NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter: E.B. Griffier: A.W. Locatie: Benno Premselahuis, Raadszaal, 4 e etage, 04A17 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. MEDEDELINGEN DB / CMR / INGEKOMEN POST - Afmeldingen voor domeinraadvergadering vandaag: G.D. is afwezig met afbericht. Hij heeft R.S. gemachtigd. J.P. is afwezig met afbericht. Hij heeft M.V. gemachtigd en zijn punten g d aan de Domeinraad. M.K. is afwezig bij het overleg met de domeinvoorzitter met afbericht. Hij heeft S.v.d.B. gemachtigd voor dit gedeelte van de vergadering, voor zover van toepassing. J.B. is afwezig met afbericht. Zij heeft niemand gemachtigd. De griffier heeft haar geïnformeerd over de mogelijkheid een ander raadslid te machtigen. - De manager Bedrijfsvoering heeft een gestuurd aan de medewerkers DMCI over de wens van zowel studenten als medewerkers voor extra overlegruimte. In het BPH op de 1e en 4e etage worden tijdens het kerstreces "zitjes" gerealiseerd in dezelfde stijl en lijn als op de 2e etage. - De griffier heeft het DB input gegeven over de vragen van de domeinraad over toehoorders bij vergadering van het dagelijks bestuur en van de domeinraad en de vertrouwelijkheid stukken. In verband met tijdgebrek in deze vergadering ontvangen de domeinraadsleden deze input per . - Aanleveren agendapunten bij griffier: uiterlijk dinsdag einde dag voor de eerstvolgende vergadering in de daaropvolgende week. - Commissieleden moeten zich tevens afmelden bij de voorzitter van hun commissie. - Uitnodiging voor de serie OC-trainingen is verstuurd aan OC-leden en tevens aan domeinraadsleden. Aanmelden kan nog. De domeinsecretaris komt bij de griffier terug op de vraag of je je ook voor een gedeelte van de trainingen kunt aanmelden. - De training Medezeggenschap van SOM op 22 november is specifiek gericht op deelraden en opleidingscommissies en is bedoeld voor studentleden. De kosten zijn 15 euro en kunnen gedeclareerd worden bij de griffier. De uitnodiging gaat ook naar OC s maar de kosten worden niet vergoed voor OCleden. De griffier stuurt de informatie over deze training naar de domeinraadsleden. - Agenda s van de CMR: zijn altijd online te vinden. - One Pagers: het punt van onbekendheid is aangedragen in het overleg met de domeinvoorzitter. De domeinvoorzitter was verbaasd dat dit helemaal niet bekend is. Dit jaar zijn de One Pagers nog niet gecommuniceerd naar de achterban omdat het nog concepten zijn. Bredere communicatie volgt. - Trainingen evalueren middels korte evaluatie en feedbacksessie. Wordt geagendeerd voor volgende domeinraadsvergadering. Mededelingen CMR 1

2 M.K. informeert de raad over de belangrijkste punten uit de meest recente CMR-vergadering: - Er is een nieuwe directeur Kennistransfer: mevrouw Leloux. - Samenwerking ASVA komt eraan. - ICTS fusie HvA-UvA gaat door. - De CMR heeft ingestemd met het jaarrooster voor komend jaar. J.R. vult aan: er zit meer achter. De rector heeft gezegd dat in de toekomst het onderwijs in de vakanties ook gewoon door zal gaan, bijvoorbeeld Summer Schools. - De CMR is bezig met een dossier flexibele arbeid. Doel is om meer richting D2- en D3-contracten te gaan. Hierover worden gesprekken gevoerd met de rector. 3. VASTSTELLEN AGENDA De voorzitter deelt mee dat bij agendapunt 10 MHO VMH moet zijn. Spelfout: moet zijn. Met deze wijzigingen wordt de agenda voor vastgesteld. 4. VASTSTELLEN NOTULEN 27 OKTOBER Naar aanleiding van: Pagina 2: onderaan: COCO moet OPF zijn. Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. Met dank aan de externe notulist. 5. NALOPEN ACTIELIJST 27 OKTOBER Actiepunt 8 komt terug in agendapunt commissies. Actiepunt 20 Afgehandeld. Actiepunt 22 Afgehandeld. Actiepunt 27 Indicatie sturen naar COCO. Actiepunt 28 Komt terug in commissies. Actiepunt 30 Afgehandeld. Actiepunt 31 De voorzitter vraagt na. Actiepunt 32 Komt terug bij agendapunt commissies. Actiepunt 33 Komt terug bij agendapunt reglementen. Actiepunt 35 Afgehandeld. 6. STAND VAN ZAKEN COMMISSIES Commissie COCO (Communicatie & Opleidingscommissie) - COCO ervaart dat er veel onderwerpen bij hun commissie worden neergelegd omdat alles als communicatie wordt ervaren. Om de werkwijze efficiënter en prettiger te maken zal COCO een Missie en Visie opstellen. Daarnaast verzoekt COCO de domeinraadsleden om een agenda die als input kan dienen voor een communicatieagenda en om inventarisatie van de wensen van de raad over communicatiemomenten. COCO verzoekt alle commissies om hun doel en werkwijzen op papier te zetten. De raad stemt hiermee in. COCO stuurt een Google form zodat de raad input kan leveren. 2

3 - COCO heeft van alle opleidingscommissies behalve ICT een ledenlijst ontvangen. - Opleidingscommissie AMFI is momenteel niet actief. - COCO maakt datumprikker voor uitnodigen voorzitters OC s. - De griffier levert overzicht aanmeldingen voor de serie OC-trainingen aan bij COCO. - Facebookpagina wordt aangepast en URL wordt aangepast en COCO zet hier binnen een week recente foto s op. Na een bepaald aantal likes kun je de titel van een Facebookpagina niet meer wijzigen. COCO neemt dit mee. - COCO informeert de griffier wanneer de voorstelmail verstuurd kan worden. - Niemand heeft er bezwaar tegen dat hij of zij op de foto op de Facebookpagina staat. De domeinraad is het erover eens dat de foto s wel een doel moeten dienen. Commissie OPF (Organisatie, Personeel en Financiën) - Deze commissie heeft geen bezwaren tegen de begroting Taaklast. Vanuit MT MIC worden beslissingen genomen die worden meegegeven aan het DMT. Het begint in stroomversnelling te komen. Wordt de 24 e besproken. De gesprekken moeten dus voor de 24 e hebben plaatsgevonden. Commissie Taaklast is domeinbreed. De domeinraad besluit dat tijdens het overleg met de domeinvoorzitter gevraagd zal worden of de domeinraad een duidelijk overzicht kan krijgen van wat er is gebeurd per opleiding. De domeinraadsvoorzitter neemt dit op in de agenda voor het overleg met de domeinvoorzitter onder agendapunt W.v.t.t.k. - Wat gaat er gebeuren met 360 feedback op managementstijl? Commissie OI (Onderwijsinnovatie) - Alle medewerkers van het domein hebben een mail gekregen waarin officieel het AMOO is aangekondigd. De domeinvoorzitter geeft vandaag een toelichting tijdens het overleg met de domeinraad. Hier is 10 maanden aan gewerkt en de vraag wordt gesteld waarom hier niet eerder over is gecommuniceerd. Onderwijsinnovatie is een samenspel tussen organisatie, docenten en student. Goede kpi s formuleren. Hoe kan het onderwijs blijven innoveren als de vorm / organisatie hetzelfde blijft. Er is veel onrust in de organisatie omdat mensen het gevoel krijgen te worden gepasseerd en gediskwalificeerd. De domeinraad besluit dit aan te kaarten in het overleg met de domeinvoorzitter vandaag. 7. BEGROTING Toelichting: Binnenkort moeten we advies aan de CMR geven over de begroting. Doel: bespreken De domeinraad mag voor 28 november advies uitbrengen aan de CMR. Er is (nog) geen aanvraag van de CMR met verzoek om advies. Agenderen voor de volgende domeinraadsvergadering ter bespreking en besluitvorming. 8. VOORSTELMAIL ACHTERBAN Toelichting: Er is een voorstel geschreven voor een mail. Doel: instemmen Met inbegrip van de wijziging dat de Facebookpagina wordt aangepast. De raad stemt in met 16 stemmen voor. 3

4 9. VOORBEREIDEN VERGADERING DOMEINVOORZITTER Toelichting: Van 15:30 tot 16:30 is er vergadering met Geleyn. Doel: bespreken. De agenda van het overleg met de domeinvoorzitter wordt besproken. Toevoeging: Werkbeleving wordt punt 10 op de agenda. Begroting 2015 Er is nog een vraag over de begroting: er zijn nog euro ICT kosten neergelegd nadat de begroting is rondgestuurd. Wordt besproken tijdens agendapunt begroting. Agendapunt 6: Stand van Zaken Domeinplan 2015 Er is vorige keer gezegd dat de One Pagers wat te vaag zijn. OPF heeft het hier met de manager Bedrijfsvoering over gehad die aangeeft dat ze nog in een proces zitten en de opmerking meenemen voor volgend jaar. De voorzitter licht toe dat bij het informeel overleg ook al is aangekaart dat de One Pagers lastig te lezen en vergelijken zijn omdat het geen eenduidig format is. Er komt nog een factsheet bij de One Pagers die wel onderling goed te vergelijken zijn. Dit zou verhelderend moeten werken. De domeinraad stemt ermee in dat dit agendapunt aan het eind van de agenda voor het overleg met de voorzitter gezet wordt. De domeinraad gaat de domeinvoorzitter vragen wanneer het eerste concept kan worden verwacht. Agendapunt 7: AMOO De domeinraad zal aangeven dat zij graag betrokken wil worden, met name bij de vraag hoe we het nu gaan organiseren. Agendapunt 8. Jaarverslag De vicevoorzitter van vorig jaar zal het jaarverslag aanbieden aan de domeinvoorzitter. Er zal een foto worden gemaakt voor de communicatie van de domeinraad. Agendapunt 9: verslag trainingsdagen 27 en 28 oktober. Dit keer is er zeer efficiënt gebruik gemaakt van deze dagen door vergaderingen en overleg met domeinvoorzitter te combineren. Verslaglegging in welke vorm dan ook is in elk geval nodig voor de financiële verantwoording. Positief en de domeinraad zou graag meer overlegtijd met de domeinvoorzitter willen hebben om elkaars punten beter te kunnen bespreken en begrijpen. Dit zal de domeinraad voorstellen in het overleg met de domeinvoorzitter. W.v.t.t.k.: - Werkbeleving - Domeinconferentie - De vraag over onbeperkte verlenging van het contract van de directeur AMFI zal aan de domeinvoorzitter worden gesteld. 10. VOORDRACHT G.D. VOOR VMH Toelichting: stemmen over de voordracht. Doel: stemmen. VMH is een organisatie die landelijk medezeggenschap bevordert en dan met name centrale raden. Vrijdag belde G.D. hierover met de voorzitter. Morgen, 12 november, wordt het nieuwe bestuur VMH gekozen en hij wil hier graag voor voorgedragen worden. Dat kan alleen via een medezeggenschapsraad. Het is niet duidelijk of dat alleen via de CMR kan, of dat het ook via de 4

5 domeinraad kan. De voorzitter stelt voor om alvast te stemmen onder het voorbehoud dat de domeinraad inderdaad dit mandaat heeft. Mocht blijken dat dat niet zo is, dan zal deze stemming nietig worden verklaard. De blinde stemming vindt plaats en de griffier zal de uitslag bekend maken na de aansluitende vergadering met de domeinvoorzitter. 11. W.V.T.T.K. Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 12. RONDVRAAG - Wanneer hebben Studieverenigingen een raakvlak met de domeinraad? Studieverenigingen worden vanuit het CvB gefaciliteerd. - De Whatsapp-groep van de domeinraad als tool voor het geven van feedback wordt verschillend ervaren. De voorzitter stelt voor dat we erop moeten letten dat de conversatie relevant genoeg blijft voor de app en dat we dit bespreekbaar blijven maken. - Is het domeinplan een stuk waar de domeinraad mee moet instemmen? - De voorzitter komt terug op de vraag van de domeinraad over medezeggenschap, vertrouwelijkheid en toehoorders: vanwege de tijd stelt de voorzitter voor dat de voorzitter en griffier de antwoorden op papier zetten en deze mailen naar de leden. De domeinraad stemt hiermee in. 13. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

6 Actielijst 8 Voorstel om medewerkers in het domein te raadplegen over normen voor taaklast. Commissie OPF 9 september Eind oktober 28 Nagaan of evaluatie van de systemen voldoende in tevredenheidsonderzoek is meegenomen. Commissie OPF 7 oktober 13 januari 31 Informatie rondsturen bijeenkomst 12 november over meetinstrumenten voor o.a. tevredenheidsonderzoek. G.D. 27 oktober 1 november 34 Nadenken over een activiteit met kerst. Dagelijks bestuur 27 oktober 40 Trainingen evalueren middels korte evaluatie en feedbacksessie. Agenderen voor domeinraadvergadering 25 november. Domeinraad 41 Missie en Visie COCO opstellen. COCO 42 COCO stuurt een Google form t.b.v. input aan de raadsleden. COCO 43 COCO maakt datumprikker voor uitnodigen voorzitters OC s. COCO 45 Aanpassen Facebookpagina en URL. COCO 46 Voorstelmail domeinraad laten versturen via de afdeling Communicatie. Griffier 49 Input over reglementen m.b.t. medezeggenschap, toehoorders en vertrouwelijkheid mailen naar domeinraadsleden. Voorzitter / Griffier 50 CMO raadplegen over evt. combineren Kerstborrel. Voorzitter 25 november 51 Google doc t.b.v. taakverdeling etc. maken Voorzitter 25 november 6

7 Besluitenlijst 1 Voorstelmail achterban is akkoord. Domeinraad 7

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart

Nadere informatie