Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

2 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat AN Den Haag Bewaarder : Stichting Bewaarbedrijf Hermes II Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal AE Amsterdam Accountant : KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Datum van oprichting : 5 november 2009 i

3 Inhoudsopgave Profiel 1 Kerncijfers 3 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 8 kasstroomoverzicht Overige gegevens 15 ii

4 Profiel Structuur Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft er naar om een rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat hoger is dan het gemiddelde van de rendementen van de J.P. Morgan (EMU) Government Bond index en de FTSE Euro Corporate Bond Values (gemeten over dezelfde periode). Beleggingsbeleid Het fonds tracht deze doelstelling te bereiken door het fondsvermogen gespreid te beleggen in (al dan niet beursgenoteerde) bedrijfs- of overheidsobligaties of in beleggingsfondsen die in dergelijke obligaties beleggen. Maximaal 25% van de beleggingen zal (direct of via beleggingsfondsen) mogen bestaan uit obligaties in andere valuta dan de euro. Het fonds heeft een open-end karakter. Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het fonds. Ingeval van rechtstreekse deelname geldt een minimum deelnamebedrag van 5,000. Vervolgstortingen dienen minimaal 1,000 te bedragen. De participanten in het fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het fonds. Het door de participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van Participaties Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op de transactiedag. 1

5 Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het halfjaarverslag van het fonds is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen voor de Halfjaarverslaggeving en de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. Het laatst beschikbare prospectus dateert van 20 januari 2011, deze is verkrijgbaar via website Financiële bijsluiter Voor het fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website Transparantie Het fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. Op de website (www.shfm.nl) is meer actuele informatie beschikbaar. De beheerder van het Fonds, Safe Harbour Fund Management B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het fonds. 2

6 Kerncijfers (in duizenden euro s) 30/6/ /12/ /6/2010 Fondsvermogen (* EUR 1,000) 15,170 23,427 21,558 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 14,744 22,712 20,574 Intrinsieke waarde per participatie 1) 1, , , Total expense ratio 0.34% 0.65% 0.39% Total turnover ratio 72.76% 5.97% -6.88% Resultaat (90) ) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het halfjaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie 6/30/ /31/ /6/2010 Beleggingsresultaat -0.24% 3.14% 4.79% waarvan: Inkomsten 0.61% 4.84% -0.11% Waardeveranderingen -0.68% -0.81% -0.14% Kosten -0.17% -0.89% 0.02% Benchmarks: 50 % staatsleningen JPMorgan EMU Government Bond Index 50 % bedrijfsobligaties FTSE Euro Corporate Bond Values 1.77% -2.73% 2.83% 3

7 Halfjaarrekening Fundament Bond Fund over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni

8 Balans per 30 juni 2011 (* EUR 1,000) Referentie Activa Beleggingen 1 Obligatiefondsen 14,843 22,504 Totaal Beleggingen 14,843 22,504 Vorderingen 2 Overige vorderingen Totaal vorderingen Overige activa 3 Immateriële vast activa 6 7 Liquide middelen Totaal overige activa Totaal activa 15,207 23,573 Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal 14,812 22,978 Algemene reserve 443 (7) Wettelijke reserve oprichtingskosten 6 7 Onverdeeld resultaat lopend boekjaar (90) 449 Totaal fondsvermogen 15,170 23,427 Kortlopende schulden 5 Overige schulden Totaal kortlopende schulden Totaal passiva 15,207 23,573 5

9 Winst- en verliesrekening over de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1,000) BATEN Referentie / / Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Interest 5 34 Overige opbrengsten Waardeveranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen (140) - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (115) 485 (255) 485 Totaal bedrijfsopbrengsten (16) 873 LASTEN Beheerkosten Administratiekosten Overige kosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat (90) 817 6

10 Kasstroomoverzicht over de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1,000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten / / Netto resultaat (90) 817 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 115 (485) Aankopen van beleggingen (8,008) (20,441) Kostprijs verkopen van beleggingen 15,554 - Mutatie vorderingen 13 (70) Mutatie Immateriële vaste activa 1 (8) Mutatie kortlopende schulden (111) 4,312 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 7,474 (15,876) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties ,084 Betaald bij inkoop participaties (9,068) (343) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (8,166) 20,741 Netto kasstroom (691) 4,865 Mutatie geldmiddelen (691) 4,865 Totaal geldmiddelen begin van de periode Totaal geldmiddelen eind van de periode 246 4,865 7

11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Fundament Bond Fund (het Fonds) is opgericht op 5 november Het Fonds is een openend beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat bij het Fonds maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. De verslagperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 30 juni De verslagperiode van de vergelijkende cijfers loopt van 5 november tot en met 30 juni. Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder van het Fonds is Safe Harbour Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag. Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarbedrijf Hermes II, gevestigd te Amersfoort. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit halfjaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de halfjaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het halfjaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Beleggingen De onder beleggingen opgenomen trackers op obligatiefondsen worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de slotkoers op de beurs. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagperiode gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheervergoeding en 8

12 overige kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 9

13 Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het Fonds belegt per 30 juni 2011 uitsluitend in trackers op beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfs- en overheidsobligaties. Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Obligatiefondsen Stand begin van de verslagperiode 22,504 - Aankopen 8,008 28,933 Kostprijs verkopen (15,554) (6,268) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (115) (161) Stand eind van de verslagperiode 14,843 22,504 De turnover ratio van de beleggingen bedroeg in 2011: 72,76%. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is beperkt doordat het fonds uitsluitend in (trackers op) indices belegd. Het Fonds belegt slechts in 10 indices variërend van een belang van 3,3% tot een belang van 14,6% van de beleggingsportfeuille. De verdeling van de beleggingen boven de 5% is als volgt: % van totale portefeuille Ishares Euro Corporate Bonds 14.6% Ishares BC Euro Treasury Bonds 14.6% Lyxor ETF Euro Corporate Bonds 12.9% Ishares BC Euro Bonds ex financials 12.8% Ishares Euro Covered Bonds 12.1% Ishares BG Euro Government Bonds 8.9% Ishares Euro Government Bonds % Ishares Ebrexx Government Bonds % De verdeling publieke en private sector is als volgt: Bedrijfsobligaties 7,683 14,131 Overheidsobligaties 7,160 8,373 14,843 22,504 10

14 2 Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen interest 2 5 Nog te ontvangen dividenden Overige activa Overige activa bestaat uit de post liquide middelen en de immateriële vaste activa. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. De immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde oprichtingskosten. Deze kosten hebben onder andere betrekking op kosten van adviseurs en kosten prospectus en dergelijke. De oprichtingskosten zijn geactiveerd en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven. Voor de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 22,978 - Geplaatst gedurende de verslagperiode ,522 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (9,068) (5,544) Stand eind verslagperiode 14,812 22,978 Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (7) - Toevoeging/ (onttrekking) wettelijke reserve oprichtingskosten 1 (7) Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar 449 Stand eind verslagperiode 443 (7) 11

15 Wettelijke reserve oprichtingskosten Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 7 - Vrijval/ Geactiveerde oprichtingskosten gedurende verslagperiode (1) 7 Stand eind verslagperiode 6 7 Onderverdeeld resultaat lopend boekjaar Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Onttrekking saldo ten gunste van algemene reserve (449) Toevoeging resultaat (90) 449 Stand eind verslagperiode (90) 449 Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 22,712 - Geplaatst gedurende verslagperiode ,960 Ingenomen gedurende verslagperiode (8,846) (5,248) Stand eind verslagperiode 14,744 22,712 Totaal fondsvermogen Fondsvermogen (* EUR 1,000) 15,170 23,427 Aantal uitstaande participaties 14,744 22,712 Intrinsieke waarde per participatie 1) 1, , ) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. 5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Vooruitontvangen bedragen uit hoofde van intredingen Beheerkosten 5 7 Accountantskosten Overige kosten De overige schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen toezichts- en bewaarkosten. 12

16 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Dividenden De dividenden vloeien voort uit trackers op obligatiefondsen die beleggen in individuele obligaties. De betreffende interest wordt uitgekeerd als dividend. 7 Overige opbrengsten De overige opbrengsten bestaan uit transactievergoedingen. De opbrengst transactievergoeding betreffen transactiekosten welke bij de participanten in rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aan- en verkopen. Participaties worden uitgegeven en ingekocht tegen de geldende intrinsieke waarde per participatie plus een opslag van 0,10% in geval van netto instroom in het Fonds en tegen de geldende intrinsieke waarde per participatie minus een afslag van 0,25% in geval van netto uitstroom. 8 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van EUR 24,149 aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen. 9 Bedrijfslasten Beheerkosten / / Beheerkosten Overige kosten Administratiekosten Accountantskosten 8 7 Bewaarloon 2 3 Kosten toezichthouder 3 2 Overige kosten Totaal

17 Total Expense Ratio In de prospectus staat vermeld dat de TER bij een vermogen van 30 miljoen 0,544% bedraagt. In de volgende staat is de vergelijking tussen het budget en de werkelijke expense ratio opgenomen. Bedrijfslasten Budget / / Beheerkosten 0.38% 0.18% 0.20% Administratiekosten 0.10% 0.05% 0.08% Overige kosten 0.07% 0.11% 0.11% Totaal 0.55% 0.34% 0.39% Beheerkosten De beheervergoeding bedraagt 0,03% per maand, berekend over de Netto Vermogenswaarde per de laatste dag van de voorafgaande kalendermaand, per maand achteraf te voldoen. Overige kosten De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op bankkosten, licentiekosten, de kosten voor accountant en fiscaal adviseurs worden voor zover mogelijk jaarlijks overeengekomen. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Marketing- en distributiekosten worden op geen enkele manier doorberekend aan het Fonds, maar komen ten laste van de beheerder Gelieerde partijen Van gelieerde partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het fonds en partijen die invloed kunnen uitoefenen. Respectievelijk de beheerder, bewaarder en de adminstrateur zijn gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven.verdere uitwerking van de aard en omvang is opgenomen onder de toelichting van de bedrijfslasten Er hebben zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan dan op niet zakelijke grondslag. Personeel Het Fonds had gedurende de verslaggevingsperiode geen personeel in dienst. Den Haag, 31 Augustus 2011 Beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. 14

18 Overige gegevens Accountantscontrole Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast. Persoonlijke belangen directie van de beheerder De directieleden van de Beheerder hadden per 30 juni 2011 geen persoonlijk belang in (de beleggingen van) het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 15

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013)

The Conviction Fund. JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) The Conviction Fund JAARVERSLAG 2012 (12 april 2013) PROFIEL BELEGGIN ELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid The Conviction Fund ( het fonds ), belegt hoofdzakelijk in aandelen in ontwikkelde markten. Doelstelling

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie