('"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "('"... 4.1 ---------------------------------------------"

Transcriptie

1 ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('" RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel ( ) Begeleider: Remka C. Mulder

2 fifl( DRI.JFSKUNDE ~VV i " k e I De (ge 1Wilde Training Samenvatting Trainen is meer dan een mi verhaal huden. Met die gedachte is Wim de Wilde naar de Bedrijfskundewinkel gestapt m zijn plan p tafel te leggen. Zijn plan behelst het pzetten van een nieuw srt managementtraining. Er is reeds een ruim aanbd van trainingen en er zijn vele verschillende srten bedrijven. Is er een markt vr deze nieuwe training? Daarvr is eerst de markt van externe managementtrainingen nderzcht. Het blijkt dat het aanbd ruim en merendeels prfessineel is. De aanpak van de training vlgens een gedegen vrnderzek, participatie en vervlgtrainingen krijgt veel aandacht. Bepaalde nderdelen van het nieuwe cncept zijn echter zeldzaam en vernieuwend. Zals integratie tussen deelnemers middels een cmpleet verzrgd prgramma p een externe lcatie waarbij de partner bij de training wrdt betrkken en een intensieve training wrdt gecmbineerd met ntspanningsactiviteiten. Maar is hier behefte aan? Daarte zijn de ptentiele klanten geenqueteerd. Uit deze enquete is gebleken dat de inhud en aanpak van de training drslaggevend is en de rest als bijzaak wrdt beschuwd. Terwijl de pdrachtgever van dit nderzek de nadruk wi! leggen p het cncept, legt de respndent de nadruk p de inhud. Ais de inhud ged is kan het cncept natuurlijk een unieke tegevegde waarde bieden. Vral de grte bedrijven staan sceptisch tegenver ntspanningsactiviteiten en het meenemen van de partner en zijn bang dat dit ten kste gaat van de effectiviteit. De mschrijving van de training kmt in deze enquete als verbdig luxe ver p de lezer. De indruk die uit dit verslag naar vren kmt is dat de bedrijven niet kritisch geneg zijn ten aanzien van trainingen die ze vlgen. Er is vaak nauwelijks sprake van een vrnderzek en er wrdt na aflp slecht geevalueerd. Men spreekt van redelijk effectieve trainingen znder dat men vaak enig zicht heeft p het resultaat. Kleine bedrijven staan gemiddeld psitiever tegenver het cncept van de nieuwe training. Het budget en aantal deelnemers uit kleine bedrijven is echter lager dan bij grtere bedrijven en de vraag is f maatwerk trainingen dan niet te duur wrden. De lezer van dit verslag, en in het bijznder de pdrachtgever, zal zich een beeld kunnen vrmen van welke trainingsaspecten vr welke delgrep het meest geschikt zijn. 1

3 ItufBEDRUFSKUNDE ~\N ink e l De {ge )Wilde Training Inhudspgave Samenvatting Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk Hfdstuk De prbleemstelling Inleiding.... Defenitie prbleemstelling.... Afbakening prbleemstelling.... Beschrijving training De nderzekspzet Inleiding.... De delgrep van de enquete.... Opzet van de enquete Hfdstuk Hfdstuk Hfdstuk 5 De marktbeschrijving... 8 Inleiding Vrnderstellingen trainingsaanbd Beschrijving trainingsaanbd... 9 Cnclusie marktbeschrijving De enqueteresultaten Inleiding De respns De bedrijfsinterne pleiding De bedrijfsexterne training K waliteit van de bedrijfsexterne training Het arrangement De interesse Opmerkingen van respndenten Aanbevelingen Bijlage 1: De enquete

4 rwfbedrufsk:unde ~v ink e I De Ige-!Wilde Training Inleiding De pdrachtgever van dit nderzek, Wim de Wilde, heeft cntact pgenmen met de Bedrijfskundewinkel mdat hij het idee heeft dat het aanbd van de huidige managementtrainingen p bepaalde punten tekrt schiet. Daarm heeft hij de hulp van een student technische bedrijfskunde ingeschakeld m de markt van managementtrainingen te nderzeken en te tetsen f er mgelijkheden bestaan vr een nieuw cncept. Het type trainingen waar dit nderzek zich p richt betreft de meerdaagse bedrijfsexterne trainingen vr tpmanagers. Het huidige aanbd van trainingen richt zich v~gens de pdrachtgever vrnamelijk p theretische nderwerpen (seminars) f p nt-spanningsactiviteiten (zals utdr/survival weekeinden). De pdrachtgever wi! een meerdaags prgramma gaan aanbieden waarin een gede training gecmbineerd wrdt met een stuk ntspanning waardr integratie ("kruisbestuiving") tussen deelnemers bevrderd wrdt. Een uitgebreidere beschrijving van de ideeen achter dit cncept vindt u verder in dit verslag. Het nderzek valt p te delen in twee hfddelen. Enerzijds is het aanbd van managementtrainingen dat nu p de markt is beschreven en anderzijds is de behefte naar een nieuwe training in het bedrijfsleven nderzcht. Hieruit valt dan af te leiden wat de kans van slagen is vr het cncept van 'De Wilde Training'. Veel plezier bij het lezen! 3

5 ~ DaU.8KUNDB ~VV ink De (ge-iwilde Training Hfdstuk 1 De prbleemstelling 1.1 Inleiding 15 het cncept van de managementtraining zals de pdrachtgever in gedachte heeft levensvatbaar? Daarte met eerst bepaald wrden wat de delgrep is, welke nderwerpen behandeld gaan wrden, p welke wijze dit getraind gaat wrden etcetera. Ais deze specifieke training dan vergeleken wrdt met srtgelijke trainingen die p de markt zijn en de delgrep naar hun mening wrdt gevraagd ver bepaalde trainingsaspecten dan ntstaat een beeld ver de levensvatbaarheid. 1.2 Defenitie prbleemstelling In het eerste gesprek met de pdrachtgever werd al snel duidelijk dat het nderzek zich zu gaan richten p twee delen: 1 ) He ziet de huidige markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en bestaat er al een meerdaags arrangement zals bven beschreven? 2) 15 er behefte aan een nieuw type managementtraining en z ja, he met die er dan uit zien? De prbleemstelling luidt: De pdrachtgever heeft niet geneg inzicht in de markt van meerdaagse managementtrainingen en vraagt zich af ver er behefte is aan een nieuw type training. De vraagstelling waarp dit nderzek een antwrd met geven luidt: He ziet de markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en is er behefte aan een nieuw type managementtraining. Z ja, he ziet die behefte er uit? 1.3 Afbakening prbleemstelling Het is belangrijk m een nderscheid te maken tussen het cncept van de training zals de Wim de Wilde deze wil pzetten en de inhud er van. Het is duidelijk dat het cncept van de training belangrijker is dan de inhud vr dit nderzek. De inhud kan altijd aangepast wrden aan de behefte van de klant en dient slechts als kader/afbakening vr dit nderzek. Het is wei z dat de training zich zal gaan richten p managementtrainingen, maar welke nderwerpen aan de rde kmen is van ndergeschikt belang. Er is beslten het beg rip managementtraining af te bakenen tt die trainingen die zich bezighuden met de vaardigheden van leiderschap, dat wi! zeggen he de manager m gaat met werknemers/medewerkers. Begrippen uit de prbleemstelling die nader gedefinieerd meten wrden zijn: Managementtraining: training gericht p ndernemers en tpmanagers betreffende leiderschap en mgang met werknemers. De vakgerichte trainingen wrden dus niet in het nderzek betrkken. Meerdaags arrangement: een aantal dagen durende training waarbij alles verzrgd is, dat wil zeggen dat vernachting, ntspanningsactiviteiten, eten en drinken bij het prgramma zijn inbegrepen. Behefte (aan een nieuw type training): een tekrtkming in het huidige aanbd. Te denken valt aan trainingsnderwerpen, kwaliteit van de trainer zelf, de prijs etcetera. 4

6 "".EDRIJPSIC.UND JI!!lMvv ink e I De Ige-jWilde Training Beschrijving training Na een aantal bijeenkmsten is een duidelijk beeld gevrmd welke aspecten deze training zullen gaan kenmerken. Gedeeltelijk zijn deze gebaseerd p huidige theretische grndslag wat een training effectief maakt (zals participatie van deelnemers, vrnderzek), gedeeltelijk zijn aspecten pgenmen waarvan niet geheel duidelijk is wat het belang er van is (vernachtingsmgelijkheid, partner meenemen naar training). Vr de pdrachtgever is het belangrijk middels dit nderzek te achterhalen een welke aspecten wei f geen behefte is. Daarm is een beschrijving van de training pgesteld die in de enquete is pgenmen (bijlage 1). Deze nieuwe training biedt het vlgende prgramma: De training vindt in een exclusieve mgeving plaats. Het arrangement (vernachting/maaltijden) is luxueus. De training zal participatief en diepgaand een actueel nderwerp naar uw behefte behandelen. Naast de therie zal de training zich richten p een stuk ntspanning en integratie van de deelnemers waarbij de delstelling van de training niet uit het g zal wrden verlren. U kunt uw partner, tegen gereduceerd tarief, meenemen zdat deze, afhankelijk van het te behandelen nderwerp, betrkken kan wrden bij de training en uw werk en deels een alternatief prgramma kan vlgen. De grtte van de grep Jigt tussen 10 en 1 5 deelnemers. De training is gericht p effectiviteit en direct rendement (beter wat minder therie en eenrichtingverkeer en meer diepgang en leerelementen. Na een bepaalde peride vindt een evaluatie plaats. Men heeft het recht m, na de training, enkele keren telefnisch een berep te den p de trainer. 5

7 fv(bi&daij.. SKUNDE JCfJJ. '\N ink _ I De (ge-iwilde Training Hfdstuk 2 De nderzekspzet 2.1 Inleiding Het plan van aanpak zal aansluitend p de prbleemstelling k tweeledig zijn. In de eerst plaats zal de huidige markt verkend wrden. Dit zal gebeuren dr bij een aantal grte trainingsbur's infrmatie aan te vragen ver het trainingsaanbd (zie hfdstuk 4, De markt beschrijving). In de tweede plaats zal de behefte naar een nieuw type training getetst wrden. Dit kan gebeuren dr het versturen van een enquete naar ptentiele deelnemers en p die manier de tekrtkmingen van het huidige aanbd en behefte naar een nieuw type training te tetsen. De delgrep en pzet van de enquete wrden hier nder tegelicht. 2.2 De delgrep van de enquete Er zal een aselecte steekpref wrden afgenmen nder de ptentieel ge'interesseerden, de ppulatie. Deze steekpref met representatief zijn, d. W.z. dat de resultaten die met behulp van de steekpref verkregen zijn, k verkregen zuden zijn indien de hele ppulatie was nderzcht. Daarte meten de juiste bedrijven geselecteerd wrden. He grter de steekpref, he representatiever en daarm grtere betruwbaarheid en nauwkeurigheid van de cnclusies. Ik heb een krt gesprek geverd met het hfd Management Develpment van de ING bank. Hij gaf aan dat de grtere rganisaties zelf ver gede trainingsafdelingen beschikken en nauwelijks gebruik maken van externe rganisaties. Ais dat wei gebeurt is de afdeling Management Develpment daar mee belast. Bij grtere rganisaties zijn de afdelingen management develpment en training/pleiding gescheiden, bij kleinere zijn deze samen gevegd. Hij ziet eerder een mgelijkheid bij het midden- en klein bedrijf mdat de grte bedrijven vaak in hun eigen behefte kunnen vrzien. Er is beslten de steekpref vr de enquete als vigt in te delen: * categrie 1 (1 00 stuks): kleine bedrijven (1-50 medewerkers) * categrie 2 (150 stuks): middelgrte bedrijven ( medewerkers) * categrie 3 ( 50 stuks): grte bedrijven (> 500 medewerkers) Categrieen 1 en 3 zijn persnlijk verstuurd naar de ndernemer f persneelsfunctinaris in kwestie en categrie 2 in aile gevallen naar afdeling Management Develpment. De reden hier vr is dat ns in de categrieen 1 en 3 een uitgebreide database ter beschikking stnd en vr categrie 2 bedrijfsadressen bij de Kamers van Kphandel zjjn pgevraagd. De verdeling van de aantallen verstuurde enquetes per categrie is gebaseerd p de verwachte interesse in het nieuwe cncept. Er is ver gesprken de enquete uit te breiden, maar het del van het nderzek is een indruk en geen afdruk van de markt te krijgen. Deze indeling in categrieen zal in het vervlg van het verslag aangehuden wrden. 6

8 ~B DRlJPSKIJND P vv ink.. I De (ge-jwilde Training nde rneftiel'tad". ie.ca Opzet van de enquete De enquete zal bndig zijn en de vragen vrnamelijk geslten (meerkeuze) hetgeen de respns verhgt. De vraagstelling zal hierbij zdanig zijn dat niet gestuurd wrdt naar de training zals die eerder is beschreven en wellicht nieuwe ideeen aan het licht kmen. De vragen zijn in te delen in vijf grepen: Aigemene vragen ver het bedrijf: branche, grtte etcetera. He intensief wrdt nu dr het bedrijf gebruik gemaakt van bedrijfsexterne trainingen? Wat vindt men van de kwaliteit van deze trainingen? Wat vindt men van het arrangement, het prgramma naast de trainingen? Heeft het bedrijf interesse in de nieuwe training zals Wim de Wilde deze wit aanbieden? De enquete staat vlledig weergegeven in bijlage 1. De bedrjjven uit categrie hebben een iets andere enquete tegestuurd gekregen, namelijk iets persnlijker gestelde vragen, dan de bedrijven uit categrieen 2 en 3 die de vragen mesten beantwrden namens het bedrijf. Vr de verwerking en resultaten maakt dit echter nauwelijks verschil. De resultaten van de enquete staan vermeld in hfdstuk 5. 7

9 IVrBEDRI.JFSKUNDE,/01/. "" ; n k I De!ge IWilde Training Hfdstuk 3 De marktbeschrijving 3. 1 Inleiding De pdrachtsmschrijving zals die aan het begin van het nderzek is pgesteld bestnd uit twee delen. Het eerste deel luidde als vigt: 1) He ziet de huidige markt van meerdaagse managementtrainingen er uit en bestaat er al een meerdaagse training zals dr de pdrachtgever mschreven? Deze vraagstelling beantwrd ik dr eerst de vrnderstellingenl vermedens van de pdrachtgever ver het trainingsaanbd weer te geven, daarna de indruk van de markt aan de hand van een aantal gerenmmeerde trainingsbur's te beschrijven en tens ltte het verschil tussen beiden te bepalen en hier cnclusies uit te trekken. Ais kanttekening met nadrukkelijk vermeld wrden dat de beschrijving van de markt (het trainingsaanbd) p basis van brchures niet vereenkmt met he de diverse klanten deze ervaren mdat: Vele (ptentiele) klanten niet met (deze) trainingsbur's in aanraking zijn gekmen. De inhud en kwaliteit die de trainingen menen te bieden niet als zdanig dr de klant ervaren heft te wrden. Mede daarm is het ndzakelijk een enquete af te nemen bij de (ptentiele) klanten zdat de behefte in kaart wrdt gebracht. Uit de behefte naar een bepaald type training en een indruk van het huidige aanbd kunnen dan cnclusies getrkken wrden mtrent een nieuwe p te zetten training. 3.2 Vrnderstellingen trainingsaanbd Uit het eerste gesprek met de pdrachtgever is mij gebleken dat zijn idee een nieuw type training p te zetten is vrtgekmen uit het beeld (mede uit eigen ervaring) dat de huidige trainingen vaak niet datgene bieden wat de klant er van mag verwachten. Enkele punten die in de vele trainingen vermedelijk niet vldende aandacht krijgen zijn: De kwaliteit/expertise van de trainer zelf. De mate van participatie dr de deelnemers. Een verdsis aan therie in een vervl prgramma belemmert het leerprces. De diepgang van de training, d.w.z. uitverige behandeling van een, in tegenstelling tt meerdere,nderwerpen. Het vrnderzek dat het del van de training specificeert en effectiviteit van de training verhgt dr maatwerk. De evaluatie van de training. De fllw-up van de training. Gezelligheidsactiviteiten die integratie en team5pirit bevrderen. Het betrekken van de partner bij werk d.m.v. training en ter bevrdering van gezelligheid. Het aanbieden van luxueus arrangement waarbij eten, drinken en vernachting zijn inbegrepen zdat betrkkenheid van en integratie tussen deelnemer5 verhgd wrden. Dit zijn aandachtspunten die van belang wrden geacht vr een training en daarm zal het aanbd van trainingen hieraan getet5t wrden. 8

10 WBZDRUPSKtJNDE P. VV I n Ie: I De Ige IW~de Training fu!eraelfte'tsad-.i a Beschrijving trainingsaanbd De brchures mtrent training die Wim de Wilde reeds in zijn bezit had zijn pgestuurd dr drie rganisaties te weten: Intermediair Seminars: (meerdaagse) seminars brdevl infrmatie, diverse vakgebieden. Cmputable infrmatica seminars: seminars gericht p infrmatie vrziening. Eurfrum: cursussen, vaak niet vr tpmanagers, maar vakgericht. Dit zijn rganisaties die zich vrnamelijk bezig huden met vakgerichte trainingen en zullen verder vr dit nderzek naar managementtrainingen buiten beschuwing blijven. Om een eerste indruk te krijgen van het trainingsaanbd heb ik een aantal gidsen geraadpleegd waarnder: GIDS vr persneelsmanagement (1992 en 1993) PW Cursuscalendarium CEDEO Aile gidsen bieden een verzicht van bedrijfspleidingen in Nederland en de verlap van genemde rganisaties in verschillende gidsen is dan k grt. Er zijn in Nederland ngeveer 300 instituten die zich bezighuden met pleiding en training (exclusief bedrijfsinterne pleidingen). Vrijwel aile rganisaties bieden de mgelijkheid tt incmpany training (maatwerk) en pen inschrijving. De trainingen richten zich vral p sciale vaardigheden/cmmunicatie en algemeen management/leiding geven. De grtte van de rganisaties verschilt sterk, maar hguit een kwart van de rganisaties heeft meer dan 20 pleiders in vaste dienst. De meeste bur's zijn jng (prichting gemiddeld 10 jaar geleden) en hebben gemiddeld slechts enkele medewerkers in dienst. Drie bereps-rganisaties waar een aantal bur's bij zijn aangeslten zijn: VETRON. Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland. NVvO. Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctinarissen. CEDEO. Stichting Centrum vr Dcumentatie en Vrlichting ver Bedrijfsexterne Opleidingen. CEDEO biedt een tnaangevend verzicht mdat deze rganisatie ver een mvangrijke database beschikt waarvan de gids een srt grte inhudspgave is. Op aanvraag kunnen hier uit specifieke gegevens met zeksleutels (delgrep/nderwerp training etc.) wrden tegestuurd. Dit kst ngeveer Fl vr de gegevens van 10 rganisaties (trainingsbur' s). CEDEO heeft vele vermelde rganisaties drgelicht zdat de klant zeker is van de kwaliteit van de dr CEDEO genemde rganisaties. CEDEO biedt echter geen vlledig verzicht mdat er k rganisaties zijn die verkiezen niet dr CEDEO drgelicht/vermeld te wrden. Op basis van de meest genemde en prfessineel gende bur's uit eerder genemde gidsen die zich bezig huden met managementtrainingen heb ik de brchures van een aantal trainingsbur's pgevraagd. Een samenvatting van de inhud van de brchures vigt hiernder. * Mret Ernst & Yung (ngeveer 20 pleiders) Bieden een scala aan (maatwerk))trainingen vr staf, lijn en management. Deze kennen een mdulaire pbuw zdat de klant een training kan samenstellen. Trainingen wrdt vraf gegaan dr een individueel intakegesprek en afgernd met een terugkmdag. Maken veel gebruik van prfessren als pleiders. 9

11 ~.EDRUFSKVNDE ~VV ink e I De (ge )Wilde Training n d e rile." e I'.ad y iete It * Kamphuis, Seters & Wiersma (maatschap) Verzrgen algemene trainingen zals cmmunicatie/infrmatie, klantgerichtheid etc. en managementtrainingen. Deze maatschap verzrgt k utdrprjecten (geen beschrijving verblijf Iksten). lwel de brchures als de effectiviteitsbepaling van de training (vrbereiding, maatwerk en fllw-up) gen zeer prfessin eel * Sitemaker de Bruihe Instituut (ngeveer 40 pleiders) Geven maatwerktraining, advies en begeleiding vr bedrijfsleven, verheid (maatschappelijke rganisaties) en medezeggenschapsrganen (OndernemingsRaden). 5BI beschikt ver een eigen cngresaccmdatie en trainingsprijzen zijn inclusief accmdatie. lij verzrgen k utdrtrainingen. * Acantha (ngeveer 3 pleiders) Een klein bur die in-cmpany, pen training, themadagen en advies en begeleiding bij pleiding verzrgen. Dit bur benadrukt het vrdeel van uitwisseling van ervaringen bij de pen pleidingen. leer prfessinele brchure en theretisch grndslag van effectief pleiden, zals vrbereiding, participatie en fllw-up. * KSG (ngeveer 20 pleiders) Gedegen werkwijze van in-cmpany trainingen dr rienterend gesprek (met fferte), vrnderzek, ntwerp en participatie. Verzrgen k utdr-trainingen. * BTD (internatinaal) Maken deel uit van het BTD-netwerk dat het cncept in 30 landen tepast. Leveren uitsluitend maatwerk waarbij del en duur afgestemd wrden p de wensen. Trainingen richten zich vrnamelijk p (situatineel) leiderschap. Kijken naar lange termijn traject d.m.v. evaluatie, caching en fllw-up. * MTC Outward Bund Hlland (ngeveer 5 pleiders) Een welbekende rganisatie p het gebied van utdrtrainingen. De vijfdaagse trainingen richten zich hfdzakelijk p team building f persnlijke effectiviteit. De prijzen van ngeveer Fl zijn inclusief training, lgies en verblijf in een mi gelegen trainingscentre in de Belgische Ardennen (exclusief eventuele fllw-up dag). 3.4 Cnclusie marktbeschrijving Uit bvenstaande vrnderstellingen ver en beschrijving van de markt van managementtrainingen ntstaat een beeld ver wat de meerwaarde van een nieuwe training kan zijn ten pzichte van bestaande trainingen. Een aantal tekrtkmingen zals verndersteld lijken juist, een aantal tekrtkmingen lijken in het huidjge mvangrijke aanbd van trainingen niet te gelden. Dit lijkt p grnd van de pgevraagde dcumentatie bij de trainingsbur's. De mening van de klant ver de trainingen is natuurlijk drslaggevend. De enquete zal het werkelijke beeld van het trainingsaanbd duidelijk maken. Vrnamelijk de aanpak van de training lijkt inhudelijk en qua sructuur bijznder prfessineel Aile trainingen leggen de nadruk p leren dr den. Maatwerk dr een vrnderzek, individuele intake, participatie, evaluatie en fllw-up behren vrijwel altijd tt het prgramma f anders tt de mgelijkheden. Aan de evaluatie en verankering (meting effectiviteit) wrdt tch ng relatief weinig aandacht besteed. 10

12 """BEDIU.JII'SKUNDE ~VV in lee t De Ige )Wilde Training Er zijn echter k een aantal vrnderstellingen ver tekrtkmingen die gegrnd lijken. De meeste trainingen bestaan uit een prgramma waarbij van's mrgens vreg tt's avnds laat diverse nderwerpen wrden aangestipt. Accmdatie en ntspanning blijven bij vrijwel aile trainingen nbesprken mede mdat ze vaak exclusief vemachting zijn. Om van het meenemen van een partner maar niet te spreken. De pdrachtgever heeft een vrij ged beeld van wat belangrijke aspecten zijn van een gede aanpak van een managementpleiding alhewel de meeste elementen nu al in het aanbd zijn vertegenwrdigd. Vral het prgramma m de training heen (accmdatie, ntspanning, kruisbestuiving, partner) lijkt vemieuwend. Het ttaal zal dan zeker een welkme aanvulling p het aanbd kunnen zijn. We kunnen hier meer zekerheid vr krijgen dr analyse van de enqu~te bij (ptentiele) klanten. Een nieuwe training kan zich p basis van bvenstaande beschrijving van de markt en nieuwe ideeen differentieren van het bestaande aanbd. Het zal meiljjk maar zeker niet nmgelijk zijn te cncurreren in de (vlle) markt van managementtrainingen. Met de vlgende wrden van Ken Blanchard sluit ik dit hfdstuk af: Prberen te cncurreren p basis van prduktdifferentiatie, prijs f kwaliteit is niet geneg vr succes. Service is een primair prdukt: het is het cmpetitiemiddel dat cnstant verbeterd kan wrden. 11

13 lwaedrljii'sk:unde ~V\ ink. l De (ue-imlde Training ndit...-eanel' d,. ;e Hfdstuk 4 De enqueteresultaten 4.1 Inleiding Zals aangegeven in hfdstuk 3 is vr de delgrep van deze enquete geen selectie gemaakt p grnd van grtte f branche. Omdat de gegevensverwerking anniem is de bedrijfsnaam niet bekend tenzij men deze bij de laatste vraag heeft ingevuld. Op grnd van de eerste vragen in de enquete valt het bedrijf wei te kenmerken. De cnclusies zullen gerelateerd wrden aan de categrieen zals eerder aangegeven. Hierbij zal meer aandacht besteed wrden aan trainingskenmerken dan aan bedrijfskenmerken. Om een snel en verzichtelijk beeld te krijgen van de resultaten heb ik de meeste gegevens samengevat in staafdiagrammen. De vlgrde van de resultaten is dezelfde als de vraagstelling in de enquete. 4.2 De respns Er zijn in het ttaal 300 enquetes verstuurd. De respns per categrie is als vigt: % Respns 2 S c:ategrie Legenda ~ respns in % diagram 5.1 Categrie verstuurd aantal respns % (-3)

14 ftgf8edrufskunde,jol vv ink I De Ige IW~de Training n... r".tn... 4Ti In het ttaal zijn dus 90 enqu~tes teruggekmen. Oat is een gemiddelde respns van 90/297 = 30.3 % In categrie 2 zijn drie bedrijven futief geadresseerd. Deze zijn in mindering gebracht p het ttaal aantal verstuurde enqu~tes. In staafdiagram 5.1 staan deze gegevens ng eens vermeld. 4.3 De bedrijfsinterne pleiding Met bedrijfsinterne pleiding wrdt in dit geval bedeld de pleidingen die dr het bedrijf zelf wrden verzrgd (binnen f buiten het bedrijf). Het is interessant vr de acquisitiestrategie vr de nieuwe training te achterhalen waar het aanspreekpunt ligt binnen een rganisatie. Ais het bedrijf ver een eigen trainingsafdeling beschikt (grtere bedrijven) zal deze zich k bezig huden met de selectie van externe trainingsbur's, anders Jigt het aanspreekpunt p directieniv (kleinere bedrijven). In staafdiagram 5.2 staat vermeld heveel prcent van de bedrijven per categrie ver een speciale afdeling beschikt die zich bezig hudt met de selectie van externe trainingen. Zals verwacht geldt he grter het bedrijf, he vaker een eigen afdeling aanwezig is. Heveel mensen p deze afdeling werken f welke taken deze afdeling heeft is niet in de gegevensverwerking betrkken mdat dat niet van belang is m het cncept van de nieuwe training te tetsen. diagram 5.2 De acceptatie van een nieuw type training is k afhankelijk van het aantal trainingsbur's waar een bedrijf gebruile van maalet. Maakt men jaren lang gebruik van een gerenmmeerd trainingsbur f wrdt gebruile gemaakt van meerdere trainingsbur's en staat men pen vr nieuwe ideeen? Staafdiagram 5.3 geeft het gemiddeld aantal trainingsbur's weer waar de bedrijven per categrie gebruik van maken. Aile, en vral grte, bedrijven maken gebruik van meerdere trainingsbur' s. 13

15 lw'eedri.jp'sklj"de ~y.., ink.' De Ige )Wilde Training % Respns 2 3 Legenda ~ Obur's II 1 bur I] 2-5bur's R >5bur's categrle diagram De bedrijfsexterne training Vrdat een bedrijf in zee gaat met een trainingsbur vindt eerst een selectie plaats. Uit de enquete is gebleken dat de bedrijven uit de drie categrieen dit p ngeveer dezelfde manier den. De selectie vindt vaak plaats p grnd van eerdere ervaringen. Blijkbaar is men geneigd vr langere tijd trainingen te betrekken van een bekend bur. Het eerste cntact met een nieuw bur is iets vaker via een brchure dan via mnd p mnd reclame. Andere wegen zijn; het advies van een meder- f branche-rganisatie, uit de CEDEO-gids f via de Kamers van Kphandel. Het is dus zeer verstandig vr een nieuwe training m zich bekend te maken bij een aantal verkepelende rganisaties. Als een bedrijf gebruik maakt van de training van een extern bur wrdt die training dan aangepast aan de wensen van de klant (maatwerk) f is de training standaard? Diagrammen 5.4 A en 5.4 B maken de verhuding duidelijk tussen aantal maatwerk en standaard trainingen in het verleden en de verwachting vr de tekmst. De maatwerk training hebben een lichte vrkeur vr bven standaard trainingen, zeker bjj de grte bedrijven. Het valt p dat er sprake is van een verschuiving van standaard naar maatwerk trainingen maar dat er in de tekmst behefte blijft bestaan naar standaard trainingen, vral bij de kleinere bedrijven. Wellicht speelt de prijs een rl. Wat zijn de meest gevraagde trainingsnderwerpen vr de tekmst? Het blijkt dat van aile genemde nderwerpen gebruik wrdt gemaakt waarbij trainingen p het gebied van kwaliteitsmanagement, rganisatie-ntwikkeling en cmmercieel management in het verleden en zeker in de tekmst in aile drie de categrieen veel gevraagd zijn. Daarnaast is een tename waarneembaar in de vraag naar trainingen betreffende cmmunicatie en infrmatie. Bij grte bedrijven bestaat meer interesse vr trainingen van leiding geven en teambuilding. Een paar andere genemde trainingsnderwerpen die het verwegen waard zjjn zijn; creativiteit, innvatie en arb/veiligheid. 14

16 Iti(BEPRIJPSK.UND': ~~ ink. I De Ige-IWilde Training l\d*,ra u".d",iea.a % Trainingstype verleden 2 3 Legenda ~ maatwerk standaard III beida C8tegrle diagram 5.4 A % Trainingstype '5j tekmst 2 3 Legenda ~ maatwerk standaard beide categrie diagram 5.4 B 15

17 ""BIEDRI.JFSKUNDE P 'N Ink.. I De (ge lwilde Training OndeI'R."... dyi, Kwaliteit van de bedrijfsexterne training De kwaliteit van de training valt p te splitsen in twee delen: Kwaliteit van de trainingsdag(en), dat wit zeggen de trainer, de methde etcetera. Kwaliteit van de aanpak (vrbereiding, evaluatie) zdat de effectiviteit gewaarbrgd wrdt. Per categrie zal de indruk van de ervaren kwaliteit wrden samengevat. De aantallen die genemd wrden zijn geen exacte weergave, hetgeen zinls is bij deze kleine steekpret, maar geven een indicatie. * Categrie 1. In deze categrie heett de helft (18) van de bedrijven aangegeven nit gebruik te maken van bedrijfsexterne trainingen en die hebben de vragen mtrent de kwaliteit van de trainingen dan k niet ingevuld. Uit de beantwrding van de andere helft kmen een aantal interessante dingen naar vren. Het blijk dat in de meeste gevallen niet f nauwelijks een vrnderzek wrdt gedaan, meestal mdat het standaardtrainingen betreft. De training is de helft van de gevallen eenmalig, dus znder vervlgtraining. In vrijwel aile gevallen vindt geen evaluatie plaats, f direct na de training grepsgewijs hetgeen natuurlijk sterk af te raden is. Tensltte is men ver het algemeen tch redelijk tevreden met de geleverde training. Vrijwel aile respndenten geven aan dat de training aan de verwachting heeft vldaan en dat deze redelijk effectief was. Een aandachtspunt is dat een kwart van de respndenten aangeeft dat de infrmatiedichtheid (behandelde therie per tijdseenheid) en participatie van de deelnemers te laag is. * Categrie 2. In deze categrie vier bedrijven nit gebruik gemaakt vande bedrijfsexterne trainingen. Het vrnderzek wrdt grndiger gedaan dan in categrie 1 maar blijft matig. Een derde deel van de trainingen kent geen vervlg. De helft van de trainingen kent een vervlg in de vrm van een terugkmdag. Het evalueren gebeurt ng in de helft van de gevallen niet f direct na de training, sms individueel maar meestal grepsgewijs. De training vldet vaak aan de verwachtingen en wrdt als redelijk effectiet ervaren. Een paar respndenten hebben aangegeven dat de heveelheid gevraagde participatie van de deelnemerste laag was. * Categrie 3. Natuurlijk hebben aile bedrijven in deze categrie wei eens gebruik gemaakt van een bedrijfsexterne training. De training vldet altijd aan de verwachting en wrdt gemiddeld als redelijk effectief ervaren. Dit is verklaarbaar vanwege een redelijk tt grndig vrnderzek en vervigtrainingen (meestal gespreide training). De evaluatie is k beter mdat deze vaker individueel dan grepsgewijs plaatsvindt (en eventueel meegenmen wrdt in het traject van de gespreide training). Deze evaluatie vindt echter vaak direct na de training schriftelijk plaats, terwijl enige tijd van bezinning bjectiever lijkt. 4.6 Het arrangement Onder het arrangement verstaan we de aspecten van het cncept die geen betrekking hebben p de training zeit maar p het prgramma er naast. De training van Wim de Wilde is vral vernieuwend vanwege het cncept dat naast een gedegen training k integratie tussen de deelnemers wil bewerkstelligen. De training zal meerdere dagen duren en eten, drinken en vernachting zijn bij de training inbegrepen. Tevens zal de partner bij de training wrden betrkken. Maar stelt de ptentiele klant deze aspecten p prijs? 16

18 ~.EORUFSKUHDE Jl3l."." ink.. I De (ge )Wilde Training dagen 5 4 Tijdsduur legenda ~ gewenste duur categrie diagram 5.5 De duur van de training is een belangrijke graadmeter vr de te verwachten ksten en inzet van de deelnemers. Welke tijdsduur de ptentiehe deelnemers uit de drie categrieen prefereren staat weergegeven in diagram 5.5. (spreiding is ngeveer 1,3 dagen in aile categrieen). Blijkbaar stellen de grtere bedrijven prijs p een langere tijdsduur, misschien vanwege een ruimer budget. Smmige bedrijven hebben een dagdeel ingevuld mdat zij vrkeur geven aan een krte gespreide trainingen. Terecht merken en aantal respndenten p dat tijdsduur afhankelijk is van het srt training en de delstelling. Het kan nuttig zijn de partner te betrekken bij de training zdat deze betrkken raakt bij prblemen f nieuwe ntwikkelingen p het werk. Bvendien maakt de aanwezigheid van een partner het verblijf gedurende de trainingen (als het ged is) plezieriger. Heveel respndenten er k z ver denken staat weergegeven in diagram

19 ~BEDRUP8EUNDE P. 'IV I n I<.. I De Ige-IWilde Training n4:rn~.. e~ d~ie.~d % Partner Legend& ~ % partner mee categrie diagram 5.6 Hierbij is uitgegaan van de gedachte dat een deelnemer aileen de partner meeneemt als dit als nuttig en plezierig wrdt ervaren. Blijkbaar stellen de kleine bedrijven, de ndernemers zelf, er meer prijs p de partner mee te nemen dan de grtere bedrijven. De vraag is f de grte bedrijven bereid zijn te beta len vr de partners van werknemers. Dit nderzek pikt k zjjn graantje mee van de hedendaagse relatie-prblemen want drie respndenten geven aan het wei nuttig maar niet plezierig te vinden als de partner mee gaat naar de training. Zals een van de respndenten aangaf is het belangrijk training te hebben met andere deelnemers van gelijk niv. Meten deze deelnemers dan uit hetzelfde bedrijf kmen f heeft een integratie tussen gelijke functinarissen uit verschillende bedrijven de vrkeur? Uit de enquete is gebleken dat ver het algemeen geen vrkeur bestaat en dat de keuze k afhankelijk is van de srt training. Wat nder gezelligheidsactiviteiten wrdt verstaan is niet vermeld in de enquete. Dit zijn alternatieve/ntspannende activiteiten waarbij de delstelling van de training niet uit het g wrdt verlren. Heveel prcent van de respndenten psitief tegen ver gezelligheidsactiviteiten staan staat vermeld in diagram 5.7. Blijkbaar zijn de grtere bedrijven wat bedenkelijker ver de gezelligheidsactiviteiten en bang dat dit ten kste zal gaan van de effectiviteit. Het beg rip zal dan k ged tegelicht meten wrden bij de beschrijving van de training. 18

20 flfilfb DRUII'SKU'NDE J1'!!1Ii.'\Ninkel De (ge )Wilde Training Gezelligheidsactiviteiten OL--U~~~ ~~ZUfl- ~~UU~_ 2 3 categrie Legenda ~ % psitief diagram De interesse Heveel respndenten interesse hebben m deel te nemen is een belangrijke graadmeter vr de levensvatbaarheid van de nieuwe training. De respndenten hebben aan het einde van den enquete een rangschikking gemaakt van trainingsnderdelen die pririteit krijgen bij de selectie van een training. Deze trainingsnderdelen zijn eerder in de enquete k aan bd geweest dus deze vraag is een srt samenvatting. Per categrie wrdt het beeld dat naar vren kmt beschreven. * Categrie 1. In vrijwel aile gevallen en in gelijke mate wrdt de hgste pririteit gegeven aan het vrnderzek, de kwaliteit van de trainer, participatie van de deelnemers en vral aan deelnemers uit de zelfde branche en van gelijkwaardig niv. De mgelijkheid training tijdens het weekend te vlgen wrdt in ngeveer de helft van de gevallen p prijs gesteld. Vral aan de mgelijkheid m de partner mee te nemen, het 'exclusieve' arrangement en de gezelligheidsactiviteiten wrdt een lage pririteit tegekend. Een enkeling geeft aan het wei belangrijk te vinden de partner mee te nemen. De rest van de nderdelen krijgt een pririteit tussen de twee uitersten in. * Categrie 2. De mening van de respndenten uit deze categrie is nageneg gelijk aan die van respndenten uit categrie 1. De pririteiten wrden bij dezelfde nderdelen gelegd waarbij de kwaliteit/expertise van de trainer meestal de allerhgste pririteit krijgt. 19

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

De (ge-)wilde training : rapport marktonderzoek

De (ge-)wilde training : rapport marktonderzoek De (ge-)wilde training : rapprt marktnderzek Tlsma, Steven Gepubliceerd: 01/01/1994 Dcument Versin Uitgevers PDF, k bekend als Versin f Recrd Please check the dcument versin f this publicatin: A submitted

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie