JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG DOMEINRAAD MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 WERKZAAMHEDEN VAN DE DOMEINRAAD 5 JAARVERSLAG 7 TAAKBELASTINGBELEID 7 OVERGANG OPLEIDINGEN COMMUNICATIEMANAGEMENT EN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA 7 SIS- EN ROOSTERPROBLEMATIEK 8 KOFFIE- EN THEEPAUZES 8 TRAININGEN 8 COMMUNICATIE 9 VERKIEZINGEN 9 OVERIG 9 COMMISSIE DOMOV 11 COMMISSIE O&O 12 COMMISSIE OPF 13 DAGELIJKS BESTUUR 14 RAADSLEDEN RAADSLEDEN PAGINA 3 VAN 20

3 INLEIDING De domeinraad Media, Creatie en Informatie presenteert met genoegen het jaarverslag In dit jaarverslag lees je over de organisatie van onze domeinraad, wat wij hebben ondernomen gedurende het afgelopen studiejaar en natuurlijk wat we bereikt hebben in het domeinbeleid. Ook gedurende het raadsjaar kun je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden. Je kunt aanwezig zijn bij onze vergaderingen en overleggen met de domeinvoorzitter, want die zijn openbaar. Ook kun je nieuwsberichten, de agenda s van de vergaderingen en de notulen lezen op onze eigen website: WERKZAAMHEDEN VAN DE DOMEINRAAD De domeinraad MCI is het medezeggenschapsorgaan van het domein Media, Creatie en Informatie. De negen studenten en negen medewerkers zijn verkozen via verkiezingen. Wij houden ons actief bezig met het beleid van het domein. In vergaderingen en in overleg met de domeinvoorzitter wordt het algemene beleid besproken, we geven adviezen wanneer nodig, en spelen een belangrijke rol op een aantal zaken met instemmingsrecht. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het domeinplan, het taakbelastingsbeleid en de onderwijs- en examenregelingen. Op centraal niveau in de HvA spelen er ook beleidszaken waarvan de gevolgen voelbaar zijn in ons domein. Denk hierbij aan het huisvestingsbeleid van de HvA en het Instellingsplan. Dit betekent dat we als raad regelmatig in overleg zijn met de Centrale Medezeggenschapsraad, die gesprekspartner is van het College van Bestuur. Binnen de domeinraad vindt de inhoudelijke voorbereiding plaats door drie commissies: Onderwijs en opleidingscommissies (O&O) Organisatie, personeel en financiën (OPF) Domeinvorming en onderwijsvernieuwing (DomOv) De commissies vergaderen voorafgaand aan de domeinraadsvergadering en adviseren de domeinraad. De organisatorische voorbereiding van de vergaderingen ligt bij het dagelijks bestuur. De domeinraad is geen loket voor individuele klachten. Vanzelfsprekend horen wij wel graag van jou als medewerker of student wat er speelt binnen de opleidingen en het domein. Met deze input kunnen wij mogelijke verbeterpunten op alle beleidsterreinen aankaarten of voorstellen doen aan de domeinvoorzitter. PAGINA 4 VAN 20 PAGINA 5 VAN 20

4 JAARVERSLAG TAAKBELASTINGSBELEID De personeelsgeleding van de domeinraad heeft in mei 2011 niet ingestemd met het taakbelastingsbeleid voor het jaar Belangrijkste reden voor de domeinraad om niet in te stemmen was dat er geen inzage werd gegeven in de normering de exacte invulling van het beleid en de personeelsgeleding mocht hier ook niets over zeggen van het domeinmanagement. Tegelijk hoorde de domeinraad van medewerkers dat ze er soms fors op achteruit gingen en minder ruimte kregen in hun taaklast voor het onderwijs. Ondanks het feit dat de deelraad niet heeft ingestemd werd het beleid door het domein toch doorgevoerd. Als reactie hierop is de deelraad een geschillenprocedure begonnen tegen het domein. Op 2 mei 2012 heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen Hoger Onderwijs de domeinraad volledig in het gelijk gesteld: het taakbelastingsbeleid was onrechtmatig ingevoerd. Per 1 september 2012 zal er een nieuw en tijdelijk taakbelastingsbeleid worden ingevoerd waarin de grootste bezwaren van medewerkers zijn weggenomen. In het studiejaar hierop zal gewerkt worden aan een nieuw taakbelastingsbeleid waarin werkdrukvermindering en harmonisatie centraal staan. OVERGANG OPLEIDINGEN COMMUNICATIEMANAGEMENT EN BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA Per 1 september 2012 komen de opleidingen Communicatiemanagement en Bedrijfskundige Informatica van Domein Economie en Management naar het Domein Media, Creatie en Informatie. Omdat er meerdere domeinen zijn betrokken bij deze wijziging, lag het instemmingsrecht bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De domeinraad heeft in een brief aan de CMR aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat de volgende aspecten bij de besluitvorming worden meegenomen: profilering van de opleidingen; wat gebeurt er met de curricula; wat zijn de gevolgen van de overgang voor domein MCI; en als randvoorwaarde dat het personeel van Communicatiemanagement en Bedrijfskundige Informatica achter de overgang staat. De CMR heeft ingestemd met de overgang. PAGINA 6 VAN 20 PAGINA 7 VAN 20

5 COMMUNICATIE De domeinraad heeft met name gecommuniceerd middels de eigen website www. dmr-mci.nl. Hierop zijn nieuwsberichten geplaatst en de vastgestelde notulen van de domeinraad. Ook werden de notulen op het domeinintranet geplaatst. Daarnaast heeft de domeinraad de achterban via de LCD-schermen in de gebouwen geïnformeerd over het geschil taakbelastingsbeleid. In mei 2012 heeft de domeinraad een communicatiehandleiding vastgesteld, waarmee wordt voorzien in meer vormen van communicatie met de achterban, zoals Facebook en Twitter. VERKIEZINGEN In februari 2012 konden studenten en medewerkers zich kandidaat stellen voor de domeinraad. Helaas waren er te weinig kandidaten om verkiezingen te organiseren: namelijk 4 studenten en 7 medewerkers. De domeinraad hoopt met tussentijdse verkiezingen in het jaar de raad volledig te maken. OVERIG Tot slot heeft de domeinraad zich beziggehouden met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en de domeinbegroting. Zie hiervoor respectievelijk pagina 12 en 13 van dit jaarverslag. SIS- EN ROOSTERPROBLEMATIEK De domeinraad heeft van studenten en medewerkers klachten ontvangen over SIS en de roosters. Afhankelijk van de aard van de klacht heeft de domeinraad deze doorgegeven aan het onderwijsbureau, de opleidingsmanager en/ of de domeinvoorzitter. Ook heeft de domeinraad per brief de Centrale Medezeggenschapsraad op de hoogte gesteld over de problemen in dit domein, omdat de IT-infrastructuur vaak centraal is geregeld. KOFFIE- EN THEEPAUZES Per 1 september 2011 is er in de HvA een nieuw rooster ingevoerd waarin geen ruimte meer was vrijgemaakt voor koffie- en theepauzes. Na protest vanuit onder andere de Centrale Medezeggenschapsraad is er een enquête onder de domeinraden uitgezet met de vraag of we de pauzes terug willen. Mede dankzij domeinraad MCI is gebleken dat er behoefte bestaat aan de pauzes en heeft de CMR met het College van Bestuur afgesproken dat er vanaf september 2013 een pauze in de ochtend wordt ingeroosterd. TRAININGEN In september 2011 heeft de domeinraad een tweedaagse training gevolgd. Doel hiervan was enerzijds het bevorderen van vergader- en onderhandelingsvaardigheden onder leiding van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en anderzijds in gezellige sfeer te werken aan teambuilding. Op de tweede dag sloot ook het domeinmanagementteam aan met wie de domeinraad in gesprek ging over het 10-puntenplan van Jet Bussemaker. In april 2012 heeft de domeinraad een heidag gehad met het domeinmanagementteam over studiemotivatie, de prestatieafspraken van OC&W, en de animo voor de domeinraad. In juni 2012 heeft de domeinraad een overdrachtstraining georganiseerd die gericht was op teambuilding. PAGINA 8 VAN 20 PAGINA 9 VAN 20

6 COMMISSIE DOMEINVORMING EN ONDERWIJSVERNIEUWING In dit jaar heeft de commissie DomOv zich onder andere bezig gehouden met de gevolgen van het tien punten plan van de HvA voor ons domein. Een aantal van deze punten komen terug in het domeinplan. Dit domeinplan (domein MCI meerjarenplan ) heeft de commissie vergeleken met het DMCI convenant Met de resultaten uit deze vergelijking is DomOv in gesprek gegaan met de domeinvoorzitter. Ook het excellentie en honoursprogramma zoals dit wordt uitgevoerd in ons domein werd door de commissie bestudeerd. Daaruit zijn een aantal gesprekken voortgekomen met de direct betrokkenen over de wijze waarop deze programma s worden uitgevoerd en hoe deze programma s verbeterd kunnen worden zodat er meer instroom is. Vooral ook de zichtbaarheid en uitstraling van beide programma s onder alle studenten is voor zowel de commissie als het domein een punt van aandacht. Tenslotte heeft de commissie aandacht besteed aan hoe onderzoek kan worden geïntegreerd in het onderwijs, hoe de kwaliteitszorg binnen ons domein is geregeld en het grootstedelijk Amsterdams profiel. Er werd door de commissie meer dan in voorgaande jaren contacten gelegd met de organisatie zelf om antwoorden te vinden op de vragen die zij heeft over deze onderwerpen. Ook heeft er hierover rechtstreeks overleg plaats gevonden met de domeinvoorzitter. In het komende jaar zal een aantal van deze onderwerpen zeker opnieuw op de agenda van de commissie komen. PAGINA 10 VAN 20 PAGINA 11 VAN 20

7 COMMISSIE ONDERWIJS & OPLEIDINGSCOMMISSIES Commissie O&O richt zich op de bewaking van de kwaliteit van ons onderwijs en op de goede samenwerking met de opleidingscommissies (OC s) in ons domein. De commissie heeft zich beziggehouden met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle opleidingen binnen het domein. Deze liggen jaarlijks ter instemming voor aan de raad: de commissie O&O controleert deze. De OER van één van de opleidingen (AMFI) is met terugwerkende kracht goedgekeurd voor In februari 2012 was een OER-bijeenkomst voorbereid, georganiseerd door de Stafafdeling O&K. Vanwege het vrij laat vaststellen op centraal niveau van het format-oer in mei 2012, zijn de werkzaamheden van de commissie naar achteren geschoven. Goedkeuring van het OER door de OC s en later door de commissie O&O van de domeinraad vindt plaats na schrijven van dit jaarverslag. Punt van aandacht is de 50-studiepuntenregeling en de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma s. Vorig jaar heeft de commissie een basis gelegd voor het contact met de OC s. Omdat de OC s elk jaar van samenstelling veranderen, was continuïteit lastig. Besloten was dit jaar om geen plenaire bijeenkomsten te houden met de OC s, maar om individueel contact te hebben. In de loop van het jaar waren de OC s alle bemenst. De commissie ontving van de OC s de notulen van hun bijeenkomsten. In juni sprak de commissie met de OC s ter voorbereiding op het advies OER. COMMISSIE ORGANISATIE, PERSONEEL & FINANCIËN (OPF) Het jaar is voor de commissie OPF een druk jaar geweest. Een belangrijk thema was de domeinbegroting De domeinraad heeft hierover een advies opgesteld aan de CMR die instemmingsrecht had op de HvA-begroting. De domeinraad heeft in een advies een aantal kritiekpunten geformuleerd: Er is te weinig geld voor professionalisering van medewerkers. De domeinvoorzitter heeft toegezegd dat hier doormiddel van interne trainingen voldoende ruimte voor zal zijn en het budget komend jaar omhoog zal gaan. De verhouding OP/OBP baart de raad zorgen. De raad vraagt dan ook nadrukkelijk aandacht voor een goede besteding van de beperkte financiële middelen. Niet aan dure externe adviseurs maar aan meer docenten voor de klas! Een ander thema dat aandacht heeft gekregen van de commissie is de gebrekkige roostering. Het domein is meermalen aangesproken op de problemen met roosters en heeft beterschap belooft. Daarnaast heeft commissie OPF aandacht besteed aan het taakbelastingsbeleid. Tot slot zijn een aantal kleinere thema s besproken. Dit betrof onder andere het veiligheidsbeleid en de MTM resultaten. Al met al was het voor de commissie dus een druk maar zeer productief jaar. PAGINA 12 VAN 20 PAGINA 13 VAN 20

8 DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur van de domeinraad bestaat uit maximaal vier leden die zich behalve met de inhoud van het domeinraadswerk ook bezighouden met de organisatie van de domeinraad. Het bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen, de organisatie van trainingsdagen, de uitvoering van besluiten van de domeinraad, de contacten met de domeinvoorzitter en communicatie met de achterban. In het studiejaar heeft het bestuur zich daarnaast beziggehouden met het geschil inzake het taakbelastingsbeleid. Tijdens de eerste vergadering van het jaar werden er drie bestuursleden gekozen: Sebas Veeke als voorzitter, Daniëlle van der Leest als vicevoorzitter en Gerlof Donga als secretaris. De verantwoordelijkheid voor het penningmeesterschap lag bij de voorzitter. In januari 2012 werd Daniëlle van der Leest opgevolgd door Walter van de Giesen. Het bestuur werd ondersteund door de griffier, Eva Huijbregts. Zij droeg bij aan bovengenoemde organisatorische en voorbereidende taken en zorgde daarnaast voor de notulen van de vergaderingen en bereikbaarheid van de domeinraad middels mail en telefoon. PAGINA 14 VAN 20 PAGINA 15 VAN 20

9 RAADSLEDEN De domeinraad begon afgelopen studiejaar met 17 leden: acht medewerkers en negen studenten. Om de vacature in de personeelsgeleding op te vullen zijn er in november 2011, in samenspraak met het centraal stembureau tussentijdse verkiezingen georganiseerd door onze raad. Er meldden zich twee enthousiaste kandidaten. De medewerkers kozen voor Hendrik Jan Diekerhof. Bij de studenten hebben tussentijds ook wijzigingen plaatsgevonden: door het vertrek van Coen Koopmans, Melissa Pouw en Daniëlle van der Leest, zijn de reservekandidaten Myreille Huinink en Peter Stok toegetreden tot de domeinraad. Naam Opleiding Functie Geleding Commissie Ahmed Naït Aicha ITI Raadslid Medewerker OPF Bert Pinkster ITI Raadslid Medewerker DomOv Bonny Ruijter CMD Raadslid Student O&O Coen Koopmans 1 CMD Raadslid Student OPF Daniëlle van der Leest 2 MIC Vicevoorzitter (tot ) Student O&O Gerlof Donga MIC Secretaris Medewerker DomOv Hanneke Overdiep AMFI Raadslid Medewerker O&O (vz) Hendrik Jan Diekerhof 3 MIC Raadslid Medewerker O&O Jan Piscaer AMFI Raadslid Medewerker OPF Lex Sietses ITI Raadslid Student OPF (vz) Marieke de Haan MIC Raadslid Medewerker DomOv, O&O Melissa Pouw 4 MIC Raadslid Student DomOv Menno Nelis ITI Raadslid Student OPF Myreille Huinink 5 MIC Raadslid Student DomOv Paul Rijnierse MIC Raadslid Medewerker OPF Peter Stok 6 CMD Raadslid Student DomOv Sandro Algra Barradas CMD Raadslid Student DomOv (vz) Sebas Veeke ITI Voorzitter Student O&O, OPF Susanna van Wandelen CMD Raadslid Student DomOV Walter van de Giesen AMFI Vicevoorzitter (vanaf ) Medewerker OPF 1 Lid tot 1 december Lid tot 1 april Lid sinds 15 november Lid tot 1 maart Lid sinds 15 februari Lid sinds 15 mei 2012 PAGINA 16 VAN 20 RAADSLEDEN In april 2012 zijn er verkiezingen georganiseerd door het Centraal Stembureau om de leden voor het studiejaar te kiezen. Er hadden zich zeven medewerkers en vier studenten kandidaat gesteld. Doordat er minder kandidaten waren dan zetels, heeft er geen stemming plaatsgevonden. Er zijn twee vacatures in de personeelsgeleding en vijf vacatures in de studentengeleding. In studiejaar zullen de volgende studenten en medewerkers lid zijn van de domeinraad. Naam Opleiding Geleding Bert Pinkster ITI Medewerker Gerlof Donga MIC Medewerker Hendrik Jan Diekerhof MIC Medewerker Jan Piscaer AMFI Medewerker Lex Sietses ITI Student Menno Nelis ITI Student Paul Rijnierse MIC Medewerker Rolf Stam MIC Medewerker Sandro Algra Barradas IAM Student Sebas Veeke ITI Student Walter van de Giesen AMFI Medewerker PAGINA 17 VAN 20

10

11 Domeinraad MCI Postvak 186 Rhijnspoorplein GC Amsterdam Tel: Website: Redactie: Domeinraad MCI Tekst: Eva Huijbregts / Hanneke Overdiep / Lex Sietses / Gerlof Donga Foto s: Jan Jaap Heijne / Sebas Veeke / Sandro Algra Barradas / Walter van de Giesen Ontwerp en vormgeving: Sander Vermaak

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie