MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet"

Transcriptie

1 Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam, juni 2005

2 Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam, juni 2005

3 SEO-rapport nr. 811 ISSN Copyright 2005 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

4 Inhoud Inleiding... 1 Correctie 1: representatief maken voor potentiële Nederlandse beroepsbevolking... 3 Correctie 2: representatief maken voor allochtonen met én zonder Internet... 5 Het effect van de correcties... 9 Technische bijlage... 11

5

6 1 Inleiding Ten behoeve van het Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA) zijn in 2005 opnieuw gegevens verzameld. Eind 2003, begin 2004 was de eerste meting. Destijds hebben 1343 allochtonen tussen de 15 en 64 jaar via Internet een vragenlijst ingevuld, waarbij de focus lag op jongeren tot en met 34 jaar. In 2005 zijn 1873 allochtonen tussen 15 en 35 jaar via Internet ondervraagd. Alleen de vier grootste groepen allochtonen in Nederland zijn ondervraagd: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. Deze gegevens zijn niet zonder meer representatief voor alle allochtonen in Nederland tussen de 15 en 35 jaar in deze vier groepen. De verzamelde gegevens zijn, om representativiteit te bewerkstelligen, door middel van per respondent verschillende weegfactoren gecorrigeerd. In dit rapport worden de toegepaste correcties beschreven. Het verzamelen van gegevens via Internet heeft twee gevolgen voor de representativiteit van de data. Ten eerste is het bekend dat vooral jongeren en hoger opgeleiden en - in mindere mate - mannen gebruik maken van Internet. Dat heeft tot gevolg dat ouderen, lager opgeleiden en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in een internetsteekproef. Om een dergelijke steekproef representatief te maken voor heel Nederland dienen alle gegevens hiervoor te worden gecorrigeerd. Dit gebeurt door middel van weging. Ten tweede zijn er verschillende vragen gesteld over mediakanalen die kunnen worden gebruikt bij de oriëntatie op een nieuwe baan. Uiteraard behoort ook Internet tot de mogelijke mediakanalen. Als de (gewogen) gegeven antwoorden op deze vraag als representatief voor de allochtone Nederlandse bevolking zouden worden beschouwd, wordt het gebruik van het mediakanaal Internet overschat. Bovendien zullen andere kanalen ten gevolge van substitutie zeer waarschijnlijk worden onderschat. Bij deze vragen is de eerstgenoemde correctie dus niet toereikend. Zowel de jongeren als de ouderen en zowel de hoger als de lager opgeleiden in de steekproef zullen meer dan gemiddeld gebruik maken van Internet. Hetzelfde geldt voor zowel mannen als vrouwen in de steekproef. In dit geval dient dus te worden gecorrigeerd voor het ontbreken van allochtonen die geen toegang hebben tot Internet. Ook deze correctie heeft plaatsgevonden. Kortom, de gegevens zijn op twee manieren gecorrigeerd. - Correctie 1: representatief maken voor allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking tussen 15 en 35 jaar. 1 - Correctie 2: representatief maken voor mensen met én zonder Internet. Beide correcties worden hieronder uitgebreid beschreven. 1 Op bladzijde 2 wordt de potentiële Nederlandse beroepsbevolking gedefinieerd.

7

8 3 Correctie 1: representatief maken voor potentiële Nederlandse beroepsbevolking De enquête is afgenomen onder drie groepen allochtone Nederlanders tussen de 15 en 35 jaar: scholieren en studenten, werkzamen in loondienst, en niet-werkzamen die (in de toekomst) weer willen werken. Deze drie groepen hebben de potentie om - nu of in de toekomst - tot de beroepsbevolking te behoren, oftewel zich voor tenminste 12 uur aan te bieden op de arbeidsmarkt. Intelligence Group definieert de drie groepen samen daarom als de allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking tussen 15 en 35 jaar. De geënquêteerden zijn niet zonder meer als representatief te beschouwen voor de totale allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking tussen 15 en 35 jaar. Vandaar dat het bestand met de 1873 respondenten is gewogen op vier bekende gegevens van de totale populatie: leeftijd, hoogst voltooide opleiding, etniciteit en geslacht. Dit zijn de cruciale gegevens voor de weging. Door de bevraging via Internet kunnen - zoals eerder gemeld - lager opgeleiden, ouderen en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in een steekproef. In Tabel 1 is per leeftijdscategorie, opleidingsniveau, etniciteit en geslacht het totaal aantal allochtonen in Nederland in 2002 weergegeven. Tabel 1 Totaal aantal allochtonen in Nederland per leeftijdscategorie en opleidingsniveau (in duizendtallen) hoogst voltooide opleiding en geslacht basisonderwijs/ vbo/ mavo mbo/havo/vwo hbo/wo leeftijd etniciteit man vrouw man vrouw man vrouw 15 t/m 24 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/ Arubanen t/m 34 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/ Arubanen Bron: Enquête beroepsbevolking 2002, CBS (2004). De gegevens in de bovenstaande tabel vormen de basis voor de wegingsprocedure. De respondenten krijgen een zodanige weegfactor, dat de gewogen Internetsteekproef dezelfde

9 4 Correctie 1 verdeling over de genoemde kenmerken heeft als de allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking. Oudere respondenten met een laag opleidingsniveau, die in de Internetsteekproef ondervertegenwoordigd zijn, krijgen een relatief hoge weegfactor. Jongere respondenten met een hoog opleidingsniveau zijn wel goed vertegenwoordigd in de steekproef en krijgen een relatief lage weegfactor. Opvallend is dat ondanks de bevraging via Internet vrouwen juist oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. 2 Dit geldt voor alle groepen allochtonen, met uitzondering van de Turken. Voor elke combinatie van leeftijd en opleidingsniveau zijn er bij de Marokkanen, Surinamers en Antillianen en Arubanen meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten. Om hiervoor te corrigeren krijgen vrouwen met een bepaalde combinatie van leeftijd en opleidingsniveau een lagere weegfactor dan mannen in dezelfde leeftijdsklasse en met hetzelfde opleidingsniveau. In een technische bijlage is de berekening van de weegfactoren in algebraïsche vorm opgenomen. Bij de bovenstaande weging dienen drie kanttekeningen te worden geplaatst. - Het CBS houdt geen cijfers bij over de potentiële beroepsbevolking. De in Tabel 1 getoonde aantallen zijn CBS-cijfers over de gehele allochtone Nederlandse bevolking. Aangezien het hier cijfers over jongeren betreft, heeft het leeuwendeel de potentie om nu of in de toekomst tot de beroepsbevolking te behoren. De cijfers zijn daarom een goede benadering - kleine overschatting - van de allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking. - De vragenlijst die de respondenten moesten invullen was in het Nederlands geschreven. De steekproef bestaat dus volledig uit allochtonen die de Nederlandse taal goed beheersen. Deze steekproef staat model voor de allochtone Nederlandse populatie, waarvan een deel de Nederlandse taal veel minder goed beheerst. Dat kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld het percentage allochtonen dat via de krant op zoek gaat naar een nieuwe baan wordt overschat. Dit probleem wordt deels opgeheven, doordat in het MOA gekeken wordt naar jongeren tot en met 34 jaar. Van de allochtonen zijn deze jongeren de Nederlandse taal het beste machtig. - In de steekproef zijn ook respondenten aanwezig van 35 jaar. We veronderstellen dat deze allochtonen nauwelijks verschillen van 34-jarigen. Bij de correcties delen we deze respondenten daarom in bij de 34-jarigen. 2 Overigens is het bekend dat over het algemeen bij enquêtes meer vrouwen dan mannen responderen.

10 5 Correctie 2: representatief maken voor allochtonen met én zonder Internet Zoals vermeld, is Correctie 1 niet bij alle vragen toereikend. Bij enkele vragen over mediakanalen (waaronder Internet) is het gegeven dat alle respondenten toegang tot Internet hebben rechtstreeks van invloed op de gegeven antwoorden. Eind 2002 zijn voor het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) ruim 17 duizend (vooral autochtone) Nederlanders via Internet nagenoeg dezelfde vragen over de mediakanalen gesteld als voor het MOA. 3 Naast deze Internetenquête is destijds een telefonisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn 1873 mensen ondervraagd, van wie 395 zowel zakelijk als privé niet beschikken over een Internetaansluiting. Ook aan deze mensen zijn de belangrijkste vragen over de mediakanalen gesteld. De respondenten zonder een Internetaansluiting (telefonisch geënquêteerden) zijn met de respondenten met een Internetaansluiting (geënquêteerden via Internet) gecombineerd tot één steekproef. Met behulp van deze gecombineerde steekproef kan worden berekend hoe de antwoorden van de Internet-geënquêteerden dienen te worden gecorrigeerd voor de afwezigheid van de respondenten zonder Internet. Uitgaande van de veronderstelling dat de correctie voor allochtonen hieraan identiek is, kunnen deze cijfers worden gebruikt om de MOA-data te corrigeren. Correctie 2 bestaat uit 2 stappen. Ten eerste het gelijktrekken van de verhoudingen van beide steekproeven. Ten tweede het corrigeren voor vertekening in het mediakanaalgebruik. Stap 1 Bij het samenvoegen van de respondenten zonder en met een Internetaansluiting wordt uiteraard rekening gehouden met de relatief kleine omvang van de telefonische enquête. Mensen zonder Internet zijn immers ondervertegenwoordigd in de gecombineerde steekproef. Om hiervoor te corrigeren heeft net als bij Correctie 1 een weging plaatsgevonden. Respondenten zonder Internet hebben een zodanige weegfactor gekregen, dat ze voor meer dan 1 persoon meetellen. De weegfactoren zijn met behulp van recente gegevens over het bezit van een Internettoegang privé en/of op het werk of school bepaald. In Tabel 2 is per leeftijdscategorie en per opleidingsniveau het percentage Nederlanders met een Internettoegang weergegeven. 4 Zoals eerder beschreven zijn vooral 3 Het enige verschil is dat destijds in het AGO is gevraagd naar oriëntatie op de arbeidsmarkt via het mediakanaal Internet: anders dan via een vacaturesite/ bedrijvensite. In het MOA is dat mediakanaal vervangen door Internet: via service. 4 Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van Interview-NSS uit Deze cijfers worden vermarkt en mogen niet openbaar worden gemaakt. Bij wijze van voorbeeld geeft Tabel 2 het percentage ondervraagden uit de telefonische enquête met zakelijk of privé een Internetaansluiting weer. Deze steekproef was volkomen aselect en derhalve representatief.

11 6 Correctie 2 deze twee kenmerken het meest onderscheidend met betrekking tot het bezit van een Internetaansluiting. 5 Tabel 2 Percentage Nederlanders dat eind 2002 zakelijk of privé een Internetaansluiting had per leeftijdscategorie en opleidingsniveau n = 1873 hoogst voltooide opleiding leeftijd basisonderwijs v(m)bo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo 15 t/m 29 jaar 88% 83% 86% 91% 30 t/m 39 jaar 75% 65% 82% 96% 40 t/m 49 jaar 62% 74% 83% 94% 50 t/m 64 jaar 44% 40% 72% 88% Bron: telefonische enquête Intelligence Group (2003), bewerking SEO. Dergelijke gegevens - maar dan die (niet openbare) uit vormen de basis voor de weging van de gecombineerde steekproef om te corrigeren voor de ondervertegenwoordiging van respondenten zonder Internet. In de steekproef krijgen de respondenten zonder Internetaansluiting een zodanige weegfactor dat het percentage respondenten met Internetaansluiting voor elke combinatie van leeftijd en opleiding overeenkomt met het percentage in de tabel. Voor de berekening van de weegfactoren in wiskundige vorm wordt verwezen naar de technische bijlage. Stap 2 Met behulp van de antwoorden van deze gecombineerde AGO-steekproef op de vragen over de mediakanalen is vervolgens berekend hoe de antwoorden van de respondenten van alleen de Internetenquête moeten worden gecorrigeerd. Ter illustratie van de berekening van Correctie 2 volgt nu de berekening voor één van de mediakanalen, namelijk dagblad/krant. In Tabel 3 is het percentage van de gecombineerde steekproef weergegeven dat aangeeft een dagblad/krant te gebruiken ter oriëntatie op een nieuwe baan. Opnieuw zijn de respondenten naar leeftijd en opleidingsniveau ingedeeld, aangezien ook bij deze vraag de antwoorden van leeftijd en opleiding kunnen afhangen. Op deze manier kan ook per leeftijdscategorie en opleidingsniveau een uitspraak worden gedaan over het gebruik van de verschillende mediakanalen. Hoger opgeleiden maken, zo blijkt uit Tabel 3, vaker dan gemiddeld gebruik van de krant in hun zoektocht naar een nieuwe baan en jongeren juist relatief weinig. 5 Het aantal waarnemingen liet niet toe om ook te wegen naar de (minst invloedrijke) factor geslacht. Voor de weging zijn overigens alleen de leeftijdscategorieën 15 t/m 29 en 30 t/m 39 jaar gebruikt. Aan de hand van de percentages in de laatstgenoemde categorie zijn de 30 t/m 35- jarigen gewogen.

12 representatief maken voor allochtonen met én zonder Internet 7 Tabel 3 Percentage van gecombineerde steekproef (zowel respondenten met als zonder een Internetaansluiting) dat gebruik maakt van een dagblad/ krant ter oriëntatie op een nieuwe baan hoogst voltooide opleiding leeftijd basisonderwijs/ vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo 15 t/m 29 jaar 47% 57% 59% 30 t/m 39 jaar 58% 65% 61% Bron: Internet- en telefonische enquête AGO, Intelligence Group (2003); bewerking SEO (2005) In Tabel 4 staan de percentages van alleen de Internetgeënquêteerden dat gebruik maakt van een dagblad/ krant ter oriëntatie op een nieuwe baan. Tabel 4 Percentage van Internetgeënquêteerden dat gebruik maakt van een dagblad/ krant ter oriëntatie op een nieuwe baan hoogst voltooide opleiding leeftijd basisonderwijs/ vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo 15 t/m 29 jaar 43% 54% 59% 30 t/m 39 jaar 54% 62% 59% Bron: Internetenquête AGO, Intelligence Group (2003); bewerking SEO (2005) Uit Tabel 3 valt af te lezen dat volgens de gecombineerde steekproef ongeveer 47% van de allochtonen tussen de 15 en 29 jaar met als hoogste opleiding mavo gebruik maakt van een dagblad/krant ter oriëntatie op een nieuwe baan. Volgens de Internetenquête (Tabel 4) is dit percentage 43%. Om te corrigeren voor de afwezigheid van respondenten zonder Internetaansluiting zal het percentage zoals verkregen met alleen de Internetgeënquêteerden dus moeten worden vermenigvuldigd met een factor 47/43. Voor elke combinatie van opleiding en leeftijd en voor elk mediakanaal zijn op deze manier de factoren uitgerekend. Dezelfde correcties zijn vervolgens toegepast op de MOA-steekproef. De berekende factoren voor de leeftijdscategorie 30 t/m 39 jaar zijn gebruikt om de cijfers over de allochtonen tussen 30 en 35 jaar te corrigeren.

13

14 9 Het effect van de correcties Hierboven is beschreven welke correcties zijn doorgevoerd om de Internetsteekproef representatief te maken voor de allochtone populatie tussen 15 en 35 jaar. Hiervoor is de steekproef gewogen en bovendien is voor sommige vragen een factor uitgerekend om te corrigeren voor de afwezigheid van mensen die niet over een Internetaansluiting beschikken. In Tabel 5 wordt getoond welke gevolgen deze correcties hebben voor het percentage respondenten tussen 15 en 35 jaar dat aangeeft gebruik te maken van enkele mediakanalen ter oriëntatie op een nieuwe baan. Bij deze antwoorden zijn beide correcties toegepast. Tabel 5 Het effect van de correcties op de percentages hoeveel allochtonen gebruik maken van enkele mediakanalen ter oriëntatie op een nieuwe baan Mediakanalen ter oriëntatie nieuwe baan ongecorrigeerd correctie 2 correctie 1 & 2 Advertentie in winkel/ etalage etc. 21% 23% 22% Binnenlopen/ bellen naar een bedrijf 21% 22% 22% Banenbeurs/ carrièrebeurs 23% 24% 19% Bedrijfspresentatie/ open dagen 11% 13% 13% Dagblad/ de krant 44% 46% 43% Gouden Gids/ telefoonboek 7% 9% 10% CWI (arbeidsbureau)/ KLIQ (reïntegratiebedrijf) 25% 30% 34% Het uitzendbureau 46% 45% 47% Huis-aan-huisblad/ lokale weekkrant 28% 30% 28% Interne vacature(s) 31% 35% 32% Internet: vacaturesite 65% 62% 54% Internet: bedrijvensite 42% 40% 35% Internet: service 36% 34% 31% Open sollicitatie 44% 45% 44% School 22% 24% 23% Teletekst 6% 7% 7% Vakblad/ tijdschrift 17% 18% 13% Bekenden/ netwerk 40% 42% 37% Werving & Selectie bureau 19% 20% 18% Bron: MOA, Intelligence Group (2005); bewerking SEO (2005) Bij vergelijking van de tweede ( ongecorrigeerd ) met de derde ( correctie 2 ) kolom van Tabel 5 is het verschil te zien tussen niet en wel corrigeren voor de afwezigheid van respondenten zonder Internetaansluiting. De percentages met de correctie zijn lager bij de drie vragen over het gebruik van Internet. In vrijwel alle andere gevallen zijn de percentages juist hoger. Precies wat verwacht kan worden. Degenen zonder Internetaansluiting zullen

15 10 Correctie 2 logischerwijs minder gebruik maken van Internetsites en dit compenseren door zich via andere mediakanalen te oriënteren op een nieuwe baan. Bij vergelijking van de vierde kolom met de derde kolom wordt duidelijk dat ook het representatief maken voor de allochtone potentiële Nederlandse beroepsbevolking de percentages corrigeert. Bij de vragen over Internet zien we nog een extra neerwaartse aanpassing in de percentages. Logisch, aangezien bijvoorbeeld de lager opgeleiden, die minder dan gemiddeld gebruik maken van Internet, een hoger gewicht hebben gekregen in de steekproef.

16 11 Technische bijlage In de hoofdtekst is beschreven hoe de weegfactoren van correctie 1 en correctie 2 zijn berekend. In deze bijlage zijn de berekeningen in algebraïsche vorm opgenomen. Correctie 1 sijkl = aantal respondenten in steekproef met leeftijd i, opleiding j, etniciteit k en geslacht l p ijkl = aantal personen in populatie met leeftijd i, opleiding j, etniciteit k en geslacht l 1 wijkl = weegfactor voor respondent met leeftijd i, opleiding j, etniciteit k en geslacht l i { 1, 2}, j { 1,..., 3}, k { 1,..., 4}, l { 1, 2} p 1 ijkl w ijkl = * sijkl i j k l i j k l s p ijkl ijkl Correctie 2: stap 1 offl ij = aantal offline respondenten in gecombineerde steekproef met leeftijd i en opleiding j onlij = aantal online respondenten in gecombineerde steekproef met leeftijd i en opleiding j percpop ij = percentage online personen in populatie met leeftijd i en opleiding j wij 2 = weegfactor voor respondent met leeftijd i en opleiding j i { 1, 2}, j { 1,..., 4} wij 2 = 1 als de respondent online is onlij (100 percpopij) 2 wij = * als de respondent offline is offl percpop ij ij

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding Havo 5, Wiskunde A Computertoets beroepsbevolking Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS namelijk de enquête beroepsbevolking van 2011. Het bestand bevat 76746

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Versie 2.0 (6 juli 2010) Een checklist voor peilingen Inleiding Er wordt in Nederland heel veel gepeild. Dat is vooral te merken in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

Bijlagen Werkloos toezien?

Bijlagen Werkloos toezien? Bijlagen Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden Ans Merens Edith Josten Bijlage A Data en methode 2 A.1 Arbeidsduur en arbeidsdeelname van partners van werklozen 2 A.2

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland Nieuw in Nederland Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen Mérove Gijsberts Marcel Lubbers (RU) BIJLAGEN Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2 Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3 Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4 Bijlage B6

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2011 (NOA) Hoe zoeken mensen naar een nieuwe baan? Welke media raadplegen zij? Welke rol speelt internet? Het NOA stelt deze en

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Peilingen beoordelen. Een checklist. Jelke Bethlehem. Centraal Bureau voor de Statistiek

Peilingen beoordelen. Een checklist. Jelke Bethlehem. Centraal Bureau voor de Statistiek Peilingen beoordelen Een checklist 07 08 09 10 11 12 13 14 Jelke Bethlehem Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof

Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof TNO-rapport Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof Datum 29 juni 2009 Auteurs Dr. D.L. Ooms Dr. M.J. Huiskamp Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

kennislink.nl maakt nieuwsgierig

kennislink.nl maakt nieuwsgierig pagina 1 van 8 kennislink.nl maakt nieuwsgierig Allochtonen en overgewicht Bij allochtone Nederlanders komt overgewicht vaker voor dan bij autochtonen. Ernstig overgewicht (obesitas) zien we vaak bij Turkse,

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Projectnummer: 21095 Datum: 28-5-

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Monitor Direct Marketing

Monitor Direct Marketing Monitor Direct Marketing Consumentenonderzoek naar telemarketing en colportage Tilburg, 29 juni 2010 Jorna Leenheer (j.leenheer@uvt.nl) m.m.v. Tom de Groot Hoofdpunten Colportage wordt samen met telemarketing

Nadere informatie

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records.

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records. Havo 5, Wiskunde A Computertoets vrijetijdsbesteding Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS over de vrijetijdsbesteding van volwassenen. Het bestand bevat 69339

Nadere informatie

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records.

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records. VWO 6, Wiskunde A Computertoets bij bestand vrijetijdsbesteding Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS over de vrijetijdsbesteding van volwassenen. Het bestand

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2014. Allochtonen en geluk. Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014 CBS Bevolkingstrends oktober 2014 1

Bevolkingstrends 2014. Allochtonen en geluk. Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014 CBS Bevolkingstrends oktober 2014 1 Bevolkingstrends 2014 Allochtonen en geluk Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014 CBS Bevolkingstrends oktober 2014 1 1. Inleiding Economische welvaart draagt bij aan welzijn, maar ook niet-economische

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening.

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening. SZ.Y o O Minister e yan Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsgehand icapten 2002 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening lngrid Beckers Jan Besseling Astrid Smits Ministerie van Sociale

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

B1 Bijlage bij hoofdstuk 1

B1 Bijlage bij hoofdstuk 1 Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts, Moslim in Nederland 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2012. ISBN 978 90 377 0621 5 (papier) / 978 90 377 0642 0 (e-pub) Bijlagen B1 Bijlage

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Tabel B9.1 Lineaire regressieanalyse identificatie met Nederland (0-4: helemaal niet heel sterk), 2009 (in ongestandaardiseerde coëfficiënten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden VACATURES Gezocht: een gedegen onderzoek naar werkzoekend Nederland Gevonden: het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) Sinds 2008 is NOA een

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden VACATURES Gezocht: een gedegen onderzoek naar werkzoekend Nederland Gevonden: het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) Sinds 2008 is NOA een

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Tabel 1 Percentage stemmers Europese Verkiezingen 2014 volgens vier peilingen en echte uitslag

Tabel 1 Percentage stemmers Europese Verkiezingen 2014 volgens vier peilingen en echte uitslag Op zaterdagochtend 24 mei heeft Bureau Louter het bijgevoegde document Uitslag Europese Verkiezingen 2014 volgens Geen Peil opgesteld (zie volgende pagina) en op 25 mei, rond 13.30 uur, verzonden naar

Nadere informatie

Erik van Barneveld en Peter Kop zijn als docent wiskunde verbonden aan de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda.

Erik van Barneveld en Peter Kop zijn als docent wiskunde verbonden aan de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda. LESSENSERIE Statistiek op een groot gegevensbestand 4 december 2013 Erik van Barneveld Peter Kop Erik van Barneveld en Peter Kop zijn als docent wiskunde verbonden aan de Goudse Scholengemeenschap Leo

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie