Wet participatiebudget

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet participatiebudget"

Transcriptie

1 Wet participatiebudget december 2009

2 Op 1 januari is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) de rijksbijdragen bundelen voor: - re-integratie op grond van het werkdeel van de Wet werk en bijstand (WWB) - volwasseneneducatie op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) - inburgering op grond van de Wet inburgering (Wi). De meeste gemeenten krijgen vanaf 2009 de middelen voor deze wetten in één participatiebudget beschikbaar 2. Voor de verdeling, besteding en verantwoording van deze middelen zijn regels vastgelegd in de Wet participatiebudget en het Besluit participatiebudget. Letter en geest van de wet Naar de letter van de wet kan een gemeente met een paar aanpassingen in de huidige manier van werken volstaan. Maar, de bedoeling van de wet is juist dat de gemeente meer mogelijkheden krijgt om samenhang aan te brengen in haar activiteiten voor reintegratie, inburgering en educatie. De gemeente kan zo een meer passend aanbod bieden aan de (deels overlappende) doelgroepen. Daarnaast kunnen situaties worden voorkomen waarin het budget voor het ene doel is uitgeput, terwijl er voor het andere doel een budgetoverschot bestaat. Het is dus een belangrijke vraag of de gemeente de mogelijkheden die de wet biedt (allemaal) wil benutten. Gefaseerde invoering In de eerste jaren zijn er verschillende overgangsregimes. Zo gelden voor Grotestedenbeleid-gemeenten (GSBgemeenten) in 2009 de huidige afspraken voor inburgering en educatie en verandert de berekening van de rijksbijdrage tussen 2009 en Voor de middelen van het educatiebudget is bij de vaststelling van de begroting 2010 een besluit genomen om de oormerking met betrekking tot de inzet van educatie middelen te handhaven tot en met Verder zijn er wijzigingen in de regels rondom de besteding en verantwoording van de middelen. Daarom is het belangrijk niet alleen te kijken of er dit jaar veranderingen nodig zijn, maar ook of er in de komende jaren zaken moeten veranderen. Het is daarom van belang dat gemeenten zich vanaf 2009 gaan voorbereiden voor de echte uitvoering vanaf 1 januari Daarvoor kunnen de gemeenten het jaar 2009 en voor een deel ook 2010 gebruiken. 1 Bij de vaststelling van de begroting van 2010 zijn er wijzigingen vastgesteld binnen de Wet participatiebudget. Deze zijn in deze notitie aangegeven en verwerkt. 2 Voor de 31 gemeenten uit het Grotestedenbeleid geldt 2009 als overgangsjaar. Zij krijgen de middelen voor educatie en inburgering in dat jaar via de BDU-SIV.

3 Lastige vraagstukken Ook als een gemeente de Wet participatiebudget naar de letter invoert, brengt het een aantal lastige vraagstukken met zich mee voor de medewerkers die ermee te maken krijgen. Zo verbindt het drie op dit moment zeer verschillend ingestoken beleidsterreinen. Verder is de budgetverdeling relatief niet in verhouding (bij de meeste gemeenten ongeveer 70% tot 80% voor het werkdeel van de WWB en de overige middelen voor inburgering en educatie). Het is daarom van belang dat de gemeenten nadenken over de visie die zij hebben op participatie, de doelgroepen en de manier waarop zij het participatiebudget hiervoor willen inzetten. Daarnaast speelt de huidige economische recessie een belangrijke rol in het stellen van prioriteiten bij het inzetten van middelen en de keuze voor doelgroepen. Wat gaat er precies veranderen? Op de volgende pagina s zijn de gevolgen van de Wet participatiebudget nader uitgewerkt. Op zeven onderdelen (budget, prestaties, verantwoording, terugbetaling, doelgroepen, inkoop en organisatie) geven wij aan wat er verandert ten opzichte van de situatie in Omdat een aantal bepalingen in de Wet participatiebudget pas in 2010 of later in werking treden, hebben we er een meerjarig overzicht van gemaakt. In het schema zijn ook de aanpassingen die door de Tweede Kamer op Prinsjesdag zijn vastgesteld doorgevoerd. Meer informatie De betrokken ministeries hebben op internet informatie geplaatst over de (voorbereiding van de) nieuwe wet. Zo zijn op en relevante wetteksten en achtergrondinformatie te vinden. Van Naem & Partners heeft veel ervaring met de organisatie van de beleidsterreinen achter de Wet participatiebudget en kan u ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Wet. Als u meer informatie wilt over de Wet participatiebudget en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Stephan Reusken of Jannie Jonker. Zij zijn te bereiken via de onderstaande contactgegevens. Van Naem & Partners organisatieadviseurs Postbus DA Woerden telefoon / website:

4 1. BUDGET Re integratie: budgetberekening op basis van aantal bijstandsontvangers, aantal WW ontvangers, omvang van de beroepsbevolking en kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Het jaarlijkse budget is vastgelegd voor Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2008 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot is in september 2009 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2010 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Educatie: hoogte van het bedrag op basis van objectieve indicatoren. Halfjaarlijkse voorschotten, eventueel geïndexeerd. Voor GSB gemeenten opgenomen in meerjarige BDU SIV ( ). Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2009 moet in 2009 worden besteed aan educatievoorzieningen bij een ROC. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2010 moet in 2010 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2011 moet in 2011 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2011 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2012 moet in 2012 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven en de relatieve prestaties in 2010 (inburgering). Inburgering: hoogte van het bedrag op basis van 15 prestatie indicatoren, waaronder aantal handhavingen en aantal deelnemers aan examen. Dit bedrag is inclusief uitvoeringskosten. Voor GSB gemeenten opgenomen in meerjarige BDU SIV ( ). Deelbudget re integratie: budgetverdeling op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Verder extra bijdragen mogelijk voor de Inburgeringsagenda, Participatiebonus, taalcoaches en inburgering pardonregeling. Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Dit budget is lager dan in eerdere jaren, omdat (landelijk) 50 miljoen euro wordt ingezet voor taal en rekenen in het MBO. Op dit budget vindt nog bezuiniging plaats ten behoeve van het MBO van 35 miljoen euro. In 2013 wordt het deelbudget educatie vastgesteld op basis van outputverdeelmaatstaven (naar verwachting over 2011). Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Uitvoeringskosten via algemene uitkering gemeentefonds. De normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen vervallen. GSB gemeenten krijgen naast het Participatiebudget (alleen werkdeel WWB) hun inburgerings en educatiegelden in de BDU SIV. Dit mogen zij in principe ontschot inzetten (zie onder 5. Doelgroepen). Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Geen normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen. De uitvoeringskosten voor inburgering zijn opgenomen in het Gemeentefonds. Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Geen normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen. De uitvoeringskosten voor inburgering zijn opgenomen in het Gemeentefonds. Deelbudget inburgering: budgetberekening op basis van output: - aantal in 2010 vastgestelde inburgeringsvoorzieningen (20%). - aantal in 2010 vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen (30%). - aantal in 2010 geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II (50%). Geen normbedragen voor inburgeringvoorzieningen. De uitvoeringskosten zijn opgenomen in het Gemeentefonds. 2. TE LEVEREN PRESTATIES Re integratie: geen afspraken met het rijk. Wel is in veel gemeenten (in re integratieplannen of de meerjarenbegroting) vastgelegd dat het cliëntenbestand moet dalen. Educatie: de gemeente maakt op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen opleidingen. Deze inschatting (telgegevens) stemt zij af met het rijk. GSB gemeenten hebben voor met het rijk prestatieafspraken gemaakt (aantal gestarte deelnemers). Inburgering: de gemeente dient jaarlijks een prognose in bij het rijk van het aantal inburgeraars dat een traject uitvoert. GSB gemeenten hebben voor met het rijk prestatieafspraken gemaakt (aantal gestarte deelnemers). Voor de budgetten voor Taalcoaches en inburgering onder de Pardonregeling maakt de gemeente aparte afspraken over het te realiseren aantal trajecten. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches en de GSB gemeenten) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering in 2010 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2012 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ). Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering en waarschijnlijk ook van educatie in 2011 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2013 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ). Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering en van educatie in 2012 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2014 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ).

5 3. VERANTWOORDING VAN BESTEDINGEN EN BELEID Re integratie: jaarlijkse digitale verantwoording aan het ministerie van SZW op kasbasis. Educatie: de gemeente verantwoordt jaarlijks voor 1 april het gerealiseerde aantal opleidingen via tellijsten (met Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: accountantsverklaring) aan het CFI. Nietbesteed geld mag één jaar worden meegenomen. GSB gemeenten verantwoorden de BDU 1 is het een participatievoorziening? 2 is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? 1 is het een participatievoorziening? 2 is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? 1 2 Is het een participatievoorziening? Is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? SIV in de jaarrekening 2009 (aantal gestarte deelnemers). De eindafrekening vindt plaats in de jaarrekening 2011 op basis van het aantal deelnemers per opleiding (vavo, sociale redzaamheid, breed maatschappelijk functioneren, NT2 gericht op alfabetisering, en NT2 overig). Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten, enzovoort). Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Inburgering: afrekening vast en variabel deel via jaarrekening Afrekening van prestatieafhankelijk deel over 2007 en 2008 via jaarrekening 2011, uitgesplitst: - aantal deelnemers aan het examen tot en met (uitgesplitst naar vrouwen (uitkeringsgerechtigd en zonder inkomsten uit werk of uitkering), uitkeringsgerechtigden en oudkomers zonder inkomsten uit werk of uitkering). - aantal geestelijke bedienaren (verdeeld in inburgeringsvoorziening, examen en aanvullend praktijkdeel. - aantal inburgeringsplichtigen en inburgeraars onder het overgangsrecht WEB Wi aantal in 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen aan nieuwkomers (Win) - aantal in 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers (Win). GSB gemeenten verantwoorden de BDU SIV in de jaarrekening 2009 (aantal gestarte deelnemers). Eindafrekening in jaarrekening 2011, eveneens uitgesplitst. Aparte verantwoording van losse regelingen, zoals pardonners, Pavem (2009) en taalcoaches. GSB gemeenten verantwoorden hun inburgeringsbudget en hun educatiebudget via de BDU SIV (zie kolom 2008). Deelbudget inburgering, drie indicatoren: - aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II. Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten, en wellicht de participatieladder). * alleen voor inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. Deelbudget inburgering, drie indicatoren - aantal vastgestelde inburgeringvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringexamen of staatsexamen NT2 I of II. Deelbudget educatie, vier indicatoren: - aantal ingekochte cursussen basisvaardigheid - aantal ingekochte vavo trajecten - aantal behaalde vavo diploma s - aantal behaalde certificaten staatsexamen NT2 I of II (bij ongewijzigd beleid). Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten en wellicht de participatieladder). * alleen voor educatie en inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: 1 Is het een participatievoorziening? 2 Is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Deelbudget inburgering, drie indicatoren - aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II. Deelbudget educatie. vier indicatoren: - aantal ingekochte cursussen basisvaardigheid - aantal ingekochte vavo trajecten - aantal behaalde vavo diploma s - aantal behaalde certificaten staatsexamen NT2 I of II (bij ongewijzigd beleid). Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten en wellicht de participatieladder). * alleen voor educatie en inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. 4. TERUGBETALING EN TERUGVORDERING Re integratie: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig wordt uitgegeven. Er geldt een meeneemregeling: 75% van het budget mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Educatie: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig is uitgegeven. Er geldt een reserveringsregeling: het budget dat niet is uitgegeven, mag in het daarop volgende jaar worden besteed. Voor GSB gemeenten geldt dat nietbestede en onrechtmatig bestede bedragen binnen de BDU SIV in 2010 moeten worden terugbetaald. Als de gemeente haar prestatieafspraken niet haalt, kan een deel van het budget worden teruggevorderd. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2011 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2010: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/ of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2012 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2011: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/ of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2013 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2012: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2014 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar % van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/of het volgende jaar.ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatige en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. Inburgering: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig is uitgegeven. Verder terugvordering van niet bestede gelden als de prognose niet is gehaald. Als de prognose wel is gehaald, hoeft geen budget terugbetaald te worden. Voor GSB gemeenten geldt dat nietbestede en onrechtmatig bestede bedragen binnen de BDU SIV moeten worden terugbetaald. Als de gemeente haar prestatieafspraken niet haalt, kan een deel van het budget worden teruggevorderd. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2010 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2010 op. Voor GSB gemeenten zijn de regels iets anders: - voor de meeneemregeling geldt 31,25% van het budget (alleen voor 2009!) - binnen het Participatiebudget is er geen bestedingsverplichting bij het ROC, dus dit hoeft ook niet apart verantwoord te worden (die verplichting is er overigens wel voor de BDU SIV) - zie verder voor de BDU SIV de kolom N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2011 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2011 op. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2012 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2012 op. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2013 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2013 op.

6 5. DOELGROEPEN, AANBOD & VISIE Re integratie: de Wet werk en bijstand geeft aan dat de gemeente een Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: re integratievoorziening kan aanbieden - ouder zijn dan 18 jaar - ouder zijn dan 18 jaar - ouder zijn dan 18 jaar aan inwoners tussen 18 en 65 jaar. De gemeente kan binnen deze groep - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben verschillende (prioritaire) doelgroepen aan de kwalificatieplicht aan de kwalificatieplicht aan de kwalificatieplicht onderscheiden (bijvoorbeeld jongeren, - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan niet uitkeringsgerechtigden of ouders met hebben aan de kwalificatieplicht en een hebben aan de kwalificatieplicht en een hebben aan de kwalificatieplicht en een jonge kinderen). re integratievoorziening, aanvullend re integratievoorziening, aanvullend re integratievoorziening, aanvullend aan een leerwerktraject. aan een leerwerktraject. aan een leerwerktraject. Educatie: de Wet educatie en beroepsonderwijs geeft aan dat alle volwassen inwoners tot de doelgroep behoren. Educatie mag alleen niet aan inburgeringsplichtige inwoners worden aangeboden. Gemeenten leggen accenten voor de doelgroepen, die zij vavo, breed maatschappelijk functioneren, sociale redzaamheid, alfabetisering en NT2 aanbieden. Inburgering: een gemeente kan een aanbod doen aan inburgeringsplichtigen (asielgerechtigden, werkende oudkomers, uitkeringsgerechtigden, oudkomers zonder werk of uitkering, geestelijke bedienaren en gezinsherenigers) en aan vrijwillige inburgeraars. Inburgeringsplichtigen kunnen slechts één keer een inburgeringsvoorziening krijgen. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Voor GSB gemeenten geldt dat zij de BDU SIV en het participatiebudget ontschot mogen inzetten. Het participatiebudget mag echter niet worden besteed aan het behalen van de BDU prestatieafspraken. Er zijn daarop 2 uitzonderingen: - de meerkosten van inburgeringsvoorzieningen die duurder zijn dan de bijdragevergoeding uit de BDU SIV - de re integratiecomponent van een gecombineerde inburgeringsvoorziening. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: - ouder zijn dan 18 jaar - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben aan de kwalificatieplicht - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan hebben aan de kwalificatieplicht en een re integratievoorziening, aanvullend aan een leerwerktraject. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! 6. INKOOP VAN AANBOD Re integratie: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) contracten af met re integratieaanbieders. De gemeente werft zelf haar cliënten en begeleidt deze met klantmanagers. Verantwoording door de uitvoerders vindt meestal op persoonsniveau plaats, bij de facturering. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Educatie: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) raam en jaarcontracten af met een ROC. Werving van deelnemers vindt meestal plaats door het ROC, al dan niet in combinatie met de gemeente (bijvoorbeeld voor re integratiecliënten). Verantwoording door de ROC s vindt meestal plaats via tussentijdse en jaarrapportages. Inburgering: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) contracten af met inburgeringsaanbieders. De gemeente zorgt (onder andere via het bestand potentieel inburgeringsplichtigen) voor de werving van deelnemers. Verantwoording door de trajectaanbieder vindt meestal plaats via rapportages en facturering. Voor educatieopleidingen geldt in 2009 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2008 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente (nieuwe) afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels voor rechtmatigheid (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Dit brengt met zich mee dat gemeente en aanbieders op deelnemersniveau moeten kunnen verantwoorden. Op die manier kan de accountant controleren of een participatievoorziening is georganiseerd voor een persoon uit de doelgroep. Voor GSB gemeenten geldt in 2009 de BDU SIV voor educatie en inburgering. Voor re integratievoorzieningen en gecombineerde voorzieningen kan het participatiebudget worden ingezet. Voor deze gemeenten is het belangrijk dat zij de aanbieders duidelijk maken op grond van welke regeling de voorzieningen worden gefinancierd, zodat de juiste verantwoordingsregels kunnen worden gevolgd. Voor educatieopleidingen geldt in 2010 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2009 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Dit brengt niet alleen met zich mee dat deelnemers individueel moeten worden geregistreerd, er moeten ook andere indicatoren worden bijgehouden. Voor educatieopleidingen geldt in 2011 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2010 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Voor educatieopleidingen geldt in 2012 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2011 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. De inkoop of bestedingsverplichting bij het ROC vervalt per 1 januari Dit kan voor gemeenten een aanleiding zijn om zelf (deels) de werving van deelnemers aan educatieopleidingen te organiseren. Het is belangrijk om aan te kondigen dat de verplichte inkoop per 2013 geheel verdwijnt. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid).

Handreiking inkoop participatievoorzieningen

Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

DE PARTICIPATIELADDER. Meetlat voor het participatiebudget. - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S.

DE PARTICIPATIELADDER. Meetlat voor het participatiebudget. - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S. DE PARTICIPATIELADDER Meetlat voor het participatiebudget - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S. Slotboom Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1776 Regioplan

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2

Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2 Jaarverslag Foto s voorzijde en binnenwerk: Jacqueline Sluis Jaarverslag v1.1 (definitief) 2 I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 5 Leeswijzer 7 Inleiding 9 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Emmen

Rekenkamercommissie Emmen Rekenkamercommissie Emmen Op enkel spoor gezet. Brief aan de raad betreffende het gevoerde beleid ter bestrijding van laaggeletterdheid Inhoud: 1. Inleiding 2. Het beleid 3. De uitvoering 4. Evaluatie

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 In dit Actieplan vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen.

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie