Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect"

Transcriptie

1 Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect

2 OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving In Groningen is met name de inburgering gvan sociaal geïsoleerde allochtone vrouwen problematisch Deze groep vrouwen wordt gekenmerkt door een zogenaamde Multi problematiek

3 OKTAAV Een combinatie van verschillende factoren speelt een rol weinig tot geen beheersing van de Nederlandse taal en/of kennis van de Nederlandse samenleving analfabetisme en/of semi analfabetisme sociale isolatie (gebrek aan contacten zowel binnen als buiten de eigen etnische groep) psychische problematiek (soms in combinatie met geweld) laag opleidings en/of leerbaarheidsniveau

4 De Ketenaanpak Sinds 2005 werken het Alfa college, ll Jasmijn en MJD samen aan de ontwikkeling en uitvoering van wijkgerichte i pre en postinburgeringtrajecten i voor allochtone vrouwen op het gebied van Nederlandse taal, sociale il activering, i sociale il redzaamheid en participatie

5 De Ketenaanpak in trajecten t Pre inburgeringtrajecten Thuislessen (gestopt wegens ontbreken financiering) Groepslessen in klassikale situatie ( bv. Wijkgebouw) Alfabetisering NT2 Inburgering (ABC, ABC Sultanes/Chun Hui) Activering/participatie Inburgering (Activering Sultanes/Chun Hui) Interculturele vrouwengroepen Doorstroom naar reguliere inburgeringtrajecten

6 De Ketenaanpak in trajecten t Post inburgeringtrajecten Participatie/Meedoen (Amazone, Oase) Re integratie richting (vrijwilligers)werk (Amazone, Jasmijn Werkt, Matriamarkt) Beroepsopleidingen (AKA met Taalkennisvoorziening NT2)

7 Allochtone vrouwen in Groningen Bronbestand: Statistisch jaarboek 2010

8 Allochtone vrouwen in Groningen Uitkeringsgerechtigde niet Europese allochtone vrouwen in Groningen WO = 25 VMBO = 174 Niet tot zeer laag opgeleid = 255 VMBO tot WO = 454 Bronbestand: Statistisch jaarboek 2010

9 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten

10 Aantallen allochtone vrouwen in onze trajecten per wijk Beijum Paddepoel Selwerd Vinkhuizen Korrewegwijk/de Hoogte Lewenborg Oosterpark De Wijert/Corpus den Hoorn

11 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in Beijum ABC Alfabetisering NT2 Sultanes Interculturele vrouwengroep Orchidee

12 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in Lewenborg Activering Sultanes Vrouwencentrum de Boei

13 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten i it it in De Hoogte/Korrewegwijk ABC Alfabetisering NT2 Sultanes Activering Sultanes Chun Hui

14 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in het Oosterpark Activering Sultanes Interculturele vrouwengroep

15 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten i i i i in De Wijert/Corpus den Hoorn Activering Sultanes Interculturele vrouwengroep Ster Interculturele vrouwengroep Waterlelie

16 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in Selwerd Interculturele vrouwengroep Vlinder

17 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in Paddepoel ABC Alfabetisering NT2 Activering

18 Allochtone vrouwen pre inburgeringactiviteiten in Vinkhuizen ABC Alfabetisering NT2 Sultanes Interculturele vrouwengroep Smaragd

19 Allochtone vrouwen (post) inburgeringactiviteiten

20 Koppeling met gemeentelijk beleid Participatiebudget (educatie, inburgering, WWB, koppeling participatieladder) Emancipatienota (waarin ketenaanpak is opgenomen) Raakvlakken met o.a. WMO Nieuw Lokaal Akkoord Lokaal gezondheidsbeleid

21 De Participatieladder, participatiebeid vertaald in de

22 De Ketenaanpak in relatie tot de Trede 1: Participatieladder Thuisles/Alfabetisering NT2/Activering/Interculturele vrouwengroepen leren lezen, schrijven, spreken en luisteren nadruk op in beeld brengen van het (Nederlandssprekende) netwerk van deelnemers training i eenvoudige gesprekken m.b.t. maatschappelijke situaties i

23 De Ketenaanpak in relatie tot de Trede 2: Participatieladder Alfabetisering NT2/Activering/Interculturele vrouwengroepen; leren lezen, schrijven, spreken en luisteren in beeld brengen van vorderingen op de sociale netwerkkaart van deelnemers sociale contacten afspraken maken informatie opzoeken informatieve gesprekken voeren in beeld brengen van eigen vaardigheden wensen en ambities (wat kan ik, wat wil ik)

24 De Ketenaanpak in relatie tot de Trede 3: Participatieladder Alfabetisering NT2/Activering/Interculturele vrouwengroepen, Amazone, Jasmijn Werkt, AKA NT2; ; leren lezen, schrijven, spreken en luisteren digitale vaardigheden, beroepenoriëntatie, werknemersvaardigheden Leren Loopbaan Burgerschap informatieve gesprekken voeren zich inschrijven voor activiteiten, deelname aan activiteiten, presentaties houden, voorbereiden op vrijwilligerswerk, verdieping kennis van eigen vaardigheden, wensen en ambities, deelname aan beroepsopleiding, stages, trajecten richting werk

25 De Ketenaanpak in relatie tot de Trede 4/5/6: Participatieladder Amazone, Jasmijn Werkt, AKA NT2, Oase (vak)taaltrainingen, beroepenoriëntatie werknemersvaardigheden, digitale vaardigheden Leren Loopbaan Burgerschap nadruk op voorbereiden op vrijwilligerswerk verdieping kennis van eigen vaardigheden wensen en ambities deelname aan beroepsopleiding werkstages trajecten richting werk

26 Ketenaanpak: kracht door samenwerking Gemeente Groningen: aanmelding deelnemers afzonderlijke trajecten persoonlijk contact deelnemer/consulent, financiering Alfa college: onderwijs gericht op taal, activering, participatie, digitale vaardigheden, werknemersvaardigheden,,(taal)stage, individuele coaching, toetsing, deskundigheidsbevordering vrijwillige (taal)ondersteuners, contact met consulent, verantwoording/overdracht aan opdrachtgever

27 Ketenaanpak: kracht door samenwerking Jasmijn: activering, interculturele contacten, participatie, huisvesting, activiteiten gebonden kinderopvang, werving vrijwilligers, contact met consulent, verantwoording aan opdrachtgever Alfa college/jasmijn: samenwerking met onder andere MJD en CJG Gemeente Groningen

28 Ketenaanpak: (de financiële iël historie) i Financiering door gecombineerde geldstromen Oranjefonds Dienst OCSW (aanvullende middelen op de Regionale Educatieve Planning) Inburgering (oudkomersmiddelen) WEB: Regionale Educatieve Planning (Alfabetisering NT2, zowel op groepsniveau als per individuele deelnemer) Diverse overeenkomsten met de dienst Sociale Zaken en Werk (Activering, Amazone, Jasmijn Werkt, Matriamarkt, Taalkennisvoorziening etc.) Europees Integratiefonds (EIF)

29 Ketenaanpak: kracht door samenwerking De afzonderlijke ketenactiviteiten ti it it en de keten als geheel voorzien en dragen bij in een behoefte De wijkgerichte organisatie werkt drempelverlagend Combinatie professionele begeleiding en vrijwilligers is essentieel Kansen op instroom, deelname en succesvolle uitstroom naar en vanuit een regulier inburgeringstraject worden vergroot Het aanbieden van activiteit gebonden kinderopvang is drempelverlagend: kinderopvang faciliteert en stimuleert deelname van de doelgroep aan ketenactiviteiten Door organisatorische verbinding partners ten aanzien van zowel het doel, de doelstelling, de doelgroep als de keten

30 Ketenpartners Ketenaanpak: kracht door samenwerking langdurige samenwerking en ervaring korte communicatielijnen overzichtelijke communicatiestructuur efficiënte procesbewaking Gevolg gemeenschappelijk ketendoel gemeenschappelijk ketenaanbod

31 Ketenaanpak: kracht door samenwerking Samenstelling ketenpartners kruisbestuiving kennis en vaardigheden Keten(activiteiten): informele procedures Succesfactor uitvoering ketenactiviteiten uitvoering weinig tijdverlies inzet docenten en vrijwilligers

32 Ketenaanpak: onze knelpunten Geen structurele t gemeentelijke aanpak in, door en uitstroom t keten De nadelige gevolgen tijdsduur individuele trajecten nauwelijks in te schatten bij geen doorstroom binnen ketenaanpak weinig zicht op structureel effect afwezigheid vastgelegde gemeentelijke ketenprocedures / criteria i monitoring, i evaluatie van activiteiten it it en deelnemers Bij geen continuïteit binnen ketenaanpak kwaliteitsverbeteringen te weinig realiseerbaar

33 Ketenaanpak: onze knelpunten Geen structurele financiering beschikbaar gevaren continuïteit succesvolle ketenactiviteiten en wijkgerichte aanpak deskundigheidsbevordering vrijwilligers kwaliteit uitvoering aangeboden activiteiten Terugkerende periodieke aanbestedingsprocedures Wijzigingen in wet en regelgeving Discrepanties doelen van nationale en gemeentelijke overheden gevaren kwaliteitsverlies binnen keten vermindering aansluiting ketenactiviteiten reguliere inburgeringstrajecten vermindering aansluiting ketenactiviteiten behoeften doelgroep

34 Ketenaanpak: aanbevelingen kortere communicatielijnen gemeente/ partners kinderopvang efficiënte procesgang facilitering deelnemers tot deelname en afronding hun traject beperking uitstroom vrijwilligers betere facilitering deskundigheidsbevordering inzichtelijk aantonen effecten en kwaliteit activiteiten uniform monitor en cliëntvolgsysteem heldere voorwaarden opdrachten versterking onderhandelingspositie gp structurele financiering initiatief gemeente (SoZaWe)

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Taal en Toekomst. Concept*

Taal en Toekomst. Concept* Taal en Toekomst Een visie op taalaanbod voor volwassenen in Den Haag Concept* Een initiatief van De Haagse Maatschap, met medewerking van: 1. Capabel Taal www.capabeltaal.nl 2. Dienst Openbare Bibliotheek

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Maatjesproject voor allochtone vrouwen

Maatjesproject voor allochtone vrouwen Handleiding Maatjesproject voor allochtone vrouwen Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten, en andere organisaties, die participatie van allochtone vrouwen willen bevorderen door het inzetten

Nadere informatie

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS

MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS ONDERNEMINGSPLAN MOEDER KIND CENTRUM OVERVECHT Auteur: Anneke van der Ven in opdracht van BOA Versie 1: 9 september 2005 Status: concept MOEDER KIND CENTRUM IN DE STEIGERS

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006 Portefeuille dhr.r.p.grondel Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/331

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank

Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank Mede mogelijk gemaakt door: en Datum: 19-01-2015 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding & doel impact onderzoek. 4 2. Brood op de plank... 4 3. Verschuivingen in

Nadere informatie

Programma. 1. Doel van de bijeenkomst. 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot

Programma. 1. Doel van de bijeenkomst. 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot Workshop LNT/GSS Programma 1. Doel van de bijeenkomst 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot 3. Resultaten a) Bevindingen b) Analyse c) Ons advies

Nadere informatie