E I N D E V A L U A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E I N D E V A L U A T I E"

Transcriptie

1 E I N D E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Mei 2007 Provincie Groningen Afdeling ABJ - v3

2 2 HOOFDSTUK 1. Inleiding In juni 2004 heeft uw college de notitie Mediation vastgesteld. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde, de mediator ofwel bemiddelaar, partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing te komen. Door het inzetten van mediation kunnen conflicten opgelost worden door partijen zelf, zonder dat een formele, juridische procedure hoeft te worden doorlopen. Op basis van de notitie Mediation is besloten om een tweejarig proefproject mediation te starten om op deze manier ervaring op te doen met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht en om antwoord te krijgen op de vraag of een structurele inzet van mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. Op 1 februari 2005 is het proefproject Mediation feitelijk gestart. In het bijbehorende Plan van Aanpak is aangegeven dat na een periode van een jaar een tussenevaluatie zou plaatsvinden en aan het eind van de projectperiode (januari 2007) een eindevaluatie zou plaatsvinden. De tussenevaluatie is echter vastgesteld in mei Reden waarom de eindevaluatie is opgeschoven naar mei Deze eindevaluatie (peildatum 1 april 2007) wordt thans aan uw college voorgelegd. In deze evaluatie wordt in hoofdstuk 2 mediation bij de provincie Groningen in de periode beschreven. In hoofdstuk 3 is de eindevaluatie van het proefproject mediation opgenomen. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit project. HOOFDSTUK 2. Mediation bij de provincie Groningen Algemeen In het Plan van Aanpak implementatie proefproject mediation (oktober 2004) is aangegeven dat bij de provincie in een viertal situaties mediation kan worden ingezet, namelijk wanneer er: 1. een bezwaarschrift ingediend; 2. een klacht is ingediend; 3. sprake is van een intern conflict, niet voorafgegaan door een bezwaarschrift of klacht (bijvoorbeeld een conflict tussen provinciale medewerkers); 4. een conflict dreigt te ontstaan. Opgemerkt wordt dat een mediation bij een intern conflict (situatie 3) niet valt onder dit provinciale proefproject mediation maar onder het project mediation in Noorderlink-verband 1. Dergelijke mediations worden bij deze eindevaluatie daarom buiten beschouwing gelaten. Wél vallen onder dit provinciale mediationproject conflicten over ambtenarenzaken. Hier is namelijk sprake van rechtspositionele conflicten welke starten met een bezwaarschrift en daarom vallen onder situatie 1. Tevens wordt opgemerkt dat bij een dreigend conflict in het bestuurlijke traject (situatie 4) eerst onderzocht dient te worden of het van toegevoegde waarde kan zijn een externe bestuurlijke bemiddelaar (niet zijnde een mediator) te benaderen die de competenties heeft om dat specifieke dreigende conflict op te lossen. In uitzonderingsgevallen kan worden nagegaan of in de dreigende conflictsituatie mediation kan worden ingezet. 1 Dit project heeft alleen betrekking op mediation bij interne geschillen en biedt de mogelijkheid tot inzet van mediators die uit een bij Noorderlink aangesloten organisatie afkomstig zijn.

3 3 Bij de start van het project was de inzet van mediations in dit soort situaties beperkt tot de pilotafdelingen LGW, MV, P&O en RP. Naar aanleiding van de tussenevaluatie in mei 2006 is de inzet van mediation bij dreigende conflicten uitgebreid naar alle provinciale beleidsterreinen. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot het in gang zetten van een mediationtraject bij dreigende conflicten. Uit vorenstaande volgt dat in het proefproject mediation van de provincie Groningen de nadruk heeft gelegen op mediation bij ingediende bezwaarschriften en klachten. Wat betreft het aantal bezwaarschriften werd er, op basis van ervaring, van uitgegaan dat gedurende de looptijd van het proefproject jaarlijks 100 bezwaarschriften zouden worden ingediend ofwel totaal ongeveer 220 bezwaarschriften. Er zijn echter 115 bezwaarschriften ingediend (2005 (vanaf 1 febr.): 41, 2006: 64, 2007 (tot 1 april): 10). Of er sprake is van een structurele daling van het aantal ontvangen bezwaarschriften is niet aan te geven. Er zijn wel ontwikkelingen in de wetgeving en het beleid aan te wijzen die een daling van het aantal bezwaarschriften tot gevolg hebben. Tegenover deze ontwikkelingen staan echter veranderingen in wetgeving en beleid waardoor nieuwe bezwaarmogelijkheden ontstaan. Overigens blijkt uit diverse gesprekken met ambtenaren dat er meer zaken door goed vooroverleg al in het voorstadium weer worden ingetrokken of tot een besluit leiden waartegen geen bezwaar wordt gemaakt 2. Niet meetbaar is of dit een uitvloeisel is van het Project mediation. Wat ook de reden is van het lage aantal bezwaarschriften feit is dat hierdoor minder gelegenheden waren om tot een eventuele mediation te komen dan aan het begin van het Project mediation werd verondersteld. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat van de ingediende bezwaarschriften alleen ontvankelijke bezwaarschriften werden getoetst op mediationgeschiktheid. Een bezwaarschrift dat te laat is ingediend of waaraan de gronden van het bezwaar ontbreken wordt niet getoetst op mediationgeschiktheid. Ook een op verzoek van bezwaarde aangehouden bezwaarschrift wordt niet getoetst. Daarnaast is bijvoorbeeld een viertal bezwaarschriften ingediend door dezelfde persoon over de Wet Openbaarheid van Bestuur. Na ontvangst van het eerste bezwaarschrift werd door de provincie aangegeven geen mediation te willen. De andere drie bezwaarschriften zijn daarom ook niet getoetst op mediationgeschiktheid. In de projectperiode zijn totaal 75 ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediation-geschiktheid. Daarnaast zijn 9 klachten beoordeeld op mediation-geschiktheid. Totaal zijn gedurende de looptijd van het pilotproject Mediation 84 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid, te weten: in 2005 (gerekend vanaf de start van het proefproject op 1 februari 2005) zijn 35 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid (32 bezwaarschriften en 3 klachten); in 2006 zijn 41 conflicten ter beoordeling aan de procesbegeleiders voorgelegd (37 bezwaarschriften en 4 klachten); in 2007 (tot de peildatum van 1 april 2007) zijn 8 conflicten beoordeeld op mediationgeschiktheid (6 bezwaarschriften en 2 klachten). De getoetste conflicten hadden onder meer betrekking op subsidies (21), de ambtelijke rechtspositie (10), leges (5), vergunning-/ontheffingverlening op grond van bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet (8), de Ontgrondingenwet (6) en het Wegenreglement (5) en (verzoeken tot) handhaving (8) Conflicten die niet hebben geleid tot een mediationtraject 2 Jaarverslag 2005 Commissie rechtsbescherming

4 4 Voorselectie Van het totaal van 84 getoetste conflicten zijn in de voorselectie 21 conflicten door de procesbegeleider als niet mediation-geschikt beoordeeld. De redenen om de conflicten al bij de voorselectie als niet mediation-geschikt te beoordelen waren divers. Bij bezwaarschriften inzake ontheffingverlening op grond van de Flora- en Faunawet werd vanaf de start van het proefproject de lijn gevolgd dat bij deze conflicten geen ruimte was voor inzet van mediation omdat het bij deze (complexe) conflicten gaat over principiële zaken waarover de rechter moet beslissen. Nu de Raad van State zich in een aantal zaken duidelijk heeft uitgesproken over de strekking van bepaalde ontheffingsbepalingen in deze wet wordt (vanaf mei 2006) de lijn gevolgd dat in een dergelijk conflict ruimte kan zijn voor mediation. Dit hangt af van het concrete conflict. In een aantal conflicten had de provincie danwel de tegenpartij op voorhand aangegeven geen mediation te willen. Daarnaast speelden conflicten op het terrein van subsidieverlening. Deze besluiten worden genomen op grond van het advies van een externe adviescommissie. Reden waarom deze conflicten als niet mediation-geschikt werden beoordeeld. Klachten zijn, gelet op hun inhoud (bijvoorbeeld het niet beantwoorden van brieven of s) vaak niet geschikt voor mediationbehandeling. Ook kwam het voor dat het eventueel starten van een mediationtraject bij een ingediende klacht door de procesbegeleider als een te zwaar instrument werd beschouwd en, gelet hierop, geadviseerd werd de (informele) klachtenprocedure te volgen. Hierbij kan nog worden gemeld dat in 2005, na bemiddeling door het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming 28 van de 31 ontvangen klachten werden ingetrokken respectievelijk doorgestuurd naar een ander (niet-provinciaal) bestuursorgaan. In 2006 werden 40 van de 47 ontvangen klachten ingetrokken respectievelijk doorgestuurd 3. Pre-mediation De na de voorselectie resterende conflicten (63) zijn in pre-mediation besproken en hiervan werden 5 conflicten als mediationgeschikt beoordeeld (zie hiervoor verder 2.3). In pre-mediation werd voor 21 conflicten geoordeeld dat mediation niet nodig was omdat ambtelijk/bestuurlijk overleg gaande was 4, een dergelijk overleg op initiatief van de provincie werd gestart naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift respectievelijk de pre-mediation of omdat de provincie (nogmaals) contact opnam met de tegenpartij om het besluit uit te leggen. In de conflicten waarin reeds overleg gaande was naar aanleiding van het genomen besluit of het ingediende bezwaarschrift kwam het niet tot het inhoudelijk toetsen op mediation-geschiktheid. Het gegeven dat overleg gaande was werd aangemerkt als een absoluut negatief verwijzingscriterium. In de overige conflicten (waarin nog geen overleg gaande was), was in pre-mediation de conclusie dat het inzetten van mediation een te zwaar instrument was en werd ambtelijk overleg gestart om het conflict op te lossen. Niet voor alle getoetste conflicten is geregistreerd of het overleg werd gestart naar aanleiding van het genomen besluit respectievelijk het ingediende bezwaarschrift of naar aanleiding van de premediation. In ieder geval is naar aanleiding van de pre-mediation bij 11 conflicten overleg gestart respectievelijk contact opgenomen met bezwaarde 3 Jaarverslag 2005 en 2006 van de Commissie rechtsbescherming 4 Een eventueel bezwaarschrift dient op grond van de Awb binnen een termijn van 6 week na verzending van het besluit te worden ingediend. Om de juridische positie zeker te stellen kan het voorkomen dat een bezwaarschrift wordt ingediend terwijl er op dat moment nog overleg gaande is over het genomen besluit

5 5 De redenen om de 37 resterende conflicten in premediation als niet mediation-geschikt te beoordelen zijn divers. Onderstaand een aantal verwijzingscriteria die reden waren om een conflict als niet geschikt te beoordelen. Hierbij wordt echter opgemerkt dat er meestal niet één criterium is aan te wijzen waardoor een conflict als niet mediation-geschikt wordt beoordeeld. Vaak is het een combinatie van negatieve verwijzingscriteria die zwaarder wegen dan de positieve criteria. Over een ander conflict zou nog een politiek/bestuurlijke afweging volgen in de commissie economische zaken. Dit conflict werd daarom als niet mediation-geschikt beoordeeld. In een viertal conflicten was het juridisch oordeel duidelijk, bijvoorbeeld niet-ontvankelijk omdat het conflict als beroepschrift naar de rechtbank had moeten worden gestuurd of niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. In een zevental conflicten betrof het een principiële zaak waarover het oordeel van de rechter wordt gevraagd, bijvoorbeeld een tweetal schadevergoedingen, het niet vergoeden van kosten, het niet realiseren van een uitweg naar een provinciale weg en uitleg van de Heffings-/Ontgrondingenverordening. Twee subsidieconflicten werden, gelet op precedentwerking, als niet mediation-geschikt beoordeeld. Bij een drietal conflicten draaide het (onder meer) om de vraag of de provincie bevoegd was het betreffende besluit te nemen. Een formeel-juridisch conflict waarvoor mediation niet een geschikt instrument is. Bij een viertal conflicten werd geoordeeld dat er geen onderhandelingsruimte was. Overigens bleek in een later stadium dat bij drie conflicten (over leges) deze ruimte wel aanwezig was in de vorm van een hardheidsclausule in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Een aantal conflicten vielen onder het criterium niet mediation-geschikt wegens andere reden. Dit kan zijn: over het conflict is tevens een procedure aanhangig bij de Raad van State. De uitkomst hiervan wordt afgewacht (3); de provincie heeft strafrechtelijke aangifte gedaan (1); het besluit berust op een vergissing. De fout is hersteld en bezwaarde wordt hierover geïnformeerd (2); het conflict gaat over handhaving. In deze zaak is, gelet op het voortraject (overleg en bestuurlijke waarschuwing), geen ruimte voor mediation. Eventueel vindt over bepaalde aspecten van het handhavingsbesluit nog overleg plaats met bezwaarde (2); het conflict gaat over handhaving. De verwachting is dat bij volgende controle aan de vergunningvoorwaarde is voldaan. Zo niet, dan kan gedogen een optie zijn gelet op de reële verhuisplannen van het bedrijf (1); er wordt een nieuw besluit voorbereid dat waarschijnlijk aan de bezwaren tegemoet komt (2); er was geen ontvankelijke aanvraag (1). Overigens heeft de procesbegeleider in 4 conflicten (die niet geschikt waren voor mediation) geadviseerd in overleg te treden met bezwaarde. In een conflict was de provincie onder voorwaarden bereid een mediationtraject in te gaan. Ook bezwaarde wilde mediation, echter onder het stellen van andere (gedeeltelijk tegengestelde) voorwaarden. Gelet hierop is uiteindelijk geconcludeerd dat er bij dit conflict geen ruimte was voor inzet van mediation. Overigens is in een later stadium los van dit project alsnog een mediationtraject gestart. Dit traject is afgebroken Conflicten waarover een mediationtraject is gestart

6 6 Gedurende de projectperiode zijn voor vijf conflicten mediationtrajecten gestart. Vier trajecten hadden betrekking op rechtspositionele conflicten, de vijfde mediation betrof een conflict op het terrein van de Flora- en Faunawetgeving. De vier rechtspositionele conflicten hadden als onderwerp van het conflict bovenformatieve plaatsing (2 bezwaarschriften) en beoordelen en belonen 2005 (2 bezwaarschriften). De twee conflicten over de bovenformatieve plaatsing hebben niet geleid tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De inspanningen en inzet van de partijen in het mediationtraject hebben er namelijk mede toe geleid dat beide bezwaarden tijdens de loop van hun mediationtraject (in beide trajecten na 4 gesprekken) een nieuwe functie hebben aanvaard bij een andere werkgever waardoor het mediationtraject werd afgebroken. Beide besluiten tot bovenformatieve plaatsing bleven in stand. Bezwaarden stelden intrekking van hun bezwaarschrift afhankelijk van het verkrijgen van een vaste aanstelling in hun nieuwe functie. Uiteindelijk is door één bezwaarde het bezwaarschrift ingetrokken. Het andere bezwaarschrift tegen de bovenformatieve plaatsing werd door bezwaarde gehandhaafd en is door de Commissie rechtsbescherming op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Voor wat betreft de twee conflicten over beoordelen en belonen 2005 heeft het mediationtraject (na 2 respectievelijk 4 gesprekken) geleid tot volledige overeenstemming en intrekking van het besluit en het bezwaarschrift, danwel tot gedeeltelijke overeenstemming en wijziging van het besluit en intrekking van het bezwaarschrift. In beide conflicten hebben partijen het mediationtraject afgerond met ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Het conflict op het terrein van Flora- en Faunawetgeving (ontheffingverlening voor het vangen en/of afschieten van loslopende damherten in een gemeente) is na 2 gesprekken afgesloten door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Onder het maken van afspraken voor toekomstige gevallen is, met behoud van standpunten, het besluit gehandhaafd en het bezwaarschrift ingetrokken. HOOFDSTUK 3. Evaluatie van het proefproject Mediation Het proefproject Mediation dient antwoord te geven op de vraag of een structurele inzet van mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. In het Plan van Aanpak Implementatie Mediation (oktober 2004) is aangegeven dat op basis van de uitkomsten van onderstaande punten over structurele invoering van het instrument mediation een beslissing dient te worden genomen: 1. 7% van de ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol te zijn afgerond. 2. een kosten-/batenanalyse; 3. een evaluatie onder de bij een mediationtraject betrokken partijen. In het navolgende worden deze drie punten nader uitgewerkt. Waar nodig is hierover overleg geweest met het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming. Ad 1. 7% van de ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol te zijn afgerond. Gedurende de looptijd van het project zijn 115 bezwaarschriften ingediend (2005 (vanaf 1 febr.): 41, 2006: 64, 2007 (tot 1 april): 10).

7 7 Uitgaande van de doelstelling dat 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften (te weten: 115) na afloop van het proefproject door middel van mediation succesvol afgerond diende te zijn, moesten er acht bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond zijn. Er zijn vier bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond, ofwel 3,5%. Hiervan hadden drie conflicten betrekking op de ambtelijke rechtspositie, het vierde conflict betrof een bestuurlijk geschil. Zoals aangegeven ( 2.1) worden alleen ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediationgeschiktheid. In de projectperiode zijn totaal 75 ontvankelijke bezwaarschriften getoetst op mediationgeschiktheid. Hiervan zijn vier bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond. Ofwel: van de 75 getoetste bezwaarschriften is 5,3% door middel van mediation succesvol afgerond. Gewezen wordt tevens op het groot aantal ambtelijke/bestuurlijke overleggen dat ten tijde van het indienen van het bezwaarschrift gaande was of naar aanleiding van het bezwaarschrift respectievelijk de pre-mediation werd gestart. Niet voor alle getoetste conflicten is geregistreerd of het overleg werd gestart naar aanleiding van het bezwaarschrift of naar aanleiding van de pre-mediation. In ieder geval is naar aanleiding van de pre-mediation bij 11 conflicten overleg gestart respectievelijk contact opgenomen met bezwaarde. De vraag kan gesteld worden of een dergelijk overleg ook zonder premediation zou hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft de procesbegeleider in 4 conflicten (die niet geschikt waren voor mediation) geadviseerd contact op te nemen met bezwaarde. Dergelijk overleg respectievelijk contact vindt plaats in het traject van bezwaarschriftafhandeling en heeft geen raakvlakken met het project mediation. Vanuit het proefproject mediation is dan ook niet aan te geven of zo n overleg heeft geleid tot oplossing van het betreffende conflict (i.c. intrekking van het bezwaarschrift). Wel blijkt uit gegevens van de Commissie rechtsbescherming een toename van het aantal intrekkingen. Bedroeg het percentage intrekkingen vóór 2005 gemiddeld 33%. Van de in 2005 ingediende zaken was dat al 41%. Van de in 2006 ingediende zaken zal het percentage stijgen tot ongeveer 45% (als de in de loop van 2007 verwachte intrekkingen er bij worden geteld) 5. Ad 2. Kosten-/batenanalyse In het navolgende worden de tijdens de looptijd van het proefproject Mediation gemaakte kosten en de gemiddelde kosten/baten van een provinciale mediation uitgewerkt. Gedurende de projectperiode zijn de volgende kosten gemaakt: Personele kosten - inzet procesbegeleiders t.b.v. toetsen (145 uur x 92) inzet procesbegeleiders t.b.v. opleiding en bijwonen in-/externe bijeenkomsten (160 uur x 92) inzet procesbegeleiders t.b.v. mediationtrajecten (30 uur x 92) inzet provinciale vertegenwoordigers t.b.v. een mediationtraject (57 uur x 127) inzet Cie. rechtsbescherming t.b.v. administratieve procedure + ontvankelijkheidstoets (42 x 72) Totale personele kosten Materiële kosten (incl. inhuur externen) - Opleiding Jaarverslag 2006 Commissie rechtsbescherming

8 8 - Voorlichting Overig (o.m. zaalhuur) Inhuur mediators Totale materiële kosten Totale kosten tijdens de projectperiode Gemiddelde kosten/baten van een provinciale mediation Gemiddeld komen de kosten van een provinciale mediation (gelet op inhuur van een externe mediator 6, de ureninzet van de procesbegeleider, de provinciale vertegenwoordiger en de Commissie rechtsbescherming) neer op Tegenover de kosten van een provinciale mediation staat een kostenbesparing, met name bestaande uit het uitsparen van kosten van de bezwarenprocedure en een eventuele procedure bij de rechtbank Door ABJ is aangegeven dat inzet van mediation bij een conflict mogelijk een tijdbesparing in personeelskosten bij de Commissie rechtsbescherming kan opleveren van Dit bedrag dient te worden vermeerderd met de tijdbesparing in personeelskosten van de functionele afdeling (opstellen zienswijze, aanwezig zijn bij de hoorzitting en opstellen van een besluit op bezwaar). Mede volgens opgave van de bij de mediationtrajecten betrokken afdelingen zou dit gemiddeld neerkomen op een besparing van De gemiddelde kostenbesparing van een provinciale mediation komt neer op Hieruit volgt dat de gemiddelde kosten van een provinciale mediation nagenoeg gelijk zijn aan het bedrag dat bespaard wordt doordat het conflict niet door middel van de bezwaarschriftprocedure wordt afgehandeld. Naast deze kosten/baten van een provinciale mediation geeft conflictafhandeling door middel van mediaton een aantal neveneffecten. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een vermindering van juridisering en aan het feit dat mediation bijdraagt aan de positieve beeldvorming van de provincie naar de burgers toe. Ook biedt mediation de mogelijkheid om verstoorde relaties weer op gang te brengen, met name door ruimte te maken voor de niet-juridische aspecten van een conflict. Dat mediation een positieve bijdrage kan leveren aan conflictafhandeling bij de provincie blijkt uit het feit dat alle betrokken partijen gemiddeld tevreden tot zeer tevreden zijn over de mediations in totaliteit en acht van de negen partijen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation zullen kiezen. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat uit enquetes, door de Commissie rechtsbescherming gehouden onder bezwaarmakers en klagers (ook gehouden onder bezwaarmakers en klagers die hun zaak hebben ingetrokken), blijkt dat degenen die gelijk kregen of van wie de zaak werd opgelost ook tevreden of zeer tevreden waren over de behandeling van hun zaak door de provincie. Ad 3. Een evaluatie onder de bij een mediationtraject betrokken partijen Ten behoeve van deze eindevaluatie zijn vanaf de start van het proefproject gegevens verzameld. Hiertoe zijn bij het ingaan danwel het afsluiten van een mediationtraject aan beide partijen (de externe partij ofwel de indiener van het bezwaarschrift en interne partij ofwel de vertegenwoordiger van de provincie Groningen) evaluatieformulieren uitgereikt. 6 Gebruikelijk is dat de kosten van inhuur van een mediator door beide partijen wordt gedragen. Er is echter voor gekozen om gedurende de projectperiode deze kosten volledig ten laste van de provincie te brengen 7 PvA Implementatie proefproject mediation (oktober 2004).

9 9 Uit deze (9) evaluatieformulieren komt het volgende naar voren. Wat betreft de duur van de mediation zijn vijf partijen meer dan gemiddeld tevreden. Drie partijen zijn gemiddeld tevreden en één (externe) partij is helemaal niet tevreden over de duur van de mediation. Desgevraagd gaf deze partij aan dat volgens hem het grote aantal (4) gesprekken niet in verhouding staat met het bereikte (oppervlakkige) resultaat. Over het verloop van de mediation zijn zes partijen meer dan gemiddeld tevreden. De overige drie partijen zijn gemiddeld tevreden over het verloop van de mediation. Voor wat betreft het onderdeel oplossing van de mediation is één (externe) partij zeer tevreden. De vraag kan gesteld worden of het feit dat het betreffende besluit is ingetrokken ( de externe partij heeft gekregen wat hij wilde ) daaraan ten grondslag ligt. Echter ook de provincie geeft aan met de bereikte oplossing van het conflict meer dan gemiddeld tevreden te zijn. Overigens: ook bij een conflict waarbij het besluit ongewijzigd in stand is gebleven, geeft de externe partij aan meer dan gemiddeld tevreden zijn met de oplossing. Twee externe partijen geven aan helemaal niet tevreden te zijn over de oplossing. Bij één externe partij kan wellicht als reden worden gegeven dat het betreffende mediationtraject werd afgebroken omdat een nieuwe functie werd aanvaard bij een andere werkgever. Van een echte oplossing kan hier dan ook niet gesproken worden. De andere externe partij gaf in een latere toelichting aan de bereikte oplossing oppervlakkig te vinden omdat de relatie tussen partijen niet is verbeterd. De provincie is in alle mediations meer dan gemiddeld tevreden over de oplossing. Wat betreft de mediation in totaliteit geeft één (interne) partij aan zeer tevreden te zijn. Zes partijen zijn meer dan gemiddeld tevreden. Ook een (externe) partij, die over de onderdelen "duur" en "de oplossing van de mediation" helemaal niet tevreden is, geeft aan over de betreffende mediation in totaliteit meer dan gemiddeld tevreden te zijn. Twee partijen zijn gemiddeld tevreden over de mediation in totaliteit. Acht partijen zullen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation kiezen. Ook een (externe) partij waarvan het betreffende conflict uiteindelijk in bezwaar is afgehandeld geeft aan bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation te kiezen. Eén (externe) partij zal hoewel hij aangeeft meer dan gemiddeld tevreden te zijn over de mediation in totaliteit bij een gelijksoortig conflict niet weer voor mediation kiezen. Volgens vijf partijen is de relatie met de andere partij verbeterd. Vier partijen zijn van mening dat hiervan geen sprake is. Gesteld kan worden dat, hoewel de onderdelen duur van de mediation en oplossing van de mediation in twee mediations niet naar tevredenheid van de externe partijen waren, alle partijen over de mediation in totaliteit gemiddeld tevreden tot zeer tevreden waren. Met uitzondering van één partij zouden alle partijen bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation kiezen. Als belangrijkste motieven hiervoor werden onder meer genoemd het instandhouden van de goede relatie en de verwachting dat een betere, snellere of andere oplossing tot stand zou komen dan wanneer het conflict in bezwaar zou worden afgehandeld. HOOFDSTUK 4. Conclusie en aanbevelingen Doel van het proefproject Mediation was om ervaring op te doen met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht en om antwoord te krijgen op de vraag of een structurele inzet van

10 10 mediation in de provinciale organisatie bestaansrecht heeft. Over het al dan niet structureel inzetten van het instrument mediaiton moest helderheid worden verkregen aan de hand van onderstaande punten: 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften dient door middel van mediation succesvol afgerond te zijn; een kosten-/batenanalyse; een evaluatie onder partijen. Gesteld kan worden dat er, nu slechts één bestuurlijk conflict succesvol is afgerond, onvoldoende ervaring is opgedaan met de toepassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht. Als een oorzaak kan genoemd worden het lage aantal ingediende bezwaarschriften waardoor er minder gelegenheden waren om tot een eventuele mediation te komen. Wanneer wordt gekeken naar de eis dat na afloop van de proefperiode 7% van het aantal ingediende bezwaarschriften door middel van mediation succesvol afgerond diende te zijn, dan is de conclusie dat deze doelstelling niet is gehaald. Er zijn vier mediations, ofwel 3,5% van het aantal ingediende bezwaarschriften, succesvol afgerond. Van deze vier mediations had één zaak betrekking op een bestuurlijk conflict (de andere drie zaken hadden betrekking op de ambtelijke rechtspositie). Het feit dat slechts 1 bestuurlijk conflict door middel van mediation succesvol is afgerond behoeft niet automatisch tot de conclusie te leiden dat in het bestuursrecht te weinig mogelijkheden zijn om het instrument mediation in te zetten. Een beperking in het bestuursrecht is nog niet hetzelfde als een beperking in de bestuurlijke verhouding. Ook wanneer er geen ruimte is om het bestuurlijke geschil op te lossen kan mediation een geschikt instrument zijn om de relatie overheid-burger te verbeteren. Het voorbeeld hiervan is het door middel van mediation opgeloste bestuursconflict waarbij ondanks het feit geen onderhandelingsruimte aanwezig was toch een mediationtraject werd gestart. De uitkomst van dit traject was dat ondanks de bestuurlijke beperking (waardoor het besluit ongewijzigd in stand bleef) beide partijen meer dan gemiddeld tevreden waren met de uitkomst en de relatie tussen provincie en burger naar de mening van beide partijen verbeterd was. Hierbij wordt nog gewezen op het gebruik van de lijst met verwijzingscriteria. De lijst dient alleen als hulpmiddel bij de beoordeling of een conflict mediation-geschikt is. Wordt de lijst absoluut gehanteerd dan zou het beoordelen op mediation-geschiktheid ten onrechte op voorhand te zeer worden ingeperkt. Het zoeken naar onderhandelingsruimte dient ruim te worden geïnterpreteerd. waarbij niet alleen gekeken wordt naar juridische onderhandelingsruimte maar ook naar de relationele en communicatieve onderhandelingsruimte ofwel de bereidheid om te zoeken naar een oplossing in het wederzijdse belang. Uit de kosten-/batenanalyse blijkt dat de gemiddelde kosten van een provinciale mediation nagenoeg gelijk zijn aan het bedrag dat wordt bespaard doordat het conflict niet door middel van de bezwaarschriftprocedure wordt afgehandeld. Als oorzaak hiervoor kan genoemd worden het feit dat gedurende de projectperiode de provincie de kosten van inhuur van een externe mediator volledig voor haar rekening nam en de (hoge) personeelskosten van de procesbegeleiders. Tijdens de proefperiode werd gewerkt met een vast team van 6 provinciale procesbegeleiders. Door het toetsen in een eenvoudiger setting te plaatsen zouden de lasten voor de provinciale organisatie sterk kunnen verminderen. Uit de evaluatie onder partijen die hebben deelgenomen aan een mediationtraject komt naar voren dat, hoewel een tweetal onderdelen in twee mediations niet naar tevredenheid van de externe partijen waren, alle partijen over de mediation in totaliteit gemiddeld tevreden tot zeer tevreden waren en, met uitzondering van één partij, bij een gelijksoortig conflict weer voor mediation zouden kiezen. Uit enquetes voor de Commissie rechtsbescherming gehouden onder bezwaarmakers en klagers (ook gehouden onder bezwaarden en klagers die hun zaak hebben ingetrokken) blijkt echter dat degenen

11 11 die zonder een mediationtraject gelijk kregen of van wie de zaak werd opgelost ook tevreden of zeer tevreden waren over de behandeling van hun zaak door de provincie. Overigens kunnen een aantal positieve neveneffecten van het proefproject Mediation worden genoemd. Allereerst het aantal overleggen dat naar aanleiding van pre-mediation is gestart. Overleggen die zonder pre-mediation misschien niet zouden hebben plaatsgevonden. Wordt daarbij in ogenschouw genomen het hoge aantal bezwaarschriften dat tijdens de looptijd van het proefproject werd ingetrokken, dan kan als tweede positief neveneffect worden gesteld dat de provincie wellicht nog vaker dan voor de start van het proefproject zelf tracht op informele wijze oplossingen te zoeken voor het conflict. Tot slot zij nog opgemerkt dat de tendens om mediation te (gaan) beschouwen als een moderne vorm van geschilbeslechting op meer en meer terreinen zichtbaar is, zowel in het bestuursrecht als op andere rechtsgebieden. Ook in andere provincies wordt intussen proefgedraaid met (vormen van) mediation. Het is dan ook de moeite waard om deze ontwikkeling in onze provincie niet af te breken maar de mogelijkheid ervan te blijven bieden. Gelet op het voorgaande worden de navolgende aanbevelingen gedaan: 1. de mogelijkheid te handhaven om het instrument mediation desgewenst aan te kunnen bieden; 2. niet meer te werken met een vast team van 6 provinciale procesbegeleiders maar de procesmatige kant van mediation in een eenvoudiger setting te plaatsen (minder procesbegeleiders in te schakelen) door het onderdeel te maken van het secretariaat van de commissie Rechtsbescherming, met name om de efficiency van de te volgen interne procedures te kunnen verhogen.

T U S S E N E V A L U A T I E

T U S S E N E V A L U A T I E T U S S E N E V A L U A T I E P R O E F P R O J E C T M E D I A T I O N P R O V I N C I E G R O N I N G E N Provincie Groningen Afdeling ABJ Mei 2006 Tussenevaluatie proefproject Mediation 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

*492493* Onderwerp Mediation

*492493* Onderwerp Mediation Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d ** Onderwerp Mediation Samenvatting: Door de D -fractie is op 20 april 200 een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot het onderwerp Mediation

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk

Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk Hoofdstuk 6 Bemiddelen in de praktijk 6.1 Inleiding Verschillende bestuursorganen hebben in de vorm van een mediationproject ervaring opgedaan met bemiddeling in de besluitvormingsfase. Bij mediation ondersteunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster;

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat ZonMw: 1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; 2. gedurende haar ziekteperiode in het geheel geen

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M.

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M. Project Mediation Vernieuwend perspectief Eindrapportage 2001-2005 Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden mevrouw mr. A.M. de Koning november 2005 Colofon Datum november 2005 Oplage 400 Auteur mevrouw mr.

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Voor de oplossing van klachten in het onderwijs biedt Onderwijsgeschillen mediation aan. Deze folder legt uit hoe mediation werkt. Als er een klacht is

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Nota Procedure Conflictbeslechting raadsinformatiebrief inzake alternatieve vormen van geschiloplossing

Nota Procedure Conflictbeslechting raadsinformatiebrief inzake alternatieve vormen van geschiloplossing uw nummer uw datum ons nummer BMO/2009/UIT/2255 onze datum 10 maart 2009 Verzonden inlichtingen bij sector/afdeling B. Spaninks BMO / Juridische Zaken en Eigendommen doorkiesnr. 0475-359620 AAN de voorzitter

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies Dick Bosgieter en Hans Slooijer PROGRAMMA 13.30 u Welkom door Marion Veerbeek (VNG) 13.35 u Korte toelichting op het programma 13.45 u Dick

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

...arbeidsconflict? mediation!

...arbeidsconflict? mediation! ...arbeidsconflict? mediation! De persoonlijke aanpak van een Mediatior werkt vele malen sneller en leidt minder vaak tot kostbare en langdurige beroepszaken en hoorzittingen. Bron: Laatste nieuws (Novum/ANP)

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Kindercath

Klachtenregeling Kindercath Klachtenregeling Kindercath Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Wat

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 16-2008 OORDEEL Verzoek s-s i I ' ' Mevrouw\ a en de heer van; 3 Zwolle. Datum varzoek Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008BEM30-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 september 2008 Nummer PS : PS2008BEM30 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2008INT229327 Portefeuillehouder : Dekker

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken 8 Mediation en arbitrage in belastingzaken Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een pilot met mediation in 2003 heeft de Belastingdienst mediation in de gereedschapskist opgenomen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning Samenvatting: Inleiding: Tegen de kapvergunning voor het rooien van 18 beuken aan de Veilingstraat te Elshout (langs de geluidsschermen aan de A 59) is onder meer bezwaar gemaakt door de heer Van Dijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2064 22 september 2003

Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2064 22 september 2003 Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 16 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2064

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van:

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van: Klachtenregeling Definitie Een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van een vennoot of medewerker van onze accountantsorganisatie, dan wel van een persoon die werkzaam is bij een kantoor

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/346 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen volhardt

Nadere informatie

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3 Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift Bezwaarprocedures bij de Douane G.H.A.M. Koevoets LL.B. Inleiding Inhoud Voor bezwaar vatbare beschikking Formele vereisten bezwaarschrift Inhoud bezwaarschrift Overige aspecten bezwaarprocedure 1 Doel

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION. 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst

CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION. 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst VOORSTELLEN Sinds augustus 2008 gemeentemediator van Lelystad (0,5 fte.) Verder projectleider bijzondere projecten bij Beheer

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

PILOT PREMEDIATION IN DE BEZWAARFASE TUSSENEVALUATIE INHOUD. 1. Inleiding

PILOT PREMEDIATION IN DE BEZWAARFASE TUSSENEVALUATIE INHOUD. 1. Inleiding PILOT PREMEDIATION IN DE BEZWAARFASE TUSSENEVALUATIE INHOUD 1. Inleiding 2. Evaluatie: 2.1 cijfermatig 2.2 hoe is de premediation ervaren? 2.3 outcome 3. Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Bijlage

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 2/048 2.0008 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M. Nijssen (JZ) Onderwerp : Managementrapportage bezwaren, beroepen en klachten 20

Nadere informatie