Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurbereik in Noord-Holland 2009"

Transcriptie

1 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

2 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Amsterdam, 14 december 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep) DSP groep BV Van Diemenstraat CR Amsterdam T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: KvK: A'dam

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Onderzoeksopzet Vragenlijst Veldwerk Responsgroep 5 2 Resultaten cultuurbereik Uitkomsten vragenlijst Outputindicator deelname aan cultuur Gewogen cijfers 23 Bijlage 1 Vragenlijst 26 Bijlage 2 Responsverantwoording 32 Bijlage 3 Open antwoorden 33

4 Inleiding In 2001, 2002, 2004 en 2008 voerde O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, onderzoek uit in het kader van cultuurparticipatie van inwoners van de provincie Noord-Holland. In 2009 is dit onderzoek herhaald als onderdeel van de Meting Cultuurbereik in Noord-Holland (actieve cultuurparticipatie). Dit rapport toont de resultaten van het onderzoek in Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van de metingen uit 2004 en In hoofdstuk 1 zijn de opzet van het veldwerk en de samenstelling van de responsgroep beschreven. In hoofdstuk 2 worden de resultaten over cultuurparticipatie uit 2009 getoond in vergelijking met de resultaten uit 2004 en Bijlage 1 bevat de vragenlijst van het onderzoek. Bijlage 2 toont de responsverantwoording van de telefonische enquêtes. Bijlage 3 geeft een overzicht van de open antwoorden uit de enquêtes. Pagina 3 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

5 1 Onderzoeksopzet Het onderzoek van 2009 is in grote lijnen op dezelfde wijze uitgevoerd als de metingen van 2004 en Op verzoek van de opdrachtgever zijn enkele aanpassingen aangebracht in de vragenlijst en in de opzet van het veldwerk. Deze staan beschreven in de paragrafen 1.1 en 1.2. In paragraaf 1.3 volgt een beschrijving van de responsgroep aan de hand van de achtergrondkenmerken. 1.1 Vragenlijst In bijlage 1 is de vragenlijst van 2009 integraal opgenomen. De vragenlijst gaat over passieve en actieve cultuurparticipatie. Bij passieve cultuurparticipatie staat het bezoek aan culturele activiteiten en bezienswaardigheden centraal. Actieve cultuurparticipatie heeft vooral betrekking op het zelf beoefenen van een kunstvorm en het actief zijn bij een culturele instelling. De vraagstelling gaat hierbij primair uit van cultuurparticipatie op amateurbasis. Professionele beoefening van kunst of professionele betrokkenheid bij cultuur vallen buiten de focus van dit onderzoek. De vragenlijst van 2009 bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de vragenlijst uit 2004 en Waar mogelijk worden in hoofdstuk 2 de antwoorden op de vragen vergeleken met de resultaten uit 2004 en Als een vergelijking niet mogelijk is, wordt volstaan met de cijfers van Veldwerk De doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners van de provincie Noord-Holland van 16 jaar of ouder, waarbij de gemeente Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten. De opzet van het veldwerk van 2009 is wederom gericht op een netto respons van 1000 inwoners. Een deel van de enquêtes is telefonisch afgenomen en deel via een directe benadering op straat (face-to-face). De streefaantallen zijn gericht op 725 telefonische enquêtes en 275 face-to-face enquêtes. Telefonisch deel Er is een random steekproef getrokken van KPN-telefoonnummers in de provincie, met uitsluiting van telefoonnummers in de gemeente Amsterdam. In 2009 is met een steekproef van 3200 telefoonnummers een geslaagde respons van 726 bereikt. Dit komt overeen met een responspercentage van 23%. Bijlage 2 bevat de responsverantwoording van het telefonische deel van het veldwerk in Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 28 september tot 7 oktober De gespreksduur van een succesvol afgeronde enquête bedroeg gemiddeld 7,6 minuten. Pagina 4 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

6 Face-to-face deel Bij een telefonische benadering zijn allochtonen en jongeren doorgaans ondervertegenwoordigd. De vragenlijst wordt daarom voor een deel face-to-face afgenomen, met een gerichte benadering op deze twee groepen. Het face-to-face deel richt zich op de volgende groepen: 225 respondenten met een allochtone achtergrond (Marokkaans, Turks of Surinaams/Antilliaans) 50 jongeren van jaar met een Nederlandse achtergrond. In 2004 en 2008 was de responsgroep eveneens middels een face-to-face benadering aangevuld met circa 225 niet-westerse allochtonen. In de opzet van die metingen was echter geen gerichte benadering op jongeren opgenomen, waardoor deze groep enigszins was ondervertegenwoordigd in het onderzoek. In het cultuurbeleid van de provincie Noord-Holland gaat juist speciale aandacht uit naar jongeren. Daarom is in de huidige meting ingezet op een aanvulling van 50 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar. Uit de vorige metingen bleek dat met de face-to-face enquêtes onder allochtonen voldoende jongeren uit die groep vertegenwoordigd zijn. Daarom is de huidige aanvulling van 50 jongeren uitsluitend gericht op jongeren met een Nederlandse achtergrond. De face-to-face enquêtes zijn afgenomen aan de hand van een gerichte benadering in steden en op plekken waar allochtonen en jongeren in redelijke mate vertegenwoordigd zijn. O+S heeft hiervoor allochtone enquêteurs ingezet. Het face-to-face veldwerk is uitgevoerd in vijf plaatsen van Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Purmerend, Hoorn en Den Helder. 1 De allochtonen en jongeren zijn verdeeld over deze plaatsen geënquêteerd. De face-to-face enquêtes zijn afgenomen in de periode tussen 30 september en 10 oktober In het face-to-face deel van 2009 is een geslaagde respons van 283 bereikt. 1.3 Responsgroep Bij de meting in 2009 zijn in totaal 1009 respondenten in de provincie Noord-Holland geënquêteerd. In 2004 en 2008 kwam de respons uit op respectievelijk 1000 en Tabel 1.1 geeft de samenstelling van de responsgroep naar etniciteit, leeftijdsklasse, geslacht en opleidingsniveau. Zowel de absolute aantallen als de percentages zijn weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de streefaantallen uit de onderzoeksopzet zijn gehaald. De responsgroep bestaat voor 70% uit autochtonen, 6% westerse allochtonen en 24% nietwesterse allochtonen. Dit is vergelijkbaar met de vorige twee metingen. Noot 1 In 2004 en 2008 vond het veldwerk plaats in Alkmaar, Haarlem, Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad. De laatste twee plaatsen zijn vervangen door Hoorn en Den Helder om een betere spreiding van de face-toface respondenten over de provincie te krijgen. Pagina 5 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

7 In de huidige meting zijn zoals gewenst veel meer jongeren in de leeftijd van 18 jaar of jonger geënquêteerd. Deze groep bevat 88 respondenten, waaronder 60 autochtonen, 25 niet-westerse allochtonen en 3 westerse allochtonen. Een tiental respondenten bleek achteraf nog net geen 16 jaar te zijn. Deze respondenten zijn wel meegenomen in de leeftijdsgroep jaar. Tabel 1.1 Achtergrondkenmerken respondenten aantal % aantal % aantal % etniciteit autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen Surinamers Antillianen Turken Marokkanen overige niet-westerse allochtonen onbekend leeftijd jaar jaar jaar jaar of ouder onbekend geslacht man vrouw onbekend opleidingsniveau laag midden (MBO-lang, HAVO, VWO) hoog (HBO, WO) onbekend totaal Pagina 6 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

8 Met de gerichte aanvulling van niet-westerse allochtonen en jongeren zijn deze groepen voldoende in het onderzoek vertegenwoordigd om daarover cijfers te presenteren. In de totaalcijfers zijn deze twee groepen oververtegenwoordigd. 2 De leeftijdsgroep van jaar had in de voorgaande metingen van 2004 en 2008 een geringe omvang en bestond bovendien in grote meerderheid uit allochtonen. Daarom is terughoudendheid geboden bij vergelijking van de resultaten van deze leeftijdsgroep in de tijd. Het hogere percentage jongeren in de totale responsgroep heeft consequenties voor de vergelijking van de totalen over 2009 met de totalen over 2004 en Ten opzichte van de totaalcijfers over 2004 en 2008 hebben jongeren in de totaalcijfers over 2009 een groter gewicht gekregen. Het grotere aandeel jarigen in het onderzoek is overigens niet ten koste gegaan van een geringer aandeel ouderen, maar vooral van een geringer aandeel twintigers. Omdat nog steeds sprake is van een relatief kleine groep jarigen in het onderzoek (9% in 2009 tegenover 4% in 2004 en 2% in 2008) blijft hun invloed op de totalen over het algemeen beperkt. Een ander populatieverschil tussen de meting van 2009 en de vorige metingen komt voor bij de groep van niet-westerse allochtonen. Deze respondenten komen in grote meerderheid uit de vijf plaatsen waar de face-to-face enquêtes zijn afgenomen. In 2004 en 2008 waren hiervoor Alkmaar, Haarlem, Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad uitgekozen. De nabij Amsterdam gelegen plaatsen Haarlemmermeer en Zaanstad zijn voor de meting van 2009 vervangen door twee plaatsen uit de Kop van Noord-Holland: Hoorn en Den Helder. Noot 2 Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de inwonerspopulatie van de provincie Noord- Holland, exclusief Amsterdam, van 16 jaar en ouder voor 8% uit niet-westerse allochtonen bestaat (naast 82% autochtonen en 10% westerse allochtonen). Verder is 5% van de inwonerspopulatie in de leeftijd van jaar (waarvan ongeveer 13% een niet-westerse allochtone achtergrond heeft). Pagina 7 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

9 2 Resultaten cultuurbereik Dit hoofdstuk toont de resultaten van de vragen over cultuurparticipatie in Noord- Holland. Van alle vragen uit de vragenlijst van 2009 zijn de resultaten opgenomen. Als de vraag ook in de vragenlijst van 2004 en 2008 voorkwam, dan zijn de resultaten van deze eerdere metingen erbij gezet. Verder zijn de kernvragen naar kunst en cultureel erfgoed uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken etniciteit, leeftijd en geslacht. 2.1 Uitkomsten vragenlijst De onderzoeksresultaten worden in tabelvorm gepresenteerd. De tabellen bevatten uitsluitend percentages. Het percentage is steeds berekend over de gehele responsgroep, met uitzondering van degenen die de desbetreffende vraag niet hebben beantwoord (weet niet, wil niet zeggen, geen antwoord etc.). Als tabellen vanwege een doorverwijsvraag betrekking hebben op een deelpopulatie, dan is dit expliciet in de tabeltitel aangegeven. In de tabellen met uitsplitsing naar achtergrondkenmerken is steeds gepercenteerd per subgroep. De tabelnummers in deze paragraaf verwijzen naar de nummers van de vragen in de vragenlijst van 2009 (zie bijlage 1). Tabel 2.1 heeft dus betrekking op vraag 1, tabel 2.2 op vraag 2 etc. Voor elk van de genoemde culturele activiteiten in tabel 2.1a is aan de respondent gevraagd hoe vaak hij of zij in de afgelopen 12 maanden zo n activiteit heeft bezocht. Vervolgens is gevraagd hoe vaak hij of zij in de afgelopen 12 maanden zo n activiteit in de provincie Noord-Holland heeft bezocht. Zo geeft 75% van de respondenten in 2009 aan geen enkele keer een toneelvoorstelling te hebben bezocht, 11% zegt één keer een toneelvoorstelling te hebben bezocht en 14% meer dan één keer. De totaalrij onderaan de tabel is afgeleid uit de gegevens van de afzonderlijke activiteiten. Van alle respondenten in 2009 heeft 25% geen enkele keer een culturele activiteit bezocht in de afgelopen 12 maanden, 6% heeft dit één keer gedaan en 69% meer dan één keer. In tabel 2.1b staan de resultaten uit de metingen van 2004 en Zowel in 2004 als in 2008 had 83% van de respondenten in de voorgaande 12 maanden ten minste één keer een culturele activiteit bezocht. In 2009 is dit percentage dus gedaald naar 75%. In tabel 2.1a staan ook de frequenties waarmee culturele activiteiten binnen de provincie Noord-Holland worden bezocht. Deze liggen doorgaans iets lager maar de verschillen zijn niet groot: de meerderheid van de bezoeken vindt in de provincie plaats. In de metingen van 2004 en 2008 is niet gevraagd naar het bezoek aan culturele activiteiten in de provincie. Pagina 8 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

10 Tabel 2.1a Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele activiteiten bezocht? totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer toneelvoorstelling cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek opera of operette uitvoering van een koor concert harmonie, fanfare, brassband concert pop- of wereldmuziek jazz- of bluesconcert dance- of houseparty musical ballet- of dansvoorstelling film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst lezing over kunst of kunstgeschiedenis tentoonstelling in galerie of atelier cultureel festival in de open lucht totaal Pagina 9 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

11 Tabel 2.1b Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele voorstellingen bezocht? totaal, 2004 (%) totaal, 2008 (%) totaal, 2009 (%) 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer toneelvoorstelling cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek opera of operette uitvoering van een koor concert harmonie, fanfare, brassband concert pop- of wereldmuziek jazz- of bluesconcert dance- of houseparty musical ballet- of dansvoorstelling film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst lezing over kunst of kunstgeschiedenis tentoonstelling in galerie of atelier cultureel festival in de open lucht 1 ) totaal 2 ) ) Niet gevraagd in 2004 en ) Voor 2004 en 2008 exclusief tentoonstelling in galerie of atelier en cultureel festival in de open lucht. In de tabellen 2.1c en 2.1d is de frequentie uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken. Daaruit blijkt dat de participatie van autochtonen niet is gedaald, maar de participatie van niet-westerse allochtonen wel. Mogelijk liggen populatieverschillen binnen de responsgroep van niet-westerse allochtonen hieraan ten grondslag (zie paragraaf 1.3). In de tabellen 2.1e en 2.1f is het bezoek aan de afzonderlijke culturele activiteiten weergegeven voor autochtonen en niet-westerse allochtonen apart. De groep westerse allochtonen is vanwege de geringe vulling niet in deze tabel opgenomen. Pagina 10 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

12 Tabel 2.1c Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een culturele activiteit uit voorgaande lijst bezocht? totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal Tabel 2.1d Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een culturele voorstelling uit voorgaande lijst bezocht? 1 ) totaal, 2004 (%) totaal, 2008 (%) totaal, 2009 (%) 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal ) Voor 2004 en 2008 exclusief tentoonstelling in galerie of atelier en cultureel festival in de open lucht. Pagina 11 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

13 Tabel 2.1e Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele activiteiten bezocht? totaal, 2009 autochtonen (%) niet-westerse allochtonen (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer toneelvoorstelling cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek opera of operette uitvoering van een koor concert harmonie, fanfare, brassband concert pop- of wereldmuziek jazz- of bluesconcert dance- of houseparty musical ballet- of dansvoorstelling film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst lezing over kunst of kunstgeschiedenis tentoonstelling in galerie of atelier cultureel festival in de open lucht totaal Pagina 12 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

14 Tabel 2.1f Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele activiteiten in de provincie Noord-Holland bezocht? in Noord-Holland, 2009 autochtonen (%) niet-westerse allochtonen (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer toneelvoorstelling cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek opera of operette uitvoering van een koor concert harmonie, fanfare, brassband concert pop- of wereldmuziek jazz- of bluesconcert dance- of houseparty musical ballet- of dansvoorstelling film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst lezing over kunst of kunstgeschiedenis tentoonstelling in galerie of atelier cultureel festival in de open lucht totaal Tabel 2.2 Beoefent u zelf ook een vorm van amateurkunst? 2004 (%) 2008 (%) 2009 (%) ja nee ja nee ja nee autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal Pagina 13 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

15 Uit tabel 2.2 komt naar voren dat 20% van de respondenten zelf een vorm van amateurkunst beoefent. Alleen deze respondenten kregen de vervolgvraag voorgelegd: "Wat voor amateurkunst beoefent u?" (zie tabel 2.3). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt tot een hoger percentage kunstbeoefenaars in Nederland (42% in 2007, exclusief grafisch werk op pc en schrijven). 3 Het verschil zit voornamelijk in de vraagstelling. De vragenlijst van het SCP is anders van opzet. Het SCP stelt niet de inleidende doorverwijsvraag. Iedere respondent krijgt een tiental afzonderlijke vragen voorgelegd in de trant van Heeft u in de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd gedaan aan?, met telkens een andere kunstvorm waaronder laagdrempelige activiteiten als tekenen, zingen, werken met textiel, bespelen van een muziekinstrument en schrijven van columns. Een respondent die ten minste één van deze vragen met ja beantwoord wordt gezien als kunstbeoefenaar. Er zullen veel mensen zijn die in hun vrije tijd hebben gedaan aan tekenen, zingen, piano of gitaar spelen. kleding maken, fotografie, columns schrijven etcetera, maar zichzelf niet zouden typeren als een kunstbeoefenaar. Dit zal voor een groot deel het hogere aandeel kunstbeoefenaars verklaren. Een deel van het verschil zal ook gelegen zijn in de gekozen afbakening van de onderzoekspopulatie. Het cultuuronderzoek van het SCP heeft betrekking op de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder. Uit cijfers van het SCP zelf blijkt dat kunstbeoefening het hoogst ligt bij schoolgaande kinderen (64% voor 6-11 jaar en 57% voor jaar). Tabel 2.3a Wat voor amateurkunst beoefent u? (percentage van de respondenten die zelf een vorm van amateurkunst beoefenen; meerdere antwoorden mogelijk) niet-westerse autochtonen allochtonen totaal bespelen van muziekinstrument schilderen / tekenen beeldhouwen / boetseren / pottenbakken toneel / mime zang dans fotografie / film / video schrijven van verhalen of gedichten anders totaal (beoefenaars van amateurkunst) n= n= n= ) Sociaal en Cultureel Planbureau. Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars: trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag, ) De open antwoorden op deze vraag bij anders, namelijk zijn voor zover mogelijk gehercodeerd naar een van de vaste antwoordcategorieën. De overgebleven open antwoorden zijn ondergebracht in de categorie anders. Voor de meting van 2009 zijn deze open antwoorden integraal opgenomen in bijlage 3. Pagina 14 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

16 Tabel 2.3b Wat voor amateurkunst beoefent u? (percentage van de respondenten die zelf een vorm van amateurkunst beoefenen; meerdere antwoorden mogelijk) autochtonen niet-westerse allochtonen totaal muziek schilderen beeldhouwen toneel zang dans fotografie anders totaal (beoefenaars van amateurkunst) *) De antwoordcategorieën in 2004 en 2008 wijken enigszins af van Tabel 2.4 Doet u dat bij een vereniging? (percentage van de respondenten die zelf een vorm van amateurkunst beoefenen, n=199 in 2009) 2004 (%) 2008 (%) 2009 (%) ja nee totaal (beoefenaars van amateurkunst) *) De vraagstelling in 2004 en 2008 wijkt enigszins af van Tabel 2.5 Heeft u in de afgelopen 12 maanden lessen, workshops of opleidingen gevolgd op het gebied van de kunstvorm die u beoefent? (percentage van de respondenten die zelf een vorm van amateurkunst beoefenen, n=199) 2009 (%) ja 37 nee 63 totaal (beoefenaars van amateurkunst) 100 Pagina 15 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

17 Tabel 2.6 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een museum bezocht? totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer museum kunstmuseum In de vragenlijst van 2009 is een speciaal blok met vragen over culturele erfgoedinstellingen en bezienswaardigheden opgenomen (vraag 8 tot en met 11). Deze opzet verschilt van de voorgaande metingen, waardoor vergelijking met de resultaten uit 2004 en 2008 slechts beperkt mogelijk is (zie tabel 2.8b). Tabel 2.8a Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele erfgoedinstellingen en bezienswaardigheden bezocht? totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer oudheidkamer archeologisch depot archief monumentale gebouwen historische dorpen en steden totaal Tabel 2.8b Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in de volgende culturele instellingen geweest? totaal, 2004 (%) totaal, 2008 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer museum archief bezienswaardige gebouwen dorpen of kastelen Pagina 16 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

18 Tabel 2.8c Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in een culturele erfgoedinstelling of bezienswaardigheid uit voorgaande lijst geweest? (zie tabel 2.8a) totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal Tabel 2.8d Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele erfgoedinstellingen en bezienswaardigheden bezocht? totaal, 2009 autochtonen (%) niet-westerse allochtonen (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer oudheidkamer archeologisch depot archief monumentale gebouwen historische dorpen en steden totaal Tabel 2.8e Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele erfgoedinstellingen en bezienswaardigheden in de provincie Noord-Holland bezocht? in Noord-Holland, 2009 autochtonen (%) niet-westerse allochtonen (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer oudheidkamer archeologisch depot archief monumentale gebouwen historische dorpen en steden totaal Pagina 17 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

19 Tabel 2.9 Bent u actief op het gebied van cultureel erfgoed? 2009 (%) ja nee autochtonen 6 94 westerse allochtonen 3 97 niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder 6 94 man 6 94 vrouw 4 96 totaal 5 95 Uit tabel 2.9 komt naar voren dat 5% van de respondenten zelf actief is op het gebied van cultureel erfgoed. Alleen deze kleine groep van 47 respondenten kreeg de vervolgvraag voorgelegd: "Op welk gebied van cultureel erfgoed bent u actief?" (zie tabel 2.10). Tabel 2.10 Op welk gebied van cultureel erfgoed bent u actief? (percentage van de respondenten die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed, n=47; meerdere antwoorden mogelijk) 2009 (%) (behoud van) een monument 28 historische vereniging, historisch genootschap, oudheidkamer 40 amateurarcheologie 4 genealogisch onderzoek (stamboomonderzoek) 4 anders 5 34 totaal (personen actief op gebied van cultureel erfgoed) ) De open antwoorden op deze vraag bij anders, namelijk zijn voor zover mogelijk gehercodeerd naar een van de vaste antwoordcategorieën. De overgebleven open antwoorden zijn ondergebracht in de categorie anders. Deze open antwoorden zijn integraal opgenomen in bijlage 3. Pagina 18 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

20 Tabel 2.11 Doet u dat als vrijwilliger bij een vereniging of instelling? (percentage van de respondenten die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed, n=47) 2009 (%) ja 65 nee 35 totaal (actief op gebied van erfgoed) 100 Tabel 2.12a Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende voorzieningen bezocht? totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) 0 keer 1 keer > 1 keer 0 keer 1 keer > 1 keer openbare bibliotheek artotheek of kunstuitleen Tabel 2.12b Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende voorzieningen bezocht? totaal, 2004 (%) totaal, 2008 (%) totaal, 2009 (%) 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer 0 keer 1 keer openbare bibliotheek artotheek of kunstuitleen De antwoordcategorieën van vraag 13 zijn zodanig gerangschikt dat de culturele evenementen op het gebied van kunst (tabel 2.13a) en van cultureel erfgoed (tabel 2.13b) bij elkaar staan. Omdat deze vraag in voorgaande metingen niet is gesteld, is vergelijking met 2004 en 2008 niet mogelijk. Tabel 2.13a Bent u in de afgelopen 12 maanden naar de volgende culturele evenementen geweest? op gebied van kunst totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) nee ja nee ja Uitmarkt beeldenroute open atelierroute totaal Pagina 19 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

21 Tabel 2.13b Bent u in de afgelopen 12 maanden naar de volgende culturele evenementen geweest? op gebied van cultureel erfgoed totaal, 2009 (%) in Noord-Holland, 2009 (%) nee ja nee ja Open Monumentendag Fortenmaand, Stellingmaand archeologische opgraving totaal Tabel 2.14 Kunt u zeggen op welke wijze u informatie over het culturele aanbod in de provincie Noord- Holland wil verkrijgen? (meerdere antwoorden mogelijk) 2009 (%) internet 29 uitgaansagenda in de krant 37 folders in openbare gelegenheden 18 RTV Noord-Holland 12 lokale radio of tv 8 anders 6 7 geen behoefte aan deze informatie 28 weet niet, geen antwoord 6 totaal 100 Op de vraag in tabel 2.14 hebben 67 respondenten (7%) een open antwoord gegeven. Deze open antwoorden zijn in enigszins gecategoriseerde vorm opgenomen in bijlage 3. Het overzicht geeft inzicht in de wijze waarop de provincie kan inspelen op de behoeften van bewoners om aan informatie over het culturele aanbod in de provincie te komen buiten de bestaande kanalen om. Tabel 2.15 Heeft u een van de websites van de provincie Noord-Holland wel eens bezocht? 2009 (%) ja 18 nee 82 totaal ) De open antwoorden op deze vraag bij anders, namelijk zijn opgenomen in bijlage 3. Pagina 20 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

22 Tabel 2.16 Heeft u de website wel eens bezocht? 2009 (%) ja 3 nee 97 totaal 100 Van alle respondenten heeft 3% de website plugout.nl wel eens bezocht. Conform de doelgroep wordt de website vooral door jongeren bezocht. In de leeftijdsgroep van jaar heeft 10% de site wel eens bezocht, in de groep van jaar ligt dit op 9%. Van de respondenten die ouder dan 30 jaar zijn heeft slechts 1% de site wel eens bezocht. 2.2 Outputindicator deelname aan cultuur In het Actieplan Cultuurbereik van de provincie Noord-Holland is de volgende outputdoelstelling geformuleerd: Minimaal 90% van de Noord-Hollandse bevolking (excl. Amsterdam) neemt deel (actief of passief) aan culturele activiteiten. In de rapportage van O+S over het cultuurbereik in Noord-Holland over is deze doelstelling getoetst aan de hand van de onderzoeksresultaten. We berekenen de outputindicator ook voor de meting van In de vragenlijst zijn verschillende soorten culturele activiteiten onderscheiden: bezoek aan activiteiten op het gebied van kunst (conform tabel 2.1a en 2.13a) bezoek aan activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed (tabel 2.8 en 2.13b) bezoek aan musea (tabel 2.6) bezoek aan openbare bibliotheek en artotheek/kunstuitleen (tabel 2.12a) De bovenstaande categorieën hebben betrekking op passieve deelname aan culturele activiteiten. In de vragenlijst is ook gevraagd naar actieve deelname op het gebied van kunst (vraag 2) en op het gebied van cultureel erfgoed (vraag 9). In tabel 2.17 is deelname aan cultuur uitgesplitst naar soort activiteit en passieve/actieve deelname. 7 7 ) In de vragenlijst is gevraagd naar de frequentie van bezoek aan culturele activiteiten. Deze frequentie is eerst omgezet naar wel of geen deelname. Er is sprake van passieve deelname aan een van de onderscheiden cultuuruitingen als een persoon in de afgelopen 12 maanden ten minste één van de onderliggende activiteiten heeft bezocht. Actieve deelname volgt direct uit de vragen 2 en 9. Pagina 21 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

23 Tabel 2.17 Deelname aan cultuur door de Noord-Hollandse bevolking exclusief Amsterdam in 2009 passief (%) actief (%) totaal (%) ja nee ja nee ja nee kunst 1 ) cultureel erfgoed museum openbare bibliotheek artotheek/kunstuitleen cultuur totaal ) Exclusief museumbezoek. De totaalkolom in tabel 2.17 geeft weer hoeveel procent van de respondenten passief en/of actief deelneemt. Ruim driekwart van de respondenten neemt deel aan cultuur op het gebied van kunst (78%). Ruim de helft neemt deel aan cultuur op het gebied van erfgoed (52%). Op de gebieden van museum, openbare bibliotheek en artotheek/ kunstuitleen is alleen de passieve variant van deelname gemeten en niet de actieve. De totaalrij in tabel 2.17 laat zien dat 85% van de respondenten aan cultuur deelneemt. Deze indicator geeft de meest ruime interpretatie van deelname aan cultuur. Een persoon neemt hierbij deel aan cultuur (passief of actief) als hij of zij in de afgelopen 12 maanden ten minste één van de in de vragenlijst genoemde culturele activiteiten heeft bezocht óf als hij of zij zelf actief is op het gebied van kunstbeoefening of cultureel erfgoed. Nagenoeg alle respondenten die actief aan cultuur deelnemen, doen dit ook passief. Daarom verschilt de totaalindicator voor deelname aan cultuur slechts marginaal van de indicator voor passieve deelname (85% om 84%). Het percentage van de Noord-Hollandse bevolking (exclusief Amsterdam) dat aan cultuur deelneemt komt dus uit op 85%. De deelname aan cultuur is daarmee lager dan bij de metingen van 2004 en 2008, toen de deelname op 93% zat. In tabel 2.18 is deelname aan cultuur uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken etniciteit, leeftijdsklasse en geslacht. Daaruit blijkt dat de cultuurparticipatie van autochtonen en westerse allochtonen op hetzelfde niveau is gebleven. De participatie van niet-westerse allochtonen is daarentegen sterk omlaag gegaan (van 96% in 2008 naar 65% in 2009). Het is waarschijnlijk dat deze daling mede veroorzaakt wordt door populatieverschillen binnen de responsgroep van niet-westerse allochtonen (zie paragraaf 1.3). Pagina 22 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

24 Tabel 2.18 Deelname aan cultuur (totaal) 2004 (%) 2008 (%) 2009 (%) ja nee ja nee ja nee autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal *) De verzameling aan culturele activiteiten in 2004 en 2008 wijkt enigszins af van In dit cultuuronderzoek zijn niet-westerse allochtonen en jongeren oververtegenwoordigd. Dit heeft tot gevolg dat deze groepen een groter aandeel in de totaalcijfers hebben dan volgens de populatieverdeling gewenst is. Omdat met name de cultuurparticipatie van de niet-westerse allochtonen sterk afwijkt van die van de autochtonen, is correctie van de totaalcijfers door weging van de data gewenst. Bij de vorige metingen deed dit probleem zich niet voor, omdat de resultaten van de niet-westerse allochtonen slechts weinig afweek van de autochtonen. Bovendien waren de jongeren bij de vorige metingen niet oververtegenwoordigd. 2.3 Gewogen cijfers In deze paragraaf worden de resultaten van de outputindicatoren opnieuw weergegeven, waarbij de onderzoeksdata zijn gewogen naar leeftijdsklasse en etniciteit. De gewogen cijfers hebben daarmee betrekking op een onderzoekspopulatie die representatief is naar leeftijdsklasse en etniciteit. 8 Met de weging krijgen de niet-westerse allochtonen en de jongeren dus een lager gewicht. Met name de westerse allochtonen en de leeftijdsgroep van jaar krijgen een hoger gewicht in de gewogen cijfers. 8 ) De weging is uitgevoerd op de kruising van leeftijd in 4 klassen en etniciteit in 3 groepen, conform de indeling in deze rapportage. De verdeling op deze kenmerken van de inwonerspopulatie van de provincie Noord-Holland, exclusief Amsterdam, is afkomstig van Statline, de elektronische databank van het CBS, en heeft betrekking op de situatie van 1 januari Pagina 23 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

25 Tabel 2.19 Deelname aan cultuur door de Noord-Hollandse bevolking excl. Amsterdam in 2009, gewogen passief (%) actief (%) totaal (%) ja nee ja nee ja nee kunst 1 ) cultureel erfgoed museum openbare bibliotheek artotheek/kunstuitleen cultuur totaal ) Exclusief museumbezoek. Als gewogen wordt naar leeftijdsklasse en etniciteit, dan blijkt de cultuurparticipatie van de Noord-Hollandse bevolking (exclusief Amsterdam) uit te komen op 91%. Daarmee is de outputdoelstelling van de provincie Noord-Holland behaald: meer dan 90% van de Noord-Hollandse bevolking (exclusief Amsterdam) neemt deel (passief of actief) aan culturele activiteiten. Dit is dus een meer representatieve weergave van de deelname aan cultuur dan de ongewogen cijfers in de vorige paragraaf. In tabel 2.20 op de volgende pagina is deelname aan cultuur uitgesplitst naar etniciteit, leeftijdsklasse en geslacht. Naast deelname aan cultuur is ook deelname aan kunst en deelname aan cultureel erfgoed weergegeven. De cultuurparticipatie van niet-westerse allochtonen ligt op 65% tegenover 93% voor autochtonen. Met name op het gebied van cultureel erfgoed is het verschil tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen groot (13% om 65%). Uit nadere analyse blijkt overigens dat Turken en Marokkanen beduidend minder aan cultuur deelnemen (respectievelijk 58% en 57%) dan Surinamers en Antillianen (77% voor de gezamenlijke groep). Surinamers en Antillianen nemen daarmee een tussenpositie in tussen enerzijds de Turken en Marokkanen en anderzijds de autochtonen in de provincie. Uit tabel 2.20 blijkt ook dat deelname aan cultuur het hoogst is onder jongeren uit de leeftijdsgroep van jaar. De deelname aan cultureel erfgoed van jongeren blijft echter met 17% ver achter bij de deelname van de andere leeftijdsgroepen. Jongeren nemen onder andere meer deel aan cultuur dan de andere leeftijdsgroepen vanwege het meer voorkomende bezoek aan de openbare bibliotheek (niet opgenomen in de tabel). Pagina 24 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

26 Tabel 2.20 Deelname aan kunst, cultureel erfgoed en cultuur in 2009, gewogen kunst 1 ) cultureel erfgoed cultuur ja nee ja nee ja nee autochtonen westerse allochtonen niet-westerse allochtonen jaar jaar jaar jaar of ouder man vrouw totaal ) Exclusief museumbezoek. Omdat de cijfers van 2004 en 2008 niet gewogen zijn naar leeftijdsklasse en etniciteit, is vergelijking met de gewogen cijfers van 2009 niet wenselijk. Het is aan te bevelen om bij een eventuele volgende meting dezelfde weging op de onderzoeksdata uit te voeren. Het is raadzaam om dan uitsluitend gewogen cijfers van 2009 en van de nieuwe meting te rapporteren, en vergelijking met de cijfers uit 2004 en 2008 achterwege te laten. De huidige meting van 2009, waarin zowel de vragenlijst als de opzet van het veldwerk is aangepast, vormt in dit opzicht een nieuwe nulmeting. Pagina 25 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

27 Bijlage 1 Vragenlijst Vragenlijst Provincie Noord-Holland 2009 Goedendag, ik ben.. van O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij doen een onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. Wij willen u graag enkele vragen stellen over een aantal onderwerpen die in de provincie spelen. Het gesprek duurt ongeveer 7 minuten. Zou u de vragenlijst willen beantwoorden? Uiteraard zullen uw antwoorden anoniem blijven. 1 Als eerste wil ik u een aantal vragen stellen over bezoek aan culturele activiteiten. Ik noem steeds een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld een toneelvoorstelling, met de vraag hoe vaak u die in de afgelopen 12 maanden bezocht heeft. Daarna zal ik u vragen hoe vaak u deze de afgelopen 12 maanden heeft bezocht in de provincie Noord-Holland. aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord-Holland toneelvoorstelling cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek opera of operette uitvoering van een koor concert harmonie, fanfare, brassband concert pop- of wereldmuziek jazz- of bluesconcert dance- of houseparty Musical ballet- of dansvoorstelling film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst lezing over kunst of kunstgeschiedenis tentoonstelling in galerie of atelier cultureel festival in de open lucht Pagina 26 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

28 2 De vorige vraag ging over het bezoek aan culturele activiteiten. Beoefent u zelf ook een vorm van amateurkunst? 1 ja 2 nee ga naar vraag 6 3 weet niet ga naar vraag 6 3 Wat voor amateurkunst beoefent u? bespelen van muziekinstrument schilderen / tekenen beeldhouwen / boetseren / pottenbakken toneel / mime zang dans fotografie / film / video schrijven van verhalen of gedichten anders, namelijk 4 Doet u dat bij een vereniging? ja nee weet niet 5 Heeft u in de afgelopen 12 maanden lessen, workshops of opleidingen gevolgd op het gebied van de kunstvorm die u beoefent? ja nee weet niet 6 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een museum bezocht? museum (zowel bezoeken aan vaste collecties als aan speciale tentoonstellingen) aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord- Holland 7 En hoe vaak betrof het hier een kunstmuseum? aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord- Holland kunstmuseum Pagina 27 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

29 8 Dan volgen nu enkele vragen over cultureel erfgoed. Onder cultureel erfgoed verstaan we sporen uit het verleden die te zien zijn in bijvoorbeeld historische musea, archieven en monumenten. Ik wil een aantal erfgoedinstellingen en bezienswaardigheden noemen met de vraag hoe vaak u deze in de afgelopen 12 maanden bezocht heeft? aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord- Holland oudheidkamer archeologisch depot archief (bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis) monumentale gebouwen (zoals een kerk, molen, kasteel, fort, landhuis) historische dorpen en steden 9 Sommige mensen zijn zelf actief op het gebied van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een monument of vereniging of door het uitvoeren van archeologisch of stamboomonderzoek. Bent u actief op het gebied van cultureel erfgoed? 1 ja 2 nee ga naar vraag 12 3 weet niet ga naar vraag Op welk gebied van cultureel erfgoed bent u actief? (behoud van) een monument historische vereniging, historisch genootschap, oudheidkamer amateurarcheologie genealogisch onderzoek (stamboomonderzoek) anders, namelijk 11 Doet u dat als vrijwilliger bij een vereniging of instelling? ja nee weet niet 12 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende voorzieningen bezocht? openbare bibliotheek (niet een school- of universiteitsbibliotheek) aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord- Holland artotheek / kunstuitleen Pagina 28 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

30 13a Bent u dit jaar naar de volgende culturele evenementen geweest? Indien ja: Was dit in Noord- Holland? ja nee ja nee Uitmarkt Open Monumentendag Fortenmaand, Stellingmaand (openstelling van forten) 13b Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar de volgende culturele evenementen geweest? aantal keren bezocht aantal keren bezocht in Noord- Holland archeologische opgraving beeldenroute open atelierroute 14 Kunt u zeggen op welke wijze u informatie over het culturele aanbod in de provincie Noord-Holland wil verkrijgen? internet uitgaansagenda in de krant folders in openbare gelegenheden RTV Noord-Holland lokale radio of tv anders, namelijk geen behoefte aan deze informatie weet niet 15 De provincie Noord-Holland heeft verschillende websites met informatie over cultuur, zoals noord-holland.com, uitinnoordholland.nl en noordhollanduitburo.nl. Heeft u een van deze websites wel eens bezocht? ja nee weet niet 16 Heeft u de website wel eens bezocht? ja nee weet niet Pagina 29 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

31 Achtergrondvragen Wilt u tot slot een paar achtergrondvragen beantwoorden? 17 Wat is uw leeftijd? 18 Wat is. uw geboorteland geboorteland moeder geboorteland vader Nederland Suriname Nederlandse Antillen of Aruba Turkije Marokko Europa (inclusief voormalige Sovjet- Republieken) VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië overig Azië, overig Midden- en Zuid- Amerika, overig Afrika onbekend (geen antwoord) Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding? geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school / basisschool gevolgd lagere school, basisschool, speciaal onderwijs VSO, voortgezet speciaal onderwijs VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-kort, BBL/BOL 1-2, leerlingwezen, ULO MAVO, MULO, VMBO MBO(-lang), BBL/BOL 3-4, interne opleiding op mbo-niveau HAVO, VWO, HBS, MMS HBO, interne opleiding op hbo-niveau WO, universiteit, kandidaatsexamen opleiding in buitenland gevolgd anders, namelijk weet niet, geen antwoord 20 Wat is de postcode van uw huisadres? 21 ENQ: noteer geslacht: man vrouw weet niet, geen antwoord Dit is het einde van de vragenlijst. Ik dank u hartelijk voor uw medewerking. Pagina 30 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

32 Pagina 31 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

33 Bijlage 2 Responsverantwoording totaal Eindstand abs. % 1a. Bruto steekproef: % * niet gebruikt 0 * stratificatie bereikt 0 * systeemfout e.d. 0 * niet geslaagd, wel geschreven 0 1b. Bruto steekproef exclusief niet gebruikte nummers: % 2. Kaderfout 1 * geen gehoor % * antwoordapparaat 104 3% * in gesprek 160 5% * afgesloten nummer, informatietoon 33 1% * buiten doelgroep 17 1% * faxnummer 10 0% * 06-nummer 1 0% * adres onbekend 7 0% subtotaal % 3. Kaderfout 2 * afspraak maken, gemaakt 139 4% * juiste persoon langdurig afwezig 5 0% * juiste persoon niet in staat 81 3% * taalprobleem 30 1% * geen huishouden 11 0% * reeds ondervraagd 2 0% subtotaal 268 8% 4. Weigering * weigering, geen interesse in onderwerp % * weigering, principieel % * weigering, te druk, geen tijd 197 6% subtotaal % 5. Respons * geslaagd % 6. Respons excl. Kaderfout 1 en % Pagina 32 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

34 Bijlage 3 Open antwoorden De vragenlijst van 2009 bevat drie vragen waar respondenten een anders, namelijk -antwoord konden geven. Deze open antwoorden zijn hieronder in alfabetische volgorde opgenomen. Vraag 3 Open antwoorden op de vraag Wat voor amateurkunst beoefent u? (n=17) 1 borduurwerk 2 coupeuse 3 hout draaien 4 ik werk achter de schermen 5 knutselen 6 maken van programma's voor plaatselijke radio (klassiek) 7 meubelstofferen 8 ontwerpen van hoeden 9 ontwerpen van kleding, sieraden 10 ontwerpen van lichten, animatie van feesten en toneel etc. 11 plexiglas objecten maken 12 porselein schilderen 13 punniken, kaarten maken (knutselen) 14 quilten (handwerktechniek met textiel) 15 textiele werkvorm 16 van afval leuke dingen maken 17 vertellen van verhalen Pagina 33 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

35 Vraag 10 Open antwoorden op de vraag Op welk gebied van cultureel erfgoed bent u actief? (n=15) 1 centrum voor wadden en noordzee (museum) 2 gids 3 historische waarde landschap 4 ik fotografeer 5 ik zing in een Bulgaars koor en dan bezoeken we Bulgarije en proberen daar het culturele erfgoed over te brengen 6 industrieel erfgoed 7 interesse in historie van eigen woonplaats 8 maken van lesprogramma's 9 natuureducatie voor kinderen en volwassenen (museum Pieter Vermeulen); ook oudheidkundig onderzoek naar grondlagen en deze grondlagen tentoonstellingsklaar maken 10 oldtimers, auto's 11 op het gebied van Molukse cultuur 12 vereniging/activiteiten 13 via mijn werk; kinderen (4-12) in contact brengen met culturele erfgoed 14 vrijwilliger in een museum 15 vrijwilliger in een parfumflesjes museum Pagina 34 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

36 Vraag 14 Open antwoorden op de vraag Kunt u zeggen op welke wijze u informatie over het culturele aanbod in de provincie Noord-Holland wil verkrijgen? (n=67) 1 abonnement bij de stadsschouwburg 2 abonnement op programmablad Preludium van Concertgebouw 3 affiches / posters / aanplakbiljetten op straat of bij middenstanders (door 5 respondenten gegeven) 4 ANWB 5 bibliotheek (door 3 respondenten gegeven) 6 boeken 7 boekjes van overkoepelende culturele organisatie (Oostzaan) 8 cultureel blad / museumblad (door 3 respondenten gegeven) 9 / nieuwsbrief (door 3 respondenten gegeven) 10 folders / boekwerkje in de bus (door 7 respondenten gegeven) 11 folders met informatie over de toegankelijkheid van culturele activiteiten met een rollator 12 gemeentehuis 13 huis-aan-huisbladen (door 4 respondenten gegeven) 14 informatie theater Amstelveen 15 krantenartikelen 16 landelijke tv en radio 17 lokale kranten (door 4 respondenten gegeven) 18 mond tot mond, via familie / vrienden / kennissen (door 8 respondenten gegeven) 19 museumjaarkaart (door 2 respondenten gegeven) 20 nieuwsbrief van het cultuurnetwerk voor het onderwijs 21 Noordhollands Dagblad (door 5 respondenten gegeven) 22 philharmonie 23 programmablad over culturele activiteiten in de omgeving 24 uitgids, musea-uitgaven 25 uitgebreide informatiekrant 26 via blad Ons Amsterdam 27 via stichtingen 28 via website ontrack.nl 29 VVV-kantoor (door 5 respondenten gegeven) 30 weekbladen / tijdschriften (door 4 respondenten gegeven) 31 west-fries genootschap Pagina 35 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 DSP - groep

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY. Onderzoeksverantwoording

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY. Onderzoeksverantwoording VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY Onderzoeksverantwoording Dongen, januari 2003 Ond.nr.: 6168.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Chris de Vries & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kenmerk: 360054 Datum: mei 2016 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden GfK Panel Services

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Colofon Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 In opdracht van Stichting Kennisnet IVO Heemraadssingel

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Onderzoek Cultuurparticipatie

Onderzoek Cultuurparticipatie Rapportage Onderzoek cultuurparticipatie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Kicky Daoud, Marjon Dankaart en Cees Trappenburg Utrecht, december 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2011-2013

Cultuurbeleidsplan 2011-2013 Dienst cultuur Tel. 053 64 20 40 - cultuur@denderleeuw.be ENQÛETE Cultuurbeleidsplan 2011-2013 1. Gemeente: (vul in aub.):. 2. Deelgemeente: (vul in aub.)... 3. Wijk: (vul in aub):. 4. Hoe oud bent u?

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding Havo 5, Wiskunde A Computertoets beroepsbevolking Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS namelijk de enquête beroepsbevolking van 2011. Het bestand bevat 76746

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Colofon: Titel: Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Opdrachtgever: Edith Nobel (K&M) Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek en Cijfers

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009 Cultuur in Oost Cultuuronderzoek in Utrecht Oost Rapportage: Drs. D.L. van der Veen Utrecht, maart 2009 In opdracht van de bewonerswerkgroep Cultuur in Oost` Onderzoeksbureau LABYRINTH Ondiep Zuidzijde

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie