Onderwijs- en Examenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Cohort: startmoment augustus startmoment januari Crebonummer: Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni 2011 i.o. L. Hagenaars (Clustermanager Gezondheidszorg) 1

2 Onderwijs- en examenregeling (OER) Verzorgende IG Cohort: startmoment augustus startmoment januari Crebocode: Soort opleiding: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Studiebelastingsuren (SBU s / IIVO) 4800/2961 Toepassing Wet Studiefinanciering/WTS: Nee Kenniscentrum Beroepsonderwijs Calibris Bedrijfsleven: Vastgesteld door het College van Bestuur: Bekendgemaakt: juni 2011 Ingangsdatum: juni 2011 Versiebeheerder OER E. Segboer, L.van Kesteren, Samenstellers OER E. Segboer, L.van Kesteren, Vastgesteld: Breda, juni 2011 Voorzitter College van Bestuur, ROC West Brabant / Vitalis college i.o. L. Hagenaars (clustermanager) 2

3 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 5 2. Leeswijzer 6 3. Alles over het beroep Wat doet een Verzorgende IG Wat kun je met je opleiding doen? 8 4. Alles over de opleiding Informatie over het onderwijs en het leren Transparante Onderwijs Programmering (TOPmodel) Hoe sluit je opleiding aan op je vorige opleiding? Wat kun je doen om succesvol door te gaan naar een vervolgopleiding Hoe ziet je programma op school er uit? Stage en werk Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? De overeenkomsten Alles over begeleiding Studiebegeleiding bij het leren Extra ondersteuning bij het leren Begeleiding bij een handicap, stoornis of beperking Wat als je verkeerd hebt gekozen? Klachten Wat kun je doen als je je bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd voelt Alles over beoordeling Het bewaken van je studievoortgang Voortgangscontrole op school Voortgangscontrole in de praktijk Voorwaarden voor deelname aan de kwalificerende beoordelingen Beoordelen voor je diploma Kwalificeren van kernactiviteiten met behulp van de methodenmix Welke examens moet je doen om een diploma te behalen? 21 3

4 6.3 Hoe te handelen bij afwezigheid kwalificerende beoordelingen? Herkansingen Hoe kom je in aanmerking voor een vrijstelling? Door-, in- en afstroommogelijkheden Hoe is de organisatie van je examen geregeld? Hoe lang kan ik op school mijn examenwerk inzien? Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beoordeling? Inspectie 25 Bijlage 1: Kerntaken, werkprocessen en competenties dossier LLB Bijlage 2: Relatie kernactiviteiten consortium 2 e druk kerntaken kwalificatiedossier Bijlage 3: MBO-competenties Bijlage 4: Grofmazig leerplanschema Bijlage 5: Voortgangscontrole Nederlands en rekenen Bijlage 6: Overgangsregeling Bijlage 7: Examenplannen Bijlage 8: Verantwoordingsdocument Loopbaan en Burgerschap (L&B) Bijlage 9: Verantwoordingsdocument beroepsmatig rekenen Bijlage 10: Hanteren methodenmix Vitalis college cluster Gezondheidszorg Bijlage 11: TOP model 4

5 1. Woord vooraf Beste student, Bij de start van je opleiding Verzorgende IG heb je versie 1 van het onderwijs- en examenreglement (OER) ontvangen met een beschrijving van de opleiding en alle punten, die voor het volgen van de opleiding van belang zijn. Het examenplan voor het 1 e leerjaar, het afsluiten van kernactiviteit 2 Ondersteunen bij het leven van alledag was concreet uitgewerkt. Voor de andere kernactiviteiten en voor Loopbaan en Burgerschap waren de eisen voor het kwalificeren alleen op hoofdlijnen vermeld. Inmiddels is voor je hele opleiding concreet uitgewerkt wat, wanneer en hoe je moet kwalificeren. De richtlijnen en criteria voor de ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beoordeling zijn vereenvoudigd en in procedures vastgelegd. De ontwikkelgerichte beoordeling komt te vervallen. Je studievoortgang wordt nu bewaakt en gecontroleerd met behulp van voortgangscontroles. Hoe dit geregeld is lees je met name in hoofdstuk 6 en in de overgangsregelingen. Het OER versie 2 is een samenvoeging van het OER versie 1 en de verdere uitwerking van de kwalificatie- en overgangseisen voor je hele opleiding. Het OER versie 2 wordt je aangeboden in plaats van een addendum zoals in versie 1 van het OER vermeld is. Versie 1 van het OER komt hiermee te vervallen. Het is belangrijk dat je goed weet hoe je opleiding in elkaar steekt. Als je informatie uit deze OER niet begrijpt, zal je studieloopbaanbegeleider je daarom graag een toelichting geven bij de inhoud. Ook wanneer je in de OER geen antwoord kunt vinden op een vraag die je hebt, raden we je aan contact te zoeken met je studieloopbaanbegeleider. We wensen je heel veel succes in je verdere loopbaan! Liesbeth Hagenaars, Clustermanager Gezondheidszorg 5

6 2. Leeswijzer Beste student, Dit is versie 2 van de Onderwijs- en Examenregeling. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? Je kunt over de volgende onderwerpen informatie vinden: Het beroep De opleiding De BPV De beoordeling De begeleiding In de bijlagen tref je specifieke informatie aan over de inhoud van de opleiding, leerplanschema s, examenplannen, overgangsregelingen per leerjaar uitgewerkt en de verdere verantwoording van het onderwijs en de examens. 6

7 3. Alles over het beroep 3.1 Wat doet een Verzorgende IG Jouw sector Je wordt opgeleid om als Verzorgende Individuele gezondheidszorg (IG) in de sector gezondheidszorg te kunnen werken. Je kunt gaan werken in de volgende branches: Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg, Gehandicaptenzorg, de Geestelijke gezondheidszorg of de Kraamzorg. Jouw baan Je verleent zorg en ondersteuning aan zorgvragers en begeleidt hen bij huishouden, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties. De specialisatie die je kiest, bepaalt waar je terechtkomt. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis, een ziekenhuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis. Je werkt voor allerlei typen zorgvragers met verschillende achtergronden: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, volwassenen in klinische zorgomgevingen, zorgvragers met psychiatrische problematiek, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je richt je voornamelijk op de individuele zorgvrager in zijn directe omgeving. Daarnaast richt je je op groepen zorgvragers, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Jouw werk Je zorgt voor het welbevinden van de zorgvrager op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Je inventariseert wensen en mogelijkheden en schrijft zelfstandig een zorgplan. Je ondersteunt de zorgvrager bij wonen en huishouden. Dat wil zeggen dat je helpt bij het schoonmaken en je zorgt voor een prettige woonof leefomgeving. Je assisteert bij persoonlijke basiszorg: je helpt bij het wassen, bij de opname van voeding en vocht, etc. Je begeleidt bij emotionele- en gedragsproblemen en helpt de zorgvrager te functioneren in de maatschappij. Je leert hem bijvoorbeeld hoe hij met de trein kan reizen. Je geeft voorlichting en advies over gezondheid en hygiëne en je leert de zorgvrager hoe hij hulpmiddelen moet gebruiken. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een katheter of het geven van een injectie, en je stemt de zorg af met collega s en andere zorgverleners. Je werkt zelfstandig. Je hebt regelmatig te maken met zorgvragers met verschillende problemen. Meestal gaat het om langdurige gezondheidsproblemen of om psychosociale problemen, zoals verwardheid. De zorg die je verleent kan per zorgvrager verschillen en per dag wisselen van inhoud. Je stemt de zorg af met andere disciplines, zoals helpenden zorg & welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal agogisch werkers. Als werknemer in een zorginstelling voer je je activiteiten uit volgens de visie en de richtlijnen van de instelling. Naast het verlenen van zorg en ondersteuning lever je een bijdrage aan de professionalisering van het beroep en aan de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. Dit kan je doen door bijvoorbeeld met collega s en je leidinggevende over je werk te praten en door deel te nemen aan deskundigheidsbevordering. Ook begeleid en ondersteun je nieuwe collega s en studenten. Jouw kwaliteiten Je inventariseert wat de zorgvrager nodig heeft en wat zorgvragers van je verwachten. Je kunt je in hen inleven en toont respect voor hen. Je kunt met mensen omgaan en je kunt met ze communiceren. Je houdt je aan de beroepscode, de normen en waarden, de visie en de richtlijnen van de instelling waar je werkt. Je stimuleert de zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Je kunt een inschatting maken van zijn mogelijkheden/beperkingen en neemt geheel of gedeeltelijk zijn werkzaamheden over als dat nodig is. Je weet hoe je jouw kennis en vaardigheden in de praktijk moet toepassen. Je kunt systematisch en resultaatgericht werken en samenwerken met de naasten van de zorgvrager en je collega s. Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken als je aan het werk bent. Je bent geïnteresseerd in mensen met verschillende soorten bestaans- en gezondheidsproblemen en eventuele gedragsproblemen. Ook heb je belangstelling voor medische kwesties. Je vindt het leuk om mensen te helpen bij het huishouden, hen te ondersteunen bij het wonen en ze te verzorgen en te begeleiden. Je wilt graag een verantwoordelijke baan en je kunt werken onder tijdsdruk. 7

8 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? Je kunt je verder ontwikkelen door aanvullende cursussen en opleidingen te volgen. Na afronding van de opleiding Verzorgende-IG kun je doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 4 voor MBOverpleegkundige. Ook kun je doorstromen naar andere richtingen zoals sociaal agogisch werk. Na enige (jaren) werkervaring kan de Verzorgende-IG zich specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. 8

9 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Dit betekent dat wij je opleiden om het vermogen te ontwikkelen probleemoplossend te werken in beroepssituaties. We sluiten het onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw specifieke ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepscontext / beroepssituatie. Om dit te bereiken richt het onderwijs zich op het integreren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, dus op een mix van kennen, kunnen, willen en zijn. 4.1 Wat zijn de hoofdonderdelen van je opleiding Alles wat jij als gediplomeerd Verzorgende IG moet kennen en kunnen is landelijk vastgelegd in het Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Voor je examen worden de kwalificatie-eisen van kwalificatiedossier 2010 gehandhaafd. De minister heeft van elke opleiding het kwalificatiedossier vastgesteld. Zo n kwalificatiedossier is een flink document. Als je zou willen weten hoe de letterlijke tekst van dat dossier eruit ziet, dan kun je dit terugvinden op de site van Calibris Hier vermelden we alleen wat er in grote lijnen in het dossier te vinden is. Een kwalificatiedossier bestaat uit: Deel A beeld van de beroepengroep Deel B kwalificaties Deel C uitwerking van de kwalificaties Deel D verantwoording In deel B en C van het kwalificatiedossier is het beroep van de Verzorgende IG beschreven aan de hand van activiteiten die kenmerkend zijn voor het beroep. We noemen dit kerntaken. Jouw opleiding tot Verzorgende IG kent 3 kerntaken. De indeling in kerntaken uit het kwalificatiedossier is een nauwkeurige beschrijving van het beroep in duidelijke afgebakende onderdelen. Die indeling is echter niet zo handig voor het aanleren van dat beroep. Daarom hebben veel ROC s in Nederland, waaronder ook het Vitalis College van het ROC West Brabant, samengewerkt aan een andere indeling die beter bruikbaar is voor een opleiding. We werken binnen het cluster Zorg met de methode 2008, 2 e druk van de Stichting Consortium Zorg en Welzijn. In deze methode zijn de kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt tot kernactiviteiten en beroepsprestaties. Kernactiviteiten De opleiding tot MBO-Verzorgende IG niveau 3 kent, conform het consortium materiaal 2008; 2e druk, 5 kernactiviteiten: Kernactiviteit 1: Intro Kernactiviteit 2: Ondersteunen bij het leven van alledag Kernactiviteit 3: Zorgen in specifieke situaties Kernactiviteit 4: Bieden van middencomplexe zorg Kernactiviteit 5: Verdiepen in één branche Een kernactiviteit is een verzameling van werkzaamheden (werkprocessen) die herkenbaar is voor de beroepspraktijk met de daarbij behorende competenties. Elke kernactiviteit gaat over een bepaald aspect van je werk en is een afgerond geheel van je opleiding. Beroepsprestaties Voor elke kernactiviteit is een werkboek gemaakt met meerdere beroepsprestaties. Een beroepsprestaties is een praktijkopdracht die bestaat uit herkenbare werkzaamheden in het beroep. Per kernactiviteit werk je aan meerdere beroepsprestaties. Tijdens het werken ontwikkel je je competenties en verzamel je bewijsstukken waarmee je kunt aantonen dat je over de vereiste competenties beschikt. Deze bewijsstukken moet je opnemen in je portfolio. In de volgende hoofdstukken kun je hierover meer lezen. 9

10 Competenties Om een werkproces goed uit te voeren is het belangrijk dat je over de juiste competenties beschikt. Competenties bevatten aspecten van persoonlijkheid, houding, motivatie, vaardigheden, kennis en inzicht. In de werkboeken worden steeds de (beroeps)competenties genoemd die je kunt ontwikkelen door het werken aan de beroepsprestaties. Een overzicht van alle MBO-competenties tref je aan in de bijlagen. Verdere verplichte onderdelen Naast de eisen in het kwalificatiedossier Verzorgende IG zijn door de minister aanvullende kwalificatie-eisen gesteld m.b.t. Loopbaan en Burgerschap (L&B), Nederlandse taalvaardigheden, vreemde taal en rekenen. Al deze onderdelen zijn wettelijk verplicht en komen aan bod tijdens de opleiding. In het OER vermelden we in grote lijnen wat er in deze wettelijke documenten staat en wat het betekent voor je opleiding. Loopbaan en Burgerschap (L&B) Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling en burgerschapsvorming vormen samen een integraal onderdeel van het middelbare beroepsonderwijs. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding dragen bij aan het vermogen van de student om zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren en helpen de student om de juiste keuzes te maken ten aanzien van opleiding en toekomstig beroep. Het zelf vorm kunnen geven van loopbaan speelt een centrale rol. De opleiding heeft daarbij een ondersteunende taak. Burgerschapsvorming draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de student. Beide zijn niet alleen belangrijk voor de vorming van de individuele student maar dragen ook bij aan de verbetering van het (leer)klimaat binnen de school: studenten die beter gemotiveerd zijn en studenten die meer verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school. Bij burgerschap bouwt het MBO voort op wat men al in het VMBO heeft gehad, verdieping van kennis en vertaling van burgerschapsontwikkeling in de context van de beroepsuitoefening en het maatschappelijk functioneren. De kwalificatie-eisen L&B zijn terug te vinden in de adviesnotitie van de MBO Raad mei 2010 Loopbaan en burgerschap in het mbo In grote lijnen betekenen de verplichtingen: - Resultaatverplichting voor het opleidingsinstituut Het opleidingsinstituut is verplicht om de aspecten van loopbaan en burgerschap op te nemen in het onderwijsaanbod, het de student aan te bieden en te beoordelen of de student aan zijn inspanningsverplichting voldoet. De opleidingen zijn vrij hoe zij loopbaan en burgerschap vorm geven. - Inspanningsverplichting Als student ben je verplicht om actief en aantoonbaar deel te nemen aan alle aspecten van loopbaan en burgerschap In hoofdstuk 6 en in de bijlagen lees je meer over de kwalificatie-eisen L&B. Nederlands De taaltaken voor Nederlands zijn onlangs op landelijk niveau opnieuw geordend en voor het hele onderwijs in de 4 onderstaande vaardigheden volgens Meijerink verdeeld. Aan deze vaardigheden zijn niveaus gekoppeld. 1F is het laagste niveau, 4F is het hoogste niveau. Je docent Nederlands zal je meer vertellen over deze niveaus. Voor de opleiding Verzorgende-IG, niveau 3 is 2F het minimale eindniveau. 4 taalvaardigheden volgens Meijerink: 1. Mondelinge taalvaardigheid: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid 2. Leesvaardigheid: zakelijke teksten 3. Schrijfvaardigheid 4. Begrippenlijst, taalverzorging Over de eisen met betrekking tot het examineren lees je meer in hoofdstuk 6 en de bijlagen. 10

11 Transparante Onderwijs Programmering (TOPmodel) We gaan ervan uit dat de opleiding jou elke week belast met 40 uur werk. Dat kan zijn op school, thuis of op het BPV-adres. We zeggen ook wel: de opleiding heeft een gemiddelde studielast (SBU) van 40 uur per week. Elk opleidingsjaar duurt 40 weken. Op jaarbasis is de gemiddelde studielast dus: 40 x 40 (uur) = 1600 uur. De gemiddelde studielast voor de driejarige opleiding tot Verzorgende IG is daarom: 3 x 1600 = 4800 uur. Elke MBO opleiding heeft de plicht om ervoor te zorgen dat elke BOL student elk schooljaar van de 1600 uur minstens 850 uur begeleide uren (IIVO-uren) krijgt aangeboden en hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. De opleiding is o.a. verplicht om je aanwezigheid op school en in de BPV te controleren en te registeren en bij controle aan de inspectie te rapporteren. Het cluster Gezondheidszorg staat ervoor garant dat je elk schooljaar, van de 1600 uur minstens 850 begeleide uren (IIVO-uren) krijgt aangeboden. De begeleiding kan op verschillende manieren op school en in de BPV ingevuld worden. In bijlagen TOP-model zie je een verantwoording van deze uren. Aanwezigheidsplicht Je hebt als student een aanwezigheidsplicht van 100% op school. Indien je op school niet aan de aanwezigheidsplicht voldoet, moet je het programma inhalen in je eigen tijd. Om een positief advies te krijgen voor deelname aan de kwalificerende beoordelingen moet je kunnen aantonen dat je het programma hebt ingehaald (zie Ontwikkelingsgerichte beoordeling op school). Mocht dit niet lukken dan kun je niet deelnemen aan het examen Hoe sluit je opleiding aan op je vorige opleiding? Toelatingseisen Je kunt de opleiding tot Verzorgende-IG volgen als je beschikt over een van de volgende diploma s: een VMBO-diploma via minimaal de kaderberoeps gerichte leerweg; een MAVO-diploma; een overgangsbewijs naar vier HAVO; of een gelijkwaardig diploma of niveau. De opleiding is zó ingericht dat er een juiste aansluiting is op en met alle vooropleidingen die genoemd zijn in de toelatingseisen. Waar extra ondersteuning m.b.t. de aansluiting nodig is, is begeleiding op maat uiteraard altijd bespreekbaar Wat kun je doen om succesvol door te gaan naar een vervolgopleiding? Opleidingen binnen Gezondheidszorg voldoen aan de normen voor doorstroming. Niveau 3 kan doorstromen naar een verwante opleiding niveau 3. Om naar een verwante HBO-opleiding door te stromen is niveau 4 nodig. 11

12 4.2 Hoe ziet je programma op school er uit? Leerlijnenmodel Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. Leerlijnen Leren is gericht op Leeractiviteiten Richtinggevende leerlijn 1. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) leerlijn Richtinggevende leerlijn 2. Integrale leerlijn Richtinggevende leerlijn 3. BPV leerlijn Ondersteunende leerlijn 4. Conceptuele leerlijn (kennis leerlijn) Ondersteunende leerlijn 5. Vaardigheden leerlijn - Leer-/ ontwikkelingsproces binnen- en buitenschools - Professionele beroepshouding - Ontwikkelen studievaardigheden - Plannen studiewerkzaamheden - Studie keuzes maken - Voorbereiden arbeidsmarkt - Werken aan beroepsprestaties (BP)/ proeve binnen- en buitenschools; - Beoordelen of resultaten aan eisen voldoen; - Projectmatig werken. - Integraal werken aan beroepscompetenties - Recht doen aan het eigen leeren ontwikkelproces - Als professioneel leren denken en redeneren - Kennis en informatie verwerven, gekoppeld aan geplande beroepsprestaties - Inoefenen van vaardigheden, gekoppeld aan geplande beroepsprestaties 6. Vrije ruimte - Deelname studenten aan project- en themadagen; - Studenten stimuleren om zelfstandig invulling te geven aan hun persoonlijke/ beroepsmatige ontwikkeling. - Studieloopbaanbegeleiding - Werken met POP en PAP - Het vullen van het portfolio - Integrale opdrachten - Project- en themadagen - Projectmatig werken - Werken aan BP en proeve (WAP) - Werken/ stage lopen binnen de BPV waarbij de BP of Proeve als opdracht wordt uitgewerkt - Intervisie - Probleemtaak - Hoorcollege - Werkcollege - Workshop - Skills training - Simulatie - Begin van de opleiding aanbodgestuurd - Later in de opleiding vraaggericht Richtinggevende leerlijnen: Deze leerlijnen bieden de context, het overzicht en de sturing voor de kernactiviteiten en de beroepsprestaties. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Bij deze leerlijn gaat het om het ontwikkelen van het beroepsbeeld door de student en grip krijgen op het eigen leer- en ontwikkelingsproces ( wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?). In de basisfase zijn groepsbijeenkomsten in de lesweken gepland naast eenheden voor individuele begeleiding, daarna is er een overgang naar minder groepsbijeenkomsten en meer individuele begeleiding. De Slb er begeleidt de student bij het concreet invullen van zijn leerdoelen, het werken met een POP en het verzamelen van bewijzen / beoordelingen in het portfolio. De Slb er volgt het leer- en ontwikkelingsproces van de student, zowel binnen als buitenschools. Hij ondersteunt de student bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. In het begin van de opleiding gaat het ook om het ontwikkelen van studievaardigheden (kunnen leren) en informeren over de opleiding. In heel de opleiding gaat het om het leren plannen van de studiewerkzaamheden, studiekeuzes maken en voorbereiden op de toetreding tot de arbeidsmarkt. 12

13 De integrale lijn Dit is ook een richtinggevende leerlijn: de opdrachten uit het Consortiummateriaal worden gebruikt als integrale opdrachten in de praktijk. In periode 1 en de eerste helft van periode 2 zijn dit de leer- en beroepsprestaties van de kernactiviteit Intro, die door de studenten op school worden verwerkt. In deze periode wordt de door het consortium gehanteerde methodiek aangeleerd, met de Wegwijzer, de STARRT methode en het formuleren van leerdoelen. Al snel start elke student ook met beroepsprestaties van een andere kernactiviteit, binnenschools en in de beroepspraktijk. Het overzicht van de verdeling van de kernactiviteiten over de leerjaren staat in het grofmazig leerplanschema (zie bijlage) BPV leerlijn Bij competentiegericht leren geeft het werken in de beroepspraktijk de context voor het leren. Studenten gaan voor BPV naar de praktijk en werken daar integraal aan de benodigde competenties. Zij ontwikkelen zich tot beginnend beroepsbeoefenaar en gebruiken intervisie om gezamenlijk problematiek te bespreken. Ondersteunende leerlijnen De onderwijsactiviteiten in deze leerlijnen zijn ondersteunend aan een of meer beroepsprestaties van de kernactiviteiten. Conceptuele leerlijn Bij de onderwijsactiviteiten van deze leerlijn gaat het er vooral om dat de student aantoonbaar kennis en informatie verkrijgt en als een professional leert denken en redeneren. Dan gaat het om vakinhoudelijke kennis en informatie maar ook om Nederlands, en vanaf schooljaar 2010) ook om een moderne vreemde taal en rekenen. Het werken aan burgerschapscompetenties hoort ook tot deze leerlijn. Vaardighedenlijn Hierbij gaat het om het inoefenen van vaardigheden, gekoppeld aan geplande beroepsprestaties. Dat zijn huishoudelijke, verzorgende of verpleegtechnische vaardigheden maar ook vaardigheden op het gebied van activiteiten begeleiding, interactieve vaardigheden en ICT vaardigheden. Vrije ruimte Deze leerlijn geeft de ruimte om de drive van studenten te stimuleren d.m.v. projecten/thema s om (zelfstandig) invulling te kunnen geven aan hun persoonlijke/ beroepsmatige ontwikkeling. 4.3 Stage en werk Je beroepspraktijkvorming (BPV) begint nadat je 6 weken op school bent geweest. Je werkt op je werkadres aan de beroepsprestaties, die je op school voorbereid hebt. Een werkbegeleider uit de praktijk zal je hierbij begeleiden. Hoe dit precies gaat staat in het BPV handboek beschreven. Je studieloopbaanbegeleider (Slb er) heeft je ook al geïnformeerd over het verloop van je stage. Het is belangrijk dat je je realiseert dat werken in de zorg betekent dat je met onregelmatig werken te maken krijgt. In het onderstaande schema zie je hoe de verhouding tussen lesdagen en BPV is gedurende je hele opleiding. 4.4 Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? Je opleiding is opgebouwd uit 3 fases: basisfase, hoofdfase en verdiepingsfase (zie bijlage: grofmazig leerplanschema). Tijdens het 1 e schooljaar werk je aan de basisfase. Het schooljaar is voor alle opleidingen binnen het Vitalis College verdeeld in 4 leerperioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 13

14 IRM-week. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In de bufferweken zijn allerlei activiteiten gepland op de schooldagen zoals workshops, themadagen, inhaalmomenten, SLBgesprekken en andere reflectiemomenten. Voor elke IRM week wordt het rooster tijdig bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken worden tijdig per leerperiode bekend gemaakt. In de bijlagen tref je een voorbeeldrooster aan. Aan het begin van het schooljaar is een extra week voor introductie gepland. Hiervoor hebben wij een apart programma. Je krijgt dit zo spoedig mogelijk vóór aanvang schooljaar. Hoe ziet een lesweek eruit In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o. a. vaardigheden en je krijgt theorie. 4.5 De overeenkomsten De onderwijsovereenkomst Sinds de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is het sluiten van een onderwijsovereenkomst tussen deelnemer en onderwijsinstelling verplicht. In de onderwijsovereenkomst, kortweg OOK, staan de rechten en plichten van jou èn van de school opgeschreven. Als je eenmaal je handtekening hebt gezet, dan ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. De onderwijsovereenkomst is te vinden op de portal en de website: De praktijkovereenkomst Je hebt gekozen voor de BBL (beroepsbegeleidende leerweg). BBL is een combinatie van leren en werken. Een BBL-plaats verwerf je via een sollicitatie bij een instelling. Met de instelling sluit je een leer- /arbeidsovereenkomst. Een onderdeel hiervan is de praktijkovereenkomst (POK). De POK moet duidelijkheid scheppen en heldere afspraken vastleggen tussen de instelling, de school en jou. Zorg ervoor dat je snapt waaronder je een handtekening zet. Ook hier geldt: als je eenmaal je handtekening hebt gezet, dan ben je verplicht om je aan de afspraken in de POK te houden. De praktijkovereenkomst is te vinden op 14

15 5. Alles over begeleiding; Visie op leren en opleiden Actief leren Bij leren denk je misschien meteen aan instructie krijgen, luisteren, huiswerk maken. Vooral de docent lijkt te bepalen wat er gebeurt. Dat is in sommige onderwijssituaties ook helemaal niet zo gek. De docent weet als vakspecialist waar hij het over heeft en hoe hij bepaalde onderwijssituaties het best kan organiseren. Er zijn tijdens de opleiding ook heel veel situaties te bedenken, waarbij jij als student actief kunt zijn. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat jij in bepaalde leersituaties heel goed zelf keuzes kunt maken en dat jij dingen kunt doen die vroeger door anderen voor jou werden gedaan. Op de opleiding die je gaat volgen, willen we daarom met je samenwerken op een manier waarbij jij, zoveel en zo vaak als mogelijk is, wordt uitgedaagd om te laten zien wat je kan. Actief leren is snel, leuk en heeft een direct relatie met de praktijk waardoor er ook een beroep gedaan wordt op je motivatie en interesse. Bij actief leren gaat het erom dat je dingen zelf uitzoekt, voorbeelden bedenkt, vaardigheden uitprobeert en taken doet die vragen om aanwezige en nieuwe kennis. Niet elke student vindt zo n actieve rol even gemakkelijk. Het is daarom de taak van medewerkers van de school en de instelling waar je stage loopt of werkt, jou bij die actieve rol te ondersteunen. 5.1 Studiebegeleiding bij het leren Begeleiding bij leeractiviteiten, leerresultaten en leerontwikkeling Tijdens het doorlopen van je leerproces word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (Slb er). Hij/zij begeleidt je bij de realisatie van je persoonlijk leer- en ontwikkelplan. De Slb er zal je stimuleren bij de uitbreiding, ontwikkeling en verdieping van de competenties waardoor je uiteindelijk aan de gestelde eisen van het beroep kunt voldoen en als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk kan. De Slb er heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de studieloopbaanplanning. Met je Slb er bespreek je resultaten en de ontwikkeling van je leerroute. Dit gebeurt op 2 verschillende manieren: - individuele SLB gesprekken - groepsbijeenkomsten Om je leer- ontwikkelproces te kunnen volgen werk je met een portfolio. Een portfolio bestaat uit een map, waarin je allerlei informatie verzamelt. Jouw portfolio heeft 3 functies: 1. het helpt je te leren en reflecteren 2. het helpt je erachter te komen wat je kunt en geleerd hebt 3. documenten verzamelen Dit portfolio bestaat uit: 1) het ontwikkelingsportfolio 2) het beoordelingsportfolio In het 1. ontwikkelingsportfolio verzamel je alle documenten die met je leerproces te maken hebben zoals je POP (persoonlijk ontwikkelplan), reflectie- en procesverslagen, bewijzen van competent handelen en geleverde beroepsproducten. In je 2. beoordelingsportfolio verzamel je alle documenten waarop je beoordeeld wordt bij een examen (assessment). Je bent zelf verantwoordelijk voor je complete portfolio. Deelname aan de onderwijsactiviteiten Het spreekt voor zich dat jouw actieve deelname in de lessen van wezenlijk belang is. We gaan er vanuit dat je altijd aanwezig bent en een positieve, actieve leerhouding laat zien. Als je niet aanwezig kunt zijn heb je kans om studieachterstand op te lopen. Verzuim wordt daarom geregistreerd en door de Slb er begeleid. 5.2 Extra ondersteuning bij het leren De zorgexpert van het cluster kan je ondersteunen op het gebied van assertiviteit, faalangst, studievaardigheid, dyslexie, dyscalculie, rouwverwerking en depressiviteit, studiekeuze, 15

16 capaciteitenonderzoek. Alle problemen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De hulpverlening kan bestaan uit coaching en /of doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties. Je Slb er kan je verwijzen naar de zorgexpert of je kunt jezelf aanmelden, door zelf binnen te lopen bij loopbaancentrum. 5.3 Begeleiding bij een handicap, stoornis of beperking Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt bij het leren kunnen hiervoor extra ondersteuningsuren worden aangevraagd bij SS&B (steunpunt studie en beperking). Aanmelden bij de zorgexpert, via je Slb er. De indicatie wordt bij de intake of tijdens je studie gesteld. Aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou, de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B en de zorgexpert gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Dit wordt tijdens de verdiepte intake besproken met de zorgexpert. In acht wordt genomen dat de leerling tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je uitgeprint vinden in het open leercentrum van de locatie. Extra examenfaciliteiten zijn aan te vragen via het examenbureau, mits je een officiële verklaring hebt (bv. van dyslexie). Heb je geen officiële verklaring en denk je er wel voor in aanmerking te komen, dan vraag je je Slb er je door te verwijzen naar de zorgexpert van het loopbaancentrum, deze kan een verklaring voor je aanvragen via het SS&B (Servicecentrum Studie en Beroep). 5.4 Wat als je verkeerd hebt gekozen? Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat een opleiding binnen de zorg niet haalbaar of wenselijk is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het loopbaancentrum. De zorgexpert van het loopbaancentrum gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolgstappen. Bv.: Beroepskeuze test, capaciteitentest. 5.5 Klachten Het Vitalis College kent een klachtenprocedure. Met klachten kun je op de eerste plaats altijd terecht bij de Slb er. Als je hier geen afdoende antwoord krijgt kun je je klacht indienen via de klachtenregeling van het Vitalis College. Deze staat op de site Op de site van het Vitalis College vind je ook het deelnemersstatuut. Dit is een document met uitgebreide informatie over je rechten en plichten als student. 5.6 Wat kun je doen als je je bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd voelt We stellen binnen het Vitalis College en binnen het cluster Cluster Zorg steeds alles in het werk om een veilige en prettige leeromgeving te creëren. Mocht je desondanks alles te maken krijgen met bedreiging, intimidatie of discriminatie, dan kun je je wenden tot vertrouwenspersonen van het Vitalis College. Namen en adressen vind je op de site Je kunt met eventuele problemen ook altijd terecht bij je Slb er. 16

17 6. Alles over het bewaken van je studievoortgang Er zijn twee manieren om je studievoortgang te bewaken: 1. de voortgangscontrole 2. de kwalificerende beoordeling Dit moet je goed uit elkaar houden. Als student ben je actief betrokken bij het bewaken van je studievoortgang. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de bewijzen van je leervorderingen, je laat zien dat je het kunt en dat je weet waarom. Hieronder lees je meer over die twee manieren om je studievoortgang te bewaken en wat je moet doen om je diploma te behalen. 6.1 Voortgangscontrole Voortgangscontrole ondersteunt het leren en is vooral bedoeld om jou informatie te geven, waarmee jij je leerproces kunt bijsturen. Jij laat steeds weer zien en controleren wat je al kunt. Deze voortgangscontrole kan door docenten of instructeurs, door begeleiders uit de werkvelden of medeleerlingen maar ook door jezelf uitgevoerd worden. Je studievoortgang zelf controleren / reflecteren In je leven leer je vooral van fouten en successen. Dat geldt ook voor school en werk. Als je af en toe de tijd neemt om stil te staan bij resultaten op school en binnen de BPV-instelling, zul je daar veel van leren. Wij vragen je daarom tijdens je opleiding heel vaak de resultaten van je eigen werk te controleren en conclusies te trekken uit deze controles. Ofwel, we laten je regelmatig reflecteren op alles wat je doet. In de boekjes met kernactiviteiten lees je meer over dat reflecteren. Je verzamelt bewijsstukken van je studievoortgang c.q. je ontwikkeling in het portfolio (ontwikkelingsdeel). Omdat jezelf verantwoordelijk bent voor je portfolio bepaal je zelf welke bewijsstukken je wilt opnemen. Door het bijhouden van het portfolio bewaak en stuur jezelf je studievoortgang. Voortgangscontrole door anderen Soms heb je het oordeel van anderen nodig. Je wilt van docenten en je begeleiders uit het werkveld horen of je iets goed doet. Als je het niet goed doet wil je weten hoe je jezelf kunt verbeteren. Ook medeleerlingen kunnen heel goed aangeven waar ze jou goed in vinden en waar ze jou minder goed in vinden. Zij kunnen feedback geven hoe jij samenwerkt, of je een handeling goed uitvoert en welk aandeel je hebt gehad bij een prestatie die jullie samen hebben geleverd. Deze feedback neem je op in je POP (persoonlijk ontwikkelplan) Studievoortgang bespreken met je studieloopbaanbegeleider De studievoortgang zegt iets over jouw ontwikkeling. Daarom bewaar je de bewijsstukken in je portfolio. Je studieloopbaanbegeleider leert je om goed gebruik te maken van de adviezen en de feedback. De uren voor de begeleiding door de SLB er tijdens de lesweken staan op je lesrooster. In de individuele begeleidingsuren (SLBi) bepaal je samen waar je staat in je leerproces en bespreek je welke stappen je wilt gaan zetten om nieuwe leerdoelen te behalen. Dit doe je aan de hand van de verzamelde bewijsstukken in je ontwikkelingsportfolio. Naast deze controlerende rol kan de SLB er je ook advies geven bij je kwalificerende beoordeling. Je kunt samen bespreken of je toe bent aan een kwalificerende beoordeling en welke documenten je kunt gebruiken voor je beoordelingsportfolio. 17

18 6.1.1 Voortgangscontrole op school IRM (individueel reflectiemoment) Twee keer per jaar zijn verplichte IRM gesprekken gepland (in de IRM-weken). De SLB er bespreekt en controleert aan de hand van het ontwikkelingsportfolio of je aan alle verplichtingen voldaan hebt en met bewijsstukken kunt aantonen dat je voldoende voortgang hebt laten zien. Jouw studievoortgang wordt hierdoor bewaakt en je kunt je leer- en ontwikkelproces gericht sturen. In het onderstaande schema overzicht voortgangscontrole op school zijn deze gesprekken uitgewerkt. Je kunt zien wanneer de gesprekken zijn, welke criteria gebruikt worden om je voortgang te controleren en welke consequenties dit voor je kan hebben. Het kan zijn dat je helemaal goed bezig bent en dat je je op het juiste niveau ontwikkelt. Maar het kan ook zijn dat je te horen krijgt dat jouw resultaten wel voldoende zijn en dat je op de goede weg bent maar dat je nog hard moet werken om aan alle eisen van het betreffende leerjaar te voldoen. Als onvoldoende voortgang aantoonbaar is krijg je een advies hoe je daarmee moet omgaan en/of wat daarvan de gevolgen zijn. Van de gesprekken maakt de SLB er en de student een kort verslag waarin alle afspraken worden vastgelegd. Deze verslagen bewaar je in je portfolio. Hoe je je op het IRM moet voorbereiden bespreek je met je SLB er. Overzicht voortgangscontrole (IRM) op school met je SLB er Periode/ week Criteria Voldoende voortgang Belemmerde voortgang 1 e en 3 e leerperiode van alle leerjaren in week 9 (IRM week) Je kunt verder gaan met de ingezette leerweg Je krijgt adviezen voor je POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) Inhoud ontwikkelgericht portfolio: 1. ingevulde aftekenlijsten van de onderwijsactiviteiten 2. bewijslast voortgang beroepsprestaties 3. scorelijsten voor de vakinhoudelijke toetsen 4. bewijslast beroepsmatig rekenen (indien van toepassing) 5. verslagen IRM-gesprekken en bewijsstukken van andere afspraken 6. aanwezigheidregistratie 7. checklist ontwikkelingsportfolio* 1. Er kunnen extra ontwikkelen begeleidingsgesprekken gepland worden. 2. Als onvoldoende voortgang aantoonbaar is worden afspraken met je gemaakt hoe je de achterstand kunt inhalen en hoeveel tijd je hiervoor krijgt. Ook wordt vastgelegd wat de consequenties zijn als je je niet aan de afspraken houdt (zie OOK). * Voor de controle van de verplichte inhoud van het portfolio wordt de checklist ontwikkelingsportfolio gebruikt. Deze lijst vind je in je portfolio. De afgetekende lijst is een voorwaarde voor deelname aan de kwalificerende beoordelingen. 18

19 6.1.2 Voortgangscontrole in de praktijk Voortgangscontrole van competentieontwikkeling Jouw opleiding is competentiegericht. Je ontwikkelt die competenties door te werken aan beroepsprestaties. De ontwikkeling van deze competenties wordt door je begeleiders in de praktijk gecontroleerd. Je kunt dan laten zien of je in staat bent om je competenties voldoende en op het juiste niveau te ontwikkelen en dit aantoonbaar te maken. De bewijsstukken hiervan bewaar je in je portfolio en bespreek je met je SLB er. De omschrijving van de werkprocessen en competenties kun je vinden in kwalificatiedossier en je werkboek(en) van de kernactiviteiten Voorwaarden voor deelname aan de kwalificerende beoordelingen De verplichte bewijsstukken in je ontwikkelingsportfolio zijn aanwezig Om aan de kwalificerende beoordelingen te kunnen deelnemen moet je voldoende voortgang in je leerproces kunnen aantonen. De bewijsstukken hiervoor verzamel je in je ontwikkelingsportfolio. Wanneer het ontwikkelingsportfolio compleet is en alle onderdelen zijn afgetekend op de checklist ontwikkelingsportfolio, krijg je een POSITIEF ADVIES van de SLB er. Dat betekent dat je bij het examenbureau wordt aangemeld voor de kwalificerende beoordeling(en). Wanneer de checklist niet in orde is betekent dit een NO GO. Je wordt niet toegelaten voor deelname aan de kwalificerende beoordeling(en). Dit heeft consequenties voor je studievoortgang. Je kunt hierover meer lezen in de overgangsregelingen. Deze zijn per leerjaar uitgewerkt. (zie bijlagen) 6.2 Beoordelen voor je diploma Kwalificerende beoordeling Bij de kwalificerende beoordeling stellen deskundigen vast of jij kan handelen als een beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan vooraf opgestelde eisen. We spreken dan van `beoordelen om te beslissen`. Deze beoordeling moet dus duidelijk maken of jij de kernactiviteiten met de daarbij behorende competenties voldoende beheerst. Er wordt dus feitelijk vastgesteld of je geslaagd bent voor (onderdelen van) het assessment en of je je opleiding of delen van je opleiding kunt afsluiten Kwalificeren van kernactiviteiten met behulp van de methodenmix Voor de kwalificerende beoordeling van kernactiviteiten maken wij gebruik van de examenproducten van de Stichting Consortium Zorg en Welzijn. Als exameninstrument wordt de methodenmix ingezet zoals deze in de werkboeken van de Stichting Consortium kwalificatiedossier 2008, 2 e druk is uitgewerkt. De methodenmix bestaat uit een proeve of beroepsprestatie(s) in de BPV, het kwalificerende reflectieverslag en het assessmentgesprek in de vorm van een CGI (Criterium Gericht Interview). Hieronder een beknopte weergave van de kernpunten van de methodenmix. (bij positief advies voor deelname aan de kwalificerende beoordeling) - je start met de voorbereidingen voor de proeve of beroepsprestatie(s) - nadat je van de BPV-begeleider en de WAP-docent (Werken aan Beroepsprestaties) een GO hebt voor de uitvoering van de proeve of beroepsprestatie(s) kun je deze uitvoeren. De volgorde waarin de GO s gegeven worden is niet van belang. - je voert de proeve of beroepsprestatie(s) uit in de BPV (evt. een onderdeel in simulatie binnenschools) en je verzamelt de vastgestelde specifieke bewijsstukken. - je levert de bewijsstukken in bij de beoordelaars - beoordelaars observeren en beoordelen de uitvoering van de proeve of beroepsprestatie(s) - beoordelaars voeren het beoordelingsgesprek proeve of beroepsprestatie(s) met je - je schrijft aan het eind van het schooljaar over de proeve of beroepsprestatie(s) het kwalificerende reflectieverslag volgens de STARRT- methode. - het reflectieverslag wordt beoordeeld door de beoordelaar BPV op feitelijkheden en door de beoordelaar binnenschools op toepassing van de STARRT- methode 19

20 - de bewijsstukken proeve of beroepsprestatie(s) en het reflectieverslag heb je ter beschikking gesteld aan de assessoren CGI - aan het eind van ieder leerjaar vindt ook het CGI plaats op school met 2 onafhankelijke assessoren* - de assessoren beoordelen het CGI en valideren voorgaande stappen - de assessoren communiceren de beoordeling met je en rapporteren de uitslag aan examenbureau * Bij het CGI van de BOL-student heeft de beroepspraktijk geen directe rol. Bij het CGI van de BBL-student kunnen assessoren uit de praktijkinstellingen worden ingezet. Voor de beoordeling van alle onderdelen methodenmix (proeve of beroepsprestatie, kwalificerend reflectieverslag en CGI) worden de beoordelingslijsten en formulieren uit de werkboeken van de Stichting Consortium 2008, 2 e druk gebruikt. Deze lijsten worden aangepast aan de kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier Ieder onderdeel van de methodenmix kan met aangetoond, deels aangetoond, niet aangetoond worden beoordeeld. Een kwalificerende beoordeling is behaald wanneer alle onderdelen van de methodenmix met aangetoond zijn beoordeeld. Legitimatie Bij deelname aan de kwalificerende beoordelingen moet je je kunnen legitimeren Welke examens moet je doen om een diploma te behalen Bij het competentiegericht leren is het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier en de aanvullende kwalificatieeisen m.b.t. Loopbaan en Burgerschap (L&B), Nederlandse taalvaardigheden, vreemde taal en rekenen het uitgangspunt voor de kwalificerende beoordelingen. Naast de eisen in het kwalificatiedossier Verzorgende IG zijn door de minister aanvullende kwalificatie-eisen gesteld m.b.t. Loopbaan en Burgerschap (L&B), Nederlandse taalvaardigheden, vreemde taal en rekenen. Al deze onderdelen zijn wettelijk verplicht en komen aan bod tijdens de opleiding. In het OER vermelden we in grote lijnen wat er in deze wettelijke documenten staat en wat het betekent voor je opleiding. De kwalificatie-eisen L&B zijn terug te vinden in de adviesnotitie van de MBO Raad mei Om het diploma Verzorgende IG te ontvangen moet je aan de genoemde eisen voldoen. Eisen kwalificatiedossier De 3 kerntaken uit het Kwalificatiedossier zijn door de Stichting Consortium Zorg en Welzijn verwerkt tot kernactiviteiten. De opleiding tot MBO-Verzorgende IG niveau 3 kent, conform het consortium materiaal 2008; 2e druk, 5 kernactiviteiten: Kernactiviteit 1: Intro Kernactiviteit 2: Ondersteunen bij het leven van alledag Kernactiviteit 3: Zorgen in specifieke situaties Kernactiviteit 4: Bieden van middencomplexe zorg Kernactiviteit 5: Verdiepen in één branche De eerste kernactiviteit Intro wordt alleen ontwikkelingsgericht afgesloten. Deze kernactiviteit wordt verder in dit hoofdstuk niet meer genoemd. De overige kernactiviteiten sluit je kwalificerend af door deel te nemen aan alle onderdelen van de methodenmix. Met behulp van de methodenmix worden ieder leerjaar één of meerdere kernactiviteiten kwalificerend afgesloten. De kwalificerende beoordeling is bepalend of je wordt bevorderd tot het volgende leerjaar. De criteria om bevorderd te worden zijn in de overgangsregeling per leerjaar uitgewerkt. Wie, wat, wanneer en hoe geëxamineerd wordt is ook terug te lezen in de examenplan(nen). De overgangsregelingen en de examenplannen vind je in de bijlagen. In het onderstaande overzicht zie je de relatie tussen de kerntaken uit het Kwalificatiedossier en de kernactiviteiten Stichting Consortium Zorg en Welzijn naast de verdeling over de fases in de opleiding en de leerjaren. Voor meer informatie zie bijlage: Relatie kernactiviteiten consortium 2 e druk kerntaken Kwalificatiedossier. Kwalificatiedossier Kernactiviteit 2 t/m 5 Stichting Consortium Zorg Fase in opleiding Leerjaar 20

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BOL Versie 2 Datum vastgesteld: mei

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BOL Versie 2 Datum vastgesteld: mei

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BBL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L Vc/ Gezondheidszorg/ Mbo-Verpleegkundige / 2011 / 95520 / N4

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau 3 BBL Cohort 2011-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BOL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject Onderwijs en Examenregeling Helpende Zorg-Welzijn BBL 1-jarig traject Gastoudertraject Crebo 92640 niveau 2 BBL 1 jaar Februarigroep Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig Onderwijs- en Examenregeling Helpende Zorg & Welzijn BOL 2-jarig Crebo 92640 niveau 2 BOL Cohort 2010-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 OER HZW 2010-2012 Inhoud

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 niveau 3 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX MMZ N3 BBL 92650 OER 2010 v 05-07-2010 ( 3) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 887 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_92631_BOL_Pedagogisch_medewerker_Jeugdzorg_N4_V1-1

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 niveau 3 BOL Cohort 2010 September 2010 Februari 2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Doorstroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92662 niveau 4 BOL Specifieke doelgroepen Cohort 2010 September 2010 Februari 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IVVO-uren

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Timmerman niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 94930 Studieprogramma nummer(s) BBL : X Niveau 3 Studiebelasting o.g.v. opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie