Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ , tot wijziging van de Regeling inburgering, de Regeling vrijwillige inburgering niet-g en de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal en enkele andere wijzigingen) De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Gelet op de artikelen 3.8, vijfde lid, 4.5, eerste lid, 4,7, eerste lid, 5.2, en 7.7, tweede lid, van het Besluit inburgering en de artikelen 4, tweede lid, onderdelen b en c, en derde lid, 7, tweede lid, 9, vijfde lid, onderdeel b, en zesde lid, en 20, derde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid; Besluit: ARTIKEL I De Regeling inburgering wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 1.1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: B e. staatsexamen Nederlands als tweede taal: staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel c, van het besluit. Artikel 2.2a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, aanhef, wordt resultaten van een toets vervangen door: resultaten van een voor 1 januari 2007 afgelegde toets. 2. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: C f. de datum waarop de toetsresultaten zijn behaald. In de artikelen 4.2, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel d, 4.20, eerste lid, 4.21, eerste lid, onderdeel a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel d, wordt het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma I of II vervangen door: het staatsexamen Nederlands als tweede taal. D In artikel 4.3 wordt het jaar ,38 procent vervangen door: het jaar 2009: 4,23 procent. E Na artikel 4.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.7a De inburgeringsplichtige kan in afwijking van artikel 4.7, eerste lid, van het besluit de lening in een 1 Staatscourant 2008 nr december 2008

2 keer terugbetalen. De terugbetaling omvat het bedrag van de opgebouwde schuld vermeerderd met de over dat bedrag verschuldigde rente, berekend overeenkomstig artikel 4.4. F Artikel 5.1 komt te luiden: G Artikel 5.1 De minister stelt het aantal oudkomers aan wie het college in een door de minister vast te stellen tijdvak een handhavingsbeschikking bekendmaakt drie maanden voor aanvang van dat tijdvak vast. Hoofdstuk 7 vervalt. H Bijlage 13 wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in de bijlage bij deze regeling. ARTIKEL II Artikel 1, onderdeel g, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g komt te luiden: g. Nederlander: ieder die de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld;. ARTIKEL III De Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: bb. duale inburgeringsvoorziening: duale inburgeringsvoorziening als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van het Besluit inburgering. 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel bb door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: B cc. taalkennisvoorziening: taalkennisvoorziening als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet inburgering. Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Het aandeel van de gemeente in de middelen voor inburgering, bedoeld in het eerste lid, aanhef, wordt voor de jaren 2008 en 2009 verhoogd met de uitkomst van de formule [X x Y], in welke formule voorstelt: a. X: het aantal inburgeringsplichtigen en inburgeraars ten behoeve van wie het college van burgemeester en wethouders voor de eerste keer een duale inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld; b. Y: de bijdragevergoeding ten aanzien van de vaststelling van de duale inburgeringsvoorziening, bedoeld in letter X. 2. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 2 Staatscourant 2008 nr december 2008

3 a. In de aanhef wordt na [X x Y] ingevoegd: + [Z x AA]. b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: c. Z:het aantal inburgeringsplichtigen en inburgeraars ten behoeve van wie het college van burgemeester en wethouders na 1 september 2008 voor de eerste keer een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, en d. AA: de bijdragevergoeding ten aanzien van de vaststelling van de taalkennisvoorziening, bedoeld in letter Z. 3. Het derde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: a. Aan de formule wordt toegevoegd: 1. + (ExF), en 2. + (G x H). b. Onder vervanging van de punt aan het slot van letter D door een puntkomma worden twee letters toegevoegd, luidende: E. het aantal inburgeringsplichtigen, bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000, aan wie geen persoonsvolgend budget is verstrekt, ten behoeve van wie het college van burgemeester en wethouders voor de eerste keer een duale inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld; F. de bijdragevergoeding ten aanzien van de vaststelling van de duale inburgeringsvoorziening, bedoeld in letter E. c. Onder vervanging van de punt aan het slot van letter E door een puntkomma worden twee letters ingevoegd, luidende: G. het aantal inburgeringsplichtigen, bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000, aan wie geen persoonsvolgend budget is verstrekt, ten behoeve van wie het college van burgemeester en wethouders na 1 september 2008 voor de eerste keer een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, en H. de bijdragevergoeding ten aanzien van de vaststelling van de taalkennisvoorziening, bedoeld in letter G. 4. Het vierde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: a. Na het eerste lid wordt ingevoegd, X van het tweede lid en A en C van het tweede lid wordt vervangen door: A, C en E van het derde lid. b. Na X wordt ingevoegd en Z en C ene wordt vervangen door: C, E en G. C In artikel 9b, eerste lid, onderdeel a, wordt ,67, vervangen door: ,67. D Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: bb. het aantal vast te stellen duale inburgeringsvoorzieningen. 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel bb door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: cc. het aantal vast te stellen taalkennisvoorzieningen. 3 Staatscourant 2008 nr december 2008

4 E Artikel 13b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de eerste volzin wordt of een gecombineerde inburgeringsvoorziening vervangen door:, een gecombineerde inburgeringsvoorziening of, indien de inburgeraar een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs volgt of zal volgen, een taalkennisvoorziening. 2. In de tweede volzin wordt of vervangen door een komma en wordt na gecombineerde inburgeringsvoorziening ingevoegd: of de taalkennisvoorziening. F In artikel 13c, eerste lid, wordt of een gecombineerde inburgeringsvoorziening vervangen door:, een gecombineerde inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening. G Artikel 13d wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt dan wel gecombineerde inburgeringsvoorziening vervangen door: gecombineerde inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening. 2. Het derde lid, aanhef, komt te luiden: H 3. De overeenkomst bevat ten minste een omschrijving van de inburgeringsvoorziening, de gecombineerde inburgeringsvoorziening of de taalkennisvoorziening, alsmede een omschrijving van de rechten en verplichtingen van de inburgeraar ten aanzien van:. In artikel 13f, eerste en tweede lid, wordt de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie vervangen door: de minister. I Artikel 14b wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 3. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt ten behoeve van het aanbieden van duale inburgeringsvoorzieningen voor de jaren 2008 en 2009 verhoogd met een bedrag dat wordt vastgesteld naar evenredigheid van het aandeel van de gemeente in het aantal in Nederland woonachtige leden van etnische minderheidsgroepen uit de eerste generatie die behoren tot de groep niet-westerse allochtonen, alsmede allochtonen afkomstig uit voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie in de leeftijdscategorie 15 tot en met 65 jaar. 2. Het zesde lid (nieuw) vervalt. J Artikel 14c wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vierde lid, vervallen het tweede en derde lid. 2. In het derde lid (nieuw) vervalt de prijs, bedoeld in het tweede lid, en wordt vierde lid vervangen door: tweede lid.. K Artikel 14d vervalt. 4 Staatscourant 2008 nr december 2008

5 ARTIKEL IV Artikel 1 van de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid wordt met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd: A In onderdeel bb wordt artikel 1.1, eerste lid, onderdeel r, van het Besluit inburgering vervangen door: artikel 1.1, onderdeel p, van het Besluit inburgering. B In onderdeel cc wordt artikel 19, derde lid, van de Wet inburgering vervangen door: artikel 19, tweede lid, van de Wet inburgering. ARTIKEL V Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat: a. de artikelen I, onderdelen A en B en C, en III, onderdelen A, onder 1, B, onder 1, onder 3, onder a, onder 1, en b, onder 4, onder a, D, onder 1, I, J en K, terugwerken tot en met 1 januari 2008, en b. artikel III, onderdelen A, onder 2, B, onder 2, onder 3, onder a, onder 2, en c, onder 4, onder b, D, onder 2, E, F en G, terugwerkt tot en met 1 september Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te s-gravenhage en is te raadplegen via het internet en Den Haag, 16 december 2008 De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E.E. van der Laan. 5 Staatscourant 2008 nr december 2008

6 TOELICHTING Met deze regeling zijn de Regeling inburgering en de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid aangepast aan de wijzigingen in de Wet inburgering, het Besluit inburgering en het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid in verband met de mogelijkheid om alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II aan te bieden. Daarnaast zijn enkele andere wijzigingen van de genoemde regelingen en de Regeling vrijwillige inburgering niet-g opgenomen die artikelsgewijs nader zijn toegelicht. Artikel I Onderdelen A en C Aan artikel 1.1 van de Regeling inburgering is een definitie van staatsexamen Nederlands als tweede taal toegevoegd. In die definitie is het staatsexamen op dezelfde wijze beschreven als in de Wet inburgering en het Besluit inburgering. In de Regeling inburgering is overal de aanduiding van het staatsexamen Nederlands als tweede taal vervangen door het gedefinieerde begrip. Onderdeel B Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over het toepassingsbereik van de zogenoemde Verklaring educatie. De Verklaring educatie is in de Regeling inburgering opgenomen teneinde te bewerkstelligen dat door inburgeringsplichtigen gevolgde NT2-taaltrajecten die zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering onder bepaalde voorwaarden kunnen vrijstellen van de verplichting om mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal te verwerven en het desbetreffende deel van het inburgeringsexamen te behalen. Om dit te verduidelijken is in artikel 2.2a, eerste lid, van de Regeling inburgering tot uitdrukking gebracht dat de desbetreffende toets moet zijn afgelegd voor 1 januari 2007 en wordt in het tweede lid van dat artikel geregeld dat de Verklaring educatie de datum moet bevatten waarop de toetsresultaten zijn behaald. Onderdeel D Op grond van artikel 4.5, eerste lid, van het Besluit inburgering dient de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie het rentepercentage ten aanzien van de op grond van artikel 16, eerste lid, van de Wet inburgering verstrekte leningen vast te stellen. Dat is gebeurd met deze wijziging van artikel 4.3 van de Regeling inburgering. Onderdeel E Het nieuwe artikel 4.7a van de Regeling inburgering biedt de inburgeringsplichtige de mogelijkheid om de verkregen lening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet inburgering in één keer af te lossen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als burgemeester en wethouders voornemens zijn de inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening aan te bieden of een inburgeringsvoorziening ten behoeve van die inburgeringsplichtige vast te stellen. Onderdeel F Het aantal oudkomers, bedoeld in artikel 5.1 van de Regeling inburgering, werd bekend gemaakt tezamen met de bekendmaking van de indicatieve voorschotten, bedoeld in artikel 7.2, derde lid, van het Besluit inburgering. Die indicatieve voorschotten worden met ingang van 1 januari 2009 de inwerkingtredingsdatum van de Wet participatiebudget niet meer bekend gemaakt. Artikel 5.1 van de Regeling inburgering is daaraan aangepast. Onderdeel G Hoofdstuk 7 van de Regeling inburgering bestond slechts uit artikel 7.1. Artikel 7.1 van de Regeling inburgering gaf nadere invulling aan artikel 7.7, tweede lid, van het Besluit inburgering dat betrekking had op de prijsmonitor. Artikel 7.7, tweede lid, van het Besluit inburgering is geschrapt. Daarmee kon ook artikel 7.1, en dus hoofdstuk 7, van de Regeling inburgering vervallen. Onderdeel H In de model portfolio geestelijke bedienaren kennis van de Nederlandse samenleving (aanvullend deel) als opgenomen in bijlage 13 bij de Regeling inburgering bleken verschillende verwijzingen naar 6 Staatscourant 2008 nr december 2008

7 pagina s in die model portfolio niet juist, deze verwijzingen zijn aangepast. Daarnaast zijn ter verduidelijking alle portfolio-opdrachten van een nummer voorzien (KNS-1, enzovoorts). Dat nummer dient nu ook vermeld te worden op het bewijsformulier dat de geestelijke bedienaar moet invullen. Artikel II Als gevolg van de wet van 12 juni 2008 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische verbeteringen (Stb. 229) is de definitie van Nederlander als opgenomen in artikel 1, onderdeel o, van de Wet inburgering vervallen. In het nieuwe artikel 1, onderdeel g, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g is de omschrijving van Nederlander als voorheen opgenomen in artikel 1, onderdeel o, van de Wet inburgering overgenomen. Artikel III Onderdeel A onder 1 Om het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen met een duaal karakter te stimuleren, krijgen gemeenten met ingang van 1 januari 2008 voor iedere vastgestelde duale inburgeringsvoorziening een extra bijdrage, de zogenoemde participatiebonus. Daarom is aan artikel 1 van de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (hierna: de Uitvoeringsregeling) een definitie van duale inburgeringsvoorziening toegevoegd. onder 2 Met ingang van 1 september 2008 kunnen gemeenten zogenoemde taalkennisvoorzieningen aanbieden aan inburgeringsplichtigen en inburgeraars. Daarom is aan artikel 1 van de Uitvoeringsregeling een definitie van taalkennisvoorziening toegevoegd. Onderdeel B onder 1 Met het nieuwe tweede lid van artikel 9a van de Uitvoeringregeling is voorzien in de bekostiging van door de G31 aan te bieden duale inburgeringsvoorzieningen. onder 2 Met deze wijziging van artikel 9a, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling is voorzien in de bekostiging van door de G31 aan te bieden taalkennisvoorzieningen. onder 3 en 4 Met deze wijzingen van artikel 9a, derde en vierde lid (nieuw), van de Uitvoeringsregeling is voorzien in de bekostiging van de duale inburgeringsvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen voor de zogenoemde nieuwe inburgeringsplichtigen. Onderdeel C De uitkering voor de uitvoering van het meerjaren ontwikkelingsprogramma van de gemeente Sittard-Geleen is als gevolg van de toevoeging van de middelen voor het aanbieden van duale inburgeringsvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen verhoogd. Onderdeel D onder 1 Met de toevoeging van onderdeel bb aan artikel 10 van de Uitvoeringsregeling is voorzien in een indicator met betrekking tot de duale inburgeringsvoorzieningen. onder 2 Met de toevoeging van onderdeel cc aan artikel 10 van de Uitvoeringsregeling is voorzien in een 7 Staatscourant 2008 nr december 2008

8 indicator met betrekking tot de taalkennisvoorzieningen. Onderdelen E, F en G Met deze wijzigingen van de artikelen 13b, 13c en 13d van de Uitvoeringsregeling is voorzien in de mogelijkheid om inburgeraars een taalkennisvoorziening aan te bieden. Onderdeel H Deze wijziging van artikel 13f van de Uitvoeringsregeling vloeit voort uit de overgang van de verantwoordelijkheid voor de inburgering van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie naar de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Onderdeel I onder 1 Met het nieuwe derde lid van artikel 14b van de Uitvoeringsregeling is voorzien in de bevoorschotting van door de G31 aan te bieden duale inburgeringsvoorzieningen. De in artikel 14b, derde lid (nieuw), van de Uitvoeringsregeling bedoelde gegevens zijn gebaseerd op cijfers die jaarlijks door het Centraal bureau voor de statistiek worden verzameld bij de zogenoemde structurele tellingen op basis van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (peildatum 1 januari 2006). onder 2 Het vervallen van artikel 14b, zesde lid (nieuw), van de Uitvoeringsregeling vloeit voort uit het schrappen van de prijsmonitor. Onderdelen J en K De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft bij brief van 14 maart 2008 (Kamerstukken II 2007/08, , nr. 11, p. 4) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om de prijsmonitor als instrument te vervangen door een systeem van monitoring van de prijzen van inburgeringscursussen via evaluatie van de marktwerking en via benchmarking. Hiermee worden de uitvoeringslasten van gemeenten verlaagd. Vanaf 2008 worden gemeenten voor de prijsontwikkeling gecompenseerd door het uitkeren van loon- en prijsbijstelling. Met artikel III, onderdelen J en K, van deze regeling is de prijsmonitor voor wat betreft de G31 geschrapt. Artikel IV Onderdeel A Als gevolg van het Besluit participatiebudget dat met ingang van 1 januari 2009 in werking treedt vervalt artikel 1.1, onderdelen m en n, van het Besluit inburgering en wordt artikel 1.1, onderdeel r, van het Besluit inburgering geletterd onderdeel p. De verwijzing in artikel 1, onderdeel bb, van de Uitvoeringsregeling is met dit onderdeel daaraan aangepast. Onderdeel B Als gevolg van de Wet participatiebudget vervalt artikel 19, eerste lid, van de Wet inburgering en wordt het derde lid van dat artikel vernummerd tot tweede lid. De verwijzing in artikel 1, onderdeel cc, van de Uitvoeringsregeling is met dit onderdeel daaraan aangepast. Artikel V onder a De mogelijkheid om inburgeringsplichtigen en inburgeraars een inburgeringsvoorziening gericht op het staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II of een duale inburgeringsvoorziening aan te bieden is geboden met ingang van 1 januari De daarop betrekking hebbende wijzigingen werken daarom terug tot en met die datum. De aanpassing van artikel 2.2a van de Regeling inburgering in verband met de Verklaring educatie werkt terug tot en met 1 januari 2008 omdat de Verklaring educatie met ingang van die datum is geïntroduceerd. 8 Staatscourant 2008 nr december 2008

9 onder b De mogelijkheid om inburgeringsplichtigen en inburgeraars een taalkennisvoorziening aan te bieden is geboden met ingang van 1 september De daarop betrekking hebbende wijzigingen werken daarom terug tot en met die datum. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E.E. van der Laan. 9 Staatscourant 2008 nr december 2008

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. DDS 5456934, houdende regels tot bevordering van vrijwillige inburgering in de niet-g31 gemeenten De Minister voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 588 Wet van 29 december 2008 tot bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34287 13 oktober 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, nr. 2015-0000260450,

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1429 5 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 28 november 2008, nr. 2008109129, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 288 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van

Nadere informatie

<NaamAanvrager> <Post_Straat> <Post_Huisnr> <Post_Huisnrtoev> <Post_Postcode> <Post_Plaats> Contactpersoon binnen uw organisatie: Team Nationale Regelingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 198 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 214 4 januari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2011, nr. WJZ/355188

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 285 Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 56 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Wijziging Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte VROM Wijziging Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2004, nr. MJZ2004029551, Centrale Directie Juridische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11356 29 april 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 april 2013, nr. 2013-254587, houdende wijziging

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27251 30 september 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2014, nr. HO&S

Nadere informatie

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING GEGEVENSUITWISSELING ONDERSTAND BES

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING GEGEVENSUITWISSELING ONDERSTAND BES STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23513 23 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/I/11/22913,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 647 Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam Verordening Wet Inburgering Gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1883 25 66februari 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9022696,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt als volgt gewijzigd:

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van PM, nr. PM houdende wijziging van PM in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 553 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet

Nadere informatie

Vaststelling gewijzigde formulier voor aanvraag bouwvergunning

Vaststelling gewijzigde formulier voor aanvraag bouwvergunning VROM Vaststelling gewijzigde formulier voor aanvraag bouwvergunning Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 4 juli 2008, nr. BJZ2008067329, tot vaststelling van het gewijzigde formulier

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 220 Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44008 4 december 2015 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015, nr. 709099 houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32335 21 november 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2013, Kenmerk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4900 30 maart 2010 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2010, nr. IVV/I/2010/5660,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 598 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 138 Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 augustus 2016 tot wijziging van het Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.24 Wijziging van de Ziektewet i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten tekst + toelichting bronnen Staatsblad

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Regeling normen studiefinanciering 2007

Regeling normen studiefinanciering 2007 Algemeen Verbindend Voorschrift 11 december 2006 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering

Voorbeeldverordening Wet inburgering Voorbeeldverordening Wet inburgering De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De navolgende Verordening Inburgering Gemeente Hilversum 2010 vast te stellen Verordening

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS Wet van tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen respectievelijk beëindiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47533 13 september 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, ultuur en Wetenschap van 31 augustus 2016, nr. HO&S/941443

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 466 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Boxmeer van 26 juni 2007;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Boxmeer van 26 juni 2007; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de 2 e wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. Nummer: 5d. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 432 Besluit van 25 september 2012, tot wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie