T U S S E N E V A L U A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T U S S E N E V A L U A T I E"

Transcriptie

1 T U S S E N E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Provincie Groningen Afdeling ABJ Mei 2006 Tussenevaluatie proefproject Mediation

2 2 HOOFDSTUK 1. Voorgeschiedenis Inleiding Op 25 januari 2005 heeft uw college besloten om voor een proefperiode van twee jaar mediation in te zetten bij conflicten waarbij de provincie Groningen partij is. Aan het einde van de proefperiode (1 januari 2007) zal worden besloten of mediation een structurele plaats krijgt binnen onze organisatie. Tevens is besloten dat een jaar na de start van het proefproject een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. Thans wordt deze tussenevaluatie (peildatum 15 mei 2006) aan uw college voorgelegd. Onderstaand is in het kort aangegeven wat mediation is en wanneer mediation kan worden ingezet. In hoofdstuk 2 zijn de voorbereidingen ten behoeve van het proefproject mediation beschreven. De procedure van het toetsen of een geschil geschikt is voor mediation is opgenomen in hoofdstuk 3. Tot slot is in hoofdstuk 4 de stand van zaken van het proefproject mediation uitgewerkt. Wat is mediation? Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde, de mediator ofwel bemiddelaar, partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing te komen. Door het inzetten van mediation kunnen conflicten opgelost worden door partijen zelf, zonder dat een formele juridische procedure hoeft te worden doorlopen. Wanneer wordt mediation ingezet? In het Plan van Aanpak implementatie proefproject mediation (oktober 2004) is aangegeven dat bij de provincie in een viertal situaties mediation kan worden ingezet, namelijk wanneer er: 1. een bezwaarschrift is ingediend; 2. een klacht is ingediend; 3. sprake is van een intern conflict ofwel arbeidsgeschil binnen onze organisatie (niet vooraf gegaan door een bezwaarschrift of klacht); 4. een conflict dreigt te ontstaan. Als pilotafdeling fungeren de afdelingen LG (thans afdeling LGW), MV, P&O en RP. Voor deze prioritaire afdelingen zou een zware mediationtoets worden uitgevoerd; voor de overige afdelingen zou een mediationtoets op hoofdlijnen worden gedaan. In praktijk is er echter geen onderscheid in toetsing tussen de prioritaire afdelingen en overige afdelingen en wordt elk bezwaarschrift en elke klacht getoetst aan dezelfde verwijzingscriteria (zie verder hoofdstuk 3).

3 3 Opgemerkt wordt dat een mediation bij een arbeidsgeschil (situatie 3) niet valt onder dit provinciale proefproject mediation maar onder het Project mediation in Noorderlink-verband 1. Dergelijke mediations worden bij deze tussenevaluatie daarom buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt opgemerkt dat bij een dreigend conflict in het bestuurlijke traject (situatie 4) eerst onderzocht dient te worden of het van toegevoegde waarde kan zijn een bestuurlijke bemiddelaar (niet zijnde een mediator) te benaderen die de competenties heeft om dat specifieke dreigende conflict op te lossen. In uitzonderingsgevallen kan worden nagegaan of in de dreigende conflictsituatie mediation kan worden ingezet. De inzet van mediation in dit soort situaties dient beperkt te blijven tot de pilotafdelingen LGW, MV, P&O en RP. Uit vorenstaande volgt dat in het proefproject mediation van de provincie Groningen de nadruk ligt op mediation bij ingediende bezwaarschriften en klachten. HOOFDSTUK 2. Start van het proefproject mediation Het proefproject mediation is feitelijk gestart op 1 februari Er wordt bij het proefproject gewerkt met mediators en procesbegeleiders. Daartoe moesten er voorafgaand aan de start van het project mediators en procesbegeleiders worden aangezocht. Onderstaand een toelichting op de functie en taak van zowel een mediator als een procesbegeleider. Tevens is in dit hoofdstuk de communicatie rondom de start het proefproject mediation uitgewerkt. De mediator De mediator staat los van partijen, is geen partij in het conflict en heeft zelf geen belang bij het resultaat van de mediation. De mediator stelt zich integer, open en onafhankelijk op en stimuleert en begeleidt partijen om tot een gezamenlijk gedragen en voor partijen optimale oplossing te komen. Partijen moeten er daarbij op kunnen vertrouwen dat de mediator een neutrale positie inneemt. Bij het selecteren van de projectmediators heeft de provincie Groningen zoveel mogelijk aangesloten bij de door de provincie Overijssel ontwikkelde kwaliteitseisen betreffende opleiding, ervaring en deskundigheid, te weten: bij voorkeur woonachtig in/of werkzaam in de provincie Groningen; NMI-erkende opleiding met succes afgerond; Ingeschreven in het NMI Register van Mediators; Mediationervaring van tenminste drie mediations; Bereid deel te nemen aan eventuele intervisie en evaluatiebijeenkomsten; Tijdens de projectperiode telkens op korte termijn inzetbaar zijn; Bereid zijn om in co-mediation op te treden; Aantoonbare ervaring hebben met de bijzondere aspecten van het openbaar bestuur in het algemeen en het bestuursrecht in het bijzonder; 1 Het Project mediation in Noorderlink-verband is per 1 januari 2005 gestart. Dit project heeft alleen betrekking op mediation bij arbeidsgeschillen en biedt de mogelijkheid tot inzet van mediators die uit een bij Noorderlink aangesloten organisatie afkomstig zijn. Gedurende de pilotfase van twee jaar wordt het principe van gesloten beurzen gehanteerd met betrekking tot de kosten van de inzet van Noorderlink-mediators.

4 4 Voldoende kennis hebben van het betreffende beleidsterrein waarop mediation wordt toegepast. Mede op basis van de ervaring van de provincie Overijssel heeft bij de selectie de nadruk gelegen op het zijn van ervaringsdeskundige vanuit het openbaar bestuur en/of het voldoende kennis hebben van het betreffende beleidsterrein waarop mediation wordt toegepast. Gezien het aantal verwachte mediations en ter voorkoming van de beeldvorming dat de aan het project deelnemende mediators in opdracht van de provincie werken, leek een aantal van tien mediators (waarvan vijf als co-mediators zouden worden aangesteld) in beginsel toereikend. Omdat het in praktijk moeilijk bleek mediators te vinden die voldeden aan de bovengenoemde kwaliteitseisen is het proefproject mediation van start gegaan met slechts vier mediators. Gelet op het aantal ingezette mediationtrajecten bleek dit aantal mediators tot nu toe echter voldoende. De groep mediators betrokken bij het proefproject mediation bestaat uit de heren mr. P. Buur en mr. B.U. van der Hem, beiden uit Groningen, mevrouw N.E. Gerritsma, woonachtig in Haren en de heer mr. R. van der Molen, woonachtig in Assen. De procesbegeleider De procesbegeleider is een medewerker van de provincie Groningen. De procesbegeleider toetst op hoofdlijnen of een conflict waarbij de provincie partij is door middel van mediation zou kunnen worden opgelost. Blijkt dat een conflict geschikt is voor inzet van mediation dan fungeert de procesbegeleider vervolgens als intermediair tussen partijen en mediator. Uit dien hoofde is de procesbegeleider verantwoordelijk voor het informeren van partijen over de gang van zaken, het inschakelen van een mediator en de planning van de mediationprocedure. Tevens bewaakt de procesbegeleider de voortgang en beëindiging van een mediation en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van een mediation. Al voor de start van het project werd er intern (buiten afdeling ABJ) door medewerkers belangstelling getoond voor de functie van procesbegeleider. Na instemming van de betrokken afdelingshoofden is er een pool samengesteld van zes provinciale medewerkers die gedurende de looptijd van het proefproject mediation als procesbegeleider fungeren. Deze zes medewerkers zijn Jeroen de Boer (afdeling CK), Peter Bijl en Carolien Bouwense (beiden afdeling RP), Heddy Leerink (afdeling OMB), Marian Renkema (afdeling ABJ, tevens projectleider) en Léon Slangen (afdeling MV). Om de functie van procesbegeleider goed in te kunnen vullen hebben deze zes medewerkers (samen met de secretaris van de commissie rechtsbescherming) in november 2004 een tweedaagse cursus van de BestuursAcademie Nederland (BAN) gevolgd. Deze cursus is door de BAN in samenspraak met de provincie ontwikkeld. Punten die in de verwijzerscursus aan de orde zijn geweest: Het herkennen van de diverse conflictstijlen en het herkennen van de eigen conflictstijl; Het reageren op en het overwinnen van weerstanden; Het verbeteren van communicatieve vaardigheden (actief luisteren, doorvragen, samenvatten);

5 5 Het voeren van telefoongesprekken; Het oefenen van positieve en negatieve verwijzingscriteria aan de hand van concrete situaties. De cursus werd gegeven door mevrouw E. Lambeck, tevens als mediator verbonden aan het mediationproject van de provincie Overijssel. Communicatie Interne communicatie De provinciale organisatie is door middel van de gebruikelijke communicatiemiddelen geïnformeerd over het proefproject mediation. Bij de start van het proefproject mediation is een Gronoloog Aktueel uitgebracht waarin o.m. werd aangegeven wat mediation is en wanneer mediation kan worden ingezet en werden de vier projectmediators en de zes procesbegeleiders voorgesteld. Tevens zijn de afdelingen (in samenwerking met de commissie rechtsbescherming) geïnformeerd over het proefproject. Ook op kunnen de medewerkers informatie vinden over het proefproject mediation. Op de afdelingssite van ABJ staan verschillende documenten, zoals het Plan van Aanpak implementatie mediation, de folder mediation en een standaard volmacht en machtiging (door een afdelingshoofd te gebruiken bij een in te zetten mediationtraject). Naast deze incidentele communicatie loopt er tevens een constante communicatiestroom met betrekking tot individuele zaken. Immers, gedurende dit project overleggen de procesbegeleiders veelvuldig met de behandelende medewerker(s), betrokken leidinggevende en de vakgedeputeerde over pre-mediation, het voorbereiden van het mediationaanbod en het mediationproces. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van concrete situaties. Externe communicatie Bij de start van het proefproject mediation is een persbericht uitgebracht en zijn externen via de krant geïnformeerd over de start van het proefproject mediation bij de provincie Groningen. Tevens is een folder mediation ontwikkeld. In deze folder staat beschreven wat mediation is en waarom en in welke situaties de provincie Groningen het instrument mediation gebruikt. Deze folder wordt samen met een ontvangstbevestiging (waarin eveneens informatie over het proefproject mediation is opgenomen), gestuurd aan de indiener van een bezwaarschrift. Ook op de website van de provincie is informatie te vinden over het proefproject mediation Daarnaast wordt regelmatig aan belangstellenden (bijvoorbeeld andere provincies) op verzoek informatie geleverd over het proefproject mediation.

6 6 HOOFDSTUK 3. Het toetsen of een conflict geschikt is voor mediation De projectleider ontvangt van de commissie rechtsbescherming alle ontvankelijke bezwaarschriften 2 en ingediende klachten. Na registratie door de projectleider wordt het bezwaarschrift / de klacht via een roulerend schema aan één van de zes procesbegeleiders ter hand gesteld. De procesbegeleider maakt een voorselectie aan de hand van onderstaande verwijzingscriteria. Positieve verwijzingscriteria: Er is sprake van onderhandelingsruimte / keuzevrijheid Partijen hebben een doorlopende relatie met elkaar Er bestaat een emotionele component in het conflict tussen partijen; Partijen verwachten dat een gerechtelijke procedure geen soelaas biedt en/of duurder is dan bemiddelen; Partijen interpreteren de feiten verschillend / communicatieprobleem; Partijen hebben er moeite mee de onderhandelingen te beginnen; Partijen erkennen dat er sprake is van een conflict en willen het conflict snel opgelost hebben; Partijen willen de zaak vertrouwelijk regelen; Partijen willen een juridisch precedent vermijden; Andere redenen. Negatieve verwijzingscriteria: Een partij kan zichzelf niet adequaat vertegenwoordigen en heeft geen bijstand; Een partij dreigt met strafrechtelijke aangifte; Partijen zijn concurrenten in een hoog geconcentreerde markt; De sleutelfiguren willen niet; Precedentwerking moet worden vermeden; Het betreft een principiële zaak waarover de rechter moet beslissen; Op voorhand is duidelijk hoe het juridische oordeel zal uitvallen; Er is bij de totstandkoming van het besluit geadviseerd door een externe adviescommissie; Kennelijk niet-ontvankelijk / (on-)gegrond; Status primair besluit nog onduidelijk (mediationbeslissing aanhouden) Andere redenen. Na de voorselectie start de pre-mediation. De procesbegeleider onderzoekt samen met de bij het conflict betrokken afdeling of het mogelijk is om het conflict op een andere manier dan door middel van de reguliere bezwaarschriftprocedure op te lossen. Ook bij onduidelijkheden c.q. vragen overlegt de procesbegeleider met de functionele afdeling. Zijn zowel procesbegeleider als afdelingshoofd van mening dat mediation in het conflict zou kunnen worden ingezet dan vindt vervolgens overleg plaats tussen de vakgedeputeerde, procesbegeleider en het betreffende afdelingshoofd om te bepalen of aan de tegenpartij (i.c. de 2 Een niet-ontvankelijk bezwaarschrift is bijvoorbeeld een te laat ingediend bezwaarschrift of een bezwaarschrift waaraan de gronden van het bezwaar (de redenen waarom bezwaarde het niet eens is met het genomen besluit) ontbreken.

7 7 indiener van het bezwaarschrift of de klacht) een mediationaanbod wordt gedaan. Om geen verwachtingen bij de tegenpartij te wekken wordt alleen wanneer intern alle betrokkenen hiermee akkoord zijn aan bezwaarde/klager een mediationaanbod gedaan. Accepteert bezwaarde/klager dit mediationaanbod dan wordt door de procesbegeleider een mediator aangezocht uit de pool van projectmediators en start het mediationproces. Om geen achterstand in de termijn met betrekking tot de afhandeling van een bezwaarschrift op te lopen, dient de procesbegeleider uiterlijk de derde week na ontvangst van het bezwaarschrift de secretaris van de commissie rechtsbescherming te informeren of al dan niet een meditiontraject wordt gestart. Wordt een mediationtraject gestart dan wordt behandeling van het bezwaarschrift door de commissie rechtsbescherming aangehouden. Wordt geen mediationtraject gestart dan wordt het bezwaarschrift door de commissie rechtsbescherming op de gebruikelijke wijze afgehandeld. HOOFDSTUK 4. Stand van zaken van het proefproject mediation Op basis van ervaring uit voorgaande jaren werd er van uitgegaan dat jaarlijks ongeveer 100 bezwaarschriften bij de provincie zouden worden ingediend. Hiervan zou naar verwachting 10% geschikt zijn voor mediation. Derhalve zouden in de proefperiode jaarlijks 10 mediationtrajecten starten 3. In 2005 (gerekend vanaf de start van het proefproject op 1 februari 2005) zijn 35 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid, te weten 32 bezwaarschriften en 3 klachten. In 2006 (tot de peildatum van 15 mei 2006) zijn 21 conflicten ter beoordeling aan de procesbegeleiders voorgelegd, te weten 20 bezwaarschriften en 1 klacht. Tot de peildatum van 15 mei 2006 zijn in de proefperiode in totaal 56 conflicten (52 bezwaarschriften en 4 klachten) beoordeeld en zijn uiteindelijk 4 mediationtrajecten gestart. Of er sprake is van een structurele daling van het aantal ontvangen bezwaarschriften moet worden afgewacht. Er zijn wel ontwikkelingen in de wetgeving en in het beleid aan te wijzen die een daling van het aantal bezwaarschriften tot gevolg kunnen hebben. Genoemd kunnen onder meer worden: de invoering van de mogelijkheid van rechtstreeks beroep, de samenvoeging van openbare voorbereidingsprocedures waardoor geen bezwaar meer kan worden gemaakt tegen bodemsaneringsbesluiten, het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma en het streekplan/pop en wijziging van het kunst- en cultuurbeleid en de Wet geluidhinder. Voorts blijkt uit diverse gesprekken met ambtenaren dat er meer zaken door goed vooroverleg al in het voorstadium weer worden ingetrokken of tot een besluit leiden waartegen geen bezwaar wordt gemaakt 4. De getoetste conflicten hebben onder meer betrekking op subsidies (15), verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (3), leges (3), vergunning-/ontheffingverlening op grond van bijvoorbeeld de Flora- & Faunawet (5), Ontgrondingenwet (2), het Wegenreglement (1) en de ambtelijke rechtspositie (6). 3 Notitie mediation, door GS vastgesteld op 26 juni Jaarverslag 2005 van de Commissie rechtsbescherming.

8 8 Het aantal conflicten uitgesplitst naar de afdelingen geeft het volgende beeld te zien. ABJ CW EZ LGW MB MTZ MV PO RP VV WE WB Totaal Bezwaar Klacht Totaal Van deze 56 getoetste conflicten bleken na voorselectie door de procesbegeleider 16 conflicten niet geschikt voor de inzet van mediation. Van de resterende 40 conflicten was de conclusie na premediation (overleg procesbegeleider-vakafdeling) dat 32 conflicten niet en 4 conflicten wél geschikt waren voor inzet van mediation. De resterende 4 conflicten liggen momenteel ter beoordeling bij een procesbegeleider. Onderstaand een toelichting op de beoordeling van mediationgeschiktheid waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de voorselectie en de premediation. Voorselectie Bij de voorselectie wordt door de procesbegeleider aan de hand van de genoemde verwijzingscriteria op hoofdlijnen beoordeeld of het aan hem/haar voorgelegde conflict geschikt is voor de inzet van mediation. Na deze voorselectie bleek dat 16 conflicten niet geschikt waren voor mediationbehandeling. Hieronder is aangegeven waarom deze conflicten al bij de voorselectie zijn afgevallen. Flora- en Faunawet Er zijn 5 bezwaarschriften ingediend met betrekking tot ontheffingverlening op grond van de Flora- en Faunawet. Bij toetsing van deze conflicten volgen de procesbegeleiders de lijn dat bij deze conflicten geen ruimte is voor inzet van mediation. Flora- en Faunawetgeving is complexe wetgeving en de conflicten gaan over principiële zaken waarover de rechter moet beslissen. Deze lijn wordt ook door de provincie Overijssel gevolgd in hun mediationproject. Eén van partijen wil geen mediation Bij 4 conflicten had de provincie danwel de tegenpartij op voorhand aangegeven geen mediation te willen. Het ging hierbij om 3 bezwaarschriften over de Wet Openbaarheid van Bestuur en één klacht over het optreden van een toezichthouder. Intrekking Eén ingediend bezwaarschrift (betreffende een disciplinaire maatregel) werd, op dezelfde dag dat het conflict ter beoordeling aan de procesbegeleider werd voorgelegd, weer ingetrokken door bezwaarde.

9 9 Externe adviescommissie In een aantal beoordeelde conflicten op het gebied van subsidieverlening had de provincie het besluit genomen op grond van het advies van een externe adviescommissie. Dit is een negatief verwijzingscriterium. Bij 4 getoetste conflicten was dit de reden om het geschil als nietmediationgeschikt te beoordelen. Klachten Er zijn 2 klachten als niet-mediationgeschikt beoordeeld. Naar hun aard zijn klachten vaak niet geschikt voor mediationbehandeling. De klachten hadden als onderwerp een kapot bushokje en het uitblijven van een reactie van de provincie. Voor beide klachten is de (informele) klachtenprocedure gevolgd. Pre-mediation Na de voorselectie start de pre-mediation. De procesbegeleider onderzoekt samen met de betrokken vakafdeling of het mogelijk is het conflict door middel van mediation op te lossen. In gezamenlijk overleg wordt een conclusie getrokken welke richting het meest geschikt is om het conflict op te lossen: de reguliere bezwaarschriftbehandeling of mediation. Onder pre-mediation zijn ook de conflicten ingedeeld die bij de voorselectie vragen/- onduidelijkheden opriepen bij de procesbegeleider en waarover de procesbegeleider de betrokken afdeling om nadere informatie heeft gevraagd. Onderstaand de 32 in pre-mediation besproken conflicten die als niet-mediationgeschikt werden beoordeeld. De conflicten zijn onderverdeeld aan de hand van het verwijzingscriterium dat het zwaarst woog om het conflict als niet-mediationgeschikt te beoordelen. Volledigheidshalve wordt echter opgemerkt dat wanneer een conflict als niet-mediationgeschikt wordt beoordeeld daarvoor meestal niet één reden is aan te geven. Vaak is het een combinatie van negatieve verwijzingscriteria die zwaarder wegen dan eventuele positieve verwijzingscriteria. (Ambtelijk) overleg gaande/wordt gestart Een eventueel bezwaarschrift dient op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termijn van 6 week na verzending van het besluit te worden ingediend. Om de juridische positie zeker te stellen kan het voorkomen dat een bezwaarschrift wordt ingediend terwijl er op dat moment nog overleg gaande is tussen provincie en bezwaarde. Dit ambtelijk overleg was de reden om 4 conflicten als niet-mediationgeschikt te beoordelen. Een vijfde conflict was een besluit waarover nog een politiek/bestuurlijke afweging zou volgen in de commissie economische zaken en werd - mede omdat de juridische uitkomst op voorhand bekend was - als niet mediationgeschikt beoordeeld. Daarnaast werd naar aanleiding van het bezwaarschrift (4) of mede naar aanleiding van de pre-mediation (4) op initiatief van de provincie ambtelijk (6) of bestuurlijk (1) overleg gestart of werd door de provincie nogmaals contact opgenomen met de tegenpartij om het besluit uit te leggen (1). Vermijden precedentwerking Twee conflicten over subsidies werden om precedentwerking te vermijden beoordeeld als niet-mediationgeschikt. Overigens werd bij één conflict in een later stadium alsnog ambtelijk overleg gestart (vanwege de niet zo sterke juridische positie van de provincie).

10 10 Principiële zaak waarover de rechter moet beslissen Twee conflicten hadden als onderwerp het niet toekennen van een schadevergoeding. De gevraagde schadevergoeding op grond van de Ontgrondingenwet werd - mede gelet op de lange en juridisch gecompliceerde voorgeschiedenis - als niet-mediationgeschikt beoordeeld. Het tweede conflict had betrekking op schade aan de eigen auto van een medewerker tijdens een dienstreis. De sleutelfiguren wilden het oordeel van een onafhankelijke derde. De betreffende procesbegeleider was echter van mening dat het conflict, o.m. gelet op de relatie werkgever-werknemer en de emotionele aspecten, wel mediationgeschikt was. Het conflict over een verleende opritvergunning werd beoordeeld als een principieel geschil waarover de rechter moet beslissen evenals twee conflicten over een opgelegde aanslag ontgrondingenheffing. De sleutelfiguren willen niet In het betreffende conflict wilde de provincie geen tweede (incidentele) subsidie verlenen. Er is dan namelijk geen sprake meer van subsidiëring maar van financiering. Dit was al bij de eerste incidentele subsidieverlening aangegeven. In ambtelijk overleg n.a.v. het conflict had de provincie aangegeven een overbruggingskrediet te willen verstrekken. Geen onderhandelingsruimte In 2005 heeft de provincie Groningen haar nieuwe Legesverordening vastgesteld. De tarieven zijn als gevolg van het kostendekkend maken verhoogd. Drie conflicten hadden betrekking op de hoogte van de te betalen leges. De tarieven staan echter vast en de hoogte van leges kan geen onderwerp van onderhandeling in mediation zijn. De Legesverordening kent geen hardheidsclausule. Overigens bleek in een later stadium het bestaan van een hardheidsclausule in de AWR Juridisch oordeel is op voorhand duidelijk Twee conflicten over meldingen op grond van de Wet milieubeheer werden o.m. omdat het juridische oordeel op voorhand duidelijk was als niet-mediationgeschikt beoordeeld. Formeel-juridisch geschil Een conflict betrof de vraag of de provincie bevoegd was het besluit te nemen. Een formeeljuridische vraag en reden om het conflict als niet-mediationgeschikt te beoordelen. Andere reden Met betrekking tot de weigering van een verzoek tot handhaving werd geoordeeld dat er geen tijd was voor inzet van mediation (over het onderwerp waarop het verzoek betrekking had was tevens een RO-procedure aanhangig bij de RvS; deze kwestie zou de volgende dag dienen). Voor wat betreft twee conflicten werd door de betrokken vakafdeling op het moment van premediation een nieuw besluit voorbereid dat waarschijnlijk grotendeels aan de bezwaren tegemoet zou komen. Er is geadviseerd contact op te nemen met bezwaarden zodat dezen desgewenst bij de commissie rechtsbescherming een verzoek tot aanhouding van hun bezwaarschrift konden indienen. Bij twee conflicten was sprake van een misverstand. In het eerste geval moest bezwaarde - in plaats van een bezwaarschrift bij de provincie - een beroepschrift bij de rechtbank indienen. Het Proefproject mediation richt zich niet op beroepschriften. Het bezwaarschrift is overigens doorgestuurd naar de Rechtbank. Bij het tweede conflict bleek al uit de inhoud van het bezwaarschrift dat er sprake was van een misverstand.

11 11 In beide gevallen heeft de vakafdeling contact opgenomen met bezwaarde. Onderstaand een toelichting op de in pre-mediation besproken conflicten die als mediationgeschikt werden beoordeeld. In pre-mediation bleken vier conflicten geschikt te zijn voor het inzetten van een mediationtraject. In alle vier gevallen ging het om arbeidsconflicten waarbij een bezwaarschrift was ingediend. Dergelijke conflicten vallen niet onder het Project mediation in Noorderlink-verband maar worden in het provinciaal proefproject mediation getoetst op mediationgeschiktheid. De vier arbeidsconflicten speelden op de afdelingen PO (1), LGW (2) en WB (1). Naast overleg met het betrokken afdelingshoofd is over deze laatste drie conflicten tevens contact geweest met afdeling PO. Twee conflicten hadden als onderwerp het bovenformatief plaatsen van een medewerker; de andere twee conflicten hadden als onderwerp beoordelen en belonen In deze 4 getoetste conflicten was sprake van de volgende positieve verwijzingscriteria: Er is sprake van onderhandelingsruimte / keuzevrijheid Partijen hebben een doorlopende relatie met elkaar; Er bestaat een emotionele component in het conflict tussen partijen; Partijen verwachten dat een gerechtelijke procedure geen soelaas biedt; Communicatieproblemen; Partijen erkennen dat er sprake is van een conflict en willen het conflict snel opgelost hebben. Er waren geen negatieve verwijzingscriteria. De twee conflicten over het bovenformatief plaatsen van een medewerker speelden op eenzelfde afdeling. Na toetsing van het eerste conflict was de procesbegeleider van mening dat mediation een geschikt instrument zou kunnen zijn om het geschil op te lossen. Ondanks de positieve verwijzingscriteria en het niet aanwezig zijn van negatieve verwijzingscriteria wilde het afdelingshoofd aanvankelijk niet instemmen met inzet van mediation. Nadat er nog een bezwaarschrift over hetzelfde onderwerp door een andere medewerker werd ingediend - waarbij bezwaarde in zijn bezwaarschrift aangaf het conflict bij voorkeur op te willen lossen middels mediation - en na overleg met een (andere) procesbegeleider stemde het afdelingshoofd alsnog in met de inzet van mediation in beide arbeidsconflicten. Voor wat betreft de twee conflicten over beoordelen en belonen 2005 heeft het mediationtraject (na 2 respectievelijk 4 gesprekken) geleid tot volledige overeenstemming (en intrekking van het besluit en het bezwaarschrift) danwel tot gedeeltelijke overeenstemming (en wijziging van het besluit en intrekking van het bezwaarschrift). In beide conflicten hebben partijen het mediationtraject afgerond met ondertekening van de vaststellingovereenkomst. De twee conflicten over de bovenformatieve plaatsing hebben niet geleid tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De inspanningen/inzet van de partijen in het mediationtraject hebben er namelijk mede toe geleid dat beide bezwaarden tijdens de loop van hun mediationtraject (in beide trajecten na 4 gesprekken) een nieuwe functie hebben aanvaard bij een andere werkgever. Het besluit bleef gehandhaafd en bezwaarden stellen intrekking van hun bezwaarschrift afhankelijk van het verkrijgen van een vaste aanstelling in hun nieuwe functie.

12 12 Onderstaand - op basis van een door partijen ingevuld evaluatieformulier - een schematisch overzicht van bepaalde aspecten van de ingezette mediation, waarbij: 1 = de partij is helemaal niet tevreden 2 = de partij is minder dan gemiddeld tevreden 3 = de partij is gemiddeld tevreden 4 = de partij is meer dan gemiddeld tevreden 5 = de partij is zeer tevreden Opgemerkt wordt dat van één partij (een bezwaarde) geen evaluatieformulier is ontvangen. Externe partij Provincie Mediation A B C D A B C D Hoe tevreden bent u over de duur van de mediation Hoe tevreden bent u over het verloop van de mediation Hoe tevreden bent u over de oplossing van de mediation Hoe tevreden bent u over de mediation in totaliteit Kiest u bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation? - Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Is uw relatie met de andere partij volgens u verbeterd? - Ja Nee Nee Ja Nee Ja Samenvatting Er werd vanuit gegaan dat jaarlijks ongeveer 100 bezwaarschriften zouden worden ingediend. Op basis hiervan zouden tot op heden ongeveer 150 bezwaarschriften getoetst zijn. In de proefperiode zijn tot nu toe 56 conflicten (52 bezwaarschriften en 4 klachten) getoetst. Dit lage aantal getoetste conflicten heeft mede geleid tot minder mediationtrajecten dan was verwacht. De verwachting was dat op dit moment ongeveer 15 mediationtrajecten zouden zijn gestart. In de proefperiode zijn tot nu toe 4 mediationtrajecten gestart. Er zijn geen mediationtrajecten met betrekking tot bestuurlijke conflicten gestart. De vier gestarte trajecten hadden betrekking op ambtenarenzaken. De in gang gezette mediationtrajecten zijn naar tevredenheid afgerond maar hebben in twee gevallen (nog) niet geleid tot intrekking van het bezwaarschrift. Mede naar aanleiding van de premediation is bij 4 conflicten op initiatief van de provincie ambtelijk/bestuurlijk overleg gestart. Het is niet aan te geven of zonder premediation deze overleggen ook gestart zouden zijn. De procesbegeleider heeft in 2 conflicten (die niet geschikt waren voor mediation) geadviseerd in overleg te treden met bezwaarde. Een dergelijk overleg vindt plaats in het traject van de bezwaarschriftbehandeling en heeft geen raakvlakken met het project mediation. Vanuit het proefproject mediation is dan ook niet aan te geven óf dit overleg heeft plaatsgevonden en óf dit overleg heeft geleid tot oplossing van het conflict (i.c. intrekking van het bezwaarschrift). Dit laatste geldt eveneens voor de andere (op pagina 9 genoemde) ambtelijke of bestuurlijke overleggen. Overigens wordt in dit verband opgemerkt dat in het Jaarverslag 2005 van de commissie rechtsbescherming is aangegeven dat een derde van de ingediende bezwaarschriften tijdens de bezwaarschriftenfase weer wordt ingetrokken, deels omdat "men er alsnog

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie