Wet participatiebudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet participatiebudget"

Transcriptie

1 Wet participatiebudget december 2009

2 Op 1 januari is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) de rijksbijdragen bundelen voor: - re-integratie op grond van het werkdeel van de Wet werk en bijstand (WWB) - volwasseneneducatie op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) - inburgering op grond van de Wet inburgering (Wi). De meeste gemeenten krijgen vanaf 2009 de middelen voor deze wetten in één participatiebudget beschikbaar 2. Voor de verdeling, besteding en verantwoording van deze middelen zijn regels vastgelegd in de Wet participatiebudget en het Besluit participatiebudget. Letter en geest van de wet Naar de letter van de wet kan een gemeente met een paar aanpassingen in de huidige manier van werken volstaan. Maar, de bedoeling van de wet is juist dat de gemeente meer mogelijkheden krijgt om samenhang aan te brengen in haar activiteiten voor reintegratie, inburgering en educatie. De gemeente kan zo een meer passend aanbod bieden aan de (deels overlappende) doelgroepen. Daarnaast kunnen situaties worden voorkomen waarin het budget voor het ene doel is uitgeput, terwijl er voor het andere doel een budgetoverschot bestaat. Het is dus een belangrijke vraag of de gemeente de mogelijkheden die de wet biedt (allemaal) wil benutten. Gefaseerde invoering In de eerste jaren zijn er verschillende overgangsregimes. Zo gelden voor Grotestedenbeleid-gemeenten (GSBgemeenten) in 2009 de huidige afspraken voor inburgering en educatie en verandert de berekening van de rijksbijdrage tussen 2009 en Voor de middelen van het educatiebudget is bij de vaststelling van de begroting 2010 een besluit genomen om de oormerking met betrekking tot de inzet van educatie middelen te handhaven tot en met Verder zijn er wijzigingen in de regels rondom de besteding en verantwoording van de middelen. Daarom is het belangrijk niet alleen te kijken of er dit jaar veranderingen nodig zijn, maar ook of er in de komende jaren zaken moeten veranderen. Het is daarom van belang dat gemeenten zich vanaf 2009 gaan voorbereiden voor de echte uitvoering vanaf 1 januari Daarvoor kunnen de gemeenten het jaar 2009 en voor een deel ook 2010 gebruiken. 1 Bij de vaststelling van de begroting van 2010 zijn er wijzigingen vastgesteld binnen de Wet participatiebudget. Deze zijn in deze notitie aangegeven en verwerkt. 2 Voor de 31 gemeenten uit het Grotestedenbeleid geldt 2009 als overgangsjaar. Zij krijgen de middelen voor educatie en inburgering in dat jaar via de BDU-SIV.

3 Lastige vraagstukken Ook als een gemeente de Wet participatiebudget naar de letter invoert, brengt het een aantal lastige vraagstukken met zich mee voor de medewerkers die ermee te maken krijgen. Zo verbindt het drie op dit moment zeer verschillend ingestoken beleidsterreinen. Verder is de budgetverdeling relatief niet in verhouding (bij de meeste gemeenten ongeveer 70% tot 80% voor het werkdeel van de WWB en de overige middelen voor inburgering en educatie). Het is daarom van belang dat de gemeenten nadenken over de visie die zij hebben op participatie, de doelgroepen en de manier waarop zij het participatiebudget hiervoor willen inzetten. Daarnaast speelt de huidige economische recessie een belangrijke rol in het stellen van prioriteiten bij het inzetten van middelen en de keuze voor doelgroepen. Wat gaat er precies veranderen? Op de volgende pagina s zijn de gevolgen van de Wet participatiebudget nader uitgewerkt. Op zeven onderdelen (budget, prestaties, verantwoording, terugbetaling, doelgroepen, inkoop en organisatie) geven wij aan wat er verandert ten opzichte van de situatie in Omdat een aantal bepalingen in de Wet participatiebudget pas in 2010 of later in werking treden, hebben we er een meerjarig overzicht van gemaakt. In het schema zijn ook de aanpassingen die door de Tweede Kamer op Prinsjesdag zijn vastgesteld doorgevoerd. Meer informatie De betrokken ministeries hebben op internet informatie geplaatst over de (voorbereiding van de) nieuwe wet. Zo zijn op en relevante wetteksten en achtergrondinformatie te vinden. Van Naem & Partners heeft veel ervaring met de organisatie van de beleidsterreinen achter de Wet participatiebudget en kan u ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Wet. Als u meer informatie wilt over de Wet participatiebudget en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Stephan Reusken of Jannie Jonker. Zij zijn te bereiken via de onderstaande contactgegevens. Van Naem & Partners organisatieadviseurs Postbus DA Woerden telefoon / website:

4 1. BUDGET Re integratie: budgetberekening op basis van aantal bijstandsontvangers, aantal WW ontvangers, omvang van de beroepsbevolking en kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Het jaarlijkse budget is vastgelegd voor Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2008 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot is in september 2009 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2010 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Educatie: hoogte van het bedrag op basis van objectieve indicatoren. Halfjaarlijkse voorschotten, eventueel geïndexeerd. Voor GSB gemeenten opgenomen in meerjarige BDU SIV ( ). Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2009 moet in 2009 worden besteed aan educatievoorzieningen bij een ROC. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2010 moet in 2010 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2011 moet in 2011 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven. Eén Participatiebudget (som van drie budgetten). De hoogte van het indicatieve voorschot wordt in september 2011 meegedeeld. Maandelijkse voorschotten. Het budget mag ontschot worden ingezet, maar het bedrag voor educatie voor 2012 moet in 2012 worden besteed bij een ROC aan educatievoorzieningen. Inburgering mag niet worden besteed aan educatie. Verdeling rijksbudget over gemeenten op basis van objectieve maatstaven en de relatieve prestaties in 2010 (inburgering). Inburgering: hoogte van het bedrag op basis van 15 prestatie indicatoren, waaronder aantal handhavingen en aantal deelnemers aan examen. Dit bedrag is inclusief uitvoeringskosten. Voor GSB gemeenten opgenomen in meerjarige BDU SIV ( ). Deelbudget re integratie: budgetverdeling op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Deelbudget re integratie: budgetberekening op basis van 1,2*aantal bijstandsontvangers 0,2*aantal WWontvangers 0,01*omvang beroepsbevolking+0,45*kwalitatieve discrepantie laaggeschoolde arbeid. Verder extra bijdragen mogelijk voor de Inburgeringsagenda, Participatiebonus, taalcoaches en inburgering pardonregeling. Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Deelbudget educatie Budgetberekening op basis van: - aantal volwassenen (20%); - aantal volwassenen met een laag opleidingsniveau (59%) - aantal volwassenen met een bepaalde etnische achtergrond (21%). Dit budget is lager dan in eerdere jaren, omdat (landelijk) 50 miljoen euro wordt ingezet voor taal en rekenen in het MBO. Op dit budget vindt nog bezuiniging plaats ten behoeve van het MBO van 35 miljoen euro. In 2013 wordt het deelbudget educatie vastgesteld op basis van outputverdeelmaatstaven (naar verwachting over 2011). Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Uitvoeringskosten via algemene uitkering gemeentefonds. De normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen vervallen. GSB gemeenten krijgen naast het Participatiebudget (alleen werkdeel WWB) hun inburgerings en educatiegelden in de BDU SIV. Dit mogen zij in principe ontschot inzetten (zie onder 5. Doelgroepen). Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Geen normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen. De uitvoeringskosten voor inburgering zijn opgenomen in het Gemeentefonds. Deelbudget inburgering: Budgetberekening op basis van het relatieve aantal niet westerse allochtonen ten opzichte van het landelijke aantal. Geen normbedragen voor inburgeringsvoorzieningen. De uitvoeringskosten voor inburgering zijn opgenomen in het Gemeentefonds. Deelbudget inburgering: budgetberekening op basis van output: - aantal in 2010 vastgestelde inburgeringsvoorzieningen (20%). - aantal in 2010 vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen (30%). - aantal in 2010 geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II (50%). Geen normbedragen voor inburgeringvoorzieningen. De uitvoeringskosten zijn opgenomen in het Gemeentefonds. 2. TE LEVEREN PRESTATIES Re integratie: geen afspraken met het rijk. Wel is in veel gemeenten (in re integratieplannen of de meerjarenbegroting) vastgelegd dat het cliëntenbestand moet dalen. Educatie: de gemeente maakt op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen opleidingen. Deze inschatting (telgegevens) stemt zij af met het rijk. GSB gemeenten hebben voor met het rijk prestatieafspraken gemaakt (aantal gestarte deelnemers). Inburgering: de gemeente dient jaarlijks een prognose in bij het rijk van het aantal inburgeraars dat een traject uitvoert. GSB gemeenten hebben voor met het rijk prestatieafspraken gemaakt (aantal gestarte deelnemers). Voor de budgetten voor Taalcoaches en inburgering onder de Pardonregeling maakt de gemeente aparte afspraken over het te realiseren aantal trajecten. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches en de GSB gemeenten) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering in 2010 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2012 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ). Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering en waarschijnlijk ook van educatie in 2011 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2013 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ). Eerder gemaakte afspraken die meerjarig doorlopen (bijvoorbeeld voor de regeling Taalcoaches) blijven wel gelden. De gemeente maakt geen prestatieafspraken met het rijk waarop zij kan worden afgerekend. Het ministerie van WWI vraagt geen prognoses voor inburgering. De resultaten die de gemeente wil bereiken, kan zij dus geheel lokaal bepalen. Voor educatie maakt de gemeente op basis van haar budget een inschatting van het aantal in te kopen trajecten en opleidingen bij het ROC op basis van de WEB. De prestaties op het gebied van inburgering en van educatie in 2012 zijn mede bepalend voor het gemeentelijk budget in 2014 (zie onder verantwoording van bestedingen en beleid ).

5 3. VERANTWOORDING VAN BESTEDINGEN EN BELEID Re integratie: jaarlijkse digitale verantwoording aan het ministerie van SZW op kasbasis. Educatie: de gemeente verantwoordt jaarlijks voor 1 april het gerealiseerde aantal opleidingen via tellijsten (met Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: accountantsverklaring) aan het CFI. Nietbesteed geld mag één jaar worden meegenomen. GSB gemeenten verantwoorden de BDU 1 is het een participatievoorziening? 2 is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? 1 is het een participatievoorziening? 2 is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? 1 2 Is het een participatievoorziening? Is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? SIV in de jaarrekening 2009 (aantal gestarte deelnemers). De eindafrekening vindt plaats in de jaarrekening 2011 op basis van het aantal deelnemers per opleiding (vavo, sociale redzaamheid, breed maatschappelijk functioneren, NT2 gericht op alfabetisering, en NT2 overig). Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten, enzovoort). Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Inburgering: afrekening vast en variabel deel via jaarrekening Afrekening van prestatieafhankelijk deel over 2007 en 2008 via jaarrekening 2011, uitgesplitst: - aantal deelnemers aan het examen tot en met (uitgesplitst naar vrouwen (uitkeringsgerechtigd en zonder inkomsten uit werk of uitkering), uitkeringsgerechtigden en oudkomers zonder inkomsten uit werk of uitkering). - aantal geestelijke bedienaren (verdeeld in inburgeringsvoorziening, examen en aanvullend praktijkdeel. - aantal inburgeringsplichtigen en inburgeraars onder het overgangsrecht WEB Wi aantal in 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen aan nieuwkomers (Win) - aantal in 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers (Win). GSB gemeenten verantwoorden de BDU SIV in de jaarrekening 2009 (aantal gestarte deelnemers). Eindafrekening in jaarrekening 2011, eveneens uitgesplitst. Aparte verantwoording van losse regelingen, zoals pardonners, Pavem (2009) en taalcoaches. GSB gemeenten verantwoorden hun inburgeringsbudget en hun educatiebudget via de BDU SIV (zie kolom 2008). Deelbudget inburgering, drie indicatoren: - aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II. Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten, en wellicht de participatieladder). * alleen voor inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. Deelbudget inburgering, drie indicatoren - aantal vastgestelde inburgeringvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringexamen of staatsexamen NT2 I of II. Deelbudget educatie, vier indicatoren: - aantal ingekochte cursussen basisvaardigheid - aantal ingekochte vavo trajecten - aantal behaalde vavo diploma s - aantal behaalde certificaten staatsexamen NT2 I of II (bij ongewijzigd beleid). Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten en wellicht de participatieladder). * alleen voor educatie en inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. Participatiebudget: verantwoording van rechtmatig gemaakte kosten, via SISA in bijlage jaarrekening, op basis van batenlastenstelsel. Daarbij gelden twee rechtmatigheidregels: 1 Is het een participatievoorziening? 2 Is het besteed aan een persoon uit de doelgroep? Aparte verantwoording van het bedrag dat bij een ROC is besteed. Daarnaast aanlevering van outputindicatoren voor toekomstige budgetverdeling, eveneens via SISA in de bijlage van de jaarrekening*: Deelbudget inburgering, drie indicatoren - aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen - aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen - aantal geslaagden voor inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II. Deelbudget educatie. vier indicatoren: - aantal ingekochte cursussen basisvaardigheid - aantal ingekochte vavo trajecten - aantal behaalde vavo diploma s - aantal behaalde certificaten staatsexamen NT2 I of II (bij ongewijzigd beleid). Ten slotte landelijke monitoring van prestaties via bestaande kanalen (ISI, Statistiek Re integratie Gemeenten en wellicht de participatieladder). * alleen voor educatie en inburgering. Het deelbudget voor re integratie is niet afhankelijk van prestaties. 4. TERUGBETALING EN TERUGVORDERING Re integratie: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig wordt uitgegeven. Er geldt een meeneemregeling: 75% van het budget mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: Educatie: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig is uitgegeven. Er geldt een reserveringsregeling: het budget dat niet is uitgegeven, mag in het daarop volgende jaar worden besteed. Voor GSB gemeenten geldt dat nietbestede en onrechtmatig bestede bedragen binnen de BDU SIV in 2010 moeten worden terugbetaald. Als de gemeente haar prestatieafspraken niet haalt, kan een deel van het budget worden teruggevorderd. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2011 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2010: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/ of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2012 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2011: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/ of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2013 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar 2012: 25% van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/of het volgende jaar. Ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatig en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. Terugvordering van het participatiebudget vindt plaats in het geval van: - niet bestede bedragen - onrechtmatig bestede bedragen - ten onrechte niet bij een ROC bestede bedragen - het gehele bedrag, als dit niet uiterlijk op 31 januari 2014 is verantwoord. Er geldt een meeneemregeling naar % van het totaal toegekende participatiebudget over het voorafgaande jaar en/of het volgende jaar.ten aanzien van educatie geldt dat de middelen rechtmatige en volledig besteed zijn. Onderbesteding mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet (rechtmatig) bestede middelen moeten worden terugbetaald. Inburgering: terugvordering van het budget dat niet rechtmatig is uitgegeven. Verder terugvordering van niet bestede gelden als de prognose niet is gehaald. Als de prognose wel is gehaald, hoeft geen budget terugbetaald te worden. Voor GSB gemeenten geldt dat nietbestede en onrechtmatig bestede bedragen binnen de BDU SIV moeten worden terugbetaald. Als de gemeente haar prestatieafspraken niet haalt, kan een deel van het budget worden teruggevorderd. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2010 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2010 op. Voor GSB gemeenten zijn de regels iets anders: - voor de meeneemregeling geldt 31,25% van het budget (alleen voor 2009!) - binnen het Participatiebudget is er geen bestedingsverplichting bij het ROC, dus dit hoeft ook niet apart verantwoord te worden (die verplichting is er overigens wel voor de BDU SIV) - zie verder voor de BDU SIV de kolom N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2011 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2011 op. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2012 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2012 op. N.B. Als de gemeente de jaarrekening niet voor 15 juli 2013 aanlevert, schort het ministerie van SZW de maandelijkse betalingen van het budget in 2013 op.

6 5. DOELGROEPEN, AANBOD & VISIE Re integratie: de Wet werk en bijstand geeft aan dat de gemeente een Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: re integratievoorziening kan aanbieden - ouder zijn dan 18 jaar - ouder zijn dan 18 jaar - ouder zijn dan 18 jaar aan inwoners tussen 18 en 65 jaar. De gemeente kan binnen deze groep - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben verschillende (prioritaire) doelgroepen aan de kwalificatieplicht aan de kwalificatieplicht aan de kwalificatieplicht onderscheiden (bijvoorbeeld jongeren, - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan niet uitkeringsgerechtigden of ouders met hebben aan de kwalificatieplicht en een hebben aan de kwalificatieplicht en een hebben aan de kwalificatieplicht en een jonge kinderen). re integratievoorziening, aanvullend re integratievoorziening, aanvullend re integratievoorziening, aanvullend aan een leerwerktraject. aan een leerwerktraject. aan een leerwerktraject. Educatie: de Wet educatie en beroepsonderwijs geeft aan dat alle volwassen inwoners tot de doelgroep behoren. Educatie mag alleen niet aan inburgeringsplichtige inwoners worden aangeboden. Gemeenten leggen accenten voor de doelgroepen, die zij vavo, breed maatschappelijk functioneren, sociale redzaamheid, alfabetisering en NT2 aanbieden. Inburgering: een gemeente kan een aanbod doen aan inburgeringsplichtigen (asielgerechtigden, werkende oudkomers, uitkeringsgerechtigden, oudkomers zonder werk of uitkering, geestelijke bedienaren en gezinsherenigers) en aan vrijwillige inburgeraars. Inburgeringsplichtigen kunnen slechts één keer een inburgeringsvoorziening krijgen. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Voor GSB gemeenten geldt dat zij de BDU SIV en het participatiebudget ontschot mogen inzetten. Het participatiebudget mag echter niet worden besteed aan het behalen van de BDU prestatieafspraken. Er zijn daarop 2 uitzonderingen: - de meerkosten van inburgeringsvoorzieningen die duurder zijn dan de bijdragevergoeding uit de BDU SIV - de re integratiecomponent van een gecombineerde inburgeringsvoorziening. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! Doelgroep in het participatiebudget zijn alle inwoners die: - ouder zijn dan 18 jaar - 16 of 17 jaar zijn en voldaan hebben aan de kwalificatieplicht - 16 of 17 jaar zijn, nog niet voldaan hebben aan de kwalificatieplicht en een re integratievoorziening, aanvullend aan een leerwerktraject. De gemeente kan verschillende (prioritaire) doelgroepen onderscheiden in haar visie op participatie en/of haar beleid voor re integratie, educatie en inburgering. Aan alle doelgroepen kunnen participatievoorzieningen worden aangeboden. Dit zijn: - educatieopleidingen (alleen voor 18 jaar en ouder) - inburgeringsvoorzieningen - taalkennisvoorzieningen - re integratievoorzieningen. Gemeenten mogen personen uit de doelgroep meerdere keren een voorziening aanbieden. Dit geldt ook voor inburgeraars. De gemeente mag ook inwoners uit andere gemeenten een aanbod doen. Gemeenten bepalen op basis van doelgroep en vastgestelde participatievoorziening tot welke inzet van middelen en regelgeving (WEB, Wi of WWB) wordt besloten. Maatwerkbeslissingen documenteren en registeren. Daarbij is onderliggende wet en regelgeving wel richtinggevend. Van belang: opstellen visie, beleid en verordening! 6. INKOOP VAN AANBOD Re integratie: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) contracten af met re integratieaanbieders. De gemeente werft zelf haar cliënten en begeleidt deze met klantmanagers. Verantwoording door de uitvoerders vindt meestal op persoonsniveau plaats, bij de facturering. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Educatie: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) raam en jaarcontracten af met een ROC. Werving van deelnemers vindt meestal plaats door het ROC, al dan niet in combinatie met de gemeente (bijvoorbeeld voor re integratiecliënten). Verantwoording door de ROC s vindt meestal plaats via tussentijdse en jaarrapportages. Inburgering: gemeenten sluiten (al dan niet via een regionaal samenwerkingsverband) contracten af met inburgeringsaanbieders. De gemeente zorgt (onder andere via het bestand potentieel inburgeringsplichtigen) voor de werving van deelnemers. Verantwoording door de trajectaanbieder vindt meestal plaats via rapportages en facturering. Voor educatieopleidingen geldt in 2009 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2008 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente (nieuwe) afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels voor rechtmatigheid (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Dit brengt met zich mee dat gemeente en aanbieders op deelnemersniveau moeten kunnen verantwoorden. Op die manier kan de accountant controleren of een participatievoorziening is georganiseerd voor een persoon uit de doelgroep. Voor GSB gemeenten geldt in 2009 de BDU SIV voor educatie en inburgering. Voor re integratievoorzieningen en gecombineerde voorzieningen kan het participatiebudget worden ingezet. Voor deze gemeenten is het belangrijk dat zij de aanbieders duidelijk maken op grond van welke regeling de voorzieningen worden gefinancierd, zodat de juiste verantwoordingsregels kunnen worden gevolgd. Voor educatieopleidingen geldt in 2010 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2009 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Dit brengt niet alleen met zich mee dat deelnemers individueel moeten worden geregistreerd, er moeten ook andere indicatoren worden bijgehouden. Voor educatieopleidingen geldt in 2011 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2010 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid). Contracten uit eerdere jaren kunnen blijven doorlopen in De gemeente kan ervoor kiezen de inkoop van de verschillende participatievoorzieningen op elkaar af te stemmen. Voor educatieopleidingen geldt in 2012 een verplichte inkoop bij een ROC. De gemeente moet vóór 1 november 2011 hiervoor een contract afsluiten met een ROC. De inkoop of bestedingsverplichting bij het ROC vervalt per 1 januari Dit kan voor gemeenten een aanleiding zijn om zelf (deels) de werving van deelnemers aan educatieopleidingen te organiseren. Het is belangrijk om aan te kondigen dat de verplichte inkoop per 2013 geheel verdwijnt. Voor andere participatievoorzieningen zijn geen inkoopregels vastgesteld. Voor alle contracten geldt dat de gemeente afspraken moet maken over de verantwoording, zodat de gemeente kan voldoen aan de nieuwe regels rondom rechtmatigheid en prestatie indicatoren (zie onder 3. Verantwoording van bestedingen en beleid).

7 7. ORGANISATIE, ICT EN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING Re integratie: uitvoering meestal door een (regionale) dienst Sociale Zaken of Werk & Inkomen. Klantregistratie via een klantvolgsysteem. Veel gemeenten hebben hieraan een managementinformatiesysteem gekoppeld. De uitvoering kan in principe gelijk blijven aan die van Als de gemeente (meer) geïntegreerde, gecombineerde of duale participatievoorzieningen wil aanbieden, is het daarbij wel (minstens) nodig dat de betrokken beleidsmedewerkers en uitvoerders regelmatig overleggen. De uitvoering kan in principe gelijk blijven aan die van eerdere jaren. Als de gemeente (meer) geïntegreerde, gecombineerde of duale participatievoorzieningen wil aanbieden, is het daarbij wel (minstens) nodig dat de betrokken beleidsmedewerkers en De uitvoering kan in principe gelijk blijven aan die van eerdere jaren. Als de gemeente (meer) geïntegreerde, gecombineerde of duale participatievoorzieningen wil aanbieden, is het daarbij wel (minstens) nodig dat de betrokken beleidsmedewerkers en De uitvoering kan in principe gelijk blijven aan die van eerdere jaren. Als de gemeente (meer) geïntegreerde, gecombineerde of duale participatievoorzieningen wil aanbieden, is het daarbij wel (minstens) nodig dat de betrokken beleidsmedewerkers en uitvoerders regelmatig overleggen. uitvoerders regelmatig overleggen. uitvoerders regelmatig overleggen. Educatie: uitvoering meestal door afdeling Onderwijs of Welzijn (al dan niet van een centrumgemeente of samenwerkingsverband). Meestal bij de gemeente geen registratie van klanten en geen managementinformatiesysteem. Inburgering: uitvoering meestal door een (regionale) afdeling of bureau inburgering, meestal gekoppeld aan sociale zaken/re integratie. Klantregistratie via het Informatiesysteem Inburgering (ISI), vaak ook via een lokaal klantvolgsysteem. Veel gemeenten hebben hieraan een eigen managementinformatiesysteem gekoppeld. Omdat de verantwoording van het participatiebudget geïntegreerd plaatsvindt, is het bovendien (minstens) nodig dat de betrokken planning & controlmedewerkers regelmatig met elkaar overleggen. Een centrumgemeente of samenwerkingsverband kan het participatiebudget van andere gemeenten niet rechtstreeks ontvangen van het rijk (ook niet voor educatie). De gemeenten mogen hun budget wel zelf (deels) overdragen aan een samenwerkingsverband of andere gemeente. Daarvoor moeten de gemeenten afspraken maken, bijvoorbeeld over hoe de gemeenten omgaan met het uitgangspunt dat het Participatiebudget kan worden ingezet voor inwoners van andere gemeenten. Omdat de verantwoording van het participatiebudget geïntegreerd plaatsvindt, is het bovendien (minstens) nodig dat de betrokken planning & controlmedewerkers regelmatig met elkaar overleggen. Een centrumgemeente of samenwerkingsverband kan het participatiebudget van andere gemeenten niet rechtstreeks ontvangen van het rijk (ook niet voor educatie). De gemeenten mogen hun budget wel zelf (deels) overdragen aan een samenwerkingsverband of andere gemeente. Daarvoor moeten de gemeenten afspraken maken, bijvoorbeeld over hoe de gemeenten omgaan met het uitgangspunt dat het Participatiebudget kan worden ingezet voor inwoners van andere gemeenten. Omdat de verantwoording van het participatiebudget geïntegreerd plaatsvindt, is het bovendien (minstens) nodig dat de betrokken planning & controlmedewerkers regelmatig met elkaar overleggen. Een centrumgemeente of samenwerkingsverband kan het participatiebudget van andere gemeenten niet rechtstreeks ontvangen van het rijk (ook niet voor educatie). De gemeenten mogen hun budget wel zelf (deels) overdragen aan een samenwerkingsverband of andere gemeente. Daarvoor moeten de gemeenten afspraken maken, bijvoorbeeld over hoe de gemeenten omgaan met het uitgangspunt dat het Participatiebudget kan worden ingezet voor inwoners van andere gemeenten. Omdat de verantwoording van het participatiebudget geïntegreerd plaatsvindt, is het bovendien (minstens) nodig dat de betrokken planning & controlmedewerkers regelmatig met elkaar overleggen. Een centrumgemeente of samenwerkingsverband kan het participatiebudget van andere gemeenten niet rechtstreeks ontvangen van het rijk (ook niet voor educatie). De gemeenten mogen hun budget wel zelf (deels) overdragen aan een samenwerkingsverband of andere gemeente. Daarvoor moeten de gemeenten afspraken maken, bijvoorbeeld over hoe de gemeenten omgaan met het uitgangspunt dat het Participatiebudget kan worden ingezet voor inwoners van andere gemeenten. Iedere gemeente moet zelf verantwoording afleggen over de bestedingen en zelf eventuele terugvorderingen afhandelen. Deze taken kan zij niet overdragen aan een andere gemeente of samenwerkingsverband. Iedere gemeente moet zelf verantwoording afleggen over de bestedingen, zelf eventuele terugvorderingen afhandelen en met ingang van 2010 zelf informatie aanleveren voor de prestatie indicatoren voor de budgetverdeling. Deze taken kunnen zij niet overdragen aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. Iedere gemeente moet zelf verantwoording afleggen over de bestedingen, zelf eventuele terugvorderingen afhandelen en met ingang van 2010 zelf informatie aanleveren voor de prestatie indicatoren voor de budgetverdeling. Deze taken kunnen zij niet overdragen aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. Iedere gemeente moet zelf verantwoording afleggen over de bestedingen, zelf eventuele terugvorderingen afhandelen en met ingang van 2010 zelf informatie aanleveren voor de prestatie indicatoren voor de budgetverdeling. Deze taken kunnen zij niet overdragen aan een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling.

8 Van Naem & Partners & Wet participatiebudget ontwikkelen visie en uitvoering participatiebudget integrale aanpak jeugdgezondheidszorg ontwikkelen en implementatie Centra voor Jeugd en Gezin bestuurskrachtmetingen voor gemeenten en/of samenwerkingsverbanden toekomstverkenning voor realisatie van lokale en regionale taken en ambities toekomstvisies gemeenten Van Naem & Partners is een organisatieadviesbureau. Wij richten ons op de overheid en non-profitsector. Onze missie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan de versterking van bestuur, beleid en management. Dat doen wij door oplossingen te bedenken voor alle bestuurskundige en bedrijfskundige vraagstukken. En wij helpen die in te voeren. Hoogwaardig, innovatief en toepasbaar. Postbus DA Woerden T (0348)

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag BZK C6 Wet inburgering (Wi) Ontvanger Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 Gemeenten niet-g31 en

Nadere informatie

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag BZK C6 Wet inburgering (Wi) Ontvanger Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 Gemeenten niet-g31 en

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Participatiebudget

Beleidsnotitie Participatiebudget Beleidsnotitie Participatiebudget Inhoudsopgave Beleidsnotitie Particiaptiebudget 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 2. Huidig Beleid... 4 2.1. Re-integratie... 4 2.2. Inburgering... 4 2.3. Volwasseneducatie...

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Zaanstad en de invoering van de Wet participatiebudget

Zaanstad en de invoering van de Wet participatiebudget Zaanstad en de invoering van de Wet participatiebudget Naar verwachting treedt op 1 januari 2009 de Wet participatiebudget in werking. Deze wet houdt in dat de ministeries van SZW, OCW en WWI de rijksbijdragen

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010

Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010 Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010 1. Inleiding Bijgaand treft u de prestatie-overeenkomst educatie voor het jaar 2010 aan. Omdat

Nadere informatie

Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en. 27 mei 2009, Utrecht

Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en. 27 mei 2009, Utrecht Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en 27 mei 2009, Utrecht 1 Agenda 1. Hoofdlijnen Wet Participatiebudget in 3 sheets.. 2. Wat betekent samenwerking op het terrein

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 589 Besluit van 29 december 2008, houdende regels ter uitvoering van de Wet participatiebudget (Besluit participatiebudget) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Notitie Participatiebudget Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Augustus 2010 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Hoofdstuk 1 Participatie en de nieuwe Wet participatiebudget 4 1.1 De Wet

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Sisa : Verantwoordingsinformatie "Specifieke uitkeringen"

Sisa : Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen Sisa - 2010: Verantwoordingsinformatie "Specifieke uitkeringen" Departement Nummer Juridische grondslag V&J A1 Regeling verzameluitkering Besteding 2010 Ontvanger I N D I C A T O R E N BZK C5 Tijdelijke

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) 31 567 Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4/12/27 september 2007 CagendanummerC: Onderwerp: Beleidsnota Inburgering Portefeuillehouder: C. Jaspers/P. Konings datum: 28 augustus 2007 CSamengevat voorstelc 1. In te

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. DDS 5456934, houdende regels tot bevordering van vrijwillige inburgering in de niet-g31 gemeenten De Minister voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Wet Inburgering 4 3 Deltaplan inburgering 4 4 Inrichting van de taken van de gemeente 5 5 Realisatie in 2007 6 6 Knelpunten

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 588 Wet van 29 december 2008 tot bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen Directoraat-Generaal Wonen Wijken en Integratie Directie Inburgering en Integratie Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voorlichtingspublicatie BVE/Stelsel- 2006/31436 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 146 Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Bestemd voor gemeenten.

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan.

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. In 2010 is pas bekend welke medeoverheden in aanmerking komen

Nadere informatie

Beleidsplan Wet inburgering

Beleidsplan Wet inburgering Beleidsplan Wet inburgering 2007 2011 Vastgesteld 5 april 2007 Inleiding De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2007 officieel van kracht. Gezien het late tijdstip waarop de wet is vastgesteld hebben gemeenten

Nadere informatie

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire Update Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Schematisch Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 2 Tijdelijke

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

De Participatieladder. Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven

De Participatieladder. Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven De Participatieladder Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven Inhoud presentatie Aanleiding en proces (KF) De participatieladder (LM) Resultaten pilots (IvD) Toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB)

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) BIJLAGE 2: BASISINFORMATIE WET WERK EN BIJSTAND, WET INBURGERING EN WET EDUCATIE BEROEPSONDERSWIJS 1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) a. Doel van de Wet Werk en Bijstand Volgens de Commissie

Nadere informatie

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007 Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland Gemeente Smallingerland Mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Wettelijk kader 1.1 Doelgroepen 1.2 Inburgeringexamen 1.3 Marktwerking 1.4 Leningsfaciliteit

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon

Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeenteraad Ontvangen Griffie 30-01-2013 13TI.006 Datum 22 januari 2013

Nadere informatie

Discussienotitie Ondersteuning bij participatie deel II. Inrichting interne organisatie en bestuurlijke verankering van het Participatiebudget

Discussienotitie Ondersteuning bij participatie deel II. Inrichting interne organisatie en bestuurlijke verankering van het Participatiebudget Discussienotitie Ondersteuning bij participatie deel II Inrichting interne organisatie en bestuurlijke verankering van het Participatiebudget Gemeente Groningen Dienst OCSW/SOZAWE 27 januari 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kadernota Wet Participatiebudget Westelijke Mijnstreek

Kadernota Wet Participatiebudget Westelijke Mijnstreek Kadernota Wet Participatiebudget Westelijke Mijnstreek Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De Wet Participatiebudget 4 2. Analyse van huidig beleid en uitvoering 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Toegerust aan het werk. Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik

Toegerust aan het werk. Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik Toegerust aan het werk Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Wet participatiebudget... 2 1.3 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

De gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, hierna te noemen opdrachtgever

De gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, hierna te noemen opdrachtgever 1 PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008127 De gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, hierna te noemen opdrachtgever

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Wijzigingen in de Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010/2011

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Wijzigingen in de Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010/2011 gemeente Eindhoven Bijlage 3: Wijzigingen in de Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010/2011 Nieuwe teksten: onderstreept Teksten die zijn verwijderd: doorgehaald Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Notitie Participatiebudget gemeente Leusden 2011

Notitie Participatiebudget gemeente Leusden 2011 Notitie Participatiebudget gemeente Leusden 211 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juni 211 1 Inhoudsopgave - Inhoudsopgave blz 2-1. Inleiding blz 3-2. Wettelijk kader blz 4-3. Analyse huidig beleid

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005 Dordrecht Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst November 2005 Beslispunten Akkoord gaan met: De inzet en besteding van de middelen zoals voorgesteld in deze notitie De inkoop is begroot voor een half jaar.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 29 april 2010 AB RV

Raadsvoorstel 29 april 2010 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 29 april 2010 AB10.00343 RV2010-021 Gemeente Bussum Vaststellen Verordening inburgering 2010 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De Wet Inburgering van 2007 tot 2013... 4 2.1 De Wet Inburgering op hoofdlijnen... 4 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912 o~~çëîççêëíéä= Onderwerp: Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding J. Backers,

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Kadernota. Wet participatiebudget. Regio Kromme Rijn Heuvelrug

Kadernota. Wet participatiebudget. Regio Kromme Rijn Heuvelrug Kadernota Wetparticipatiebudget RegioKrommeRijnHeuvelrug Inhoudsopgave Inleiding...4 Dekaderssamengevat...5 Hoofdstuk1 Dewetparticipatiebudget...6 1.1 Achtergrondparticipatiebudget...6 1.1.1 DeWetwerkenbijstand(WWB)...6

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede

Nadere informatie

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE. Vergadering 1 juli 2008 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Inburgering B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.MOeD Aan de gemeenteraad, Op 3 april 2007 heeft uw gemeenteraad nota Inburgeren

Nadere informatie

Kadernota Wet Inburgering

Kadernota Wet Inburgering Kadernota Wet Inburgering 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting veranderingen in de Wet Inburgering 4 2.1 Wetswijzigingen 4 2.2 Wettelijke taken 5 2.3 Financiële veranderingen 6 3 Het beleid

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015;

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 11097 1 februari 2016 Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering 2007-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina Samenvatting...2 1 Inleiding...3 2 Wet inburgering en Regeling vrijwillige inburgering 2007...4 2.1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE HALFWEG, JANUARI 2013 Vastgesteld: 15 januari 2013 Bekendgemaakt: 21

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 536 Besluit van 10 december 2014 tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB inzake de berekening van de uitkering educatie 0 Wij

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Aan de

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Verordening Inburgering Deurne 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 1 Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie