signaal in het eigen cliëntsysteem niet mogelijk. In dat geval moet contact worden opgenomen met de helpdesk van de verwijsindex. Dit kan per mail of per telefoon Indien het niet lukt het signaal te verlengen, mail of bel met de helpdesk (zie hierboven). 34. Kan ik een signaal eerder intrekken? Ja dat kan, echter wij raden dit af. Jij kan van mening zijn dat er geen zorgen meer zijn, bij een andere organisatie kan dit toch anders zijn. Bovendien heb je niet alleen informatie te ontvangen, maar ook informatie te delen. 35. Wat zijn de gevolgen als ik een signaal toch eerder intrek? Als een andere organisatie een signaal plaatst nadat jij jouw signaal hebt ingetrokken, kan jij geen match meer maken met deze organisatie. Nadat jij jouw signaal hebt ingetrokken, kan jij de informatie over het signaal en de organisaties die bij een eventuele match betrokken waren, niet meer inzien. Ook is het zo dat wanneer je een signaal eerder intrekt en er ontstaan toch weer zorgen op grond waarvan je voor dezelfde jeugdige weer een signaal wilt afgeven, je de gehele procedure omtrent informeren en toestemming vragen voor gegevensuitwisseling opnieuw moet uitvoeren. Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 7 van 8

8 36. Wat doe ik wanneer ik me na 2 jaar nog steeds zorgen maak? Er zijn jeugdigen waar we ons zorgen over mogen blijven maken, bijvoorbeeld kinderen van verslaafde ouders, van ouders met psychiatrische problemen of ouders met een verstandelijke beperking. Bij deze kinderen kan je na 2 jaar opnieuw een signaal plaatsen, weet wel dat de gehele procedure vanaf het begin weer gevolgd dient te worden (zie vraag 35). 37. Kunnen alle kinderen uit één gezin waar zorg om is in één keer worden gesignaleerd in de verwijsindex (incl. informeren en toestemming vragen)? Nee, een signaal geef je per jeugdige af. Signaleren gebeurt individueel aan de hand van het BSN. Voor het plaatsen van het signaal zal je ouders en/of jeugdige vanaf 12 jaar moeten informeren. Zodra een match ontstaat moet je per jeugdige ook om toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens. Deze toestemming dient weer per jeugdige te worden vastgelegd in het werkdossier. Het is wettelijk niet mogelijk om in één keer een heel gezin te signaleren in de verwijsindex. 38. Hoe signaleer je meerlingen in de verwijsindex? Je signaleert een jeugdige aan de hand van het BSN en dat is per individu uniek. Je moet natuurlijk wel goed opletten of het juiste individu van de meerling wordt gesignaleerd. 39. Ik heb een signaal geplaatst in de verwijsindex en er is een bezwaar ingediend, wat nu? Stuur het bezwaar door naar de Verwijsindex Haaglanden (bij voorkeur via de mail naar De procedure is als volgt: 1. Relatiebeheer neemt contact op met de ouders en/of jeugdige over de reden van het bezwaar en checkt of de afspraken uit het profiel op de juiste wijze zijn uitgevoerd. 2. Relatiebeheer neemt contact op met de signalerende organisatie om deze te informeren over het ingediende bezwaar. 3. De signalerende organisatie bespreekt het bezwaar met de ouders en/of jeugdige en legt nogmaals de afweging uit voor het geplaatste signaal. 4. De signalerende professional overlegt met diens leidinggevende of het signaal in de verwijsindex blijft staan of wordt ingetrokken. 5. De gemeente waarin de betrokken jeugdige staat ingeschreven, communiceert het besluit hierover schriftelijk met de ouders en/of jeugdige en de signalerende professional. * Waar ouders staat geschreven, kan ook verzorgers gelezen worden Juli 2013 FAQ Verwijsindex Haaglanden Pagina 8 van 8

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit

Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit Verwijsindex Haaglanden & Gezinsfunctionaliteit De verwijsindex De verwijsindex is een digitaal programma waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige kunnen aangeven door een signaal af te

Nadere informatie

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden www.verwijsindexhaaglanden.nl Verwijsindex Haaglanden, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

SISA-protocol PPO Rotterdam

SISA-protocol PPO Rotterdam SISA-protocol PPO Rotterdam Auteurs: Sandy van Gageldonk Ingeborg Steenwinkel 1 WAAROM SISA? In de jeugdwet is het volgende doel aangegeven het bewerkstellingen van vroegtijdige en onderlinge afstemming

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp

PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp Aanleiding De aanleiding voor dit protocol zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein die het voor de gemeente mogelijk maken om dienstverlening in

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio]

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Samenwerkingsconvenant voor de Verwijsindex met aansluiting op de Landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen Auteur mw. mr. M.C.G.H. Maessen, Zorg

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 Een betere balans tussen hulpverlening en papierwerk. Dat is wat professionals nodig hebben om kinderen, jongeren

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

MODEL werkprotocol juridische aspecten EKD. Deel A - praktische handleiding

MODEL werkprotocol juridische aspecten EKD. Deel A - praktische handleiding MODEL werkprotocol juridische aspecten EKD Deel A - praktische handleiding Doelstelling protocol MODEL werkprotocol juridische aspecten EKD deel A Eind 2009 zal overal binnen de jeugdgezondheidszorg gewerkt

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten Sensire klanten en naasten Inhoudsopgave Meerwaarde Caren voor klanten en naasten...3 Stap 1: https://sensire.carenzorgt.nl...3 Stap 2: Activeren van uw code op Caren...4 Stap 3: Aanmelden op Caren...5

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Algemene handleiding voor de het signaleren in de verwijsindex Fryslân

Algemene handleiding voor de het signaleren in de verwijsindex Fryslân Algemene handleiding voor de het signaleren in de verwijsindex Fryslân Inhoudsopgave 1. Waar kunt u ViF ZiZeO vinden 2. Aanmelden / inloggen / verificatie 3 Menu 4 Zoeken 5 Resultaat zoeken en Signaleren

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulp aan kinderen (tot 16 jaar) Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat uw

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Ooststellingwerf 2013 2016 De partijen: 1. Gemeente Ooststellingwerf; 2. GGD Fryslân, afdeling jeugdgezondheidszorg; 3. Stichting Maatschappelijk

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002 JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl Jeugdreclassering april 2015 / 15 002 Jeugdreclassering Je krijgt deze folder als een eerste

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren Leerstraf Tools4U Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf Tools4U volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER FIER

AANMELDFORMULIER FIER AANMELDFORMULIER FIER Het volledig ingevulde formulier mailen naar aanmeldingen@fier.nl of opsturen naar: Fier, t.a.v. Advies en Aanmeldingen, Postbus 1087, 8900 CB Leeuwarden Datum aanmelding: VERWIJZER

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling handreiking...3 1.1 Wat is SISA?... 3 1.2 De verwijsindex (SISA) in de nieuwe jeugdwet...

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Deze handleiding helpt u op weg met het gebruik van de mobiele app van de MULTIsignaal Verwijsindex. Er wordt in de handleiding uitgegaan van het feit dat u de

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden Samenvatting V&VN Samenvatting Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag.

Nadere informatie

Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries

Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries Dames en heren: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar bij de inspectie jeugdzorg staat de veiligheid van het

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tot de verantwoordelijkheid van het college behoort onder andere de vrijwillige plaatsing

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Algemene informatie 1. Wat is de gezinsfunctionaliteit van de verwijsindex? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals 1 van elkaars betrokkenheid

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie