Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo / Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3, BBL Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Inleiding Leeswijzer Het beroep De opleiding Drievoudige kwalificatie... 7 A. Beroepsgerichte kwalificatie-eisen... 7 B. Taal en rekenen... 8 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Hoe ziet een lesweek eruit Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Ontwikkelingsgericht beoordelen en studieloopbaan Kwalificerend beoordelen: examenplan A. Specifiek (Beroepsgericht) Beroepsgerichte Examenplan Combi-opleiding Planning van de kwalificerende examenonderdelen B. Generiek: Nederlands en rekenen C. Loopbaan & Burgerschap Studievoortgang Studievoortgangsregeling Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Diplomeren Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlage 1: Een overzicht van de kerntaken en werkprocessen Bijlage 2: Competentietabel Bijlage 3: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Bijlage 4: Diverse documenten op de website Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 2

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij de clusters Gezondheidszorg en Welzijnszorg. Je hebt gekozen voor de combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg. Het is de ambitie van het Vitalis College om medewerkers, studenten en maatschappij met elkaar in verbinding te brengen en te laten zoeken naar de meerwaarde die ze kunnen hebben voor elkaar. Resultaat? De student groeit, de medewerker groeit en de maatschappij groeit. De Vitalis identiteit Meer voor elkaar staat voor het creëren van een maatschappelijke meerwaarde vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. Niemand mag verloren lopen. Deze filosofie past bij het dienstverlenende karakter van onze opleidingen en is ook in onderwijskundig opzicht terug te vinden. Marc van Campenhout, Algemeen directeur Vitalis college Cluster Gezondheidszorg Clustermanager Liesbeth Hagenaars Cluster Welzijn Clustermanager Yvonne Vincenten brin nummer naam van de instelling 25LX ROC West-Brabant, Vitalis college crebonummer / VZ-IG / MMZ naam van de opleiding Combi-opleiding VZ-IG / MMZ landelijk orgaan, kenniscentrum Calibris leerweg BBL niveau NV3 cohort Ingangsdatum 1 augustus 2012 Vervaldatum 2015/2016 Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld 18 januari 2013 Datum waarop de OER gepubliceerd is 18 januari 2013 Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 3

4 2 Inleiding Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling (afgekort als OER ). Het OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. In het OER wordt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens vastgelegd. De combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker maatschappelijke Zorg (VZ-IG / MMZ) kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep gaat het ook om de algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van de student. Dat betekent dat de opleiding zich richt op drie doelen (kwalificaties): 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan de algemene eisen voor taal en rekenen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je voldoen aan alle drie de kwalificaties. In de OER vind je informatie over de manier waarop deze kwalificaties in het onderwijs aan bod komen en worden geëxamineerd. Voor wat betreft het beroep richt de combi-opleiding zich op het behalen van twee diploma s: het diploma Verzorgende-IG én het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg. Dat houdt in dat alle onderdelen van beide beroepen aan bod komen. De totale opleiding duurt 3½ jaar. Binnen die periode kent de opleiding twee momenten van diplomeren (zie Figuur 3.1): 1. aan het einde van leerjaar 3 (diploma VZ-IG), 2. halverwege leerjaar 4 (diploma MMZ). Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Diplomering VZ-IG Figuur2.1: Twee momenten van diplomeren Diplomering MMZ 2.1 Leeswijzer De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij jouw studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de examens. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 4

5 Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 geeft de kerntaken en werkprocessen uit de kwalificatiedossiers van Verzorgende-IG en Medewerker maatschappelijke Zorg. Bijlage 2 geeft de competentiescore tabel. Bijlage 3 bevat de onderwijsplanning (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleidingen er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 4 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Op de portal staat nog meer informatie over het Vitalis college en jouw opleiding. De portal is een afgeschermde internetsite van het Vitalis college waar je als student toegang toe hebt. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 5

6 3 Het beroep De uitvoering van zorgtaken binnen instellingen gaat steeds meer uit van een vraaggerichte werkwijze. Dat betekent dat de wensen en de behoeften van de zorgvrager het uitgangspunt zijn. Door die manier van werken verdwijnt het onderscheid tussen zorg en welzijn. De zorg voor gezondheid en welzijn wordt steeds meer gecombineerd aangeboden. Dat vraagt om een bundeling van deskundigheid bij de zorgverlener. De combi-opleiding VZ-IG / MMZ speelt hierop in door de opleidingen van Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg gecombineerd aan te bieden. Bij de combi-opleiding staan twee begrippen centraal: gezondheidszorg en welzijnszorg. Bij gezondheidszorg gaat het om werkzaamheden die te maken hebben met het lichamelijk welbevinden. Je kunt daarbij denken aan werkzaamheden zoals de lichamelijke verzorging (bijvoorbeeld het wassen van een zorgvrager), het signaleren van gezondheidsrisico s en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen (bijvoorbeeld het toedienen van geneesmiddelen via een infuus). Welzijnszorg richt zich op het begeleiden van personen of groepen op het gebied van wonen, werken en relaties. Doel van de begeleiding is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het zorg dragen voor een zinvolle dagbesteding of het creëren van een aangenaam leefklimaat. Daarbij kun je te maken krijgen met psychische, psychosociale of gedragsproblemen die het functioneren van de zorgvrager negatief kunnen beïnvloeden. Door de combinatie van gezondheidszorg en welzijnszorg richt de opleiding zich op alle aspecten van het welbevinden van de zorgvrager. Aan het eind van jouw opleiding ben je in staat om daar adequaat op in te spelen. Het gaat daarbij om het geestelijk en lichamelijke welbevinden van de zorgvrager in relatie tot zijn of haar leefklimaat. De sector Je wordt opgeleid om te werken in de werkvelden van de verpleging, verzorging en welzijn zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen of welzijnsinstellingen. Meer weten? Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 6

7 4. De opleiding Beroepsgerichte mbo-opleidingen gaan uit van een drievoudige kwalificatie. Dat betekent dat er kwalificatie-eisen worden gesteld aan: 1) de beroepsuitoefening, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werk je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. 4.1 Drievoudige kwalificatie De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, de algemene vorming en loopbaan en burgerschap: 1. De eisen van het beroep staan beschreven in de kwalificatiedossiers. In deze dossiers staan ook de specifieke (beroepsgerichte) eisen voor taal en rekenen die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. 2. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor taal en rekenen. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. 3. Alle mbo-opleidingen kennen wettelijke eisen voor loopbaan en burgerschap. Om een diploma te ontvangen moet je dus voldoen aan de eisen van het beroep, de algemene eisen voor taal en rekenen én de eisen voor Loopbaan en burgerschap. A. Beroepsgerichte kwalificatie-eisen Deze combi-opleiding gaat uit van de kwalificatiedossiers 2012 voor Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg. Belangrijke begrippen uit die kwalificatiedossiers zijn kerntaken, werkprocessen en competenties. Deze begrippen komen ook terug in het onderwijs en worden hieronder kort toegelicht. Kerntaken Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. Het beroep van Verzorgende-IG heeft twee kerntaken: 1. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Het beroep van Medewerker Maatschappelijke Zorg kent drie kerntaken: 1. Opstellen van een plan van aanpak. 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Vitalis College / 7

8 Werkprocessen Elke kerntaak bevat een aantal werkprocessen. Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten. Deze activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen voor de beroepen van Verzorgende- IG en medewerker Maatschappelijke Zorg. Competentie Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. In het kwalificatiedossier wordt voor elk werkproces aangegeven welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie Bijlage 2). B. Taal en rekenen Voor wat betreft taal en rekenen wordt er een onderscheid gemaakt tussen specifieke (beroepsgerichte) en generieke kwalificatie-eisen. Specifieke (beroepsgerichte) kwalificatie-eisen In je beroep krijg je te maken met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal en rekenen voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage of het omgaan met geneesmiddelen (berekenen van medicijnen). Deze vaardigheden staan in het kwalificatiedossier beschreven, komen in het onderwijs aan bod en worden geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor taal en rekenen gaat het om vaardigheden die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het betreft generieke vaardigheden die voor alle mbo-studenten van belang zijn. Binnen de combi-opleiding gaat het om generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands en rekenen. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom). Bij de start van de opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaan begeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: capaciteitenreflectie, motievenreflectie, Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 8

9 werkexploratie, loopbaansturing, netwerken. Burgerschap Bij burgerschap gaat het om de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie, economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme, sociaal-maatschappelijke dimensie, vitaal burgerschap. Op de website vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap. 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk (BPV) én leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. Dit komt terug in de opbouw van het onderwijsprogramma dat uitgaat van het leerlijnenmodel (zie Tabel 4.1). Leerlijnen Leren is gericht op Leeractiviteiten 1. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) leerlijn - Leer- en ontwikkelingsproces binnen- en buitenschools - Professionele beroepshouding - Ontwikkelen van studievaardigheden - Plannen studiewerkzaamheden - Studie keuzes maken - Voorbereiden op de arbeidsmarkt 2. Integrale leerlijn - Werken aan beroepsprestaties (BP) binnen- en buitenschools - Beoordelen of de resultaten aan eisen voldoen - Projectmatig werken 3. BPV leerlijn - Integraal werken aan beroepscompetenties - Recht doen aan het eigen leeren ontwikkelproces 4. Conceptuele leerlijn (kennis leerlijn) - Als professioneel leren denken en redeneren - Kennis en informatie verwerven, gekoppeld aan geplande beroepsprestaties 5. Vaardigheden leerlijn - Inoefenen van vaardigheden, gekoppeld aan geplande - Studieloopbaanbegeleiding - Werken met Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een Persoonlijk activiteiten plan (PAP) - Het vullen van het portfolio - Integrale opdrachten - Project- en themadagen - Projecten - Werken aan Beroepsprestaties (WAP) - Werken/ stage lopen binnen de BPV waarbij de BP s worden uitgewerkt - Intervisie - Probleemtaak - Hoorcollege - Werkcollege - Workshop - Skills training - Simulatie Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 9

10 Leerlijnen Leren is gericht op Leeractiviteiten beroepsprestaties 6. Vrije ruimte - Deelname aan project- en themadagen - Begin van de opleiding aanbodgestuurd - Geven van zelfstandig invulling aan de persoonlijke/ beroepsmatige ontwikkeling - Later in de opleiding vraaggericht 7. Nederlands - Behalen van het vereiste referentieniveau 8. Rekenen - Behalen van het vereiste referentieniveau 9. Burgerschap - Actieve deelname aan de activiteiten Tabel 4.1: Leerlijnenmodel - Hoorcolleges - Hoorcolleges - Hoorcolleges - Opdrachten Drie algemene typen van leerlijnen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten van leerlijnen: 1. Richtinggevende leerlijnen (SLB, Integraal en BPV): De richtinggevende leerlijnen bieden de context, het overzicht en de sturing voor het (beroepsgerichte) leren. Het leren is gericht op het uitvoeren van de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Deze werkprocessen worden in het onderwijs aangeboden en geëxamineerd in de vorm van beroepsprestaties. Een beroepsprestatie bestaat uit een aantal opdrachten die veelal in de praktijk worden uitgevoerd. 2. Ondersteunende leerlijnen (Conceptueel, Vaardigheden en Vrije ruimte): De onderwijsactiviteiten in de ondersteunende leerlijnen richten zich op het aanleren van specifieke kennis of vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de beroepsprestaties. 3. Generieke leerlijnen (Nederlands, Rekenen en burgerschap) Bij de generieke leerlijnen gaat het om algemene kennis en vaardigheden die los staan van het specifieke beroep maar gelden voor alle mbo opleidingen. Studieloopbaanbegeleiding (richtinggevend) Bij deze leerlijn gaat het om het ontwikkelen van het beroepsbeeld én om het eigen leer- en ontwikkelingsproces. In leerjaar 1 en 2 bestaat studieloopbaanbegeleiding uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. De studieloopbaanbegeleider (Slb er) begeleidt de student bij: 1) het realiseren van de leerdoelen, 2) het werken met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en 3) het verzamelen van bewijzen / beoordelingen in het portfolio. De Slb er volgt het leer- en ontwikkelingsproces van de student, zowel binnen als buitenschools, en ondersteunt de student bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. In het begin van de opleiding gaat het ook om het ontwikkelen van studievaardigheden (kunnen leren). Daarnaast wordt de student geïnformeerd over de opleiding. Daarnaast gaat het bij studieloopbaanbegeleiding om het leren plannen van de studiewerkzaamheden, het maken van studiekeuzes en het voorbereiden van de student op de toetreding tot de arbeidsmarkt. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 10

11 De integrale lijn (richtinggevend) De beroepsprestaties van het Consortium worden gebruikt als integrale opdrachten in de praktijk. In periode 1 en 2 zijn dit de leerprestatie van het Kompas. In deze periode wordt de door het Consortium gehanteerde methodiek (Formuleren van leerdoelen, de Wegwijzer en STARRT methode) aangeleerd. Al snel start elke student ook met beroepsprestaties, zowel binnenschools als in de beroepspraktijk. Het overzicht van de verdeling van de beroepsprestaties over de leerjaren staat in het beroepsgerichte examenplan (zie paragraaf 6.2) en het grofmazig leerplanschema. BPV leerlijn (richtinggevend) Bij competentiegericht leren vormt de beroepspraktijk de context voor het leren. Studenten werken in de praktijk aan de beroepsprestaties en ontwikkelen daar de benodigde competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. Conceptuele leerlijn (ondersteunend) Bij de onderwijsactiviteiten binnen de conceptuele leerlijn gaat het om het aanleren van vakinhoudelijke kennis en informatie die nodig voor het goed uitvoeren van de beroepsprestaties. Vaardigheden leerlijn (ondersteunend) Bij de vaardigheden leerlijn gaat het om het inoefenen van vaardigheden. Deze vaardigheden zijn gekoppeld aan de beroepsprestaties. Het gaat dan om vaardigheden die te maken hebben met huishouden, verzorgen, verpleegtechnische handelingen, activiteiten begeleiding en ICT. Vrije ruimte (ondersteunend) Binnen de vrije ruimte geven de studenten (zelfstandig) invulling aan hun persoonlijke en/of beroepsmatige ontwikkeling. Nederlands (generiek) Het generieke onderwijs voor Nederlands bevat vijf onderdelen: 1) spreken, 2) gesprekken voeren, 3) schrijven, 4) lezen en 5) luisteren. Rekenen (generiek) Het generieke rekenonderwijs bevat vier onderdelen: 1) getallen, 2) verhoudingen, 3) meten en meetkunde en 4) verbanden. Burgerschap (generiek) De student heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het generieke onderwijs voor burgerschap. Die verplichting betreft het actief deelnemen aan de onderwijsactiviteiten. De leerlijn Burgerschap behandelt vier thema s: 1) politiek-juridische, 2) economische, 3) sociaalmaatschappelijke en 4) vitaal burgerschap. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 11

12 4.3 Hoe ziet een lesweek eruit Figuur 4.1 geeft een voorbeeld van een lesweek. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag SLB Vaardigheden BPV BPV Rekenen BPV BPV Hoorcollege PGO (Probleemgestuurd onderwijs) Figuur 4.1: Voorbeeld van een lesweek. 4.4 Alles over de beroepspraktijk Je beroepspraktijkvorming (BPV) begint in het eerste leerjaar nadat je de eerste lesweek op school bent geweest. Je werkt bij jouw werkgever aan de beroepsprestaties die je op school voorbereid hebt. Een werkbegeleider uit de praktijk zal je hierbij begeleiden. Hoe dit precies gaat staat in het BPV handboek beschreven. Je studieloopbaanbegeleider (Slb er) heeft je ook al geïnformeerd over het verloop van je BPV. Het is belangrijk dat je je realiseert dat werken in de zorg betekent dat je met onregelmatig werken te maken krijgt. In de Praktijkovereenkomst (POK) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert. 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor een voltijd-opleiding (BOL) ligt de wettelijke eis op 850 uren. Voor BOL-deeltijd en BBL-studenten is dat 300 uur. Het Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (zie Bijlage 3) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 12

13 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Als student wordt je gestimuleerd om een actieve rol te nemen in je leerproces. Jouw studieloopbaan staat daarbij centraal. Daar horen de volgende activiteiten bij: informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, competenties, interesses, waarden en persoonskenmerken. informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Plan van Aanpak. de bewijzen uit je portfolio bespreken met de studieloopbaanbegeleider. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en van je BPV-begeleider op in de praktijk. Groepsbegeleiding van de Slb er vindt plaats op school en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&H (Servicecentrum Studie & Handicaps) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&H. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&H gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Hierbij wordt in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. Begeleiding kan ook plaats vinden op gebied van faalangst reductie/ assertiviteit en psychologische, maatschappelijke begeleiding 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg coördinatie). Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 13

14 De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de 3 e lijnszorg. 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 14

15 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het Cluster. Deze zijn te vinden op de portal. In bijlage 4 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen Ontwikkelingsgerichte beoordeling ondersteunt vooral het leren. Daarom spreken we ook wel van beoordelen om te leren. Jij laat zien wat je al kunt en anderen beoordelen dit. Zo n beoordeling wordt gegeven door een docent, een instructeur, een begeleider uit het werkveld of een medeleerling. De ontwikkelingsgerichte beoordelingen zeggen iets over jouw ontwikkeling. Daarom bewaar je de bewijsstukken in je portfolio (ontwikkelingsgerichte deel van het portfolio). Omdat jezelf verantwoordelijk bent voor je portfolio bepaal je zelf welke bewijsstukken je wilt opnemen. Ontwikkelingsgericht beoordelen en studieloopbaan Aan de hand van de verzamelde bewijsstukken uit jouw ontwikkelingsportfolio krijg je van de studieloopbaanbegeleider advies en de feedback. Daarnaast bespreek je samen met de Slb-er of je toe bent aan een kwalificerende beoordeling (beroepsgerichte examinering) en welke documenten je kunt gebruiken voor je beoordelingsportfolio. Per jaar zijn er verplichte IRM gesprekken gepland (in de IRM-weken). De Slb er bespreekt en beoordeelt aan de hand van het ontwikkelingsportfolio of je aan alle verplichtingen voldaan hebt en met bewijsstukken kunt aantonen dat je voldoende voortgang hebt laten zien. Jouw studievoortgang wordt zo bewaakt. Het kan zijn dat je goed bezig bent en dat je voldoende voortgang laat zien. Het kan ook zijn dat jouw studieresultaten onvoldoende voortgang laten zien. De Slb-er geeft dan een advies wat daarvan de gevolgen zijn en hoe je daarmee moet omgaan. Van de gesprekken maakt de Slb er en de student een kort verslag waarin alle afspraken worden vastgelegd. Deze verslagen bewaar je in je portfolio. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 15

16 6.2 Kwalificerend beoordelen: examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Specifiek (Beroepsgericht) De beroepsgerichte examens zijn ontwikkeld door het Consortium beroepsonderwijs. De beroepsgerichte beoordeling gaat uit van de methodenmix. De methodemix bestaat uit een combinatie van exameninstrumenten. Voor de combi-opleiding gaat het om de volgende instrumenten: Beroepsprestatie: In een beroepsprestatie zijn een of meerdere werkprocessen met bijbehorende competenties opgenomen. In het examenplan op pagina 17 wordt voor elke beroepsprestatie aangegeven om welke werkprocessen en competenties het gaat. Een beroepsprestatie bestaat uit een totale opdracht en specifieke opdrachten. Een specifieke opdracht is een verdieping van een bepaald gedeelte van de beroepsprestatie. Iedere opdracht leidt tot een resultaat dat beoordeeld wordt. Voor de totale opdracht is dat de aftekende beoordelingslijst (Bewijsstuk A). Voor de specifieke opdrachten zijn dat de specifieke bewijsstukken (bewijsstukken B, C, D ). Verantwoordingsverslag: In het verantwoordingsverslag geeft de student een verantwoording voor het handelen en de keuzes die daarbij werden gemaakt. Het verslag richt zich op een of meerdere werkprocessen en competenties. Deze werkprocessen en competenties zijn in het examenplan vastgelegd. Kennisexamen: Een kennisexamen toetst de vakkennis en vaardigheden die in de praktijk niet op het juiste niveau beoordeeld kunnen worden. In het beroepsgerichte examenplan is een kennisexamen opgenomen voor verpleegkundig rekenen. Assessmentgesprek (Criterium Gericht Interview, CGI): In een assessmentgesprek geeft de student een verantwoording voor het handelen in de praktijk en de daarbij gemaakte keuzes. In het examenplan staat welke werkprocessen en competenties tijdens het assessmentgesprek worden beoordeeld. In het beroepsgerichte examenplan wordt voor elk onderdeel aangegeven wat de cesuur is. Het beroepsgerichte gedeelte van de opleiding is afgerond wanneer alle examenonderdelen van de methodenmix zijn behaald. Het examenplan voor het beroepsgerichte gedeelte wordt op de volgende pagina s weergegeven (pagina s 17-20). Op pagina 21 staat in een schema met de planning van de beroepsgerichte examenonderdelen. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 16

17 Beoordelaa r BPV Beoordelaa r School Aantal Beoordelaa rs Periode Aantal Herk. Zelf School BPV Inkoop Beroepsgerichte Examenplan Combi-opleiding Opleidingsnaam: Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Cohort: Crebocode: O BOL BBL Brondocument Kwalificatiedossier 2012 Verzorgende-IG / Kwalificatiedossier 2012 Maatschappelijke Zorg / Examenmateriaal Consortium Ex. Code Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant O Economie Gezondheidszorg O Pedagogie Welzijnszorg O Vastgesteld op datum: Plaats examen Afnamecondities KBP-VZ- 1.3 VZ-IG BP 1.3 Zorgverlenen 1 x WP1.1 WP 1.10 D.H.J.K.M. E.Q 1 x P (zie 0/1 2/1 toelichting) KBP-VZ- 1.4 KBP-VZ- 1.5 KBP-M- 1.4 VZ-IG BP 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren VZ-IG BP 1.5 Ondersteunen bij basisbehoefte MMZ BP. 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften x WP 1.5 WP 1.7 WP x WP 1.1 WP 1.2 WP 1.5 WP 1.11 x WP 2.1 WP 3.3 C.D.R L.R.T D.J.M K E.F.J.R C.D.R D.J.M C, D, F, K E, Q 1 x P /1 2/1 1 x Fase /1 2/1 1 x P /1 2/1 KBP-M- 2.3 MMZ BP 2.3 Bevorderen van de leefomgeving x WP 1.1 WP 2.2 WP 3.6 D, N C, L, R, T D, J, M 1 x P /1 2/1 Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 17

18 Beoordelaa r BPV Beoordelaa r School Aantal Beoordelaa rs Periode Aantal Herk. Zelf School BPV Inkoop Ex. Code Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Plaats examen Afnamecondities KBP-VZ- 2.3 VZ-IG BP 2.3 Planmatig zorgverlenen KBP-VZ- 2.4 KBP-VZ- 2.5 KBP-VZ- 2.6 KBP-VZ- 2.7 KKE-VZre VZ-IG Examen Verpleegkundig x WP 1.3 (Medicijnen, Zuurstof en Sondevoeding) rekenen 3 KBP-M- 2.1 VZ-IG BP 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden VZ-IG BP 2.5 Begeleiden van een woongroep VZ-IG BP 2.6 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag VZ-IG BP 2.7 Begeleiden bij pijn en verliesverwerking x WP 1.1 WP 1.2 x WP 1.3 WP 1.8 WP 1.9 x WP 1.5 WP 1.6 x WP 1.2 WP 1.5 WP 1.9 WP1.11 x WP 1.2 WP 1.5 WP 1.9 WP1.10 D,H,J,K,M E,F,J,R K,L,T I,L E,T,V C,D,R C,U E,F,J,R C,D,R E,T,V D,J,M F C,D,R E,T,V E,Q MMZ BP 2.1 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag x WP 2.4 WP 3.3 WP 3.6 C,U E,Q D,J,M 1 x P /1 2/1 1 x P /1 2/1 1 x P /1 2/1 1 x P /1 2/1 1 x P /1 2/1 90% 2 x Fase x P /1 2/1 KBP-M- 2.2 MMZ BP 2.2 Begeleiden van een groep x WP 2.4 WP 3.3 C,E,L,Q,U E,Q 1 x P /1 2/1 KVV- VZ/M-1 Verantwoordingsverslag 1 x VZ-IG WP 1.2 MMZ WP 1.1 MMZ WP 2.1 MMZ WP 2.4 MMZ WP 3.3 F,R N C, D, F, K U E, Q 1 x P8 2 2 Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 18

19 Beoordelaa r BPV Beoordelaa r School Aantal Beoordelaa rs Periode Aantal Herk. Zelf School BPV Inkoop Ex. Code Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Plaats examen Afnamecondities KAG- VZ/M-1 Assessmentgesprek 1 (CGI) 4 x VZ-IG WP 1.1 VZ-IG WP 1.5 MMZ WP 2.1 MMZ WP 2.2 MMZ WP 3.3 H C C, D, F, K C E, Q 1 x P KBP-VZ- 3.1 KBP-VZ- 3.2 KBP-VZ- 3.3 VZ-IG BP 3.1 Verdiepen in de branche VZ-IG BP 3.2 Professionaliseren in de branche BP 3.3 Participeren in kwaliteit van zorg in de branche x WP 1.1 WP 1.2 WP1.5 WP 1.9 WP 1.11 x WP 1.2 WP 1.10 WP 1.11 WP 2.1 WP 2.3 x WP 1.11 WP 2.1 WP 2.2 D,H,J,K,M E,F,J,R C,D,R E,T,V D,J,M F E,Q M K C D,J,M K T 1 x P /1 2/1 1 X P /1 2/1 1 X P /1 2/1 KBP-M- 3.1 KBP-M- 3.2 MMZ BP 3.1 Methodisch begeleiden bij activiteiten MMZ BP 3.2 Verdiepen in de doelgroep x WP 2.3 WP 2.4 WP 3.6 x WP 1.1 WP 3.3 WP 3.6 C,D,L,Q C,E,L,Q,U D,J,M D,N E,Q D,J,M 1 X P /1 2/1 1 X P /1 2/1 KBP-M- 3.3 MMZ BP 3.3 Bevorderen van deskundigheid en kwaliteit x WP 3.1 WP 3.2 K T 1 X P /1 2/1 Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 19

20 Beoordelaa r BPV Beoordelaa r School Aantal Beoordelaa rs Periode Aantal Herk. Zelf School BPV Inkoop Ex. Code Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Plaats examen Afnamecondities KVV-VZ- 2 Verantwoordingsverslag 2 VZ- IG x VZ-IG WP 1.10 VZ-IG WP 2.3 D C 1 P KAG-VZ- -2 Assessmentgesprek 2 VZ-IG x VZ-IG WP 1.2 VZ-IG WP 1.11 F M 1 x P KVV-M- 3 KAG-VZ- -3 Verantwoordingsverslag 3 MMZ X MMZ WP 1.1 MMZ WP 3.3 Assessmentgesprek 3 MMZ x MMZ WP 2.3 MMZ WP 3.6 N E C D 1 P14 1 x P14 1 Fase 1 loopt van periode 1 tot en met periode 4. 2 Een kwalificerende beroepsprestatie bestaat uit een beoordelingslijst en een aantal specifieke bewijsstukken. De beoordelingslijst wordt in de praktijk ingevuld volgens het vier-ogen principe (twee beoordelaars BPV). De specifieke bewijsstukken worden op school (door een onafhankelijke docent) beoordeeld. 3 Fase 2 loopt van periode 5 tot en met periode 8. 4 CGI 4 : Criterium Gericht Interview. Beroepsgericht Nederlands en rekenen De beroepsgericht eisen voor rekenen worden ook apart beoordeeld via een kennisexamen. De beroepsgericht eisen voor Nederlands komen aan bod in de beroepsprestaties. De volgende bewijsstukken worden apart beoordeeld op schrijfvaardigheid: VZ-IG BP1.3 bewijsstuk C. VZ-IG BP3.3 bewijsstukken C. MMZ BP2.2 bewijsstukken B. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 20

21 Herkansing Indien je aan de criteria van de kwalificerende beoordeling(en) niet hebt voldaan, kun je in aanmerking komen voor herkansing. De manier waarop is afhankelijk van het examenonderdeel en de oorzaak. De clusterexamencommissie stelt altijd de resultaten van de kwalificerende beoordelingen vast en kan in uitzonderlijke situaties een afwijkend besluit nemen van bestaande regelingen. Beroepsprestaties Oorzaak A: De student heeft de opdracht uitgevoerd, maar een of meerdere competenties binnen het werkproces zijn onvoldoende. De student heeft recht op een herkansing van het betreffende werkproces van de BP. De assessor geeft op de herkansingsopdracht aan om werkproces en welke competentie(s) het gaat. De reeds behaalde competenties van dat werkproces blijven behouden. Oorzaak B: De student heeft het werkproces niet kunnen uitvoeren, omdat de situatie zich in het werkveld niet voordoet. De student krijgt de gelegenheid om betreffend werkproces via dezelfde opdracht in een andere werksetting uit te voeren of via een simulatieopdracht op school uit te voeren. Een simulatieopdracht moet qua niveau, complexiteit en verantwoordelijkheid altijd vergelijkbaar zijn met de originele kwalificerende opdracht. De opdracht zal altijd worden uitgevoerd in een (gesimuleerde) beroepssituatie. Verantwoordingsverslag Indien de student in het verantwoordingsverslag een competentie niet voldoende heeft verantwoord, volgt een herkansing van het verantwoordingsverslag. Assessmentgesprek Indien de student in het assessmentgesprek een competentie niet voldoende heeft, volgt een herkansing van het assessmentgesprek. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 21

22 Planning van de kwalificerende examenonderdelen Cursusjaar / Periode Leerjaar Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode VZ-IG BP1.5 VZ-IG BP1.4 MMZ BP2.3 VZ-IG BP1.3 MMZ BP1.4 VZ-IG BP2.3 VZ-IG BP2.4 VZ-IG BP2.5 MMZ BP2.2 VZ-IG BP2.6 MMZ BP2.1 VZ-IG BP 2.7 VV1 AG1 VZ-IGB P3.1 VZ-IG BP3.2 MMZ BP3.2 VZ-IG BP3.3 MMZ BP3.3 VV2 VZ-IG AG2 VZ-IG MMZ BP3.1 VV3 MMZ AG3 MMZ Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 22

23 Plaats Aantal Herk. Periode Cesuur Duur Niveau B. Generiek: Nederlands en rekenen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands en rekenen gaat het om vaardigheden die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het betreft generieke vaardigheden die voor alle mbo-studenten van belang zijn. Het jaar van diplomeren bepaalt of de cijfers voor Nederlands en rekenen meetellen voor diplomeren. Voor de combi-opleiding geldt de volgende slaag-/zak beslissing 1 : Nederlands maakt vanaf cursusjaar deel uit van de slaag-/zak regeling. Rekenen maakt vanaf cursusjaar deel uit van de slaag-/zak regeling. Voor cohort 2012 betekent dat de resultaten voor Nederlands meetellen voor de slaag-/zakbeslissing. De behaalde resultaten voor rekenen worden toegevoegd aan het resultatenoverzicht bij het diploma. Code: Examen Inhoud Toets vorm Afnamecondities Aantal beoordelaars Nederlands KN-2F-ge KN-2F-sp KN-2F-le & lu KN-2F-sc Instellingsexamen Mondelinge taalvaardigheid Instellingsexamen Mondelinge taalvaardigheid Centraal examen Nederlands Instellingsexamen Schrijfvaardigheid 2F Gesprekken voeren Mondeling 15 min. 2F Spreken Mondeling 15 min. 2F Luisteren Lezen Digitaal 90 min. zie toelichting School 1 zie toelichting zie toelichting 7 1 School 1 8 2,3 1 School Digitale toets 2F Schrijven Digitaal 90 min. 8 1 School 1 1 De genoemde regeling geeft de stand van zaken weer zoals deze op 19 december 2012 bekend was (brief minister OCW Voortgangsrapportage implementatie referentienkader taal en rekenen. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 23

24 Plaats Aantal Herk. Periode Cesuur Duur Niveau Code: Examen Inhoud Toets vorm Afnamecondities Aantal beoordelaars Rekenen KR-2F Centraal examen Rekenen 2F Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Digitaal 90 min. zie toelichting School Digitale toets 1 Toelichting cesuur voor Nederlands en rekenen: Voor Nederlands wordt het resultaat van het centrale examen (= 1 cijfer) en de resultaten voor de instellingsexamens (= 1 cijfer) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. Voor rekenen is het cijfer van het centraal examen het eindcijfer (heel cijfer van 1-10). 2 Voor de centrale examens Nederlands en rekenen zijn er vaste afnameperioden. Dat betekent dat een centraal examen in een gewone lesweek kan vallen. 3 In periode 7 staat er een oefenexamen gepland als voorbereiding op het centrale examen voor Luisteren en Lezen. In periode 4 staan er diagnostische toetsen gepland voor Schrijven, Taalverzorging en Lezen/Luisteren. 4 In leerjaar 1 richt het onderwijs zich op de generieke onderdelen van rekenen, in leerjaar 2 staat Verpleegkundig rekenen centraal. De generieke onderdelen van rekenen worden in periode 4 afgesloten met een diagnostische toets. In Periode 5 en 6 werken de leerlingen zelfstandig aan de opdrachten van de methode Gecijferd. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 24

25 C. Loopbaan & Burgerschap Loopbaan Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Uitgewerkt in het onderstaande schema. Activiteiten Elementen Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. - Structureel onderdeel van SLB en SLBI: - Begeleiden bij het sturen van eigen leerproces, loopbaan en portfolio. - Voorbereiding IRM /CGI en IRM / assessment gesprek. - Leren reflecteren volgens de STARRT methode - Vrije ruimte. - Start opzetten portfolio - Presentatie zelfbeeld - Leerprestatie 1: Hoe leer ik? ( Kompas) - Leerprestatie 2: Samenwerken leren - Capaciteitenreflectie (wat kan ik) - Motievenreflectie (wat wil ik) - Loopbaansturing (mijn planning gericht op de mogelijkheden van jezelf en het werkveld) - Werkexploratie (wat zijn de mogelijkheden binnen het werkveld) - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing Periode 1 t/m 12 SLB: begeleid/onbegeleid Portfolio Student maakt plan van aanpak voor een activiteit, voert uit en maakt een verantwoordingsverslag Periode 1 Begeleid / onbegeleid Portfolio Presentatie Beoordeelde bewijsstukken leerprestatie 1 Ingevulde beoordelingslijst Kompas (Leerprestatie 2). Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 25

26 Activiteiten Elementen Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. (Kompas) - Project: oriënteren op de branche. - Project: voorbereiden op je BPV - Joharivenster - Gedragscode - SMART doelen leren formuleren - Persoonlijke leerdoelen( POP/PAP) - Smart leerdoelen - Levenskwaliteit graden feedback - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - IRM gesprekken - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - Reflecteren - Capaciteitenreflectie - vakliteratuur - omgaan met je eigen verliesverwerking - Omgaan met angst graden feedback - Motievenreflectie - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing Periode 2 SLB/ BPV SLB/BPV SLB SLB Beoordeelde bewijsstukken leerprestatie 2. Uitwerking en presentaties per subgroep Uitwerkingen in verslag Portfolio Periode 3 SLB/BPV Ingevulde POP/PAP in portfolio ingevulde 360 graden feedback lijst en conclusie met mogelijke persoonlijke leerdoelen Periode 4 SLB/BPV Reflectie in portfolio 1 of 2 x per jaar Periode 5 SLB Opdracht Periode 6 SLB/BPV: begeleid/onbegeleid SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht voldaan aan criteria uit de opdracht, bij verliesverwerking ingevulde 360 graden feedback lijst en conclusie met mogelijke persoonlijke Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 26

27 Activiteiten Elementen Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. leerdoelen - Theoretische achtergrond coachen - Draaglast en draagkracht - Groep beïnvloeding - Slechtnieuwsgesprek - Rechten en plichten als werknemer, OR - Ethische dilemma s - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - Coachen - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - Cultuur en leidinggeven - Samenwerken - Klinische les - Rechten en plichten van de werknemer - Capaciteitenreflectie - Motievenreflectie - Werkexploratie - Loopbaansturing - Netwerken - Werkexploratie - Loopbaansturing Periode 7 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Periode 8 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Periode 9 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Periode 10 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Periode 11 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Periode 12 SLB: begeleid/onbegeleid Opdracht Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 27

28 Burgerschap Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap. Binnen het onderdeel burgerschap wordt gewerkt aan 4 dimensies: politiek juridisch, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. We spelen daarbij in op de actualiteit. Uitgewerkt in het onderstaande schema: Activiteiten Afhankelijk van actualiteit: één van de onderstaande dimensies Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. --> resultaatsverplichting. Werken aan 'oriëntatie' Burgerschap, middels opdrachten, over alle dimensies. X Politiek juridisch X Economisch X Sociaal maatschappelijk X Vitaal Burger schap P1,2,3 en 4 2 uur per week; middels - Aansturing ( 1 uur) - uitwerken v. opdracht (1 uur). Bewijs: uitwerking van alle (oriënterende) opdrachten Burgerschap. Vital Society, Vitalis in de wijk; werken aan een projectopdracht + uitvoering. Discussie of debat over de politiek in de gemeente en de invloed hiervan op de samenleving van de gemeente. X Politiek juridisch X Economisch X Sociaal maat schappelijk X Vitaal Burger schap P2 2 á 3 dagen / met begeleider Bewijsstukken / verslag X Politiek juridisch P. 5 2 uur / week Uitwerking opdracht + reflectieverslag. Aansturing ( 1 uur) Begeleid werken ( 1 uur) Productkeuze X Economisch P. 6 2 uur / week Uitwerking opdracht + reflectieverslag. Aansturing ( 1 uur) Begeleid werken ( 1 uur) Werken aan project; Politiek juridisch P uur / week Uitwerking opdracht + reflectieverslag. b.v. vanuit opdrachten uit GGZ., woon-/ Economisch zorgcentra / kleinschalig wonen. Sociaal maatschappelijk Vitaal Burgerschap KB Politieke-juridische dimensie KB Economische dimensie KB Sociaal-maatschappelijke dimensie KB Dimensie vitaal burgerschap Cesuur: Voldaan aan bovenstaande inspanningseisen Bewijsstukken / verslagen (reflectie) Bewijsstukken / verslagen (reflectie) Bewijsstukken / verslagen (reflectie) Bewijsstukken / verslagen (reflectie) Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 28

29 6.3 Studievoortgang Je studievoortgang en examinering wordt inzichtelijk gemaakt in It s Learning. Deze voortgang wordt op basis van het examenplan en het onderwijsprogramma inzichtelijk gemaakt. Studievoortgangsregeling Examinering De student moet de beroepsgerichte examenonderdelen met een normscore van voldoende / afsluiten (zie de overgangsregelingen in deze paragraaf). Indien dit niet het geval is, volgt een herkansing of de mogelijkheid tot reparatie. Onderwijs De aan de beroepsgerichte onderwijs gekoppelde ondersteunende onderwijsactiviteiten dienen als voldaan afgetekend te zijn ( door docent / slb-er). Aanwezigheid De opleiding hanteert een aanwezigheidsplicht van 100%. Wanneer de student achterloopt met de gangbare planning van het onderwijs bekijkt de studieloopbaanbegeleider in overleg met de student wat dit voor gevolgen heeft voor het onderwijstraject. De examen commissie kan na overleg met de werkgever besluiten om de student niet te bevorderen naar het volgende leerjaar waardoor studievertraging wordt opgelopen. Vrijstelling Omdat de combi-opleiding in cursusjaar voor het eerst wordt aangeboden kunnen er geen vrijstellingen worden gegeven. Studievoortgang Het examenbureau stelt de voortgang vast in overleg met de clusterexamencommissie. De school informeert de werkgever over de studievoortgang (over de overgang naar het volgende leerjaar). Wanneer in het eerste jaar blijkt dat de studievoortgang van de student geen uitzicht biedt op resultaat dan bespreekt de Slb-er in overleg met de student welke opleiding wel geschikt zou kunnen zijn. 6.4 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Aan het begin van een fase (cursusjaar) worden de vastgestelde studentenhandleidingen ten aanzien van examinering gepubliceerd. De vastgestelde studentenhandleidingen kun je raadplegen en printen vanuit It s Learning. Binnen 15 werkdagen na afname kennisexamens worden de uitslagen gepubliceerd in It s Learing (met uitzondering van kennisexamens die vallen onder de verantwoordelijkheid van een externe organisatie). Je kunt het overzicht van de door jouw behaalde resultaten op elk gewenst moment inzien. Je kunt de inhoud van de gemaakt examens (kennisexamens) inzien op het examenbureau. Hiervoor dien je een afspraak te maken met het examenbureau via de slb-er. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 29

30 Bij ieder examen (-onderdeel) is het mogelijk een herkansing te doen. Hiervoor geldt dat je deze herkansing in overleg met je Slb-er zelf aanvraagt bij het examenbureau. Binnen de clusters Gezondheidszorg en Welzijnszorg regelen de clusterexamenbureaus de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. Het examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: - De regeling en de organisatie van de examens - Bezwaar en beroep - Bijlage 1: Begrippenlijst - Bijlage 2: Examencommissies - Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De combi-opleiding heeft een eigen examen commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de opleiding VZ-IG en de opleiding MMZ. Voorzitter: Secretaris: Leden: Team VZ-IG: Team MMZ: Liesbeth Hagenaars Esther Segboer- Buurstede / Erika Pronk N3 BOL Rian Verbart N3 BBL Elske Koulman 6.5 Diplomeren De medewerker studievoortgang controleert of alle examen resultaten en bewijsstukken voor diplomering conform examenplan en verleende vrijstellingen aanwezig zijn. Op basis daarvan stelt de cluster examencommissie vast of aan alle eisen voor het diploma is voldaan (inclusief bpv-beoordeling). Als dit besluit positief uitvalt wordt het diploma aangevraagd. De onderliggende bewijsstukken zoals beoordelingslijsten van de beroepsprestaties, verantwoordingsverslagen en assessmentgesprekken worden tot 1 jaar na diplomering bewaard. De kwalificerende bewijsstukken worden door de student zelf bewaard en hiervoor tekenen zijn een verklaring aan het begin van de opleiding. 6.6 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? In je portfolio bewaar je al je bewijzen ten aanzien van examinering. Op school bewaren we deze bewijzen voor de onderwijsinspectie en voor jouw zekerheid. Alle bewijzen (examenproducten) worden tot 1 jaar na diplomering bewaard. Daarna worden alle bewijzen door het examenbureau van de combiopleiding vernietigd. Over de aanlevering van deze bewijzen zal je nog nader worden geïnformeerd door het examenbureau. De vaststelling van je resultaten wordt verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. Vitalis college / Onderwijs- en Examenregeling 30

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Leerweg BBL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau 3 BBL Cohort 2011-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo niveau NV4 BOL

MBO Verpleegkunde Crebo niveau NV4 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL

Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Augustus 2014 Instroom Januari 2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BBL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L Vc/ Gezondheidszorg/ Mbo-Verpleegkundige / 2011 / 95520 / N4

Nadere informatie

OER MBO- Verpleegkunde

OER MBO- Verpleegkunde OER MBO- Verpleegkunde Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013- februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BBL, niveau 4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 36 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BOL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2015-2016 startdatum: februari schooljaar van diplomeren: 2016-2017

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO e Naam opleiding MBO e Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2012 Startmot opleiding 01-08-2012 en 01-02-2013 Vaststellingsdatum wijziging 12 december 2013

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Maatschappelijke Zorg Niveau nv 3 VMZ BOL/BBL Cohort , startdatum: 1 augustus 2013 / januari 2014

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Maatschappelijke Zorg Niveau nv 3 VMZ BOL/BBL Cohort , startdatum: 1 augustus 2013 / januari 2014 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Maatschappelijke Zorg Niveau nv 3 VMZ BOL/BBL Cohort 2013-2016, startdatum: 1 augustus 2013 / januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Crebo 92662 / MMZ; SD. DOORSTROOM niveau NV4 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject.

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

OER BBL COMBI VZIG/MMZ

OER BBL COMBI VZIG/MMZ OER BBL COMBI VZIG/MMZ Niveau nv 3 BBL Cohort 204-208, startdatum: Augustus 204 en Februari 205 Kwalificatiedossier Verzorgende IG 204 95530. Kwalificatiedossier Medewerker Maatschappelijke Zorg 204 92650

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Junior kapper Naam opleiding Junior kapper Crebonummer 95120 Niveau 2 Leerweg BBL Cohort 2012- Startmoment opleiding Augustus 2012 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BOL Versie 2 Datum vastgesteld: mei

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER.

WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER. Naam opleiding WIJZIGINGSBLAD OER Crebonummer 92640 OER opleiding Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg en Welzijn, individuele studenten die instromen in het 2 jarig traject in periode 3 Niveau 2 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg

(M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebo 92661 / MMZ; uitstroom GZ. niveau NV4 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een onderwijsassistent?... 5

Nadere informatie

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom 92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom van nv 3 naar nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: september schooljaar van diplomering: 2013-2014 startdatum: februari schooljaar van

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2014 startmoment augustus 2011-2015 startmoment januari Crebonummer: 93510 Uitstroom: Verpleegkundige Niveau: 4 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BOL twee jarig traject Cohort 2013-2015, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur OER BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015 particuliere beveiliging 94850 200 uur Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

92650 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

92650 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg 92650 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau nv 3 BOL, tweeënhalf jaar Cohort 2013-2016 Startdatum: september Startdatum: februari Schooljaar van diplomering: 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER Zorghulp. Cohort , startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren:

OER Zorghulp. Cohort , startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: OER 91420 Zorghulp Niveau nv1 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 91420, Zorghulp, BBL, NV1, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Beveiliger 1,5 jaar Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 94850 Beveiliger 1,5 jaar, BOL, NV2, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 4 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie