competentie ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "competentie ontwikkeling"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG2009 competentie ontwikkeling Inburgering & Participatie

2 SEZO is al jaren een actieve aanbieder van diensten op gebied van inburgering en participatie. Taalwijzer Slotervaart en Vrouw en Vaart van SEZO zijn twee locaties die in Amsterdam Nieuw-West voorbeelden zijn van een verregaande match tussen inburgering, participatie en toeleiding naar werk. Inhoud 3 Taalwijzer Slotervaart 6 Vrouw en Vaart Taalwijzer Slotervaart Al in 2004 startte SEZO in opdracht van stadsdeel Osdorp met de uitvoering van het Taalpunt Osdorp als best-practice. Met de uitrol naar Taalwijzers over de hele stad is ook het fenomeen aanbesteding gelanceerd. In 2008 werd de aanbesteding van Taalwijzer Slotervaart aan SEZO toebedeeld, maar de Taalwijzer Osdorp niet. In 2009 scoorde Taalwijzer Slotervaart ruim boven target. In de dynamiek van inburgering en participatie zal de rol van Taalwijzers zich in 2010 en verder ontwikkelen. Van Taalwijzer naar Centrum voor Inburgering en Participatie De Wet Participatiebudget leidt in Amsterdam tot een integrale aanpak om de doelgroepen WI, WEB en WWB te bereiken middels participatiecentra in verschillende stadsdelen. Mogelijk sluiten deze aan bij de uitvoeringstaken van de bestaande Taalwijzers. Taalwijzer Slotervaart is in overleg met het Stadsdeel Slotervaart over de vormgeving hiervan. Tevens is er een samenwerking tot stand gebracht met DWI gericht op de doorgeleiding van nietuitkeringsgerechtigde inburgeraars naar participatietrajecten. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het aanbod van SAP en MAP met een module conversatieles en een module AMOZ. Niet alleen vooruitkijken maar ook resultaten boeken Afgezien van het inspelen op de wensen van financiers voor de toekomst, zijn de inspanningen van Taalwijzer Slotervaart ook gericht op de korte termijn. Naar aanleiding van wensen zijn extra inspanningen verricht om inburgeraars zo goed mogelijk te bereiken én om mensen die bereikt zijn, ook binnenboord te houden. De inzet van de buurtvoorlichters om zogenaamde onderbrekingen te reactiveren en de TKI-operatie met bijna 400 gesprekken in één maand tijd zijn hiervan voorbeelden waarbij niet alleen resultaat werd geboekt maar ook inzicht werd verkregen zal in het teken staan van de voorgenomen verandering van taken voor Taalwijzer en het geven van opvolging aan gestarte acties. Taalwijzer Slotervaart 2009 De organisatie Het inburgeringsproces in Amsterdam wordt geregistreerd in het cliëntvolgsysteem Edisa (Educatie en inburgeringssysteem Amsterdam). SEZO is afhankelijk van de systematiek behorend bij dit registratiemodel. De producten Veranderende wet en regelgeving Sinds 1 januari 2009 is, parallel aan de Wet Inburgering (WI) van 2007, de Wet Participatiebudget van kracht. Met deze wet kunnen gemeenten het participatiebudget aanwenden voor inburgering, educatie en werk. Bundeling van financiële middelen uit de WI, WEB (Wet Werk en Bijstand) en WWB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) moet leiden tot een meer effectieve besteding op gebied van re-integratie, educatie en inburgering. Het moet ook leiden tot een einde aan verantwoordingsvereisten die gekoppeld zijn aan de verschillende financieringsvereisten. die onder de dienstverlening van de Taalwijzers vallen kennen, met uitzondering van het product informatie en advies (lumpsum), een outputgerelateerde financiering, gekoppeld aan het inburgeringsproces. Werving wordt volledig gefinancierd op het moment dat inburgeraars starten met het inburgeringstraject en een contract hebben ondertekend, dat tevens het moment is voor financiering van 30% van de klantmanagementfunctie. Wat niet duidelijk wordt uit het proces is wanneer inburgeraars deelnemen aan het inburgeringsexamen, het moment van afrekening van 70% van de klantmanagementfunctie. De knelpunten De registratie van deelname aan het examen valt onder de verantwoordelijkheid van DMO. Echter, in de praktijk merken de klantmanagers van Taalwijzer Slotervaart op dat cursisten die al hebben deelgenomen niet als zodanig zijn geregistreerd, of nog in de fase 3 competentieontwikkeling

3 bijzonderheden 2009 vooruitblik Taalwijzer Slotervaart 2010 Vormgeving manifeste samenwerking met DWI op uitvoeringsniveau gericht op doorgeleiding naar participatie. In de tweede helft van 2009 is er een officieel aanbod SAP gecreëerd op locatie van de Taalwijzer Slotervaart: een module conversatieles en een module AMOZ. In december 2009 is gestart met de TKIoperatie (Tabel Kandidaat Inburgeraars). Dit bestand telt 505 potentieel verplichte inburgeraars. In totaal zijn er door Taalwijzer Slotervaart 392 gesprekken gevoerd met de volgende resultaten: aanmaak NADK: 158; oproepen door DWI:62;, Nederlands paspoort: 7; Medische ontheffing: 54; Vrijstelling: 78; Optieregeling 17; Zelfstandige inburgeraars 8; Verhuisd: 12. Definitieve afronding van de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Taalwijzer is als centrum voor participatie direct verbonden aan maatschappelijke dienstverlening met kennis van de sociale kaart. onderbreking zitten. Het spreekt voor zich dat hierdoor voor de aantallen cursisten die hebben deelgenomen de eindafrekening niet juist kan worden opgemaakt. Dit vormt een enorm risico voor het in stand houden van de infrastructuur van Taalwijzer. Aandachtspunt: Om die reden is een gemeentelijke garantstelling van groot belang. De resultaten Het voorgaande en de kanttekeningen van Tabel 8 en Tabel 9 van De Cijfers in acht genomen, heeft Taalwijzer Slotervaart in 2009 een buitengewoon resultaat geboekt. In 2009 zijn 1801 inburgeraars geworven. Naast werving wordt ook gemeten in gestarte trajecten. De ambitie van DMO bedroeg 270 gestarte deelnemers onder inburgeraars Slotervaart. Taalwijzer Slotervaart heeft 468 gestarte deelnemers geboekt, een resultaat van 173,3%! Werving, of een start van een traject, geeft echter nog geen garantie op een mission completed. In tegendeel. De trajecten kennen onderbrekingen, enerzijds door deelnemers en anderzijds cijfermatig toebedeeld door wijzigingen in beleid (zie kanttekening Tabel 9). Het aantal inburgeraars dat een onderbreking heeft gekregen van DMO bedroeg 36,8% van het totaal aantal inburgeraars dat op traject zat! Onderbrekingen en project buurtvoorlichters Het aantal onderbrekingen kende in 2009 een significante groei. Begin juni bedroeg dit aantal 189, medio oktober 318, een toename van ruim 40%. Deze stijging vormde de aanleiding voor een project dat Taalwijzer samen met het stadsdeel en de buurtvoorlichters heeft geïnitieerd. Daarbij is afgesproken dat alle verplichte inburgeraars met kenmerk uitval uit de fase onderbreking (179 inburgeraars) zijn benaderd via een huisbezoek. De hiervoor benodigde gegevens waren afkomstig van het registratieprogramma Edisa van DMO. Doelstelling van de huisbezoeken was met name het motiveren, inventariseren van gegevens en doorsturen naar Taalwijzer Slotervaart voor een herstart van het traject. De buurtvoorlichters hebben de huisbezoeken in 2 rondes afgelegd. De eerste ronde hebben zij 188 adressen bezocht, met 80 treffers, 100 niet thuis aangetroffen en 6 personen die niet op het aangegeven adres wonen. Tijdens de tweede ronde zijn er van de 96 overgebleven adressen, 30 thuis aangetroffen, 56 niet thuis en 10 niet wonend op het adres dat was aangegeven. In totaal: 110 gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben zich nog geen 10 benaderde uitvallers zich gemeld bij Taalwijzers voor een herstart. Wel is een aantal langsgekomen bij Taalwijzer om hun ongenoegen te uiten over het huisbezoek, dat in hun ogen niet nodig was. Tijdens deze actie zijn de buurtvoorlichters een aantal bijzondere desalniettemin kwalijke situaties tegengekomen. Zo was er een aantal inburgeraars dat al lang klaar was met het traject en een diploma op zak had. Aangezien DMO verantwoordelijk is voor de registratie hiervan in Edisa, die bovendien leidend is voor de afrekening onder andere aan Taalwijzers, is deze vervuiling van het systeem ernstig. Voor Taalwijzer zijn er in 2010 de volgende accenten: Lancering nieuw primair proces inburgering. Kort gezegd leidt het nieuwe bestek taal en inburgering tot wijzigingen op het gebied van beleid en uitvoering. Het gevolg voor de uitvoering van Taalwijzer Slotervaart is drieledig: 1. Alle verplichte inburgeraars die tot en met 3 februari 2010 worden aangemeld, blijven onder begeleiding van het klantmanagement van Taalwijzer, ongeacht het startmoment in In februari 2010 meldt Taalwijzer nog wel verplichte inburgeraars aan, maar de begeleiding wordt overgenomen door de taalaanbieders en DWI. Taalwijzer zal naar verwachting een vorm van tweedelijns begeleiding uitvoeren. 3. Na 1 maart 2010 meldt de Taalwijzer geen verplichte inburgeraars meer aan, alleen nog de vrijwillige inburgeraars die niet-uitkeringsgerechtigd zijn en die onder begeleiding blijven van Taalwijzer. Lanceren wervingscampagne gericht op bereiken van vrijwillige inburgeraars. DMO/DWI heeft voor het nieuwe stadsdeel Nieuw West een plafond aangegeven van 691. Naar rato betekent dit dat Taalwijzer Slotervaart maximaal 230 vrijwillige inburgeraars mag werven. Januari 2010 staat om bovengenoemde redenen in het teken van een grootschalig vervolg op de TKI-operatie. De no-show uit december 2009 wordt opnieuw uitgenodigd. Daarnaast worden de buurtvoorlichters ook ingezet op het afleggen van huisbezoeken van de no-show. Inzet handhaving na 5 keer niet te hebben gereageerd op uitnodigingen en afspraken. Training casemanagers van de Taalwijzers met betrekking tot het nieuwe inburgeringsproces. Deelname SEZO aan de projectgroep herinrichting en implementatie van het nieuwe inburgeringsproces. Eindafrekening van de uitvoering Taalwijzer Slotervaart en Osdorp via een totaalovereenkomst. Ontwikkeling Taalwijzer richting participatiecentrum door: manifest maken functionele koppeling DWI (klantmanagers) en DMO (klantbeheerder) op locatie van Taalwijzer; uitbreiding sociale- en maatschappelijke activeringsaanbod SEZO voor inburgeraars; organiseren dualisering activering en inburgering. jaarverslag competentieontwikkeling

4 Vrouw en Vaart Wie Vrouw en Vaart niet kent, is geen Amsterdammer. Of wie Vrouw en Vaart kent, is volledig ingeburgerd. Lokale en landelijke politici bezoeken Vrouw en Vaart regelmatig. Niet in de laatste plaats omdat hier werkelijk alle elementen van maatschappelijke problematiek in uitdaging en oplossing wordt gezien. Drive, creativiteit en samenwerking leiden hier tot successen. Groei voor Vrouw en Vaart Kwamen er in 2007 nog ruim bezoekers over de vloer, in 2009 kwamen er bijna Zie Tabel 10. Een aantal vrouwen participeert daarbij in meerdere activiteiten per week. Kwamen er in 2007 nog bijna 2500 groepen, in 2009 meer dan En dat terwijl ook trouwe klanten noodgedwongen afhaakten. Er was een stagnering rondom inburgering, waardoor er geen instroom van nieuwe groepen plaatsvond. Daarnaast zijn de alfabetiseringsgroepen vanaf september 2009 ondergebracht bij het ROC. Het ROC gebruikt eigen locaties, waardoor deze groepen Vrouw en Vaart minder bezoeken. Ontwikkeling Vrouw & Vaart Duurzame participatie met Koers Nieuw West Het plotselinge stopzetten van deze groepen heeft als voordeel met zich meegebracht dat Vrouw en Vaart op een creatieve manier gezocht heeft naar invulling van de leegstaande lokalen. Samenwerking met verschillende partijen zoals o.a. het Concertgebouw, afdeling participatie en Koers Nieuw West bieden nieuwe mogelijkheden voor activiteiten. Deze staan in het teken van duurzame participatie, zoals voortzetting van het EVC traject. Bovendien is er meer ruimte ontstaan voor initiatieven van vrouwen zelf om activiteiten te ontwikkelen. De nieuwe initiatieven om vrijgekomen capaciteit snel te bezetten zijn nu al succesvol te noemen. En er is veel meer. Ook s avonds open Sinds oktober 2009 is de openstelling van Vrouw en Vaart verruimd in de avonduren. Vier avonden in de week is Vrouw en Vaart open tot uur! Social Green Bij de aanleg van de ecologische groenten en bloementuin op het aangrenzende terras is vertraging ontstaan door onvoldoende financiële middelen. Inmiddels hebben creatieve oplossingen geleid tot een hernieuwd ontwerp en is gestart met de aanleg. In januari 2010 start er een cursus rondom het tuinproject met als doel bewustwording over voeding en milieu. Samenwerking met het Social Greenproject (breed netwerk van Young Designers rondom groen en voedsel) in de Notweg wordt voortgezet. Outreachend werken en MAP Dit jaar heeft Vrouw en Vaart een start gemaakt met outreachend werken. Zo heeft Vrouw en Vaart de eerste voorzichtige aanzet gemaakt met het faciliteren van de buurtkeuken in de Notweg, eveneens een samenwerkingsverband met Social Green. Woningcorporatie Stadgenoot heeft Vrouw en Vaart gevraagd eveneens in de Notweg voor hun Buurtentree gastvrouwen (vrijwilligers, Participatieplekken) te verzorgen. Ook hierin is een voorzichtige start gemaakt. Een gezond lunchen project van de Kraemerschool i.s.m. het ROC-horeca zal mogelijkheden kunnen bieden om ook hier MAP-plekken en vrijwilligersplekken te creëren. Taal en tijd Conversatielessen worden met veel succes wekelijks in de Kraemerschool door Vrouw en Vaart georganiseerd, vanaf januari 2010 ook in de Haci Bayram moskee aan de Baden Powellweg. Het opstarten van deze lessen neemt veel tijd in beslag doordat verschillende partijen hierbij betrokken zijn. De communicatie gaat daardoor over veel tijdrovende schijven. Outreachend werken en bewegen Eveneens tot de outreachende activiteiten behoort de wandelgroep met oudere Marokkaanse vrouwen die vanuit de locatie SEZO onder begeleiding van een medewerker van Vrouw en Vaart wekelijks wandelen. Deze groep is voortgekomen uit het project Kleurrijke Dagen (een samenwerking van verschillende organisaties in Osdorp waaronder SEZO). Aantal Vrijwilligers en doorstroom per soort in 2009 Ook het totaal aantal vrijwilligers is in 2009 gestegen naar 121. Tabel 11 en Tabel 12 geven een uitgebreid beeld van de samenstelling van het aantal vrijwilligers. Onder dit aantal zijn er ook 25 MAP plekken gerealiseerd. Uitbreiding van twee (minimale DWI eis) naar vier dagen (maximale DWI norm) gebeurt veelvuldig. Tabel 13 geeft een overzicht van door- en uitstroming van vrijwilligers. Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd door extra in te zetten op nieuwe vrijwilligersbanen zoals de co-trainers van het EVC traject en gastvrouwen in de buurtkeuken en de buurtentree in de Notweggarage. In 2009 voeren we een update vrijwilligersbeleid waarbij vrijwilligers elk kwartaal in hun ambities en wensen worden gevolgd t.b.v. Wijkaanpak in de zomer Tijdens de zomervakantie heeft Vrouw en Vaart gedurende vier weken een zomerprogramma georganiseerd voor moeders en kinderen tot 12 jaar. In tegenstelling tot vorig jaar was het aanbod gericht op recreatieve activiteiten zoals uitstapjes, beautydagen en sportdagen. Kinderen tot 12 jaar werden opgevangen en vermaakt door professionele sportbuurtwerkers. Financieel is dit mogelijk gemaakt met geld vanuit de wijkaanpak. doorstroom en uitstroom. Daarnaast bieden we een training fietsvrijwilligers i.s.m. Koers Nieuw West en een training computerdocenten i.s.m. NKNW tot co-trainer Eerder Verworven Competenties. De vrijwilligers kinderoppas hebben ook dit jaar een training EHBO voor kinderen gevolgd. Ook hebben workshops met als doel beter creatieve activiteiten aan kinderen te kunnen bieden, plaatsgevonden. Zowel de receptievrijwilligers als de barvrijwilligers hebben trainingen communicatie en sociale vaardigheden aangeboden gekregen. Ook in 2010 staan er communicatietrainingen voor alle vrijwilligers op de agenda. Activering Vrouw en Vaart groeit ook in het aanbod van SAP en MAP. Waren er in 2008 nog 304 aanmeldingen, in 2009 waren er 381 aanmeldingen (+25%). Bij het activeringsaanbod worden 4 verschillende trajecten onderscheiden. De Sociale Activeringstrajecten kennen een milde en een intensieve variant (SAP mild en intensief), net als de Maatschappelijke Activeringsplekken (MAP mild en intensief). jaarverslag competentieontwikkeling

5 bijzonderheden 2009 vooruitblik Vrouw en Vaart 2010 Samenwerking met GGZIngeest heeft er toe geleid dat een groep vrouwen een bewegingsles volgen in Vrouw en Vaart met een docent vanuit Vrouw en Vaart, ondersteund door een medewerkster van GGZIngeest. Uiteindelijke doel is doorstroom van deze groep naar reguliere bewegingslessen. Het aanbod fietslessen is mede dankzij Koers Nieuw West zeer professioneel. Vrijwilligers worden opgeleid zodat zij na verloop van tijd de lessen zelfstandig over kunnen nemen. Inmiddels wordt één groep volledig begeleid door vrijwilligers. De komst van de Surinaamse vrouwengroep heeft geleid tot uitbreiding van het sportaanbod in de vorm van Zumbales. Markten en Feesten In 2009 is er geen vrijwilligers vacaturemarkt georganiseerd omdat aanbod en vraag niet altijd op elkaar aansloot. Wel is er een Netwerkmatch NKNW georganiseerd met 350 deelnemers en een informatiemarkt voor mantelzorgers met 60 deelnemers. Het Suikerfeest, Zomerfeest en Winterfeest werd gemiddeld bezocht door 100 vrouwen. speerpunt blijft de doorstroom naar betaald werk. De volgende cursussen worden als SAP-plek aangeboden: ontmoeting, conversatie, AVOZ (Allochtone Vrouwen Oriënteren Zich), textiellessen, wandelen, fietsen, empowerment, computerwijk, administratie, budgetteren. Het MAP-aanbod bestaat uit de volgende plekken: kinderoppas, receptiemedewerker (ook op hoofdkantoor Sezo), gastvrouw (ook in de Notweg), kantinemedewerker (ook in de Notweg), assisteren docenten fiets-, conversatie- en computerlessen (ook op andere locaties). Het totaal aantal doorlopers van 2008 naar 2009 bedroeg 147. Daarnaast waren er 381 nieuwe aanmeldingen. Het totaal van 528 verhoudt zich naar de volgende plaatsen: MAP en SAP verhouding naar plaats Ontmoeting Vrouw en Vaart is bij uitstek de plek voor vrouwen om elkaar te ontmoeten. Een keer per week wordt de Turkse koffieochtend georganiseerd. In 2009 bedroeg het totaal aantal deelnemers 115! Ook is er een Marokkaanse koffieochtend. De koffieochtend voor Farsisprekende vrouwen is halverwege 2009 gestopt bij gebrek aan belangstelling. Vanaf oktober 2009 is er een Surinaamse theeavond geïnitieerd. In Tabel 14 zijn de exacte aantallen per groep weergegeven. Opvoedingsondersteuning In 2009 vond de eerste training En nu ik! plaats voor kinderen en moeders die slachtoffer zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. Deze training werd gegeven in samenwerking met de BLIJF groep. 10 kinderen met hun moeders namen deel. Naast deze specifieke Type traject locatie Vrouw en Vaart locatie Hippe Heks totaal MAP Mild MAP Intensief Totaal MAP SAP Mild SAP Intensief Totaal SAP Totaal MAP en SAP training is Vrouw en Vaart opengesteld voor Opvoedingsondersteuning, De Zoete Appel en Speel-O-Theek. In Tabel 15 zijn de exacte aantallen per groep weergegeven. Taalaanbod Voor 27 groepen en ruim 300 deelnemers verzorgde Vrouw en Vaart een Taalaanbod, variërend van taalactiviteiten zoals conversatielessen tot taallessen zoals voor Instituut Oranje. In 2009 noteerde Vrouw en Vaart een afname in inburgeringgroepen en alfabetiseringgroepen door toedoen van politieke keuzes. Niettemin startten er ook twee inburgeringgroepen in de avonduren. Ook werd er een groep conversatieles gestart in de Kraemerschool. Een overzicht vindt u in Tabel 16. Computerlessen Evenals in 2008 organiseerde Vrouw en Vaart in 2009 voor 26 groepen computerlessen, variërend in niveaus van Dubbelklik, Dubbelklik+ en Dubbelklik XL. Het aantal deelnemers per niveau ziet er als volgt uit: Verdeling computerlessen naar niveau Dubbelklik Dubbelklik Plus Dubbelklik XL Voor Vrouw en Vaart zijn er voor 2010 de volgende accenten: Inburgering en Participatie Meer en meer wordt SEZO gevraagd hoofdaannemer te zijn in het aanbod van participatieplekken. Wij zullen ons hier pro-actief in opstellen door zelf plekken te zoeken en te creëren. Het kunnen garanderen van een betere doorstroom van SAP naar MAP trajecten. Gebleken is dat vrouwen die een jaar lang een SAP traject gevolgd hebben, nu weer thuis zitten omdat een vervolgtraject niet mogelijk zou zijn. Door de trajectbegeleiders participatie van Vrouw en Vaart beter te faciliteren zullen zij meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden van de klanten en het adviseren aan de klantmanagers van DWI, zodanig dat vrouwen kunnen doorstromen en mogelijk kunnen uitstromen. Vrijwilligers De vrijwilligers conversatie zullen in maart 2010 een training krijgen van de VU afdeling Nederlands als 2e taal. Trainingen voor de vrijwilligers zoals EHBO, fietstraining, communicatie en sociale vaardigheden, creatieve ontwikkeling zullen ook dit jaar in het aanbod ter bevordering van deskundigheid behoren. Nieuwe activiteiten als de buurtkeuken en de moestuin zullen een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken en ruimte bieden aan MAP-plekken. De vrijwilligers voor de moestuin krijgen een cursus van tien weken aangeboden. Speerpunt in 2010 blijft de doorstroom naar betaald werk voor vrouwen. Hiervoor wordt zorgvuldig de samenwerking met de juiste organisaties gezocht die eveneens duurzame ontwikkeling als beleid hebben. Activering Realisatie samenwerking Mode Academie (Pal West) ivm leveren van MAP trajecten Aandacht voor MAP trajecten buiten Vrouw en Vaart (Notweg, buurtkeuken, samenwerking DWI in de Wildeman, meerdere locaties speelo-theek) Realisatie verbeteren administratieve routing SAP en MAP begin Ontmoeting Vanaf oktober 2009 zijn er wekelijks bijeenkomsten voor Surinaamse Vrouwen. Samenwerking is een al een feit en de eerste gezamenlijk georganiseerde activiteit zal een Nieuwjaarsfeest zijn. Opvoedingsondersteuning Impuls heeft per 1 januari 2010 een coördinator speel-o-theek Osdorp aangesteld. Er zullen meerdere locaties komen, waar vrijwilligers en stagiaires vanuit Vrouw en Vaart aan de slag kunnen gaan onder begeleiding van professionele krachten. De speel-o-theek zal haar activiteiten uitbreiden met spelochtenden voor moeders en hun kinderen. Dit is een zeer goede ontwikkeling op het gebied van kwaliteitsverbetering speel-o-theek en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires. Tweede groep van En nu ik! zal vanaf februari plaatsvinden. jaarverslag competentieontwikkeling

6 vooruitblik Vrouw en Vaart 2010 vervolg Kunst en Cultuur Competentieversterking door middel van activiteiten op gebied van Kunst en Cultuur is een van de meest sterke kanten van Vrouw en Vaart. Het leidt gemakkelijk tot inburgering en participatie omdat kunst en cultuur nu eenmaal van iedereen is. Zo kwamen wekelijks 61 deelnemers bij elkaar voor textielles en het filmproject Zina (met Adelheid Rosen) bood maandelijks aan 75 deelnemers plaats. Doorstart in de tweede helft van 2009 heeft er toe geleid dat Nieuw-West breed bezoekers aangetrokken zijn. In Tabel 17 vindt u een opsomming van het aanbod op gebied van kunst en cultuur. In 2009 vond de afsluitingen plaats van het Modeproject (voortzetting vanuit Eigenwijsheid) en de Handwerkplaats Metanoia met een succesvolle presentatie tijdens het Sloterplasfestival. Vier deelnemers zijn als technisch vormgever doorgestroomd naar modeatelier Pal West! De samenwerking met Pal West neemt steeds meer concrete vormen aan. Het Project tijschrift maken van Formativ werd afgesloten met een presentatie. Tot slot was er de Afsluiting Drawing Her Story (optekenen van verhalen uit verschillende culturen) met een expositie in V&V en Stadsdeel Osdorp. Sport en beweging Koers Nieuw West geeft duidelijk richting aan beleid op gebied van sport en beweging. Vrouw en Vaart heeft in 2009 een scala aan activiteiten, groepen en deelnemers weten te bewegen deel te nemen. Bijna 500 deelnemers nemen wekelijks deel! Tabel 18 geeft een overzicht. Taalaanbod Steeds meer vraag naar conversatieles in combinatie met praktijkervaring. Hiervoor is een nieuwe module ontwikkeld: ConversatiePlus, een dagdeel conversatie en een dagdeel vrijwilligerswerk. Start conversatie in de Haci Bayram moskee aan de Baden Powelweg. Realisatie aanbesteding van de EVC training bij DWI, deze komt slecht uit de startblokken. Aanbod van een cursus Spaans en Russisch staat in de startblokken. Georganiseerd door hoogopgeleide vrijwilligers die graag hun moedertaal en cultuur uit willen dragen. In aanloop naar de stadsdeelraad verkiezingen organiseert Vrouw en Vaart i.s.m. NKNW een politieke karavaan. Een drietal bijeenkomsten waarin vrouwen voorgelicht worden over het Nederlandse kiesstelsel (door Nadia Bouras!), zelf een verkiezingsprogramma gaan maken (door Malica el Fahmi) en een afsluitend debat met politici in de Notweg en een afsluitend feest. Kunst en Cultuur Gezocht moet worden naar financiële middelen om de kunst en cultuur activiteiten voort te kunnen zetten in Het Modeproject is nu onder de naam TextielPlus aan een doorstart begonnen, maar door gebrek aan financiën minder ambitieus in opzet. Inmiddels zijn er vier vrouwen vanuit het Modeproject doorgestroomd naar het modeatelier van Pal West, waar zij in het productiebedrijf de kledingstukken technisch vorm geven die de jongeren ontworpen hebben. Samenwerking Pal West met betrekking tot het creëren van MAP-plekken is nog steeds niet geconcretiseerd. Struikelblok is de financiële afspraak die met Pal West hierover gemaakt moet worden. Doorstart van het filmproject met Zina. Begin 2010 zullen vrouwen geselecteerd worden voor de training zelf debatten leiden, die in juni 2010 zal starten. Nieuwe Kunst en Cultuuractiviteiten: multicultureel vrouwenkoor o.l.v. Titia Bloemhof gefinancierd door het Concertgebouw en een eindpresentatie in het Concertgebouw, workshop Muziek voor de allerkleinsten en hun moeders eveneens gefinancierd door het Concertgebouw. Sport en beweging In 2010 zal KNW nog twee fietsgroepen financieren. Extra aanbod sport met Zumbalessen, drie maal per week. Uitbreiding wandelgroepen vanuit andere locaties i.s.m. de fysiotherapie. Markten en Feesten Ontwikkelen van een participatiemarkt i.s.m. de Vrijwilligerscentrale voor vrouwen die na de inburgering in een vacuüm vallen. jaarverslag

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie