HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen."

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als bedoeld in de wet, artikel 26. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Staatsblad 1992, 22 december, no Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet. Medezeggenschapsreglement: het medezeggenschapsreglement als bedoeld in artikel 14 van de wet. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de gemeenteraad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hen te stellen regels. Taken en bevoegdheden Artikel 2 De ouderraad heeft tot taak de bloei van de school te bevorderen door: a. Het organiseren van activiteiten. b. Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren. c. Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten. d. De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag. Artikel 3 De ouderraad is bevoegd: a. Gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan. De medezeggenschapsraad stelt op verzoek van de ouderraad het bevoegd gezag in kennis van zo'n schriftelijk advies. Binnen drie maanden brengt het bevoegd gezag een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad; b. De vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te adviseren over hun stemgedrag ten aanzien van voorstellen van het bevoegd gezag; c. Richting de medezeggenschapsraad en de school op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten en verplichtingen tekort wordt gedaan. Samenstelling, kandidaatstelling en wijze van verkiezing Artikel 4 1. Iedere ouder is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad (één ouder/verzorger per gezin).

2 2 2. De ouderraad stelt de ouders tenminste twee weken voor de verkiezing schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de verkiezing van leden van de ouderraad zal plaatsvinden. De ouderraad maakt de ouders er op attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen. 3. De ouderraad bestaat uit minimaal zeven leden en maximaal negen leden, die worden gekozen door alle ouders bij geheime stemming. De volgorde van de aantallen op de kandidaten uitgebrachte stemmen wijst aan wie gekozen zijn. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 4. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats voor 1 december van elk schooljaar. Artikel 5 1. Leden bij een jaarlijkse verkiezing gekozen, hebben zitting voor drie jaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien uiterlijk bij de eerstvolgende jaarlijkse verkiezingen. Degene die in een tussentijdse vacature wordt gekozen treedt in volgorde van aftreden in de plaats van degene die hij/zij opvolgt. 2. Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad vast te stellen rooster een derde van de leden af. De aftredende leden zijn herkiesbaar, indien zij op het tijdstip van verkiezingen behoren tot de ouders. 3. Zodra leden niet langer tot de ouders behoren, treden zij af op de eerstvolgende ouderavond. 4. Indien men vijf vergaderingen verzuimt zonder opgave van redenen wordt het lidmaatschap ongeldig verklaard en wordt in deze vacature voorzien (zie verder artikel 20). Artikel 6 De ouderraad kiest jaarlijks na de verkiezing uit de leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen. Binnen de ouderraad worden plaatsvervangers aangewezen. Het dagelijks bestuur is voor haar doen en laten verantwoording schuldig aan de ouderraad. Artikel 7 1. De secretaris deelt de samenstelling van de ouderraad en van het dagelijks bestuur binnen een week na de verkiezing mee aan het bevoegd gezag en aan de medezeggenschapsraad. 2. De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van zijn samenstelling en werkzaamheden. Werkwijze Artikel 8 1. De ouderraad vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft of indien de ouderraad op voorstel van één van de aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid.

3 2. De ouderraad streeft naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad. De secretaris van de ouderraad zendt voor elke vergadering een uitnodiging aan de medezeggenschapsraad. De agenda van de vergadering bevat tenminste één agendapunt dat de medezeggenschapsraad de gelegenheid biedt om mededelingen te doen. Indien de vergadering in beslotenheid plaatsvindt, vervalt de uitnodiging aan de medezeggenschapsraad. De ouderraad stelt de medezeggenschapsraad in de gelegenheid om op de ouderavonden het jaarverslag van de medezeggenschapsraad toe te lichten. 3 Artikel 9 De voorzitter is belast met het bijeenroepen en de leiding der vergadering van de ouderraad. Hij/zij roept de leden tenminste vijf maal per jaar bijeen. Hij/zij is verplicht een zodanige bijeenkomst te beleggen wanneer tenminste één derde van de leden hiertoe schriftelijk verzoekt. Deze bijeenkomst moet binnen veertien dagen na het verzoek plaatsvinden. Artikel 10 Indien gewenst vaardigt de ouderraad één of meer leden af als waarnemer naar de vergadering van leerkrachten en schoolleiding. Over de toelating tot en de wijze van deelname aan de vergadering wordt besloten in overeenstemming met de schoolleiding. Artikel 11 De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de notulen van vergaderingen van de ouderraad en de ouderavonden en met het beheer van het archief van de ouderraad. Hij/zij doet tenminste één maal per jaar verslag aan de ouders van de werkzaamheden van de ouderraad. Dit gebeurt via de schoolkrant. Artikel 12 De voorzitter en de secretaris tekenen de brieven die namens de ouderraad uitgaan. Artikel De penningmeester maakt aan het einde van een zittingsjaar een financieel verslag en stelt de begroting op voor het komend jaar. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderraad en de jaarlijkse ouderavond. De penningmeester beheert de gelden ten behoeve van de ouderraad. Tevens beheert de penningmeester de gelden, verkregen uit vrijwillige bijdragen van de ouders, alsmede, verkregen uit andere bronnen. De ouderraad is over het beheer hiervan verantwoording verschuldigd aan de ouders. De penningmeester geeft op verzoek een financieel overzicht aan de ouderraad. 2. Een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden (niet zitting hebbende in de ouderraad), controleert daarnaast één maal per jaar de bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven van deze gelden. De kascommissie bestaat naast de twee leden die controle uitoefenen, uit een reserve lid. De kascommissie brengt van haar bevindingen jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de ouderavond. Bij het in orde bevinden van de kas doet de kascommissie het voorstel om de penningmeester decharge te verleden. Tevens is er de mogelijkheid voor de kascommissie om tussentijds controle(s) uit te voeren. Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad op te maken rooster één lid van de kascommissie af De aftredende is niet terstond herkiesbaar. Het reserve lid neemt de plaats in van het aftredende lid.

4 Commissies 4 Artikel 14 De ouderraad kan commissies instellen ten behoeve van de organisatie van activiteiten. In zo'n commissie heeft ten minste één lid van de ouderraad zitting. De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de ouderraad. Ouderavonden Artikel Tenminste één maal per jaar belegt de ouderraad een ouderavond. 2. De ouderraad belegt ook een ouderavond indien tenminste 25 procent van de ouders schriftelijk daartoe de wens te kennen geven. De ouderavond wordt belegd binnen één maand nadat het verzoek is ontvangen. 3. Voor 1 december van elk schooljaar wordt de ouderavond, waar ook de verkiezingen gehouden warden, gewijd aan de bespreking van het jaarverslag van de ouderraad. Artikel 16 De leiding van de ouderavonden berust bij de voorzitter van de ouderraad. Hij/zij is bevoegd de leiding over te dragen aan anderen, wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Artikel De uitnodigingen, die tevens de agenda bevatten, worden tenminste twee weken voor de te houden ouderavond verzonden. 2. De ouderavonden zijn openbaar. Toelichting De ouderavonden zijn openbaar. Naast de ouders en de medezeggenschapsraad ontvangen in elk geval een uitnodiging het aan de school verbonden personeel, daaronder mede begrepen het tijdelijk personeel en het bevoegd gezag. Tussentijds aftreden ouderraad ouderraadslid Artikel Wanneer tenminste de helft van het aantal leden daartoe besluit, treedt de ouderraad in zijn geheel af. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het aftreden is opgevoerd als punt op de tevoren opgestelde agenda van het aantal leden bij die vergadering aanwezig is. Is een meerderheid van het aantal leden niet opgekomen dat wordt een nieuwe vergadering belegd welke dient plaats te vinden op een tijdstip dat ligt tussen twee en drie weken na de datum van de eerste vergadering. Op de nieuwe vergadering kan het geagendeerde besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. 2. De medezeggenschapsraad benoemt een verkiezingscommissie, die zorg draagt voor verkiezingen voor een nieuwe ouderraad. 3. De leden van de afgetreden raad zijn herkiesbaar, met inachtneming van artikel 5.

5 Artikel Op schriftelijk verzoek van driekwart van het aantal leden van de ouderraad, wordt op de eerstvolgende ouderavond het tussentijds aftreden van een ouderraadslid voorgelegd. Het bedoelde ouderraadslid treed daadwerkelijk af indien de meerderheid van de aanwezige ouders hiermee instemt. 2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek kan slechts door de raad worden gedaan, op grond van het feit dat de belanghebbende de werkzaamheden van de raad ernstig belemmert dan wel op grond van het feit dat de belanghebbende zich niet heeft gehouden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. 3. De procedure tot aftreden wordt niet eerder gestart, dan nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verweren. 4. Van het mondeling verweer wordt een verslag opgemaakt dat na voorlezing wordt ondertekend door hem/haar te wiens overstaan het verweer heeft plaatsgevonden en door de belanghebbende. Weigert de belanghebbende de ondertekening dan wordt daarvan, zo mogelijk met vermelding van redenen, melding gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de belanghebbende uitgereikt. 5. Van de uiteindelijke beslissing wordt de belanghebbende onverwijld bij aangetekende brief in kennis gebracht. De beslissing is met redenen omkleed. Toelichting Het is moeilijk om in lid 1 van dit artikel nauwkeurig vast te leggen hoeveel ouders uiteindelijk de beslissing moeten nemen dat een ouderraadslid af moet treden. Deze mogelijkheid heeft het gevaar in zich dat de stem van de minderheid in het gedrang kan komen. Er moet dus heel zorgvuldig omgegaan worden met de invulling hiervan. Het is aan te raden om hier een bepaald percentage, bijvoorbeeld van 90%, in te vullen. Quorum Artikel Een vergadering van de ouderraad kan slechts beslissingen nemen indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen. 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd, met dien verstande dat er slechts vierentwintig uur hoeft te zitten tussen de uitnodiging voor de vergadering en het tijdstip van de vergadering. 3. Op deze laatste vergadering kunnen beslissingen worden genomen, ongeachte het aantal leden. Stemmingen Artikel 21 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij stemming over personen is artikel 4 lid 3 van toepassing. Besluiten over zaken worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen (de helft plus één). Bij het bepalen van het aantal der uitgebrachte stemmen, wordt het aantal stemonthoudingen, dan wel het aantal blanco stemmen, niet meegeteld. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. 5

6 Slotbepaling 6 Artikel 22 Dit reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden op voorstel van de ouderraad, vastgesteld door de ouderavond. Het vastgestelde reglement wordt ter kennis gebracht van het bevoegd gezag, de schoolleiding en van de medezeggenschapsraad. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ouderraad. Voor gezien getekend door Burgemeester en Wethouders van gemeente Giessenlanden Burgemeester en wethouders van Giessenlanden, De burgemeester: De gemeentesecretaris: Aldus vastgesteld namens de ouders aanwezig op de ouderavond van de openbare school "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

VQ.\K-A. Van de l e de n. Art. 1 _K Het geiuone lidmaatschap uuordt verkregen door toelating tot een aangesloten plaatselijke vereniging. Over deze toelating beslist de plaatselijke vereniging op de uiijze,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie