Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen in bij het roc KW1C den Bosch. Jaarlijks wordt hiervoor een raam- en productovereenkomst afgesloten tussen het KW1C, de gemeente s Hertogenbosch en de omliggende gemeenten. De wijzigingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) als gevolg van de invoering van de Wet inburgering (Wi) leiden ertoe dat het educatiebeleid en inburgeringsbeleid, maar ook ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (Wmo, voortijdig schoolverlaten) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Feitelijke informatie: Volwasseneneducatie richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede door een (te) laag opleidingsniveau problemen ondervinden bij het meedoen aan de samenleving. Deelnemers die gebruik maken van volwasseneneducatie zijn mensen van 18 jaar of ouder. De afgelopen jaren was de meerderheid van de cursisten allochtoon. Grote groepen anderstaligen kwamen naar Nederland en zorgden voor een enorme groei van het Nederlands als Tweede Taal (NT2) onderwijs binnen de roc s. De doelgroep autochtone functionele analfabeten bleek moeilijk bereikbaar. Voor cursussen gericht op gebruik van de computer is wel veel animo. Per 1 januari 2007 is de Wet inburgering ingevoerd. Dit heeft geleid tot een wijziging van de WEB. De belangrijkste wijziging is dat trajecten NT2 tussen taalniveaus A1 en A2 in principe niet langer onder de WEB vallen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het binnenhalen van nieuwe doelgroepen. Afweging: In bijgaande notitie doet het KW1C een voorstel voor een inhoudelijk raamwerk voor de inzet van de WEB-gelden voor De notitie van het KW1C beschrijft in de inleiding o.a. de achtergronden en de ambities, daarna een financieel kader en een mogelijke uitwerking per doelgroep: 1. doelgroep inburgeraars 2. doelgroep risicogroepen 3. doelgroepen Wmo De gemeente geeft zelf de prioritering hierbij aan. 1. Doelgroep inburgeraars De WEB biedt inburgeraars aanvullende mogelijkheden op de WI (Wet Inburgering) door het volgen van een alfabetiseringstraject voorafgaand aan het inburgeringstraject en het volgen van een zogenaamd natraject na deelname aan het inburgeringsexamen. De alfabetiseringstrajecten leiden op tot taalniveau A1. Ook doelgroepen die niet in aanmerking komen voor een gemeentelijk aanbod binnen de WI mogen een alfabetiseringstraject volgen onder de WEB. Na het behalen van het inburgeringsexamen kunnen gemotiveerde cursisten doorleren onder de WEB. Deze natrajecten zijn gericht op het behalen van een hoger taalniveau, op het vergroten van arbeidsvaardigheden, op het kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of op het bereiken van een hoger niveau van zelfredzaamheid. 2. Doelgroep risicogroepen Onder de doelgroep risicogroepen vallen de inwoners van de gemeente, die zichzelf net staande weten te houden, zolang de omgevingssituatie niet wijzigt. Zij hebben onvoldoende competenties en vaardigheden om veranderingen goed op te kunnen vangen. Gedacht wordt aan functioneel analfabeten en laaggeletterden en aan 1 / 6

2 jongeren die dreigen uit te vallen of zonder opleiding of baan thuiszitten. Voor jongeren geldt dat om een goede toekomst op te bouwen het behalen van een startkwalificatie (afgeronde havo, vwo of mbo 2 opleiding) noodzakelijk is. Voor andere mensen die vallen onder de risicogroepen is dit niveau echter te hoog. De doelgroep zoals hierboven beschreven is een groep die over het algemeen niet uit zichzelf (weer) naar school gaat. Samenwerking met welzijns- en onderwijspartners is een belangrijke voorwaarde, waarbij veel aandacht besteed zal moeten worden aan de werving. 3. Doelgroepen Wmo De visie van de rijksoverheid die centraal staat bij een succesvolle werking van de Wmo is samengevat met de slogan Meedoen. Mensen zijn daarbij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun functioneren binnen de maatschappij. Het is de taak van gemeenten, instellingen en overige organisaties om vanuit een bepaalde rolverdeling daarbij de benodigde ondersteuning te bieden. De basis van de Wmo is gelegen in de bedoeling om het mogelijk te maken dat iedereen kan blijven participeren in onze maatschappij. De volwasseneneducatie draagt hieraan bij door het scholen van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken om mee te kunnen doen. In het aanbod doelgroepen Wmo wordt nieuw aanbod ontwikkeld op specifieke scholingsvragen die binnen een bepaalde context leven. Hierbij kan worden gedacht aan trajecten voor ouderen of mensen met een beperking die specifieke knelpunten ervaren, vrijwilligers die baat hebben bij bepaalde cursussen of ouderen die willen leren omgaan met internet. De gemeente geeft binnen de beschikbare middelen de prioriteiten aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van andere beleidsvelden: inburgering, Wmo, arbeidsmarktbeleid en lokaal onderwijsbeleid. Rode draad in al deze beleidsterreinen is participatie, meedoen. Doelgroep inburgering: 1. Inburgeraars onder taalniveau A1 Voor de financiering van alfabetiseringstrajecten kan de gemeente verschillende financieringsbronnen gebruiken: Wi, WWB of WEB. Het ministerie van WWI heeft onlangs aangeraden om alfabetiseringstrajecten te bekostigen uit de WEB totdat de cursist niveau A1 heeft gehaald. De cursist kan daarna deelnemen aan een inburgeringsprogramma. Hiermee wordt voorkomen dat analfabeten deelnemen aan de reguliere inburgeringsprogramma s, in plaats daarvan krijgen ze onderwijs dat gericht is op hun specifieke behoeften en mogelijkheden. Bij de uitvoering van de WI in onze gemeente is bij de aanbesteding al de keuze gemaakt om de alfabetiseringstrajecten uit de WEB middelen te bekostigen en dus door het roc te laten uitvoeren. De ervaring tot nu toe is dat ongeveer 50% van de inburgeraars eerst een alfabetiseringstraject volgt bij het roc. Momenteel zijn dit 30 personen verdeeld over 3 verschillende lesgroepen.naast de inburgeraars die een alfabetiseringstrajecten krijgen als voortraject van de WI kunnen inburgeringsbehoeftigen zich melden voor deze trajecten. In onze gemeente kunnen inburgeringsbehoeftigen ook in aanmerking komen voor een inburgeringstraject, maar zij hebben niet zo n hoge prioriteit. Zij kunnen in ieder geval via de WEB een traject tot niveau A1 gaan volgen. 2. Inburgeraars na het behalen van het examenvia het inburgeringsexamen verwerven migranten een taalniveau dat hen voorbereidt op een beroep op of onder niveau mbo-1. Migranten met een hogere opleiding kunnen beter staatsexamen Nederlands als Tweede Taal afleggen. Het inburgeringsexamen is erg praktisch gericht. Middenen hooggeschoolden leren sneller en voor hen past een staatsexamen meer bij hun 2 / 6

3 denkniveau, scholing en werkervaring. Op 1 april 2008 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het Deltaplan Inburgering en inburgeraars met een hoog taalniveau in aanmerking te laten komen voor een traject gericht op het behalen van het staatsexamen. Het gaat dan met name om jongeren die na het behalen van het staatsexamen doorstromen naar een beroepsopleiding waarvoor ze een hoger niveau nodig hebben dan het inburgeringsexamen. Het behalen van een hoger niveau kan ook voor anderen een betere kans op participatie in de samenleving betekenen. Hiervoor is het mogelijk om vanuit de WEB-middelen trajecten aan te bieden die de competenties en vaardigheden verhogen gericht op het behalen van een taalniveau van A2 of hoger. Deze trajecten passen in de opvatting dat meedoen en participatie belangrijk is en passen hiermee binnen de prioriteitstelling van de gemeente. 3. Inburgeraars onder taalniveau A1 die het niveau niet halen Van deze inburgeraars wordt tijdens het alfabetiseringstraject duidelijk dat zij niveau A1 niet gaan behalen. De gemeente kan deze inburgeraar ontheffing verlenen als aan het einde van de handhavingsperiode is gebleken dat voldoende is ondernomen en vast is komen te staan dat men het niveau niet kan behalen. Deze groep is natuurlijk erg kwetsbaar, om hier de participatie nog zoveel mogelijk te bevorderen kan aan deze personen een aanbod worden gedaan waarin taalvaardigheden en competenties worden verhoogd gericht op zelfredzaamheid. Gelet op de kwetsbaarheid van de doelgroep ligt hier zeker een prioriteit. Doelgroep Wmo: 1. Doelgroep vrijwilligers Het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011, Iedereen doet mee in Heusden, is in december 2007 door de Raad vastgesteld. Het beleidsplan vormt een beleidskader waarbinnen alle gemeentelijke, van gemeentewege ondersteunde en zo veel mogelijk niet-gemeentelijke activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning plaats moeten vinden. Ondersteuning van vrijwilligers is een van de prestatievelden vanuit de Wmo. Het cursusaanbod hiervoor moet nog worden ontwikkeld in samenwerking met partners in de gemeente. Initiatieven zijn er momenteel met stichting Sphinx over een traject voor deskundigheids-bevordering op het gebied van communicatie voor de vrijwilligers van de buurthuizen en met basisschool de Wegwijzer waar de tussenschoolse opvang via vrijwilligers plaatsvindt. 2. Mensen met een beperking Iedere burger neemt naar vermogen deel aan de maatschappij. Het doel van de Wmo-trajecten is het verhogen van competenties en vaardigheden gericht op het verbeteren van de persoonlijke levenssituatie. De roc s hebben ervaring in het scholen van mensen die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen. Trajecten worden ontwikkeld gericht op specifieke scholingsvragen in samenwerking met relevante partners. Zo wordt in Den Bosch een cursus gericht op het behalen van een brommercertificaat en de theoretische opleiding voor een autorijbewijs gegeven voor mensen waarvoor de reguliere opleidingen niet passend zijn. In zijn algemeenheid past de maatschappelijke ondersteuning die via een scholingstraject wordt aangeboden binnen het beleid van de Wmo. Wat daarbij niet over het hoofd mag worden gezien is dat relevante organisaties zoals Prisma en Cello hierin zelf ook een belangrijke taak hebben. Scholingstrajecten via het KW1C moeten dan ook aanvullend zijn en niet het aanbod van deze instellingen vervangen. Er zijn vanuit deze instellingen geen expliciete vragen of knelpunten doorgegeven die in het beleidsplan Wmo staan opgenomen en nu moeten leiden tot een aanbodontwikkeling bij het KW1C. 3 / 6

4 Regionaal zijn er contacten tussen genoemde instellingen en het KW1C en wordt geinventariseerd of er scholingsbehoefte is. 3. Andere aan de Wmo gerelateerde groepen Hierbij kan worden gedacht aan specifieke groepen zoals ouderen of mantelzorgers. Aanbod wordt ook hier ontwikkeld in samenwerking met de relevante lokale partners. Vanuit de Wmo is de ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk aandachtsgebied. Stichting Modus onderhoudt het lokaal steunpunt mantelzorg, in het Wmo beleidsplan is opgenomen dat met deze stichting afspraken worden gemaakt over versteviging van de zelfredzaamheid van de mantelzorgers en over de ondersteuning van de informele zorg. Er zijn momenteel nog geen ontwikkelingen bekend die leiden tot een specifieke scholingsvraag aan het KW1C. Mogelijk ontbreekt het hier aan bekendheid bij de betreffende lokale partners met de mogelijkheden van het KW1C. Doelgroep risicogroepen: 1. Analfabete en laaggeletterde Nederlandstaligen Streven is om alle inwoners van de gemeente te scholen tot een bepaald basisniveau, ook wel maatschappelijke startkwalificatie genoemd. Onderdelen van dit basisniveau zijn: digitale vaardigheden, lezen en schrijven, rekenen, Engels. Afhankelijk van de behoefte wordt een aparte lesgroep in Drunen gestart of kunnen mensen deelnemen in een groep op de hoofdlocatie in Den Bosch. Ervaring van de afgelopen jaren is dat zeker de cursussen digitale vaardigheden in een lokale behoefte voorzien. Ook de lesgroep Engels kent voldoende aanmeldingen. Voor lezen, schrijven en rekenen gaan de deelnemers meestal naar de locatie in Den Bosch. Het behalen van dit basisniveau is ook landelijk en provinciaal een aandachtspunt, wat zich o.a. uit in het landelijke Aanvalsplan op de laaggeletterdheid. De werving van de laaggeletterden is een van de grote aandachtspunten, de doelgroep gaat niet uit zichzelf (weer) naar school. Prioriteit voor het bereiken van de laaggeletterden is daarom een goed wervingsplan en samenwerking met partijen zoals werkgevers. Dit past ook in de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Heusden om voor de gehele beroepsbevolking van de gemeente Heusden een deelname op de arbeidsmarkt en/of participatie aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken en om door een goede scholing en kwaliteit van werknemers het Heusdense bedrijfsleven de beste ontwikkelingskansen te bieden. Uit de nota arbeidsmarktbeleid blijkt dat opvalt dat relatief veel mensen in de gemeente een lagere opleiding hebben gevolgd en relatief weinig mensen hooggeschoold zijn. Daarnaast blijkt uit de typering van het aantal bijstandsgerechtigden van de ISD Midden-Langstraat dat het merendeel van de werkzoekenden ouder is dan 40 jaar (71%), 60% van de werkzoekenden een elementair (geen opleiding vereist) of lager beroep heeft en 56% van de werkzoekenden maximaal lagere school of een vmbo diploma heeft. Laaggeschoolden werkenden en laaggeschoolden uitkeringsgerechtigden zijn zeker een prioriteit, voor de werving en de ontwikkeling van de trajecten moet meer samenwerking tot stand komen tussen KW1C en het bedrijfsleven in de gemeente (vertegenwoordigd in het Heusdens Bedrijvenplatform) en het KW1C, de ISD ML en Radar (als uitvoerder van de pilot activerings- en dienstencentrum). 2. Jongeren van 18 tot 23 jaar De WEB-middelen worden voor een deel ingezet voor het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) waardoor volwassenen van 18 jaar en ouder de kans krijgen om een diploma of certificaten te behalen op vmbo, havo en vwo-niveau. Het uitgangspunt is dat jongeren tot 23 jaar in principe thuishoren op het reguliere 4 / 6

5 voortgezet onderwijs en daar hun startkwalificatie behalen. Soms is echter maatwerk nodig om schooluitval te voorkomen en is het vavo hiervoor een goede oplossing. Voor de gemeente den Bosch vindt daarnaast een pilot plaats onder de naam TOM-projecten. Het TOM-project is er voor jongeren die van school zijn gegaan en geen werk hebben. Voor deze jongeren is TOM opgezet, Traject Op Maat. Jongeren worden actief en persoonlijk benaderd. Vervolgens wordt een maattraject aangeboden om jongeren te begeleiden naar school, werk of een combinatie hiervan. Dit project sluit aan bij de doelstellingen die de gemeente Heusden als het gaat om het voorkomen van voortijdig schooluitval. De gemeente wil graag aansluiten bij dit project als de pilot wordt uitgebreid. Daarbij zou er meer samenwerking moeten ontstaan tussen het KW1C, de leerplichtconsulenten en het RMC. 3. VolwassenenHierbij gaat het ook om het aanbod vavo, zoals hierboven beschreven bij jongeren van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier tweede kansers die op latere leeftijd besluiten alsnog een diploma of certificaat vmbo, havo of vwo te willen behalen om hiermee hun arbeidsmarktpositie te verbeteren of te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Samenvattend: de doelgroepen zoals beschreven door het KW1C in het voostel komen wat prioritering betreft overeen met de doelstellingen van de gemeente op de verschillende beleidsterreinen. Het KW1C wordt verzocht extra inspanningen te verrichten voor de doelgroepen analfabete en laaggeletterde Nederlandstaligen (zowel werkenden als niet-werkenden) en jongeren van 18 tot 23 jaar gericht op het voorkomen van voortijdig schooluitval. Eventuele initiatieven voor de doelgroepen WMO dienen vooraf met de gemeente besproken te worden. Dit betekent dat ingestemd kan worden met het voorstel van het KW1C waarbij de gemeente aangeeft dat zij voorstander is van gebruikmaking van bestaande structuren en waarbij de gemeente belang hecht aan duidelijkheid over de rol van het KW1C met betrekking tot coördinatie. Per groep of per ambitie dient duidelijk te zijn wie de toeleiding doet, welke partners erbij betrokken zijn en welke rol zij hebben en wie de regie heeft. De prestaties zullen goed gedefinieerd moeten worden en goede borging van de toeleiding is noodzakelijk. in in in Inzet van middelen: dekking De gemeente ontvangt voor volwasseneneducatie een rijksbijdrage. Voor het jaar 2008 bedraagt deze bijdrage ,-. Dit bedrag moet worden ingezet bij het roc. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 5 / 6

6 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 8 juli 2008 besloten: - de raam- en productovereenkomst 2008 met het KW1C te ondertekenen - de middelen voor volwasseneneducatie in te zetten voor de doelgroepen: inburgeraars, risicogroepen en Wmo zoals aangegeven in het voorstel van het KW1C dat onderdeel uitmaakt van de raam- en productovereenkomst - de Raad van dit besluit in kennis te stellen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 6 / 6

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Invoering participatiebudget

Invoering participatiebudget College V200900085 Onderwerp: Invoering participatiebudget Samenvatting: Inleiding: Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Met het participatiebudget worden de

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 RIS144488B_14-MRT-2007 Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 Inhoudsopgave bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 blz. Inleiding.2 1. Beleidsontwikkelingen...2 1.1 Het Grote Stedenbeleid (GSB) en Brede

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Zaaknummer 00527355 Onderwerp Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZAvG08. Onderwerp Raam- en productovereenkomst educatie 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZAvG08. Onderwerp Raam- en productovereenkomst educatie 2012 Onderwerp Raam- en productovereenkomst educatie 2012 Collegevoorstel Zaaknummer: OWZAvG08 Inleiding De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie via het participatiebudget. Deze

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB)

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) BIJLAGE 2: BASISINFORMATIE WET WERK EN BIJSTAND, WET INBURGERING EN WET EDUCATIE BEROEPSONDERSWIJS 1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) a. Doel van de Wet Werk en Bijstand Volgens de Commissie

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Nieuwe versie! 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige

Nadere informatie

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang!

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Offerte Volwasseneneducatie 2008 Heusden (vastgestelde versie) Koning Willem I College

Offerte Volwasseneneducatie 2008 Heusden (vastgestelde versie) Koning Willem I College Offerte Volwasseneneducatie 2008 Heusden (vastgestelde versie) Koning Willem I College Inhoudsopgave volwasseneneducatie 2008 I. Inleiding 3 II. Financieel Kader 5 III. Uitwerking per doelgroep. 11 Doelgroep

Nadere informatie

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Notitie Participatiebudget Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Augustus 2010 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Hoofdstuk 1 Participatie en de nieuwe Wet participatiebudget 4 1.1 De Wet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Juli 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige taalvaardigheid

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voorlichtingspublicatie BVE/Stelsel- 2006/31436 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Made, 9 oktober 2002 Commissievergadering d.d. 27 november 2002 Aan de commissie Inwonerszaken Agendapunt: Onderwerp: Beleidskader doelgroepen en educatieve activiteiten van de gemeente Drimmelen voor

Nadere informatie

M)r. Gemeente Delft. Geachte heerlmevrouw,

M)r. Gemeente Delft. Geachte heerlmevrouw, Publiekszaken M)r Gemeente Delft Werk Inkomen in Zorg, Weids- en Pmjecbníwlkkeling Retouradres : Publieksaken. Postbus l1 l, 2600 AC DeHt Aan de leden van de Gemeenteraad Behandeld door AUe Hoekman Td&or1015-2195329

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inhoud Sessie 1. Het onderwijssysteem in Syrië 2. Onderwijs: MBO/HBO/universiteit

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Notitie Basiseducatie gemeente Hoogeveen

Notitie Basiseducatie gemeente Hoogeveen Notitie Basiseducatie 2011-2015 gemeente Hoogeveen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke beleidskaders 4 2. Gemeentelijke uitgangspunten 6 2.1 Huidige uitvoering 7 3. Visie gemeente Hoogeveen 9 3.1 Terug

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Volwasseneneducatie en ontwikkeling Taaihuis. Portefeuilehouder John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Volwasseneneducatie en ontwikkeling Taaihuis. Portefeuilehouder John Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder John Nederstigt Collegevergadering 5jUÜ2016 inlichtingen Caroline van de Vijver-Guldenmund (023 567 4294) Registratienummer 2016.0033428

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie Geen leerling zonder diploma van school: educatie In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid 2005-2009 is als doelstelling voor de besteding van de middelen uit de Web geformuleerd; de

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

2.1 Volwasseneneducatie en maatschappelijke participatie

2.1 Volwasseneneducatie en maatschappelijke participatie 1 1. Inleiding Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Programma s laagdrempelig Voor veel laaggeletterden is leren en het volgen van formeel of non-formeel onderwijs allerminst een vanzelfsprekend. Zaken

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007 agendapunt 7 datum 12 november 2007 steller S. Beunke/ A. Backx Onderwerp Concept Beleidskader WEB Als een spin in het WEB : de uitvoering

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus DA Werkendam ProductovereenkomstWEB 2013 O~t APR Z1113

de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus DA Werkendam ProductovereenkomstWEB 2013 O~t APR Z1113 b02 Ct~r~ie~D gemeente werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)507300 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE V N I T T C A C J U A D TR DUCATIV TRAJCTN IN OPDRACHT VAN GMNTS VRZORGT HT ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLIDINGN VOOR VOLWASSNN OM PARTICIPATI IN D SAMNLVING OF OP HT WRK T VRGROTN: D ZOGNOMD DUCATIV TRAJCTN.

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven Laaggeletterden herkennen en dan? Clarine van Ommeren Apeldoorn 18 september 2014 Initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien Doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel korte als lange

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

1. Doelgroepen oudkomers en andere inburgeringsplichtigen

1. Doelgroepen oudkomers en andere inburgeringsplichtigen Arbeidsmarktgerichte inburgering 1. Doelgroepen oudkomers en andere inburgeringsplichtigen We onderscheiden 1. werkenden en 2. werkzoekenden en 3. vrouwen zonder werk en zonder inkomen met een zorgtaak.

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Onderwerp: Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 12BWB00015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van het cliëntenoverleg Overbetuwe

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum : Datum : Onderwerp Inlooppunt laaggeletterden en anderstaligen Samenvatting De aanpak van laaggeletterdheid vergt speciale aandacht. Er is contact gelegd met Cinop om te zien hoe zij onze gemeente kan ondersteunen

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2001/116 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 16 oktober 2001 Agendapunt : 7 Steenwijk, 2 oktober 2001. Onderwerp: Volwassenen educatie Voorstel besluit 1. in te stemmen met de raamovereenkomsten

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Openbaar Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

volwassenen onderwij s

volwassenen onderwij s gemeente Eindhoven Dienst Maatsthappelijte en Culturele Zaten Raadsbij lage nummer t 22 inboeknummer 98VOO3094 Beslisdatum BLW s3 juni t 998 Dossiernummer Ss6.mor Raadsbijlage Voorstel inzake Tij delij

Nadere informatie

Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland. Uitvoeringsplan Inhoud

Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland. Uitvoeringsplan Inhoud Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland Uitvoeringsplan 2016 Inhoud Inleiding... 2 Ambitie... 3 Uitvoering... 3 Toegang... 3 Het aanbod... 4 Rol van de Stichting Lezen en Schrijven... 6 Inkoop of

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie