PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK"

Transcriptie

1 Management accounting control Een casus PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK Veel organisaties realiseren een steeds groter deel van hun omzet met projecten. Maar al te vaak leveren deze projecten niet zo veel op als verwacht. De reden hiervoor: onvoldoende projectbeheersing. De auteur legt uit waarom het beheer van projecten vaak gebrekkig is en geeft tips over hoe het beter kan. DOOR WOUTER MUL De werkelijke resultaten van projecten halen het vaak niet bij de verwachtingen die bedrijven er van tevoren van hadden. Deze negatieve afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door onvoldoende projectbeheersing. In de PE-cursus Projectbeheersing, die bij dit artikel hoort, worden de achterliggende oorzaken van dergelijke afwijkingen geanalyseerd op basis van een realistische casus (in verband met privacyoverwegingen geanonimiseerd). Deze casus behelst de volgende situatie. Binnen een grote internationale bouwonderneming wordt een steeds groter deel van de omzet gerealiseerd met projecten. Het concern bestaat uit drie divisies, die zich richten op drie disciplines: bouw, vastgoed en infrastructuur. De divisie Infra bestaat uit drie businessunits, die oplossingen zoeken voor weg-, water- en railinfrastructuur. Iedere businessunit bestaat uit businesslines. De businessline Elektro is gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen voor elektrische installaties. Elektro heeft een functionele organisatiestructuur en bestaat uit een verkoop-, realisatie- en onderhoudsafdeling. Voor een groot aantal projecten binnen Elektro blijkt er een negatieve afwijking tussen de verwachte en gerealiseerde projectresultaten te ontstaan. Bij de analyse van deze afwijkingen en hun oorzaken worden de volgende onderzoeksvragen gesteld en beantwoord: Bij dit artikel hoort de online cursus Projectbeheersing bij Elektro. Met deze cursus kunt u punten behalen in het kader van uw Permanente Educatie (PE). Ter kennismaking kunt u de cursus Best in finance gratis volgen en uw eerste studiepunten behalen. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle cursussen op ~ Aan welke criteria dient de projectbeheersing te voldoen? ~ Voldoet het projectmanagement bij Elektro aan die criteria voor een goede projectbeheersing? En waardoor worden de afwijkingen van de standaard veroorzaakt? ~ Welke mogelijkheden zijn er om de oorzaken van de tekortkomingen in de projectbeheersing weg te nemen en welke oplossing heeft de voorkeur? ~ Hoe kan de gekozen oplossing het beste worden geïmplementeerd? Voor een succesvolle invoering van deze verbeteringen is een gedragsverandering noodzakelijk Projectbeheersing In de afgelopen decennia zijn er veel projectmanagementmethoden ontwikkeld. Belangrijke beheersaspecten die in bijna alle projectmethoden worden weergegeven zijn: tijd, geld, kwaliteit en organisatie. Voor de beheersing van projecten is het belangrijk dat er voortgangsbewaking plaatsvindt op deze vier aspecten. Ook moet over de voortgang gerapporteerd worden, in de vorm van formele en informele managementinformatie. Tijd. Het doel van het beheersaspect tijd is om ervoor te zorgen dat projectactiviteiten en het projectresultaat tijdig worden gerealiseerd. Om een goede planning te kunnen opstellen, dient het project gestructureerd te worden in activiteiten en werkpakketten. Op basis van de doorlooptijd per werkpak- 12 OKTOBER 2012

2 ket en de afhankelijkheden tussen de werkpakketten, kan de doorlooptijd van het project worden vastgesteld. Tijdens de uitvoering van het project dient de planning bewaakt te worden. Na afronding van het project behoort de planning te worden geëvalueerd. Kwaliteit. Kwaliteit wordt in ISO 9000:2005 gedefinieerd als de mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan behoeften of verwachtingen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn. Uit deze Geld. Bij het beheersaspect geld gaat het om het behalen van de gewenste projectmarge, het binnen budget blijven van de kosten, het realiseren van de geplande opbrengst en het inschatten van de projectrisico s. De kosten worden gedurende het project bewaakt via het vergelijken van de werkelijke kosten met de gebudgetteerde kosten, het inschatten van de nog te verwachten kosten en het daarover rapporteren aan het management. Ook hier moet worden geëvalueerd om leerpunten te identificeren voor toekomstige projecten. De PE-cursus waar dit artikel een voorproef van geeft, behandelt het onderwerp projectbeheersing. Het toepassen van de projectbeheersingstheorie in de praktijk blijkt steeds weer moeilijk. Veel organisaties hebben te maken met projecten die langer duren dan gepland en waarin de kosten worden overschreden. In deze cursus wordt aan de hand van een casus bij een bouwonderneming weergegeven hoe een goede projectbeheersing de (financiële) resultaten van een project kan verbeteren. OKTOBER

3 Beheersaspect Tekortkoming projectbeheersing Impact op kosten Oorzaak tekortkoming Tijd ~ Ontbreken van een voortgangsrapportage ~ Ontbreken van een productieregeling ~ Versnellingsmaatregelen ~ Inhuur derden ~ Ontbreken van projectevaluaties Geld ~ Niet uitvoeren van nacalculaties ~ Gebruik van onjuiste norm bij bepaling van de kostprijs Kwaliteit Organisatie ~ Geen aandacht voor risicomanagement ~ Niet in rekening brengen van meerwerk ~ Ontbreken financiële projectrapportage ~ Fouten in het technisch ontwerp ~ Ontbreken van ingangscontrole op documenten ~ Optreden risico zonder dat beheersmaatregelen zijn genomen ~ Meerwerkkosten worden niet betaald door de klant ~ Niet beheersen/sturen van kosten ~ Extra of andere materialen benodigd ~ Extra uren nodig om het product aan de klantwensen te laten voldoen ~ Extra of andere materialen benodigd ~ Extra uren nodig om het product aan de klantwensen te laten voldoen ~ Ontbreken van projectevaluaties ~ Slechte communicatie en ontbreken overlegstructuur ~ Inefficiënt werken als gevolg van zoektijd en het gebruik van verkeerde uitgangspunten ~ Historisch gegroeid ~ Onduidelijkheid over de aard van kosten ~ Onvoldoende kennis van verkoop ~ Vertrouwen op kwaliteit collega s Tabel 1 Samenvatting oorzaken kostenoverschrijding definitie blijkt dat kwaliteit een relatief begrip is. Dit betekent dat aan het begin van het project kwaliteitscriteria moeten worden opgesteld en dat moet worden bepaald hoe die kwaliteitseisen getoetst worden (bijvoorbeeld via acceptatiecriteria). Organisatie. Organisatiebeheersing heeft betrekking op het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de communicatie tussen belanghebbenden in het project. De eerste stap voor het beheersen van de organisatie is vaststellen welke projectorganisatie, mensen en middelen nodig zijn. Vervolgens worden de rollen, verantwoordelijkheden, raakvlakken, gezagsniveaus en procedures binnen het project vastgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijke rapportage-, overleg- en beslisstructuur wordt vastgelegd. Het is belangrijk dat de projectverantwoordelijken adequate informatie verkrijgen en verstrekken op de vier beheersaspecten. Het doel van deze managementinformatie is het ondersteunen van de oordeelsvorming en de daarop te baseren besluitvorming. De beheersing van de kwaliteit van de managementinformatie kan worden gewaarborgd door het goed inrichten van de administratieve organisatie. Projectmanagement Elektro De kwaliteit van het personeel, de productiemiddelen en de werkmethoden zijn belangrijk voor de preventieve beheersing van het eindresultaat van een project. Daarbij is het belangrijk dat zo veel mogelijk naar standaarden wordt gestreefd. Binnen Elektro zijn deze standaarden vastgelegd in het internationale projectmanagementhandboek. Ieder project binnen Elektro wordt daarom voor aanvang geclassificeerd om te bepalen wat het risicoprofiel is. Het risicoprofiel is afhankelijk van de complexiteit van de technische oplossing, het projectvolume en de contractuele voorwaarden. Afhankelijk van de projectclassificatie wordt de inrichting van de projectbeheersing bepaald, die bestaat uit 14 OKTOBER 2012

4 modules die aansluiten bij de projectfases (verkoop, realisatie en onderhoud). Per fase is per projectcategorie aangegeven welke modules van de projectmanagementmethode moeten worden uitgevoerd, waarbij geldt dat naarmate het project complexer wordt, er meer modules van toepassing zijn. Iedere module bestaat uit een omschrijving van de projectfase, de belangrijkste aandachtspunten in deze fase, de rapportageverplichtingen en sjablonen. Naast de voorschriften voor de inrichting van een project wordt ook veel aandacht besteed aan training en opleiding van projectmanagers. Deze inrichting van projecten bij Elektro sluit grotendeels aan bij de bekende aandachtspunten uit de projectmanagementliteratuur. Maar er zijn verschillen in de specifieke invulling van de beheersaspecten. Ten eerste valt op dat Elektro arbo en milieu opneemt als aanvullende projectbeheersaspecten. Daarnaast zijn er twee elementen uit de projectmanagementliteratuur waar Elektro extra aandacht aan besteedt: projectcertificering en contractmanagement. Analyse projectbeheersing Elektro Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de afwijkingen tussen de verwachte en gerealiseerde projectresultaten is een dossieronderzoek uitgevoerd en zijn interviews afgenomen. Uit het dossieronderzoek kwam naar voren dat de financiële resultaten lager zijn dan begroot en dat er geen projectevaluaties worden uitgevoerd. Door middel van de diepte-interviews zijn de oorzaken van de tekortkomingen in de projectbeheersing vastgesteld. De projecten van Elektro kenmerken zich door een korte doorlooptijd en lage marges. Als gevolg hiervan dienen alle stappen in een project in één keer goed te worden uitgevoerd, omdat er geen tijd en geld zijn gebudgetteerd om te corrigeren die gedurende de uitvoering ontstaan. Tekortkomingen in de projectbeheersing ontstaan bij Elektro in zowel de verkoop- en realisatiefase als in de evaluatiefase. In de verkoopfase ontstaan er met betrekking tot het ontwerp, de kostprijs en de inschatting van de risico s. In aanvulling daarop ontstaan tijdens de realisatiefase als gevolg van een beperkte communicatie, het ontbreken van stuurinformatie en het niet uitvoeren van controles op de juistheid van ontvangen documentatie. Ten slotte worden er geen projectevaluaties uitgevoerd. Op basis van het onderzoek kan worden gesteld dat de belangrijkste oorzaken voor kostenoverschrijdingen bij Elektro ontstaan in de verkoopfase. Deze tekortkomingen komen vervolgens niet aan het licht tijdens de overdracht van verkoop aan realisatie en worden zelfs versterkt tijdens de projectuitvoering. Doordat bovendien geen projectevaluaties worden uitgevoerd, ontbreekt het inzicht in verbeterpunten en wordt niet geleerd van de gemaakte. In tabel 1 staat een samenvatting van de tekortkomingen per beheersaspect, de impact die deze tekortkoming heeft op de kostenoverschrijding en de reden voor het ontstaan van de tekortkoming. Verbetervoorstellen Om de tekortkomingen in de projectbeheersing weg te nemen, is een groot aantal verbetervoorstellen gedefinieerd (zie tabel 2). Voor een succesvolle invoering van deze verbeteringen is een gedragsverandering noodzakelijk. Dit is echter niet eenvoudig te realiseren, omdat de oude werkwijze moet worden ingeruild voor een nieuwe, hetgeen veel tijd in beslag neemt. Elektro heeft er daarom voor gekozen de verbeteringen alleen in te voeren voor nieuwe projecten. Door deze gefaseerde invoering wordt voorkomen dat medewerkers het overzicht verliezen. Het management heeft een belangrijke rol Kwaliteit is een relatief begrip in het coachen en stimuleren van medewerkers om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Tijdens de invoering heeft Elektro veel aandacht besteed aan het meten van de voortgang en de communicatie van de resultaten aan de medewerkers. Conclusie In deze casus worden de oorzaken geanalyseerd van tekortkomingen in de projectbeheersing die negatieve afwijkingen veroorzaken tussen de verwachte en gerealiseerde projectresultaten bij de businessunit Elektro. Om een project goed te kunnen beheersen worden in de literatuur de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit en organisatie onderscheiden. Per beheersaspect dient informatie te worden verzameld, vastgelegd en gerapporteerd. De kwaliteit van deze informatie kan worden gewaarborgd door een adequate administratieve organisatie in te richten. Om de kwaliteit van de werkmethoden te beheersen, is het belangrijk dat er standaarden zijn. Binnen Elektro zijn deze standaarden vastgelegd in het projectmanagementhandboek. Tabel 1 geeft per beheersaspect een overzicht van de aangetroffen tekortkomingen in de projectbeheersing. Deze afwijkingen zijn vastgesteld op basis van dossieronderzoek en diepte-interviews. Om de oorzaak van de tekortkoming in de projectbeheersing weg te nemen, zijn verbetervoorstellen gedefinieerd binnen de randvoorwaarden die door het management zijn opgelegd met betrekking tot tijd, geld en de Elektro-projectmanagementmethodiek. Tabel 2 geeft, naast een overzicht van de tekortkomingen in de projectbeheersing, ook de oorzaken van de tekortkoming en verbetervoorstellen weer. De implementatie van de verbetervoorstellen kan worden onderverdeeld in voorbereidende en uitvoerende stappen. In de casus van Elektro is voornamelijk aandacht besteed aan de uitvoering. In de eerste fase van de uitvoering dient het manage- OKTOBER

5 Beheersaspect Tijd Geld Kwaliteit Organisatie Tekortkoming projectbeheersing ~ Ontbreken van een voortgangsrapportage ~ Ontbreken van een productieregeling ~ Ontbreken van projectevaluaties ~ Niet uitvoeren van nacalculaties ~ Geen aandacht voor risicomanagement ~ Niet in rekening brengen van meerwerk ~ Ontbreken financiële projectrapportage ~ Fouten in het technisch ontwerp ~ Ontbreken van ingangscontrole op documenten ~ Ontbreken van projectevaluaties ~ Slechte communicatie en ontbreken overlegstructuur Impact op kosten Oorzaak tekortkoming Verbetervoorstel ~ Versnellingsmaatregelen ~ Inhuur derden ~ Gebruik van onjuiste norm bij bepaling van de kostprijs ~ Optreden risico zonder dat beheersmaatregelen zijn genomen ~ Meerwerkkosten worden niet betaald door de klant ~ Niet beheersen/sturen van kosten ~ Extra of andere materialen benodigd ~ Extra uren nodig om het product aan de klantwensen te laten voldoen ~ Extra of andere materialen benodigd ~ Extra uren nodig om het product aan de klantwensen te laten voldoen ~ Inefficiënt werken als gevolg van zoektijd en het gebruik van verkeerde uitgangspunten ~ Maandelijks projectoverleg met het management aan de hand van voortgangsrapportages ~ Historisch gegroeid ~ Opstellen van een geintegreerde capaciteitsplanning onder verantwoordelijkheid van het bedrijfsbureau ~ Onduidelijkheid over de aard van kosten ~ Onvoldoende kennis van verkoop ~ Vertrouwen op kwaliteit collega s ~ Evaluaties stimuleren ~ Nacalculaties stimuleren ~ Stapsgewijs risicobewustzijn vergroten ~ Vergroten kennis leveringsomvang ~ Maandelijks projectoverleg met het management aan de hand van voortgangsrapportages ~ Controle door engineering op het ontwerp ~ Stimuleren van de controle door informeren over de gevolgen ~ Evaluaties stimuleren ~ Communicatieplan opstellen en uitvoeren Tabel 2 Samenvatting verbetervoorstellen per tekortkoming in de projectbeheersing ment de verandering te communiceren aan de medewerkers. Vervolgens moet het management verantwoordelijkheden delegeren, zodat voor de implementatie van ieder verbeterpunt medewerkers verantwoordelijk zijn. De invoering van de verbeterpunten vindt gefaseerd plaats. De veranderingen worden alleen voor de nieuwe projecten ingevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat de medewerkers te veel in één keer moeten veranderen waardoor ze de hakken in het zand zetten. Bovendien kunnen ze ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Omdat een gedragsverandering veel tijd kost, is het ook belangrijk dat er op korte termijn resultaten worden behaald. Voor Elektro zijn deze quick wins gerealiseerd door vooral de verbeterpunten met betrekking tot het ontwerp en de kostprijs snel te implementeren. Er is hier, zoals altijd, een belangrijke rol weggelegd voor het management en de afdelingshoofden. Zij zullen hun medewerkers moeten stimuleren om volgens de nieuwe wijze te werken en hen moeten coachen tijdens de uitvoering. Wouter Mul is werkzaam als controller bij een internationaal concern. Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder in het Handboek Management Accounting, december OKTOBER 2012

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie