Verslag uitvoering Wet inburgering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag uitvoering Wet inburgering"

Transcriptie

1 Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering Juni 2013

2 Verslag Wet inburgering Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Vanaf 2013 verandert de rol van de gemeenten. Reden om terug te kijken op 6 jaar uitvoering van de Wet inburgering, stil te staan bij de wijzigingen per 1 januari 2013 en in beeld te brengen wat er van de gemeente verwacht wordt na 1 januari Dit verslag is informatief van karakter. Er zijn geen conclusies en aanbevelingen opgenomen omdat bijstelling van beleid niet aan de orde is. 1. Inwerkingtreding wet Vanaf 1 januari 2007 is de Wet inburgering (Wi) van kracht. De Wi is eind 2006 door de Eerste Kamer vastgesteld. Hierdoor hebben gemeenten slechts een korte tijd gehad om de implementatie van de wet voor te bereiden. De gemeente Waalwijk heeft de keuze gemaakt om samen met de gemeenten Heusden en Loon op Zand de Wi uit te voeren, waarbij gemeenten verantwoordelijk blijven voor het beleid. De ISD-ML is aangewezen als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. De Langstraat gemeenten zijn gestart met een gezamenlijke aanbesteding voor de inkoop van de inburgeringstrajecten. Dit heeft geresulteerd in drie contracten met aanbieders voor de inburgeringstrajecten, die in september 2007 zijn afgesloten. Eind 2007 is daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de inburgering en zijn de eerste gesprekken met de inburgeraars gevoerd. 2. Deltaplan inburgering Door de complexe wet- en regelgeving, de te korte implementatietijd hebben veel gemeenten niet de doelstellingen voor 2007 kunnen realiseren. Omdat de resultaten sterk achterliepen op de planning heeft de toenmalige Minister van Wonen, Wijken en Integratie in 2008 het Deltaplan inburgering gepresenteerd. Dit Deltaplan had tot doel om de kwaliteit van de inburgering te vergroten en om ervoor te zorgen dat het volume van het aantal inburgeringstrajecten werd verhoogd. In de Langstraat gemeenten speelde deze problematiek eveneens. We hebben destijds het Deltaplan inburgering geïmplementeerd in de uitvoering en vanaf 2008 zien we een stijging van het aantal inburgeraars die deelnemen aan de inburgeringsvoorzieningen. 3. Gemeentelijke verordening In de Wet inburgering is de verordeningsplicht voor de gemeenten opgenomen. In deze verordening moesten een aantal zaken geregeld worden zoals bijvoorbeeld de prioritering van de doelgroepen, handhaving en boetebepalingen. In het Deltaplan inburgering zijn een aantal wetswijzingen aangekondigd. Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet inburgering gewijzigd en heeft dit geleid tot een wijziging van de gemeentelijke verordening. In de wetswijziging wordt de vrijwillige inburgering en het persoonlijk inburgeringbudget opgenomen. Daarnaast is de inburgeringstermijn voor alle inburgeringsplichtigen gelijk getrokken tot 3,5 jaar, met uitzondering voor de inburgeringsplichtige die voorafgaand aan het inburgeringstraject in het kader van de Web (Wet Educatie Beroepsonderwijs) een alfabetiseringscursus heeft gevolgd. Voor deze groep personen wordt de inburgeringstermijn verlengd met een periode van maximaal 2,5 jaar, dus tot maximaal 6 jaar. En tot slot mocht de taalkennisvoorziening als inburgeringstraject aangeboden worden 1

3 De gemeente heeft de keuzevrijheid gehad om te kiezen voor een vaststellings- of aanbodmodel. De gemeenteraden van de Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben gekozen voor het aanbodmodel. Reden hiervoor is, dat het aanbodmodel meer recht doet aan de uitgangspunten van de Wet inburgering. In tegenstelling tot het vaststellingsmodel heeft de inburgeraar bij het aanbodmodel de mogelijkheid het gemeentelijk aanbod te weigeren en zijn inburgering zelf ter hand te nemen. Op dat moment wordt wel de inburgeringsplicht opgelegd en begint de inburgeringstermijn te lopen en start het handhavingstraject 4. Vervallen inburgeringplicht Turkse onderdanen Vanaf 2007 wordt de inburgeringsplicht opgelegd aan alle niet Westerse nieuwkomers. In 2011 bleek dat het opleggen van de inburgeringsplicht aan Turken in strijd was met internationale wetgeving. Om deze reden verviel voor deze groep de inburgeringsplicht en werden zij aanmerkt als inburgeringsbehoeftigen. Turken die inmiddels gestart waren met een inburgeringstraject zijn door Baanbrekers gestimuleerd het traject wel af te maken, ondanks het feit dat de verplichting is komen te vervallen. Het merendeel heeft het traject wel afgemaakt. Voor oudkomers (dat zijn de personen die zich voor 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd) gold deze inburgeringsplicht eveneens. De oudkomers zijn geregistreerd in het BPI (Bestand potentieel inburgeringsplichtigen). In Waalwijk waren 199 personen opgenomen in het BPI. Alle in het BPI geregistreerde oudkomers zijn afgelopen jaren door Baanbrekers benaderd voor de inburgering. 5. Gerealiseerde aantallen vanaf 2007 tot en met 2012 Over de periode 2007 tot 2012 zijn alle inburgeringsplichtigen benaderd door Baanbrekers voor de inburgering. Op grond van het gemeentelijk beleid kunnen inburgeringsbehoeftigen eveneens een aanbod krijgen. Inburgeringsbehoeftigen met een Wwb uitkering zijn actief benaderd door Baanbrekers. Werkende inburgeringsbehoeftigen, zoals bijvoorbeeld MOE landers zijn niet actief benaderd. Deze zogenaamde zelfmelders hebben wel een aanbod ontvangen, mits het verblijf in de gemeente Waalwijk een duurzaam karakter heeft Vrijstellingen en ontheffingen In de Wet inburgering is de mogelijkheid opgenomen om personen vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht te geven. Aan het geven van vrijstelling zijn criteria verbonden, leeftijd, genoten opleiding in Nederland en behaalde diploma s zijn daarbij bepalend. Personen die geen vrijstelling krijgen op grond van de criteria, kunnen een korte vrijstellingstoets afleggen via DUO. Bij ontheffing gaat het om personen, die aantoonbaar voldoende inspanningen hebben verricht en niet of onvoldoende leerbaar zijn óf om personen die op grond van medische omstandigheden niet aan de inburgeringsplicht kunnen voldoen. In Waalwijk hebben 174 personen vrijstelling of ontheffing gekregen Handhavingstrajecten De gemeente legt de inburgeringsplicht op door middel van een beschikking. Op dat moment gaat de inburgeringstermijn lopen. Tevens doet de gemeente een inburgeringsaanbod. In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel trajecten zonder aanbod zijn gestart. 2

4 Jaar Gestarte trajecten Handhaving traject Totaal Bron: GWS systeem van Baanbrekers 5.3. Type inburgeraar In onderstaande grafiek is een verdeling naar type inburgeraar opgenomen. Het gaat hier om inburgeraars die gebruik hebben gemaakt van het gemeentelijk aanbod. Inburgeringsplichtigen die de inburgering zelf willen regelen (handhavingstrajecten) zijn hierin niet meegenomen. In 2007 is de regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling) aangenomen. Voor de periode van 2008 tot en met 2010 werd deze groep inburgeraars afzonderlijk bekostigd vrijwillige inburgeraars pardonners verplichte inburgeraars 5.4. Type trajecten inburgering In onderstaande tabel is een totaal overzicht inburgeringsvoorzieningen opgenomen over de periode uitgesplitst naar type. Er is daarbij een splitsing gemaakt tussen nieuwkomers en oudkomers. Nieuwkomers zijn personen die zich na 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd. Voor deze groep geldt dat zij taalniveau A2 moeten halen. De oudkomers die zich in Nederland hebben gevestigd voor 1 januari 2007 moeten taalniveau A1 halen. Van de groep die gebruik heeft gemaakt van het gemeentelijk aanbod hebben 60 personen eerst een voortraject Wi moeten volgen. Een voortraject Wi houdt in dat eerst een alfabetiseringstraject gevolgd moet worden alvorens gestart kan worden met een WI traject. 3

5 Type traject Plichtige nieuwkomers voortraject Plichtige oudkomers voortraject Vrijwillige nieuwkomers voortraject Vrijwillige oudkomers voortraject Plichtige nieuwkomers werk Plichtige oudkomers werk Vrijwillige oudkomer werk Vrijwillige nieuwkomer werk Plichtige nieuwkomer OGO Plichtige oudkomer OGO Vrijwillige nieuwkomer OGO Vrijwillige oudkomer OGO Plichtige nieuwkomer staats Plichtige oudkomer staats Vrijwillige nieuwkomer staats Vrijwillige oudkomer staats Plichtige nieuwkomer Kontakt der 1 1 Kontinenten Totaal gestarte trajecten Uitleg type trajecten: OGO= traject gericht op opvoeding, gezondheid en onderwijs Staats= het staatsexamentraject is gericht op de inburgeraar die hoger taalniveau kan halen. Kontakt der kontinenten= inburgeringstraject voor geestelijk bedienaren ( imans, pandits etc.) Werk= gericht op de arbeidsmarkt 5.5. Aantal geslaagde inburgeraars De informatie uit onderstaande tabellen is afkomstig uit het ISI systeem van DUO. In totaal zijn 517 personen geslaagd voor het examen/ toets. De cijfers wijken af van bovengenoemde aantallen. Dit wordt verklaard door het gegeven dat hierin ook de geslaagden zijn opgenomen die geen gebruik hebben gemaakt van het gemeentelijk aanbod en de inburgering zelf ter hand hebben genomen en mensen die een verkorte vrijstellingstoets hebben afgelegd. Inburgeringsexamen behaald Jaar inburgeringsexamen behaald Gemeente Totaal Waalwijk NT2 examen behaald Jaar NT2 examen behaald Gemeente Totaal Waalwijk NT2= Staatsexamen NT2 examen behaald Jaar KVT examen behaald Gemeente Totaal Waalwijk Kvt = Korte vrijstellingstoets Volledige deelname inburgeringsexamen Jaar deelname Gemeente Totaal Waalwijk

6 Volledige deelname NT2 examen Jaar deelname Gemeente Totaal Waalwijk Bron: ISI systeem van DUO 5.6 Duurzame uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt of doorstroom onderwijs Afhankelijk van het kennisniveau en de leerbaarheid van de inburgeraars wordt een inburgeringstraject aangeboden. We hebben een aanbod voor zeer snellle (3 maanden), snelle (6 maanden), gemiddeld (12 maanden) en langzame klanten (18 maanden). Er is vooral ingezet op het aanbieden van duale trajecten gericht op werk. Een groot deel van de inburgeringsplichtigen en de inburgeringsbehoeftigen was werkzaam in loondienst. De combinatie werken en leren viel zwaar omdat de inburgeringslessen in de avonduren gevolgd moeten worden terwijl overdag gewerkt wordt. Reden waarom we in overleg met de taalaanbieders de trajecten hebben aangepast. De trajecten waren minder intensief en werden over een langere periode uitgesmeerd. Prijstechnisch was er geen verschil. Een tweede groep inburgeraars heeft geen werk, maar deed ook geen beroep op een uitkering. Voor deze groep is zoveel als mogelijk een duaal traject aangeboden gericht op werk en maatschappelijke participatie. De derde groep inburgeraars heeft geen werk en wel een Wwb uitkering. Deze groep heeft een duaal traject gericht op werk en het verwerven van werknemersvaardigheden aangeboden gekregen. In het traject is een component stage opgenomen en werden er stageplaatsen in bedrijven door de taalaanbieders gezocht. Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt in combinatie met het inburgeringstraject is minimaal te noemen. Met de taalaanbieders is de afspraak gemaakt dat wanneer zij zich hebben ingespannen om de inburgeraar duurzaam te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt zij een uitstroompremie kunnen ontvangen. Van deze regeling is zeer minimaal gebruik gemaakt. Over de gehele periode gaat het hier om 18 aanvragen. Na het afsluiten van het inburgeringstraject zijn deze personen door de werkcoach van de ISD-ML direct opgepakt voor een vervolgreintegratietraject. De inburgeraars in de vierde groep zijn ambitieus en leerbaar. Vaak hebben zij in het land van herkomst een goede opleiding genoten en willen graag in Nederland aan de slag in een MBO of HBO functie. Daarbij is in sommige gevallen in Nederland een (aanvullende) opleiding nodig. Het niveau van het inburgeringsexamen ( A2) is voor deze groep te laag en zij willen graag op B1 of B2 niveau opgeleid worden. Met het staatsexamen traject wordt dit niveau gehaald en is instroom in MBO of HBO studie mogelijk. 6. Uitgaven inburgering Kosten inkoop trajecten bij de taalaanbieders De Wet inburgering is op 1 januari 2007 in werking getreden. Voor de uitvoering van de Wi heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In jaren 2007 en 2008 zijn gemeenten 5

7 bekostigd op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit houdt in, dat gemeenten een voorschot ontvangen en dat achteraf op basis van het aantal gerealiseerde trajecten wordt afgerekend. In 2009 treedt de Wet participatiebudget in werking en wordt afgerekend op het zogenaamde kosten-batenstelsel. In onderstaande tabel zijn de daadwerkelijke uitgaven opgenomen Jaar uitgaven 2007 tot en met 2009 Trajecten voor pardonners Trajecten regulier Totaal Over de periode 2007 tot en met 2012 zijn 433 inburgeringstrajecten aangeboden. De kosten bedragen in totaal , Kosten maatschappelijke begeleiding In de Wet inburgering is opgenomen dat maatschappelijke begeleiding onderdeel moet uitmaken van het inburgeringstraject. Voor de asielgerechtigde nieuwkomer is dit traject verplicht, voor de overige doelgroepen facultatief. In de periode 2007 tot en met 2012 wordt dit onderdeel van het inburgeringstraject uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. In onderstaande tabel is het aantal door Vluchtelingenwerk begeleide klanten, de te plaatsen statushouders en de verstrekte subsidiebedragen aan Vluchtelingenwerk opgenomen. Vanaf 2011 zijn er nieuwe subsidieafspraken gemaakt en beperkt de subsidiering zich tot de groep asielgerechtigde nieuwkomers. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het aantal genoemde cliënten niet per definitie nieuwe cliënten zijn. Het betreft cliënten die of het eerste jaar, of het tweede jaar begeleiding ontvangen. Het is dus een totaalsom. Jaar Aantal begeleide cliënten 6 Geplaatst aantal statushouders Uitgaven Totaal Uitvoeringskosten klantmanagement Wet inburgering en informatie en adviesfunctie De Wet inburgering wordt uitgevoerd door de ISD-ML. De werkcoach inburgering is verantwoordelijke voor het totale inburgeringstraject. Hij/ zij neemt de taaltoets af en biedt een passend traject aan. De werkcoach volgt het traject en treedt waar nodig in overleg met de taalbieder en of de inburgeraar. In het bedrag van de uitgaven, zijn ook

8 de kosten van handhaving en de informatie en adviesfunctie, opgenomen. Deze kosten zijn gefinancierd met de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering. Jaar Uitgaven Totaal Verrekening niet gerealiseerde trajecten -/ en 2008 en 2009 Totale kosten periode De totale kosten voor de gemeente Waalwijk voor de uitvoering van de Wet inburgering bedragen: Kosten taalaanbieders Kosten maatschappelijke begeleiding Kosten uitvoering klantmanagement Totaal Hiervoor zijn 433 personen begeleid voor een inburgeringstraject met gemeentelijk aanbod; voor 61 personen die geen gebruik hebben gemaakt van het gemeentelijk aanbod een handhaving traject uitgevoerd. In totaal 494 personen in het kader van de inburgering benaderd voor de uitvoering van de Wet inburgering. Gemiddeld is een bedrag van 5.594,-- per inburgeraar uitgegeven 7. Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Op 11 september 2012 is de gewijzigde Wet inburgering aangenomen. De gewijzigde wet stelt regels aan de verplichte inburgering van vreemdelingen die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestigen. Daarbij geldt een overgangsrecht voor inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars die al een inburgeringstraject volgen en de inburgeraars van wie de inburgeringsplicht wordt gehandhaafd. Personen die onder het overgangsrecht vallen maken het traject af bij de gemeente Wijzigingen Wet inburgering per 1 januari 2013: Inburgeringsplicht geldt alleen voor nieuwkomers: Oudkomers en vrijwillige inburgeraars ( afkomstig uit Europese Unie en Turkije) behoren niet langer tot de doelgroep van de Wet inburgering. Inburgeren op eigen kosten: De inburgeraar is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de inburgeringscursus. De gemeente kan geen aanbod meer doen. Sociaal leenstelsel: Minder draagkrachtige inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars kunnen voor hun inburgeringstraject een lening aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 7

9 Uitvoering door DUO: DUO wordt het aanspreekpunt voor nieuwe inburgeringsplichtigen. Inburgering als voorwaarde voor verblijf in Nederland: Als de inburgeringsplichtige verwijtbaar niet voldoet aan de inburgeringsplicht, volgt intrekking van de reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Voor asielgerechtigden geldt deze voorwaarde niet. Inburgeringstermijn: Inburgeringsprogramma wordt 3 jaar. Mensen die eerst moeten alfabetiseren krijgen 2 jaar extra om in te burgeren. Overgangsrecht Wet inburgering Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars blijven na invoering van de gewijzigde Wet inburgering dezelfde rechten en plichten houden zoals met hen is afgesproken Verantwoordelijkheid gemeenten inburgering vanaf de 1 januari 2013 voor: 1. Inburgeringsplichtigen die voor deze datum een door de gemeente aangeboden inburgeringsvoorziening volgen. 2. Inburgeringsplichtigen, zonder gemeentelijke inburgeringsvoorziening die een handhavingstraject hebben. 3. vrijwillige inburgeraars die een inburgeringsvoorziening aangeboden hebben gekregen. De gemeente blijft verantwoordelijk tot het eind van hun traject. 4. Daarnaast blijven gemeenten verplicht om aan asielgerechtigden en geestelijk bedienaren een inburgeringsvoorziening aan te bieden als zij voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning/status hebben ontvangen en zich pas daarna in de gemeente vestigen. 8. Taken gemeenten gewijzigde wet inburgering Vanaf 1 januari 2013 wijzigt de taak van de gemeente voor de uitvoering van de Wet inburgering. Gemeenten stellen de inburgeringsplicht niet meer vast en doen geen inburgeringsaanbod meer. Er zijn toch enkele aantal zaken die aandacht verdienen De gemeentelijke verordening De huidige verordening Wet inburgering gemeente Waalwijk hoeft niet aangepast te worden omdat de wettelijke grondslag niet wijzigt. De gemeente Waalwijk heeft in 2007 de keuze gemaakt om te werken met het zogenaamde aanbodstelsel. De gemeentelijke verordening blijft ook na 1 januari 2013 van kracht. De verordening kan als de laatste inburgeraar het traject heeft afgerond ingetrokken worden. 8.2.Maatschappelijke begeleiding statushouders In de gewijzigde Wet inburgering wordt het college opgedragen de maatschappelijk begeleiding van de statushouders die in het kader van de taakstelling huisvesting statushouders worden gehuisvest te verzorgen. Per 1 januari 2013 wordt het arrangement Werken aan een nieuwe toekomst aangeboden. 8

10 8.3. Afhandeling gestarte trajecten voor 1 januari 2013 versus benodigde financiën Gemeenten blijven voor de trajecten gestart voor 1 januari 2013 verantwoordelijk. Op basis van het overgangsrecht zullen er in 2013 enkele nieuwe trajecten starten. Verwacht wordt dat de laatste inburgeraars in 2016 het traject zullen afsluiten. De afrekening met de taalaanbieders geschiedt op basis van de geleverde prestatie. Dit houdt dat het traject in 3 fasen wordt afgerekend: start, halverwege, deelname examen en geslaagd voor examen. De financiële verplichtingen lopen tot en met 2016 door. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten geen rijksmiddelen meer voor de inburgering. In de memorie van toelichting van de gewijzigde Wet inburgering wordt aangegeven dat gemeente hiervoor een voorziening/ reservering moeten aanleggen. Dit kunnen gemeenten financieren vanuit de meeneemregeling in het participatiebudget. Het Rijk stelt zich op het standpunt dat de gemeenten de afgelopen jaren voldoende zijn gefinancierd voor de inburgering. Op dit moment wordt verwacht dat de meeneemregeling vanuit het participatiebudget van de Wet inburgering toereikend hiervoor is Handhaving De voor 1 januari 2013 gestarte handhavingstrajecten blijven een taak van de gemeente en zullen door Baanbrekers uitgevoerd worden. 9

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering.

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering. Beleidsregels Wet inburgering Hilversum 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen 6, 31 en 32 van de Wet inburgering; artikel 2.8, artikel 2.8a, artikel 5.4 en artikel

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Wet Inburgering 4 3 Deltaplan inburgering 4 4 Inrichting van de taken van de gemeente 5 5 Realisatie in 2007 6 6 Knelpunten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd Verordening Wet inburgering 2009 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorzieningen...1 Hoofdstuk 2 Ontheffen inburgeringsplicht...1 Hoofdstuk 3 De bestuurlijke boete...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007 Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland Gemeente Smallingerland Mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Wettelijk kader 1.1 Doelgroepen 1.2 Inburgeringexamen 1.3 Marktwerking 1.4 Leningsfaciliteit

Nadere informatie

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering 2007-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina Samenvatting...2 1 Inleiding...3 2 Wet inburgering en Regeling vrijwillige inburgering 2007...4 2.1

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsplan Wet inburgering

Beleidsplan Wet inburgering Beleidsplan Wet inburgering 2007 2011 Vastgesteld 5 april 2007 Inleiding De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2007 officieel van kracht. Gezien het late tijdstip waarop de wet is vastgesteld hebben gemeenten

Nadere informatie

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgeringsplicht

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2015

Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van..; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Verordening Inburgering Deurne 2013

Verordening Inburgering Deurne 2013 Gemeenteblad nr.58, 23 mei 2013 Nr. 34a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013, nr. 34; gehoord de commissie Samenleving d.d. 27 mei 2013; gelet

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Versie 5.0 13 augustus 2013 Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Welke taken blijven voor de gemeente over in het

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) is op 1 januari 2007 in werking getreden en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 *Z01BE4C2C44* Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht; besluiten

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam Verordening Wet Inburgering Gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Verordening Wet inburgering

Raadsvoorstel. Verordening Wet inburgering Raad V200901313 Onderwerp: Verordening Wet inburgering Raadsvoorstel Inleiding: Met ingang van 1 januari 2010 wijzigt de Wet inburgering. Het wetsvoorstel is op 1 december 2009 aangenomen door de Eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2013, nr. 13.05.09.; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Verordening Inburgering Deurne 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 1 Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; Verordening Wet Inburgering De raad van de gemeente Waalwijk gelezen het voorstel van het college van Waalwijk inzake Wet Inburgering (notitie en verordening) gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Noordenveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24

Nadere informatie

Samenvatting beslispunten/collegevoorstel Voorgesteld wordt: de bijgevoegde Verordening Wet inburgering gemeente Geldermalsen 2010 vast te stellen.

Samenvatting beslispunten/collegevoorstel Voorgesteld wordt: de bijgevoegde Verordening Wet inburgering gemeente Geldermalsen 2010 vast te stellen. Raadsvoorstel Vergadering : 28 september 2010 Voorstelnummer : 9.12 Registratienummer : 10.003411 Portefeuillehouder : J.E. Brand-Boom Afdeling : Samenleving Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 17 augustus

Nadere informatie

Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden

Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 - geschiedenis van inburgering in Nederland... 2 - introductie Wet Inburgering.. 3 - Deltaplan inburgering 3 2. Wet Inburgering.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Else Roetering en Jan Laurier De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2007 ingegaan. Hoewel de totstandkoming met veel politiek rumoer gepaard ging, is er in de

Nadere informatie

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De Wet Inburgering van 2007 tot 2013... 4 2.1 De Wet Inburgering op hoofdlijnen... 4 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening inburgering Inleiding

Voorstel van het college inzake Verordening inburgering Inleiding rv 43 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2013.283 RIS 257683_130604 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake Verordening inburgering 2013. Inleiding Op 1 januari 2013 is de

Nadere informatie

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland De Wet Inburgering Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland Significant / Triarii, september 2007, Den Haag OOSTDUINLAAN 127 2596 JK DEN HAAG TELEFOON 070 3283574 FAX 070 3284301

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2010, gemeente Oosterhout. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juli 2010

Verordening Wet inburgering 2010, gemeente Oosterhout. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juli 2010 Verordening Wet inburgering 2010, gemeente Oosterhout De raad van de gemeente Oosterhout; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juli 2010 gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 19a,

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2010

VERORDENING WET INBURGERING 2010 VERORDENING WET INBURGERING 2010 Verordening Wet inburgering 2010 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De informatieverstrekking

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, nr., gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 59013 11 mei 2016 Verordening Inburgering Laarbeek 2015 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011;

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; 8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011 De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; gelet op het feit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0036 Rv. nr..: 10.0036 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0184 Naam programma +onderdeel: Programma 10, Welzijn en Zorg, onderdeel Uitvoering Wet inburgering. Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Samenvatting van deze nota Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI), die vanaf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud) en artikel 1.2 Verordening Inburgering Helmond 2013

Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud) en artikel 1.2 Verordening Inburgering Helmond 2013 Jaar: 2013 Nummer: 69 B&W 10 september 2013 Gemeenteblad WIJZIGING BELEIDSREGELS WET INBURGERING RICHTLIJN A001 Informatieverstrekking aan inburgeringsplichtige Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud)

Nadere informatie

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet Beleidsregels Wet taaleis Gemeente Langedijk 1-1-2016 Betreffende de Participatiewet, Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering ) Gemeenteblad nr. 2011/78

Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering ) Gemeenteblad nr. 2011/78 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering 01-01-2012) Gemeenteblad nr. 2011/78 Rol van de raad - De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen: de raad geeft de grenzen

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De navolgende Verordening Inburgering Gemeente Hilversum 2010 vast te stellen Verordening

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK. Raadsvoorstel Verordening Wet Inburgering Van: Het college van B&W van 18 juni 2013.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK. Raadsvoorstel Verordening Wet Inburgering Van: Het college van B&W van 18 juni 2013. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening Wet Inburgering 2013 Van: Het college van B&W van 18 juni 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Beleidsnota Wet Inburgering Roerdalen Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg, december 2013

Beleidsnota Wet Inburgering Roerdalen Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg, december 2013 Beleidsnota Wet Inburgering Roerdalen 2014-2016 Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg, december 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Wet Inburgering 2013 pag. 4 3. Maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10rb000032 Nr. 9 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 6 april

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

(VERORDENING WET INBURGERING) Algemene toelichting

(VERORDENING WET INBURGERING) Algemene toelichting (VERORDENING WET INBURGERING) Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen.

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt

Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.31 verwachte wijzigingen Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt bronnen Rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 14.11.2011, 'Inburgering als

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen.

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen. Raadsvoorstel 75 Vergadering 6 september 2011 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Inburgering Helmond 2011 B&W vergadering : 14 juni 2011 Dienst / afdeling : SE/WI Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging 01-07-2007 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d. 10 april 2007, inzake

Nadere informatie

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken.

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 099 Naam Verordening inburgering (2013) Publicatiedatum 25 september 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 18 september 2013

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Inburgering Asten 2011 20 september 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie