('"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "('"... 4.1 ---------------------------------------------"

Transcriptie

1 ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('" RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel ( ) Begeleider: Remka C. Mulder

2 fifl( DRI.JFSKUNDE ~VV i " k e I De (ge 1Wilde Training Samenvatting Trainen is meer dan een mi verhaal huden. Met die gedachte is Wim de Wilde naar de Bedrijfskundewinkel gestapt m zijn plan p tafel te leggen. Zijn plan behelst het pzetten van een nieuw srt managementtraining. Er is reeds een ruim aanbd van trainingen en er zijn vele verschillende srten bedrijven. Is er een markt vr deze nieuwe training? Daarvr is eerst de markt van externe managementtrainingen nderzcht. Het blijkt dat het aanbd ruim en merendeels prfessineel is. De aanpak van de training vlgens een gedegen vrnderzek, participatie en vervlgtrainingen krijgt veel aandacht. Bepaalde nderdelen van het nieuwe cncept zijn echter zeldzaam en vernieuwend. Zals integratie tussen deelnemers middels een cmpleet verzrgd prgramma p een externe lcatie waarbij de partner bij de training wrdt betrkken en een intensieve training wrdt gecmbineerd met ntspanningsactiviteiten. Maar is hier behefte aan? Daarte zijn de ptentiele klanten geenqueteerd. Uit deze enquete is gebleken dat de inhud en aanpak van de training drslaggevend is en de rest als bijzaak wrdt beschuwd. Terwijl de pdrachtgever van dit nderzek de nadruk wi! leggen p het cncept, legt de respndent de nadruk p de inhud. Ais de inhud ged is kan het cncept natuurlijk een unieke tegevegde waarde bieden. Vral de grte bedrijven staan sceptisch tegenver ntspanningsactiviteiten en het meenemen van de partner en zijn bang dat dit ten kste gaat van de effectiviteit. De mschrijving van de training kmt in deze enquete als verbdig luxe ver p de lezer. De indruk die uit dit verslag naar vren kmt is dat de bedrijven niet kritisch geneg zijn ten aanzien van trainingen die ze vlgen. Er is vaak nauwelijks sprake van een vrnderzek en er wrdt na aflp slecht geevalueerd. Men spreekt van redelijk effectieve trainingen znder dat men vaak enig zicht heeft p het resultaat. Kleine bedrijven staan gemiddeld psitiever tegenver het cncept van de nieuwe training. Het budget en aantal deelnemers uit kleine bedrijven is echter lager dan bij grtere bedrijven en de vraag is f maatwerk trainingen dan niet te duur wrden. De lezer van dit verslag, en in het bijznder de pdrachtgever, zal zich een beeld kunnen vrmen van welke trainingsaspecten vr welke delgrep het meest geschikt zijn. 1

3 ItufBEDRUFSKUNDE ~\N ink e l De {ge )Wilde Training Inhudspgave Samenvatting Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk Hfdstuk De prbleemstelling Inleiding.... Defenitie prbleemstelling.... Afbakening prbleemstelling.... Beschrijving training De nderzekspzet Inleiding.... De delgrep van de enquete.... Opzet van de enquete Hfdstuk Hfdstuk Hfdstuk 5 De marktbeschrijving... 8 Inleiding Vrnderstellingen trainingsaanbd Beschrijving trainingsaanbd... 9 Cnclusie marktbeschrijving De enqueteresultaten Inleiding De respns De bedrijfsinterne pleiding De bedrijfsexterne training K waliteit van de bedrijfsexterne training Het arrangement De interesse Opmerkingen van respndenten Aanbevelingen Bijlage 1: De enquete

4 rwfbedrufsk:unde ~v ink e I De Ige-!Wilde Training Inleiding De pdrachtgever van dit nderzek, Wim de Wilde, heeft cntact pgenmen met de Bedrijfskundewinkel mdat hij het idee heeft dat het aanbd van de huidige managementtrainingen p bepaalde punten tekrt schiet. Daarm heeft hij de hulp van een student technische bedrijfskunde ingeschakeld m de markt van managementtrainingen te nderzeken en te tetsen f er mgelijkheden bestaan vr een nieuw cncept. Het type trainingen waar dit nderzek zich p richt betreft de meerdaagse bedrijfsexterne trainingen vr tpmanagers. Het huidige aanbd van trainingen richt zich v~gens de pdrachtgever vrnamelijk p theretische nderwerpen (seminars) f p nt-spanningsactiviteiten (zals utdr/survival weekeinden). De pdrachtgever wi! een meerdaags prgramma gaan aanbieden waarin een gede training gecmbineerd wrdt met een stuk ntspanning waardr integratie ("kruisbestuiving") tussen deelnemers bevrderd wrdt. Een uitgebreidere beschrijving van de ideeen achter dit cncept vindt u verder in dit verslag. Het nderzek valt p te delen in twee hfddelen. Enerzijds is het aanbd van managementtrainingen dat nu p de markt is beschreven en anderzijds is de behefte naar een nieuwe training in het bedrijfsleven nderzcht. Hieruit valt dan af te leiden wat de kans van slagen is vr het cncept van 'De Wilde Training'. Veel plezier bij het lezen! 3

5 ~ DaU.8KUNDB ~VV ink De (ge-iwilde Training Hfdstuk 1 De prbleemstelling 1.1 Inleiding 15 het cncept van de managementtraining zals de pdrachtgever in gedachte heeft levensvatbaar? Daarte met eerst bepaald wrden wat de delgrep is, welke nderwerpen behandeld gaan wrden, p welke wijze dit getraind gaat wrden etcetera. Ais deze specifieke training dan vergeleken wrdt met srtgelijke trainingen die p de markt zijn en de delgrep naar hun mening wrdt gevraagd ver bepaalde trainingsaspecten dan ntstaat een beeld ver de levensvatbaarheid. 1.2 Defenitie prbleemstelling In het eerste gesprek met de pdrachtgever werd al snel duidelijk dat het nderzek zich zu gaan richten p twee delen: 1 ) He ziet de huidige markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en bestaat er al een meerdaags arrangement zals bven beschreven? 2) 15 er behefte aan een nieuw type managementtraining en z ja, he met die er dan uit zien? De prbleemstelling luidt: De pdrachtgever heeft niet geneg inzicht in de markt van meerdaagse managementtrainingen en vraagt zich af ver er behefte is aan een nieuw type training. De vraagstelling waarp dit nderzek een antwrd met geven luidt: He ziet de markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en is er behefte aan een nieuw type managementtraining. Z ja, he ziet die behefte er uit? 1.3 Afbakening prbleemstelling Het is belangrijk m een nderscheid te maken tussen het cncept van de training zals de Wim de Wilde deze wil pzetten en de inhud er van. Het is duidelijk dat het cncept van de training belangrijker is dan de inhud vr dit nderzek. De inhud kan altijd aangepast wrden aan de behefte van de klant en dient slechts als kader/afbakening vr dit nderzek. Het is wei z dat de training zich zal gaan richten p managementtrainingen, maar welke nderwerpen aan de rde kmen is van ndergeschikt belang. Er is beslten het beg rip managementtraining af te bakenen tt die trainingen die zich bezighuden met de vaardigheden van leiderschap, dat wi! zeggen he de manager m gaat met werknemers/medewerkers. Begrippen uit de prbleemstelling die nader gedefinieerd meten wrden zijn: Managementtraining: training gericht p ndernemers en tpmanagers betreffende leiderschap en mgang met werknemers. De vakgerichte trainingen wrden dus niet in het nderzek betrkken. Meerdaags arrangement: een aantal dagen durende training waarbij alles verzrgd is, dat wil zeggen dat vernachting, ntspanningsactiviteiten, eten en drinken bij het prgramma zijn inbegrepen. Behefte (aan een nieuw type training): een tekrtkming in het huidige aanbd. Te denken valt aan trainingsnderwerpen, kwaliteit van de trainer zelf, de prijs etcetera. 4

6 "".EDRIJPSIC.UND JI!!lMvv ink e I De Ige-jWilde Training Beschrijving training Na een aantal bijeenkmsten is een duidelijk beeld gevrmd welke aspecten deze training zullen gaan kenmerken. Gedeeltelijk zijn deze gebaseerd p huidige theretische grndslag wat een training effectief maakt (zals participatie van deelnemers, vrnderzek), gedeeltelijk zijn aspecten pgenmen waarvan niet geheel duidelijk is wat het belang er van is (vernachtingsmgelijkheid, partner meenemen naar training). Vr de pdrachtgever is het belangrijk middels dit nderzek te achterhalen een welke aspecten wei f geen behefte is. Daarm is een beschrijving van de training pgesteld die in de enquete is pgenmen (bijlage 1). Deze nieuwe training biedt het vlgende prgramma: De training vindt in een exclusieve mgeving plaats. Het arrangement (vernachting/maaltijden) is luxueus. De training zal participatief en diepgaand een actueel nderwerp naar uw behefte behandelen. Naast de therie zal de training zich richten p een stuk ntspanning en integratie van de deelnemers waarbij de delstelling van de training niet uit het g zal wrden verlren. U kunt uw partner, tegen gereduceerd tarief, meenemen zdat deze, afhankelijk van het te behandelen nderwerp, betrkken kan wrden bij de training en uw werk en deels een alternatief prgramma kan vlgen. De grtte van de grep Jigt tussen 10 en 1 5 deelnemers. De training is gericht p effectiviteit en direct rendement (beter wat minder therie en eenrichtingverkeer en meer diepgang en leerelementen. Na een bepaalde peride vindt een evaluatie plaats. Men heeft het recht m, na de training, enkele keren telefnisch een berep te den p de trainer. 5

7 fv(bi&daij.. SKUNDE JCfJJ. '\N ink _ I De (ge-iwilde Training Hfdstuk 2 De nderzekspzet 2.1 Inleiding Het plan van aanpak zal aansluitend p de prbleemstelling k tweeledig zijn. In de eerst plaats zal de huidige markt verkend wrden. Dit zal gebeuren dr bij een aantal grte trainingsbur's infrmatie aan te vragen ver het trainingsaanbd (zie hfdstuk 4, De markt beschrijving). In de tweede plaats zal de behefte naar een nieuw type training getetst wrden. Dit kan gebeuren dr het versturen van een enquete naar ptentiele deelnemers en p die manier de tekrtkmingen van het huidige aanbd en behefte naar een nieuw type training te tetsen. De delgrep en pzet van de enquete wrden hier nder tegelicht. 2.2 De delgrep van de enquete Er zal een aselecte steekpref wrden afgenmen nder de ptentieel ge'interesseerden, de ppulatie. Deze steekpref met representatief zijn, d. W.z. dat de resultaten die met behulp van de steekpref verkregen zijn, k verkregen zuden zijn indien de hele ppulatie was nderzcht. Daarte meten de juiste bedrijven geselecteerd wrden. He grter de steekpref, he representatiever en daarm grtere betruwbaarheid en nauwkeurigheid van de cnclusies. Ik heb een krt gesprek geverd met het hfd Management Develpment van de ING bank. Hij gaf aan dat de grtere rganisaties zelf ver gede trainingsafdelingen beschikken en nauwelijks gebruik maken van externe rganisaties. Ais dat wei gebeurt is de afdeling Management Develpment daar mee belast. Bij grtere rganisaties zijn de afdelingen management develpment en training/pleiding gescheiden, bij kleinere zijn deze samen gevegd. Hij ziet eerder een mgelijkheid bij het midden- en klein bedrijf mdat de grte bedrijven vaak in hun eigen behefte kunnen vrzien. Er is beslten de steekpref vr de enquete als vigt in te delen: * categrie 1 (1 00 stuks): kleine bedrijven (1-50 medewerkers) * categrie 2 (150 stuks): middelgrte bedrijven ( medewerkers) * categrie 3 ( 50 stuks): grte bedrijven (> 500 medewerkers) Categrieen 1 en 3 zijn persnlijk verstuurd naar de ndernemer f persneelsfunctinaris in kwestie en categrie 2 in aile gevallen naar afdeling Management Develpment. De reden hier vr is dat ns in de categrieen 1 en 3 een uitgebreide database ter beschikking stnd en vr categrie 2 bedrijfsadressen bij de Kamers van Kphandel zjjn pgevraagd. De verdeling van de aantallen verstuurde enquetes per categrie is gebaseerd p de verwachte interesse in het nieuwe cncept. Er is ver gesprken de enquete uit te breiden, maar het del van het nderzek is een indruk en geen afdruk van de markt te krijgen. Deze indeling in categrieen zal in het vervlg van het verslag aangehuden wrden. 6

8 ~B DRlJPSKIJND P vv ink.. I De (ge-jwilde Training nde rneftiel'tad". ie.ca Opzet van de enquete De enquete zal bndig zijn en de vragen vrnamelijk geslten (meerkeuze) hetgeen de respns verhgt. De vraagstelling zal hierbij zdanig zijn dat niet gestuurd wrdt naar de training zals die eerder is beschreven en wellicht nieuwe ideeen aan het licht kmen. De vragen zijn in te delen in vijf grepen: Aigemene vragen ver het bedrijf: branche, grtte etcetera. He intensief wrdt nu dr het bedrijf gebruik gemaakt van bedrijfsexterne trainingen? Wat vindt men van de kwaliteit van deze trainingen? Wat vindt men van het arrangement, het prgramma naast de trainingen? Heeft het bedrijf interesse in de nieuwe training zals Wim de Wilde deze wit aanbieden? De enquete staat vlledig weergegeven in bijlage 1. De bedrjjven uit categrie hebben een iets andere enquete tegestuurd gekregen, namelijk iets persnlijker gestelde vragen, dan de bedrijven uit categrieen 2 en 3 die de vragen mesten beantwrden namens het bedrijf. Vr de verwerking en resultaten maakt dit echter nauwelijks verschil. De resultaten van de enquete staan vermeld in hfdstuk 5. 7

9 IVrBEDRI.JFSKUNDE,/01/. "" ; n k I De!ge IWilde Training Hfdstuk 3 De marktbeschrijving 3. 1 Inleiding De pdrachtsmschrijving zals die aan het begin van het nderzek is pgesteld bestnd uit twee delen. Het eerste deel luidde als vigt: 1) He ziet de huidige markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en bestaat er al een meerdaagse training zals dr de pdrachtgever mschreven? Deze vraagstelling beantwrd ik dr eerst de vrnderstellingenl vermedens van de pdrachtgever ver het trainingsaanbd weer te geven, daarna de indruk van de markt aan de hand van een aantal gerenmmeerde trainingsbur's te beschrijven en tens ltte het verschil tussen beiden te bepalen en hier cnclusies uit te trekken. Ais kanttekening met nadrukkelijk vermeld wrden dat de beschrijving van de markt (het trainingsaanbd) p basis van brchures niet vereenkmt met he de diverse klanten deze ervaren mdat: Vele (ptentiele) klanten niet met (deze) trainingsbur's in aanraking zijn gekmen. De inhud en kwaliteit die de trainingen menen te bieden niet als zdanig dr de klant ervaren heft te wrden. Mede daarm is het ndzakelijk een enquete af te nemen bij de (ptentiele) klanten zdat de behefte in kaart wrdt gebracht. Uit de behefte naar een bepaald type training en een indruk van het huidige aanbd kunnen dan cnclusies getrkken wrden mtrent een nieuwe p te zetten training. 3.2 Vrnderstellingen trainingsaanbd Uit het eerste gesprek met de pdrachtgever is mij gebleken dat zijn idee een nieuw type training p te zetten is vrtgekmen uit het beeld (mede uit eigen ervaring) dat de huidige trainingen vaak niet datgene bieden wat de klant er van mag verwachten. Enkele punten die in de vele trainingen vermedelijk niet vldende aandacht krijgen zijn: De kwaliteit/expertise van de trainer zelf. De mate van participatie dr de deelnemers. Een verdsis aan therie in een vervl prgramma belemmert het leerprces. De diepgang van de training, d.w.z. uitverige behandeling van een, in tegenstelling tt meerdere,nderwerpen. Het vrnderzek dat het del van de training specificeert en effectiviteit van de training verhgt dr maatwerk. De evaluatie van de training. De fllw-up van de training. Gezelligheidsactiviteiten die integratie en team5pirit bevrderen. Het betrekken van de partner bij werk d.m.v. training en ter bevrdering van gezelligheid. Het aanbieden van luxueus arrangement waarbij eten, drinken en vernachting zijn inbegrepen zdat betrkkenheid van en integratie tussen deelnemer5 verhgd wrden. Dit zijn aandachtspunten die van belang wrden geacht vr een training en daarm zal het aanbd van trainingen hieraan getet5t wrden. 8

10 WBZDRUPSKtJNDE P. VV I n Ie: I De Ige IW~de Training fu!eraelfte'tsad-.i a Beschrijving trainingsaanbd De brchures mtrent training die Wim de Wilde reeds in zijn bezit had zijn pgestuurd dr drie rganisaties te weten: Intermediair Seminars: (meerdaagse) seminars brdevl infrmatie, diverse vakgebieden. Cmputable infrmatica seminars: seminars gericht p infrmatie vrziening. Eurfrum: cursussen, vaak niet vr tpmanagers, maar vakgericht. Dit zijn rganisaties die zich vrnamelijk bezig huden met vakgerichte trainingen en zullen verder vr dit nderzek naar managementtrainingen buiten beschuwing blijven. Om een eerste indruk te krijgen van het trainingsaanbd heb ik een aantal gidsen geraadpleegd waarnder: GIDS vr persneelsmanagement (1992 en 1993) PW Cursuscalendarium CEDEO Aile gidsen bieden een verzicht van bedrijfspleidingen in Nederland en de verlap van genemde rganisaties in verschillende gidsen is dan k grt. Er zijn in Nederland ngeveer 300 instituten die zich bezighuden met pleiding en training (exclusief bedrijfsinterne pleidingen). Vrijwel aile rganisaties bieden de mgelijkheid tt incmpany training (maatwerk) en pen inschrijving. De trainingen richten zich vral p sciale vaardigheden/cmmunicatie en algemeen management/leiding geven. De grtte van de rganisaties verschilt sterk, maar hguit een kwart van de rganisaties heeft meer dan 20 pleiders in vaste dienst. De meeste bur's zijn jng (prichting gemiddeld 10 jaar geleden) en hebben gemiddeld slechts enkele medewerkers in dienst. Drie bereps-rganisaties waar een aantal bur's bij zijn aangeslten zijn: VETRON. Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland. NVvO. Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctinarissen. CEDEO. Stichting Centrum vr Dcumentatie en Vrlichting ver Bedrijfsexterne Opleidingen. CEDEO biedt een tnaangevend verzicht mdat deze rganisatie ver een mvangrijke database beschikt waarvan de gids een srt grte inhudspgave is. Op aanvraag kunnen hier uit specifieke gegevens met zeksleutels (delgrep/nderwerp training etc.) wrden tegestuurd. Dit kst ngeveer Fl vr de gegevens van 10 rganisaties (trainingsbur' s). CEDEO heeft vele vermelde rganisaties drgelicht zdat de klant zeker is van de kwaliteit van de dr CEDEO genemde rganisaties. CEDEO biedt echter geen vlledig verzicht mdat er k rganisaties zijn die verkiezen niet dr CEDEO drgelicht/vermeld te wrden. Op basis van de meest genemde en prfessineel gende bur's uit eerder genemde gidsen die zich bezig huden met managementtrainingen heb ik de brchures van een aantal trainingsbur's pgevraagd. Een samenvatting van de inhud van de brchures vigt hiernder. * Mret Ernst & Yung (ngeveer 20 pleiders) Bieden een scala aan (maatwerk))trainingen vr staf, lijn en management. Deze kennen een mdulaire pbuw zdat de klant een training kan samenstellen. Trainingen wrdt vraf gegaan dr een individueel intakegesprek en afgernd met een terugkmdag. Maken veel gebruik van prfessren als pleiders. 9

11 ~.EDRUFSKVNDE ~VV ink e I De (ge )Wilde Training n d e rile." e I'.ad y iete It * Kamphuis, Seters & Wiersma (maatschap) Verzrgen algemene trainingen zals cmmunicatie/infrmatie, klantgerichtheid etc. en managementtrainingen. Deze maatschap verzrgt k utdrprjecten (geen beschrijving verblijf Iksten). lwel de brchures als de effectiviteitsbepaling van de training (vrbereiding, maatwerk en fllw-up) gen zeer prfessin eel * Sitemaker de Bruihe Instituut (ngeveer 40 pleiders) Geven maatwerktraining, advies en begeleiding vr bedrijfsleven, verheid (maatschappelijke rganisaties) en medezeggenschapsrganen (OndernemingsRaden). 5BI beschikt ver een eigen cngresaccmdatie en trainingsprijzen zijn inclusief accmdatie. lij verzrgen k utdrtrainingen. * Acantha (ngeveer 3 pleiders) Een klein bur die in-cmpany, pen training, themadagen en advies en begeleiding bij pleiding verzrgen. Dit bur benadrukt het vrdeel van uitwisseling van ervaringen bij de pen pleidingen. leer prfessinele brchure en theretisch grndslag van effectief pleiden, zals vrbereiding, participatie en fllw-up. * KSG (ngeveer 20 pleiders) Gedegen werkwijze van in-cmpany trainingen dr rienterend gesprek (met fferte), vrnderzek, ntwerp en participatie. Verzrgen k utdr-trainingen. * BTD (internatinaal) Maken deel uit van het BTD-netwerk dat het cncept in 30 landen tepast. Leveren uitsluitend maatwerk waarbij del en duur afgestemd wrden p de wensen. Trainingen richten zich vrnamelijk p (situatineel) leiderschap. Kijken naar lange termijn traject d.m.v. evaluatie, caching en fllw-up. * MTC Outward Bund Hlland (ngeveer 5 pleiders) Een welbekende rganisatie p het gebied van utdrtrainingen. De vijfdaagse trainingen richten zich hfdzakelijk p team building f persnlijke effectiviteit. De prijzen van ngeveer Fl zijn inclusief training, lgies en verblijf in een mi gelegen trainingscentre in de Belgische Ardennen (exclusief eventuele fllw-up dag). 3.4 Cnclusie marktbeschrijving Uit bvenstaande vrnderstellingen ver en beschrijving van de markt van managementtrainingen ntstaat een beeld ver wat de meerwaarde van een nieuwe training kan zijn ten pzichte van bestaande trainingen. Een aantal tekrtkmingen zals verndersteld lijken juist, een aantal tekrtkmingen lijken in het huidjge mvangrijke aanbd van trainingen niet te gelden. Dit lijkt p grnd van de pgevraagde dcumentatie bij de trainingsbur's. De mening van de klant ver de trainingen is natuurlijk drslaggevend. De enquete zal het werkelijke beeld van het trainingsaanbd duidelijk maken. Vrnamelijk de aanpak van de training lijkt inhudelijk en qua sructuur bijznder prfessineel Aile trainingen leggen de nadruk p leren dr den. Maatwerk dr een vrnderzek, individuele intake, participatie, evaluatie en fllw-up behren vrijwel altijd tt het prgramma f anders tt de mgelijkheden. Aan de evaluatie en verankering (meting effectiviteit) wrdt tch ng relatief weinig aandacht besteed. 10

12 """BEDIU.JII'SKUNDE ~VV in lee t De Ige )Wilde Training Er zijn echter k een aantal vrnderstellingen ver tekrtkmingen die gegrnd lijken. De meeste trainingen bestaan uit een prgramma waarbij van's mrgens vreg tt's avnds laat diverse nderwerpen wrden aangestipt. Accmdatie en ntspanning blijven bij vrijwel aile trainingen nbesprken mede mdat ze vaak exclusief vemachting zijn. Om van het meenemen van een partner maar niet te spreken. De pdrachtgever heeft een vrij ged beeld van wat belangrijke aspecten zijn van een gede aanpak van een managementpleiding alhewel de meeste elementen nu al in het aanbd zijn vertegenwrdigd. Vral het prgramma m de training heen (accmdatie, ntspanning, kruisbestuiving, partner) lijkt vemieuwend. Het ttaal zal dan zeker een welkme aanvulling p het aanbd kunnen zijn. We kunnen hier meer zekerheid vr krijgen dr analyse van de enqu~te bij (ptentiele) klanten. Een nieuwe training kan zich p basis van bvenstaande beschrijving van de markt en nieuwe ideeen differentieren van het bestaande aanbd. Het zal meiljjk maar zeker niet nmgelijk zijn te cncurreren in de (vlle) markt van managementtrainingen. Met de vlgende wrden van Ken Blanchard sluit ik dit hfdstuk af: Prberen te cncurreren p basis van prduktdifferentiatie, prijs f kwaliteit is niet geneg vr succes. Service is een primair prdukt: het is het cmpetitiemiddel dat cnstant verbeterd kan wrden. 11

13 lwaedrljii'sk:unde ~V\ ink. l De (ue-imlde Training ndit...-eanel' d,. ;e Hfdstuk 4 De enqueteresultaten 4.1 Inleiding Zals aangegeven in hfdstuk 3 is vr de delgrep van deze enquete geen selectie gemaakt p grnd van grtte f branche. Omdat de gegevensverwerking anniem is de bedrijfsnaam niet bekend tenzij men deze bij de laatste vraag heeft ingevuld. Op grnd van de eerste vragen in de enquete valt het bedrijf wei te kenmerken. De cnclusies zullen gerelateerd wrden aan de categrieen zals eerder aangegeven. Hierbij zal meer aandacht besteed wrden aan trainingskenmerken dan aan bedrijfskenmerken. Om een snel en verzichtelijk beeld te krijgen van de resultaten heb ik de meeste gegevens samengevat in staafdiagrammen. De vlgrde van de resultaten is dezelfde als de vraagstelling in de enquete. 4.2 De respns Er zijn in het ttaal 300 enquetes verstuurd. De respns per categrie is als vigt: % Respns 2 S c:ategrie Legenda ~ respns in % diagram 5.1 Categrie verstuurd aantal respns % (-3)

14 ftgf8edrufskunde,jol vv ink I De Ige IW~de Training n... r".tn... 4Ti In het ttaal zijn dus 90 enqu~tes teruggekmen. Oat is een gemiddelde respns van 90/297 = 30.3 % In categrie 2 zijn drie bedrijven futief geadresseerd. Deze zijn in mindering gebracht p het ttaal aantal verstuurde enqu~tes. In staafdiagram 5.1 staan deze gegevens ng eens vermeld. 4.3 De bedrijfsinterne pleiding Met bedrijfsinterne pleiding wrdt in dit geval bedeld de pleidingen die dr het bedrijf zelf wrden verzrgd (binnen f buiten het bedrijf). Het is interessant vr de acquisitiestrategie vr de nieuwe training te achterhalen waar het aanspreekpunt ligt binnen een rganisatie. Ais het bedrijf ver een eigen trainingsafdeling beschikt (grtere bedrijven) zal deze zich k bezig huden met de selectie van externe trainingsbur's, anders Jigt het aanspreekpunt p directieniv (kleinere bedrijven). In staafdiagram 5.2 staat vermeld heveel prcent van de bedrijven per categrie ver een speciale afdeling beschikt die zich bezig hudt met de selectie van externe trainingen. Zals verwacht geldt he grter het bedrijf, he vaker een eigen afdeling aanwezig is. Heveel mensen p deze afdeling werken f welke taken deze afdeling heeft is niet in de gegevensverwerking betrkken mdat dat niet van belang is m het cncept van de nieuwe training te tetsen. diagram 5.2 De acceptatie van een nieuw type training is k afhankelijk van het aantal trainingsbur's waar een bedrijf gebruile van maalet. Maakt men jaren lang gebruik van een gerenmmeerd trainingsbur f wrdt gebruile gemaakt van meerdere trainingsbur's en staat men pen vr nieuwe ideeen? Staafdiagram 5.3 geeft het gemiddeld aantal trainingsbur's weer waar de bedrijven per categrie gebruik van maken. Aile, en vral grte, bedrijven maken gebruik van meerdere trainingsbur' s. 13

15 lw'eedri.jp'sklj"de ~y.., ink.' De Ige )Wilde Training % Respns 2 3 Legenda ~ Obur's II 1 bur I] 2-5bur's R >5bur's categrle diagram De bedrijfsexterne training Vrdat een bedrijf in zee gaat met een trainingsbur vindt eerst een selectie plaats. Uit de enquete is gebleken dat de bedrijven uit de drie categrieen dit p ngeveer dezelfde manier den. De selectie vindt vaak plaats p grnd van eerdere ervaringen. Blijkbaar is men geneigd vr langere tijd trainingen te betrekken van een bekend bur. Het eerste cntact met een nieuw bur is iets vaker via een brchure dan via mnd p mnd reclame. Andere wegen zijn; het advies van een meder- f branche-rganisatie, uit de CEDEO-gids f via de Kamers van Kphandel. Het is dus zeer verstandig vr een nieuwe training m zich bekend te maken bij een aantal verkepelende rganisaties. Als een bedrijf gebruik maakt van de training van een extern bur wrdt die training dan aangepast aan de wensen van de klant (maatwerk) f is de training standaard? Diagrammen 5.4 A en 5.4 B maken de verhuding duidelijk tussen aantal maatwerk en standaard trainingen in het verleden en de verwachting vr de tekmst. De maatwerk training hebben een lichte vrkeur vr bven standaard trainingen, zeker bjj de grte bedrijven. Het valt p dat er sprake is van een verschuiving van standaard naar maatwerk trainingen maar dat er in de tekmst behefte blijft bestaan naar standaard trainingen, vral bij de kleinere bedrijven. Wellicht speelt de prijs een rl. Wat zijn de meest gevraagde trainingsnderwerpen vr de tekmst? Het blijkt dat van aile genemde nderwerpen gebruik wrdt gemaakt waarbij trainingen p het gebied van kwaliteitsmanagement, rganisatie-ntwikkeling en cmmercieel management in het verleden en zeker in de tekmst in aile drie de categrieen veel gevraagd zijn. Daarnaast is een tename waarneembaar in de vraag naar trainingen betreffende cmmunicatie en infrmatie. Bij grte bedrijven bestaat meer interesse vr trainingen van leiding geven en teambuilding. Een paar andere genemde trainingsnderwerpen die het verwegen waard zjjn zijn; creativiteit, innvatie en arb/veiligheid. 14

16 Iti(BEPRIJPSK.UND': ~~ ink. I De Ige-IWilde Training l\d*,ra u".d",iea.a % Trainingstype verleden 2 3 Legenda ~ maatwerk standaard III beida C8tegrle diagram 5.4 A % Trainingstype '5j tekmst 2 3 Legenda ~ maatwerk standaard beide categrie diagram 5.4 B 15

17 ""BIEDRI.JFSKUNDE P 'N Ink.. I De (ge lwilde Training OndeI'R."... dyi, Kwaliteit van de bedrijfsexterne training De kwaliteit van de training valt p te splitsen in twee delen: Kwaliteit van de trainingsdag(en), dat wit zeggen de trainer, de methde etcetera. Kwaliteit van de aanpak (vrbereiding, evaluatie) zdat de effectiviteit gewaarbrgd wrdt. Per categrie zal de indruk van de ervaren kwaliteit wrden samengevat. De aantallen die genemd wrden zijn geen exacte weergave, hetgeen zinls is bij deze kleine steekpret, maar geven een indicatie. * Categrie 1. In deze categrie heett de helft (18) van de bedrijven aangegeven nit gebruik te maken van bedrijfsexterne trainingen en die hebben de vragen mtrent de kwaliteit van de trainingen dan k niet ingevuld. Uit de beantwrding van de andere helft kmen een aantal interessante dingen naar vren. Het blijk dat in de meeste gevallen niet f nauwelijks een vrnderzek wrdt gedaan, meestal mdat het standaardtrainingen betreft. De training is de helft van de gevallen eenmalig, dus znder vervlgtraining. In vrijwel aile gevallen vindt geen evaluatie plaats, f direct na de training grepsgewijs hetgeen natuurlijk sterk af te raden is. Tensltte is men ver het algemeen tch redelijk tevreden met de geleverde training. Vrijwel aile respndenten geven aan dat de training aan de verwachting heeft vldaan en dat deze redelijk effectief was. Een aandachtspunt is dat een kwart van de respndenten aangeeft dat de infrmatiedichtheid (behandelde therie per tijdseenheid) en participatie van de deelnemers te laag is. * Categrie 2. In deze categrie vier bedrijven nit gebruik gemaakt vande bedrijfsexterne trainingen. Het vrnderzek wrdt grndiger gedaan dan in categrie 1 maar blijft matig. Een derde deel van de trainingen kent geen vervlg. De helft van de trainingen kent een vervlg in de vrm van een terugkmdag. Het evalueren gebeurt ng in de helft van de gevallen niet f direct na de training, sms individueel maar meestal grepsgewijs. De training vldet vaak aan de verwachtingen en wrdt als redelijk effectiet ervaren. Een paar respndenten hebben aangegeven dat de heveelheid gevraagde participatie van de deelnemerste laag was. * Categrie 3. Natuurlijk hebben aile bedrijven in deze categrie wei eens gebruik gemaakt van een bedrijfsexterne training. De training vldet altijd aan de verwachting en wrdt gemiddeld als redelijk effectief ervaren. Dit is verklaarbaar vanwege een redelijk tt grndig vrnderzek en vervigtrainingen (meestal gespreide training). De evaluatie is k beter mdat deze vaker individueel dan grepsgewijs plaatsvindt (en eventueel meegenmen wrdt in het traject van de gespreide training). Deze evaluatie vindt echter vaak direct na de training schriftelijk plaats, terwijl enige tijd van bezinning bjectiever lijkt. 4.6 Het arrangement Onder het arrangement verstaan we de aspecten van het cncept die geen betrekking hebben p de training zeit maar p het prgramma er naast. De training van Wim de Wilde is vral vernieuwend vanwege het cncept dat naast een gedegen training k integratie tussen de deelnemers wil bewerkstelligen. De training zal meerdere dagen duren en eten, drinken en vernachting zijn bij de training inbegrepen. Tevens zal de partner bij de training wrden betrkken. Maar stelt de ptentiele klant deze aspecten p prijs? 16

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie