is de sleutel tot groei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "is de sleutel tot groei"

Transcriptie

1 is de sleutel tot groei

2 5 Inleiding 7 Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West 11 De opbrengsten van het project in de periode van 2008 t/m heden 14 Kansen voor verbreding en verdieping van het project Voorwoord Het project: Taal is de sleutel tot groei, draagt bij aan het vergroten van de kansen tot participatie en re-integratie van ouders. Ouders hebben een stap gemaakt op de participatieladder en/ of zijn taal- en leesvaardiger geworden waardoor ze hun kinderen beter kunnen stimuleren en begeleiden. Het is belangrijk dat ouders de Nederlandse taal goed kunnen spreken en schrijven. Immers als ze de Nederlandse taal goed beheersen, kunnen ze zich ook beter redden in de maatschappij: in de winkel, bij de dokter, op de school van hun kind, in de buurt, bij het volgen van een opleiding, bij het vinden van een baan. Kortom om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat ze hun kind kunnen begeleiden en ondersteunen in hun schoolloopbaan ontwikkeling. Verschillende cursisten hebben interesse voor vrijwilligerswerk op school (de derde trede op de participatieladder) of zullen naar verwachting dit in de nabije toekomst gaan doen. De volgende stap maken - betaald werk met ondersteuning - de vierde trede op de participatieladder is een uitdaging. Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West is een succesformule. Ouders worden taal- en leesvaardiger gemaakt middels het begeleiden en ondersteunen van hun kinderen. Ouders die niet voldoende taalvaardig zijn worden toegeleid naar cursussen en begeleid en ondersteund tijdens de cursus doordat de taalcoördinator de verbindende schakel is en blijft. Het project blijkt in een behoefte te voorzien, want in Steenwijk-West woont 30,5% van de totale bijstand in de gemeente Steenwijkerland. Voor met name de deelnemers aan de cursus die geen werk en/of een uitkering hebben draagt het project bij aan het vergroten van kansen tot participatie en re-integratie. Steenwijk-West als mini maatschappij is een zeer goede oefenplaats. Afstemming en uitwisseling is en blijft aanwezig door de verbindende schakel van taalcoördinator. 2 3

3 Inleiding Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West is gestart in het schooljaar Het doel van dit project is om de taalvaardigheid van ouders te versterken door hen onder andere deel te laten nemen aan een taalcursus NT2 (Nederlands als tweede taal). De spin in het web is de taalcoördinator. De taalcoördinator is een leerkracht van de basisschool en kent alle ouders. Ouders kennen en een relatie opbouwen is van essentieel belang. De activiteiten die de taalcoördinator organiseert, zijn allemaal gericht op het betrekken en enthousiasmeren van ouder en kind. Door deze activiteiten worden ouders taal- en leesvaardiger. Ze zijn enthousiast om een cursus NT2 te volgen. Ouders kunnen zo beter functioneren als burger in de maatschappij. Ze kunnen deelnemen aan het vrijwilligers- en arbeidsproces en zij kunnen hun eigen kinderen beter stimuleren en begeleiden bij het opvoedings- en onderwijsproces. Het project is gestart in 2008 op Kindcentrum Willem Alexander en is uitgebreid in 2009 t/m juli 2011 naar Openbare basis- school de Kleine Kamp. In het schooljaar is het project alleen voortgezet op Kindcentrum Willem Alexander, omdat door een wetswijziging de financie- ring niet meer gerealiseerd kon worden. In het schooljaar is het project opnieuw op de kaart gezet door de partners Brede School Steenwijk-West in samenwerking met de gemeente. Door- dat de opbrengsten van het project zeer positief zijn is tot op heden financiering gevonden om het project voort te zetten. Wat het project Taal is de sleutel tot groei inhoudt wordt uitgelegd in deze publicatie. De opbrengsten van de periode 2008 t/m medio 2012 worden benoemd, maar ook de kansen en mogelijkheden van verbreding en verdieping van het project. 4 5

4 Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West Situatie Steenwijk-West Als sinds 1998 wordt er in Steenwijk- West samengewerkt binnen de Brede School Steenwijk-West. Deze samenwer- king biedt extra kansen voor de wijk. Er is een zeer uitgebreid en compleet netwerk ontstaan, waarbinnen vele ver- bindingen plaatsvinden. Samenwerking en afstemming zijn sleu- telwoorden als het gaat om kansen te bieden aan alle kinderen. In het beleidsplan 2010 is de missie en visie voor de planperiode van beschreven op basis van historie, toekomstvisie en een uitgebreide wijkanalyse. De visie is Van kanjerschool naar kanjerwijk. Steenwijk-West gaat Op naar een kan- jerwijk,, een leef- en leerplaats voor goed burgerschap. (It takes a village to raise a child)! De Brede School Steenwijk-West wil daarmee een bijdrage leveren aan het prettig en veilig opgroeien van kinderen in de buurt. De Brede School Steenwijk-West wil een Kanjerschool in een Kanjerwijk zijn. Binnen de Kanjerschool Steenwijk-West heeft elk kind recht op een optimale ontwikkeling. In goede samenwerking tussen alle partijen kan een kind zich optimaal ontwikkelen in zijn leefwereld thuis, maar ook in zijn leefwereld op peuterspeelzaal, kinderopvang en school. Bij een optimale ontwikkeling zijn alle ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief en creatief) betrokken. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar het beleidsplan Brede School Steenwijk-West Uit het monitorverslag voor- en vroegschoolse educatie van 1 oktober 2011 kan worden geconcludeerd dat er in totaal 130 kinderen op de basisscholen in de wijk zitten, waarvan 53 gewichtenleerlingen (41%). In totaal nemen 19 peuters in de leeftijd van 2 en 3 jaar deel aan de peuterspeelzaal de Bezige Bijtjes, waarvan 9 kinderen voorschoolse educatie volgen. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar het monitorverslag van 1 oktober Uit cijfers blijkt dat 30,5% van het totale bijstand bestand in Steenwijkerland in Steenwijk-West woont. De problematiek in de wijk is groot aangezien 69% van het bijstandsbestand binnen de wijk West op de eerste drie treden van de 6 7

5 Participatieladder geregistreerd staan. Van deze gehele groep behoort 29% tot de leeftijdgroep van jaar. De verdeling van het totale bijstandsbestand in West is: tot 23 jaar 10 bewoners jaar 20 bewoners 27 jaar en ouder 187 bewoners De algehele conclusie is dat Steenwijk- West nog steeds, ondanks de vele activiteiten in West, een zwakke wijk is waar meer dan de helft van het bestand bijzondere aandacht nodig heeft en wellicht ook blijft houden. De IGSD is aangewezen en gedeeltelijk afhankelijk van andere organisaties om de situatie te kunnen keren of stabiliseren. Samenwerking en communicatie met deze organisaties is van essentieel belang om het Welzijnsniveau in de wijk op peil te krijgen en te behouden. Uitgangspunten project 1 Ouderbetrokkenheid en deskundigheid van ouders zijn succesfactoren voor de schoolloopbaan van kinderen. 2 Deskundig zijn op het gebied van de taal- en leesvaardigheid zodanig dat ouders hun kinderen kunnen begeleiden en stimuleren. 3 Kinderen zijn een motiverend middel om ouders te bereiken. 4 Aan de slag gaan met ouders van Kindcentrum Willem Alexander en de Kleine Kampschool d.m.v. activiteiten die terugkomen in het onderwijs aan hun kinderen. Doelen project 1 Ouders taal- en leesvaardiger maken (NT2, Nederlands als tweede taal) middels het begeleiden en stimuleren van hun eigen kinderen. 2 Ouders toeleiden naar cursussen als zij nog niet voldoende taalvaardig zijn. 3 Het vergroten van de kansen tot participatie en re-integratie van ouders. Activiteiten van de taalcoördinator 1 Bibliotheekbezoek 1x in de zes weken gaan twee kinderen uit elke combinatie groep naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken voor hun groep. Ook hun ouders gaan mee. 2 Leestas Uitleen van boeken aan groep 4 en 5. De uitleen wordt verzorgd door ouders. 3 Eigenwijsprijs groep 5 en 6 Een landelijk kinderboekenprijs voor en door kinderen. De kinderen lezen de boeken thuis. De school verzorgt de uitleen. 4 Overstap voor groep 3 Een programma voor ouders en kinderen van groep 3 dat aansluitend op het leren lezen op school, aandacht schenkt aan het leren lezen thuis. 5 (Interactief) Voorlezen aan kinderen van groep 1 en 2 en aan hun ouders 6 Voorlichting, kennisoverdracht aan ouders met betrekking tot het interactief voorlezen aan kinderen. - Voorleesbijeenkomsten - Demonstreren interactief voorlezen - Annie M.G. Schmidt-week 7 Werving, toeleiding en begeleiding van ouders die deelnemen aan een taalcursus. - Oudergesprekken - Praktische zaken regelen, begeleiden. - Afstemming docent en ouders tijdens cursus. - Knelpunten adequaat en snel oplossen. Activiteit Taalcursus (NT2-Nederlands als tweede taal) Praktisch 1 De cursus wordt verzorgd in het lokaal van Kindcentrum Willem Alexander. 2 Voor klanten met kinderen is officiële kinderopvang geregeld binnen hetzelfde gebouw. 3 De cursus gaat zo wie zo door omdat er meer dan 10 toeleidingen zijn. 4 Over de dagdelen waarop de cursus plaatsvindt is overleg geweest. Relatie 1 De aanmeldingen en toeleidingen van de klanten wordt mede verzorgd door de taalcoördinator. 2 De afstemming en uitwisseling tussen taalcoördinator en cursusleiders is wekelijks omdat beide op dezelfde dagen in de week aanwezig zijn. Knelpunten kunnen meteen worden opgelost. 3 De klanten, de ouders van de Brede School Steenwijk-West, blijven betrokken bij de scholen omdat ze in de wijk naar de cursus gaan. Deze klanten, de ouders, blijven naast de cursus ook deelnemen aan de andere activiteiten van de taalcoördinator. De taalcoördinator is hierin duidelijk de verbindende schakel en goed op de hoogte van beide inhouden, als ook de ontwikkeling van de ouders. 4 De uitwisseling en afstemming is breed aanwezig tussen cursusleider en taalcoördinator. Dit ligt op het gebied van praktische zaken, maar ook met betrekking tot inhoudelijke afstemming. Zo zullen er onderwerpen aangedragen worden via OpStap, het basisonderwijs en activiteiten van de taalcoördinator. 5 De deelnemers bouwen onderling, mede door de cursusleider en de taalcoördinator, aan hun eigen netwerk en sociale steun. Financiering project 1 Investeringen door basisonderwijs; ruimte, inbedding in het onderwijsprogramma (taken van leerkrachten), afstemming. 2 Inzet taalcoördinator, de leerkracht van school die alle ouders kent. 3 Taalcursus, volwasseneducatie. 4 Kinderopvang

6 De opbrengsten van het project in de periode van 2008 t/m heden 1 De activiteiten dragen bij aan het taal- en leesvaardiger maken van ouders middels het begeleiden en stimuleren van hun eigen kinderen. 2 De activiteiten zijn laagdrempelig en sluiten zeer nauw aan bij het totale onderwijsprogramma van de basisscholen. 3 De taalcoördinator is de spin in het web, de verbindende schakel tussen ouders, activiteiten, cursus en school. De taalcoördinator heeft een relatie met de ouders van school omdat zij de kinderen kent. Er is een band met de basisschool. 4 Aan de activiteiten wordt door alle kinderen en hun ouders deelgenomen. 5 Ouders worden door de activiteiten- betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en zijn zich ervan bewust dat een goede taalvaardigheid erg belangrijk is. 6 De ouders zijn er van doordrongen dat het beheersen van de Nederlandse taal essentieel is voor het stimu- leren en begeleiden van hun eigen kinderen en voor hun eigen deelname aan de maatschappij. 7 Ouders raken betrokken bij het sti- muleren en begeleiden van hun eigen kinderen door deelname aan de activiteiten. Deze vorm van kennisoverdracht en scholing vergroot het zelfvertrouwen van de ouders, waardoor de kansen tot participatie en re-integratie van ouders aanzienlijk toeneemt. 8 De activiteiten zijn afgestemd met de voorschoolse voorzieningen van kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Daarnaast is er afstemming met projecten zoals dreumesgroep, Op Stap en de uitvoeringsgroep wijkgericht werken van de Brede School Steenwijk-West. Alle activiteiten en voorzieningen samen bieden in Steenwijk-West voor ouders een goede oefenplaats. Steenwijk-West is een mini-maatschappij. Opbrengsten Taalcursus (NT2 Nederlands als tweede taal) Praktisch 1 Het wordt als erg prettig ervaren dat er kinderopvang mogelijk is op de locatie waar de cursus gegeven wordt. 2 Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: a (actuele) teksten lezen en luisteren 10 11

7 b spreekoefeningen onder andere mening geven, raad vragen, toestemming vragen e.d. c woordenschat uitbreiden d woordvolgorde oefenen met schrijven en spreken e staatsexamens oefenen f alfabetisering g spreekwoorden en gezegdes h grammatica- en spellingsoefeningen i leren huiswerk te maken j leren het werk op orde te hebben 3 Onderwerpen die erg aanspreken zijn: oefenen in spreken, de grammatica, het schrijven en veel nieuwe woorden leren met name door het lezen. Relatie 1 De relatie tussen taalcoördinator en de cursusleider is zeer positief. De inhoud, aan- en afwezigheid van cursisten, faciliteiten worden uitgewisseld en bij knelpunten wordt adequaat en snel oplossingen gevonden. 2 Er zijn vele oudergesprekken door de taalcoördinator tijdens de verschillende activiteiten, maar ook op andere momenten omdat de taalcoördinator de leerkracht van de school is en de ouders kent. 3 Onderwerpen worden aangedragen door de taalcoördinator en daadwerkelijk meegenomen in de cursus door de cursusleider. Onderwerpen komen voort uit schoolse zaken, Op Stap, uitvoeringsgroep wijkgericht werken van de Brede School. 4 Er wordt duidelijk geïnvesteerd in de relatie van deelnemers onderling door zowel de taalcoördinator als de cursusleider. De groep leert elkaar goed kennen. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen wandelen en komen dus vaker het huis uit. Deelnemers (cursus deelname van een half jaar) 1 Van de 10 aanmeldingen zijn er 9 die daadwerkelijk hebben deelgenomen. Oorzaak afmelding: Ouder werkt op de dag van de cursus. 2 De leeftijd van de deelnemers is tussen de 26 en 44 jaar. In totaal is zijn er 9 in de leeftijdcategorie van 27 jaar en ouder en is er 1 jonger dan 27 jaar. 3 Alle deelnemers hebben kinderen in de leeftijd tussen 0 t/m 13 jaar. 4 In totaal hebben 5 deelnemers geen werk, 2 deelnemers een uitkering en 3 (parttime)werk. Het is op dit moment niet duidelijk of alle 5 deelnemers die geen werk hebben ook een uitkering hebben. 5 Wanneer de presentie laag is, blijkt de oorzaak hiervan te liggen in lichamelijke klachten van de deelnemer zelf en/of van kind en familie. 6 Het beginniveau en eindniveau van de deelnemers is bij 8 gelijk gebleven en bij 1 deelnemer 1 niveau gestegen. 7 Van de 9 deelnemers krijgen 7 het advies van de cursusleider om door te gaan. Deze 7 deelnemers geven zelf ook aan door te willen gaan. 8 Het is niet duidelijk op welke trede van de participatieladder de deelnemers zich bevinden en of ze in het verleden tot de groep van voortijdig schoolverlaters behoorden. 9 Alle kinderen van de deelnemers zijn VVE-doelgroepkinderen. Binnen de groep van deelnemers zijn er in totaal 6 ouders van kinderen met een leerlinggewicht en 4 kinderen op basis van een Jeugdgezondheidszorg indicatie (geen beheersing Nederlandse taal, taalarmoede in het gezin)

8 Kansen voor verbreding en verdieping van het project Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West voortzetten en zorgen voor structurele financiering van de verbindende schakel in de persoon van taalcoördinator voor de scholen (De Kleine Kamp en Kindcentrum Willem Alexander) in wijk West. Hiervoor is structurele financiering nodig van 8 uur in de week. Activiteiten van en door de taalcoördinator in afstemming met scholen De Kleine Kamp en Kindcentrum Willem Alexander realiseren, zodat borging van deze activiteiten daar waar mogelijk binnen het onderwijsprogramma plaats kan vinden. De school moet de activiteiten van het project blijven ondersteunen en daar waar nodig en kan, zorg dragen voor afstemming, inzet en uitvoering. Jaarlijks een taalcursus realiseren in wijk West volgens de succesvolle werkwijze en opzet van Taal is de sleutel tot groei. De cursus moet verzorgd worden door een erkend onderwijsinstituut, die de relatie en inzet van de cursusleider en taalcoördinator als voorwaarde van het welslagen van de cursus ziet. Kinderopvang realiseren voor de deelnemers van de taalcursus binnen dezelfde locatie van de cursus. De kansen tot participatie en re-integratie door het project Taal is de sleutel tot groei worden vergroot door deelname aan de cursus NT2 en door deelname aan georganiseerde activiteiten door de taalcoördinator. Toch kan dit onderdeel nog een verdiepingsslag maken. a De activiteiten van de taalcoördinator moeten uitgebreid worden naar de voorscholen in de wijk: peuterspeelzaal Bezige Bijtjes en kinderopvang Kindcentrum Willem Alexander. Dezelfde benadering en dezelfde activiteiten kunnen gemakkelijk worden uitgebreid naar de ouders van beide voorschoolse voorzieningen. Daarvoor is voor de taalcoördinator een uitbreiding van 4 uur in de week nodig. b Er moet meer afstemming zijn tussen taalcoördinator en Sociale Dienst in het kader van toeleiding en ondersteuning. Dit met name voor de doelgroep van Voortijdig schoolverlaters die kinderen hebben en bijstandsouders. c Verder zal gezocht moeten worden naar aansluiting en mogelijkheden met betrekking tot re-integratie. Een doorgaande lijn (waarin afstemming en samenwerking centraal staat) voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar die niet voldoende taalvaardig zijn met als doel op de hoogste trede van de participatieladder uit te komen. d Afstemming en aansluiting met betrekking tot andere projecten en organisaties in Steenwijk-West die hetzelfde doel dienen moet worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan: MIM, Boekenpret, Dreumesgroep, ZONL jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en GGD jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar, taalcoach, VVE, Op Stap, Project West van de Sociale Dienst, laaggeletterdheid. e Afstemming en samenwerking met CJG en Woonconcept versterken. f Het doel van de taalcursus moet vooraf bekend zijn omdat dit de inhoud van de cursus bepaalt. Het doel kan zijn: Toeleiding tot de arbeidsmarkt Burgerschap Opvoeding en ondersteuning taal van eigen kind/onderwijs Scholing eigen taal tot het behalen van een startkwalificatie. g De taalcoördinator als spin in het web voor de verbindende schakel tussen cursusleider, Sociale Dienst, arbeidsbemiddelaar, CJG, Onderwijs en Woonconcept. Betaald werk Trede 6 Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buiten de deur Trede 2 Geïsoleerd Trede 1 Trede 3 Trede 5 Trede

9 Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van Brede School Steenwijk-West en de gemeente Steenwijkerland. Ontwerp Teresa Jonkman (BNO) Steenwijkerland

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema a b c d e Deelnemende organisaties TAALPROGRAMMA S VOOR 0 TOT 8 JAAR - LEESWIJZER EN STROOMSCHEMA Taalprogramma s f voor g 0 tot h 8 i jaar j k l m n o p q r s t u leeswijzer en stroomschema Stroomschema

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan AANPAKKEN VAN LAAGGELETTERDHEID = INVESTEREN IN DE TOEKOMST GEMEENTE STEENWIJKERLAND a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Uitvoeringsplan 2014 2017 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland

Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland Herijking visie brede school 0-12 jaar Steenwijkerland Evaluatie en stimulering brede school samenwerkingsnetwerk Planning Concept Ambtelijk overleg 13 maart 2012 Concept versie Pfo Luc Greven 22 maart

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE In 2011 heeft Marant, in opdracht van de gemeente Arnhem, onderzoek gedaan naar de bestaande ouderprogramma s VVE; in hoeverre die passen bij het VVE-beleid en aansluiten

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

Basisschool De Goede Herder. Schakelklas. plan

Basisschool De Goede Herder. Schakelklas. plan Basisschool De Goede Herder Schakelklas plan 2008-2009 1. Inleiding Basisschool De Goede Herder participeerde in de periode 2002-2006 in het Helmondse Onderwijs- Kansenbeleid. Met een percentage gewichtenleerlingen

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen Beleidsplan VVE 2017-2021 Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen 1 Doel voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) In 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om ouders van kinderen met een VVE indicatie binnen de kinderopvang / peuteropvang van KOV-Hebbes een helpende hand te bieden m.b.t.

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Programma s laagdrempelig Voor veel laaggeletterden is leren en het volgen van formeel of non-formeel onderwijs allerminst een vanzelfsprekend. Zaken

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM Locatie : Plaats : Diemen Registratienummer : 3233895 Onderzoeksnummer : 15364

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Sardes het ouderbeleid van zestig scholen

Nadere informatie

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Wenst u de participatie en betrokkenheid van ouders binnen uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (of in brede schoolverband)

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Methodiek/Ouderprogramma bij VVE

Methodiek/Ouderprogramma bij VVE Factsheet Het ei van Columbus Naam Methodiek Ontwikkelaar Gegevens Contactpersoon: Integraalprogramma (methodiek voor psz en po) mét aanvullend ouderprogramma Rezulto Onderwijsadvies, ITTA Universiteit

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem maart 2017 Webapplicatie goede monitor Door het gebruik van de webapplicatie houden we beter zicht op hoe het voorleestraject verloopt. p. 2 VoorleesExpress Haarlem

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording peuterspeelzaalwerk Tilburg 2015

Inhoudelijke verantwoording peuterspeelzaalwerk Tilburg 2015 Peuterspeelzalen Tilburg Inhoudelijke verantwoording peuterspeelzaalwerk Tilburg 2015 Inleiding Voor u ligt de inhoudelijke verantwoording ten behoeve van het subsidiecontract 2015. In deze rapportage

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

Onderweg. Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland. Jenny van der Toorn-Schutte. Boom, Amsterdam. onder redactie van Mariëlle van Rooij

Onderweg. Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland. Jenny van der Toorn-Schutte. Boom, Amsterdam. onder redactie van Mariëlle van Rooij Onderweg Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland Jenny van der Toorn-Schutte onder redactie van Mariëlle van Rooij Boom, Amsterdam Inhoud Voorwoord 6 Aanwijzingen voor de docent 8 De klanken

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie