JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 WERKZAAMHEDEN VAN DE DOMEINRAAD 5 JAARVERSLAG 7 TAAKBELASTINGBELEID 7 OVERGANG OPLEIDINGEN COMMUNICATIEMANAGEMENT EN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 7 SIS- EN ROOSTERPROBLEMATIEK 8 KOFFIE- EN THEEPAUZES 8 TRAININGEN 8 COMMUNICATIE 9 VERKIEZINGEN 9 OVERIG 9 COMMISSIE DOMOV 11 COMMISSIE O&O 12 COMMISSIE OPF 13 DAGELIJKS BESTUUR 14 RAADSLEDEN RAADSLEDEN PAGINA 3 VAN 20

3 INLEIDING De domeinraad Media, Creatie en Informatie presenteert met genoegen het jaarverslag In dit jaarverslag lees je over de organisatie van onze domeinraad, wat wij hebben ondernomen gedurende het afgelopen studiejaar en natuurlijk wat we bereikt hebben in het domeinbeleid. Ook gedurende het raadsjaar kun je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden. Je kunt aanwezig zijn bij onze vergaderingen en overleggen met de domeinvoorzitter, want die zijn openbaar. Ook kun je nieuwsberichten, de agenda s van de vergaderingen en de notulen lezen op onze eigen website: WERKZAAMHEDEN VAN DE DOMEINRAAD De domeinraad MCI is het medezeggenschapsorgaan van het domein Media, Creatie en Informatie. De negen studenten en negen medewerkers zijn verkozen via verkiezingen. Wij houden ons actief bezig met het beleid van het domein. In vergaderingen en in overleg met de domeinvoorzitter wordt het algemene beleid besproken, we geven adviezen wanneer nodig, en spelen een belangrijke rol op een aantal zaken met instemmingsrecht. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het domeinplan, het taakbelastingsbeleid en de onderwijs- en examenregelingen. Op centraal niveau in de HvA spelen er ook beleidszaken waarvan de gevolgen voelbaar zijn in ons domein. Denk hierbij aan het huisvestingsbeleid van de HvA en het Instellingsplan. Dit betekent dat we als raad regelmatig in overleg zijn met de Centrale Medezeggenschapsraad, die gesprekspartner is van het College van Bestuur. Binnen de domeinraad vindt de inhoudelijke voorbereiding plaats door drie commissies: Onderwijs en opleidingscommissies (O&O) Organisatie, personeel en financiën (OPF) Domeinvorming en onderwijsvernieuwing (DomOv) De commissies vergaderen voorafgaand aan de domeinraadsvergadering en adviseren de domeinraad. De organisatorische voorbereiding van de vergaderingen ligt bij het dagelijks bestuur. De domeinraad is geen loket voor individuele klachten. Vanzelfsprekend horen wij wel graag van jou als medewerker of student wat er speelt binnen de opleidingen en het domein. Met deze input kunnen wij mogelijke verbeterpunten op alle beleidsterreinen aankaarten of voorstellen doen aan de domeinvoorzitter. PAGINA 4 VAN 20 PAGINA 5 VAN 20

4 JAARVERSLAG TAAKBELASTINGSBELEID De personeelsgeleding van de domeinraad heeft in mei 2011 niet ingestemd met het taakbelastingsbeleid voor het jaar Belangrijkste reden voor de domeinraad om niet in te stemmen was dat er geen inzage werd gegeven in de normering de exacte invulling van het beleid en de personeelsgeleding mocht hier ook niets over zeggen van het domeinmanagement. Tegelijk hoorde de domeinraad van medewerkers dat ze er soms fors op achteruit gingen en minder ruimte kregen in hun taaklast voor het onderwijs. Ondanks het feit dat de deelraad niet heeft ingestemd werd het beleid door het domein toch doorgevoerd. Als reactie hierop is de deelraad een geschillenprocedure begonnen tegen het domein. Op 2 mei 2012 heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen Hoger Onderwijs de domeinraad volledig in het gelijk gesteld: het taakbelastingsbeleid was onrechtmatig ingevoerd. Per 1 september 2012 zal er een nieuw en tijdelijk taakbelastingsbeleid worden ingevoerd waarin de grootste bezwaren van medewerkers zijn weggenomen. In het studiejaar hierop zal gewerkt worden aan een nieuw taakbelastingsbeleid waarin werkdrukvermindering en harmonisatie centraal staan. OVERGANG OPLEIDINGEN COMMUNICATIEMANAGEMENT EN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA Per 1 september 2012 komen de opleidingen Communicatiemanagement en Bedrijfskundige Informatica van Domein Economie en Management naar het Domein Media, Creatie en Informatie. Omdat er meerdere domeinen zijn betrokken bij deze wijziging, lag het instemmingsrecht bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De domeinraad heeft in een brief aan de CMR aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat de volgende aspecten bij de besluitvorming worden meegenomen: profilering van de opleidingen; wat gebeurt er met de curricula; wat zijn de gevolgen van de overgang voor domein MCI; en als randvoorwaarde dat het personeel van Communicatiemanagement en Bedrijfskundige Informatica achter de overgang staat. De CMR heeft ingestemd met de overgang. PAGINA 6 VAN 20 PAGINA 7 VAN 20

5 COMMUNICATIE De domeinraad heeft met name gecommuniceerd middels de eigen website www. dmr-mci.nl. Hierop zijn nieuwsberichten geplaatst en de vastgestelde notulen van de domeinraad. Ook werden de notulen op het domeinintranet geplaatst. Daarnaast heeft de domeinraad de achterban via de LCD-schermen in de gebouwen geïnformeerd over het geschil taakbelastingsbeleid. In mei 2012 heeft de domeinraad een communicatiehandleiding vastgesteld, waarmee wordt voorzien in meer vormen van communicatie met de achterban, zoals Facebook en Twitter. VERKIEZINGEN In februari 2012 konden studenten en medewerkers zich kandidaat stellen voor de domeinraad. Helaas waren er te weinig kandidaten om verkiezingen te organiseren: namelijk 4 studenten en 7 medewerkers. De domeinraad hoopt met tussentijdse verkiezingen in het jaar de raad volledig te maken. OVERIG Tot slot heeft de domeinraad zich beziggehouden met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en de domeinbegroting. Zie hiervoor respectievelijk pagina 12 en 13 van dit jaarverslag. SIS- EN ROOSTERPROBLEMATIEK De domeinraad heeft van studenten en medewerkers klachten ontvangen over SIS en de roosters. Afhankelijk van de aard van de klacht heeft de domeinraad deze doorgegeven aan het onderwijsbureau, de opleidingsmanager en/ of de domeinvoorzitter. Ook heeft de domeinraad per brief de Centrale Medezeggenschapsraad op de hoogte gesteld over de problemen in dit domein, omdat de IT-infrastructuur vaak centraal is geregeld. KOFFIE- EN THEEPAUZES Per 1 september 2011 is er in de HvA een nieuw rooster ingevoerd waarin geen ruimte meer was vrijgemaakt voor koffie- en theepauzes. Na protest vanuit onder andere de Centrale Medezeggenschapsraad is er een enquête onder de domeinraden uitgezet met de vraag of we de pauzes terug willen. Mede dankzij domeinraad MCI is gebleken dat er behoefte bestaat aan de pauzes en heeft de CMR met het College van Bestuur afgesproken dat er vanaf september 2013 een pauze in de ochtend wordt ingeroosterd. TRAININGEN In september 2011 heeft de domeinraad een tweedaagse training gevolgd. Doel hiervan was enerzijds het bevorderen van vergader- en onderhandelingsvaardigheden onder leiding van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en anderzijds in gezellige sfeer te werken aan teambuilding. Op de tweede dag sloot ook het domeinmanagementteam aan met wie de domeinraad in gesprek ging over het 10-puntenplan van Jet Bussemaker. In april 2012 heeft de domeinraad een heidag gehad met het domeinmanagementteam over studiemotivatie, de prestatieafspraken van OC&W, en de animo voor de domeinraad. In juni 2012 heeft de domeinraad een overdrachtstraining georganiseerd die gericht was op teambuilding. PAGINA 8 VAN 20 PAGINA 9 VAN 20

6 COMMISSIE DOMEINVORMING EN ONDERWIJSVERNIEUWING In dit jaar heeft de commissie DomOv zich onder andere bezig gehouden met de gevolgen van het tien punten plan van de HvA voor ons domein. Een aantal van deze punten komen terug in het domeinplan. Dit domeinplan (domein MCI meerjarenplan ) heeft de commissie vergeleken met het DMCI convenant Met de resultaten uit deze vergelijking is DomOv in gesprek gegaan met de domeinvoorzitter. Ook het excellentie en honoursprogramma zoals dit wordt uitgevoerd in ons domein werd door de commissie bestudeerd. Daaruit zijn een aantal gesprekken voortgekomen met de direct betrokkenen over de wijze waarop deze programma s worden uitgevoerd en hoe deze programma s verbeterd kunnen worden zodat er meer instroom is. Vooral ook de zichtbaarheid en uitstraling van beide programma s onder alle studenten is voor zowel de commissie als het domein een punt van aandacht. Tenslotte heeft de commissie aandacht besteed aan hoe onderzoek kan worden geïntegreerd in het onderwijs, hoe de kwaliteitszorg binnen ons domein is geregeld en het grootstedelijk Amsterdams profiel. Er werd door de commissie meer dan in voorgaande jaren contacten gelegd met de organisatie zelf om antwoorden te vinden op de vragen die zij heeft over deze onderwerpen. Ook heeft er hierover rechtstreeks overleg plaats gevonden met de domeinvoorzitter. In het komende jaar zal een aantal van deze onderwerpen zeker opnieuw op de agenda van de commissie komen. PAGINA 10 VAN 20 PAGINA 11 VAN 20

7 COMMISSIE ONDERWIJS & OPLEIDINGSCOMMISSIES Commissie O&O richt zich op de bewaking van de kwaliteit van ons onderwijs en op de goede samenwerking met de opleidingscommissies (OC s) in ons domein. De commissie heeft zich beziggehouden met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle opleidingen binnen het domein. Deze liggen jaarlijks ter instemming voor aan de raad: de commissie O&O controleert deze. De OER van één van de opleidingen (AMFI) is met terugwerkende kracht goedgekeurd voor In februari 2012 was een OER-bijeenkomst voorbereid, georganiseerd door de Stafafdeling O&K. Vanwege het vrij laat vaststellen op centraal niveau van het format-oer in mei 2012, zijn de werkzaamheden van de commissie naar achteren geschoven. Goedkeuring van het OER door de OC s en later door de commissie O&O van de domeinraad vindt plaats na schrijven van dit jaarverslag. Punt van aandacht is de 50-studiepuntenregeling en de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma s. Vorig jaar heeft de commissie een basis gelegd voor het contact met de OC s. Omdat de OC s elk jaar van samenstelling veranderen, was continuïteit lastig. Besloten was dit jaar om geen plenaire bijeenkomsten te houden met de OC s, maar om individueel contact te hebben. In de loop van het jaar waren de OC s alle bemenst. De commissie ontving van de OC s de notulen van hun bijeenkomsten. In juni sprak de commissie met de OC s ter voorbereiding op het advies OER. COMMISSIE ORGANISATIE, PERSONEEL & FINANCIËN (OPF) Het jaar is voor de commissie OPF een druk jaar geweest. Een belangrijk thema was de domeinbegroting De domeinraad heeft hierover een advies opgesteld aan de CMR die instemmingsrecht had op de HvA-begroting. De domeinraad heeft in een advies een aantal kritiekpunten geformuleerd: Er is te weinig geld voor professionalisering van medewerkers. De domeinvoorzitter heeft toegezegd dat hier doormiddel van interne trainingen voldoende ruimte voor zal zijn en het budget komend jaar omhoog zal gaan. De verhouding OP/OBP baart de raad zorgen. De raad vraagt dan ook nadrukkelijk aandacht voor een goede besteding van de beperkte financiële middelen. Niet aan dure externe adviseurs maar aan meer docenten voor de klas! Een ander thema dat aandacht heeft gekregen van de commissie is de gebrekkige roostering. Het domein is meermalen aangesproken op de problemen met roosters en heeft beterschap belooft. Daarnaast heeft commissie OPF aandacht besteed aan het taakbelastingsbeleid. Tot slot zijn een aantal kleinere thema s besproken. Dit betrof onder andere het veiligheidsbeleid en de MTM resultaten. Al met al was het voor de commissie dus een druk maar zeer productief jaar. PAGINA 12 VAN 20 PAGINA 13 VAN 20

8 DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur van de domeinraad bestaat uit maximaal vier leden die zich behalve met de inhoud van het domeinraadswerk ook bezighouden met de organisatie van de domeinraad. Het bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen, de organisatie van trainingsdagen, de uitvoering van besluiten van de domeinraad, de contacten met de domeinvoorzitter en communicatie met de achterban. In het studiejaar heeft het bestuur zich daarnaast beziggehouden met het geschil inzake het taakbelastingsbeleid. Tijdens de eerste vergadering van het jaar werden er drie bestuursleden gekozen: Sebas Veeke als voorzitter, Daniëlle van der Leest als vicevoorzitter en Gerlof Donga als secretaris. De verantwoordelijkheid voor het penningmeesterschap lag bij de voorzitter. In januari 2012 werd Daniëlle van der Leest opgevolgd door Walter van de Giesen. Het bestuur werd ondersteund door de griffier, Eva Huijbregts. Zij droeg bij aan bovengenoemde organisatorische en voorbereidende taken en zorgde daarnaast voor de notulen van de vergaderingen en bereikbaarheid van de domeinraad middels mail en telefoon. PAGINA 14 VAN 20 PAGINA 15 VAN 20

9 RAADSLEDEN De domeinraad begon afgelopen studiejaar met 17 leden: acht medewerkers en negen studenten. Om de vacature in de personeelsgeleding op te vullen zijn er in november 2011, in samenspraak met het centraal stembureau tussentijdse verkiezingen georganiseerd door onze raad. Er meldden zich twee enthousiaste kandidaten. De medewerkers kozen voor Hendrik Jan Diekerhof. Bij de studenten hebben tussentijds ook wijzigingen plaatsgevonden: door het vertrek van Coen Koopmans, Melissa Pouw en Daniëlle van der Leest, zijn de reservekandidaten Myreille Huinink en Peter Stok toegetreden tot de domeinraad. Naam Opleiding Functie Geleding Commissie Ahmed Naït Aicha ITI Raadslid Medewerker OPF Bert Pinkster ITI Raadslid Medewerker DomOv Bonny Ruijter CMD Raadslid Student O&O Coen Koopmans 1 CMD Raadslid Student OPF Daniëlle van der Leest 2 MIC Vicevoorzitter (tot ) Student O&O Gerlof Donga MIC Secretaris Medewerker DomOv Hanneke Overdiep AMFI Raadslid Medewerker O&O (vz) Hendrik Jan Diekerhof 3 MIC Raadslid Medewerker O&O Jan Piscaer AMFI Raadslid Medewerker OPF Lex Sietses ITI Raadslid Student OPF (vz) Marieke de Haan MIC Raadslid Medewerker DomOv, O&O Melissa Pouw 4 MIC Raadslid Student DomOv Menno Nelis ITI Raadslid Student OPF Myreille Huinink 5 MIC Raadslid Student DomOv Paul Rijnierse MIC Raadslid Medewerker OPF Peter Stok 6 CMD Raadslid Student DomOv Sandro Algra Barradas CMD Raadslid Student DomOv (vz) Sebas Veeke ITI Voorzitter Student O&O, OPF Susanna van Wandelen CMD Raadslid Student DomOV Walter van de Giesen AMFI Vicevoorzitter (vanaf ) Medewerker OPF 1 Lid tot 1 december Lid tot 1 april Lid sinds 15 november Lid tot 1 maart Lid sinds 15 februari Lid sinds 15 mei 2012 PAGINA 16 VAN 20 RAADSLEDEN In april 2012 zijn er verkiezingen georganiseerd door het Centraal Stembureau om de leden voor het studiejaar te kiezen. Er hadden zich zeven medewerkers en vier studenten kandidaat gesteld. Doordat er minder kandidaten waren dan zetels, heeft er geen stemming plaatsgevonden. Er zijn twee vacatures in de personeelsgeleding en vijf vacatures in de studentengeleding. In studiejaar zullen de volgende studenten en medewerkers lid zijn van de domeinraad. Naam Opleiding Geleding Bert Pinkster ITI Medewerker Gerlof Donga MIC Medewerker Hendrik Jan Diekerhof MIC Medewerker Jan Piscaer AMFI Medewerker Lex Sietses ITI Student Menno Nelis ITI Student Paul Rijnierse MIC Medewerker Rolf Stam MIC Medewerker Sandro Algra Barradas IAM Student Sebas Veeke ITI Student Walter van de Giesen AMFI Medewerker PAGINA 17 VAN 20

10

11 Domeinraad MCI Postvak 186 Rhijnspoorplein GC Amsterdam Tel: Website: Redactie: Domeinraad MCI Tekst: Eva Huijbregts / Hanneke Overdiep / Lex Sietses / Gerlof Donga Foto s: Jan Jaap Heijne / Sebas Veeke / Sandro Algra Barradas / Walter van de Giesen Ontwerp en vormgeving: Sander Vermaak

Notulen DMR MCI vergadering 17 januari 2012

Notulen DMR MCI vergadering 17 januari 2012 Notulen DMR MCI vergadering 17 januari 2012 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marieke de Haan, Daniëlle van der Leest, Ahmed Naït Aicha, Menno

Nadere informatie

JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 WAT IS DE DOMEINRAAD 4 COMMISSIES 5 DAGELIJKS BESTUUR 6 JAARVERSLAG 7 Curriculumvernieuwing 7 Stopzetten communicatiemanagement

Nadere informatie

Notulen DMR MCI vergadering 1 november 2011

Notulen DMR MCI vergadering 1 november 2011 Notulen DMR MCI vergadering 1 november 2011 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marieke de Haan, Daniëlle van der Leest, Ahmed Naït Aicha, Menno Nelis, Hanneke Overdiep,

Nadere informatie

Notulen DMR MCI vergadering 29 november 2011

Notulen DMR MCI vergadering 29 november 2011 Notulen DMR MCI vergadering 29 november 2011 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Hendrik Jan Diekerhof, Walter van de Giesen, Marieke de Haan, Daniëlle van der Leest, Ahmed Naït Aicha, Menno Nelis, Hanneke

Nadere informatie

JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 WAT IS DE DOMEINRAAD 4 COMMISSIES 5 DAGELIJKS BESTUUR 6 JAARVERSLAG 7 Domeinbegroting 2014 7 Werkdruk 8 Taaklast 8 Personeelsplannen

Nadere informatie

Notulen DMR MCI vergadering 10 november 2009

Notulen DMR MCI vergadering 10 november 2009 Notulen DMR MCI vergadering 10 november 2009 Aanwezig: Ale Bles, Simone Braaksma, Gerlof Donga, Arie van Donkelaar, Walter van de Giesen, Myreille Huinink (vanaf 15.15 uur), Rachid Karraz, Saskia Lammertsma,

Nadere informatie

Notulen DMR MCI vergadering 11 december 2012

Notulen DMR MCI vergadering 11 december 2012 Notulen DMR MCI vergadering 11 december 2012 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Sunny de Blok (tot 15.00 uur), Beryl Craandijk, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marco Kloek (vanaf

Nadere informatie

Notulen DMR MCI vergadering 22 maart 2011

Notulen DMR MCI vergadering 22 maart 2011 Notulen DMR MCI vergadering 22 maart 2011 Aanwezig: Gerlof Donga, Marieke de Haan, Ahmed Naït Aicha, Bert Pinkster, Jan Piscaer, Micha Reij, Bonny Ruijter, Sebas Veeke, Sander Vermaak, Susanna van Wandelen,

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 9 APRIL 2013

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 9 APRIL 2013 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 9 APRIL 2013 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Sunny de Blok, Beryl Craandijk, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marco Kloek, Romée Krommendam, Menno

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 26 MAART 2013

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 26 MAART 2013 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 26 MAART 2013 Aanwezig: Sandro Algra Barradas, Beryl Craandijk, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marco Kloek, Romée Krommendam, Menno Nelis, Bert Pinkster,

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 25 JUNI 2013

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 25 JUNI 2013 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 25 JUNI 2013 Aanwezig: Hendrik Jan Diekerhof (vanaf 15.07 uur), Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Marco Kloek, Bert Pinkster, Jan Piscaer, Paul Rijnierse, Rolf Stam, Xander

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 11 MAART 2014

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 11 MAART 2014 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 11 MAART 2014 Aanwezig: Eveline Blasius (tot 15.40 uur), Sunny de Blok, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Daan Kamp, Marco Kloek, Jan Piscaer, Paul

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 12 NOVEMBER 2013

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 12 NOVEMBER 2013 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 12 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Sterre van den Berge (vanaf 14.30 uur), Eveline Blasius, Hendrik Jan Diekerhof, Walter van de Giesen, Raya Hein, Daan Kamp, J Man, Claudia Meijers,

Nadere informatie

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 14 JANUARI 2014

NOTULEN DMR MCI VERGADERING 14 JANUARI 2014 NOTULEN DMR MCI VERGADERING 14 JANUARI 2014 Aanwezig: Sterre van den Berge, Eveline Blasius, Hendrik Jan Diekerhof, Gerlof Donga, Walter van de Giesen, Vera le Grand, Raya Hein, Daan Kamp, Marco Kloek,

Nadere informatie

Faculteitsraad. Digitale Media & Creatieve Industrie

Faculteitsraad. Digitale Media & Creatieve Industrie Faculteitsraad Digitale Media & Creatieve Industrie Jaarverslag 2015/2016 Uitgave Faculteitsraad Digitale Media en Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam, 2016 Redactie & Realisatie Marie Meeusen

Nadere informatie

Aanwezig: L. van den Berg, J. van der Horst, L. Janssen, D. Kamp, M. Kloek, M. Meeusen, Y. de Miranda, M. Goedkoop, M. Vreeswijk, S.

Aanwezig: L. van den Berg, J. van der Horst, L. Janssen, D. Kamp, M. Kloek, M. Meeusen, Y. de Miranda, M. Goedkoop, M. Vreeswijk, S. CONCEPTNOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 6 OKTOBER Aanwezig: L. van den Berg, J. van der Horst, L. Janssen, D. Kamp, M. Kloek, M. Meeusen, Y. de Miranda, M. Goedkoop, M. Vreeswijk, S. Reusink Afwezig

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER Aanwezig: Sterre van den Berge, Jantine Bergman, Eveline Blasius, Gerlof Donga, Mirjam Goedkoop, Vera le Grand, Genèviéve Korte, J Man, Marie Meeusen en Paul

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 13 JANUARI 2015

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 13 JANUARI 2015 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 13 JANUARI Aanwezig: S. van den Berge, J. Bergman, E. Blasius, G. Donga, M. Goedkoop, D. Kamp, M. Kloek, J. Man, M. Meeusen, J. Piscaer, J. Riester (aanwezig tot 15.46

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 17 FEBRUARI 2015

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 17 FEBRUARI 2015 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 17 FEBRUARI Aanwezig: S. van den Berge, J. Bergman, E. Blasius, G. Donga, D. Kamp, M. Kloek, G. Korte, J. Man, M. Meeusen, P. Rijnierse, R. Stam, M. Vreeswijk, L. Wientjes

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH Beste mensen, Bij deze treft u het jaarverslag aan van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Ark en KBS De Ark van Noach in IJsselstein. In

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Samenstelling MR... 3 1.2. Vergaderingen... 3 2. Taakverdeling... 3 3. Werkplan... 4 3.1. PR en communicatie...

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP `30 maart 2017*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014. Centrale Medezeggenschapsraad

JAARVERSLAG 2013-2014. Centrale Medezeggenschapsraad JAARVERSLAG 2013-2014 Centrale Medezeggenschapsraad Datum: 7 oktober 2014 Versie: 1.2 vastgesteld in de CMR vergadering van 7 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter 1. Over de Centrale

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland 1) Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 oktober 2013. In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Deelraad Staven en Diensten

Jaarverslag Deelraad Staven en Diensten Jaarverslag Deelraad Staven en Diensten 2014 2015 INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 3 De organisatie van de DSD... 4 Medezeggenschap op de HvA... 4 De samenstelling van de DSD... 4 De samenwerking met de

Nadere informatie

Faciliteringsregeling examencommissies HvA. Eigenaar: stafafdeling Onderwijs en Onderzoek

Faciliteringsregeling examencommissies HvA. Eigenaar: stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Faciliteringsregeling examencommissies HvA Eigenaar: stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 april 2013 2 1. Managementsamenvatting Het is aan het instellingsbestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement MR Versie: 1.0 Datum: januari 2012 Inhoudsopgave 0. Introductie...3 1. Taakomschrijvingen...3 2. Wijze van bijeenroepen van vergaderingen...5 3. Wijze van opstellen van de agenda...5

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het bestuurs- en beheersreglement van de HAN.

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het bestuurs- en beheersreglement van de HAN. Reglement opleidingscommissie voor de gemeenschappelijke opleidingscommissie van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-informatica. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jeugdvereniging Sola Gratia

Jeugdvereniging Sola Gratia Reglement van Jeugdvereniging Sola Gratia Onderdeel van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard Te Krimpen aan den IJssel Laatste wijziging: 10-03-2014 Te: Krimpen aan den IJssel Door: Rolf Heij,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Vastgesteld op 29 oktober 2013 Advies college van bestuur uitgebracht op 4 november 2013 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 19 november 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Afwezig: Gamze Ulker, Linda van Exter, Youssri Lachkar, Els Aarts

Afwezig: Gamze Ulker, Linda van Exter, Youssri Lachkar, Els Aarts Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Verslag van het overleg tussen de Centrale Studentenraad en de Raad van Toezicht, gehouden op 24 april

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Phoenix

Jaarverslag MR de Phoenix Jaarverslag MR de Phoenix 2014-2015 September 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Phoenix in het schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

Centrale Medezeggenschapsraad

Centrale Medezeggenschapsraad Verslag CMR 6 september 2016 13.30 uur Aanwezig: M. Adhin (p), D. van den Berg (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), M. van der Horst (p), M. Meeusen (p), K. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p),

Nadere informatie

Jaarverslag MR Jenaplanschool het Vlot 2014-2015

Jaarverslag MR Jenaplanschool het Vlot 2014-2015 Onderwerp: Status: Jaarverslag 2014-2015 van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Vlot te Gouda, onderdeel van Stichting Klasse Definitief, september 2015 Vooraf Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Transitie Traject De raad wil een van de MT-leden vragen om een toelichting te komen geven op onder andere aangeleverde documenten.

Transitie Traject De raad wil een van de MT-leden vragen om een toelichting te komen geven op onder andere aangeleverde documenten. NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 28 APRIL Aanwezig: S. van den Berge, E. Blasius, R. Freije, M. Goedkoop, M. Kloek, G. Korte, M. Meeusen, J. Piscaer, J. Riester, P. Rijnierse, M. Vreeswijk Afwezig met

Nadere informatie

LEERLINGENRAADREGLEMENT VMBO AOC OOST

LEERLINGENRAADREGLEMENT VMBO AOC OOST LEERLINGENRAADREGLEMENT VMBO AOC OOST Artikel 1: Betekenis In het leerlingenraadreglement staan alle rechten en plichten van de Leerlingenraad. Artikel 2: Begrippen In dit statuut wordt bedoeld met: leerlingen

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2011-2012 RK.Basisschool De Zevenster

Jaarverslag MR 2011-2012 RK.Basisschool De Zevenster Inhoudsopgave jaarverslag 2011-2012 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Vergaderingen Activiteiten Blik op de toekomst 1. Inleiding De Zevenster behoort sinds 1998 tot de stichting Katholiek-Onderwijs- Noord-Oost-Twente

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Waarom een jaarplan? 3 2. Rol en werkwijze van de MR 3 3.

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

De vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een goede verslaglegging. De griffier zal de opnamen na het uitwerken van de notulen direct wissen.

De vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een goede verslaglegging. De griffier zal de opnamen na het uitwerken van de notulen direct wissen. NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 24 MAART Aanwezig: S. van den Berge, E. Blasius, R. Freije, M. Goedkoop, D. Kamp, M. Kloek, J. Man, M. Meeusen, J. Piscaer, J. Riester, P. Rijnierse, R. Stam, M. Vreeswijk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Jaarverslag 2009/2010 Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Inhoudsopgave Voorwoord pag. 1 Samenstelling van de medezeggenschapsraad pag. 2 Interne activiteiten pag. 3 Instemmings- en adviesaanvragen pag.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie