GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014"

Transcriptie

1 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014

2 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens Opdrachtnemer STAMM Postbus AZ Assen Telefoon Contactpersoon Roosje van Leer, Erwin Matijsen, Datum 14 mei

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Vraagstelling Representativiteit Leeswijzer 2. Conclusies 3. Actieve cultuurparticipatie Activiteiten Frequentie en tijdsbesteding Verenigingen en instellingen Presenteren van de resultaten Redenen om niet actief te zijn Verschillen tussen subgroepen Vergelijking met elders 4. Passieve cultuurparticipatie Bezoek aan voorstellingen Bezoek aan culturele instellingen/plaatsen Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en musea Gebruik uitleeninstellingen Stilstaan bij een kunstwerk of voorstelling op straat Festivalbezoek Bezoek aan voorstellingen buiten Emmen Verschillen tussen subgroepen Vergelijking met elders 5. Waardering kunst en cultuur Belang kunst en cultuur Oordeel over aanbod kunst en cultuur Gewenste aanpassingen aanbod Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Onderzoeksverantwoording Bij welke instelling of vereniging worden de verschillende activiteiten beoefend? Significante verschillen tussen subgroepen Vergelijking resultaten met Cultuurmonitor Heerlen / landelijke cijfers Vergelijking Atlas voor Gemeenten Gebiedsindeling gemeente Emmen 3

4 1. INLEIDING Gemeente Emmen wil samen met de culturele partners en initiatiefnemers de inwoners zoveel mogelijk de kans bieden om deel te nemen aan kunst en cultuur 1. Om de werkelijke mate van (actieve dan wel passieve) cultuurparticipatie van de inwoners te meten en te volgen in de loop van de tijd, en om antwoord te krijgen op de vraag hoe vraag en aanbod zich lokaal tot elkaar verhouden, heeft de gemeente Emmen een cultuurmonitor opgezet. Belangrijkste doel is om de kansen voor (cultuur)beleid in beeld te brengen. De gemeente Emmen wil toewerken naar gezamenlijke gegevens op het gebied van cultuurparticipatie en heeft STAMM daarom gevraagd om een vragenlijst uit te zetten onder de Emmense bevolking. In februari 2014 zijn inwoners van de gemeente per brief uitgenodigd om deel te nemen aan een webenquête. Uiteindelijk hebben inwoners de vragenlijst ingevuld. Het is de bedoeling dat dit onderzoek periodiek wordt uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten van de nulmeting die is uitgevoerd in februari / maart Vraagstelling De vraagstelling kan in de volgende onderzoeksvragen onderverdeeld worden: Hoeveel burgers in Emmen nemen actief deel aan culturele activiteiten? Hoe groot is de cultuurparticipatie per gebied/wijk 2? Wat is het bereik van het cultuuraanbod bij de burgers in Emmen? In hoeverre maken de burgers in Emmen gebruik van de verschillende media bij het (indirect) tot zich nemen van cultuur? Wat is het oordeel van de burgers uit de gemeente Emmen over cultuur in het algemeen? Hoe beoordelen de inwoners van Emmen het aanbod van cultuur in de gemeente Emmen? Hoe kun je het aantal burgers in Emmen dat actief deelneemt aan culturele activiteiten vergroten? Het doel van de nulmeting is om de kansen voor (cultuur)beleid in beeld te brengen. Het doel is geen effectmeting van beleid, omdat er meer krachten ingrijpen in houding en gedrag van mensen dan alleen cultuurbeleid. Representativiteit De omvang van de respons is in principe voldoende om uitspraken te kunnen doen over de Emmense bevolking als geheel. Omdat de respons ook geen grote afwijkingen vertoont op het gebied van leeftijdsopbouw, sekse of verdeling over de verschillende delen van de gemeente, is het gerechtvaardigd om de resultaten te extrapoleren naar de Emmense bevolking. Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats. Het feit dat een groot deel van de aangeschreven inwoners niet heeft gereageerd op de vragenlijst, kan een indicatie zijn van een beperkte betrokkenheid van de inwoners bij het thema kunst en cultuur. Mogelijk zijn onder de respondenten mensen met een grotere betrokkenheid bij cultuur oververtegenwoordigd. 3 Uit de resultaten blijkt overigens dat ook nietliefhebbers van cultuur hebben gerespondeerd. Al met al lijkt het dan ook gerechtvaardigd om de resultaten (met enige voorzichtigheid) te extrapoleren naar de Emmense bevolking. 1 Kadernota Cultuur Maak het mee 2 De gemeente Emmen is onderverdeeld in zes gebieden: De Blokken, De Monden, De Velden, Emmen-Oost, Emmen-Zuid en Emmen-Noord (zie bijlage 6). 3 Dit onderzoek zal dan ook vooral van waarde zijn, wanneer de meting op een later tijdstip herhaald wordt dan treedt immers dezelfde mogelijke vertekening op. 4

5 Vergelijking met elders De resultaten van de Emmense cultuurmonitor worden in dit rapport op verschillende manieren in breder verband geplaatst. Ten eerste wordt, waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met landelijke cijfers over cultuurparticipatie. Daarnaast vergelijken we de uitkomsten met die van de Cultuurmonitor in Heerlen (september 2012). Een vergelijking is zinvol, omdat beide steden op elkaar lijken qua ligging (excentrisch, dicht bij de grens), bevolkingsomvang en samenstelling van de bevolking (sociaal-economische status). De vragenlijst van het onderzoek in Emmen is gebaseerd op die van het onderzoek in Heerlen; de resultaten zijn dus goed vergelijkbaar. Tot slot wordt Emmen in bijlage 5 op een aantal aspecten vergeleken met 11 andere steden, op basis van de scores uit de Atlas voor Gemeenten. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste resultaten weer uit de Cultuurmonitor Emmen Hoofdstuk 3 gaat in de op actieve cultuurparticipatie: het aandeel van de Emmense bevolking dat zelf actief culturele activiteiten beoefent, al dan niet in georganiseerd verband. Hoofdstuk 4 gaat in op de passieve cultuurparticipatie: het bezoek aan voorstellingen en culturele instellingen. Hoofdstuk 5 behandelt de waardering van de inwoners voor kunst en cultuur in het algemeen, en voor het cultuuraanbod in de gemeente in het bijzonder. 5

6 2. CONCLUSIES Vooraf heeft de gemeente Emmen, in afstemming met het culturele veld, een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Onderstaande bevindingen zijn gerubriceerd aan de hand van deze onderzoeksvragen. 1. Hoeveel burgers in Emmen nemen actief deel aan culturele activiteiten? Van de inwoners van Emmen heeft 40% in de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd één of meer culturele activiteiten uitgeoefend. De meest beoefende activiteiten zijn tekenen/schilderen (15%), zingen (11%), fotografie/film (10%) en het bespelen van een muziekinstrument (10%). Het percentage inwoners dat cultureel actief is, ligt lager dan in de referentiestad Heerlen. Ook in de landelijke onderzoeken die in de Cultuurmonitor Heerlen worden aangehaald, is het deelnamepercentage wat hoger dan in Emmen. Van de mensen die cultureel actief zijn, heeft 48% de resultaten van hun werk wel eens gepresenteerd buiten de huiselijke kring. De meest genoemde reden om niet cultureel actief te zijn, is geen interesse (34%), gevolgd door geen tijd (31%) en het is te duur (2) 1 van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden een vorm van onbetaald werk verricht voor een culturele organisatie. 4% geeft aan wel iets te willen doen, maar niet goed te weten wat zij kunnen betekenen; nog eens 4% zegt het wel te willen, maar niet te weten hoe ze dat moeten aanpakken. 2. Wat is het bereik van het cultuuraanbod bij de burgers in Emmen? Van de inwoners van Emmen heeft 8 in de afgelopen 12 maanden minimaal één film- muziek-, dans- of theatervoorstelling gezien, binnen of buiten Emmen. 7 deed dit binnen de gemeente Emmen. Wanneer het bioscoopbezoek buiten beschouwing wordt gelaten, heeft nog steeds 78% van de inwoners minimaal één voorstelling gezien (binnen of buiten Emmen). Het percentage inwoners dat een voorstelling heeft bezocht, ligt wat lager dan in referentiestad Heerlen. Inwoners van Emmen gaan minder naar klassieke muziek, ballet en optredens van harmonie of fanfare dan inwoners van Heerlen. Het percentage dat naar een concert is geweest in een café is in Emmen echter veel hoger dan in Heerlen. Vergelijken we de resultaten met die van landelijk onderzoek, dan valt op dat Emmenaren vaker naar cabaret en musicals gaan dan landelijk. Filmbezoek is het hoogste onder de jongste leeftijdscategorieën; het toneelbezoek neemt echter juist toe met de jaren. Van de inwoners heeft 67% in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan een bezienswaardig gebouw, museum, tentoonstellingsruimte of galerie. 3 deed dit binnen de gemeente Emmen. 72% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden minstens één maal stilgestaan bij een kunstwerk of kunstvoorstelling op straat of ergens anders in de openbare ruimte. Van de Emmense culturele instellingen is De Muzeval het meest bekend, gevolgd door Veenpark Barger-Compascuum, Bioscoop Utopolis en de Openbare Bibliotheek. De meest bezochte instellingen zijn Utopolis en de Muzeval (54% resp. 40% van de inwoners heeft in afgelopen 12 maanden deze instellingen bezocht). 95% van de inwoners kent ten minste één Emmens festival of evenement. 72% van de Emmenaren heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één festival bezocht. 55% van de inwoners is in het afgelopen jaar wel eens naar een voorstelling, optreden of tentoonstelling buiten de gemeente geweest. De meest genoemde reden hiervoor is dat bepaalde voorstellingen niet in Emmen worden gegeven. Van de inwoners heeft 80% in de afgelopen 12 maanden ten minste één boek gelezen. 6

7 3. Hoe groot is de cultuurparticipatie per gebied/wijk? Inwoners van Emmen-Noord en De Velden zijn vaker zelf actief op het gebied van kunst en cultuur dan inwoners van de andere gebieden; inwoners van De Monden zijn het minst vaak actief op het gebied van kunst en cultuur. Inwoners van De Monden gaan het minst vaak naar musea en bezienswaardige gebouwen. Voor de overige onderdelen van passieve cultuurparticipatie (theaterbezoek etc.) zijn de verschillen tussen de gebieden niet significant. 4. In hoeverre maken de burgers in Emmen gebruik van de verschillende media bij het (indirect) tot zich nemen van cultuur? De meest gebruikte informatiebronnen voor informatie over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten zijn huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen. Ook vrienden en familie gelden als belangrijke informatiebron. Voor jongeren zijn sociale media de belangrijkste informatiebron. Meer dan de helft van de inwoners bekijkt of beluistert wel eens een (pop-)concert, historische uitzending of cabaretvoorstelling via radio of televisie. Internet wordt (nog) veel minder gebruikt. 5. Wat is het oordeel van de burgers uit de gemeente Emmen over cultuur in het algemeen? 77% van de inwoners vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de Nederlandse samenleving. 7 vindt kunst en cultuur (heel) belangrijk voor de gemeente Emmen. Ook mensen die zelf geen culturele activiteiten beoefenen, vinden kunst en cultuur in overgrote meerderheid belangrijk voor de stad en voor de samenleving als geheel. Van de Emmenaren vindt 47% kunst en cultuur (heel) belangrijk voor zichzelf. Van de mensen die zelf culturele activiteiten beoefenen, vindt 65% kunst en cultuur (heel) belangrijk voor zichzelf; van de mensen die dit niet doen, 34%. Vrouwen vinden cultuur vaker belangrijk dan mannen, mensen boven de 50 vaker dan mensen onder de 50 jaar, hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden. Mensen die zelf cultureel actief zijn vinden cultuur belangrijker voor henzelf, Emmen en de maatschappij dan mensen die zelf niet cultureel actief zijn. 6. Hoe beoordelen de inwoners van Emmen het aanbod van cultuur in de gemeente Emmen? De inwoners geven zowel de hoeveelheid van het cultureel aanbod in Emmen als de kwaliteit van dit aanbod een rapportcijfer van 6,4. 39% van de inwoners noemt het aanbod voldoende in variatie, 40% vindt het voldoende in aantal, 3 vindt het voldoende betaalbaar en 5 voldoende bekend. Vergelijken we deze resultaten met die in Heerlen, dan valt op dat Heerlenaren positiever oordelen over het cultuuraanbod dan Emmenaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het aanbod in Heerlen veel groter is dan in Emmen. 7. Hoe kun je het aantal burgers in Emmen dat actief deelneemt aan culturele activiteiten vergroten? Zowel de actieve als de passieve cultuurparticipatie ligt in Emmen wat lager dan in referentiestad Heerlen. Inwoners van Heerlen oordelen ook positiever over het culturele aanbod in hun gemeente. Beide gemeenten lijken op elkaar qua opleidingsniveau en sociaal-economische status van de inwoners. Het lijkt er op dat het actieve beleid van de gemeente Heerlen om te zorgen voor een aantrekkelijk cultureel aanbod, zijn vruchten afwerpt. Gevraagd naar mogelijkheden om het cultureel aanbod in Emmen zodanig te veranderen dat men meer of actiever zou deelnemen, wordt vooral gezegd dat er meer variatie in het aanbod zou moeten komen. Een aanzienlijk aantal mensen geeft specifiek aan meer grotere voorstellingen (zoals popconcerten en musicals) te willen zien in Emmen. Zij kijken dan ook uit naar het nieuwe theater. Een aantal respondenten geeft aan graag een groter aanbod aan (gratis) straattheater of muziek op straat te willen zien. Een aantal festivals is in de loop der jaren volgens hen veranderd in een eet-en-drink-festijn, waardoor het cultureel aanbod ondergesneeuwd raakt. 7

8 Er is een groot verschil tussen het aantal Emmenaren dat naar musicals en popconcerten gaat, en het aantal dat dit in Emmen doet. Dit suggereert dat er een markt is voor een groter aanbod op dit gebied binnen Emmen. Op dit moment zijn Emmenaren bereid om te reizen voor een concert of musical; een groter aanbod binnen de eigen gemeente zou de inwoners wellicht kunnen bewegen om meer in eigen stad uit te gaan. Ook de betaalbaarheid van het aanbod wordt veel genoemd als verbeterpunt. Gezien het hoge aandeel laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen in de gemeente, is dit een serieus aandachtspunt. Hoewel de meerderheid van de inwoners aangeeft dat het culturele aanbod voldoende bekend is, is ook communicatie een aandachtspunt. Een aantal respondenten geeft aan graag eerder op de hoogte gebracht te worden van het aanbod. De belangrijkste informatiebronnen voor informatie over het culturele aanbod zijn nog altijd het huis-aan-huisblad en regionale dagbladen, dus niet internet. Jongere inwoners maken wel vaak gebruik van sociale media en internet; het is daarom verstandig om te kiezen voor een gedifferentieerde media-inzet. 8

9 3. ACTIEVE CULTUURPARTICIPATIE Dit hoofdstuk richt zich op actieve cultuurparticipatie; met andere woorden het zelf actief beoefenen van of deelnemen aan kunst en cultuur. Er wordt ingegaan op het zelf beoefenen van culturele activiteiten, op het lidmaatschap van culturele verenigingen en op vrijwilligerswerk in de culturele sector. Ook gaan we in op redenen om niet deel te nemen aan cultuur in de gemeente. Activiteiten Van de inwoners van Emmen heeft 40% de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd één of meer culturele activiteiten uitgeoefend (18% één activiteit, 12% twee activiteiten en 10% drie of meer activiteiten). Onderstaande grafiek geeft aan welk deel van de inwoners een bepaald soort activiteit beoefent. Grafiek: Percentage inwoners dat verschillende disciplines beoefende in afgelopen 12 maanden Muziek 18% Beeldende kunst 18% Nieuwe media 15% Creatief schrijven Heemkunde Dans Theater 2% 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 18% 20% Percentage inwoners Uit de grafiek blijkt dat 18% van de inwoners zich op de één of andere manier bezig houdt met muziek; een zelfde percentage met een vorm van beeldende kunst. De kleinste categorieën zijn heemkunde, dans (beide ) en theater (2%). 9

10 In de volgende grafiek zijn de activiteiten verder uitgesplitst. 4 Grafiek: Percentage inwoners dat verschillende culturele activiteiten beoefende in afgelopen 12 maanden Tekenen, schilderen, grafisch werk Zingen Fotografie/film/video Muziekinstrument bespelen Schrijven Websites ontwerpen Werken met textiel Beeldhouwen en boetseren Muziek maken op de computer Streekhistorie/heemkunde Spelen in een band Toneel, mime (Volks)dans, (jazz)ballet DJ Hiphop, rap: dans Hiphop, rap: muziek 4% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 0,4% 11% 10% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 20% Percentage inwoners Tekenen en schilderen scoren het hoogst: bijna 15% van de inwoners zegt dit in de vrije tijd te doen. Ook zingen, fotografie/film en het bespelen van een muziekinstrument scoren relatief hoog. De overige activiteiten worden door minder dan 10% van de inwoners beoefend. Zoals uit de grafiek blijkt, worden sommige activiteiten maar door een beperkt aantal mensen beoefend. Dat betekent dat in de enquête de vervolgvragen (over frequentie, intensiteit, lidmaatschap verenigingen etc.) ook maar door een klein aantal respondenten zijn beantwoord. De percentages die in de rest van dit hoofdstuk worden genoemd bij deze activiteiten, moeten daarom met enige voorzichtigheid worden gelezen. Voor de volgende activiteiten geldt dat minder dan 50 personen in de steekproef hebben aangegeven op dit gebied actief te zijn: Muziek maken op de computer (n=44) Activiteiten op het gebied van streekhistorie/heemkunde (n=41) Spelen in een band (n=33) Toneel, mime (n=29) (Volks)dans, (jazz)ballet (n=28) DJ (n=20) Urban (Hiphop, rap): dans (n=14) Urban (Hiphop, rap): muziek (n=5) 4 Onder de categorie beeldhouwen en boetseren valt ook: pottenbakken en sieraden maken. 10

11 Frequentie en tijdsbesteding De frequentie waarmee mensen een culturele activiteit beoefenen, verschilt per activiteit of discipline. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe vaak de inwoners die een bepaalde activiteit beoefenen, dit in de afgelopen 12 maanden hebben gedaan. Bovenaan staan de activiteiten die het vaakste 12 keer of meer beoefend werden. Grafiek: Aantal keer dat beoefenaren hun activiteit in de afgelopen 12 maanden hebben beoefenend Muziekinstrument bespelen 1 10% 77% Zingen 18% 1 69% Spelen in een band 15% 1 68% (Volks)dans, (jazz)ballet 20% 12% 68% Hiphop, rap: dans 1 27% 57% Muziek maken op de computer 24% 28% 48% Fotografie/film/video 19% 39% 42% DJ Tekenen, schilderen, grafisch werk 39% 35% 20% 2 41% 39% 1-3 keer 4-11 keer Schrijven 42% 24% 34% 12 keer of meer Werken met textiel 34% 3 3 Toneel, mime 37% 29% 3 Beeldhouwen en boetseren 45% 25% 30% Streekhistorie/heemkunde 5 19% 28% Websites ontwerpen 48% 25% 27% Hiphop, rap: muziek % 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners Een muziekinstrument bespelen, zingen, in een band spelen en dansen zijn activiteiten die door een groot deel van de beoefenaars frequent worden gedaan. Voor de meeste beeldende activiteiten geldt dat de beoefenaars dit minder frequent doen. 11

12 Ook de tijdsbesteding verschilt afhankelijk van de activiteit en discipline. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel tijd men per week aan de activiteit besteedt. Bovenaan staan de activiteiten waarvoor geldt dat een relatief grote groep er meer dan 1 uur per week aan besteedt. Grafiek: % van de beoefenaren dat een bepaald aantal uur per week besteedt aan de culturele activiteit die men beoefent Urban (Hiphop, rap): dans 15% 55% 12% 18% Zingen 19% 5 17% 5% Urban (Hiphop, rap): muziek 20% 60% 20% Spelen in een band 20% 61% 1 (Volks)dans, (jazz)ballet 2 65% 8% 4% Muziekinstrument bespelen 27% 42% 19% 4% 8% Muziek maken op de computer Toneel, mime 28% 29% 3 52% 2 15% Minder dan 1 uur per week 1-3 uur per week DJ 35% 14% 1 22% uur per week 7-10 uur per week Fotografie/film/video Werken met textiel 37% 38% 32% 42% 18% 1 1% 4% Meer dan 10 uur per week Tekenen, schilderen, grafisch werk 40% 37% 14% 4% 5% Streekhistorie / Heemkunde 41% 3 5% 5% 12% Websites ontwerpen % 4% Verhalen/gedichten schrijven 50% 30% 1 1% Beeldhouwen, boetseren 52% 34% 8% 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners Uit de voorgaande grafieken blijkt dat sommige activiteiten door een grote groep beoefend worden, maar niet erg frequent of intensief. Dat geldt bijvoorbeeld voor tekenen en schilderen. Andere zaken worden door een kleine groep beoefend, maar juist heel intensief; dit geldt bijvoorbeeld voor DJ en en activiteiten op het gebied van streekhistorie/heemkunde. 12

13 Verenigingen en instellingen Aan iedereen die een of meer culturele activiteiten beoefent, is gevraagd of zij dit al dan niet in georganiseerd verband doen. De resultaten staan in onderstaande tabel. Bovenaan staan de activiteiten waarvoor geldt dat het grootste deel het alleen doet. Grafiek: % van de beoefenaren dat activiteit in georganiseerd verband doet Verhalen/gedichten schrijven 94% 1% 2% Fotografie/film/video 7 1 2% Websites ontwerpen 7 12% 2% 10% Tekenen, schilderen, grafisch 74% 10% 10% Dit doe ik alleen Werken met textiel % Muziek maken op de computer Beeldhouwen, boetseren 61% 67% 15% 25% 11% 8% 1 Met anderen in persoonlijke kring DJ Muziekinstrument bespelen Streekhistorie/heemkunde Zingen (Volks)dans, (jazz)ballet 15% 61% % 17% 1 5% 17% 9% 29% 14% 32% 4 57% 10% 1 Dit doe ik bij een instelling voor kunstzinnige vorming Als lid van een vereniging, club gezelschap Spelen in een band 11% 5 18% 18% Toneel, mime 8% 3 2% 57% Urban (Hiphop, rap): dans 5% 18% 14% 62% Urban (Hiphop, rap): muziek 65% 8% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners Voor de meeste activiteiten geldt dat de meerderheid van de beoefenaren het alleen doet. Dit geldt niet voor zingen, volksdans/jazzballet, toneel of urban dans: voor deze activiteiten geldt dat de meerderheid van de beoefenaren dit doet als lid van een vereniging of club. Voor spelen in een band en urban muziek geldt dat het merendeel van de beoefenaren dit doet met anderen in persoonlijke kring. In bijlage 2 is te zien welke instellingen of verenigingen genoemd worden bij de verschillende activiteiten. 13

14 Presenteren van de resultaten Er is ook gevraagd of men de resultaten van de culturele activiteiten aan anderen (buiten de huiselijke kring) presenteert. In totaal heeft 48% van de mensen die cultureel actief zijn, hun werk op één of andere manier gepresenteerd. Onderstaande figuur toont het percentage van de beoefenaars van de verschillende activiteiten de resultaten buiten de huiselijke kring heeft gepresenteerd. Grafiek: % van de beoefenaren dat resultaten heeft gepresenteerd buiten huiselijke kring Spelen in een band Toneel, mime Websites ontwerpen Urban (Hiphop, rap): dans Zingen DJ Urban (Hiphop, rap): muziek Fotografie/film/video (Volks)dans, (jazz)ballet Muziekinstrument bespelen Tekenen, schilderen, grafisch werk Verhalen/gedichten schrijven Werken met textiel Activiteiten op het gebied van streekhistorie / Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, Muziek maken op de computer 7 61% 60% 57% 51% 47% 44% 41% 41% 3 31% 29% 27% 27% 24% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% percentage inwoners Van de mensen die in een band speelt, heeft 7 in het afgelopen jaar opgetreden voor publiek. Van de mensen die muziek maakt op de computer, heeft maar 22% de resultaten hiervan getoond buiten de huiselijke kring. 14

15 Aan iedereen die aangaf de resultaten wel eens te tonen buiten huiselijke kring, is ook gevraagd op welke wijze zij dit doen. Van de totale groep beoefenaren die de resultaten wel eens presenteert buiten huiselijke kring, heeft 5 dit wel eens gedaan bij een publiek toegankelijke gelegenheid met aanwezig publiek, 41% via sociale media als Facebook en Twitter, 34% online (webpagina, Youtube etc.) en 17% in een besloten groep zoals een fotografie- of dichtersclub. Onderstaande grafiek toont per activiteit op welke wijze mensen die hun resultaten presenteerden dit hebben gedaan. Bovenaan staat de activiteit waarbij het grootste deel van de beoefenaren aangaf de resultaten te presenteren bij een publiek toegankelijke gelegenheid. Het was bij deze vraag mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen; de antwoorden tellen daarom niet op tot 100%. De grafiek moet als volgt gelezen worden: van de mensen die de resultaten van hun toneelhobby toonden buiten de huiselijke kring, deed 27% dit in een besloten groep, online, 29% via sociale media en 90% bij een publiek toegankelijke gelegenheid met aanwezig publiek. Grafiek: Wijze van presenteren (meerdere antwoorden mogelijk) Toneel, mime Zingen Streekhistorie / Heemkunde Muziekinstrument bespelen Spelen in een band Urban (Hiphop, rap): dans (Volks)dans, (jazz)ballet Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken Tekenen, schilderen, grafisch werk Urban (Hiphop, rap): muziek Verhalen/gedichten schrijven Muziek maken op de computer Werken met textiel Websites ontwerpen DJ Fotografie/film/video 7% 8% 15% 1 11% 1 15% 19% 17% 27% 2 24% 22% 27% 29% 2 29% 22% 2 21% 2 22% 2 31% 31% 28% 32% 31% % 41% 37% 40% 44% 51% 5 50% 50% 51% 49% 47% 52% % 5 60% 6 81% In een besloten groep waar ook anderen hun culturele activiteiten presenteren 78% (bijvoorbeeld in een fotografie- of dichtersclub) Online (op een eigen webpagina, op 72% Youtube/Flickr, etc) 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners 69% 68% 71% % Via sociale media (Facebook, Twitter) Bij een publiek toegankelijke gelegenheid met aanwezig publiek 89% 87% 100% 15

16 Uit de grafiek blijkt dat toneel/mime, zingen en het bespelen van een muziekinstrument de activiteiten zijn die, wanneer de deelnemers de resultaten presenteren, het vaakste in een publiek toegankelijke gelegenheid getoond worden. Ook onder beoefenaren van streekhistorie is het percentage dat de resultaten bij een publiek toegankelijke gelegenheid toont hoog. Gezien de aard van de activiteit wekt het geen verbazing dat de resultaten van websites ontwerpen en muziek maken op de computer vaak online getoond worden. Sociale media scoren hoog als podium voor urban muziek en DJ en, maar ook mensen die zich bezig houden met textiele werkvormen tonen de resultaten hiervan vaak via sociale media. Een besloten groep is relatief vaak het podium voor mensen die zich bezig houden met streekhistorie, beeldhouwen etc. en toneel/mime. Aan de personen die aangeven dat ze hun resultaten niet presenteren, is gevraagd waarom ze dat niet doen. De meest genoemde reden is dat men geen behoefte heeft aan reacties van anderen op hun culturele activiteiten (25%). 15% geeft aan dat ze hun resultaten niet goed genoeg vinden. Een klein percentage (2%) zou het wel willen, maar weet niet waar of hoe dat moet. Tot slot geeft een kleine 2% aan dit wel eens te hebben geprobeerd, maar dat er weinig interesse bleek. Redenen om niet actief te zijn 60% van de inwoners van Emmen heeft in het afgelopen jaar geen enkele culturele activiteit beoefend. Onderstaande grafiek toont welke redenen mensen die niet cultureel actief zijn, hier voor geven. Grafiek: redenen om niet cultureel actief te zijn (meerdere antwoorden mogelijk) Geen interesse Geen tijd 31% 34% Te duur 2 Onvoldoende bekendheid over aanbod Onvoldoende aanbod in buurt Geen antwoord Gezondheidsklachten 12% 9% 8% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% percentage inwoners De meest genoemde reden om niet actief deel te nemen aan cultuur is geen interesse (34%). Ook gebrek aan tijd en het te duur vinden worden vaak genoemd. 16

17 percentage inwoners Onbetaald werk voor een culturele organisatie 1 van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden een vorm van onbetaald werk verricht voor een culturele organisatie (muziek- of toneelvereniging, cultureel festival, museum, bibliotheek, schouwburg etc). Het grootste deel (57%) van hen besteedde hier minder dan 50 uur aan in het afgelopen jaar; 22% tussen de 50 en 100 uur en 21% meer dan 100 uur. De meest genoemde redenen om geen onbetaald werk te verrichten voor een culturele organisatie, zijn geen tijd (47%) en geen interesse (45%). 4% geeft aan wel iets te willen doen, maar niet goed te weten wat zij kunnen betekenen; nog eens 4% zegt ik wil wel maar weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Verschillen tussen subgroepen Wie zijn de mensen die al dan niet actief zijn op cultureel gebied? Om daar een indruk van te kunnen geven, is in de analyse gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen jongere en oudere inwoners, hoog- en laag opgeleiden, hogere en lagere inkomens en tussen de verschillende gebieden in Emmen. Een toelichting op de indeling in gebieden is te vinden in bijlage 6. In onderstaande grafieken is te zien welk deel van de inwoners vanuit verschillende groepen wel of niet cultureel actief is. Actief is hier gedefinieerd als heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste één activiteit minimaal één keer beoefend. Er blijkt geen verschil te zijn tussen mannen en vrouwen in het al dan niet cultureel actief zijn. Er is wel een verschil tussen de leeftijdsgroepen, tussen de opleidingsniveaus en tussen de zes gebieden in de gemeente Emmen (zie bijlage 6 voor de indeling in gebieden). Onderstaande grafiek toont de verschillen naar leeftijdscategorieën. Grafiek: Wel/niet cultureel actief naar leeftijdscategorie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 52% 62% 64% 48% 48% 38% jaar jaar jaar 65 + jaar Niet actief Wel actief De jongste en oudste leeftijdsgroep zijn iets vaker cultureel actief dan de middelste leeftijdsgroepen. 17

18 percentage inwoners percentage inwoners Ook tussen de verschillende gebieden in de gemeente (zie bijlage 6) zijn verschillen te zien: zie onderstaande grafiek. Grafiek: Wel/niet cultureel actief naar gebied 100% 90% 80% 70% 60% 62% 70% 54% 50% 60% 58% 50% 40% Niet actief Wel actief 30% 20% 10% 38% 30% 4 50% 40% 42% 0% De Blokken De Monden De Velden Emmen-Noord Emmen-Oost Emmen-Zuid Bewoners uit Emmen-Noord en De Velden zijn vaker cultureel actief dan bewoners uit de andere regio s. Bewoners uit De Monden zijn het minst vaak actief. Onderstaande grafiek toont de verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden. Grafiek: Wel/niet cultureel actief naar opleidingsniveau 100% 90% 80% 70% 60% 72% 60% 50% 50% 40% Niet cultureel actief Wel cultureel actief 30% 20% 10% 28% 40% 50% 0% laag midden hoog Inwoners met een hoog opleidingsniveau zijn vaker cultureel actief dan inwoners met een laag opleidingsniveau. 18

19 Er is ook gekeken naar verschillen tussen mensen met een hoger en lager inkomen. Mensen met een lager inkomen zijn iets minder vaak cultureel actief, maar dit verschil is niet significant. In de analyse is ook gekeken of er opvallende verschillen zijn tussen subgroepen voor wat betreft de percentages die de verschillende disciplines beoefenen. Hieruit kwam het volgende naar voren (de bijbehorende grafieken staan in bijlage 3): - Dans wordt vaker gedaan door vrouwen dan door mannen, en vaker door de jongste leeftijdscategorie (tot 29 jaar) dan door oudere inwoners. - Activiteiten op het gebied van nieuwe media worden vaker gedaan door mannen dan door vrouwen, vaker door jongeren dan door ouderen, vaker door hoog opgeleiden dan door laag opgeleiden en vaker door mensen met een laag inkomen dan door mensen met een hoger inkomen. Verder valt op dat inwoners van De Monden dit minder vaak doen dan inwoners van de andere gebieden. - Activiteiten die vallen onder de beeldende kunsten worden vaker beoefend door de jongste en oudste (65+) leeftijdsgroep, vaker door hoog opgeleiden dan door laag opgeleiden en minder in De Monden dan in andere gebieden. - Schrijven gebeurt vaker door jongeren en ouderen dan door de middelste leeftijdscategorieën. Inwoners van Emmen-Noord schrijven vaker dan inwoners van de andere gebieden. - Activiteiten op het gebied van streekhistorie en heemkunde worden vaker beoefend door ouderen (65+) dan door de andere leeftijdscategorieën. Vergelijking met elders Inwoners van Emmen zijn minder vaak actief op het gebied van kunst en cultuur dan die van Heerlen: in Heerlen heeft 57% van de inwoners in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele activiteiten uitgevoerd, in Emmen 40%. Landelijk ligt het percentage rond de 45% 5. In Heerlen zijn de percentages voor vrijwel alle disciplines hoger dan in Emmen. Emmen scoort niet heel afwijkend ten opzichte van het landelijke beeld, zo blijkt uit onderstaande tabel: Tabel: percentage dat bepaalde activiteiten beoefent, naar discipline Emmen Heerlen Landelijk (monitor Amateurkunst 2013) 6 Muziek 18% 2 18% Beeldende kunst 18% 2 20% Nieuwe media 15% 20% 12% Creatief schrijven 8% Heemkunde/streekhistorie 12% - Dans 9% Theater 2% 2% 4% 1 van de Emmenaren doet wel eens onbetaald werk voor een culturele organisatie; in Heerlen is dit 14%. De landelijke cijfers over vrijwilligerswerk zijn veel lager, maar dit heeft vermoedelijk te maken met een verschil in vraagstelling. 5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cultuur in beeld 2013, p Monitor Amateurkunst 2013, zoals geciteerd in Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cultuur in beeld 2013, p

20 4. PASSIEVE CULTUURPARTICIPATIE Bezoek aan voorstellingen Van de inwoners van Emmen heeft 8 in de afgelopen 12 maanden minimaal één film-, muziek-, dans- of theatervoorstelling gezien, binnen of buiten Emmen. 7 deed dit binnen de gemeente Emmen. Wanneer het bioscoopbezoek buiten beschouwing wordt gelaten, heeft nog steeds 78% van de inwoners minimaal één voorstelling gezien (binnen of buiten Emmen). Mensen die zelf actief zijn op het terrein van kunst en cultuur, hebben vaker een voorstelling bezocht dan mensen die dit niet zijn. (88% vs. 81%). Onderstaande figuur toont welk deel van de inwoners in de afgelopen 12 maanden bepaalde typen voorstellingen heeft bezocht, en of zij dit deden in Emmen. Bovenaan staan de typen voorstellingen waarvoor geldt dat zij het vaakst bezocht zijn binnen de gemeente Emmen. Grafiek: % dat bezoek heeft gebracht aan voorstellingen: totaal en in Emmen Film in bioscoop of filmhuis Muziek in café / horeca Toneelvoorstelling Cabaret of kleinkunst Uitvoering van een koor Concert overige muziek Concert klassieke muziek Concert harmonie, fanfare, brassband Musical Lezing over streekgeschiedenis Ballet-/dansvoorstelling Jazz-/bluesconcert Literaire bijeenkomst Lezing over kunst/kunstgeschiedenis Dance-/houseparty 7% 4% 7% 8% 10% 9% 8% 9% 7% 1 11% 15% Opera of operette 1% 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20% 20% 19% 19% 25% 24% 27% 28% 3 3 percentage inwoners 4 58% 64% Binnen en buiten Emmen In Emmen

21 Films in bioscoop of filmhuis zijn veruit het populairst: 64% van de inwoners ging in het afgelopen jaar wel eens naar de film. 58% deed dit binnen de gemeente Emmen. Ook populair zijn muziek in café/horeca en muziekconcerten van overige muziek (dus niet: klassiek, opera, koor, jazz of harmonie). Uit de grafiek blijkt dat er een opvallend groot verschil is tussen het totale bezoek aan musicals en concerten overige muziek, en het percentage dat dit binnen de gemeente Emmen heeft gedaan. Het aanbod van dit type voorstellingen is binnen Emmen beperkt; kennelijk bezoekt een groot aantal inwoners deze soorten voorstellingen buiten de eigen gemeente. 21

22 Culturele instellingen / plaatsen De respondenten is een lijst met culturele instellingen/plaatsen voorgelegd, met de vraag of men deze kent en in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht: zie onderstaande grafiek. 7 Bovenaan staan de instellingen die door de meeste mensen zijn bezocht. Grafiek: bekendheid van en bezoek aan culturele instellingen Bioscoop Utopolis Emmen 54% 8 Theater de Muzeval Emmen 40% 94% Veenpark Barger-Compascuum 31% 8 Bibliotheek Emmen 28% 84% Stichting Grote Kerk Cultureel Emmen 17% 4 Buurthuis, wijkhuis 17% Smalspoormuseum Erica 15% 65% Centrum Beeldende Kunst Emmen 14% 48% Collectie Brands Nieuw-Dordrecht 11% 4 CQ Centrum voor de Kunsten 11% 55% Galerie Anders Emmen Theaterboerderij de Noorderbak Roswinkel 9% 9% 8% 18% 4 Bekend Bekend en bezocht Van Gogh Huis Veenoord 8% 62% Filmhuis Emmen 8% 32% Harmonium Museum Nederland 1 Poppodium Apollo Emmen 22% Museumboerderij Nabershof Emmen 5% 30% Zandstrooiboerderij/Zwaantje 24% Broodje Cultuur Emmen 1 Museum Meringa Zandpol 2% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners 7 Voor buurthuis en galerie is niet gevraagd of mensen deze kennen, wel of zij deze hebben bezocht. 22

23 Theater de Muzeval, het Veenpark in Barger-Compascuum, Bioscoop Utopolis en de Bibliotheek Emmen zijn het meest bekend. Het meest bezocht zijn de bioscoop Utopolis en theater De Muzeval. Sommige instellingen lenen zich, vanwege het aanbod, meer voor frequent bezoek dan andere: een bioscoop heeft bijna wekelijks wisselend aanbod, terwijl sommige musea jarenlang dezelfde collectie tonen. Dit maakt de instellingen lastig met elkaar te vergelijken. Een grote naamsbekendheid leidt niet vanzelf tot een hoog aantal bezoekers. Voor onderstaande instellingen geldt dat er is een opvallend groot verschil is tussen de bekendheid en het bezoek: - Van Gogh Huis Veenoord - Zandstrooiboerderij/Zwaantje - Theaterboerderij Noorderbak - Museumboerderij Nabershof Emmen - CQ Centrum voor de Kunsten Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en musea Van de inwoners heeft 67% in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan een bezienswaardig gebouw, museum, tentoonstellingsruimte of galerie. 37% deed dit binnen de gemeente Emmen. In onderstaande grafiek is te zien welk percentage van de inwoners naar verschillende typen instellingen ging (totaal en binnen Emmen). Grafiek: % inwoners Emmen dat in afgelopen 12 maanden minimaal één keer een bezoek heeft gebracht aan. Bezienswaardige gebouwen 21% 57% Museum 18% 51% Galerie, atelier Tentoonstellingsruimte Kunst in openbare ruimte 12% 15% 29% 28% 2 21% Binnen en buiten Emmen In Emmen Archief 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% percentage inwoners 23

24 Voor bezienswaardige gebouwen en musea geldt dat er een groot verschil is tussen het percentage dat ze überhaupt bezocht, en het percentage dat dit binnen de gemeente Emmen deed. Kijken we naar het bezoek aan instellingen binnen de gemeente Emmen, dan valt op dat tentoonstellingsruimte het hoogste scoort. 2 van de inwoners bezocht in de afgelopen 12 maanden een tentoonstellingsruimte binnen Emmen. Gebruik uitleeninstellingen In de vragenlijst is ook gevraagd in hoeverre men gebruik maakt van uitleeninstellingen, binnen en buiten de gemeente Emmen. De resultaten staan in onderstaande grafiek. Grafiek: % inwoners dat in afgelopen 12 maanden gebruik maakte van diverse uitleeninstellingen Openbare bibliotheek 42% 40% Videotheek Fonotheek/muziekuitleen 9% 7% 5% Binnen en buiten Emmen In Emmen Artotheek/kunstuitleen 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In totaal wordt er door bijna 42% van de inwoners gebruik gemaakt van een openbare bibliotheek (binnen of buiten Emmen). In bijna alle gevallen betreft dit een bibliotheek binnen de gemeente Emmen. Ook voor de andere uitleeninstellingen geldt dat er nauwelijks verschil is tussen het aandeel inwoners dat deze binnen de gemeente bezoekt, en het totaal aantal gebruikers. De openbare bibliotheek wordt redelijk intensief gebruikt: bijna 15% van de inwoners is in het afgelopen jaar 12 of meer keer naar de bibliotheek in Emmen geweest. 10% heeft dit 4 tot 11 keer gedaan en 1 1 tot 3 keer. 24

25 Stilstaan bij een kunstwerk of voorstelling op straat In totaal zegt 72% van de inwoners van Emmen in de afgelopen 12 maanden minstens één maal te hebben stilgestaan bij een kunstwerk of kunstvoorstelling op straat, in een park, in een winkelgebied of ergens anders in een openbare ruimte. Onderstaande grafiek geeft aan welk deel van de bevolking in de afgelopen 12 maanden wel eens is blijven staan bij een kunstwerk of voorstelling op straat, en hoe vaak zij dit deden. Grafiek: % inwoners dat in afgelopen 12 maanden wel eens heeft stilgestaan bij kunstuitingen op straat, naar type kunstuiting Muziek 34% 49% 14% 0 keer 1-3 keer Toneel of dans 57% 37% 5% 1% 4-11 keer Beeld of schilderwerk 4 37% 12% 5% 12 keer of meer 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners Muziek op straat scoort het hoogste: twee op de drie inwoners heeft hier in het afgelopen jaar wel eens bij stilgestaan. Bij toneel/dans en beelden/schilderwerken zijn de percentages lager. 25

26 Festivalbezoek De respondenten is een lijst met festivals en evenementen voorgelegd, met de vraag of men deze kent en of men ze in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht: zie onderstaande figuur. Bovenaan staan de festivals die door de meeste mensen zijn bezocht. Grafiek: bekendheid en bezoek aan festivals in gemeente Emmen C'est la Vie 47% 90% Gouden Pijl 41% 92% Full Colour Festival 37% 80% Kermis in Emmen Carnavalsoptocht 2 25% 75% 7 Shanty & Seasongfestival 15% 5 Retropop 14% 84% De Opening Cultureel Seizoen 7% 2 Bekend Kunstroute Emmen 7% 35% bekend, bezocht Erfgoedfestival Veenvaart 11% Circus in Emmen 4% 49% Week van de amateurkunst (WAK) 9% Streektaalfestival!REUR! Rondje Kunstkwartier 2% 1% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners De festivals Gouden Pijl en C est la Vie, Retropop en Full Colour Festival zijn alle bekend bij meer dan 80% van de inwoners. Het meest bezocht zijn C est la Vie, Gouden Pijl en het Full Colour Festival. Het Retropop festival heeft een grote naamsbekendheid, maar een veel beperkter publiek. In totaal geeft 95% van de inwoners aan minimaal één van de festivals te kennen. 72% heeft minimaal één van de festivals of evenementen bezocht in het afgelopen jaar. 26

27 Bezoek aan voorstellingen en tentoonstellingen buiten Emmen 55% van de inwoners van Emmen is in het afgelopen jaar wel eens naar een voorstelling, optreden of tentoonstelling buiten de gemeente geweest. Onderstaande grafiek toont welke redenen zij hiervoor aandragen. Grafiek: redenen om voorstellingen buiten Emmen te bezoeken (meerdere antwoorden mogelijk) Bepaalde voorstellingen worden niet in Emmen gegeven 37% Het aanbod van culturele instellingen is elders aantrekkelijker Ik ga met vrienden/familie die elders wonen Voor de afwisseling Ik vind het elders gezelliger Het aanbod van horecagelegenheden is elders aantrekkelijker Ik vind het praktischer omdat ik elders werk / naar school 11% 8% 5% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% percentage inwoners De meest genoemde reden is dat bepaalde voorstellingen niet in Emmen gegeven worden. Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden op de vraag wat er verbeterd zou kunnen worden aan het culturele aanbod in Emmen om ervoor te zorgen dat men actiever zou worden op cultureel gebied. Respondenten geven hier aan graag te zien dat er in Emmen meer grote voorstellingen zoals musicals, cabaret en popconcerten zouden worden geprogrammeerd. 27

28 Media en boeken Van de inwoners van Emmen heeft 80% in de afgelopen 12 maanden minimaal één boek gelezen. 29% las 1 tot 3 boeken, 28% 4 tot 11 boeken en 24% meer dan 12 boeken. Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden via radio/televisie of internet hebben gekeken of geluisterd naar verschillende soorten culturele voorstellingen of vertoningen. In onderstaande grafiek is te zien welk percentage van de inwoners dit minimaal één keer heeft gedaan. Bovenaan staat het type voorstelling die door de meeste mensen via radio of tv is bekeken. Grafiek: % inwoners dat naar culturele voorstellingen of vertoningen heeft gekeken of geluisterd via radio/tv of internet, naar type voorstelling Film 31% 89% Cabaret/kleinkunst Historische uitzendingen 1 17% 6 62% Concert pop- of rockmuziek 21% 55% Musical 7% 35% Concert klassieke muziek 7% 31% Toneelvoorstelling 5% 28% Via radio/televisie Via internet Wereldmuziek 11% 28% Jazz-/bluesconcert 8% 18% Ballet-/dansvoorstelling Opera of operette Concert hiphop 4% 7% 4% 1 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners Bijna 90% heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens naar een film gekeken op televisie; ook cabaret en historische uitzendingen scoren hoog. Via internet scoren film, pop- en rockconcerten en historische uitzendingen het hoogste. 28

29 Onderstaande grafiek toont de frequentie waarmee mensen via radio of televisie hebben gekeken of geluisterd naar culturele uitvoeringen of vertoningen. Bovenaan staat het type voorstelling waar door de meeste mensen één keer of vaker naar is gekeken of geluisterd. Grafiek: % inwoners dat bepaald aantal keer via radio of televisie heeft gekeken of geluisterd naar Film 11% 17% 25% 47% Cabaret/kleinkunst 37% 40% 20% Historische uitzendingen 38% 29% 20% 1 Concert pop- of rockmuziek 45% 35% 15% 4% Musical 65% 29% 5% 1% Concert klassieke muziek Toneelvoorstelling 69% 72% 22% 22% 5% 1% 0 keer 1-3 keer 4-11 keer Wereldmuziek 72% 19% 12 keer of meer Jazz-/bluesconcert 82% 15% 1% Ballet-/dansvoorstelling 82% 15% 1% Opera of operette 87% 11% 2% 1% Concert hiphop 9 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Onderstaande grafiek toont de frequentie waarmee mensen via internet hebben gekeken of geluisterd naar culturele uitvoeringen of vertoningen. Grafiek: % inwoners dat bepaald aantal keer via internet heeft gekeken naar Film 69% 12% 10% 9% Concert pop- of rockmuziek 79% 12% Historische uitzendingen 8 10% 4% Cabaret/kleinkunst 84% 10% 4% 1% Wereldmuziek Jazz-/bluesconcert Musical 89% 92% 9 2% 2% 5% 2% 1% 5% 1% 1% 0 keer 1-3 keer 4-11 keer Concert klassieke muziek Toneelvoorstelling Concert hiphop Ballet-/dansvoorstelling Opera of operette 9 95% % 5% 1% 1% 1% 4% 0, 1% 1% 1% 0,4% 1% 2% 1% 12 keer of meer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Cultuur in de wijk 40% van de respondenten geeft aan dat er in de wijk culturele activiteiten worden aangeboden. 45% weet niet of dit het geval is; 1 zegt dat het niet zo is. Onderstaande grafiek toont de percentages, uitgesplitst naar gebied binnen de gemeente. Grafiek: % dat zegt dat er culturele activiteiten worden aangeboden in de eigen wijk De Velden 50% 21% 29% Emmen-Noord 45% 14% 42% De Monden 39% 25% 3 Ja Nee De Blokken 38% 14% 48% Weet niet Emmen-Oost 38% 8% 54% Emmen-Zuid 35% 14% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van de mensen die zeggen dat er in hun wijk culturele activiteiten worden aangeboden, geeft 32% aan hier wel eens aan mee te doen (28% soms, 4% vaak ). Grafiek: % van mensen die wel eens deelneemt aan culturele activiteit in de wijk, uitgesplitst naar activiteit (meerdere antwoorden mogelijk) Tentoonstelling 31% Creatieve workshops 24% Geen antwoord 12% Filmvertoning Cultuur bij thee 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% percentage inwoners De deelname is het hoogste bij tentoonstellingen en creatieve workshops. 31

32 Informatievoorziening Aan alle respondenten is gevraagd op welke manier zij zich doorgaans informeren over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten. Onderstaande grafiek toont per medium welk deel van de inwoners dit gebruikt als informatiebron over het culturele aanbod. Grafiek: % inwoners dat informatie over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten haalt uit bepaalde informatiebron (meerdere antwoorden mogelijk) Huis-aan-huisbladen Lokale/regionale dagbladen Via vrienden, familie, kennissen Brochures, folders, flyers Affiches, uithangborden, posters De pagina Vooruit in Emmen.nu Sociale Media Landelijke televisie Lokale/regionale televisie Lokale/regionale radio Landelijke dagbladen Internetsites culturele instellingen Digitale nieuwsbrief culturele instelling Tijdschriften Andere internetsites Landelijke radio Persoonlijke uitnodiging cult. instelling Kabelkrant, teletekst Het tijdschrift Vooruit Niet, want niet geïnteresseerd 3 32% 29% 27% 2 18% 18% 18% 14% 14% 14% 1 12% 11% 8% 5% 2% 7% 4 45% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% percentage inwoners Uit de grafiek blijkt dat inwoners van Emmen hun informatie over de locatie en het tijdstip van culturele activiteiten voornamelijk halen uit traditionele media als huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen. Welk medium het meest gebruikt wordt als informatiebron, is wel sterk afhankelijk van de doelgroep: zie de grafiek op de volgende bladzijde. Voor jongeren zijn sociale media de belangrijkste informatiebron, voor de oudere groepen de traditionele media. 32

33 Grafiek: Gebruikte informatiebron over cultureel aanbod, naar leeftijdscategorie Huis-aan-huisbladen Lokale/regionale dagbladen Via vrienden, familie, kennissen Brochures, folders, flyers Affiches, uithangborden, posters De pagina 'Vooruit' in Emmen.nu Sociale Media Landelijke televisie Lokale/regionale radio Lokale/regionale televisie Landelijke dagbladen Internetsites culturele instellingen Digitale nieuwsbrief culturele instelling Tijdschriften Andere internetsites Landelijke radio Persoonlijke uitnodiging cult. instelling Kabelkrant, teletekst Het tijdschrift 'Vooruit' Niet, want niet geïnteresseerd 9% 12% 11% 14% 12% 29% 21% 19% 27% 10% 11% 14% 1 18% 21% 11% 4% 22% 10% 12% 7% 1 22% 14% 12% 9% 22% 9% 4% 11% 8% 8% 4% 2% 2% 0% 5% 7% 11% De top 3 van meest gebruikte informatiebronnen is als volgt: jaar jaar jaar Sociale media Huis-aan-huisbladen Huis-aan-huisbladen Huis-aan-huisbladen 2 Familie, vrienden Familie, vrienden Lokale/regionale bladen Lokale/regionale bladen 3 Affiches, posters Affiches, posters Familie, vrienden Familie, vrienden 1 31% 30% 28% 30% 3 37% 31% 35% 25% 38% 37% 41% 28% 35% 49% 42% 4 55% 59% 67% jaar jaar jaar jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 33

34 Verschillen tussen subgroepen Mannen en vrouwen In algemene zin geldt dat vrouwen vaker voorstellingen bezoeken dan mannen, en dat de jongste leeftijdsgroep (tot 29 jaar) vaker naar een voorstelling gaat dan de oudere leeftijdsgroepen. Leeftijdsgroepen Kijken we naar de verschillende soorten voorstellingen, dan zijn er alleen significante verschillen tussen leeftijdsgroepen bij het bezoek aan films en toneelvoorstellingen: zie onderstaande grafieken. Ook voor andere typen voorstellingen zijn soms verschillen gevonden tussen de leeftijdsgroepen, maar de aantallen zijn hier te klein om hier conclusies aan te kunnen verbinden. Grafiek: Bezoek aan filmvertoning binnen gemeente Emmen in afgelopen 12 maanden, naar leeftijdscategorie Totaal 42% 40% 15% 65 + jaar 61% 29% 9% 1% 0 keer jaar 50% 39% 10% 1% 1-3 keer jaar 32% 50% 1 2% 4-11 keer jaar 25% 39% 28% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% percentage inwoners De grafiek laat zien dat jongeren vaker naar de film gaan dan ouderen. 34

35 Grafiek: Bezoek aan toneelvoorstelling binnen gemeente Emmen in afgelopen 12 maanden, naar leeftijdscategorie Totaal 80% 19% 1% 65 + jaar 67% 31% 1% jaar 79% 20% 1% 0 keer 1-3 keer jaar 8 1 1% 4-11 keer jaar 89% 11% 0,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De grafiek laat zien dat het bezoek aan toneel juist toeneemt met de jaren. Het bezoek aan een bibliotheek hangt ook samen met leeftijd: zie onderstaande grafiek. Grafiek: Bezoek aan bibliotheek, naar leeftijdscategorie 65 + jaar 54% 17% 7% 22% jaar 6 11% 8% 15% 0 keer 1-3 keer jaar 59% 1 11% 14% 4-11 keer 12 keer of meer jaar 59% 21% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personen in de leeftijdsgroep jaar gaan het minst vaak naar de bibliotheek; mensen van 65 en ouder gaan het vaakst. 35

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December Gemeente Enkhuizen December Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1912 Datum : December 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Maart 2014

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Maart 2014 Gemeente Enkhuizen Maart 2014 1. Inleiding Enkhuizer Stadspanel Om de cultuurparticipatie van Enkhuizers te monitoren is in januari 2014 voor de vierde maal een peiling met het Enkhuizer stadspanel uitgevoerd.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND. Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse en activiteiten

CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND. Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse en activiteiten CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse en activiteiten . CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Wie doen er aan sport en cultuur?

Wie doen er aan sport en cultuur? Wie doen er aan sport en? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 HUP Wie doen er aan sport en? Sport en hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve

Nadere informatie

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009 Cultuur in Oost Cultuuronderzoek in Utrecht Oost Rapportage: Drs. D.L. van der Veen Utrecht, maart 2009 In opdracht van de bewonerswerkgroep Cultuur in Oost` Onderzoeksbureau LABYRINTH Ondiep Zuidzijde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen Cultuur(participatie) en evenementen De in Enschede uitgezette kunstroutes worden door de panelleden nauwelijks gebruikt; de open ateliers trekken daarentegen meer publiek. De Grote Kerk en de Concertzaal

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2011-2013

Cultuurbeleidsplan 2011-2013 Dienst cultuur Tel. 053 64 20 40 - cultuur@denderleeuw.be ENQÛETE Cultuurbeleidsplan 2011-2013 1. Gemeente: (vul in aub.):. 2. Deelgemeente: (vul in aub.)... 3. Wijk: (vul in aub):. 4. Hoe oud bent u?

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010 Tabellen cultuurparticipatie s-hertogenbosch 2004, 2006, 2008 en O&S, december 1 2 Inhoudsopgave Totaal 5 Culturele voorzieningen en activiteiten 5 Amateurkunstbeoefening 11 Media 13 Cultuurbeleving 16

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei 2011 In opdracht van dienst Kunst en Cultuur, gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Assen) (67.208 inwoners, 225.000 inw. verzorgingsgebied) Filmliga Assen (in De Nieuwe Kolk)

Assen) (67.208 inwoners, 225.000 inw. verzorgingsgebied) Filmliga Assen (in De Nieuwe Kolk) Bijlage 3. Overzicht culturele infrastructuur Hoogeveen in relatie tot andere gemeenten in Drenthe Kunstsector Beschikbaar volgens ringenmodel Wijn Hoogeveen (54.940 inwoners, 85.000 inwoners verzorgingsgebied)

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

Leefstijlen in de Drechtsteden

Leefstijlen in de Drechtsteden Leefstijlen in de Drechtsteden Biedt de regio voldoende vrijetijdsmogelijkheden? Leefstijlen worden steeds belangrijker. Door ontwikkelingen zoals het verdwijnen van traditionele structuren en de individualisering

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wel eens of vaker naar de gesubsidieerde podia gaat, is licht toegenomen, ondanks een daling van het aantal voorstellingen en ook van de zaalbezetting. Blijkbaar

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Onderzoeksrapport Cultuur Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Moventem Augustus 2015 Referentie: 15007 Pagina 1-1 van 22 Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksrapport

Nadere informatie