GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 19 september 2011 Portefeuille: BS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 19 september 2011 Portefeuille: BS"

Transcriptie

1 .» ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 19 september 2011 Portefeuille: BS Steller: E. van Summeren Afdeling: Welzijn tel. no.: Nederlandse taal ondenwijs voor volwassenen Aan de commissie Burgers en Samenleving 1 SAIWENVATTING Ter kennisgeving wordt aan uw commissie de notitie 'Nededandse taal voor volwassenen' aangeboden. Hiermee kan motie 10M25 (M17) als afgedaan worden beschouwd. 2 TOELICHTING In augustus 2010 hebben wij verzocht om het maken van een inventarisatie van het aanbod op het gebied van Nederlandse Taal in de gemeente Roermond. Gelijktijdig met het uitvoeren van de inventansatie NT2 hebben er zich bovendien ook landelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, te weten: 1. er is een nieuw kabinet met een eigen regeer- en gedoogakkoord. Integratie & inburgering staan daar geprononceerd in vermeld. Essentie is een terugnemende investering en een toenemende venwachting van zelfwerkzaamheid en eigen financiële investering van migranten en nieuwe Nederlanders. 2. het demissionaire kabinet Balkenende IV heeft een begroting tot 2013 ingediend, die grote gevolgen heeft voor het beschikbare budget voor inburgering. Het budget voor de inburgering wordt gedurende de komende jaren afgebouwd; volgend jaar met 100 miljoen euro, in 2012 met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen euro. Vanaf 2014 wordt er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd, dit betekent dat er in 2014 geen Rijksmiddelen meer beschikbaar zijn voor inburgering. 3. naast bezuinigingen op het gebied van inburgering (Wet inburgering, Wi) zijn ook bezuinigingen aangekondigd op het gebied van de Wet Educatie Beroepsondenwijs (WEB) en de Wet Werk en Bijstand (WWB).

2 Pagina 2 Bovenstaande maal<t het noodzakeiijl< om op lokaal niveau beleidskeuzes te maken voor Nededandse taalondenwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en verder. Hierdoor kan 2012 gebruikt worden als een jaar waann voorzieningen beproeft worden, waarna vanaf 2013 en verder, wanneer er meer duidelijkheid is over het nieuwe inburgeringstelsel, naar structurele oplossingen gezocht kan worden. Deze notitie is dan ook bedoeld om te overgang van huidig naar toekomstig beleid rondom taalonderwijs te bewerkstelligen, zodat de nu nog beschikbare middelen gericht en efficiënt kunnen worden ingezet. In haar vergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad motie Ml 7 aangenomen. Deze motie draagt ons o.a. op om "te realiseren dat inburgeringscursussen, voor die burgers waarvoor een laagdrempelige voorziening nodig is, mogelijkerwijs ook in vertrouwde omgeving gegeven gaan worden (o.a. buurthuizen, moskeelokalen)". In haar vergadenng van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad eveneens motie Ml8 aangenomen. Deze motie draagt ons op om, samengevat: het initiatief te nemen om, eventueel met ondersteuning van werkgevers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, te komen tot een gestructureerde aanpak van laaggeletterdheid. Wij moeten daartoe een aanvalsplan laaggeletterdheid opstellen, met meerdere aanbieders meetbare afspraken maken, deze afspraken regelmatig evalueren en daarvoor een goede werving opzetten. Wat willen we bereiken? Zoals blijkt uit het coalitieakkoord en de vastgestelde kadernota integratie vindt uw raad Nededandse taal en taalonderwijs belangrijk. Het niet spreken van de Nederlandse taal kan een belemmering zijn voor het mee kunnen doen in de Roermondse samenleving. Taal biedt een mogelijkheid om mensen zelfredzaam te maken en sluit daarmee aan bij de Roermondse welzijnsvisie. Het niet spreken van de Nederlandse taal beïnvloedt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en belemmert de communicatie met kinderen, buren, ondenwijs, politie en hulpverlenende instanties. Nu het Rijk grote bezuinigingen op het totale Participatiebudget en een stelselwijziging van de Wet inburgering heeft aangekondigd, is het noodzakelijk om op lokaal niveau beleidskeuzes te maken voor Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en verder. Wat gaan we doen? Het Nederlandse taalondenwijs voor volwassenen wordt vanuit de participatiegedachte vorm gegeven, hierbij worden de afzonderlijke wettelijke kaders losgelaten. Hierbij wordt 60% van de beschikbare middelen voor educatie besteed aan het in stand houden van een volwaardige vavo-voorziening (vavo= voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). 20% van de middelen voor educatie wordt besteed aan inkoop van alfabetisering van autochtonen en nog eens 20% aan alfabetisering van allochtonen. Het nog beschikbare budget in 2012 en 2013 voor inburgering wordt gebruikt om de lopende inburgeringscursussen te bekostigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de inburgering succesvol afronden. Zolang de huidige Wet inburgering van kracht is wordt daarnaast een inburgeringstraject, gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma, ingezet voor de doelgroepen asielgerechtigden en geestelijk bedienaren. Daarnaast worden de beschikbare incidentele middelen voor inburgering ingezet om een laagdrempelig taalaanbod vorm te geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie Ml7. Voor mensen met een arbeidsplicht wordt taalondenvijs, gecombineerd met re-integratie ingezet en bekostigd vanuit het werkdeel.

3 Pagina 3 Hoe gaan we dat doen? In voorliggende notitie wordt een richting beschreven die taalondenwijs inzet vanuit een visie. Een visie waarbij ervoor wordt gekozen om de inzet van taal altijd te combineren met een participatiedoel. Hierbij worden ook eisen gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Roermond. Enkel wanneer er een participatieprobleem is, en de taal hierbij een belemmering vormt, zal taalondenwijs gecombineerd worden ingezet. Wat doen we niet meer? Bovenstaande betekent dat de gemeente Roermond vanaf 1 januan 2012 geen inburgenngstrajecten meer aanbiedt voor vrijwillige inburgeraars. Het betekent ook dat de gemeente geen Staatsexamen meer aanbiedt voor niet-nederlanders die een hoger taalniveau willen verwerven. De kosten daarvan zullen volledig door de burger betaald moeten worden. Gezien het feit dat het beschikbare budget al nagenoeg volledig wordt ingezet voor alfabetisering en het feit dat de verplichte besteding van dit budget bij het ROG de komende jaren wordt gehandhaafd zijn er geen middelen beschikbaar om verdere uitvoenng aan de motie Ml8 te geven dan in voordurend overleg met het ROG de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te benutten. Waarover bestaat nog onduidelijl<heid? Met betrekking tot de Wet educatie en beroepsonderwijs is de minister voornemens om de bekostiging van het vavo (= voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) per 1 augustus 2014 uit het gemeentelijk educatiebudget te halen. Dit betreft 50% van het nu nog resterende budget. Het vavo wordt dan door het Rijk bekostigd en wordt ondergebracht bij het reguliere voortgezet ondenwijs. Hoe tot deze datum invulling aan de bekostiging van het vavo moet worden gegeven in onduidelijk. Besteding van het educatiebudget is in pnncipe vrij, mits besteed bij het ROG. De minister heeft verder aangegeven dat de gemeenten het resterende budget alleen mogen inzetten voor inkoop van taallessen waarbij de verplichte inkoop bij het ROG gedurende deze kabinetsperiode gehandhaafd blijft. In 2011 komt de minster met een nieuw actieplan bestrijding laaggeletterdheid waarbij de gemeenten een leidende rol krijgen. Hoe dit wordt vorm gegeven is nog niet duidelijk. In de commissienotie die op 6 september 2011 in de commissie BS is behandeld is aangegeven dat de uitvoenng van motie M18 wordt opgeschort in afwachting van het nieuwe actieplan bestrijding laaggeletterdheid van de minister. Er bestaat nog onduidelijkheid over de exacte inhoud van de nieuwe Wet inburgering. Duidelijk is wel het uitgangspunt van het Kabinet waarbij migranten en asielzoekers zelf zorgdragen voor hun inburgenng in Nederland. Voor degenen die hiervoor over onvoldoende middelen beschikken, komt het Kabinet met een sociaal leenstelsel dat inhoudt dat de lening voorde inburgeringscursus wordt terugbetaald. Planning is dat de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2013 in werking treedt. Het kabinet is daarnaast voornemens om per 1 januari 2013 een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in te voeren. De WSW, WWB, Wij en Wajong zullen in één regeling worden ondergebracht. Met de regeling zal van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie voor de uitkering venwacht worden. Centraal in de regeling staat dat iedereen die kan werken werkt. Personen die geen volledig loon kunnen verdienen worden deels aangevuld met loondispensatie.

4 Pagina 4 Kortlieidshalve wordt verder venwezen naar bijgevoegde notitie 'Nededandse taalondenwijs voor volwassenen'. 3 BESLISSING B&W: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de notitie Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen en deze voor kennisgeving door te leiden naar de commissie Burgers en Samenleving. Burgemeester en wethouders van Roermond, De wnd. secretads. De burgemeester, U.H. Weyergraf H.M.J.M. van Beers Ter inzage: - notitie Nededandse taal voor volwassenen.

5 ^ gemeente Roermond Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen september 2011

6 INHOUD SAMENVATTING 3 1. INLEIDING Landelijke kaders Landelijke visie op integratie "Integratie, binding en burgerschap" Stelselwijziging inburgenng Lokale kaders Coalitieakkoord 'Slagvaardig en Spaarzaam' Visie van de raad Moties & Amendementen Conclusie HUIDIGE SITUATIE VISIE Participatieladder Conclusie 13 ( 4. WAT BETEKENT DIT CONCREET? Component volwasseneneducatie Wet Educatie Beroepsonderwijs Beschikbaar budget Inzet middelen Inburgenngscomponent Wet inburgenng Beschikbaar budget Inzet middelen Re-integratiecomponent Wet werk en bijstand Beschikbaar budget Inzet van middelen 16 BIJLAGE 1 INVENTARISATIE AANBOD 17 2

7 SAMENVATTING Aanleiding In uw vergadering van 17 augustus 2010 heeft uw college besloten in te stemmen met het opstellen van de notitie 'Heroriëntatie Nededandse Taal 2 (NT2) voorzieningen'. In de daaropvolgende periode is een inventarisatie gemaakt van het aanbod op het gebied van Nededandse Taal in de gemeente Roermond. Gelijktijdig met het uitvoeren van de inventarisatie NT2 hebben er zich bovendien landelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, te weten; 1. Minister Donner heeft op 18 juni een landelijke visie op integratie aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze visie zet het kabinet een nieuwe koers in. Essentie is een terugnemende investering en een toenemende verwachting van zelfwerkzaamheid en eigen financiële investering van migranten en nieuwe Nederlanders. 2. het demissionaire kabinet Balkenende IV heeft een begroting tot 2013 ingediend, die grote gevolgen heeft voor het beschikbare budget voor inburgering. Het budget voor de inburgering wordt gedurende de komende jaren afgebouwd waardoor er in 2014 geen Rijksmiddelen meer beschikbaar zijn voor inburgering. 3. naast bezuinigingen op het gebied van inburgering (Wet inburgering, Wi) zijn ook bezuinigingen aangekondigd op het gebied van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet werk en bijstand (WWB). Bovenstaande maakt het noodzakelijk om op lokaal niveau beleidskeuzes te maken voor Nederlandse taalondenwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en verder. Hierdoor kan 2012 gebruikt worden als een jaar waarin voorzieningen beproeft worden, waarna vanaf 2013 en verder, wanneer er meer duidelijkheid is over het nieuwe inburgeringstelsel, naar structurele oplossingen gezocht kan worden. Deze notitie is dan ook bedoeld om te overgang van huidig naar toekomstig beleid rondom taalonderwijs te bewerkstelligen, zodat de nu nog beschikbare middelen gericht en efficiënt kunnen worden ingezet. In haar vergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad motie Ml7 aangenomen. Deze motie draagt het college o.a. op om "te realiseren dat inburgeringscursussen, voor die burgers waarvoor een laagdrempelige voorziening nodig is, mogelijkerwijs ook in vertrouwde omgeving gegeven gaan worden (o.a. buurthuizen, moskeelokalen)". In haar vergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad eveneens motie Ml 8 aangenomen. Deze motie draagt het college op om, samengevat: het initiatief te nemen om, eventueel met ondersteuning van werkgevers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, te komen tot een gestructureerde aanpak van laaggeletterdheid. Het college moet daartoe een aanvalsplan laaggeletterdheid opstellen, met meerdere aanbieders meetbare afspraken maken, deze afspraken regelmatig evalueren en daarvoor een goede werving opzetten. Wat willen we bereiken? Zoals blijkt uit het coalitieakkoord en de vastgestelde kadernota integratie vindt de gemeente Roermond Nededandse taal en taalonderwijs belangrijk. Het niet spreken van de Nededandse taal kan een belemmering zijn voor het mee kunnen doen in de Roermondse samenleving. Taal biedt een mogelijkheid om mensen zelfredzaam te maken en sluit daarmee aan bij de Roermondse welzijnsvisie. Het niet spreken van de Nederlandse taal beïnvloedt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en belemmert de communicatie met kinderen, buren, onderwijs, politie en hulpverienende instanties. Nu het Rijk grote bezuinigingen op het totale Participatiebudget en een stelselwijziging van de Wet inburgering heeft aangekondigd, is het noodzakelijk om op lokaal niveau beleidskeuzes te maken voor Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en 3

8 verder. Beleidskeuzes die de afzonderlijke wettelijk kaders loslaten en die vanuit de participatiegedachte taalonderwijs vormgeven. Hoewel de exacte invulling van het rijksbeleid nog niet duidelijk is, is de venwachting, dat een groot aandeel van de mensen (dat al langer in Nededand verblijft), zonder inburgedngsverplichting geen inburgeringscursus zal gaan volgen. Voor nieuwkomers die nog wel verplicht zullen worden, om op eigen kosten, een inburgeringstraject te volgen, bestaat de verwachting dat zij creatief op zoek zullen gaan naar mogelijkheden om die plicht te ontduiken, zoals de 'België-route'\ Als deze tendens inderdaad doorzet, zullen lokale overheden geconfronteerd worden met een toename van het aantal mensen (niet alleen de gezinsherenigers en -vormers uit landen als Turkije en Marokko, ook de arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa) dat de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om goed te kunnen participeren. Wat gaan we doen? Het Nededandse taalonderwijs voor volwassenen wordt vanuit de participatiegedachte vorm gegeven, hierbij worden de afzonderlijke wettelijke kaders losgelaten. Het nog beschikbare budget in 2012 en 2013 voor inburgering wordt gebruikt om de lopende inburgeringscursussen te bekostigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de inburgering succesvol afronden. Zolang de huidige Wet inburgering van kracht is wordt daarnaast een inburgeringstraject, gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma, ingezet voor de doelgroepen asielgerechtigden en geestelijk bedienaren. Daarnaast worden de beschikbare incidentele middelen voor inburgering ingezet om een laagdrempelig taalaanbod vorm te geven. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan motie Ml 7. Vanuit volwassen educatie wordt 20% van de middelen voor educatie wordt besteed aan inkoop van alfabetisering van autochtonen en nog eens 20% aan alfabetisering van allochtonen. De overige 60% van de beschikbare middelen voor educatie wordt besteed aan het in stand houden van een volwaardige vavo-voorziening (vavo= voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Voor mensen met een arbeidsplicht voor wie de taalbelemmering reguliere arbeid in de weg staat, kan taalonderwijs, gecombineerd met re-integratie bekostigd vanuit het re-integratiebudget. Hoe gaan we dat doen? In voodiggende notitie wordt een richting beschreven die taalonderwijs inzet vanuit een visie. Een visie waarbij ervoor wordt gekozen om de inzet van taal altijd te combineren met een participatiedoel. Hierbij worden ook eisen gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Roermond. Enkel wanneer er een participatieprobleem is, en de taal hierbij een belemmering vormt, kan taalonderwijs gecombineerd worden ingezet. Afhankelijk van de doelgroep, zal het taalniveau alsmede de vorm en het benodigde taalniveau gekozen worden. Voor asielgerechtigden en geestelijk bedienaren geldt dat de gemeente in ieder geval tot en met 31 december 2012 de wettelijk taak heeft voor deze doelgroepen de inburgeringsplicht vast te stellen en hen een inburgeringstraject aan te bieden. Voor werkzoekende anderstaligen kan een taaivoorziening aangeboden worden die gericht is op werk. Voor burgers met een (toekomstige) zorgbehoefte wordt het taalaanbod gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij een taaivoorziening voor opvoeders staat het belang van de kinderen voorop en wordt het taalaanbod gecombineerd met (participatie)aspecten die belangrijk zijn voor de opvoedingstaak. Hiermee wordt ingezet op een laagdrempelig taalaanbod, ' De België-route of Duitsland-route is een legale nnethode om de Nederlandse regels op het gebied van gezinshereniging te omzeilen door enige tijd alleen of samen met de echtgenoot of echtgenote in België te wonen. Een minder bel<ende en nieuwere naam voor België-route is EU-route omdat de België-route zich niet beperkt tot alleen België maar de hele EU. Omdat de tegenwerking en bureaucratie in België steeds groter wordt, is de Duitsland-route in opmars, waar de procedures en formaliteiten momenteel veel minder zijn. Bij de België-route wordt er gebruikgemaakt van het Europees recht. Het Europese recht is soepeier op het gebied van gezinshereniging dan de Nederlandse wetgeving op dit gebied. 4

9 bijvoorbeeld in de vorm van conversatielessen in de wijk en/of taalcoaches, dat ten allen tijde gencht is op participatie van burgers. Hiermee wordt uitvoenng gegeven aan motie M17. Wat doen we niet meer? Bovenstaande betekent dat de gemeente Roermond vanaf 1 januan 2012 geen inburgeringstrajecten (gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma) meer aanbiedt voor vrijwillige inburgeraars. Het betekent ook dat de gemeente geen Staatsexamen meer aanbiedt voor niet-nededanders die een hoger taalniveau willen venwerven. De kosten daarvan zullen volledig door de burger betaald moeten worden. Waarover bestaat nog onduidelijkheid? Inburgering: Er bestaat nog onduidelijkheid over de exacte inhoud van de nieuwe Wet inburgering. Duidelijk is wel het uitgangspunt van het Kabinet waarbij migranten en asielzoekers zelf zorgdragen voor hun inburgering in Nederland. Voor degenen die hiervoor over onvoldoende middelen beschikken, komt het Kabinet met een sociaal leenstelsel dat inhoudt dat de lening voor de inburgeringscursus wordt terugbetaald. Planning is dat de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2013 in werking treedt. Educatie voor volwassenen Met betrekking tot de Wet educatie en beroepsondenwijs is de minister voornemens per 1 augustus 2014 uit het gemeentelijk educatiebudget te verminderen met 50%. Dit betreft 50% van het voor 2011 toegekende budget. De minister heeft verder aangegeven dat de gemeenten het resterende budget voor volwasseneducatie alleen mogen inzetten voor inkoop van taallessen waarbij de verplichte inkoop bij het ROC gedurende deze kabinetsperiode gehandhaafd blijft. In september 2011 komt de minster met een nieuw actieplan bestrijding laaggeletterdheid waarbij de gemeenten een leidende rol krijgen. Hoe dit wordt vorm gegeven is nog niet duidelijk. Re-integratie Het kabinet is daarnaast voornemens om per 1 januari 2013 een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in te voeren. De WSW, WWB, Wij en Wajong zullen in één regeling worden ondergebracht. Met de regeling zal van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie voor de uitkering verwacht worden. Centraal in de regeling staat dat iedereen die kan werken werkt. Personen die geen volledig loon kunnen verdienen worden deels aangevuld met loondispensatie. Onduidelijk is nog of er binnen de nieuwe Wet werken naar vermogen nog mogelijkheden zijn om reintegratietrajecten gecombineerd met taalondenwijs, in te zetten. Wat zijn financiële consequenties? Inburgering: Landelijk wordt het budget voor de inburgering afgebouwd; in 2011 met 100 miljoen euro, in 2012 met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen euro. Vanaf 2014 wordt er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd, waardoor er in 2014 geen middelen meer beschikbaar zijn. Er zijn in Roermond nog incidentele middelen beschikbaar vanuit de inburgeringsagenda (2008, ,-), de inburgeringsbonus (2010, ,-) en Duurzaam Verbinden ( en 2013, ,- per jaar). Een laagdrempelige vorm van taalonderwijs komt bovendien tegemoet aan doelstellingen vanuit de Wmo. De mogelijkheden om vanuit de hierbij horende budgetten taalaanbod te financieren worden bij de verdere uitwerking van deze visie onderzocht en uitgewerkt. 5

10 Volwasseneducatie: Het educatiebudget bedraagt in ,-. Op basis van regionale afspraken w/ordt ongeveer 60% van het budget, ,- besteed aan vavo. Het resterende deel is bestemd voor inkoop van taallessen. Pnmair wordt dit besteed aan taallessen voor autochtonen (laaggeletterden), 20% van het budget wordt echter ingezet voor allochtonen (o.a. alfabetisenng). Vanaf 1 augustus 2014 wordt het gemeentelijk educatiebudget gehalveerd ten koste van rechtstreekse financiering door het Rijk van het vavo. Re-integratie Het kabinet heeft aangekondigd vanaf 2012 bezuinigingen in te voeren in het gezamenlijke reintegratiebudget van Wet Wajong, WSW en Wet werk en bijstand. Het is nu nog niet duidelijk of naast de bestaande en toekomstige verplichtingen door de komst van nieuwe doelgroepen nog budget overblijft om taaivoorzieningen als onderdeel van re-integratie te financieren. 6

11 In onderstaande tabel wordt schematiscti weergegeven welke activiteiten in 2012 vanuit welk budget worden ingezet. Participatiebudget: WEB Participatiebudget: W-deel WWB Participatiebudget: Wi Incidentele middelen (inburgeringsagenda, inburgeringsbonus. Duurzaam verbinden) NT-1: lessen alfabetisering voor autochtonen. NT-2: alfabetisenng voor inburgeraars. In stand houden VAVO Taalaanbod in combinatie met reintegratie voor burgers met een arbeidsplicht die onvoldoende het nederlandsbeheersen. Lopende inburgeringstrajecten afronden. Nieuwe inburgeringstrajecten voor asielgerechtigden en geestelijk bedienaren conform geldende Wet inburgering. Laagdrempelig taalaanbod voor burgers onderaan de participatieladder. Laagdrempelig taalaanbod voor burgers onderaan de participatieladder.

12 1. INLEIDING Taaivoorzieningen van de gemeente worden nu gefinancierd vanuit het Participatiebudget In het Participatiebudget zijn het flexibel re-integratiebudget, de inburgenngsbudgetten- voor zover deze betrekking hebben op inburgenngsvoorzieningen - en de middelen voor volwasseneneducatie gebundeld. Alfabetisedngslessen, inburgenng en taalonderwijs op een hoger niveau worden momenteel gefinancierd uit dit participatiebudget Elk op basis van de kaders van de in het Participatiebudget vertegenwoordigde wetten (Wet werk en bijstand. Wet Educatie Beroepsondenwijs, Wet inburgenng) Landelijke kaders Landelijke visie op integratie "Integratie, binding en burgerschap" Op 16 juni 2011 heeft minster Donner van het Ministede van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) zijn visie op integratie aangeboden aan de Tweede Kamer. Het landelijk integratiebeleid gaat met deze visie een nieuwe fase in. Het kabinet wil af van het idee van een 'multiculturele samenleving'. De Nededandse samenleving verandert steeds, ook onder invloed van andere culturen, maar heeft een eigen karakter en is niet inwisselbaar. Het kabinet vindt het daarnaast rechtvaardig dat iedereen die in Nederiand woont een bijdrage levert aan de maatschappij. Daarom verwacht het van iedereen die blijvend in Nederland woont betrokken burgerschap, betrokkenheid bij de maatschappij en zelfredzaamheid. Dat geldt dus ook voor migranten. Inburgeren is de verantwoordelijkheid van migranten, niet van de overheid. Het kabinet gaat geen beleid meer maken op basis van herkomst ('geen afkomst, maar toekomst'). Voor iedereen gelden dezelfde regels. Alle mensen hebben de verantwoordelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen en deel te nemen aan de samenleving. Dit begint met investeren in eigen kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving ziet het kabinet als wezenlijke voonwaarden om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Van mensen die de Nededandse taal niet of niet voldoende beheersen om betaald werk te kunnen vinden wordt verwacht dat zij op eigen kosten de taal leren. Het niet nakomen van deze verplichting zal korting of stopzetting van de bijstandsuitkering tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat sociale zekerheid een aantrekkingsfactor voor migratie vormt worden diverse maatregelen genomen om het beroep op de bijstand van migranten te verminderen: Gemeenten zijn verzocht er met klem op toe te zien dat er streng wordt opgetreden tegen personen die hun feitelijke kansen op de arbeidsinschakeling belemmeren door hun gedrag of kleding, door korting, intrekking of weigering van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Zo nodig zal het kabinet daartoe met een voorstel komen. Nieuwkomers kunnen pas in aanmerking komen voor bijstand nadat de rechtmatigheid van hun verblijf in Nederland is vastgesteld. Recht op bijstand wordt gekoppeld aan de algemene voonwaarde dat personen die de Nederlandse taal niet beheersen zo snel mogelijk een cursus Nededands volgen en met succes afronden Stelselwijziging inburgering In juni 2011 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Donner, mede namens ministers Leers van Immigratie en Asiel, ingestemd met wijziging van de Wet inburgering en de Vreemdelingenwet Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de afspraken uit het regeerakkoord. De ministerraad heeft er tevens mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat iedereen die moet inburgeren in Nederiand daar voortaan zelf verantwoordelijk voor is. Dat geldt ook voor het betalen van een eventuele cursus.

13 In het wetsvoorstel zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen: inburgeraars gaan zelf de kosten betalen voor de inburgenng; de mogelijkheid gebruik te maken van een sociaal leenstelsel voor mensen die de inburgenng nog niet direct zelf kunnen betalen; het behalen van het examen binnen dne jaar; het niet voldoen aan de inburgenngsplicht leidt - met uitzondering van bijzondere omstandigheden - tot intrekking van de verblijfsvergunning; de intrekking geldt niet voor vreemdelingen zolang zij recht hebben op asiel. Wel is een boete mogelijk als zij niet inburgeren; verhoging van de boete bij niet nakomen van de inburgeringsplicht. Voor mensen die kunnen een hoger taalniveau door het doen van staatsexamen Nederlands als tweede taal of een MBO diploma in plaats van het inburgeringsexamen. Het te behalen taalniveau van het examen blijft, net zoals nu, minimaal A2. Ook blijft de eis van kennis van de Nededandse samenleving bestaan. Wel komt er één centraal examen. De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is, naar verwachting, vanaf 1 januari 2013 geen gemeentelijke taak meer Wet werken naar vermogen Een klein deel van het taaivoorzieningen die de gemeente Roermond aanbiedt wordt gefinancierd uit het re-integratiebudget, vanuit de Wet werk en bijstand. Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2013 de nieuwe Wet werken naar vermogen te willen invoeren. Met de nieuwe Wet werken naar vermogen, wordt de doelgroep voor gemeentelijke re-integratie uitgebreid. Tegelijkertijd heeft het kabinet bezuinigingen aangekondigd voor de bijbehorende gemeentelijke budgetten. Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd in zijn notitie van 16 juni, een koppeling te willen leggen tussen nieuwkomers en het recht op gemeentelijke bijstand. Afhankelijk van de manier waarop dat beslag krijgt in de Wet werk en bijstand of de Wet werken naar vermogen, zal blijken of het mogelijk blijft om taaivoorzieningen vanuit het participatiebudget gecombineerd in te zetten voor re-integrerende uitkeringsgerechtigden Lokale kaders Ook lokaal zijn er kaders geschetst ten aanzien van taal en taalondenwijs. Onderstaand worden deze kaders beschreven Coalitieakkoord 'Slagvaardig en Spaarzaam' In het coalitieakkoord is opgenomen: "Integratie begint met het leren van de Nededandse taal. De kadernota en uitvoeringsnota integratie worden uitgevoerd. De uitvoering is gericht op acceptatie, participatie en erkenning van elkaar" Visie van de raad Op 14 mei 2009 heeft de gemeenteraad van Roermond de kadernota integratie vastgesteld. Hierin wordt communicatie als sleutelbegrip benoemd: "burgers kunnen pas goed meedoen in de samenleving wanneer zij voldoende kennis hebben van de Nededandse taal" en "het beheersen van de Nededandse taal en het ontwikkelen van competenties is een belangrijke stap in het integratieproces..." Moties & Amendementen In haar vergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad motie M17 aangenomen. Deze motie draagt het college o.a. op om "te realiseren dat inburgeringscursussen, voor die burgers 9

14 waarvoor een laagdrempelige voorziening nodig is, mogelijkenwijs ook in vertrouwde omgeving gegeven gaan worden (o.a. buurthuizen, moskeelokalen)". In haar vergadenng van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad eveneens motie M18 aangenomen. Deze motie draagt het college op om, samengevat: het initiatief te nemen om, evt. met ondersteuning van werkgevers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, te komen tot een gestructureerde aanpak van laaggeletterdheid. Het college moet daartoe een aanvalsplan laaggeletterdheid opstellen, met meerdere aanbieders meetbare afspraken te maken, deze afspraken regelmatig te evalueren en daarvoor een goede werving op te zetten. In de commissienotie die op 6 september 2011 in de commissie BS is behandeld is aangegeven dat de uitvoenng van motie Ml8 wordt opgeschort in afwachting van het nieuwe actieplan bestrijding laaggeletterdheid van de minister Conclusie Samenvattend kan gesteld worden dat de gemeente Roermond taal en taalonderwijs belangrijk vindt. Het niet spreken van de Nededandse taal kan een belemmenng zijn voor het mee kunnen doen in de Roermondse samenleving. Taal biedt een mogelijkheid om mensen zelfredzaam te maken en sluit daarmee aan bij de Roermondse welzijnsvisie. Het niet spreken van de Nededandse taal beïnvloedt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en belemmert de communicatie met kinderen, buren, onderwijs, politie en hulpvedenende instanties. Nu het Rijk grote bezuinigingen op het totale Participatiebudget en een stelselwijziging van de Wet inburgenng heeft aangekondigd is het noodzakelijk om op lokaal niveau beleidskeuzes te maken voor Nededandse taalondenwijs voor volwassenen voor de jaren 2012 en verder. Beleidskeuzes die de afzonderlijke wettelijk kaders loslaten en die vanuit de participatiegedachte taalondenwijs vormgeven. 10

15 2. HUIDIGE SITUATIE De inventarisatie in bijlage 1 laat zien dat er op dit moment een divers aanbod beschikbaar is voor volwassen tweede taalleerders. In de tabel is in het blauw aangegeven welke cursussen voortkomen vanuit de uitvoering van wettelijke taken. Hierbij geldt enige mate van beleidsvrijheid waardoor lokaal keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van prioritaire doelgroepen en soort trajecten dat wordt aangeboden. In het groen is aangegeven welke cursussen gefinancierd worden met behulp van tijdelijke regelingen en bijbehorende Rijksmiddelen voortkomend uit het Deltaplan inburgering. Deze tijdelijke regelingen kennen een beperkte looptijd t/m het jaar In het geel is aangegeven welke lessen gefinancierd worden op basis van gemeentelijk subsidiebeleid. In de tabel is verder in het paars aangegeven welke lessen op een centrale locatie worden aangeboden en in het oranje welke lessen in de wijken of bij mensen thuis plaatsvinden. De inventarisatie laat daarnaast zien dat er op dit moment een groot aantal mensen bezig is met een alfabetiserings- of inburgeringstraject. Er moet echter ook geconstateerd worden dat er na 2011 een aantal tijdelijke stimuleringsregelingen vanuit het Rijk komen te vervallen. Hierbij gaat het in ieder geval om de middelen voor de zogenaamde instapcursussen inburgering en het project taalcoaches^. Naast het wegvallen van de middelen voor de taalcoaches en de instapcursussen loopt het innovatietraject wijkgerichte inburgering, waarin werving van met name vrijwillige inburgeraars centraal staat, eind 2011 ten einde. Signaal vanuit Wel.kom is bovendien dat er veel behoefte is aan meer conversatielessen in de wijken. ^ Recent onderzoek van Regioplan wijst uit dat het taalcoachproject een waardevolle aanvulling is op het inburgeringstraject De op handen zijnde wijzigingen in het inburgeringsstelsei doen een groter beroep op de zelfredzaamheid van inburgeraars. IVlet een relatief kleine investering kunnen taalcoaches de inburgeraars op weg heipen en begeleiden bij het zoeken naar de juiste cursus e.d.. 11

16 3. VISIE De inburgering en taaivoorzieningen die momenteel worden ingezet komen voort uit de kaders van de dne wetten die in het participatiebudget verenigd zijn. Op basis van deze notitie wordt voorgesteld om te kiezen voor één duidelijke richting en de inzet van taalonderwijs te onderbouwen met een visie. Hierbij wordt ervoor gekozen om de inzet van taal altijd te combineren met een participatiedoel. De inzet van taal is belangrijk. Er worden echter ook eisen gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Roermond. Wanneer er een participatieprobleem is, en de taal hierbij een belemmenng vormt, zal taalonderwijs gecombineerd worden ingezet. Om te kunnen deelnemen aan de maatschappij is het belangrijk de Nederlandse taal te beheersen. In grote lijnen kunnen we stellen dat de beheersing van de Nededandse taal belangrijker wordt naar mate de participatieladder hoger betreden wordt Partlclpatleladder De participatieladder is een meetinstrument dat in steeds meer gemeenten wordt gehanteerd. De zes treden van de ladder geven het participatieniveau van de burger aan. De onderste vier zijn voor mensen zonder een arbeidscontract en nchten zich op maatschappelijke participatie. De bovenste twee voor mensen met werk: werk met ondersteuning, zoals inburgenngvoorziening of loonkostensubsidie (trede 5) of regulier werk zonder gemeentelijke ondersteuning (trede 6). Verondersteld wordt dat de zelfredzaamheid van de burger het laagst is op de onderste trede en stijgt naarmate de ladder wordt beklommen. Vanaf trede 3 participeert de burger nadrukkelijker in de samenleving en is de zelfredzaamheid van de burger groter. Op trede 6 participeert de burger door te werken, zonder dat er ondersteuning van de gemeente wordt geboden. Op trede 6 is de zelfredzaamheid van de burger het hoogst. Om deze reden hoeft voor die geen ondersteuning vanuit de gemeente worden ingezet. Ook het benodigde taalniveau stijgt met de treden van de ladder. Om deel te kunnen nemen aan de reguliere arbeidsmarkt dient het taalniveau het hoogst te zijn. In onderstaande figuur wordt geïllustreerd voor welk doel, voor welke doelgroep en op welke trede van de participatieladder een vorm van Nededandse Taal Onderwijs zal worden ingezet. Bij de nieuwe visie op het inzetten van taaivoorzieningen geldt ook dat het aan de gemeente is om aan te geven met welk doel en tot welk niveau taaivoorzieningen worden aangeboden. Taalniveau Regulier werk _Asielgerechtigden en Deelname aan georganiseerde Burgers met zorgbehoefte activiteiten Opvoeders met schoolgaandp kinderen Werk met ondersteuniiici : bedienaren iren t Onbetaald i werk "WëfRzóekende anderstaligen Geïsoleerd Sociale contacten Participatieniveau r Figuur 1: participatieiadder 12

17 Naast de treden van de ladder zijn ook doelgroepen van belang om de vorm en inhoud van het taalonderwijs te bepalen. Hiertoe wordt onderstaande indeling gehanteerd. Asielgerechtigden Geestelijk bedienaren Migranten Werkzoekende anderstaligen met perspectief die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen. Burgers die de taal (nog) niet voldoende beheersen met (toekomstige) zorgbehoefte. Opvoeders met schoolgaande kinderen. Figuur 2: doelgroepen Afhankelijk van de doelgroep, zal het taalniveau alsmede de vorm en het benodigde taalniveau gekozen worden. Voor asielgerechtigden en geestelijk bedienaren geldt dat de gemeente in ieder geval tot en met 31 december 2012 de wettelijk taak heeft voor deze doelgroepen de inburgenngsplicht vast te stellen en hen een inburgedngstraject aan te bieden. Voor werkzoekende anderstaligen, voor wie de taal een belemmenng is in het vinden van werk, kan een taaivoorziening als onderdeel van re-integratieraject gericht is op werk. Voor burgers met een (toekomstige) zorgbehoefte wordt het taalaanbod gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij een taaivoorziening voor opvoeders staat het belang van de kinderen voorop en wordt het taalaanbod gecombineerd met (participatie)aspecten die belangrijk zijn voor de opvoedingstaak. Voor wat betreft de trajecten gericht op re-integratie dienen afspraken met aanbieders gemaakt te worden over het te behalen taalniveau waarmee betaald werk haalbaar is. Voor wat betreft trajecten gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma zijn de niveaueisen wettelijk vastgelegd. Voor wat betreft de laagdrempelige taaivoorzieningen wordt het behalen van een bepaald taalniveau losgelaten en wordt het succes van de voorziening bepaald op basis van de mate van participatie Conclusie Geadviseerd wordt om taaivoorzieningen gericht op sociale participatie tot het niveau van trede 3 in te zetten en taaivoorzieningen voor werkzoekende op te plussen tot het niveau van trede 6. 13

18 4. WAT BETEKENT DIT CONCREET? In onderstaande paragrafen wordt beschreven wat bovengenoemde visie betekent voor de uitvoering vanuit de drie wettelijke kaders Component volwasseneneducatie Wet Educatie Beroepsonderwijs Oorspronkelijk was de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) bedoeld als een voorziening in tweede kans onderwijs voor volwassenen. Taallessen voor allochtonen werden gefinancierd vanuit de toenmalige Wet inburgering nieuwkomers (Win). Na afschaffing van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) in is het taalondenwijs in het kader van de WEB vooral gericht op alfabetisering en Nededandse taal voor inwoners van Roermond waarvoor Nededands geen moedertaal is (NT-2). Vanaf 2010 is landelijk beslist dat 25% van het totale educatiebudget, 50 miljoen euro, rechtstreeks naar de ondenwijsinstellingen gaat voor de intensivering van het taal- en rekenondenwijs in het middelbaar beroepsondenwijs (MBO). In 2011 is voor hetzelfde doel nog eens 35 miljoen euro van de resterende landelijke educatiebudget daarvoor bestemd Besctiikbaar budget Voor de gemeente Roermond hebben de in genoemde landelijke kortingen op het educatiebudget tot gevolg dat het budget van ,- in 2009 in 2011 nog ,-. bedraagt. Op grond van regionale afspraken is van dit budget ongeveer 60% bestemd voor het in stand houden van een volwaardige vavo-voorziening (vavo= voortgezet algemeen volwassenen ondenwijs). Verder is nog van belang dat de minister van Ondenwijs ca. in februari 2011 het actieplan mbo "Focus op Vakmanschap " naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij onder andere het voornemen heeft opgenomen om genoemd vavo-onderwijs vanaf 1 augustus 2014 volledig onder aansturing van het Rijk te brengen door het vavo bij het al door het Rijk gefinancierde voortgezet ondenwijs (vo) onder te brengen. Voor de bekostiging daarvan zal de helft van het educatiebudget van de gemeente per deze datum worden overgeheveld naar het Rijk. Besluitvorming zal naar venwachting medio 2011 plaats vinden Inzet middelen In het in paragraaf genoemd actieplan heeft de minister aangegeven dat het resterende educatiebudget een belangrijk instrument is voor de aanpak van laaggeletterdheid van o.a. volwassenen en dat het kabinet hiervoor een nieuw actieplan heeft aangekondigd dat in september 2011 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit plan zullen de gemeenten een leidende rol, houden. Gemeenten kunnen daarnaast de gelden blijven inzetten voor lessen Nededands als tweede Taal (NT-2) voor zover het de groep vrijwillige inburgeraars betreft. Tevens is aangegeven dat gedurende deze kabinetsperiode de verplichte besteding van het gemeentelijk educatiebudget bij de ROC's gehandhaafd blijft. Gelet op het bovenstaande zal de besteding van deze middelen in 2012 voor de gemeente beperkt blijven tot primair inkoop van NT-1; lessen alfabetisering voor autochtonen en aanvullend voor inkoop van NT-2 lessen ten behoeve van inburgeraars. Voor het jaar 2011 is het budget, afgezien van de besteding aan het vavo, besteed aan inkoop van alfabetisering van autochtonen, 45% van het budget, en aan alfabetisering van allochtonen, eveneens 45%. Het resterende deel is besteed aan taallessen om allochtonen in staat te stellen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te verwerven. Dit heeft tot gevolg dat niet-nederianders die na 2011 een hoger taalniveau willen verwerven door het staatsexamen af te leggen, hetgeen noodzakelijk is voor het behalen van een startkwalificatie, de kosten daarvan volledig zelf moeten betalen omdat deze trajecten niet meer door de gemeente zullen worden ingekocht. 14

19 Het beschikbare educatiebudget wordt ai nagenoeg volledig wordt ingezet voor alfabetisering en vanaf 2012 alleen nog maar voor alfabetisenng. Daarnaast wordt de verplichte besteding van dit budget bij het ROC de komende jaren gehandhaafd. Gelet op deze omstandigheden en het feit dat de minister heeft aangekondigd in september 2011 te komen met een nieuw actieplan bestrijding laaggeletterdheid, is de commissie BS op 6 september 2011 geïnformeerd over de beslissing om de uitvoenng van de motie Ml8 op te schorten tot dat genoemd actieplan is gepresenteerd. Wel al duidelijk is dat er zijn geen middelen beschikbaar om verdere uitvoenng aan de motie Ml 8 te geven, dan in voordurend overleg met het ROC de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te benutten Inburgenngscomponent Wet inburgenng Op 1 januan 2007 is de Wet inburgenng (Wi) in werking getreden. In het kader van de Wet inburgering zijn groepen inburgeraars verplicht om binnen 3,5 jaar een inburgeringsexamen af te leggen. De gemeente heeft de plicht om te handhaven en moet bepaalde groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringstraject aanbieden ter ondersteuning bij het behalen van het examen. Ook vrijwillige inburgeraars kan de gemeente een inburgeringsexamen aanbieden. Het huidige inburgeringstelsel wordt momenteel herzien en zal naar verwachting per 1 januari 2013 in werking treden Besctiikbaar budget Met ingang van 1 januari 2010 is de afrekeningsystematiek met het Rijk gewijzigd. De budgetten voor 2009, 2010 en 2011 zijn ondergebracht in het participatiebudget en worden verdeeld naar rato van het aantal oudkomers in de gemeente, gebaseerd op gegevens van het CBS van het jaar t-2 (gegevens 2007 voor de verdeling 2009). Er is geen vast normbedrag meer voor inburgeringsvoorzieningen. Gemeenten bepalen zelfde hoogte van de kosten van participatievoorzieningen. Vanaf 2012 worden de inburgeringsmiddelen verdeeld op basis van prestaties in jaar T-2 (voor 2012, o.b.v. gegevens 2010). Het aandeel dat een gemeente in T-2 levert in het totaal van de landelijke prestaties aan inburgering vormt de basis voor de verdeling van het budget in T. De prestaties van een gemeente worden daarbij bezien in relatie tot de prestaties van alle andere gemeenten. De verdeling van het budget over de gemeenten is dus door gemeenten beïnvloedbaar, maar ook afhankelijk van de prestaties van andere gemeenten. De prestaties worden gemeten met drie outputverdeelmaatstaven: O het aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen; O het aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen; O het aantal personen dat (delen van) het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 programma I of II heeft gehaald. De hoogte van de inburgeringscomponent van het Participatiebudget voor de jaren 2012 en 2013 is hiermee nog niet definitief bekend. Landelijk wordt het budget voor de inburgering afgebouwd; in 2011 met 100 miljoen euro, in 2012 met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen euro. Vanaf 2014 wordt er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd, waardoor er in 2014 geen middelen beschikbaar zijn. In 2011 is er voor Roermond nog een bedrag van ,- beschikbaar. Indicatieve bijdrage voor 2012 is , Inzet middelen Het nog beschikbare budget in 2012 en 2013 wordt gebruikt om de lopende inburgeringscursussen te bekostigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de inburgering succesvol afronden. Zolang de huidige Wet inburgering van kracht is wordt daarnaast een inburgeringstraject, gericht op het behalen van het inburgeringsdiploma, ingezet voor de doelgroepen asielgerechtigden en geestelijk bedienaren. Naast de middelen in het Participatiebudget zijn er nog incidentele middelen beschikbaar vanuit de inburgeringsagenda (2008, ,-), de inburgeringsbonus (2010, ,-) en 15

20 Duurzaam Verbinden (2010, ,-). Een laagdrempelige vorm van taalondenwijs komt bovendien tegemoet aan doelstellingen vanuit de Wmo. De mogelijkheden om vanuit de hierbij horende budgetten taalaanbod te financieren worden bij de verdere uitwerking van deze visie onderzocht en uitgewerkt. De beschikbare incidentele middelen worden ingezet om een aanbod voor taalondenwijs in te richten voor mensen die zich onderaan de participatieladder bevinden. Hiermee wordt ingezet op een laagdrempelig taalaanbod, bijvoorbeeld in de vorm van conversatielessen in de wijk en/of taalcoaches, dat ten allen tijde gericht is op participatie van burgers. Hiermee wordt tevens uitvoenng gegeven aan motie Ml7. De exacte vorm waarin taal en participatie zal worden aangeboden wordt in ovedeg met de (maatschappelijke) partners bepaald Re-integratiecomponent Wet werk en bijstand Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen mensen die geen inkomen hebben, van de gemeente een uitkenng op sociaal minimum niveau krijgen. Jongeren tot 27 jaar kunnen op grond van de Wet Investeren in jongeren (WIJ) een werkleeraanbod krijgen. Voor de jongeren zonder voldoende inkomen gaat het werkleeraanbod vergezeld met een inkomensvoorziening tot sociaal minimum. In de WWB en Wij is de verplichting dat mensen algemeen geaccepteerde arbeid moeten aanvaarden, vastgelegd. Voor de mensen van wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, kan de gemeente ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen bieden Beschikbaar budget Re-integratiemiddelen beslaan het grootste deel van het Participatiebudget. Het betreft de middelen uit het zogenaamde Werkdeel. Het werkdeel kan worden ingezet voor re-integratievoorzieningen. Reintegratievoorzieningen zijn voorzieningen die gericht zijn op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen in de uitkenng met als doel ze uitkenngsonafhankelijk te maken. Sociale activering behoort ook tot een re-integratievoorziening. De mogelijkheden om het werkdeel in te zetten zijn ruim, maar moeten gekoppeld worden aan personen van de doelgroep. Het budget van het W- deel is afhankelijk van een aantal algemene indicatoren die we als gemeente nauwelijks kunnen beïnvloeden. Zoals gezegd worden op het participatiebudget als geheel forse bezuinigingen venwacht. Het kabinet is daarnaast voornemens om per 1 januan 2013 een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in te voeren. De WSW, WWB, Wij en Wajong zullen in één regeling worden ondergebracht. Met de regeling zal van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie voor de uitkering verwacht worden. Centraal in de regeling staat dat iedereen die kan werken werkt. Personen die geen volledig loon kunnen verdienen worden deels aangevuld met loondispensatie. Het is nu nog niet duidelijk of de financiering van re-integratie in de huidige vorm blijft bestaan en of er nog budget is voor re-integratietrajecten in de huidige vorm Inzet van middelen Het niet beheersen van de Nederlandse taal kan een belemmering zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de financiële en wettelijke ruimte kan, om die reden wordt in de jaren 2012 en verder voor mensen met een arbeidsplicht taalondenwijs, gecombineerd met re-integratie ingezet en bekostigd vanuit het werkdeel. 16

21 BIJLAGE 1 INVENTARISATIE AANBOD Aanbieder Doelgroep Soort traject Financieringsvorm Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen Inburgering, profiel werk Participatiebudget (WI) Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen Inburgering, profiel OGO Participatiebudget (WI) Inburgering, profiel Maatsch. Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen participatie Participatiebudqet (WI) Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen Inburgering, profiel Ondernemerschap Participatiebudget (WI) Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen Inburgering voor analfabeten Participatiebudget (WEBAA/I) Beschikbaar budget 2010 Loslocatie Aantal lesuren per week Gemiddelde trajectduur Aantal deelnemers per groep Aantal groepen ,10 Bredeweg, Roermond ± weken ,10 Bredeweg, Roermond ± weken ,10 Bredeweg, Roermond ± weken ,10 Bredeweg, Roennond ±6 72 weken ,10 Bredeweg, Roermond ±9 3 jaar 12 3 Gilde Opleidingen Analfabeten NT2 Alfabetiseringstraject Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roermond ±9 3 jaar 12 1 Gilde Opleidingen Allochtonen NT2 niveau BI Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roermond ± 12 1 jaar gem 18 2 Gilde Opleidingen Allochtonen NT2 niveau B2 Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roermond ± 12 1 jaar gem 18 2 Gilde Opleidingen Uitkeringsgerechtigden in reintegratietraject Nederlands op de werkvloer Participatiebudget (W-deel) ,00 Productiehuis ±9 10 mnd 22 3 Gilde Opleidingen Inburgeringsbehoeftigen- en plichtigen NT2 niveau BI Participatiebudget (Wl) ,10 Bredeweg, Roermond ± 12 1 jaar gem 18 1 Gilde Opleidingen Laaggeletterden autochtonen Niveau A2 Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roermond ±6 2-3 jaar gem mnd -1 Gilde Opleidingen Allochtonen Niveau A2 Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roermond ± 9 jaar gem 16 1 Gilde Opleidingen Allochtonen vanaf niveau Al Participatiebudget (WEB) ,34 Bredeweg, Roennond nvt 3-4 mnd nvt nvt STEIM Anderstaligen Conversatielessen Reguliere subsidie gemeente 8.436,00 De Velderie STEM Inburgeringsplichtigen Taalcoaches Eenmalige Rijksbijdrage ( 75,000) ,00 geen vaste locatie Gilde Samenspraal< Anderstaligen Integratie door communicatie Reguliere subsidie gemeente 3.860,00 Paradies 1 a 2 1 jaar 35x2 nvt Gilde Eenmalige Rijksbijdrage ( Samenspraak Inburgeringsplichtigen Taalcoaches ) ,00 geen vaste locatie 2a3 1 iaar 30X2 nvt Wel.kom Divers Conversatielessen Reguliere subsidie gemeente 0,00 Buurthuis/Moedercentrum 2a4 1 jaar 40 4 Eenmalige Rijksbijdrage ( Wel.kom Inburgeringsplichtigen Taalcoaches ) ,00 Thuis/Paradies 1 a2 1 jaar 59 Eenmalige Rijksbijdrage ( Donderberg + Roermondse Arslanzorg Instapcursussen inburgering Conversatie en empowerment ) ,00 Veld ± 8 6 mnd 50 2 Vluchtelingenwerk Inburgeringsplichtigen taalcoaches Eenmalige Rijksbijdrage ( ) ,00 Kantoor VW/thuis ±2 1 jaar 16 N.v.t. ±3(1xp2 Vluchtelingenwerk Koerdische vrouwen/mannen conversatiegroep Geen (eigen budget KW, VW)? Kantoor VW/thuis wkn)

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE. Vergadering 1 juli 2008 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Inburgering B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.MOeD Aan de gemeenteraad, Op 3 april 2007 heeft uw gemeenteraad nota Inburgeren

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming W71. Weth.1I1 Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming W71. Weth.1I1 Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester Voorstel ~atwijk Aan Status : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming Zaaknummer Datum : 20 1/ - 2-97- : 30 december 2010 Afdeling Medewerk(st)er : Sociale Zaken : R.F.J.M. van Hest

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007 Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland Gemeente Smallingerland Mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Wettelijk kader 1.1 Doelgroepen 1.2 Inburgeringexamen 1.3 Marktwerking 1.4 Leningsfaciliteit

Nadere informatie

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. DDS 5456934, houdende regels tot bevordering van vrijwillige inburgering in de niet-g31 gemeenten De Minister voor

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB)

1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) BIJLAGE 2: BASISINFORMATIE WET WERK EN BIJSTAND, WET INBURGERING EN WET EDUCATIE BEROEPSONDERSWIJS 1. De Wet Werk en Bijstand op hoofdlijnen (WWB) a. Doel van de Wet Werk en Bijstand Volgens de Commissie

Nadere informatie

Marktconsultatie Inburgering

Marktconsultatie Inburgering Marktconsultatie Inburgering Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de markt van inburgerings- en taalonderwijs Eindrapportage Utrecht, 14 maart 2012 GB129 Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

M)r. Gemeente Delft. Geachte heerlmevrouw,

M)r. Gemeente Delft. Geachte heerlmevrouw, Publiekszaken M)r Gemeente Delft Werk Inkomen in Zorg, Weids- en Pmjecbníwlkkeling Retouradres : Publieksaken. Postbus l1 l, 2600 AC DeHt Aan de leden van de Gemeenteraad Behandeld door AUe Hoekman Td&or1015-2195329

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon

Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeenteraad Ontvangen Griffie 30-01-2013 13TI.006 Datum 22 januari 2013

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, besluit: Raadsbesluitno. 2012/093/2

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, besluit: Raadsbesluitno. 2012/093/2 gemeente Roermond Raadsbesluitno. 2012/093/2 DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2012, raadsvoorstelnummer 2012/093/1; gezien het advies

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de wet werk en bijstand

GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de wet werk en bijstand &39 gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissievoorstel Agendapuntno.: Datum: 27 februari 2012 Portefeuille: BS Onderwerp: discussienota voor de invoering van de verplichting tot tegenprestatie in de

Nadere informatie

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren,

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren, College van B&W Uw contact R.J.A. Berkvens T (020) 540 46 27 F (0297) 38 76 76 r.berkvens@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Samenvatting van deze nota Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI), die vanaf

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum : Datum : Onderwerp Inlooppunt laaggeletterden en anderstaligen Samenvatting De aanpak van laaggeletterdheid vergt speciale aandacht. Er is contact gelegd met Cinop om te zien hoe zij onze gemeente kan ondersteunen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4/12/27 september 2007 CagendanummerC: Onderwerp: Beleidsnota Inburgering Portefeuillehouder: C. Jaspers/P. Konings datum: 28 augustus 2007 CSamengevat voorstelc 1. In te

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

Beleidsplan Wet inburgering

Beleidsplan Wet inburgering Beleidsplan Wet inburgering 2007 2011 Vastgesteld 5 april 2007 Inleiding De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2007 officieel van kracht. Gezien het late tijdstip waarop de wet is vastgesteld hebben gemeenten

Nadere informatie

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering 2007-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina Samenvatting...2 1 Inleiding...3 2 Wet inburgering en Regeling vrijwillige inburgering 2007...4 2.1

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Verordening Inburgering Deurne 2013

Verordening Inburgering Deurne 2013 Gemeenteblad nr.58, 23 mei 2013 Nr. 34a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013, nr. 34; gehoord de commissie Samenleving d.d. 27 mei 2013; gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 308 Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie