INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND"

Transcriptie

1 INFORMATIEDOCUMENT

2 INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en is een document van de beheerder van het Fonds: Frog Capital Management B.V. (de Beheerder ). Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het Fonds en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Dit Informatiedocument geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Ook geeft dit Informatiedocument geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden. Meer details vindt u in het prospectus van het Fonds (het Prospectus ). De Beheerder raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. Dit Informatiedocument wordt actueel gehouden. De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ) omdat de vrijstelling van artikel 4 lid 1 onder van de Vrijstellingsregeling Wft van toepassing is. Het Fonds en de Beheerder staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (de AFM ), hetgeen betekent dat de AFM ook geen toezicht uitoefent op de inhoud van dit Informatiedocument. Omdat de Beheerder de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en de daarop gebaseerde overige regelgeving ten aanzien van beleggingsinstellingen. Dat geldt ook ten aanzien van dit Informatiedocument. A. KORTE WEERGAVE VAN HET FONDS Structuur: fonds voor gemene rekening Het Fonds is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening. Beleggen in het Fonds geschiedt door middel van uitgifte van deelnemingsrechten in het Fonds ( Participaties ). De Participaties vormen het risicodragend vermogen van het Fonds. De houders van de Participaties worden aangeduid als: de Participanten. Minimum participatiebedrag Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is (te vermeerderen met toetredingskosten van 1%). Vervolgstortingen dienen minimaal te bedragen. Beheerder De beheerder van het Fonds is: Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat CA Soest Telefoon: Website: 1

3 Oprichtingsdatum Fonds en lidstaat statutaire zetel Beheerder Het Fonds is opgericht op 21 juni 2010 voor onbepaalde tijd. De Beheerder is statutair gevestigd in Nederland. Bewaarder De bewaarder van het Fonds is Stichting Bewaarder Frog Fund (de Bewaarder ). De Bewaarder is, ten behoeve van de Participanten, juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds. De activa van het Fonds worden door de Bewaarder gescheiden gehouden van het vermogen van de Bewaarder. De Bewaarder dient de belangen van de Participanten te behartigen. Hiertoe controleert zij of de Beheerder het beleggingsbeleid uitvoert conform hetgeen daarover in het Prospectus is bepaald. Daarnaast ziet zij er op toe dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen. Tevens wordt gecontroleerd of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. Accountant KPMG Accountants N.V. is de externe accountant van het Fonds. B. BELEGGINGSGEGEVENS Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar een zo stabiel mogelijk gemiddeld rendement (na kosten) van 20% per jaar, ongeacht de richting van de markt. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van de Beheerder is erop gericht om rendementskansen te benutten in verschillende segmenten van de financiële markten. Hij heeft daarbij een grote handelingsvrijheid. Zo kan de Beheerder ervoor kiezen om zowel long- als shortposities aan te gaan. De Beheerder kan daarbij wereldwijd opereren en heeft daarnaast de mogelijkheid om een breed scala aan financiële instrumenten te gebruiken om de gearticuleerde beleggingsdoelstelling te realiseren. De financiële instrumenten waarvan gebruik gemaakt kan worden zijn onder meer: aandelen, opties, obligaties, warrants en futures. Het Fonds kent geen regionale beperkingen. Het zal zich primair richten op liquide financiële instrumenten. Beleggingsstijl In beginsel past de Beheerder drie basisstrategieën toe: trading, trend en value. Deze strategieën kunnen gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden. De verschillende fases waarin de financiële markten zich bevinden zijn bepalend voor het in meer of mindere mate toepassen van een strategie, er wordt niet een bepaalde onderlinge verhouding van de strategieën nagestreefd. Elke strategie heeft zijn eigen tijdshorizon, kapitaalsbeslag en liquiditeitskenmerken. Door gebruik te maken van verschillende strategieën in verschillende stadia van de markt denkt de Beheerder over een langere periode goede risico gewogen rendementen te kunnen behalen. Het fonds kent geen beleggingsdwang, de Beheerder kan besluiten om tot 100% van het fondsvermogen voor korte of langere in de vorm van liquiditeiten aan te houden. 2

4 Trading Met behulp van kwantitatieve en technische analyse worden aandelen geselecteerd waarin voor een zeer korte periode (van enkele minuten tot een paar dagen) long- of short posities worden ingenomen Trend Aan de hand van een aantal kwantitatieve en technische indicatoren worden aandelen en futures op indices geselecteerd waarbij een opwaartse of neerwaartse trend wordt geconstateerd waarvan wordt verwacht dat die zich enige tijd (een aantal dagen tot een aantal maanden) voort zal zetten. Value Met gebruikmaking van verschillende modellen voor fundamentele analyse selecteert de Beheerder de aandelen die in dergelijke situaties het meeste kans bieden op een substantiële waardevermeerdering- of vermindering en neemt daarin vervolgens een long- of shortpositie. Daar waar mogelijk worden derivaten gebruikt om risico s te beperken of het rendement te verbeteren. Posities worden in beginsel voor een langere periode ingenomen. Wat zijn de financiële risico s van het Fonds Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie, stijging van grondstofprijzen, deflatie, natuurrampen of oorlog. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. De waarde van een Participatie in het Fonds kan fluctueren. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Algemene risico s De volgende algemene risico s kunnen van invloed zijn op de resultaten en het vermogen van het Fonds: het inflatierisico: het risico dat de koopkracht van de belegde gelden kan afnemen in geval van geldontwaarding het rendementsrisico: het risico dat de beleggingen van het Fonds niet het beoogde rendement op zullen leveren; het risico van (fiscale) rechtswijzigingen: dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere (Nederlandse of buitenlandse) wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op (de inkomsten of de transactiekosten van) het Fonds en/of op haar Participanten. 3

5 Specifieke risico s Daarnaast bestaan de volgende specifieke risico s: het koersrisico: door koersschommelingen van de onderliggende beleggingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds; het concentratierisico: omdat er geïnvesteerd zal worden in ongeveer 10 tot 20 ondernemingen kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Het rendement van het Fonds kan significant afwijken van wereldwijde aandelenindices, zowel in positieve als in negatieve zin; het short positie risico: Het Fonds zal er voor zorg dragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities staat door middel van het lenen van aandelen. Het Fonds geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten. Deze bepalen het maximum waarvoor short posities aangegaan kunnen worden. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot ongeveer het bedrag van de investering. het risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht: er bestaat geen garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt; het valutarisico: het Fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro s kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken; het derivatenrisico: het Fonds zal gebruik kunnen maken van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde derivaten ter beperking van valutarisico s. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds; het risico van afhankelijkheid van één bepaalde persoon: het Fonds is voor het beheer van haar portefeuille en de uitvoering van haar overige taken sterk afhankelijk van de heer F. Forger. Ingeval deze, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat is om activiteiten ten behoeve van het Fonds te verrichten zou dat ongunstige gevolgen voor het Fonds kunnen hebben; het risico van beperkte inkoopmogelijkheid: het Fonds is in beginsel slechts één keer per maand, op een Transactiedag, gehouden om Participaties in te kopen, waarbij geldt dat de Beheerder onder bepaalde omstandigheden gerechtigd is inkoop op te schorten of inkoopverzoeken slechts gedeeltelijk te honoreren; het tegenpartijrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen; het afwikkelingsrisico: dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig, of niet zoals verwacht plaatsvindt; het risico van verlies van in bewaring gegeven activa: in geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa; het fondsstructuur risico: het risico dat het Fonds aangemerkt zal kunnen worden als een maatschap, omdat hierover geen duidelijke rechtspraak bestaat. De Beheerder raadt u aan ook kennis te nemen van de uitgebreide risicobeschrijving in het Prospectus. 4

6 Risico dat u uw inleg niet geheel terugkrijgt als u binnen een jaar weer uitstapt Het risico dat u als u binnen een jaar weer uitstapt minder terug krijgt dan et ingelegde bedrag is zeer groot. De volatiliteit van een belegging in het Fonds is (op basis van de gegevens vermeld in de Leidraad risicoprofielen van de AFM van november 2010) [x]% UITREKENEN. ZIE PAGINA BIJGEVOEGDE LEIDRAAD] Beleggingsresultaten Omdat het Fonds korter dan één jaar bestaat, is in dit Informatiedocument nog geen staafdiagram met gerealiseerde beleggingsresultaten opgenomen. C. BEDRIJFSINFORMATIE Belastingregime Het Fonds Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting De Participaties in het Fonds kunnen slechts worden overgedragen aan het Fonds en aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn. Mede op grond hiervan wordt het Fonds als fiscaal transparant aangemerkt. Het Fonds is daardoor niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting Eventuele uitkeringen door het Fonds zijn niet onderworpen aan inhouding van Nederlandse dividendbelasting. Op dividendopbrengsten die door het Fonds zijn ontvangen uit Nederlandse beleggingen wordt dividendbelasting ingehouden. Op opbrengsten van het Fonds uit buitenlandse beleggingen kan in het desbetreffende land (bron)belasting zijn ingehouden/afgedragen. De fiscale transparantie van het Fonds heeft tot gevolg dat ingehouden dividendbelasting en bronheffingen, niet voor terugvordering of verrekening door het Fonds in aanmerking kunnen komen. Het Fonds kan geen beroep doen op belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten. In beginsel zou een Participant, afhankelijk van de individuele situatie en het vestigingsland van het fonds waarin belegd wordt, mogelijk aanspraak kunnen maken op toepassing van een belastingverdrag c.q. verrekening van bronheffingen. De kosten van het bijhouden van een administratie die dit mogelijk maakt wegen echter niet op tegen de opbrengsten van een dergelijke (naar verwachting beperkte) individuele terugvorderingmogelijkheid. Daarom wordt terugvordering niet gefaciliteerd en bevat de jaaropgave aan de Participanten geen gegevens over ingehouden bronbelasting. In Nederland wonende of gevestigde Participanten Een particuliere Participant is in het algemeen onderworpen aan de heffing van inkomstenbelasting naar een fictief rendement van 4% ongeacht het daadwerkelijk gerealiseerde inkomen tegen een tarief van 30%. Vennootschapsbelastingplichtige Participanten worden belast over alle inkomen uit en vermogenswinsten behaald met de Participaties. De fiscale behandeling van de beleggingen van het Fonds zal mede afhankelijk zijn van de fiscale wetgeving van de landen waarin beleggingen zullen worden aangehouden. De Beheerder raadt u aan om ook kennis te nemen van de uitgebreide fiscale beschrijven in het Prospectus. 5

7 Belastingadviseur Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels, kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. Kostenratio (TER) De kostenratio (de verhouding van de kosten van het Fonds in een jaar tot de gemiddelde netto vermogenswaarde in dat jaar) bedraagt naar verwachting maximaal 4,2% bij een fondsomvang van 2,5 miljoen, 3,1% bij een fondsomvang van 5 miljoen en 2,55% bij een fondsomvang van 10 miljoen, plus de eventueel verschuldigde prestatievergoeding. Bij de berekening hiervan zijn de transactiekostenkosten en de aan Participanten in rekening gebrachte toe- en uittredingskosten buiten beschouwing gebleven. Wat zijn de kosten? De onderstaande kosten worden in rekening gebracht: Aan toe- of uittredende Participanten Kosten van toetreden Het totaal van de door de Participant bij uitgifte van Participaties te betalen kostenopslag (aan het Fonds) en entreevergoeding (aan de Beheerder) is maximaal 1% van het bedrag waarvoor de Participant wenst deel te nemen in het Fonds. Deze kosten vormen geen onderdeel van de kostenratio. Kosten van uittreden De door de Participant bij inkoop van Participaties te betalen kostenafslag (aan het Fonds) en uittredingsvergoeding (aan de Beheerder) is in totaal maximaal 1% van de waarde van de Participaties die ter inkoop worden aangeboden Deze kosten vormen geen onderdeel van de kostenratio. Aan het Fonds Beheerkosten De Beheerder zal het Fonds de volgende vergoedingen in rekening brengen: a. een vaste beheervergoeding van 0,167% per maand over de Netto Vermogenswaarde van het Fonds per de laatste dag van de betreffende kalendermaand (circa 2% op jaarbasis), per maand achteraf te voldoen. b. een prestatievergoeding die per kalenderkwartaal per Participatie in een serie wordt vastgesteld. De vergoeding komt overeen met 20% van de stijging van de Netto Vermogenswaarde van die Participatie in het betreffende kwartaal. De prestatievergoeding wordt uitgekeerd tegelijk met de resterende waardevermeerdering (80%) aan de betreffende Participanten (de winstuitkering ). Daarbij geldt dat de berekende prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Netto Vermogenswaarde van een Participatie in een bepaalde serie per de laatste dag van het verstreken kalenderkwartaal hoger is dan de High-Watermark (de in het verleden bereikte hoogste Netto Vermogenswaarde van die serie). 6

8 Om onevenwichtigheden voor individuele Participanten of de Beheerder te beperken wordt de prestatievergoeding door de Administrateur berekend volgens een bepaalde methode die er voor zorgt dat, ongeacht de datum van uitgifte of inkoop van Participaties de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht over de werkelijke waardestijging van een Participatie. Transactiekosten bij uitvoering beleggingsbeleid De transactiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van het beleggingsbeleid worden gedragen door het Fonds. Voor deze kosten zullen marktconforme tarieven worden afgesproken. Retourprovisie De Beheerder, bestuurders van de Beheerder en gelieerde partijen ontvangen geen retourprovisies of andere vergoedingen. D. COMMERCIËLE INFORMATIE Vaststelling waarde Participaties De Beheerder stelt per de eerste kalenderdag van iedere maand de netto vermogenswaarde van de Participaties vast. Deze waardes kunt u vinden op de website Instappen in en uitstappen uit het Fonds U kunt maandelijks (per de eerste kalenderdag van de maand) in het Fonds stappen. De kosten van toetreding bedragen 1% over het ingelegde bedrag Uittreding is maandelijks mogelijk (per de eerste kalenderdag van de maand). De kosten van uittreden bedragen 1% over het bedrag waarvoor wordt uitgetreden. 7

9 Uitkeringen aan Participanten Het Fonds zal na afloop van een kalenderkwartaal uit de over dat kwartaal over een Participatie gerealiseerde waardevermeerdering een bedrag aan de betreffende Participant uitkeren aan de gelijk is aan vier maal het bedrag van de prestatievergoeding die de Beheerder met betrekking tot die Participatie ontvangt.. Dit komt neer op 80% van de waardevermeerdering van een Participatie waarover recht bestaat op een prestatievergoeding. De High Watermark van de betreffende serie zal net de uitkering aan de Participanten worden verminderd. Als het per Participant uit te keren bedrag gering is in verhouding tot de met uitkering gemoeide kosten kan de Beheerder besluiten om de waardevermeerdering niet uit te keren, in welk geval ook de prestatievergoeding niet uitgekeerd zal worden. E. AANVULLENDE INFORMATIE Prospectus en (half)jaarrekeningen van het Fonds, verdere informatie Het Prospectus is kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij de Beheerder en te downloaden van de website: Voor Participanten zijn de jaarverslagen van het Fonds toegankelijk via de Website. Contact Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot: Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat CA Soest Telefoon: Website: Actualisatie Dit Informatiedocument is bijgewerkt tot 15 januari

10 2 CAPITAL MANAGEMENT B.V. Van Weedestraat CA Soest T E

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie