E I N D E V A L U A T I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E I N D E V A L U A T I E"

Transcriptie

1 E I N D E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Mei 2007 Provincie Groningen Afdeling ABJ - v3

2 2 HOOFDSTUK 1. Inleiding In juni 2004 heeft uw college de notitie Mediation vastgesteld. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde, de mediator ofwel bemiddelaar, partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing te komen. Door het inzetten van mediation kunnen conflicten opgelost worden door partijen zelf, zonder dat een formele, juridische procedure hoeft te worden doorlopen. Op basis van de notitie Mediation is besloten om een tweejarig proefproject mediation te starten om op deze manier ervaring op te doen met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht en om antwoord te krijgen op de vraag of een structurele inzet van mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. Op 1 februari 2005 is het proefproject Mediation feitelijk gestart. In het bijbehorende Plan van Aanpak is aangegeven dat na een periode van een jaar een tussenevaluatie zou plaatsvinden en aan het eind van de projectperiode (januari 2007) een eindevaluatie zou plaatsvinden. De tussenevaluatie is echter vastgesteld in mei Reden waarom de eindevaluatie is opgeschoven naar mei Deze eindevaluatie (peildatum 1 april 2007) wordt thans aan uw college voorgelegd. In deze evaluatie wordt in hoofdstuk 2 mediation bij de provincie Groningen in de periode beschreven. In hoofdstuk 3 is de eindevaluatie van het proefproject mediation opgenomen. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit project. HOOFDSTUK 2. Mediation bij de provincie Groningen Algemeen In het Plan van Aanpak implementatie proefproject mediation (oktober 2004) is aangegeven dat bij de provincie in een viertal situaties mediation kan worden ingezet, namelijk wanneer er: 1. een bezwaarschrift ingediend; 2. een klacht is ingediend; 3. sprake is van een intern conflict, niet voorafgegaan door een bezwaarschrift of klacht (bijvoorbeeld een conflict tussen provinciale medewerkers); 4. een conflict dreigt te ontstaan. Opgemerkt wordt dat een mediation bij een intern conflict (situatie 3) niet valt onder dit provinciale proefproject mediation maar onder het project mediation in Noorderlink-verband 1. Dergelijke mediations worden bij deze eindevaluatie daarom buiten beschouwing gelaten. Wél vallen onder dit provinciale mediationproject conflicten over ambtenarenzaken. Hier is namelijk sprake van rechtspositionele conflicten welke starten met een bezwaarschrift en daarom vallen onder situatie 1. Tevens wordt opgemerkt dat bij een dreigend conflict in het bestuurlijke traject (situatie 4) eerst onderzocht dient te worden of het van toegevoegde waarde kan zijn een externe bestuurlijke bemiddelaar (niet zijnde een mediator) te benaderen die de competenties heeft om dat specifieke dreigende conflict op te lossen. In uitzonderingsgevallen kan worden nagegaan of in de dreigende conflictsituatie mediation kan worden ingezet. 1 Dit project heeft alleen betrekking op mediation bij interne geschillen en biedt de mogelijkheid tot inzet van mediators die uit een bij Noorderlink aangesloten organisatie afkomstig zijn.

3 3 Bij de start van het project was de inzet van mediations in dit soort situaties beperkt tot de pilotafdelingen LGW, MV, P&O en RP. Naar aanleiding van de tussenevaluatie in mei 2006 is de inzet van mediation bij dreigende conflicten uitgebreid naar alle provinciale beleidsterreinen. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot het in gang zetten van een mediationtraject bij dreigende conflicten. Uit vorenstaande volgt dat in het proefproject mediation van de provincie Groningen de nadruk heeft gelegen op mediation bij ingediende bezwaarschriften en klachten. Wat betreft het aantal bezwaarschriften werd er, op basis van ervaring, van uitgegaan dat gedurende de looptijd van het proefproject jaarlijks 100 bezwaarschriften zouden worden ingediend ofwel totaal ongeveer 220 bezwaarschriften. Er zijn echter 115 bezwaarschriften ingediend (2005 (vanaf 1 febr.): 41, 2006: 64, 2007 (tot 1 april): 10). Of er sprake is van een structurele daling van het aantal ontvangen bezwaarschriften is niet aan te geven. Er zijn wel ontwikkelingen in de wetgeving en het beleid aan te wijzen die een daling van het aantal bezwaarschriften tot gevolg hebben. Tegenover deze ontwikkelingen staan echter veranderingen in wetgeving en beleid waardoor nieuwe bezwaarmogelijkheden ontstaan. Overigens blijkt uit diverse gesprekken met ambtenaren dat er meer zaken door goed vooroverleg al in het voorstadium weer worden ingetrokken of tot een besluit leiden waartegen geen bezwaar wordt gemaakt 2. Niet meetbaar is of dit een uitvloeisel is van het Project mediation. Wat ook de reden is van het lage aantal bezwaarschriften feit is dat hierdoor minder gelegenheden waren om tot een eventuele mediation te komen dan aan het begin van het Project mediation werd verondersteld. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat van de ingediende bezwaarschriften alleen ontvankelijke bezwaarschriften werden getoetst op mediationgeschiktheid. Een bezwaarschrift dat te laat is ingediend of waaraan de gronden van het bezwaar ontbreken wordt niet getoetst op mediationgeschiktheid. Ook een op verzoek van bezwaarde aangehouden bezwaarschrift wordt niet getoetst. Daarnaast is bijvoorbeeld een viertal bezwaarschriften ingediend door dezelfde persoon over de Wet Openbaarheid van Bestuur. Na ontvangst van het eerste bezwaarschrift werd door de provincie aangegeven geen mediation te willen. De andere drie bezwaarschriften zijn daarom ook niet getoetst op mediationgeschiktheid. In de projectperiode zijn totaal 75 ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediation-geschiktheid. Daarnaast zijn 9 klachten beoordeeld op mediation-geschiktheid. Totaal zijn gedurende de looptijd van het pilotproject Mediation 84 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid, te weten: in 2005 (gerekend vanaf de start van het proefproject op 1 februari 2005) zijn 35 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid (32 bezwaarschriften en 3 klachten); in 2006 zijn 41 conflicten ter beoordeling aan de procesbegeleiders voorgelegd (37 bezwaarschriften en 4 klachten); in 2007 (tot de peildatum van 1 april 2007) zijn 8 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid (6 bezwaarschriften en 2 klachten). De getoetste conflicten hadden onder meer betrekking op subsidies (21), de ambtelijke rechtspositie (10), leges (5), vergunning-/ontheffingverlening op grond van bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet (8), de Ontgrondingenwet (6) en het Wegenreglement (5) en (verzoeken tot) handhaving (8) Conflicten die niet hebben geleid tot een mediationtraject 2 Jaarverslag 2005 Commissie rechtsbescherming

4 4 Voorselectie Van het totaal van 84 getoetste conflicten zijn in de voorselectie 21 conflicten door de procesbegeleider als niet mediation-geschikt beoordeeld. De redenen om de conflicten al bij de voorselectie als niet mediation-geschikt te beoordelen waren divers. Bij bezwaarschriften inzake ontheffingverlening op grond van de Flora- en Faunawet werd vanaf de start van het proefproject de lijn gevolgd dat bij deze conflicten geen ruimte was voor inzet van mediation omdat het bij deze (complexe) conflicten gaat over principiële zaken waarover de rechter moet beslissen. Nu de Raad van State zich in een aantal zaken duidelijk heeft uitgesproken over de strekking van bepaalde ontheffingsbepalingen in deze wet wordt (vanaf mei 2006) de lijn gevolgd dat in een dergelijk conflict ruimte kan zijn voor mediation. Dit hangt af van het concrete conflict. In een aantal conflicten had de provincie danwel de tegenpartij op voorhand aangegeven geen mediation te willen. Daarnaast speelden conflicten op het terrein van subsidieverlening. Deze besluiten worden genomen op grond van het advies van een externe adviescommissie. Reden waarom deze conflicten als niet mediation-geschikt werden beoordeeld. Klachten zijn, gelet op hun inhoud (bijvoorbeeld het niet beantwoorden van brieven of s) vaak niet geschikt voor mediationbehandeling. Ook kwam het voor dat het eventueel starten van een mediationtraject bij een ingediende klacht door de procesbegeleider als een te zwaar instrument werd beschouwd en, gelet hierop, geadviseerd werd de (informele) klachtenprocedure te volgen. Hierbij kan nog worden gemeld dat in 2005, na bemiddeling door het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming 28 van de 31 ontvangen klachten werden ingetrokken respectievelijk doorgestuurd naar een ander (niet-provinciaal) bestuursorgaan. In 2006 werden 40 van de 47 ontvangen klachten ingetrokken respectievelijk doorgestuurd 3. Pre-mediation De na de voorselectie resterende conflicten (63) zijn in pre-mediation besproken en hiervan werden 5 conflicten als mediationgeschikt beoordeeld (zie hiervoor verder 2.3). In pre-mediation werd voor 21 conflicten geoordeeld dat mediation niet nodig was omdat ambtelijk/bestuurlijk overleg gaande was 4, een dergelijk overleg op initiatief van de provincie werd gestart naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift respectievelijk de pre-mediation of omdat de provincie (nogmaals) contact opnam met de tegenpartij om het besluit uit te leggen. In de conflicten waarin reeds overleg gaande was naar aanleiding van het genomen besluit of het ingediende bezwaarschrift kwam het niet tot het inhoudelijk toetsen op mediation-geschiktheid. Het gegeven dat overleg gaande was werd aangemerkt als een absoluut negatief verwijzingscriterium. In de overige conflicten (waarin nog geen overleg gaande was), was in pre-mediation de conclusie dat het inzetten van mediation een te zwaar instrument was en werd ambtelijk overleg gestart om het conflict op te lossen. Niet voor alle getoetste conflicten is geregistreerd of het overleg werd gestart naar aanleiding van het genomen besluit respectievelijk het ingediende bezwaarschrift of naar aanleiding van de premediation. In ieder geval is naar aanleiding van de pre-mediation bij 11 conflicten overleg gestart respectievelijk contact opgenomen met bezwaarde 3 Jaarverslag 2005 en 2006 van de Commissie rechtsbescherming 4 Een eventueel bezwaarschrift dient op grond van de Awb binnen een termijn van 6 week na verzending van het besluit te worden ingediend. Om de juridische positie zeker te stellen kan het voorkomen dat een bezwaarschrift wordt ingediend terwijl er op dat moment nog overleg gaande is over het genomen besluit

5 5 De redenen om de 37 resterende conflicten in premediation als niet mediation-geschikt te beoordelen zijn divers. Onderstaand een aantal verwijzingscriteria die reden waren om een conflict als niet geschikt te beoordelen. Hierbij wordt echter opgemerkt dat er meestal niet één criterium is aan te wijzen waardoor een conflict als niet mediation-geschikt wordt beoordeeld. Vaak is het een combinatie van negatieve verwijzingscriteria die zwaarder wegen dan de positieve criteria. Over een ander conflict zou nog een politiek/bestuurlijke afweging volgen in de commissie economische zaken. Dit conflict werd daarom als niet mediation-geschikt beoordeeld. In een viertal conflicten was het juridisch oordeel duidelijk, bijvoorbeeld niet-ontvankelijk omdat het conflict als beroepschrift naar de rechtbank had moeten worden gestuurd of niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. In een zevental conflicten betrof het een principiële zaak waarover het oordeel van de rechter wordt gevraagd, bijvoorbeeld een tweetal schadevergoedingen, het niet vergoeden van kosten, het niet realiseren van een uitweg naar een provinciale weg en uitleg van de Heffings-/Ontgrondingenverordening. Twee subsidieconflicten werden, gelet op precedentwerking, als niet mediation-geschikt beoordeeld. Bij een drietal conflicten draaide het (onder meer) om de vraag of de provincie bevoegd was het betreffende besluit te nemen. Een formeel-juridisch conflict waarvoor mediation niet een geschikt instrument is. Bij een viertal conflicten werd geoordeeld dat er geen onderhandelingsruimte was. Overigens bleek in een later stadium dat bij drie conflicten (over leges) deze ruimte wel aanwezig was in de vorm van een hardheidsclausule in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Een aantal conflicten vielen onder het criterium niet mediation-geschikt wegens andere reden. Dit kan zijn: over het conflict is tevens een procedure aanhangig bij de Raad van State. De uitkomst hiervan wordt afgewacht (3); de provincie heeft strafrechtelijke aangifte gedaan (1); het besluit berust op een vergissing. De fout is hersteld en bezwaarde wordt hierover geïnformeerd (2); het conflict gaat over handhaving. In deze zaak is, gelet op het voortraject (overleg en bestuurlijke waarschuwing), geen ruimte voor mediation. Eventueel vindt over bepaalde aspecten van het handhavingsbesluit nog overleg plaats met bezwaarde (2); het conflict gaat over handhaving. De verwachting is dat bij volgende controle aan de vergunningvoorwaarde is voldaan. Zo niet, dan kan gedogen een optie zijn gelet op de reële verhuisplannen van het bedrijf (1); er wordt een nieuw besluit voorbereid dat waarschijnlijk aan de bezwaren tegemoet komt (2); er was geen ontvankelijke aanvraag (1). Overigens heeft de procesbegeleider in 4 conflicten (die niet geschikt waren voor mediation) geadviseerd in overleg te treden met bezwaarde. In een conflict was de provincie onder voorwaarden bereid een mediationtraject in te gaan. Ook bezwaarde wilde mediation, echter onder het stellen van andere (gedeeltelijk tegengestelde) voorwaarden. Gelet hierop is uiteindelijk geconcludeerd dat er bij dit conflict geen ruimte was voor inzet van mediation. Overigens is in een later stadium los van dit project alsnog een mediationtraject gestart. Dit traject is afgebroken Conflicten waarover een mediationtraject is gestart

6 6 Gedurende de projectperiode zijn voor vijf conflicten mediationtrajecten gestart. Vier trajecten hadden betrekking op rechtspositionele conflicten, de vijfde mediation betrof een conflict op het terrein van de Flora- en Faunawetgeving. De vier rechtspositionele conflicten hadden als onderwerp van het conflict bovenformatieve plaatsing (2 bezwaarschriften) en beoordelen en belonen 2005 (2 bezwaarschriften). De twee conflicten over de bovenformatieve plaatsing hebben niet geleid tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De inspanningen en inzet van de partijen in het mediationtraject hebben er namelijk mede toe geleid dat beide bezwaarden tijdens de loop van hun mediationtraject (in beide trajecten na 4 gesprekken) een nieuwe functie hebben aanvaard bij een andere werkgever waardoor het mediationtraject werd afgebroken. Beide besluiten tot bovenformatieve plaatsing bleven in stand. Bezwaarden stelden intrekking van hun bezwaarschrift afhankelijk van het verkrijgen van een vaste aanstelling in hun nieuwe functie. Uiteindelijk is door één bezwaarde het bezwaarschrift ingetrokken. Het andere bezwaarschrift tegen de bovenformatieve plaatsing werd door bezwaarde gehandhaafd en is door de Commissie rechtsbescherming op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Voor wat betreft de twee conflicten over beoordelen en belonen 2005 heeft het mediationtraject (na 2 respectievelijk 4 gesprekken) geleid tot volledige overeenstemming en intrekking van het besluit en het bezwaarschrift, danwel tot gedeeltelijke overeenstemming en wijziging van het besluit en intrekking van het bezwaarschrift. In beide conflicten hebben partijen het mediationtraject afgerond met ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Het conflict op het terrein van Flora- en Faunawetgeving (ontheffingverlening voor het vangen en/of afschieten van loslopende damherten in een gemeente) is na 2 gesprekken afgesloten door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Onder het maken van afspraken voor toekomstige gevallen is, met behoud van standpunten, het besluit gehandhaafd en het bezwaarschrift ingetrokken. HOOFDSTUK 3. Evaluatie van het proefproject Mediation Het proefproject Mediation dient antwoord te geven op de vraag of een structurele inzet van mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. In het Plan van Aanpak Implementatie Mediation (oktober 2004) is aangegeven dat op basis van de uitkomsten van onderstaande punten over structurele invoering van het instrument mediation een beslissing dient te worden genomen: 1. 7% van de ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol te zijn afgerond. 2. een kosten-/batenanalyse; 3. een evaluatie onder de bij een mediationtraject betrokken partijen. In het navolgende worden deze drie punten nader uitgewerkt. Waar nodig is hierover overleg geweest met het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming. Ad 1. 7% van de ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol te zijn afgerond. Gedurende de looptijd van het project zijn 115 bezwaarschriften ingediend (2005 (vanaf 1 febr.): 41, 2006: 64, 2007 (tot 1 april): 10).

7 7 Uitgaande van de doelstelling dat 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften (te weten: 115) na afloop van het proefproject door middel van mediation succesvol afgerond diende te zijn, moesten er acht bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond zijn. Er zijn vier bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond, ofwel 3,5%. Hiervan hadden drie conflicten betrekking op de ambtelijke rechtspositie, het vierde conflict betrof een bestuurlijk geschil. Zoals aangegeven ( 2.1) worden alleen ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediationgeschiktheid. In de projectperiode zijn totaal 75 ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediationgeschiktheid. Hiervan zijn vier bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond. Ofwel: van de 75 getoetste bezwaarschriften is 5,3% door middel van mediation succesvol afgerond. Gewezen wordt tevens op het groot aantal ambtelijke/bestuurlijke overleggen dat ten tijde van het indienen van het bezwaarschrift gaande was of naar aanleiding van het bezwaarschrift respectievelijk de pre-mediation werd gestart. Niet voor alle getoetste conflicten is geregistreerd of het overleg werd gestart naar aanleiding van het bezwaarschrift of naar aanleiding van de pre-mediation. In ieder geval is naar aanleiding van de pre-mediation bij 11 conflicten overleg gestart respectievelijk contact opgenomen met bezwaarde. De vraag kan gesteld worden of een dergelijk overleg ook zonder premediation zou hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft de procesbegeleider in 4 conflicten (die niet geschikt waren voor mediation) geadviseerd contact op te nemen met bezwaarde. Dergelijk overleg respectievelijk contact vindt plaats in het traject van bezwaarschriftafhandeling en heeft geen raakvlakken met het project mediation. Vanuit het proefproject mediation is dan ook niet aan te geven of zo n overleg heeft geleid tot oplossing van het betreffende conflict (i.c. intrekking van het bezwaarschrift). Wel blijkt uit gegevens van de Commissie rechtsbescherming een toename van het aantal intrekkingen. Bedroeg het percentage intrekkingen vóór 2005 gemiddeld 33%. Van de in 2005 ingediende zaken was dat al 41%. Van de in 2006 ingediende zaken zal het percentage stijgen tot ongeveer 45% (als de in de loop van 2007 verwachte intrekkingen er bij worden geteld) 5. Ad 2. Kosten-/batenanalyse In het navolgende worden de tijdens de looptijd van het proefproject Mediation gemaakte kosten en de gemiddelde kosten/baten van een provinciale mediation uitgewerkt. Gedurende de projectperiode zijn de volgende kosten gemaakt: Personele kosten - inzet procesbegeleiders t.b.v. toetsen (145 uur x 92) inzet procesbegeleiders t.b.v. opleiding en bijwonen in-/externe bijeenkomsten (160 uur x 92) inzet procesbegeleiders t.b.v. mediationtrajecten (30 uur x 92) inzet provinciale vertegenwoordigers t.b.v. een mediationtraject (57 uur x 127) inzet Cie. rechtsbescherming t.b.v. administratieve procedure + ontvankelijkheidstoets (42 x 72) Totale personele kosten Materiële kosten (incl. inhuur externen) - Opleiding Jaarverslag 2006 Commissie rechtsbescherming

8 8 - Voorlichting Overig (o.m. zaalhuur) Inhuur mediators Totale materiële kosten Totale kosten tijdens de projectperiode Gemiddelde kosten/baten van een provinciale mediation Gemiddeld komen de kosten van een provinciale mediation (gelet op inhuur van een externe mediator 6, de ureninzet van de procesbegeleider, de provinciale vertegenwoordiger en de Commissie rechtsbescherming) neer op Tegenover de kosten van een provinciale mediation staat een kostenbesparing, met name bestaande uit het uitsparen van kosten van de bezwarenprocedure en een eventuele procedure bij de rechtbank Door ABJ is aangegeven dat inzet van mediation bij een conflict mogelijk een tijdbesparing in personeelskosten bij de Commissie rechtsbescherming kan opleveren van Dit bedrag dient te worden vermeerderd met de tijdbesparing in personeelskosten van de functionele afdeling (opstellen zienswijze, aanwezig zijn bij de hoorzitting en opstellen van een besluit op bezwaar). Mede volgens opgave van de bij de mediationtrajecten betrokken afdelingen zou dit gemiddeld neerkomen op een besparing van De gemiddelde kostenbesparing van een provinciale mediation komt neer op Hieruit volgt dat de gemiddelde kosten van een provinciale mediation nagenoeg gelijk zijn aan het bedrag dat bespaard wordt doordat het conflict niet door middel van de bezwaarschriftprocedure wordt afgehandeld. Naast deze kosten/baten van een provinciale mediation geeft conflictafhandeling door middel van mediaton een aantal neveneffecten. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een vermindering van juridisering en aan het feit dat mediation bijdraagt aan de positieve beeldvorming van de provincie naar de burgers toe. Ook biedt mediation de mogelijkheid om verstoorde relaties weer op gang te brengen, met name door ruimte te maken voor de niet-juridische aspecten van een conflict. Dat mediation een positieve bijdrage kan leveren aan conflictafhandeling bij de provincie blijkt uit het feit dat alle betrokken partijen gemiddeld tevreden tot zeer tevreden zijn over de mediations in totaliteit en acht van de negen partijen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation zullen kiezen. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat uit enquetes, door de Commissie rechtsbescherming gehouden onder bezwaarmakers en klagers (ook gehouden onder bezwaarmakers en klagers die hun zaak hebben ingetrokken), blijkt dat degenen die gelijk kregen of van wie de zaak werd opgelost ook tevreden of zeer tevreden waren over de behandeling van hun zaak door de provincie. Ad 3. Een evaluatie onder de bij een mediationtraject betrokken partijen Ten behoeve van deze eindevaluatie zijn vanaf de start van het proefproject gegevens verzameld. Hiertoe zijn bij het ingaan danwel het afsluiten van een mediationtraject aan beide partijen (de externe partij ofwel de indiener van het bezwaarschrift en interne partij ofwel de vertegenwoordiger van de provincie Groningen) evaluatieformulieren uitgereikt. 6 Gebruikelijk is dat de kosten van inhuur van een mediator door beide partijen wordt gedragen. Er is echter voor gekozen om gedurende de projectperiode deze kosten volledig ten laste van de provincie te brengen 7 PvA Implementatie proefproject mediation (oktober 2004).

9 9 Uit deze (9) evaluatieformulieren komt het volgende naar voren. Wat betreft de duur van de mediation zijn vijf partijen meer dan gemiddeld tevreden. Drie partijen zijn gemiddeld tevreden en één (externe) partij is helemaal niet tevreden over de duur van de mediation. Desgevraagd gaf deze partij aan dat volgens hem het grote aantal (4) gesprekken niet in verhouding staat met het bereikte (oppervlakkige) resultaat. Over het verloop van de mediation zijn zes partijen meer dan gemiddeld tevreden. De overige drie partijen zijn gemiddeld tevreden over het verloop van de mediation. Voor wat betreft het onderdeel oplossing van de mediation is één (externe) partij zeer tevreden. De vraag kan gesteld worden of het feit dat het betreffende besluit is ingetrokken ( de externe partij heeft gekregen wat hij wilde ) daaraan ten grondslag ligt. Echter ook de provincie geeft aan met de bereikte oplossing van het conflict meer dan gemiddeld tevreden te zijn. Overigens: ook bij een conflict waarbij het besluit ongewijzigd in stand is gebleven, geeft de externe partij aan meer dan gemiddeld tevreden zijn met de oplossing. Twee externe partijen geven aan helemaal niet tevreden te zijn over de oplossing. Bij één externe partij kan wellicht als reden worden gegeven dat het betreffende mediationtraject werd afgebroken omdat een nieuwe functie werd aanvaard bij een andere werkgever. Van een echte oplossing kan hier dan ook niet gesproken worden. De andere externe partij gaf in een latere toelichting aan de bereikte oplossing oppervlakkig te vinden omdat de relatie tussen partijen niet is verbeterd. De provincie is in alle mediations meer dan gemiddeld tevreden over de oplossing. Wat betreft de mediation in totaliteit geeft één (interne) partij aan zeer tevreden te zijn. Zes partijen zijn meer dan gemiddeld tevreden. Ook een (externe) partij, die over de onderdelen "duur" en "de oplossing van de mediation" helemaal niet tevreden is, geeft aan over de betreffende mediation in totaliteit meer dan gemiddeld tevreden te zijn. Twee partijen zijn gemiddeld tevreden over de mediation in totaliteit. Acht partijen zullen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation kiezen. Ook een (externe) partij waarvan het betreffende conflict uiteindelijk in bezwaar is afgehandeld geeft aan bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation te kiezen. Eén (externe) partij zal hoewel hij aangeeft meer dan gemiddeld tevreden te zijn over de mediation in totaliteit bij een gelijksoortig conflict niet weer voor mediation kiezen. Volgens vijf partijen is de relatie met de andere partij verbeterd. Vier partijen zijn van mening dat hiervan geen sprake is. Gesteld kan worden dat, hoewel de onderdelen duur van de mediation en oplossing van de mediation in twee mediations niet naar tevredenheid van de externe partijen waren, alle partijen over de mediation in totaliteit gemiddeld tevreden tot zeer tevreden waren. Met uitzondering van één partij zouden alle partijen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation kiezen. Als belangrijkste motieven hiervoor werden onder meer genoemd het instandhouden van de goede relatie en de verwachting dat een betere, snellere of andere oplossing tot stand zou komen dan wanneer het conflict in bezwaar zou worden afgehandeld. HOOFDSTUK 4. Conclusie en aanbevelingen Doel van het proefproject Mediation was om ervaring op te doen met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht en om antwoord te krijgen op de vraag of een structurele inzet van

10 10 mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. Over het al dan niet structureel inzetten van het instrument mediaiton moest helderheid worden verkregen aan de hand van onderstaande punten: 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol afgerond te zijn; een kosten-/batenanalyse; een evaluatie onder partijen. Gesteld kan worden dat er, nu slechts één bestuurlijk conflict succesvol is afgerond, onvoldoende ervaring is opgedaan met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht. Als een oorzaak kan genoemd worden het lage aantal ingediende bezwaarschriften waardoor er minder gelegenheden waren om tot een eventuele mediation te komen. Wanneer wordt gekeken naar de eis dat na afloop van de proefperiode 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond diende te zijn, dan is de conclusie dat deze doelstelling niet is gehaald. Er zijn vier mediations, ofwel 3,5% van het aantal ingediende bezwaarschriften, succesvol afgerond. Van deze vier mediations had één zaak betrekking op een bestuurlijk conflict (de andere drie zaken hadden betrekking op de ambtelijke rechtspositie). Het feit dat slechts 1 bestuurlijk conflict door middel van mediation succesvol is afgerond behoeft niet automatisch tot de conclusie te leiden dat in het bestuursrecht te weinig mogelijkheden zijn om het instrument mediation in te zetten. Een beperking in het bestuursrecht is nog niet hetzelfde als een beperking in de bestuurlijke verhouding. Ook wanneer er geen ruimte is om het bestuurlijke geschil op te lossen kan mediation een geschikt instrument zijn om de relatie overheid-burger te verbeteren. Het voorbeeld hiervan is het door middel van mediation opgeloste bestuursconflict waarbij ondanks het feit geen onderhandelingsruimte aanwezig was toch een mediationtraject werd gestart. De uitkomst van dit traject was dat ondanks de bestuurlijke beperking (waardoor het besluit ongewijzigd in stand bleef) beide partijen meer dan gemiddeld tevreden waren met de uitkomst en de relatie tussen provincie en burger naar de mening van beide partijen verbeterd was. Hierbij wordt nog gewezen op het gebruik van de lijst met verwijzingscriteria. De lijst dient alleen als hulpmiddel bij de beoordeling of een conflict mediation-geschikt is. Wordt de lijst absoluut gehanteerd dan zou het beoordelen op mediation-geschiktheid ten onrechte op voorhand te zeer worden ingeperkt. Het zoeken naar onderhandelingsruimte dient ruim te worden geïnterpreteerd. waarbij niet alleen gekeken wordt naar juridische onderhandelingsruimte maar ook naar de relationele en communicatieve onderhandelingsruimte ofwel de bereidheid om te zoeken naar een oplossing in het wederzijdse belang. Uit de kosten-/batenanalyse blijkt dat de gemiddelde kosten van een provinciale mediation nagenoeg gelijk zijn aan het bedrag dat wordt bespaard doordat het conflict niet door middel van de bezwaarschriftprocedure wordt afgehandeld. Als oorzaak hiervoor kan genoemd worden het feit dat gedurende de projectperiode de provincie de kosten van inhuur van een externe mediator volledig voor haar rekening nam en de (hoge) personeelskosten van de procesbegeleiders. Tijdens de proefperiode werd gewerkt met een vast team van 6 provinciale procesbegeleiders. Door het toetsen in een eenvoudiger setting te plaatsen zouden de lasten voor de provinciale organisatie sterk kunnen verminderen. Uit de evaluatie onder partijen die hebben deelgenomen aan een mediationtraject komt naar voren dat, hoewel een tweetal onderdelen in twee mediations niet naar tevredenheid van de externe partijen waren, alle partijen over de mediation in totaliteit gemiddeld tevreden tot zeer tevreden waren en, met uitzondering van één partij, bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation zouden kiezen. Uit enquetes voor de Commissie rechtsbescherming gehouden onder bezwaarmakers en klagers (ook gehouden onder bezwaarden en klagers die hun zaak hebben ingetrokken) blijkt echter dat degenen

11 11 die zonder een mediationtraject gelijk kregen of van wie de zaak werd opgelost ook tevreden of zeer tevreden waren over de behandeling van hun zaak door de provincie. Overigens kunnen een aantal positieve neveneffecten van het proefproject Mediation worden genoemd. Allereerst het aantal overleggen dat naar aanleiding van pre-mediation is gestart. Overleggen die zonder pre-mediation misschien niet zouden hebben plaatsgevonden. Wordt daarbij in ogenschouw genomen het hoge aantal bezwaarschriften dat tijdens de looptijd van het proefproject werd ingetrokken, dan kan als tweede positief neveneffect worden gesteld dat de provincie wellicht nog vaker dan voor de start van het proefproject zelf tracht op informele wijze oplossingen te zoeken voor het conflict. Tot slot zij nog opgemerkt dat de tendens om mediation te (gaan) beschouwen als een moderne vorm van geschilbeslechting op meer en meer terreinen zichtbaar is, zowel in het bestuursrecht als op andere rechtsgebieden. Ook in andere provincies wordt intussen proefgedraaid met (vormen van) mediation. Het is dan ook de moeite waard om deze ontwikkeling in onze provincie niet af te breken maar de mogelijkheid ervan te blijven bieden. Gelet op het voorgaande worden de navolgende aanbevelingen gedaan: 1. de mogelijkheid te handhaven om het instrument mediation desgewenst aan te kunnen bieden; 2. niet meer te werken met een vast team van 6 provinciale procesbegeleiders maar de procesmatige kant van mediation in een eenvoudiger setting te plaatsen (minder procesbegeleiders in te schakelen) door het onderdeel te maken van het secretariaat van de commissie Rechtsbescherming, met name om de efficiency van de te volgen interne procedures te kunnen verhogen.

T U S S E N E V A L U A T I E

T U S S E N E V A L U A T I E T U S S E N E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Provincie Groningen Afdeling ABJ Mei 2006 Tussenevaluatie proefproject Mediation 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Grave *Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Grave 2014 Datum college : 29 april 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Klacht over uw provincie?

Klacht over uw provincie? Klacht over uw provincie? april 2011 Klacht over uw provincie? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook door medewerkers van de provincie Overijssel. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

*492493* Onderwerp Mediation

*492493* Onderwerp Mediation Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d ** Onderwerp Mediation Samenvatting: Door de D -fractie is op 20 april 200 een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot het onderwerp Mediation

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam 2.6 Mediation in bezwaarprocedures Hans Slooijer BMC Groep Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam Mediation in bezwaarprocedures de ideale bezwaarprocedure Hans Slooijer Dick Bosgieter Den Bosch, 28 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk

Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk 6.1 Inleiding Verschillende bestuursorganen hebben in de vorm van een mediationproject ervaring opgedaan met bemiddeling in de besluitvormingsfase. Bij mediation ondersteunt

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 1.Ontvangst schriftelijke klacht 2. Postkamer 3. Secretariaat bezwaarschriften - commissie 4. Teammanager Betreffende medewerker Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 10.Uitzondering behandelingsplicht?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen zijn bezwaarschrift tegen de voorschotbeschikking zorgtoeslag niet als zodanig heeft aangemerkt, maar als mutatie in behandeling

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ambtelijk voorzitter van het Dorpsplatform Sint Pancras en Koedijk niet heeft ingegrepen toen tijdens de

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation Samenvatting Aanleiding Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om tot een oplossing te komen van hun onderlinge conflict.

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Commentaar: een melding van de aangeslotene aan NORMA waaruit blijkt dat de aangeslotene het oneens is met de hoogte van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Voor de oplossing van klachten in het onderwijs biedt Onderwijsgeschillen mediation aan. Deze folder legt uit hoe mediation werkt. Als er een klacht is

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 2014 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD Flevoland

Klachtenregeling GGD Flevoland Het bestuur van GGD Flevoland, overwegende dat de klachtenregeling dient te voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106 Rapport Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/106 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Commissie voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies Dick Bosgieter en Hans Slooijer PROGRAMMA 13.30 u Welkom door Marion Veerbeek (VNG) 13.35 u Korte toelichting op het programma 13.45 u Dick

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster;

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat ZonMw: 1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; 2. gedurende haar ziekteperiode in het geheel geen

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 Instantie Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 14-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 22 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed.

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed. Stichting Pensioenfonds Recreatie KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en de reglementen gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 Instantie Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 21-04-2011 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 10-1012 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3050

ECLI:NL:RVS:2016:3050 ECLI:NL:RVS:2016:3050 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 16-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601834/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 Rapport Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 2 Klacht Op 20 april 2004 heeft de Nationale ombudsman besloten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenreglement Koningskinderen

Klachtenreglement Koningskinderen Klachtenreglement Koningskinderen Datum: 1 januari 2016 Vestiging: Dit klachtenreglement geldt voor alle vestigingen van Koningskinderen 1 Inleiding Koningskinderen wil een organisatie zijn waar de klant

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Randmeren geen uitspraak heeft gedaan op zijn bezwaarschrift van 30 juni 2005 tegen de heffingsrente

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark Jaarverslag 2012 Gemeente Vlissingen 1 9 APR. 2013 ONTVANGEN G E M E E N T E VLISSINGEN Klachtencoördinator E. van der Mark 1. Inleiding 3 2. De klachtbehandeling 4 Wettelijk kader 4 De klachtencoördinator

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing van het LOWI van 24 november 2015 ten aanzien van de klacht van A, bij het LOWI ingediend op 22 april 2015 betreffende de verzoekschriftenprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014; KLACHTENREGELING GGD IJSSELLAND Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 oktober 2014, gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71 Mediation bij UWV brochure bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Waarom deze brochure? Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie