Onderwijs en Examenregeling 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs en Examenregeling 2011"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo niveau 4 BOL Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een Verpleegkundige Wat kun je met je opleiding doen? Alles over de opleiding Informatie over het onderwijs en het leren Wat ga je leren... 9 A Wat vind je in een kwalificatiedossier?... 9 B.Nederlandse taalbeheersing, rekenen, moderne vreemde talen C.Loopbaan & burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Beoordeling en je portfolio Studievoortgang Examens en het diplomeren Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlage 1. Begrippenlijst Bijlage 2. Grofmazig leerplanschema Bijlage 3. Lesrooster Bijlage 4. Fase indeling met beroepsprestaties Bijlage 5. Nederlans en rekenen ontwikkelinsgericht Bijlage 6. Studievoortgangplan en regeling jaarovergang 1 e leerjaar Bijlage 7. Examenplannen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 8. Verantwoordingsdocument LB Bijlage 9. Toelichting beroepsmatig rekenen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 10. Hanteren van de methodenmix Bijlage 11. Top model

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij het Cluster Gezondheidszorg. Je hebt gekozen voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige Verpleegkundige. Bij het Vitalis college leiden we op vanuit de volgende missie: Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je op te laten stellen en je te laten raken door de meerwaarde die je kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. Henny Verbeek, Algemeen directeur Vitalis college Cluster Gezondheidszorg Clustermanager Liesbeth Hagenaars 3

4 Algemene informatie brin nummer naam van de instelling 25L ROC West-Brabant, Vitalis college crebonummer terugvalcode naam van de opleiding landelijk orgaan, kenniscentrum Mbo- Verpleegkundige Calibris BOL leerweg (BOL/BBL) niveau 4 cohort /2016 Ingangsdatum 1 augustus januari 2012 Vervaldatum 2015/2016 Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld Juli 2011 Datum waarop de OER gepubliceerd is Augustus

5 2 Leeswijzer Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? Je vindt informatie over de volgende onderwerpen: Korte beschrijving van je beroep. De opleiding in het algemeen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop de BPV of je vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de examens. De examencommissie. Achterin de OER vind je een aantal bijlagen. In een bijlage 12 vind je een verwijzing naar het examenreglement van het Vitalis college en regels die voor jou als student belangrijk zijn. Naast deze regels vind je in andere bijlagen de verantwoording van het onderwijs. Op basis daarvan wordt jouw diploma geldig. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier Mbo- Verpleegkundige 2011 en het daarbij horende document Leren, Loopbaan en Burgerschap. In deze documenten staan de wettelijk eisen beschreven. Als student moet je hieraan voldoen om het diploma te kunnen halen. De verplichte richtlijnen voor Nederlands, rekenen en mogelijk een moderne vreemde taal (Engels) staan ook vermeld. Op portal voor studenten staat nog veel meer informatie over het Vitalis college en je opleiding. Bij de start van je opleiding Verpleegkundige heb je versie 1 van het onderwijs- en examenreglement (OER) ontvangen met een beschrijving van de opleiding en alle punten, die voor het volgen van de opleiding van belang zijn. Op het moment van verstrekken van het OER is de gehele opleiding nog niet concreet uitgewerkt. Het OER versie 2 volgt en is een samenvoeging van het OER versie 1 en de verdere uitwerking van de kwalificatie- en overgangseisen voor je hele opleiding. Het OER versie 2 wordt je aangeboden voorafgaand aan het ondertekenen van je POK (praktijkovereenkomst) en zal het definitieve OER zijn. Versie 1 van het OER komt daarmee vervolgens te vervallen. Het is belangrijk dat je goed weet hoe je opleiding in elkaar steekt. Als je informatie uit deze OER niet begrijpt, zal je studieloopbaanbegeleider je daarom graag een toelichting geven bij de inhoud. Ook wanneer je in de OER geen antwoord kunt vinden op een vraag die je hebt, raden we je aan contact te zoeken met je studieloopbaanbegeleider. 5

6 3 Alles over het beroep 3.1 Wat doet een Verpleegkundige Jouw sector Je wordt opgeleid als Mbo-Verpleegkundige om in alle branches van de zorg te kunnen werken. Daarnaast kun je kiezen om je extra te verdiepen in één van de branches: - het Ziekenhuis - Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - de Gehandicaptenzorg - de Geestelijke gezondheidszorg. Jouw baan Je werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je in tal van beroepspraktijken en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen, instellingen voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten, maar ook in de thuissituatie van zorgvragers of in combinaties daarvan. Je verleent Verpleegkundige zorg aan verschillende categorieën zorgvragers van alle leeftijden. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, klinische zorgvragers, zorgvragers met psychiatrische problematiek, zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen en kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of bestaansproblemen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals ouders en andere verzorgers. Je richt je met name op de Verpleegkundige zorg voor de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving. Je kunt ook voor een groep zorgvragers werken, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Je werkt in het ziekenhuis, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de gehandicaptenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Na diplomering kun je je in het BIG-register als Verpleegkundige laten registreren. Jouw werk Je draagt bij aan het herstel van de zorgvrager en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Je stelt een Verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan, ondersteunt bij persoonlijke basiszorg, zoals het wassen van zorgvragers. Je deelt medicijnen uit, je voert verpleegtechnische handelingen uit, bijvoorbeeld het verzorgen van een stoma en injecteren. Je biedt ondersteuning als een zorgvrager bijvoorbeeld psychosociale problemen heeft. Je begeleidt en ondersteunt de zorgvrager ook praktisch door bijvoorbeeld te leren hoe een zorgvrager met krukken moet lopen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, bijvoorbeeld over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je verricht ook handelingen die de gezondheid van de samenleving als geheel bevorderen. Dan gaat het onder meer om het voorkomen van gezondheidsproblemen. Je geeft bijvoorbeeld adviezen over gezond gedrag en leert mensen omgaan met ziektes en beperkingen. Je werkt veelal zelfstandig en in een team, in zeer verschillende zorgsituaties. Je hebt te maken met acute, klinische maar ook langdurige, psychiatrische of onvoorziene zorgsituaties. 6

7 Je treedt vooral op als de gezondheids- of leefsituatie van de zorgvrager ingewikkelder wordt. Bijvoorbeeld omdat hij of zij meerdere gezondheidsproblemen of beperkingen en levensvragen heeft. De zorg die je verleent kan variëren per zorgvrager. De inhoud kan elke dag verschillen. Je werkt op het moment dat daar behoefte aan is. Dat kan op elk moment van de dag of de week zijn. In alle werkvelden werk je samen met andere disciplines, zoals helpenden zorg & welzijn, verzorgenden, artsen, andere medische en para-medische zorgverleners en sociaal-agogisch werkers. Je bent werknemer van een zorginstelling of je werkt als zelfstandige Verpleegkundige. In de zorginstelling werk je samen met collega s, volgens de visie en richtlijnen van de instelling. Naast het verlenen van zorg en ondersteuning lever je een bijdrage aan de professionalisering van het beroep en aan de kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden. Dat kun je doen door met collega s en leidinggevenden over jouw werk te praten en door deel te nemen aan deskundigheidsbevordering. Jouw kwaliteiten Je handelt zorgvrager gericht, kunt je inleven in diens situatie, toont respect voor de zorgvrager en bent sociaal en communicatief vaardig. Je houdt je aan de beroepscode en de normen en waarden en de visie en de richtlijnen van de instelling waar je werkt. Je werkt systematisch, oplettend, nauwkeurig en resultaatgericht. Je bent stressbestendig en in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken met de naasten van de zorgvrager, met zorgverleners van de eigen en van andere disciplines. Je kunt jouw kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen. Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen. Je vindt het leuk om zorgvragers te helpen bij het wonen in een leefgroep en bij hun lichamelijke verzorging. Je bent er op ingesteld om hen te begeleiden en te ondersteunen bij psychosociale problemen. Je hebt een verantwoordelijke baan, werkt soms onder tijdsdruk en in opdracht van een leidinggevende. Voor je toewijding krijg je veel terug: zorgvragers die blij zijn met jouw goede zorgen, die dankbaar zijn voor de prettige leefomstandigheden die jij mee helpt creëren in hun thuissituatie of in de zorginstelling. 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? Door aanvullende opleiding te volgen kun je doorgroeien naar functies, specialisaties in je eigen beroepgroep. Ook kan je mogelijk vrijstellingen krijgen voor onderdelen van andere MBO-opleidingen op niveau 4. Je kunt ook doorstromen naar HBO, zoals HBO-Verpleegkundige (niveau 5). 7

8 4. Alles over de opleiding 4.1 Informatie over het onderwijs en het leren Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Dit betekent dat wij je opleiden om het vermogen te ontwikkelen probleemoplossend te werken in beroepssituaties. We sluiten het onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw specifieke ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepscontext / beroepssituatie. Om dit te bereiken richt het onderwijs zich op het integreren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, dus op een mix van kennen, kunnen, willen en zijn. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid is van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het hele opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. Alles wat jij als gediplomeerd Verpleegkundige moet kennen en kunnen is landelijk vastgelegd in het Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige niveau 4. Voor je examen worden de kwalificatie-eisen van kwalificatiedossier 2011 gehandhaafd. De minister heeft van elke opleiding het kwalificatiedossier vastgesteld. Zo n kwalificatiedossier is een flink document. Als je zou willen weten hoe de letterlijke tekst van dat dossier eruit ziet, dan kun je dit terugvinden op de site van Calibris. Dit kwalificatiedossier te raadplegen via of via Hier vermelden we alleen wat er in grote lijnen in het dossier te vinden is. Een kwalificatiedossier bestaat uit: Deel A beeld van de beroepengroep Deel B kwalificaties Deel C uitwerking van de kwalificaties Deel D verantwoording In deel B en C van het kwalificatiedossier is het beroep van de Verpleegkundige beschreven aan de hand van activiteiten die kenmerkend zijn voor het beroep. We noemen dit kerntaken. Jouw opleiding tot Verpleegkundige kent 2 kerntaken. De indeling in kerntaken uit het kwalificatiedossier is een nauwkeurige beschrijving van het beroep in duidelijke afgebakende onderdelen. 8

9 4.2 Wat ga je leren De inhoud van de opleiding is samengesteld vanuit een aantal wettelijke documenten. A. Het kwalificatiedossier, waarin de kwalificatie eisen van het beroep staan beschreven. B. In het kwalificatiedossier staan ook de wettelijke eisen van Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen. C. In een ander document zijn aanvullende eisen gesteld m.b.t. Loopbaan & burgerschap. Al deze onderdelen van de opleiding zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je aan de eisen van het kwalificatiedossier, de gestelde eisen aan taalvaardigheid/rekenen en Loopbaan & burgerschap voldoen. A. Wat vind je in een kwalificatiedossier? Het kwalificatiedossier waarop je opleiding is gebaseerd, geeft een beeld van wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Het dossier bestaat uit geeft dus de eisen aan van een beginnend beroepsbeoefenaar. 9

10 Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn: Kerntaak Een kerntaak beschrijft een kenmerkende taak en rol in het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In het geval van de MBO-VERPLEEGKUNDIGE verpleegkundige zijn er 2 kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces Een werkproces is een beschrijving van kenmerkende werkzaamheden binnen het beroep waarvoor je opgeleid wordt. Een werkproces is altijd gekoppeld aan een kerntaak. Een werkproces is bijvoorbeeld: De verpleegkundige: Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (Werkproces 1.2 behorend bij Kerntaak 1) Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Competentie Een competentie is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor alle Mbo-verpleegkundige opleidingen gelden 25 algemene competenties die je als beginnend beroepsbeoefenaar nodig hebt. Tijdens je opleiding wordt je begeleidt in het ontwikkelen van de competenties zoals beschreven in het kwalificatiedossier en wordt je hier uiteindelijk ook op beoordeeld. B. Nederlandse taalbeheersing, rekenen, moderne vreemde talen Je krijgt in je beroep te maken met werkzaamheden waarbij een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal nodig is. Denk aan het schrijven van rapportages. Bij de start van de opleiding krijg je een test (0-meting), waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding oefen je met deze vaardigheden Er wordt specifiek aan je taalvaardigheid gewerkt via Nederlandse taal (rooster). Voor studenten die een achterstand moeten inhalen is extra ondersteuning beschikbaar. Ook de eisen aan rekenen en vreemde taal zijn per kwalificatiedossier geformuleerd. In de opleiding tot verpleegkundige maken rekenen en vreemde talen (Engels) onderdeel uit van de eisen tot kwalificeren. Tevens zijn er ten aanzien van rekenen specifieke beroepseisen. Nederlandse taalbeheersing N1 Mondelinge Taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing 4F 3F 2F 1F Rekenen N1 Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde 4F 3F 2F 1F Verbanden 10

11 Moderne vreemde talen (MVT) N1 Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven voeren C2 C1 B2 B1 A2 A1 Norm voor diplomeren: 3 van de 5 taalvaardigheden op voldoende niveau afgesloten. Meer informatie over de exameneisen van jouw opleiding vind je in de bijlage. C. Loopbaan & burgerschap Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling en burgerschapsvorming vormen samen een integraal onderdeel van het middelbare beroepsonderwijs. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding dragen bij aan het vermogen van de student om zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren en helpen de student om de juiste keuzes te maken ten aanzien van opleiding en toekomstig beroep. Het zelf vorm kunnen geven van loopbaan speelt een centrale rol. De opleiding heeft daarbij een ondersteunende taak. Burgerschapsvorming draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de student. Beide zijn niet alleen belangrijk voor de vorming van de individuele student maar dragen ook bij aan de verbetering van het (leer)klimaat binnen de school: studenten die beter gemotiveerd zijn en studenten die meer verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school. Bij burgerschap bouwt het MBO voort op wat men al in het VMBO heeft gehad, verdieping van kennis en vertaling van burgerschapsontwikkeling in de context van de beroepsuitoefening en het maatschappelijk functioneren. De kwalificatie-eisen L&B zijn terug te vinden in de adviesnotitie van de MBO Raad mei 2010 Loopbaan en burgerschap in het mbo In grote lijnen betekenen de verplichtingen: - Resultaatverplichting voor het opleidingsinstituut Het opleidingsinstituut is verplicht om de aspecten van loopbaan en burgerschap op te nemen in het onderwijsaanbod, het de student aan te bieden en te beoordelen of de student aan zijn inspanningsverplichting voldoet. De opleidingen zijn vrij hoe zij loopbaan en burgerschap vorm geven. - Inspanningsverplichting Als student ben je verplicht om actief en aantoonbaar deel te nemen aan alle aspecten van loopbaan en burgerschap In hoofdstuk 6 en in de bijlage lees je meer over de kwalificatie-eisen L&B. Inkoop van onderwijs- en examenmateriaal Het Vitalis College cluster Gezondheidszorg werkt inderdaad met ingekocht onderwijs- en examenmateriaal van stichting Consortium. Dit materiaal is goedgekeurd door de Inspectie van Onderwijs In de bijlage zie je hoe Consortium het kwalificatiedossier heeft vertaald naar het Fase model in de competentie scoretabel. Je kunt precies raadplegen welke competentie in welke fase ontwikkelingsgericht r-p-t (kleine letters) of kwalificerend R-P-T (hoofdletters en vetgedrukt) aan bod komt. Je studieloopbaanbegeleider zal je wegwijs maken in de Consortium methode. 11

12 4.3 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de beroepsopleidende leerweg BOL bestaat de opleiding uit leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee aspecten vormen een eenheid. Hieronder staat wat je in het onderwijsprogramma op school en in de BPV krijgt aangeboden. Leerlijnenmodel Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. Leerlijnen Leren is gericht op Leeractiviteiten 1. Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn Studieloopbaanbegeleiding (SLB) leerlijn - Leer-/ ontwikkelingsproces binnen- en buitenschools - Professionele beroepshouding - Ontwikkelen studievaardigheden - Plannen studiewerkzaamheden - Studie keuzes maken - Voorbereiden arbeidsmarkt 2. Integrale leerlijn - Werken aan beroepsprestaties (BP) gericht op het ontwikkelen van een beroepsproduct en het leveren van diensten. 3. Ervarings leerlijn BPV 4. Conceptuele leerlijn (kennis leerlijn) - Professionel leren functioneren in de praktijk - Kennis verwerven die je nodig hebt om professioneel te kunnen handelen. 5. Vaardigheden leerlijn - Trainen van verpleegtechnische en sociaalcommunicatieve vaardigheden 6. Vrije ruimte - Zelfstandig invulling geven aan persoonlijke en/of beroepsmatige ontwikkeling. - Studieloopbaanbegeleiding - Werken met POP en PAP - Het vullen van het portfolio - Loopbaan Burgerschap - ICT-vaardigheden - Integrale opdrachten - Project- en themadagen - Projectmatig werken - Werken aan BP (WAP) - Werken of stage lopen in de praktijk - Intervisie - Reflectie op praktijkervaringen - Probleemtaak/PGT - Hoorcollege - Werkcollege - Workshop - Skills VK - Skills Interactief/PGT - Simulatie - Deelname aan project- en themadagen; - VitalSociety 12

13 De persoonlijke ontwikkelingsleerlijn Bij deze leerlijn, die wordt vormgegeven bij Studieloopbaanbegeleiding, gaat het om het ontwikkelen van jouw beroepsbeeld en leer je grip te krijgen op jouw leer- en ontwikkelingsproces ( wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?). Gedurende de opleiding worden er groepsbijeenkomsten gepland en momenten voor individuele begeleiding. De Slb er begeleidt jou bij het concreet invullen van je leerdoelen, het werken met een POP en het verzamelen van bewijzen / beoordelingen in je portfolio. De Slb er volgt jouw leer- en ontwikkelingsproces, zowel binnen- als buitenschools. Hij ondersteunt je bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. In het begin van de opleiding gaat het ook om het ontwikkelen van studievaardigheden (kunnen leren) en informeren over de opleiding. De integrale leerlijn Bij de integrale leerlijn gaat om het ontwikkelen van een beroepsproduct in en voor de beroepspraktijk, om het uitvoeren van beroepswerkzaamheden en leveren van diensten. De opdrachten die beschreven staan in de Beroepsprestaties zijn uitgangspunt voor de integrale leerlijn. Ervaringsleerlijn Bij competentiegericht leren geeft het werken in de beroepspraktijk (BPV) de betekenis aan jouw leren. Je werkt in de praktijk aan de competenties die je als verpleegkundige nodig hebt. Je ontwikkelt je tot beginnend beroepsbeoefenaar. Conceptuele leerlijn Bij de onderwijsactiviteiten van deze leerlijn gaat het er vooral om dat je aantoonbaar kennis en informatie verkrijgt die je nodig hebt om professional te kunnen denken en handelen. De vakken Nederlands en Rekenen zijn onderdeel van deze leerlijn. Vaardigheden leerlijn Binnen de vaardigheden leerlijn train en ontwikkel je professionele vaardigheden. Het gaat om verpleegtechnische en sociaalcommunicatieve vaardigheden. Vrije ruimte Binnen vrije ruimte krijg je de ruimte d.m.v. projecten/thema s, Vital Society activiteiten om (zelfstandig) invulling te kunnen geven aan jouw persoonlijke / beroepsmatige / en maatschappelijk ontwikkeling. De vrij ruimte is geen aparte leerlijn maar kan vanuit alle leerlijnen ingevuld worden. 13

14 Fase structuur MBO-Verpleegkundige Leerjaar 1 Fase 1 20 weken Augustus weken Februari Kompas 1.1 Verwerken van gegevens* 1.2 Beginnen met zorg* 1.3 Planmatig verplegen (1) 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** IRM Meetpunt IRM Meetpunt ** facultatief, in te zetten bij uit- afstroom of vrije keuze als BPV geschikt is. Leerjaar 2 Fase 2 Fase 2 20 weken Augustus weken Februari Vaardig in verpleegtechniek* 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.2 Omgaan met lastige situaties* 2.5 Ondersteunen bij het sociaal functioneren 2.3 Planmatig verplegen (2) 2.6 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag 2.5 Ondersteunen bij het sociaal functioneren VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** IRM Meetpunt IRM Meetpunt ** facultatief, in te zetten bij uit- afstroom als BPV geschikt is. Leerjaar 3 Fase 2 Fase 3 20 weken Augustus weken Februari Uitvoeren van verpleegtechnische 3.2 Regie voeren vaardigheden 2.6 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag 2.7 Begeleiden bij verandering, pijn en Verliesverwerking VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** Kwalificeren Fase 1 en Fase 2 IRM Verantwoordingsverslag 1 Meetpunt Assessmentgesprek (CGI) 1 * schuin gedrukt betekent ontwikkelingsgericht ** facultatief, in te zetten bij uit- afstroom als BPV geschikt is. Leerjaar 4 Fase 3 Fase 3 20 weken Augustus weken Februari Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** ** facultatief, in te zetten bij uit- afstroom als BPV geschikt is. VZ 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen** Kwalificeren Verantwoordingsverslag 2 Assessmentgesprek (CGI) 2 14

15 4.4 Alles over de beroepspraktijk Je hebt gekozen om een BOL-opleiding te volgen. BOL wil zeggen: de beroepsopleidende leerweg. Dit is een combinatie van leren en stage. Leren in de praktijk en leren op school zijn gedurende de hele opleiding gekoppeld. In de praktijk kom je levensechte beroepssituaties tegen. Dit is ook je leeromgeving. Deze leeromgeving is het uitgangspunt en vertrekpunt voor je leren op school. Wat je in de praktijk wilt leren ga je daar oefenen en op school onderzoeken en voorbereiden. Wat je op school leert pas je toe in de praktijk. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages. Om stage te kunnen lopen heb je een praktijkovereenkomst (POK) nodig. In paragraaf 5.5 wordt uitgelegd wat dit betekent. Je beroepspraktijkvorming (BPV) begint vanaf periode 2. Je werkt op je stageplaats aan de beroepsprestaties die je op school voorbereid hebt. Een werkbegeleider uit de praktijk zal je hierbij begeleiden. Hoe dit precies gaat staat in het BPV handboek beschreven. 4.5 Studiebelasting Het onderwijsprogramma en de BPV is nauwkeurig beschreven in tijd. Deze tijd is een inschatting (gemiddeld) van de studiebelasting die wij van je vragen. Alle roosteractiviteiten en BPV-uren zijn vastgelegd en wordt je aanwezigheid en inzet verwacht. Ook zijn er onbegeleide studiebelastingsuren beschreven. Dit kan huiswerk of zelfstandig werken aan opdrachten betreffen. Wil je precies weten hoe de verdeling van de uren eruit ziet? Kijk dan in de bijlage.

16 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Tijdens de opleiding heb je een studieloopbaanbegeleider met wie je jouw resultaten en ontwikkeling bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. -Je wordt begeleid bij het steeds meer zelfverantwoordelijk te nemen in je leren -Je wordt begeleid op je persoonlijke ontwikkeling binnen het beroep. Studieloopbaanbegeleiding richt zich erop dat je: Inzicht krijgt in kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgt in je eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties in het beroep. Inzicht krijgt in jouw behaalde ontwikkelingsgerichte en kwalificerende resultaten Inzicht krijgt in jouw opleiding op grond waarvan je keuzes kunt maken in jouw leerproces. Leert reflecteren op ervaringen en daar ontwikkelacties aan kan verbinden. Leert een volledig gevuld (digitaal ) portfolio te maken. Je krijgt studieloopbaanbegeleiding met je groep omdat sommige begeleidingsvragen algemeen zijn. Jouw persoonlijke ontwikkeling wordt persoonlijk met jou besproken. Het portfolio: Jouw portfolio bestaat uit: 1. ontwikkelingsportfolio: Hierin verzamel je alle documenten die met je leerproces te maken hebben zoals je POP (persoonlijk ontwikkelplan), reflectie- en procesverslagen, bewijzen van competent handelen en geleverde beroepsproducten. 2. beoordelingsportfolio: Hierin verzamel je alle bewijzen waarop je beoordeeld bent (onderdelen van het examenplan en voortgangsreglement) Je bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van jouw portfolio. Deelname aan de onderwijsactiviteiten Het spreekt voor zich dat jouw actieve deelname in de lessen van wezenlijk belang is. We gaan er vanuit dat je altijd aanwezig bent en een positieve, actieve leerhouding laat zien. Als je niet aanwezig kunt zijn heb je kans om studieachterstand op te lopen. Verzuim wordt daarom geregistreerd. De Slb er controleert aan- en afwezigheid en bespreekt met jou eventuele consequenties van jouw verzuim.

17 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering De Trajectcoördinator Zorg van het cluster kan je ondersteunen op het gebied van assertiviteit, faalangst, studievaardigheid, dyslexie, dyscalculie, rouwverwerking en depressiviteit, studiekeuze, capaciteitenonderzoek. Deze of andere bijzondere persoonlijke problemen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De hulpverlening kan bestaan uit coaching en /of doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties. Je Slb er kan je verwijzen naar de Trajectcoördinator Zorg of je kunt jezelf aanmelden, door zelf binnen te lopen bij het onderwijs servicebureau zorgcoördinatie. Indien je extra begeleiding nodig hebt wordt deze op basis van een Indicatiestelling ingezet. De werkwijze is dan als volgt: Er volgt een melding bij SS&B (Steunpunt Studie & Beperking) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. Aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de leerling tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. Jij wordt tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en moet als dusdanig zelfstandig kunnen functioneren. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de site in deze regeling zijn examenrechten van studenten met beperkingen vastgelegd. Extra examenfaciliteiten zijn aan te vragen via het examenbureau, mits je een officiële verklaring hebt (bv. van dyslexie). Heb je geen officiële verklaring en denk je er wel voor in aanmerking te komen, dan vraag je je Slb er je door te verwijzen naar de zorgexpert van het loopbaancentrum, deze kan een verklaring voor je aanvragen via het SS&B (Servicecentrum Studie en Beroep). 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat een opleiding binnen de zorg niet haalbaar of wenselijk is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je indien nodig door naar het onderwijs servicebureau zorgcoördinatie. De trajectcoödinator van het onderwijs servicebureau zorgcoördinatie gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Bijv.: Beroepskeuze test, capaciteitentest en of mogelijk doorverwijzen naar 3 e lijnszorg. 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een klachtenregeling. Deze kan op diverse momenten in werking gaan Je kunt een klacht in dienen. Meer uitleg hierover kun je vinden in het document Deelnemersstatuut-Klachtenregeling te vinden op de site alle medewerkers betrokken bij het onderwijs kunnen je begeleiden bij het indienen van een klacht.

18 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Los van de problemen die in de titel beschreven staan is het bij sommige problemen prettig als je hierover met een onafhankelijk en vertrouwelijk iemand kunt praten of om advies kunt vragen. Binnen het Vitalis College zijn er 2 vertrouwenspersonen. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder waarin beschreven staat wie het zijn, wanneer en hoe ze te bereiken zijn. Je meldingen bij de vertrouwenspersoon worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen, dit gebeurt zonder de naam van de melder.

19 6 Alles over de beoordeling Er zijn twee manieren van beoordelen: 1. ontwikkelingsgerichte beoordeling beoordelen om te leren 2. kwalificerende beoordeling beoordelen om te beslissen Hieronder lees je meer over die twee manieren van beoordelen en wat je moet doen om je diploma te behalen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen Ontwikkelingsgerichte beoordeling ondersteunt vooral het leren. Daarom spreken we ook wel van beoordelen om te leren. Beoordelen om te leren is vooral bedoeld om jou informatie te geven, waarmee jij je leerproces kunt bijsturen. Jij laat steeds weer zien wat je al kunt en anderen spreken daar een oordeel over uit. Die beoordelaars kunnen docenten of instructeurs zijn, ook begeleiders uit de werkvelden of medeleerlingen maar ook jezelf. Jezelf beoordelen / reflecteren In je leven leer je vooral van fouten en successen. Dat geldt ook voor school en werk. Als je af en toe de tijd neemt om stil te staan bij resultaten op school en binnen de BPV-instelling, zul je daar veel van leren. Wij vragen je daarom tijdens je opleiding heel vaak de resultaten van je eigen werk te beoordelen. We vragen je ook welke conclusies je trekt uit die zelfbeoordeling. Ofwel, we laten je regelmatig reflecteren op alles wat je doet. In de boekjes met kernactiviteiten lees je meer over dat reflecteren. Je verzamelt bewijsstukken van je ontwikkeling in het portfolio (ontwikkelingsdeel). Zo breng je je ontwikkeling in beeld. Omdat jezelf verantwoordelijk bent voor je portfolio bepaal je zelf welke bewijsstukken je wilt opnemen. Door het bijhouden van het portfolio ben je zelf ook beoordelaar. Jij beoordeelt namelijk welke producten en prestaties het beste laten zien hoe ver je bent in je leer- en ontwikkelingsproces.

20 Beoordeeld worden door anderen Soms heb je het oordeel van anderen nodig. Je wilt van docenten en je begeleiders uit het werkveld horen of je iets goed doet. Als je het niet goed doet wil je weten hoe je jezelf kunt verbeteren. Ook medeleerlingen kunnen heel goed aangeven waar ze jou goed in vinden en waar ze jou minder goed in vinden. Zij kunnen beoordelen hoe jij samenwerkt, of je een handeling goed uitvoert en welk aandeel je hebt gehad bij een prestatie die jullie samen hebben geleverd. Als je van een beoordeling wilt leren hoe het beter kan, moet de beoordelaar zorgen voor een kort verslag, waarin staat wat goed is en wat een volgende keer misschien nog beter kan. Vaak eindigt een dergelijk verslag met een advies. Zo n beoordeling met feedback helpt jou bij het maken van een plan om het (nog) beter te doen. Omdat die beoordeling jou helpt bij je ontwikkeling, spreken we ook van ontwikkelingsgerichte beoordeling. Beoordelingen bespreken met je studieloopbaanbegeleider De beoordelingen zeggen iets over jouw ontwikkeling. Daarom bewaar je de bewijsstukken in je portfolio. Je studieloopbaanbegeleider leert je om goed gebruik te maken van de adviezen en de feedback bij die beoordelingen. De uren voor de begeleiding door de SLB er tijdens de lesweken staan op je lesrooster. In de individuele begeleidingsuren (SLBi) bepaal je samen waar je staat in je leerproces en bespreek je welke stappen je wilt gaan zetten om nieuwe leerdoelen te behalen. Dit doe je aan de hand van de verzamelde bewijsstukken in je ontwikkelingsportfolio. Naast deze controlerende rol kan de SLB er je ook advies geven bij je kwalificerende beoordeling. Je kunt samen bespreken of je toe bent aan een kwalificerende beoordeling (beoordeling om te beslissen) en welke documenten je kunt gebruiken voor je beoordelingsportfolio.

21 Ontwikkelingsgerichte beoordeling op school IRM (individueel reflectiemoment): beoordelen om te leren Twee keer per jaar zijn verplichte IRM gesprekken gepland. De SLB er bespreekt en stelt aan de hand van het ontwikkelingsportfolio vast of je aan alle verplichtingen voldaan hebt en met bewijsstukken kunt aantonen dat je voldoende voortgang hebt laten zien. Jouw studievoortgang wordt hierdoor bewaakt. Het kan zijn dat je helemaal goed bezig bent en dat je je op het juiste niveau ontwikkelt. Maar het kan ook zijn dat je te horen krijgt dat jouw resultaten wel voldoende zijn en dat je op de goede weg bent maar dat je nog hard moet werken om aan alle eisen van het betreffende leerjaar te voldoen. Als onvoldoende voortgang aantoonbaar is krijg je een advies hoe je daarmee moet omgaan en/of wat daarvan de gevolgen zijn. Van de gesprekken maakt de SLB er en de student een kort verslag waarin alle afspraken worden vastgelegd. Deze verslagen bewaar je in je portfolio. Hoe je je op het IRM moet voorbereiden bespreek je met je SLB er. Criteria IRM 1: Periode/ week Criteria Je voldoet aan de criteria Je voldoet niet aan de criteria Leerjaar 1, periode 1 Voldoen aan de criteria 1, 2, 3, 6 en 8 uit de gedragscode voor de zorginstellingen (1 e leerjaar BOL) 1. Je kunt zonder voorbehoud naar de praktijk (1 e leerjaar BOL) 1. Je gaat met een contract (met voorwaarden) naar de praktijk. De voorwaarden in het contract worden in het 1 e leerjaar aan het einde van leerperiode 2 geëvalueerd. De SLB-er kan een voorstel doen om de BPV niet te laten starten. Dit houdt in dat je in ernstige mate afwijkt van de gestelde gedragscode. Je volgt op school het onderwijsprogramma en start in februari opnieuw met de opleiding. De SLB-er bekijkt samen met jou waarin je extra in begeleid moet worden. 6.2 Beoordeling en je portfolio Beoordelen van competenties: beoordelen om te leren Jouw opleiding is competentiegericht. Je ontwikkelt die competenties door te werken aan beroepsprestaties. Deze competenties worden door je begeleiders in de praktijk ontwikkelingsgericht beoordeeld. Je kunt dan laten zien of je in staat bent om je competenties voldoende en op het juiste niveau te ontwikkelen en dit aantoonbaar te maken. De bewijsstukken hiervan bewaar je in je portfolio en bespreek je met je SLB er. De omschrijving van de werkprocessen en competenties kun je vinden in kwalificatiedossier en de Beroepsprestaties van het consortiummateriaal. Bij iedere beroepsprestatie is een beoordelingslijst opgenomen waarmee een aantal competenties beoordeeld moet worden. Aan het begin van de beroepsprestatie wordt altijd eerst vermeld hoe moeilijk de beroepssituatie moet zijn waarin je de prestatie levert (complexiteit), hoeveel begeleiding gegeven mag worden en hoeveel verantwoordelijkheid je moet kunnen dragen. Tevens staat aangegeven of de beroepsprestatie ontwikkelingsgericht of kwalificerend beoordeeld wordt.

22 De verplichte bewijsstukken in je ontwikkelingsportfolio ontbreken Wanneer bewijsstukken in je ontwikkelingsportfolio ontbreken betekent dit een NO GO. Je wordt niet toegelaten voor deelname aan de kwalificerende beoordeling(en). Dit heeft consequenties voor je studievoortgang. Je kunt hierover meer lezen in de overgangsregelingen. Deze zijn per leerjaar uitgewerkt. (zie bijlage). 6.3 Studievoortgang Je studievoortgang maakt deel uit van de jaarovergang. Om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar moet je naast het kwalificerende gedeelte voldoen aan een aantal andere voorwaarden. Deze voorwaarden en de overgangscriteria kun je raadplegen in het studievoortgangplan. In de criteria voor de jaarovergang in de bijlage krijg je uitleg hoe de jaarovergang in zijn werk gaat. Je studieloopbaanbegeleider zal het plan aan het begin van ieder jaar met je doornemen zodat je op de hoogte bent wat er van je verwacht wordt. 6.4 Examens en het diplomeren Bij de kwalificerende beoordeling stellen deskundigen vast of jij kan handelen als een beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan vooraf opgestelde eisen. We spreken dan van `beoordelen om te beslissen`. Deze beoordeling moet dus duidelijk maken of jij de kwalificerende beroepsprestaties met de daarbij behorende competenties voldoende beheerst. Er wordt dus feitelijk vastgesteld of je geslaagd bent voor (onderdelen van) het assessment en of je je opleiding of delen van je opleiding kunt afsluiten. Voor de kwalificerende beoordeling van kernactiviteiten maken wij gebruik van de examenproducten van de Stichting Consortium Zorg en Welzijn. Als exameninstrument wordt de methodenmix ingezet zoals deze in de werkboeken van de Stichting Consortium kwalificatiedossier 2011 uitgewerkt. De methodenmix bestaat uit 1) Kwalificerende beroepsprestatie(s) in de BPV, 2) het kwalificerend verantwoordingsverslag en 3) het kwalificerende assessmentgesprek (CGI) (Criterium Gericht Interview). Voor meer informatie over de methodenmix zie de bijlage.

23 Hieronder een beknopte weergave van de kernpunten van de methodenmix. (bij positief advies voor deelname aan de kwalificerende beoordeling) - je start met de voorbereidingen voor de beroepsprestatie(s) - nadat je van de BPV-begeleider en de WAP-docent (Werken aan Beroepsprestaties) een GO hebt voor de uitvoering van de beroepsprestatie(s) kun je deze uitvoeren. - je voert de beroepsprestatie(s) uit in de BPV (evt. een onderdeel in simulatie binnenschools) en je verzamelt de vastgestelde specifieke bewijsstukken. - je levert de bewijsstukken in bij de beoordelaars - beoordelaars observeren en beoordelen de uitvoering van de beroepsprestatie(s) - beoordelaars voeren het beoordelingsgesprek beroepsprestatie(s) met je - je schrijft aan het eind van een fase over de beroepsprestatie(s) het kwalificerende verantwoordingsverslag volgens de STARRT- methode. - het reflectieverslag wordt beoordeeld door de beoordelaar BPV op feitelijkheden en door de beoordelaar binnenschools op toepassing van de STARRT- methode de bewijsstukken beroepsprestatie(s) en het verantwoordingsverslag heb je ter beschikking gesteld aan de assessoren assessmentgesprek (CGI) aan het eind van iedere fase vindt ook het assessmentgesprek (CGI) plaats op school met 2 onafhankelijke assessoren* - de assessoren beoordelen het assessmentgesprek (CGI) en valideren voorgaande stappen - de assessoren communiceren de beoordeling met je en rapporteren de uitslag aan examenbureau Voor de beoordeling van alle onderdelen methodenmix (kwalificerende beroepsprestatie, verantwoordingsverslag en assessmentgesprek (CGI)) worden de beoordelingslijsten en formulieren uit de werkboeken van de Stichting Consortium 2011 gebruikt. Deze lijsten worden aangepast aan de kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier Ieder onderdeel van de methodenmix kan met aangetoond of niet aangetoond worden beoordeeld. Een kwalificerende beoordeling is behaald wanneer alle onderdelen van de methodenmix met de normscore aangetoond zijn beoordeeld. Legitimatie Bij deelname aan de kwalificerende beoordelingen moet je je kunnen legitimeren. Hoe te handelen bij afwezigheid Bij onverwachte afwezigheid voor de geplande toetsen of examens meldt je dit bij de SLB er. Je geeft aan wat de reden van je afwezigheid is. Via de mail stel je het examenbureau schriftelijk op de hoogte van je afwezigheid. Indien de BPV hierbij betrokken is meldt je dit ook op de BPV plaats. Je maakt een nieuwe afspraak om de toets of examen zo snel mogelijk in te halen met je slb-er. Wanneer moet je herkansen Indien je aan de criteria van de kwalificerende beoordeling(en) niet hebt voldaan kun je in aanmerking komen voor herkansing. De criteria zijn per leerjaar en per beroepsprestatie uitgewerkt in de examenplannen en overgangsregelingen (zie bijlage). De clusterexamencommissie stelt altijd de resultaten van de kwalificerende beoordelingen vast en kan in uitzonderlijke situaties een afwijkend besluit nemen van bestaande regelingen.

24 Hoe kom je in aanmerking voor een vrijstelling Recente relevante diploma s of eerder verworven relevante competenties kunnen je opleidingstraject verkorten. Bij het examenbureau kun je een aanvraag doen om te onderzoeken of je recht hebt op vrijstellingen. Het Vrijstellingenbeleid is opgenomen in het Handboek Examinering. Heb je vragen over het vrijstellingenbeleid kun je terecht op het examenbureau: locatie Breda, Nieuwe Inslag 46, kamer 50. Indien je in het bezit bent van het diploma Verzorgende IG op basis van het materiaal van Consortium wordt je vrijgesteld voor het onderwijsprogramma en de kwalificerende werkprocessen en competenties onderdelen van leerjaar 1 en 2. Zo niet wordt per student individueel bekeken of deze in aanmerking komt voor vrijstelling(en). Indien je in het bezit bent van het diploma Verzorgende IG, behaalt bij het Vitalis College Gezondheidszorg dan wordt je automatisch vrijgesteld voor het onderwijsprogramma en kwalificerende werkprocessen en competenties van het 1 e en 2 e leerjaar voor de opleiding. In-door en afstroom mogelijkheden Indien je de opleiding op dit niveau niet kunt voortzetten neem je contact op met het loopbaancentrum om te kijken naar andere mogelijkheden. De mogelijkheden om in een verwant of lager niveau in te stromen met de resultaten die je hier behaald hebt, worden individueel bekeken en vastgesteld. Er wordt dan ook vastgesteld of je recht hebt op een certificaat ook wel genaamd certificeerbare eenheden. Certificeerbare eenheden Mbo Verpleegkundige Afsluiting certificeerbare eenheid 1 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging' na fase 1 Afsluiting certificeerbare eenheid 2 Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen na fase 2 Afsluiting certificeerbare eenheid 3 Ondersteunen bij begeleiding' na fase 2 Fraude Wat we onder fraude verstaan en hoe het vitalis college handelt kun je lezen in de fraudeprocedure via 6.5 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Binnen het cluster Gezondheidszorg regelt het clusterexamenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de kwalificerende beoordelingen vastgelegd. In je beoordelingsportfolio verzamel je alle documenten waarop je kwalificerend beoordeeld wordt; alleen deze documenten zijn voor het cluster examenbureau van belang. Het clusterexamenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de site In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: - De regeling en de organisatie van de examens - Bezwaar en beroep - Bijlage 1: Begrippenlijst - Bijlage 2: Examencommissies - Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen.

25 De clusterexamencommissie Gezondheidszorg bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Leden: Liesbeth Hagenaars Esther Segboer- Buurstede N3 BOL Jose van Hoek N3 BBL, Rian Verbart N4 BOL, Jac Bovens N4 BBL, Annemie Klomp De clusterexamencommissie houdt zich bezig met: het verbeteren van de kwaliteit van de examens het organiseren van binnensschoolse examens het uitvoeren van regelingen die bestaan rondom examens zoals: het verlenen van vrijstellingen het aanwijzen van examinatoren en simulatie cliënten het verwerken van verzoeken om versnelling/ vertraging / opstroom / afstroom het vaststellen van resultaten van de deelnemer en de consequenties hiervan voor de voortgang het in eerste aanleg behandelen van klachten m.b.t. de examinering. het verstrekken van diploma s en certificaten 6.6 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? In je beoordelingsportfolio verzamel je alle documenten waarop je beoordeeld wordt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beoordelingsportfolio. De school bewaart geen examenwerk. Op verzoek van bijvoorbeeld het examenbureau, de werkgever of de inspectie moet je de gevraagde examendocumenten kunnen aanreiken. In verband hiermee heb je de verklaring voor het bewaren van examendocumenten getekend. De resultaten van de kwalificerende beoordelingen worden door het examenbureau verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma in het centraal archief van het Vitalis college aan de Terheijdenseweg 414 te Breda. 6.7 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij de clusterexamencommissie, Nieuwe inslag 46 te Breda. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider. Het klachtenformulier vind je op de website van het Vitalis college Ben je het niet eens met de uitspraak van de clusterexamencommissie dan kun je een brief aan de Centrale examencommissie schrijven. In het examenreglement van het ROC-West-Brabant is een klachtencommissie examens opgenomen. Hier kun je terecht met zaken waarover je het binnen het Vitalis college niet eens kunt worden.

26 7 Inspectie De inspectie van het onderwijs is belast met de kwaliteitscontroles op de examens. Hiervoor wordt een jaarlijks terugkerende audit gehouden. Resultaten van de audits worden gepubliceerd op de websites van de inspectie en van ROC West-Brabant. 8 Addendum In een addendum vind je alle aanpassingen en wijzigingen, die na het vaststellen en bekendmaken van een OER nog worden doorgevoerd. Zodra de aanpassing bekend is wordt deze opgenomen in een aangepaste versie van het OER en gepubliceerd op Je kunt er als student op vertrouwen dat je nooit de dupe zult worden van het ontbreken van informatie.

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BBL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L Vc/ Gezondheidszorg/ Mbo-Verpleegkundige / 2011 / 95520 / N4

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau 3 BBL Cohort 2011-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BOL Versie 2 Datum vastgesteld: mei

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BOL Versie 2 Datum vastgesteld: mei

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO e Naam opleiding MBO e Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2012 Startmot opleiding 01-08-2012 en 01-02-2013 Vaststellingsdatum wijziging 12 december 2013

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject Onderwijs en Examenregeling Helpende Zorg-Welzijn BBL 1-jarig traject Gastoudertraject Crebo 92640 niveau 2 BBL 1 jaar Februarigroep Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo niveau NV4 BOL

MBO Verpleegkunde Crebo niveau NV4 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OER MBO- Verpleegkunde

OER MBO- Verpleegkunde OER MBO- Verpleegkunde Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013- februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BBL, niveau 4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 36 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig Onderwijs- en Examenregeling Helpende Zorg & Welzijn BOL 2-jarig Crebo 92640 niveau 2 BOL Cohort 2010-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 OER HZW 2010-2012 Inhoud

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Leerweg BBL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie