competentie ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "competentie ontwikkeling"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG2009 competentie ontwikkeling Inburgering & Participatie

2 SEZO is al jaren een actieve aanbieder van diensten op gebied van inburgering en participatie. Taalwijzer Slotervaart en Vrouw en Vaart van SEZO zijn twee locaties die in Amsterdam Nieuw-West voorbeelden zijn van een verregaande match tussen inburgering, participatie en toeleiding naar werk. Inhoud 3 Taalwijzer Slotervaart 6 Vrouw en Vaart Taalwijzer Slotervaart Al in 2004 startte SEZO in opdracht van stadsdeel Osdorp met de uitvoering van het Taalpunt Osdorp als best-practice. Met de uitrol naar Taalwijzers over de hele stad is ook het fenomeen aanbesteding gelanceerd. In 2008 werd de aanbesteding van Taalwijzer Slotervaart aan SEZO toebedeeld, maar de Taalwijzer Osdorp niet. In 2009 scoorde Taalwijzer Slotervaart ruim boven target. In de dynamiek van inburgering en participatie zal de rol van Taalwijzers zich in 2010 en verder ontwikkelen. Van Taalwijzer naar Centrum voor Inburgering en Participatie De Wet Participatiebudget leidt in Amsterdam tot een integrale aanpak om de doelgroepen WI, WEB en WWB te bereiken middels participatiecentra in verschillende stadsdelen. Mogelijk sluiten deze aan bij de uitvoeringstaken van de bestaande Taalwijzers. Taalwijzer Slotervaart is in overleg met het Stadsdeel Slotervaart over de vormgeving hiervan. Tevens is er een samenwerking tot stand gebracht met DWI gericht op de doorgeleiding van nietuitkeringsgerechtigde inburgeraars naar participatietrajecten. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het aanbod van SAP en MAP met een module conversatieles en een module AMOZ. Niet alleen vooruitkijken maar ook resultaten boeken Afgezien van het inspelen op de wensen van financiers voor de toekomst, zijn de inspanningen van Taalwijzer Slotervaart ook gericht op de korte termijn. Naar aanleiding van wensen zijn extra inspanningen verricht om inburgeraars zo goed mogelijk te bereiken én om mensen die bereikt zijn, ook binnenboord te houden. De inzet van de buurtvoorlichters om zogenaamde onderbrekingen te reactiveren en de TKI-operatie met bijna 400 gesprekken in één maand tijd zijn hiervan voorbeelden waarbij niet alleen resultaat werd geboekt maar ook inzicht werd verkregen zal in het teken staan van de voorgenomen verandering van taken voor Taalwijzer en het geven van opvolging aan gestarte acties. Taalwijzer Slotervaart 2009 De organisatie Het inburgeringsproces in Amsterdam wordt geregistreerd in het cliëntvolgsysteem Edisa (Educatie en inburgeringssysteem Amsterdam). SEZO is afhankelijk van de systematiek behorend bij dit registratiemodel. De producten Veranderende wet en regelgeving Sinds 1 januari 2009 is, parallel aan de Wet Inburgering (WI) van 2007, de Wet Participatiebudget van kracht. Met deze wet kunnen gemeenten het participatiebudget aanwenden voor inburgering, educatie en werk. Bundeling van financiële middelen uit de WI, WEB (Wet Werk en Bijstand) en WWB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) moet leiden tot een meer effectieve besteding op gebied van re-integratie, educatie en inburgering. Het moet ook leiden tot een einde aan verantwoordingsvereisten die gekoppeld zijn aan de verschillende financieringsvereisten. die onder de dienstverlening van de Taalwijzers vallen kennen, met uitzondering van het product informatie en advies (lumpsum), een outputgerelateerde financiering, gekoppeld aan het inburgeringsproces. Werving wordt volledig gefinancierd op het moment dat inburgeraars starten met het inburgeringstraject en een contract hebben ondertekend, dat tevens het moment is voor financiering van 30% van de klantmanagementfunctie. Wat niet duidelijk wordt uit het proces is wanneer inburgeraars deelnemen aan het inburgeringsexamen, het moment van afrekening van 70% van de klantmanagementfunctie. De knelpunten De registratie van deelname aan het examen valt onder de verantwoordelijkheid van DMO. Echter, in de praktijk merken de klantmanagers van Taalwijzer Slotervaart op dat cursisten die al hebben deelgenomen niet als zodanig zijn geregistreerd, of nog in de fase 3 competentieontwikkeling

3 bijzonderheden 2009 vooruitblik Taalwijzer Slotervaart 2010 Vormgeving manifeste samenwerking met DWI op uitvoeringsniveau gericht op doorgeleiding naar participatie. In de tweede helft van 2009 is er een officieel aanbod SAP gecreëerd op locatie van de Taalwijzer Slotervaart: een module conversatieles en een module AMOZ. In december 2009 is gestart met de TKIoperatie (Tabel Kandidaat Inburgeraars). Dit bestand telt 505 potentieel verplichte inburgeraars. In totaal zijn er door Taalwijzer Slotervaart 392 gesprekken gevoerd met de volgende resultaten: aanmaak NADK: 158; oproepen door DWI:62;, Nederlands paspoort: 7; Medische ontheffing: 54; Vrijstelling: 78; Optieregeling 17; Zelfstandige inburgeraars 8; Verhuisd: 12. Definitieve afronding van de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Taalwijzer is als centrum voor participatie direct verbonden aan maatschappelijke dienstverlening met kennis van de sociale kaart. onderbreking zitten. Het spreekt voor zich dat hierdoor voor de aantallen cursisten die hebben deelgenomen de eindafrekening niet juist kan worden opgemaakt. Dit vormt een enorm risico voor het in stand houden van de infrastructuur van Taalwijzer. Aandachtspunt: Om die reden is een gemeentelijke garantstelling van groot belang. De resultaten Het voorgaande en de kanttekeningen van Tabel 8 en Tabel 9 van De Cijfers in acht genomen, heeft Taalwijzer Slotervaart in 2009 een buitengewoon resultaat geboekt. In 2009 zijn 1801 inburgeraars geworven. Naast werving wordt ook gemeten in gestarte trajecten. De ambitie van DMO bedroeg 270 gestarte deelnemers onder inburgeraars Slotervaart. Taalwijzer Slotervaart heeft 468 gestarte deelnemers geboekt, een resultaat van 173,3%! Werving, of een start van een traject, geeft echter nog geen garantie op een mission completed. In tegendeel. De trajecten kennen onderbrekingen, enerzijds door deelnemers en anderzijds cijfermatig toebedeeld door wijzigingen in beleid (zie kanttekening Tabel 9). Het aantal inburgeraars dat een onderbreking heeft gekregen van DMO bedroeg 36,8% van het totaal aantal inburgeraars dat op traject zat! Onderbrekingen en project buurtvoorlichters Het aantal onderbrekingen kende in 2009 een significante groei. Begin juni bedroeg dit aantal 189, medio oktober 318, een toename van ruim 40%. Deze stijging vormde de aanleiding voor een project dat Taalwijzer samen met het stadsdeel en de buurtvoorlichters heeft geïnitieerd. Daarbij is afgesproken dat alle verplichte inburgeraars met kenmerk uitval uit de fase onderbreking (179 inburgeraars) zijn benaderd via een huisbezoek. De hiervoor benodigde gegevens waren afkomstig van het registratieprogramma Edisa van DMO. Doelstelling van de huisbezoeken was met name het motiveren, inventariseren van gegevens en doorsturen naar Taalwijzer Slotervaart voor een herstart van het traject. De buurtvoorlichters hebben de huisbezoeken in 2 rondes afgelegd. De eerste ronde hebben zij 188 adressen bezocht, met 80 treffers, 100 niet thuis aangetroffen en 6 personen die niet op het aangegeven adres wonen. Tijdens de tweede ronde zijn er van de 96 overgebleven adressen, 30 thuis aangetroffen, 56 niet thuis en 10 niet wonend op het adres dat was aangegeven. In totaal: 110 gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben zich nog geen 10 benaderde uitvallers zich gemeld bij Taalwijzers voor een herstart. Wel is een aantal langsgekomen bij Taalwijzer om hun ongenoegen te uiten over het huisbezoek, dat in hun ogen niet nodig was. Tijdens deze actie zijn de buurtvoorlichters een aantal bijzondere desalniettemin kwalijke situaties tegengekomen. Zo was er een aantal inburgeraars dat al lang klaar was met het traject en een diploma op zak had. Aangezien DMO verantwoordelijk is voor de registratie hiervan in Edisa, die bovendien leidend is voor de afrekening onder andere aan Taalwijzers, is deze vervuiling van het systeem ernstig. Voor Taalwijzer zijn er in 2010 de volgende accenten: Lancering nieuw primair proces inburgering. Kort gezegd leidt het nieuwe bestek taal en inburgering tot wijzigingen op het gebied van beleid en uitvoering. Het gevolg voor de uitvoering van Taalwijzer Slotervaart is drieledig: 1. Alle verplichte inburgeraars die tot en met 3 februari 2010 worden aangemeld, blijven onder begeleiding van het klantmanagement van Taalwijzer, ongeacht het startmoment in In februari 2010 meldt Taalwijzer nog wel verplichte inburgeraars aan, maar de begeleiding wordt overgenomen door de taalaanbieders en DWI. Taalwijzer zal naar verwachting een vorm van tweedelijns begeleiding uitvoeren. 3. Na 1 maart 2010 meldt de Taalwijzer geen verplichte inburgeraars meer aan, alleen nog de vrijwillige inburgeraars die niet-uitkeringsgerechtigd zijn en die onder begeleiding blijven van Taalwijzer. Lanceren wervingscampagne gericht op bereiken van vrijwillige inburgeraars. DMO/DWI heeft voor het nieuwe stadsdeel Nieuw West een plafond aangegeven van 691. Naar rato betekent dit dat Taalwijzer Slotervaart maximaal 230 vrijwillige inburgeraars mag werven. Januari 2010 staat om bovengenoemde redenen in het teken van een grootschalig vervolg op de TKI-operatie. De no-show uit december 2009 wordt opnieuw uitgenodigd. Daarnaast worden de buurtvoorlichters ook ingezet op het afleggen van huisbezoeken van de no-show. Inzet handhaving na 5 keer niet te hebben gereageerd op uitnodigingen en afspraken. Training casemanagers van de Taalwijzers met betrekking tot het nieuwe inburgeringsproces. Deelname SEZO aan de projectgroep herinrichting en implementatie van het nieuwe inburgeringsproces. Eindafrekening van de uitvoering Taalwijzer Slotervaart en Osdorp via een totaalovereenkomst. Ontwikkeling Taalwijzer richting participatiecentrum door: manifest maken functionele koppeling DWI (klantmanagers) en DMO (klantbeheerder) op locatie van Taalwijzer; uitbreiding sociale- en maatschappelijke activeringsaanbod SEZO voor inburgeraars; organiseren dualisering activering en inburgering. jaarverslag competentieontwikkeling

4 Vrouw en Vaart Wie Vrouw en Vaart niet kent, is geen Amsterdammer. Of wie Vrouw en Vaart kent, is volledig ingeburgerd. Lokale en landelijke politici bezoeken Vrouw en Vaart regelmatig. Niet in de laatste plaats omdat hier werkelijk alle elementen van maatschappelijke problematiek in uitdaging en oplossing wordt gezien. Drive, creativiteit en samenwerking leiden hier tot successen. Groei voor Vrouw en Vaart Kwamen er in 2007 nog ruim bezoekers over de vloer, in 2009 kwamen er bijna Zie Tabel 10. Een aantal vrouwen participeert daarbij in meerdere activiteiten per week. Kwamen er in 2007 nog bijna 2500 groepen, in 2009 meer dan En dat terwijl ook trouwe klanten noodgedwongen afhaakten. Er was een stagnering rondom inburgering, waardoor er geen instroom van nieuwe groepen plaatsvond. Daarnaast zijn de alfabetiseringsgroepen vanaf september 2009 ondergebracht bij het ROC. Het ROC gebruikt eigen locaties, waardoor deze groepen Vrouw en Vaart minder bezoeken. Ontwikkeling Vrouw & Vaart Duurzame participatie met Koers Nieuw West Het plotselinge stopzetten van deze groepen heeft als voordeel met zich meegebracht dat Vrouw en Vaart op een creatieve manier gezocht heeft naar invulling van de leegstaande lokalen. Samenwerking met verschillende partijen zoals o.a. het Concertgebouw, afdeling participatie en Koers Nieuw West bieden nieuwe mogelijkheden voor activiteiten. Deze staan in het teken van duurzame participatie, zoals voortzetting van het EVC traject. Bovendien is er meer ruimte ontstaan voor initiatieven van vrouwen zelf om activiteiten te ontwikkelen. De nieuwe initiatieven om vrijgekomen capaciteit snel te bezetten zijn nu al succesvol te noemen. En er is veel meer. Ook s avonds open Sinds oktober 2009 is de openstelling van Vrouw en Vaart verruimd in de avonduren. Vier avonden in de week is Vrouw en Vaart open tot uur! Social Green Bij de aanleg van de ecologische groenten en bloementuin op het aangrenzende terras is vertraging ontstaan door onvoldoende financiële middelen. Inmiddels hebben creatieve oplossingen geleid tot een hernieuwd ontwerp en is gestart met de aanleg. In januari 2010 start er een cursus rondom het tuinproject met als doel bewustwording over voeding en milieu. Samenwerking met het Social Greenproject (breed netwerk van Young Designers rondom groen en voedsel) in de Notweg wordt voortgezet. Outreachend werken en MAP Dit jaar heeft Vrouw en Vaart een start gemaakt met outreachend werken. Zo heeft Vrouw en Vaart de eerste voorzichtige aanzet gemaakt met het faciliteren van de buurtkeuken in de Notweg, eveneens een samenwerkingsverband met Social Green. Woningcorporatie Stadgenoot heeft Vrouw en Vaart gevraagd eveneens in de Notweg voor hun Buurtentree gastvrouwen (vrijwilligers, Participatieplekken) te verzorgen. Ook hierin is een voorzichtige start gemaakt. Een gezond lunchen project van de Kraemerschool i.s.m. het ROC-horeca zal mogelijkheden kunnen bieden om ook hier MAP-plekken en vrijwilligersplekken te creëren. Taal en tijd Conversatielessen worden met veel succes wekelijks in de Kraemerschool door Vrouw en Vaart georganiseerd, vanaf januari 2010 ook in de Haci Bayram moskee aan de Baden Powellweg. Het opstarten van deze lessen neemt veel tijd in beslag doordat verschillende partijen hierbij betrokken zijn. De communicatie gaat daardoor over veel tijdrovende schijven. Outreachend werken en bewegen Eveneens tot de outreachende activiteiten behoort de wandelgroep met oudere Marokkaanse vrouwen die vanuit de locatie SEZO onder begeleiding van een medewerker van Vrouw en Vaart wekelijks wandelen. Deze groep is voortgekomen uit het project Kleurrijke Dagen (een samenwerking van verschillende organisaties in Osdorp waaronder SEZO). Aantal Vrijwilligers en doorstroom per soort in 2009 Ook het totaal aantal vrijwilligers is in 2009 gestegen naar 121. Tabel 11 en Tabel 12 geven een uitgebreid beeld van de samenstelling van het aantal vrijwilligers. Onder dit aantal zijn er ook 25 MAP plekken gerealiseerd. Uitbreiding van twee (minimale DWI eis) naar vier dagen (maximale DWI norm) gebeurt veelvuldig. Tabel 13 geeft een overzicht van door- en uitstroming van vrijwilligers. Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd door extra in te zetten op nieuwe vrijwilligersbanen zoals de co-trainers van het EVC traject en gastvrouwen in de buurtkeuken en de buurtentree in de Notweggarage. In 2009 voeren we een update vrijwilligersbeleid waarbij vrijwilligers elk kwartaal in hun ambities en wensen worden gevolgd t.b.v. Wijkaanpak in de zomer Tijdens de zomervakantie heeft Vrouw en Vaart gedurende vier weken een zomerprogramma georganiseerd voor moeders en kinderen tot 12 jaar. In tegenstelling tot vorig jaar was het aanbod gericht op recreatieve activiteiten zoals uitstapjes, beautydagen en sportdagen. Kinderen tot 12 jaar werden opgevangen en vermaakt door professionele sportbuurtwerkers. Financieel is dit mogelijk gemaakt met geld vanuit de wijkaanpak. doorstroom en uitstroom. Daarnaast bieden we een training fietsvrijwilligers i.s.m. Koers Nieuw West en een training computerdocenten i.s.m. NKNW tot co-trainer Eerder Verworven Competenties. De vrijwilligers kinderoppas hebben ook dit jaar een training EHBO voor kinderen gevolgd. Ook hebben workshops met als doel beter creatieve activiteiten aan kinderen te kunnen bieden, plaatsgevonden. Zowel de receptievrijwilligers als de barvrijwilligers hebben trainingen communicatie en sociale vaardigheden aangeboden gekregen. Ook in 2010 staan er communicatietrainingen voor alle vrijwilligers op de agenda. Activering Vrouw en Vaart groeit ook in het aanbod van SAP en MAP. Waren er in 2008 nog 304 aanmeldingen, in 2009 waren er 381 aanmeldingen (+25%). Bij het activeringsaanbod worden 4 verschillende trajecten onderscheiden. De Sociale Activeringstrajecten kennen een milde en een intensieve variant (SAP mild en intensief), net als de Maatschappelijke Activeringsplekken (MAP mild en intensief). jaarverslag competentieontwikkeling

5 bijzonderheden 2009 vooruitblik Vrouw en Vaart 2010 Samenwerking met GGZIngeest heeft er toe geleid dat een groep vrouwen een bewegingsles volgen in Vrouw en Vaart met een docent vanuit Vrouw en Vaart, ondersteund door een medewerkster van GGZIngeest. Uiteindelijke doel is doorstroom van deze groep naar reguliere bewegingslessen. Het aanbod fietslessen is mede dankzij Koers Nieuw West zeer professioneel. Vrijwilligers worden opgeleid zodat zij na verloop van tijd de lessen zelfstandig over kunnen nemen. Inmiddels wordt één groep volledig begeleid door vrijwilligers. De komst van de Surinaamse vrouwengroep heeft geleid tot uitbreiding van het sportaanbod in de vorm van Zumbales. Markten en Feesten In 2009 is er geen vrijwilligers vacaturemarkt georganiseerd omdat aanbod en vraag niet altijd op elkaar aansloot. Wel is er een Netwerkmatch NKNW georganiseerd met 350 deelnemers en een informatiemarkt voor mantelzorgers met 60 deelnemers. Het Suikerfeest, Zomerfeest en Winterfeest werd gemiddeld bezocht door 100 vrouwen. speerpunt blijft de doorstroom naar betaald werk. De volgende cursussen worden als SAP-plek aangeboden: ontmoeting, conversatie, AVOZ (Allochtone Vrouwen Oriënteren Zich), textiellessen, wandelen, fietsen, empowerment, computerwijk, administratie, budgetteren. Het MAP-aanbod bestaat uit de volgende plekken: kinderoppas, receptiemedewerker (ook op hoofdkantoor Sezo), gastvrouw (ook in de Notweg), kantinemedewerker (ook in de Notweg), assisteren docenten fiets-, conversatie- en computerlessen (ook op andere locaties). Het totaal aantal doorlopers van 2008 naar 2009 bedroeg 147. Daarnaast waren er 381 nieuwe aanmeldingen. Het totaal van 528 verhoudt zich naar de volgende plaatsen: MAP en SAP verhouding naar plaats Ontmoeting Vrouw en Vaart is bij uitstek de plek voor vrouwen om elkaar te ontmoeten. Een keer per week wordt de Turkse koffieochtend georganiseerd. In 2009 bedroeg het totaal aantal deelnemers 115! Ook is er een Marokkaanse koffieochtend. De koffieochtend voor Farsisprekende vrouwen is halverwege 2009 gestopt bij gebrek aan belangstelling. Vanaf oktober 2009 is er een Surinaamse theeavond geïnitieerd. In Tabel 14 zijn de exacte aantallen per groep weergegeven. Opvoedingsondersteuning In 2009 vond de eerste training En nu ik! plaats voor kinderen en moeders die slachtoffer zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. Deze training werd gegeven in samenwerking met de BLIJF groep. 10 kinderen met hun moeders namen deel. Naast deze specifieke Type traject locatie Vrouw en Vaart locatie Hippe Heks totaal MAP Mild MAP Intensief Totaal MAP SAP Mild SAP Intensief Totaal SAP Totaal MAP en SAP training is Vrouw en Vaart opengesteld voor Opvoedingsondersteuning, De Zoete Appel en Speel-O-Theek. In Tabel 15 zijn de exacte aantallen per groep weergegeven. Taalaanbod Voor 27 groepen en ruim 300 deelnemers verzorgde Vrouw en Vaart een Taalaanbod, variërend van taalactiviteiten zoals conversatielessen tot taallessen zoals voor Instituut Oranje. In 2009 noteerde Vrouw en Vaart een afname in inburgeringgroepen en alfabetiseringgroepen door toedoen van politieke keuzes. Niettemin startten er ook twee inburgeringgroepen in de avonduren. Ook werd er een groep conversatieles gestart in de Kraemerschool. Een overzicht vindt u in Tabel 16. Computerlessen Evenals in 2008 organiseerde Vrouw en Vaart in 2009 voor 26 groepen computerlessen, variërend in niveaus van Dubbelklik, Dubbelklik+ en Dubbelklik XL. Het aantal deelnemers per niveau ziet er als volgt uit: Verdeling computerlessen naar niveau Dubbelklik Dubbelklik Plus Dubbelklik XL Voor Vrouw en Vaart zijn er voor 2010 de volgende accenten: Inburgering en Participatie Meer en meer wordt SEZO gevraagd hoofdaannemer te zijn in het aanbod van participatieplekken. Wij zullen ons hier pro-actief in opstellen door zelf plekken te zoeken en te creëren. Het kunnen garanderen van een betere doorstroom van SAP naar MAP trajecten. Gebleken is dat vrouwen die een jaar lang een SAP traject gevolgd hebben, nu weer thuis zitten omdat een vervolgtraject niet mogelijk zou zijn. Door de trajectbegeleiders participatie van Vrouw en Vaart beter te faciliteren zullen zij meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden van de klanten en het adviseren aan de klantmanagers van DWI, zodanig dat vrouwen kunnen doorstromen en mogelijk kunnen uitstromen. Vrijwilligers De vrijwilligers conversatie zullen in maart 2010 een training krijgen van de VU afdeling Nederlands als 2e taal. Trainingen voor de vrijwilligers zoals EHBO, fietstraining, communicatie en sociale vaardigheden, creatieve ontwikkeling zullen ook dit jaar in het aanbod ter bevordering van deskundigheid behoren. Nieuwe activiteiten als de buurtkeuken en de moestuin zullen een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken en ruimte bieden aan MAP-plekken. De vrijwilligers voor de moestuin krijgen een cursus van tien weken aangeboden. Speerpunt in 2010 blijft de doorstroom naar betaald werk voor vrouwen. Hiervoor wordt zorgvuldig de samenwerking met de juiste organisaties gezocht die eveneens duurzame ontwikkeling als beleid hebben. Activering Realisatie samenwerking Mode Academie (Pal West) ivm leveren van MAP trajecten Aandacht voor MAP trajecten buiten Vrouw en Vaart (Notweg, buurtkeuken, samenwerking DWI in de Wildeman, meerdere locaties speelo-theek) Realisatie verbeteren administratieve routing SAP en MAP begin Ontmoeting Vanaf oktober 2009 zijn er wekelijks bijeenkomsten voor Surinaamse Vrouwen. Samenwerking is een al een feit en de eerste gezamenlijk georganiseerde activiteit zal een Nieuwjaarsfeest zijn. Opvoedingsondersteuning Impuls heeft per 1 januari 2010 een coördinator speel-o-theek Osdorp aangesteld. Er zullen meerdere locaties komen, waar vrijwilligers en stagiaires vanuit Vrouw en Vaart aan de slag kunnen gaan onder begeleiding van professionele krachten. De speel-o-theek zal haar activiteiten uitbreiden met spelochtenden voor moeders en hun kinderen. Dit is een zeer goede ontwikkeling op het gebied van kwaliteitsverbetering speel-o-theek en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires. Tweede groep van En nu ik! zal vanaf februari plaatsvinden. jaarverslag competentieontwikkeling

6 vooruitblik Vrouw en Vaart 2010 vervolg Kunst en Cultuur Competentieversterking door middel van activiteiten op gebied van Kunst en Cultuur is een van de meest sterke kanten van Vrouw en Vaart. Het leidt gemakkelijk tot inburgering en participatie omdat kunst en cultuur nu eenmaal van iedereen is. Zo kwamen wekelijks 61 deelnemers bij elkaar voor textielles en het filmproject Zina (met Adelheid Rosen) bood maandelijks aan 75 deelnemers plaats. Doorstart in de tweede helft van 2009 heeft er toe geleid dat Nieuw-West breed bezoekers aangetrokken zijn. In Tabel 17 vindt u een opsomming van het aanbod op gebied van kunst en cultuur. In 2009 vond de afsluitingen plaats van het Modeproject (voortzetting vanuit Eigenwijsheid) en de Handwerkplaats Metanoia met een succesvolle presentatie tijdens het Sloterplasfestival. Vier deelnemers zijn als technisch vormgever doorgestroomd naar modeatelier Pal West! De samenwerking met Pal West neemt steeds meer concrete vormen aan. Het Project tijschrift maken van Formativ werd afgesloten met een presentatie. Tot slot was er de Afsluiting Drawing Her Story (optekenen van verhalen uit verschillende culturen) met een expositie in V&V en Stadsdeel Osdorp. Sport en beweging Koers Nieuw West geeft duidelijk richting aan beleid op gebied van sport en beweging. Vrouw en Vaart heeft in 2009 een scala aan activiteiten, groepen en deelnemers weten te bewegen deel te nemen. Bijna 500 deelnemers nemen wekelijks deel! Tabel 18 geeft een overzicht. Taalaanbod Steeds meer vraag naar conversatieles in combinatie met praktijkervaring. Hiervoor is een nieuwe module ontwikkeld: ConversatiePlus, een dagdeel conversatie en een dagdeel vrijwilligerswerk. Start conversatie in de Haci Bayram moskee aan de Baden Powelweg. Realisatie aanbesteding van de EVC training bij DWI, deze komt slecht uit de startblokken. Aanbod van een cursus Spaans en Russisch staat in de startblokken. Georganiseerd door hoogopgeleide vrijwilligers die graag hun moedertaal en cultuur uit willen dragen. In aanloop naar de stadsdeelraad verkiezingen organiseert Vrouw en Vaart i.s.m. NKNW een politieke karavaan. Een drietal bijeenkomsten waarin vrouwen voorgelicht worden over het Nederlandse kiesstelsel (door Nadia Bouras!), zelf een verkiezingsprogramma gaan maken (door Malica el Fahmi) en een afsluitend debat met politici in de Notweg en een afsluitend feest. Kunst en Cultuur Gezocht moet worden naar financiële middelen om de kunst en cultuur activiteiten voort te kunnen zetten in Het Modeproject is nu onder de naam TextielPlus aan een doorstart begonnen, maar door gebrek aan financiën minder ambitieus in opzet. Inmiddels zijn er vier vrouwen vanuit het Modeproject doorgestroomd naar het modeatelier van Pal West, waar zij in het productiebedrijf de kledingstukken technisch vorm geven die de jongeren ontworpen hebben. Samenwerking Pal West met betrekking tot het creëren van MAP-plekken is nog steeds niet geconcretiseerd. Struikelblok is de financiële afspraak die met Pal West hierover gemaakt moet worden. Doorstart van het filmproject met Zina. Begin 2010 zullen vrouwen geselecteerd worden voor de training zelf debatten leiden, die in juni 2010 zal starten. Nieuwe Kunst en Cultuuractiviteiten: multicultureel vrouwenkoor o.l.v. Titia Bloemhof gefinancierd door het Concertgebouw en een eindpresentatie in het Concertgebouw, workshop Muziek voor de allerkleinsten en hun moeders eveneens gefinancierd door het Concertgebouw. Sport en beweging In 2010 zal KNW nog twee fietsgroepen financieren. Extra aanbod sport met Zumbalessen, drie maal per week. Uitbreiding wandelgroepen vanuit andere locaties i.s.m. de fysiotherapie. Markten en Feesten Ontwikkelen van een participatiemarkt i.s.m. de Vrijwilligerscentrale voor vrouwen die na de inburgering in een vacuüm vallen. jaarverslag

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Eerdere rapportage hierover heeft u begin 2006 ontvangen over het 1 e Project Oudkomers.

Eerdere rapportage hierover heeft u begin 2006 ontvangen over het 1 e Project Oudkomers. INTERNE NOTITIE voor: B&W Bijlage 1 van: Otto Poelen Bij B&W voorstel wk34-8 telefoon: 775 afdeling: Welzijn, WIZ onderwerp: Oudkomers Cuijk tot 1-1-8 datum: 31-7-8 Stand van zaken Project Regeling Inburgering

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT Hoe ziet een integraal klantproces er in de praktijk uit? Welk aanbod aan participatievoorzieningen is er? Tonnie van Brummen (t.v.brummen@enschede.nl) en Inge Stegeman

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 1 Werving en Toeleiding 1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Zeycan Sahin. Allround- specialist Sociale Zaken. augustus 2009

Curriculum Vitae. Zeycan Sahin. Allround- specialist Sociale Zaken. augustus 2009 Curriculum Vitae Zeycan Sahin Allround- specialist Sociale Zaken augustus 2009 Persoonsgegevens Opleidingen Naam Zeycan Sahin Adres Straatsburglaan 31 7543 XH Enschede Telefoon 06 25227111 E-mail zeycansahin@hotmail.com

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland De Wet Inburgering Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland Significant / Triarii, september 2007, Den Haag OOSTDUINLAAN 127 2596 JK DEN HAAG TELEFOON 070 3283574 FAX 070 3284301

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Resultaten evaluatie GALM FITTESTEN

Resultaten evaluatie GALM FITTESTEN Resultaten evaluatie GALM FITTESTEN 20 en 27 februari 2016 Gemeente Epe Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Bevindingen en conclusies 5 Resultaten enquête deelnemers Vaassen 6 Resultaten enquête deelnemers

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd.

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Workshop De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris: Een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd. Bewegen werkt Jan

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Samenwerking CultuurBox, Modern Classic, MuzeBox en HAFA. Datum: 17 februari Inleiding: CultuurBox heeft medio 2016 de opdracht van de gemeente gekregen

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG2010 verantwoording. maatschappelijke dienstverlening

JAARVERSLAG2010 verantwoording. maatschappelijke dienstverlening JAARVERSLAG2010 verantwoording maatschappelijke dienstverlening Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Maatschappelijke dienstverlening 4 Maatschappelijk Werk, Mobiel Zorgloket Ouderenwerk, Schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Nota van inlichtingen bij bestek Reparatieaanbod Inburgering 29 juli 2014 Vragen en antwoorden

Nota van inlichtingen bij bestek Reparatieaanbod Inburgering 29 juli 2014 Vragen en antwoorden Nota van inlichtingen bij bestek Reparatieaanbod Inburgering 29 juli 2014 Vragen en antwoorden Nr. Vraag Antwoord Algemene vragen n.a.v. het bestek 1 Veel cursisten hebben bij ons al traject gevolgd. Kun

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw.

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg

Nadere informatie

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Educatie & Welzijn Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl Plan van aanpak

Nadere informatie

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat:

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat: Bijlage behorende bij de Verordening inburgering 2007 (Vastgesteld bij besluit van de raad van 4 april 2007, nr. 86) Informerende rol van de gemeente In de inburgeringswet staat: Artikel 8 De gemeenteraad

Nadere informatie

kerncijfers Productiehuis raadsinformatiebrief inzake Cijfers Productiehuis

kerncijfers Productiehuis raadsinformatiebrief inzake Cijfers Productiehuis uw nummer uw datum ons nummer BS/UIT/2008/722 onze datum 10 april 2008 Verzonden inlichtingen bij sector/afdeling A. van der Loo BS / Zorg en Activering doorkiesnr. 0475-388361 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2009

Jaarverslag activiteiten 2009 Jaarverslag activiteiten 2009 Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

= in opbouw, meer naar buiten toe treden voor contact en vraag ophalen bij bewoners

= in opbouw, meer naar buiten toe treden voor contact en vraag ophalen bij bewoners Kwartaalrapportage Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Activiteiten in 2014... 3 Naamsbekendheid in Rotterdam en omstreken... 3 Voorlichtingen,

Nadere informatie

Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008

Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008 Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Demografische ontwikkelingen... 3 3. Informatiefunctie... 6 3.1 Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal... 6 3.2 Realiseren website en inburgerzuilen...

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club Naam van de : Multi-Media Club 1. Inhoud vd Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooljaar 2008-2009, als parallel met Radick, het tijdschrift. Visie Met multimedia-technieken eigen producties ontwikkelen

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Werkconferentie Samen Doen Eindhoven Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico

Werkconferentie Samen Doen Eindhoven Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico Werkconferentie Samen Doen Eindhoven 20-06-17 Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico Welkom namens Aad Braggaar (Gemeente Alphen-Chaam/ ABG-organisatie) en Opbouw workshop Inleiding

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie