Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus"

Transcriptie

1 Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007

2 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Daarnaast kan een gering percentage van de beleggingen worden aangehouden in goud. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille - een zogenaamde buy and hold strategy - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt. Doelstelling Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van het vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Stijl Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het Fonds concentreert zich daarbij op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van alleen die aandelen en obligaties die worden gekarakteriseerd door een combinatie van hoog rendement, goede vooruitzichten, gezonde financiële positie, beperkt risico en een extreem lange staat van dienst. Vooral aan deze laatste voorwaarde voldoen wereldwijd slechts een beperkt aantal ondernemingen en overheden. Deze selectie vormt de core van de beleggingen. Wat betreft aandelen zal op deze manier worden belegd in doorgaans 5 tot 15 door de Beheerder geselecteerde solide ondernemingen. Alleen in de periferie van de portefeuille is plaats voor een gering percentage - maximaal 30% - specials (small caps, turn arounds, overname kandidaten etc.). Het Fonds behoudt zich het recht voor om, indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, uitsluitend cash aan te houden. Verder zal het beperkt gebruik kunnen maken van effectenkrediet (maximaal 10%) en derivaten (maximaal 20%). Dit alleen ter verhoging van het rendement, dan wel beperking van risico s. In het verleden met de beleggingsstijl behaalde resultaten Met de hiervoor beschreven beleggingsstijl zijn door de oprichter van het Fonds, de heer Martien T.M. van Winden MBA, als beheerder van het besloten familie beleggingsfonds in het verleden goede resultaten behaald. Vanaf 7 maart 1986 tot en met september 2005 heeft dit familiefonds een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 18,34%. De betreffende berekening is gecontroleerd door ORTEC. Risicobeheersing: voorstellen versus voorspellen Grondgedachte voor het te voeren beleggingsbeleid is dat je de toekomst niet kan voorspellen. Bij de selectie van de beleggingen zal daarom gebruik worden gemaakt van scenarioplanning. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met verschillende voorstellingen van de toekomst. In het selectieproces worden daartoe zowel op landen-, als op bedrijfsniveau kernonzekerheden geformuleerd. Deze vormen de basis voor een aantal voorstellingen van de toekomst. Aan de hand van deze voorstellingen, scenario s, worden de verschillende beleggingen op risico getoetst. Via deze voor de financiële wereld uitzonderlijke aanvliegroute blijft risico kwalitatief beheersbaar. Dit is een intensief en continu proces. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

3 Profiel belegger Een belegging in het Fonds is vooral geschikt voor beleggers: die bereid en in staat zijn om het risico van waardevermindering van de belegging te nemen; voor wie het belang in het Fonds slechts een beperkt percentage van hun totale beleggingen zal vertegenwoordigen; die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben; die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts een maal per maand mogelijk); met een lange beleggingshorizon (10-15 jaar). Waarschuwing De waarde van een participatie in het Fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat participanten minder terugkrijgen dan de inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Potentiële beleggers in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de daarvan deel uitmakende Voorwaarden van Beheer en Bewaring (samen: het Prospectus ). Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus De in dit Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. Eventueel door derden over het Fonds verstrekte informatie De Beheerder is niet verantwoordelijk voor door derden over het Fonds verstrekte informatie die niet in overeenstemming is met de inhoud van dit Prospectus. Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen De afgifte en verspreiding van het Prospectus, evenals het aanbieden of verkopen van Participaties in het Fonds kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Beheerder verzoekt personen die in het bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een zodanig aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Beheerder is niet aansprakelijk voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een potentiële koper van Participaties is of niet. TOEPASSELIJK RECHT Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

4 INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS...2 BELANGRIJKE INFORMATIE...3 TOEPASSELIJK RECHT DEFINITIES STRUCTUUR EN FONDSOMVANG ALGEMENE INFORMATIE BELEGGINGSBELEID RISICO S DE BEHEERDER DE RAAD VAN TOEZICHT DE BEWAARDER REGISTER VAN PARTICIPANTEN EN PARTICIPANTENVERGADERINGEN TOETREDING VAN PARTICIPANTEN, UITGIFTE VAN PARTICIPATIES UITTREDING VAN PARTICIPANTEN, INKOOP VAN PARTICIPATIES VERGOEDINGEN EN KOSTEN FISCALE ASPECTEN DIVIDENDBELEID DUUR VAN HET FONDS VERSLAGLEGGING EN INFORMATIEVERSTREKKING WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT OVERIGE GEGEVENS VERKLARING VAN DE BEHEERDER...27 BIJLAGE I...28 BIJLAGE II...39 BIJLAGE III...41 Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

5 1. DEFINITIES In dit prospectus hebben de hieronder vermelde, met een hoofdletter beginnende, woorden de volgende betekenis: Beheerder : De Grote Voskuil Capital B.V. Bewaarder : Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds Fonds : Beleggingsfonds Hoofbosch Netto Vermogenswaarde : de intrinsieke waarde van het Fonds, berekend zoals voorzien in dit Prospectus Participant : de houder van één of meer participaties in het Fonds Participatie : een recht van deelneming in het vermogen van het Fonds Prospectus : dit prospectus, inclusief de bijlage Raad van Toezicht : de Raad van Toezicht van de Beheerder Transactiedag : Een dag waarop uitgifte of inkoop van participaties plaats kan vinden, zijnde: (i) de eerste dag van iedere kalendermaand (of, als dat geen dag is waarop de financiële markten in Nederland geopend zijn de eerstvolgende dag waarop dat wel het geval is); (ii) een andere, door de Beheerder vastgestelde, dag Voorwaarden van Beheer en Bewaring : de in Bijlage I opgenomen voorwaarden Website : de door de Beheerder ten behoeve van het Fonds onderhouden website: Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

6 2. STRUCTUUR EN FONDSOMVANG ALGEMENE INFORMATIE Datum van oprichting Beleggingsfonds Hoofbosch is opgericht op 1 augustus Soort fonds Het Fonds is een semi-open end fonds voor gemene rekening. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Fonds voor gemene rekening Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de deelnemers (participanten). Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het fondsvermogen in verhouding tot het aantal participaties waarvoor zij in het fonds deelnemen ten opzichte van het totale aantal uitstaande participaties. Beperkte overdraagbaarheid Participaties Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds zelf. Semi-open end Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, maandelijks (op een Transactiedag) Participaties uit te geven of in te kopen tegen de Netto Vermogenswaarde van de Participaties (plus of minus een opslag of afslag). Bewaarder De Bewaarder is, ten behoeve van de Participanten, juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds. De activa van het Fonds worden door de Bewaarder gescheiden gehouden van het vermogen van de Bewaarder. De Bewaarder heeft tevens als taken: (i) er op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van het Fonds beheert in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald; (ii) het voeren van de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds; en (iii) het bijhouden van het participantenregister van het Fonds. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden. Beheerder Het vermogen van het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid conform het Prospectus en kan daarbij gebruik maken van diensten van derden. De jaarrekening van de Beheerder zal worden samengesteld door de Accountant. Participanten De Participanten in het Fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. Het Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

7 door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Bewaarder De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Bewaarder wordt beheerst door de inhoud van dit Prospectus en door het bepaalde in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, die een onderdeel vormen van het Prospectus en als Bijlage I zijn opgenomen. Participaties Er kan voor een minimum bedrag van worden deelgenomen in het Fonds. Bij de start van het Fonds zullen Participaties worden uitgegeven met een Netto Vermogenswaarde van 100. De Participaties van een Participant vormen één ondeelbaar geheel en kunnen niet gesplitst worden in meerdere deelnemingen, ook niet als gevolg van het overlijden van een Participant/natuurlijk persoon. Participaties niet overdraagbaar Participaties zijn niet overdraagbaar en kunnen uitsluitend aan het Fonds verkocht worden. Netto Vermogenswaarde De Netto Vermogenswaarde wordt ten minste één keer per maand berekend door de Bewaarder, zoals uiteengezet in dit Prospectus. Omvang Fonds De omvang van het Fonds kan fluctueren door toe- en uittredingen, koersresultaten, opbrengsten en kosten. Het Fonds kan Participaties uitgeven en inkopen. Verzoeken om uitgifte of inkoop Verzoeken om uitgifte of inkoop kunnen worden gedaan aan de Bewaarder, door middel van daartoe via de Website ter beschikking gestelde formulieren. Geen Wft-vergunning De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht omdat de vrijstelling van artikel 4 lid 1 onder a van de Vrijstellingsregeling Wft van 23 november 2006 (Staatscourant 229) van toepassing is. Het Fonds en de Beheerder staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Algemene gegevens: Kantooradres Fonds : Harderwijkerweg RK Hulshorst Beheerder : De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg RK Hulshorst Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

8 Bewaarder : Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds Claude Debussylaan MD Amsterdam Raad van Toezicht : Prof. Dr. M. van Nieuwkerk (voorzitter) Mr. R.R. Hazewinkel Depotbank : Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Accountant : Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Fiscaal adviseur : PricewaterhouseCoopers N.V. (De leden van de Raad van Advies en de Raad van Toezicht kiezen domicilie ten kantore van het Fonds) 3. BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelstelling Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Stijl Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het Fonds concentreert zich daarbij op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van alleen die aandelen en obligaties die worden gekarakteriseerd door een combinatie van hoog rendement, goede vooruitzichten, gezonde financiële positie, beperkt risico en een extreem lange staat van dienst. Vooral aan deze laatste voorwaarde voldoen wereldwijd slechts een beperkt aantal ondernemingen en overheden. Deze selectie vormt de core van de beleggingen. Wat betreft aandelen zal op deze manier worden belegd in doorgaans 5 tot 15 door de Beheerder geselecteerde solide ondernemingen. Alleen in de periferie van de portefeuille is plaats voor een gering percentage - maximaal 30% - specials (small caps, turn arounds, overname kandidaten etc.). Het Fonds behoudt zich het recht voor om, indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, uitsluitend cash aan te houden. Verder zal het beperkt gebruik kunnen maken van effectenkrediet en derivaten. Dit alleen ter verhoging van het rendement, dan wel beperking van risico s. In het verleden met de beleggingsstijl behaalde resultaten Met de hiervoor beschreven beleggingsstijl zijn door de oprichter van het Fonds, de heer Martien T.M. van Winden MBA, als beheerder van het een besloten familiefonds in het verleden goede resultaten behaald. Vanaf 7 maart 1986 tot en met september 2005 heeft dit familiefonds een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 18.34%. De betreffende berekening is gecontroleerd door ORTEC. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

9 Risicobeheersing: voorstellen versus voorspellen Grondgedachte voor het te voeren beleggingsbeleid is dat je de toekomst niet kan voorspellen. Bij de selectie van de beleggingen zal daarom gebruik worden gemaakt van scenarioplanning. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met verschillende voorstellingen van de toekomst. In het selectieproces worden daartoe zowel op landenals op bedrijfsniveau kernonzekerheden geformuleerd. Deze vormen de basis voor een aantal voorstellingen van de toekomst. Aan de hand van deze voorstellingen, scenario s, worden de verschillende beleggingen op risico getoetst. Via deze voor de financiële wereld uitzonderlijke aanvliegroute blijft risico kwalitatief beheersbaar. Dit is een intensief en continu proces. Kortlopende investeringen Afhankelijk van marktomstandigheden kan, zoals hiervoor vermeld, besloten worden (een deel van) het vermogen van het Fonds niet te beleggen in effecten, maar kortlopend rentedragend uit te zetten bij een bank of te beleggen in obligaties. Derivaten Het Fonds kan gebruik maken van beursgenoteerde derivaten ter beperking van risico s of het vergroten van het rendement. Het beleggen in een derivaat is alleen toegestaan als de aandelen waarvan het product is afgeleid een onderneming betreffen waarin reeds een belang is opgebouwd, dan wel een onderneming waarvan is besloten dat het Fonds daarin een belang zal verwerven. Posities in derivaten zullen gedekt dienen te zijn door de onderliggende aandelen, dan wel door liquiditeiten. Het beleggen in derivaten zal naar verwachting niet vaak voorkomen en dan nog slechts voor in totaal maximaal 20% van de Netto Vermogenswaarde. Verbruikleen Het Fonds zal geen effecten uitlenen. Beleggingsbeperkingen Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: er mag slechts voor maximaal 30% van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds worden belegd in specials (small caps, turn arounds, overnamekandidaten); er mag uitsluitend worden belegd in beursgenoteerde aandelen, obligaties en derivaten; er zal voor maximaal 10% van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds mogen worden belegd in goud; er mag voor maximaal 20% van de Netto Vermogenswaarde worden belegd in beursgenoteerde derivaten; er mag slechts worden belegd in derivaten van aandelen in een onderneming waarin reeds een belang is opgebouwd; posities in derivaten zullen gedekt dienen te zijn door de onderliggende aandelen, dan wel door liquiditeiten. Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het Fonds belegt In beginsel zal de Beheerder gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Daarbij zal de Beheerder het stemrecht op zodanige Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

10 wijze gebruiken dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Wijzigingen in het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties Eventuele (voorgenomen) wijzigingen in het beleggingsbeleid of de restricties zullen bekend worden gemaakt zoals voorzien in paragraaf 17 van dit Prospectus. 4. RISICO S De Participant kan niet meer kwijtraken dan zijn inleg. De belangrijkste risico s verbonden aan beleggen in het Fonds zijn de volgende: Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn van 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Er bestaat echter geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er kan ook geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte of langere termijn juist zijn. Concentratierisico Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in ongeveer 5 tot 15 ondernemingen kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door de strategie van het Fonds kan het rendement van het Fonds significant afwijken van de wereldaandelenindex. Hierdoor ontstaan specifieke risico s die tot uitdrukking kunnen komen in aanzienlijke verschillen in de performance van het Fonds en de wereldaandelenindex, zowel in positieve als in negatieve zin. Valutarisico's Het Fonds dekt valutaposities niet af. Beleggingen anders dan in kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

11 Derivaten Het Fonds zal beperkt gebruik kunnen maken van beursgenoteerde derivaten, ter bescherming van ingenomen posities of ter vergroting van het rendement. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. Historische verbanden en correlaties Bij het optimaliseren van de portefeuille van het Fonds wordt o.m. uitgegaan van historisch aangetoonde verbanden (correlaties) tussen aandelen onderling en tussen aandelen in relatie tot een index. Deze historische verbanden kunnen in tijden van grote marktspanningen veranderen. Door bovengenoemde bepalingen kunnen grote uitslagen in rendementen worden beperkt, zowel positief als negatief. Risico van beperkte inkoopmogelijkheid Participaties kunnen alleen worden overgedragen aan het Fonds. Het Fonds is in beginsel slechts één keer per maand, op een Transactiedag, gehouden om Participaties in te kopen, waarbij geldt dat de Beheerder onder bepaalde omstandigheden gerechtigd is inkoop op te schorten of inkoopverzoeken slechts gedeeltelijk te honoreren (zie paragraaf 11 van dit Prospectus). Liquidatierisico Dit is het risico dat een belang niet tijdig tegen een redelijke prijs verkocht kan worden. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. De Beheerder zal dit risico beperken door zaken te doen met gerenommeerde partijen. Risico verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en haar Participanten. Geen toezicht door Autoriteit Financiële Markten Omdat geen vergunning nodig is staat de Beheerde niet onder toezicht van de AFM en behoeft het Prospectus niet te voldoen aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

12 5. DE BEHEERDER De Beheerder Beheerder van het Fonds is De Grote Voskuil Capital B.V., gevestigd te Hulshorst. De Beheerder is opgericht op 3 mei 2006 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer Een uitreksel van de statuten van de Beheerder is opgenomen in Bijlage II. De volledige tekst van de statuten ligt ter inzage ten kantore van de Beheerder en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid. De Beheerder neemt de beslissingen over de beleggingsactiviteiten van het Fonds. Op het moment van publicatie van dit Prospectus beheert de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen of fondsen, maar niet wordt uitgesloten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Eigen vermogen Beheerder, jaarrekening Beheerder Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt minimaal De jaarrekening van de Beheerder zal worden samengesteld door de accountant. De directie van de Beheerder De directie van de Beheerder bestaat uit de heren M.T.M. van Winden MBA. en mr. R.J. Engels. M.T.M. van Winden Martien van Winden (1957), heeft een MBA van de Universiteit Nijenrode. Hij is ruim 25 jaar actief als belegger en bekleedde op dat terrein directiefuncties bij o.m. Robeco en Theodoor Gilissen Bankiers. In 2000, op de top van de beurshausse, publiceerde hij zijn bestseller over de Nederlandse economische geschiedenis Rijk Blijven. In dit boek waarschuwde hij voor het irrationele kuddegedrag van beleggers en pleitte hij voor een ruil van aandelen in obligaties. In 2001 volgde Nederland De schatkist van Europa, over het wel en wee van de Europese eenwording en de gevolgen voor financiële markten. Ten slotte publiceerde hij, samen met drs. M. Rietdijk, een studie over scenarioplanning: Slag om de toekomst. Van Winden is gastdocent strategisch Management aan de Vrije Universiteit. R.J. Engels Robbert-Jan Engels (1958) is jurist (Erasmus Universiteit) en een professional op het gebied van back-office activiteiten ten behoeve van financiële instellingen. Hij is verder deskundig op het gebied van vastgoedtaxaties en geldt als specialist in het veld van de onroerende-zaak belasting (OZB) en de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Hij bekleedde diverse consultancy - en directiefuncties bij onder meer Heidemij/Arcadis en Holland Ruiter. Sinds 1998 is hij directeur-eigenaar van Fiscaal Raadhuis, een fiscaal adviesbureau voor onder meer de lokale overheid. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

13 6. DE RAAD VAN TOEZICHT Rol De Beheerder heeft een Raad van Toezicht die: (i) er op toe zal zien dat de Beheerder zich houdt aan het bepaalde in het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring; (ii) de Beheerder (gevraagd en ongevraagd) met raad terzijde zal staan; (iii) door de Beheerder geraadpleegd zal worden als kritisch en deskundig klankbord over strategische beleggingsbeslissingen. Bij de vervulling van haar taak zal de Raad van Toezicht zich richten op het belang van de Participanten. Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat uit de heren Mr. R.R. Hazewinkel en Prof. Dr. M. van Nieuwkerk. Prof. Dr. M. van Nieuwkerk (voorzitter) Voormalig topman De Nederlandsche Bank N.V. Thans onder meer hoogleraar aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit Nyenrode. Mr. R.R. Hazewinkel Voormalig directeur Slavenburg s Bank, oprichter Optimix Vermogensbeheer, thans zelfstandig beleggingsadviseur. Verantwoordelijkheid Alleen de Beheerder is verantwoordelijk voor het naleven van het in het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring bepaalde. De leden van de Raad van Toezicht sluiten iedere aansprakelijkheid voor het door hen uitgeoefende toezicht en de door hen gegeven adviezen uit en Participanten verklaren door toetreding tot het Fonds de leden van de Raad van Toezicht ter zake nimmer aansprakelijk te zullen stellen. Kosten De kosten verbonden aan de Raad van Toezicht zullen door de Beheerder worden gedragen en komen niet ten laste van het Fonds. 7. DE BEWAARDER De Bewaarder Als Bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds. De Bewaarder is gevestigd aan de Claude Debussylaan 24 te 1082 MD Amsterdam. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 1 februari 2007 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer De Bewaarder dient de belangen van de Participanten te behartigen. Hiertoe controleert zij of de Beheerder het beleggingsbeleid uitvoert conform wat daarover in het Prospectus is bepaald. Daarnaast ziet zij er op toe dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen. Tevens wordt gecontroleerd of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

14 Verder voert de Bewaarder de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds, berekent zij de Intrinsieke Waarde en houdt zij het participantenregister van het Fonds bij. Aansprakelijkheid Bewaarder Naar Nederlands recht is de Bewaarder ten opzichte van het Fonds en de Participanten aansprakelijk voor door Participanten geleden schade, indien en voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. Verplichtingen van de Bewaarder De verplichtingen van de Bewaarder zijn vastgelegd in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring (bijlage 1 van dit Prospectus). Bestuur van de Bewaarder Het bestuur van de Bewaarder wordt gevormd door N.V. Nederlandsch Administratie en Trustkantoor, waarvan directeur zijn de heren mr L.J.J.M. Lutz en drs. F. Ketting. Eigen vermogen Bewaarder, jaarrekening Bewaarder Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt het jaarverslag en de jaarrekening opgemaakt. De statuten van de Bewaarder zijn opgenomen als Bijlage III. De statuten evenals het laatste jaarverslag en jaarrekening liggen ter inzage ten kantore van de Bewaarder en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. Bewaarder niet gelieerd aan de Beheerder Doordat de Bewaarder op geen enkele wijze gelieerd is aan de Beheerder is de onafhankelijkheid van de Bewaarder ten opzichte van de Beheerder gewaarborgd. 8. REGISTER VAN PARTICIPANTEN EN PARTICIPANTENVERGADERINGEN Register van Participanten De Participanten en de uitgegeven Participaties worden geregistreerd in het register van Participanten. Dit register wordt bijgehouden door de Bewaarder. Fracties Doordat toetreding door middel van storting in plaatsvindt, kunnen tevens fracties van Participaties worden uitgegeven (tot ten hoogste vier decimalen). Vergadering van Participanten Een vergadering van Participanten zal worden gehouden wanneer de Voorwaarden van Beheer en Bewaring dat voorschrijven of wanneer de Beheerder en de Bewaarder dit wenselijk achten in het belang van de Participanten. In de Voorwaarden van Beheer en Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

15 Bewaring is de regeling voor het oproepen van een vergadering van Participanten en de wijze van stemming uiteengezet. Vergaderingen van Participanten worden minimaal eenmaal per jaar gehouden en wel na het beschikbaar komen van de door de accountant gecontroleerde jaarrekening. Deze vergadering zal uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. 9. VASTSTELLING VAN DE NETTO VERMOGENSWAARDE PER PARTICIPATIE Maandelijkse vaststelling door de Bewaarder De Netto Vermogenswaarde per Participatie in wordt iedere eerste werkdag van de maand vastgesteld door de Bewaarder, op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de voorgaande maand. Dit geschiedt door de waarde van de activa, inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande Participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor de performance fee en nog te ontvangen rente. Waardering effecten De waardering van effecten vindt als volgt plaats: Beursgenoteerde effecten en derivaten worden gewaardeerd tegen de meest recente officiële beurskoers (slotkoers) van de voorgaande maand; Liquide middelen en deposito s die onmiddellijk opeisbaar zijn worden gewaardeerd op nominale waarde; Alle overige beleggingen worden, bij afwezigheid van een beurskoers, gewaardeerd op basis van in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar geachte waarderingsgrondslagen ( fair value ); Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar tegen de ultimo wisselkoers van de voorgaande maand. Bepaling resultaat Het resultaat wordt bepaald door gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten die betrekking hebben op beleggingen evenals de opbrengsten van het in de afgelopen maand gedeclareerde contant dividend en de rente over die maand te verminderen met de aan die maand toe te rekenen kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opschorting vaststelling Netto Vermogenswaarde De Beheerder van het Fonds kan de vaststelling van de Netto Vermogenswaarde tijdelijk opschorten in onder meer de volgende gevallen: een of meer effectenbeurzen of markten waar een belangrijk deel van de beleggingen van het Fonds genoteerd staat of wordt verhandeld, zijn gesloten of de handel in beleggingen van het Fonds is beperkt of opgeschort; er doen zich omstandigheden voor (buiten de invloedsfeer van de Beheerder) die direct of indirect verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie die de bepaling van de waarde van het Fonds verhinderen; de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaliter worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds functioneren niet meer Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

16 of de waarde kan om een andere reden niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid worden bepaald; er is volgens de Beheerder sprake van een noodsituatie als gevolg waarvan het niet doelmatig is of niet mogelijk is om de beleggingen te vervreemden of te waarderen zonder de belangen van de Participanten in ernstige mate te schaden. Compensatie Participanten ingeval van onjuiste berekening Netto Vermogenswaarde Indien wordt geconstateerd dat de Netto Vermogenswaarde niet juist is vastgesteld dan zal, indien de gehanteerde Netto Vermogenswaarde meer dan 1% afwijkt van de juiste Netto Vermogenswaarde, de Beheerder gedupeerde toegetreden of uitgetreden Participanten, respectievelijk het Fonds (de zittende Participanten) compenseren voor daadwerkelijk geleden schade als: (i) de schade niet het gevolg is van overmacht maar te wijten is aan een door de Beheerder of de Bewaarder gemaakte fout; (ii) de schade (als die niet het gevolg is van een door de Beheerder of de Bewaarder gemaakte fout) verhaalbaar is op de veroorzaker. De Beheerder zal gerechtigd zijn op uitgetreden Participanten die (achteraf gezien) een te hoge inkoopprijs hebben ontvangen het te veel ontvangen bedrag te verhalen. 10. TOETREDING VAN PARTICIPANTEN, UITGIFTE VAN PARTICIPATIES Minimum participatie Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is Vervolgstortingen dienen minimaal te bedragen. Uitgifte Het Fonds zal op iedere Transactiedag Participaties uitgeven tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie op basis van de slotkoersen van de laatste beursdag van de vorige kalendermaand (het participatiebedrag ), vermeerderd met een opslag van maximaal 0,5%. Deze opslag komt ten goede aan het Fonds, het restant aan de Beheerder. De Beheerder betaalt uit de door hem bij uitgifte ontvangen vergoeding de aan derden (waaronder eventueel ook participanten) verschuldigde aanbrengvergoedingen of retourprovisies. Voor Participaties uitgegeven bij de start van het Fonds wordt geen opslag in rekening gebracht. Verzoek tot toekenning (uiterlijk 5 dagen voor Transactiedag), formulier Een verzoek tot toekenning van Participaties dient de Bewaarder uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de beoogde Transactiedag te hebben bereikt. Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier, dat verkrijgbaar is via de Website en bij de Beheerder. Het verzoek tot toekenning dient het bedrag in te vermelden waarvoor toekenning wordt verzocht. Storting (uiterlijk 3 dagen voor Transactiedag) Storting op Participaties mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Participant bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

17 Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wet identificatie dienstverlening. Stortingen moeten uiterlijk 3 werkdagen voor de uitgifte op de rekening van het Fonds zijn bijgeschreven. Over gestorte bedragen wordt geen rente vergoed. Toekenning Het aantal Participaties dat wordt toegekend is gelijk aan: (i) het bedrag waarvoor toekenning verzocht wordt minus de opslag van maximaal 0,5%; (ii) gedeeld door de Netto Vermogenswaarde van een Participatie aan het einde van de maand waarin het deelnamebedrag is gestort. Bevestiging De Bewaarder zal de Participant binnen 5 werkdagen na toekenning een bevestiging van het toegekende aantal Participaties sturen (tot op vier decimalen nauwkeurig). Weigering uitgifte De Beheerder zal een verzoek om uitgifte weigeren indien storting niet tijdig heeft plaatsgevonden. De Beheerder kan verzoeken om uitgifte weigeren indien: a. de Bewaarder de berekening van de Netto Vermogenswaarde heeft opgeschort; b. de Beheerder van mening is dat uitgifte strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling; c. de toepassing van de wettelijk vereiste Client Due Diligence procedure daar naar het oordeel van de Beheerder aanleiding voor geeft; d. de Beheerder van mening is dat (i) in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participatie(s) tot gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad; of (ii) belegging van het door toekenning van Participaties te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is. Verder is de Beheerder te allen tijde gerechtigd om in individuele gevallen, zonder opgave van redenen, uitgifte te weigeren. De Beheerder doet binnen een redelijk termijn mededeling van een dergelijk besluit aan de betreffende (rechts)persoon en de eventueel reeds ontvangen gelden worden in dat geval per ommegaande geretourneerd. Matching De Beheerder zal verzoeken om uitgifte matchen met verzoeken om inkoop. Dat houdt in dat eerst ingekochte Participaties worden uitgegeven en pas daarna (als er meer vraag is naar Participaties dan aanbod) nieuwe. Desalniettemin zullen de voor inkoop geldende afslag en de voor uitgifte geldende afslag in rekening worden gebracht. Staken uitgifte vanwege omvang Fonds Indien de Beheerder van oordeel is dat een verdere vergroting van de omvang van het Fonds zal leiden tot een verminderd rendement kan de Beheerder besluiten verzoeken om uitgifte van Participaties te weigeren voor een door de Beheerder te bepalen periode. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

18 11. UITTREDING VAN PARTICIPANTEN, INKOOP VAN PARTICIPATIES Inkoop Tenzij inkoop is opgeschort (zie hierna onder Opschorting inkoop ) zal het Fonds op de iedere Transactiedag Participaties inkopen tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie per de laatste dag van de voorgaande maand (de inkoopwaarde ), verminderd met een afslag van 3% indien inkoop plaatsvindt binnen één jaar nadat de betreffende Participaties zijn verworven. Als inkoop later plaatsvindt, wordt een afslag van maximaal 1% in rekening gebracht. Van deze afslag komt een gedeelte gelijk aan 0,5% van de inkoopwaarde aan het Fonds ten goede, de rest aan de Beheerder. Verzoek tot inkoop (uiterlijk 30 dagen voor Transactiedatum), formulier Een verzoek tot inkoop dient de Beheerder uiterlijk dertig kalenderdagen voorafgaande aan de gewenste Transactiedatum te hebben bereikt. Gedurende het eerst jaar na de start van het Fonds dient een verzoek tot inkoop de Beheerder uiterlijk twee kalendermaanden voorafgaande aan de gewenste inkoopdatum te hebben bereikt. Met ingang van het tweede jaar zal deze termijn tot een maand zijn teruggebracht. Een verzoek tot inkoop dient te luiden in of in Participaties tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd. Gedeeltelijk uittreding is slechts toegestaan als de Participant daarna nog voor minimaal aan Participaties aanhoudt. De Netto Vermogenswaarde van ter inkoop aangeboden Participaties dient in totaal minimaal te bedragen. Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier, dat verkrijgbaar is via de Website en bij de Beheerder. Betaling inkoopprijs De inkoopprijs zal binnen vijf werkdagen na inkoop aan de betreffende Participant worden uitbetaald, op de bij de Bewaarder bekende rekening. Opschorting inkoop De Beheerder kan inwilliging van verzoeken om inkoop opschorten indien: a. de Bewaarder de berekening van de Netto Vermogenswaarde heeft opgeschort; b. de Beheerder van mening is dat inkoop strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling; c. de Beheerder van mening is dat zich een omstandigheid voordoet waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad. Een dergelijke omstandigheid kan zijn dat de voor inkoop benodigde verkoop van beleggingen, gelet op de marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is. Matching De Beheerder zal verzoeken om inkoop matchen met verzoeken om uitgifte. Dat houdt in dat eerst ingekochte Participaties worden uitgegeven en pas daarna (als er meer vraag is naar Participaties dan aanbod) nieuwe. Desalniettemin zullen de voor inkoop geldende afslag en de voor uitgifte geldende afslag in rekening worden gebracht. Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

19 Eenzijdig besluit Beheerder tot inkoop De Beheerder kan éénzijdig tot inkoop van alle door een Participant gehouden Participaties besluiten ingeval van enig handelen door die Participant in strijd met wettelijke bepalingen of de bepalingen van het Prospectus of de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, dan wel indien, gelet op het belang van het Fonds, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de Beheerder gevraagd kan worden. Voldoende waarborgen voor nakoming verplichting tot inkoop Er zijn voldoende waarborgen aanwezig opdat, behalve ingeval wettelijke bepalingen dat niet toelaten of inkoop is opgeschort zoals voorzien in dit Prospectus, aan de verplichtingen kan worden voldaan om in te kopen en de daarvoor verschuldigde bedragen te betalen. 12. VERGOEDINGEN EN KOSTEN Eenmalige kosten Kosten van oprichting De kosten van oprichting van het Fonds (accountantskosten, fiscale en juridische advieskosten) komen voor rekening van de Beheerder. Toetredingskosten De kosten voor toetreding tot het Fonds bedragen maximaal 0,5% van het bedrag waarvoor de Participant wenst deel te nemen in het Fonds (het participatiebedrag ). Deze opslag komt ten goede aan het Fonds (mede ter dekking van de door het Fonds in verband met de toetreding te maken transactiekosten). Kosten van uittreding De kosten voor uittreding uit het Fonds bedragen maximaal 3% over de waarde van de Participaties die ter inkoop worden aangeboden (de inkoopwaarde ) indien inkoop plaatsvindt binnen één jaar nadat de betreffende Participaties zijn verworven en 1% als inkoop later plaatsvindt. Van de in rekening gebrachte afslag komt een gedeelte gelijk aan 0,5% van de inkoopwaarde ten goede aan het Fonds, het restant aan de Beheerder. Doorlopende kosten Beheervergoedingen De Beheerder zal het Fonds de volgende vergoedingen in rekening brengen: (i) een vaste beheervergoeding van 0,125 per maand over de Netto Vermogenswaarde per de laatste dag van de voorafgaande kalendermaand, per maand achteraf te voldoen. (ii) een prestatievergoeding die per kalenderkwartaal (per de laatste dag daarvan) wordt vastgesteld en in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding komt overeen met 10% van: (a) de stijging van de Netto Vermogenswaarde per Participatie gedurende het betreffende kwartaal; minus Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

20 (b) (c) 1,75% van de Netto Vermogenswaarde per Participatie bij de aanvang van het betreffende kwartaal (de Hurdle ); vermenigvuldigd met het aantal uitstaande Participaties aan het begin van die drie maands periode. Daarbij geldt dat een correctie zal worden gemaakt voor de door het Fonds uitgekeerde dividenden (deze tellen mee bij de bepaling van de hoogte van de prestatievergoeding) en dat de berekende prestatievergoeding niet verschuldigd zal zijn indien de Netto Vermogenswaarde per Participatie op de datum waarop de berekening plaatsvindt lager is dan de High-watermark (de hoogste Netto Vermogenswaarde per Participatie in de voorafgaande twaalf maanden). De reservering voor de prestatievergoeding vindt in de maandelijkse berekening van de Netto Vermogenswaarde plaats. (Dit komt er op jaarbasis op neer dat de prestatievergoeding ongeveer 10% bedraagt van het bedrag waarmee de stijging van de Netto Vermogenswaarde de 7% te boven gaat.) De reservering voor de prestatievergoeding vindt plaats in de maandelijkse berekening van de Netto Vermogenswaarde. De Beheerder is gerechtigd om het percentage van de vaste beheervergoeding en/of de prestatievergoeding aan te passen aan de markt en gewijzigde omstandigheden. Ingeval van een verhoging zal deze pas van kracht worden drie maanden nadat de wijziging bekend is gemaakt aan het adres van de Participanten en op de Website. Gedurende deze periode kunnen Participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Vergoeding Bewaarder De Bewaarder ontvangt van het Fonds voor zijn werkzaamheden als Bewaarder een jaarlijkse vergoeding gelijk aan 0,125% van het fondsvermogen, met een minimum van en een maximum van per jaar (exclusief BTW). Transactiekosten De transactiekosten worden verdisconteerd in de aan- of verkoopkoers en worden dus niet apart ten laste van het resultaat gebracht. Overige kosten in verband met uitvoering beleggingsbeleid Ook de andere kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het beleggingsbeleid (zoals bewaarloon) evenals de kosten van het betaalkantoor worden gedragen door het Fonds. Voor deze kosten zullen marktconforme tarieven worden afgesproken. Overige kosten: maximaal 0,5% Netto Vermogenswaarde De Beheerder zal er naar streven dat de overige kosten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, niet meer dan 0,5% op jaarbasis van de gemiddelde Netto Vermogenswaarde van het Fonds zullen bedragen. Het betreft hier kosten die verband houden met, onder meer: oproepen en houden van participantenvergaderingen; accountantskosten; eventuele kosten voor juridisch en fiscaal advies; de kosten van administratievoering (berekening van de Netto Vermogenswaarde per Participatie en verslaglegging door de Bewaarder; en het bijhouden van het participantenregister). Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 september

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG 2007 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA Mr. R.J. Engels Raad van Toezicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

The Conviction Fund Prospectus (per 1 november 2015) 1. PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in de Europese Unie. Doelstelling Doelstelling

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS Prospectus Per 1 mei 2015

BELEGGINGSFONDS Prospectus Per 1 mei 2015 Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Per 1 mei 2015 Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 mei 2015 Prospectus Beleggingsfonds Hoofbosch per 1 mei 2015 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES... 3 2. STRUCTUUR,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN HET TIGFUND Dit document is de financiële bijsluiter van het TIGfund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring V101105.0.03 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel van het Fonds en de belegger 6 1 Structuur en algemene

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HET OVERLEVINGSFONDS

HET OVERLEVINGSFONDS Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van HET OVERLEVINGSFONDS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Hemmen Thema Overlevingsfonds Het thema van het Fonds is de voorziening in de basisbehoeften

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities Belangrijke informatie Profiel van het Fonds en de belegger 3 5 6 1 Structuur en algemene informatie

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Definities Belangrijke informatie Profiel van het Fonds en van de belegger 3 5 6 1 Structuur en algemene informatie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen small PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie