Jaarplan Integrale Veiligheid IVP Met het Oog Op Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Integrale Veiligheid 2014. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid"

Transcriptie

1 Jaarplan Integrale Veiligheid 2014 IVP Met het Oog Op Veiligheid

2 Colofon Het Jaarplan Integrale Veiligheid is tot stand gekomen in opdracht van de directeur Veiligheid, met medewerking van de veiligheidspartners waaronder Brandweer, Politie, Openbaar Ministerie en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Eindredactie: Afdeling Openbare orde en Veiligheid, gemeente Dordrecht Voor vragen of naar aanleiding van dit jaarplan kunt u contact opnemen met de Afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Bel (lokaal tarief) of mail naar

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding p.4 2. Veiligheidsbeeld Dordrecht p.5 3. Gebiedscan Criminaliteit & Overlast p.7 4. Acties p Veilige woon- en leefomgeving p Bedrijvigheid en veiligheid p Jeugd en veiligheid p Fysieke veiligheid p Integriteit en veiligheid p Lijst met afkortingen p.30 3

4 1. Inleiding Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Dordrecht het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP3) vastgesteld als kader voor het veiligheidsbeleid voor de periode Jaarlijks werkt de gemeente samen met de partners de thema s uit het IVP3 uit in een jaarplan integrale veiligheid. Dit jaarplan 2014 heeft betrekking op het laatste jaar van het IVP3 en beschrijft de activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het IVP3 genoemde doelstellingen. Het gaat daarbij in het bijzonder om activiteiten waarbij: - Sprake is van reguliere werkzaamheden, maar die vanwege de betekenis voor het veiligheidsbeleid een extra accent krijgen. - De samenhang van activiteiten en samenwerking met andere partners van groot belang is. - Er sprake is van een ontwikkelopgave om door te pakken op de bestuurlijke prioriteit Leefbaarheid en Veiligheid. Een belangrijke voorwaarde is dat het jaarplan concreet en uitvoerbaar is en door alle partijen (intern en extern) gedragen wordt. Om aan deze uitgangspunten recht te doen zijn de kernpartners betrokken bij de invulling. De gemeente is één van de spelers in het kader van integraal veiligheidsbeleid, maar heeft daarbinnen een bijzondere positie. Zij kan zowel regisseur zijn, als ook actor. Partners staan ten dienste van de veiligheid in Dordrecht, zijn bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, accepteren de regierol van de gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die wordt geleverd in het kader van het IVP3 en dit jaarplan in het bijzonder. Met dit jaarplan is invulling gegeven aan de beleidsmatige regie op de betreffende thema s. Daarnaast zijn er ook nog dagelijkse werkzaamheden van de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Dordrecht. Deze werkzaamheden ( going concern ) vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven. 4

5 2. Veiligheidsbeeld Dordrecht Samen met de inwoners van de stad, maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners hebben we in 2013 het veiligheidsniveau van de stad weten vast te houden en op onderdelen verder uitgebouwd. Bewoners zijn Dordrecht meer als een veilige stad gaan waarderen en dat is terug te vinden in het rapportcijfer dat inwoners geven voor de veiligheid. En ook ten opzichte van 2009 (0-waarde) heeft het rapportcijfer Veiligheid zich positief ontwikkeld en heeft de streefwaarde inmiddels bereikt. Het aantal inwoners dat sociale overlast en overlast van vermogensdelicten ervaart is over de afgelopen vier jaar nagenoeg onveranderd. En ook het aantal inwoners dat aangeeft zich bedreigd en onveilig te voelen is over de afgelopen vier jaar nagenoeg stabiel gebleven. De streefwaarden blijven voor deze indicatoren nog uit beeld. Doelbereik IVP3 1) Rapportcijfer Veiligheid 2) Schaalscore sociale overlast 3) Schaalscore Bedreiging 4) Schaalscore overlast vermogensdelicten 5) Schaalscore beleving onveiligheid 0-waarde Actuele Waarde Doelbereik IVP3 (ontwikkeling t.o.v. 0-waarde) 6,7 6,7 6,8 6,9 (2012) Positieve ontwikkeling; binnen bereik streefwaarde ,3 2,3 2,3 2,4 ( ) Onveranderd 2 ; buiten bereik streefwaarde ,6 1,6 1,6 1,7 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,2 3,1 2,9 3,3 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,4 3,7 3,4 3,4 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Vastgestelde streefwaarde IVP N.B. Voor indicator 1 geldt: hoe hoger hoe beter; voor indicatoren 2 t/m 5 geldt hoe lager, hoe beter. Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) 6,9 2,0 1,4 2,9 3,2 Ook zien we uit de politiecijfers, dat het aantal misdrijven in 2013 (t.o.v. 2012) met 12% is gedaald. Tegelijkertijd is het percentage opgehelderde misdrijven in dezelfde periode met bijna 4%-punt gestegen. Dat betekent dat er in 2013 relatief gezien meer misdrijven zijn opgehelderd. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Misdrijven ,0% Misdrijven opgehelderd ,7% % (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven ) 3 35,38% 33,28% 34,14% 39,05% 1 Door wijzigingen in de vragenlijst van de (landelijke) Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk de indicatoren 2 t/m 5 te actualiseren. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 2 Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling. 3 Door nog lopende onderzoeken kan deze meetwaarde nog fluctueren 5

6 We zien dat Dordtenaren meer tevreden zijn over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid dan gemiddeld in de G32. Er is afgelopen jaar ook stevig opgetreden tegen overlast. Overlastgevend gedrag hebben we niet getolereerd. Dordrecht pakt overlast aan met goede voorzieningen, heldere communicatie en handhaving van wetten en regels. Deze aanpak heeft een gunstig effect. Uit de politiecijfers blijkt dat het aantal overlastmeldingen afgelopen jaar ten opzichte van 2012 met ruim 10% is afgenomen. En ten opzichte van 2010 ligt dit percentage net onder de 10%. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Overlast ,8% Samen met onze partners hebben wij vorm en inhoud gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid en de activiteiten die in de jaarplannen integrale veiligheid zijn opgenomen. Met projecten als Buurt bestuurt en Burgernet hebben we de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt gestimuleerd. De genoemde positieve ontwikkelingen vertalen zich nog niet in hogere belevingscijfers van de veiligheid. De eerder genoemde indicatoren 2 t/m 5 van dit programma hebben zich niet positief weten te ontwikkelen. Mogelijk heeft dit te maken met de sterke focus op de aanpak van onveilige situaties, zoals dat bijvoorbeeld met de taskforces is gebeurd. Ook maatregelen zoals preventief fouilleren kunnen een negatieve associatie met de beleving van veiligheid oproepen. Opvallend is wel dat de gemiddelde Dordtenaar zich meer zorgen blijft maken om allerlei vormen van onveiligheid, overlast en criminaliteit, dan de gemiddelde inwoner van de G32. Ook is er onder de Dordtse inwoners een duidelijk verschil waar te nemen tussen het daadwerkelijk slachtofferschap bij delicten en de inschatting van de kans om slachtoffer te worden. Dit verschil is onder de Dordtse inwoners kleiner dan het gemiddelde van de G32. Wellicht hebben Dordtenaren een realistischer beeld van hun kans om slachtoffer te worden of zijn ze hier meer bewust van, dan de gemiddelde inwoner van de G32. Slachtofferschap Dordtenaren geven aan minder vaak slachtoffer te worden van vermogensdelicten (o.a. woninginbraken, fietsendiefstal) dan de gemiddelde inwoner van de G32. Eén op de vijf Dordtenaren (ca. 21%) is feitelijk slachtoffer van een delict. Daarvan is 14% slachtoffer van vermogensdelicten. Dordtenaren denken wel veel vaker slachtoffer te worden van criminaliteit (13%), dan de gemiddelde inwoner van een grote stad (4%). 6

7 3. Gebiedscan criminaliteit & overlast Met de gebiedscan brengt de politie de belangrijkste veiligheidsproblemen en ontwikkelingen in Dordrecht in kaart. Hiermee signaleert en adviseert de politie over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van veiligheid. Op basis van het verkregen inzicht ontstaat voor de politie de mogelijkheid haar eigen inspanningen te richten. Mede op basis van de gebiedscan worden keuzes gemaakt om bepaalde problemen integraal aan te pakken. Daarmee js het een belangrijk instrument om de veiligheidsagenda op te stellen. Tijdens een werkbijeenkomst op het politiebureau op de Vissersdijk (25 juni 2013 ) is de gebiedscan onder de loep genomen. Wijkteamchefs van de politie hebben hun belangrijkste onderwerpen nader toegelicht en besproken met de verschillende sectoren van de gemeente Dordrecht en het Openbaar Ministerie. Namens de gemeente Dordrecht waren aanwezig: gebiedsmanagers van de sectoren Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Stadsontwikkeling (SO) en Stadsbeheer (SB); directeur Toezicht, projectmanagers uit de wijken en beleidsmedewerkers afdeling Openbare orde en veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste onderwerpen uit de gebiedscan benoemd die met elkaar integraal opgepakt zouden moeten worden. Deze onderwerpen komen in het volgend hoofdstuk terug. Het gaat om de onderstaande thema s met daarachter de paragraaf waar de onderwerpen een plek krijgen. High impact i.h.b. woninginbraken > par Diefstal en inbraak, regie OOV Weizigtpark > par Wijkveiligheid, regie sector SB Achterkant station Dordrecht Centraal > par Wijkveiligheid, regie sector SO Jeugdoverlast > par Overlast jeugd, regie sector MO Burgerparticipatie > par Zelfredzaamheid bewoners, regie sector MO De situatie in de drie Dordtse gebieden wordt regelmatig gescand door de betrokken partijen. Op deze wijze wordt, indien nodig, integraal op situaties geanticipeerd. Er wordt niet gewacht op de gebiedscan en het jaarplan integrale veiligheid om acties in gang te zetten. Politie en gemeente overleggen structureel en frequent op gebiedsniveau met elkaar. Op deze manier heeft de gemeente samen met de wijkteams afgelopen jaar bijvoorbeeld acties tegen diefstal uitgezet, omdat dat de kop op stak. In de gebiedscan worden ook onderwerpen genoemd en suggesties gedaan, die niet als prioriteit tijdens de veiligheidsbijeenkomst naar voren zijn gekomen. Deze onderwerpen zijn uitgezet bij de diverse sectoren en afdelingen. De betrokken gemeentelijke sectoren hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid om de informatie uit de gebiedscan op waarde te schatten (eventueel in overleg met afd. OOV) en te gebruiken bij hun reguliere werkzaamheden. 7

8 Gebiedscan in 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft begin dit jaar kennisgenomen van de wijze waarop de politie in de regionale eenheid de gebiedscans tot stand laat komen. De districtsleiding van de politie Zuid-Holland Zuid heeft aangegeven dat de gebiedsscan met ingang van 2015 binnen dit district goed neergezet en geborgd zal zijn. De gebiedscan was inhoudelijk al sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande edities. De tussenstap om de concept gebiedscan eerst te bespreken in de werkbijeenkomst heeft hier een toegevoegde waarde in gehad. De gebiedscan krijgt op deze manier langzaamaan een niet weg te denken functie in het kader van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Dordrecht. Namens de gemeente is voorgesteld om een aantal gemeentelijke professionals (bijvoorbeeld een gebiedsmanager en een beleidsmedewerker OOV) al bij de ontwerpfase van de gebiedscan te betrekken om de kwaliteit van de gebiedscan als bestuurlijk adviesinstrument verder te verbeteren. 8

9 4. Acties 4.1 Veilige woon- en leefomgeving Binnen dit veiligheidsveld valt op dat de politiecijfers over de afgelopen vier jaar een positieve ontwikkeling laten zien. De belevingscijfers zijn daarentegen op hetzelfde niveau blijven steken. Zoals we al in hoofdstuk 2 hebben aangegeven, kunnen wij dit niet verklaren. Mogelijk heeft dit te maken met de sterke focus op de aanpak van onveilige situaties, waardoor in de communicatie naar burgers te veel nadruk is gelegd op onveiligheid in de stad. Positieve uitzonderingen hierop zijn de scores op de verloedering van de fysieke woonomgeving en de afname van de overlast door groepen jongeren. Waarbij het percentage mensen dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt zelfs op het beoogde niveau is gekomen. Ambities IVP3 Veilige woon- en leefomgeving waarde Ontwikkeling t.o.v. 0-waarde; Doelbereik IVP3 Schaalscore sociale overlast 2,3 2,3 2,3 2,4 Onveranderd 5 ; buiten bereik streefwaarde 2014 Percentage mensen dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt 16% 16% 15% 14% Positieve ontwikkeling; binnen bereik streefwaarde 2014 Schaalscore overige overlast 1,9 1,9 1,9 1,9 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore verloedering fysieke woonomgeving 4,9 4,5 4,4 4,7 Positieve ontwikkeling; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore bedreiging 1,6 1,6 1,6 1,7 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore overlast van vermogensdelicten 3,2 3,1 2,9 3,3 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Vastgestelde streefwaarde IVP ,0 14% 1,7 4,4 1,4 2,9 Schaalscore beleving van onveiligheid 3,4 3,7 3,4 3,4 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,2 Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) 4 Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk deze indicatoren te actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 5 N.B.: Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling.

10 Aan de hand van de politiecijfers constateren we dat de aantallen woninginbraken, diefstallen uit schuurtjes en van motorvoertuigen in 2012 heeft gepiekt en in 2013 weer is gedaald. Deze daling is zo sterk geweest dat deze onder het niveau van 2010 is komen te liggen. Het aantal overvallen (waaronder woningovervallen) en geweldsdelicten zijn procentueel toegenomen. Hoewel het absolute aantal nog steeds laag ligt, vraagt dit om de nodige alertheid. Het gaat hier namelijk om een misdrijven, die veel emotionele schade veroorzaken en de onveiligheidsgevoelens voor langere tijd aantasten. Het aantal straatroven zien we overigens weer dalen. Positieve ontwikkeling is de aanzienlijke afname van het aantal overige vermogensdelicten en het aantal straatroven. Ook zien we dat de afname van vernielingen waaronder graffiti in 2013 nog sterker is doorgezet. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Ontwikkeling (2013 vs 2010) Diefstal/inbraak woning ,1% -16,1% Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis ,6% -3,1% Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen ,3% -7,5% Diefstal van motorvoertuigen ,3% -28,3% Diefstal van brom-, snor-, fietsen ,0% 15,7% Moord, doodslag (incl poging daartoe) ,9% -12,8% Openlijk geweld (persoon) ,5% 14,0% Bedreiging ,0% -2,2% Mishandeling ,3% -19,1% Straatroof ,7% -31,9% Overval ,8% 57,1% Overige vermogensdelicten ,2% -20,5% Vernieling cq. zaakbeschadiging ,0% -13,6% Drugs/drankoverlast * 37,8% 6 * Geluid ,8% 6 Drugs/drankoverlast: In 2013 is aan de drankoverlast ook de drugsoverlast toegevoegd, waardoor 2013 sprake is van een (forse) toename in de registratie. 10

11 4.1.1 Zelfredzaamheid bewoners Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Burgernet Buurtbemiddeling (w.o. jongerenbemiddeling) Vergroten van de kans dat de politie snel een verdachte of vermist persoon opspoort. - Voortzetten en verdere professionalisering van buurtbemiddeling - Landelijke erkenning en certificering door het CCV - Ontwikkelen visie Buurtbemiddeling Nieuwe Stijl Verdere ontwikkeling van burgernet op regionaal niveau Verkennen van de mogelijkheden om burgernet in te zetten op andere thema s. Vergroten deelname burgernet Vanaf 1 e kw 2014 trekken woningcorporaties zich financieel volledig terug. Besluitvorming of de gemeente op basis van volledige financiering buurtbemiddeling wil continueren. Politie Stuurgroep Buurtbemiddeling, Gemeente (SBC/OOV) Politie, gemeente (SBC/OOV & MO), veiligheidsregio DWO, politie, corporaties en gemeente (MO) Netwerk Dordt Veilig Het stimuleren van begrip tussen de diverse allochtone gemeenschappen in de stad en instellingen gericht op jeugd en veiligheid. Organiseren van 2 themabijeenkomsten, 2 werkbezoeken en 1 training tussen professionals uit lokale justitiële, gemeentelijke en welzijnsinstellingen en sleutelfiguren uit de allochtone gemeenschap Vadergroepen worden betrokken tijdens oud en nieuw. Gemeente (MO) MEE/DWO Vermissingen Het terugdringen van het aantal weglopers uit zorginstellingen in Oost Opstellen van een landelijk protocol door de politie Politie en zorginstellingen maken lokaal afspraken op basis van het vastgestelde protocol. Gemeente (MO/WGW) Politie en zorginstellingen 11

12 4.1.2 Wijkveiligheid Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Vitale wijken Stimuleringsprogramma s Dordrecht West Sociaal programma herstructurering Vogelbuurt De leefbaarheid in de wijken monitoren en vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is Elk van de 4 wijken is fysiek, sociaal en economisch goed in balans en elk van de wijken heeft een toegevoegde waarde voor de stad. Op peil houden van de leefbaarheid in aanloop naar de herstructurering in de Vogelbuurt Op basis van de methode Straatkubus wordt een analyse gemaakt van de wijken Deze analyse vormt de basis voor de aanpak. Uitvoering van de sociale programma s Continueren van de aanpak met extra aandacht voor beheersmaatregelen en overlastbestrijding Gemeente MO/WGW Gemeente (MO/WGW) Gemeente (MO/WGW) Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Aanpak overlast en verloedering - Aanpak overlast in de openbare ruimte (Taskforce overlast) - Overlastgevende panden - Aanpak jeugdoverlast - Aanpak Hotspots Weizigtpark en achterkant station. Buurt Bestuurt/Bewoners aan Zet Vergroten van het vertrouwen tussen bewoners en bestuur Politie en gemeente werken aan een gezamenlijke oplossing Acties Aanpak overlast in de openbare ruimte (Taskforce overlast) (par ) Acties Overlastgevende panden (par ) Acties Aanpak jeugdoverlast (par ) Bewoners en professionals werken gezamenlijk aan verbeteren van de leefbaarheid en Veiligheid Evalueren van de experimenten Buurt Bestuurt en advies uitbrengen over de vervolg aanpak. (1 e kwartaal 2014) Gemeente (WGW) Gemeente MO/WGW Gemeente (OOV) Politie, SB en SO Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Politie, gemeente (MO/WGW), Stadsbeheer, Toezicht, corporaties en bewoners 12

13 4.1.3 Veiligheidsbeleving Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Communicatie Door middel van een structurele communicatie-inzet aan de stad laten zien wat er gebeurt op het gebied van Veiligheid (& Leefbaarheid). Inzet van en actief communiceren op twitter en facebook. Accent leggen op veiligheid (in plaats van onveiligheid) en de successen in de aanpak om de veiligheidsbeleving positief te beïnvloeden, onder meer in de Week van de Veiligheid Gemeente (SBC/OOV) Gemeente (SCD), politie, OM, gemeente MO/WGW Overlast en woonomgeving Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Aanpak overlast in de openbare ruimte (taskforce overlast Aanpak arbeidsmigranten Overlastgevende panden Tegengaan en beperken van overlast in binnenstad en Colijnstraat e.o. - Aanpak 100 overlastgevers in Centrum. - Aanpak 140 overlastgevers in Colijnstraat. Beïnvloeding veiligheidsbeleving. Huisvesting arbeidsmigranten beter regelen en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken Overlastmeldingen door buurtbewoners. Binnen 3 maanden na melding is overlast teruggedrongen/gestopt. Gerichte communicatie over veiligheid en beïnvloeding veiligheidsbeleving De ontwikkelde aanpak overlast in de openbare ruimte wordt waar nodig ingezet. Het project loopt tot en met In 2014 wordt de aanpak geborgd in het reguliere beleid. Voortzetten van de aanpak in de lijnorganisatie conform besluit college en raad. Afspraken maken met de eigenaar van het pand om aan de overlast te beëindigen Bij illegale kamerverhuur start de OZHZ de handhavingprocedure. In uitzonderlijke gevallen wordt procedure voor bestuurlijk ingrijpen ingezet. Gemeente (MO) Gemeente (SO) Gemeente MO/WGW Regie na opschaling Gemeente (SBC/OOV) Politie, woningcorporatie, gemeente (MO/WGW, Toezicht, OOV), OM, zorginstellingen, MEE/DWO Gemeente, OZHZ, politie (Vreemdelingendienst) OZHZ, politie, corporatie, eigenaren panden. 13

14 Oud en Nieuw Overlast door vernielingen Een zo veilig mogelijke jaarwisseling met zo min mogelijk vuurwerkslachtoffers. Schade verhalen van vernielingen op daders In 2014 wordt de aanpak van Oud en Nieuw soberder (met minder middelen) voortgezet: voorlichtingscampagne, het opruimen en inleveren vuurwerkafval en toepassen snelrecht. De gevolgde aanpak wordt voortgezet en kritisch gevolgd. Besluit zal worden genomen over waar deze taak binnen de gemeente wordt belegd. Gemeente (SBC/OOV) Gemeente (SB) Politie, Halt, Stadsbeheer, brandweer, HVC, OM, 3RO Politie, toezicht, Woningcorporaties, OM Geweld en bedreigingen Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Geweld in Afhankelijkheidssituaties (voorheen Huiselijk geweld) Ontwikkeling regionale ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties De gemeenten hebben afspraken gemaakt over hun inzet voor een veilig thuis. Deze afspraken zijn beschreven in de regiovisie Een veilig thuis en zijn vastgelegd in het convenant waarin gemeenten en partners deze afspraken bevestigen. De partijen werken hiermee allen vanuit eenzelfde visie, waarin eigen kracht en het betrekken van het netwerk van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn. De gemeente Dordrecht voert als centrumgemeente de regie en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken. De regiovisie en de daarin opgenomen activiteiten kunnen niet los gezien worden van de ketenaanpak huislijk geweld zoals die wordt uitgevoerd in het Veiligheidshuis. Stuurgroep "ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) De doorontwikkeling op de ketenaanpak wordt per 1 januari 2014 uitgevoerd in het Veiligheidshuis. Jeugdzorg, GGD, Politie, OM, Veiligheidshuis, Reclassering (kernpartners) 14

15 Geweld tegen werknemers met een publieke taak (Veilige Publieke Taak) - Terugdringen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak; - Realiseren van een regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers onderling, politie en OM. - Inzet van andere dan strafrechtelijke maatregelen zoals civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen - Breder uitdragen van de aanpak zoals omschreven in de landelijke norm. Deze norm heeft zerotolerance als basis. Vaststellen plan van aanpak VPT-ZHZ (1 e kw.) Bewustwording creëren en inzicht verkrijgen in de VPT-problematiek door VPT-enquete, 0-meting (1 e kw.) en het organiseren bestuurlijk ambassadeursnetwerk en Join the club tafels in ZHZ (2 e en 3 e kw.) Ondersteuning van publieke organisaties in de VPT-aanpak Voorstel tot borging (4 e kw.) 1. Gemeente (SBC/OOV) Toezicht, OM, politie Diefstal en inbraak Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Woninginbraak Keurmerk Veilig Wonen Afname van het aantal woninginbraken in Dordrecht De gemeente maakt zich sterk voor toepassing van het keurmerk door corporaties en projectontwikkelaars In samenwerking met de politie en andere betrokken partijen komen tot een integrale aanpak woninginbraak. Ter uitvoering van de PALTafspraken continu aandacht vragen bij de corporaties voor het nemen van preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen. In overleg met woningbouwcorporaties komen tot afspraken over de inzet van onderdelen van het PKVW in hun woningbestand. Toezien op de gemaakte afspraken in het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden m.b.t. politie keurmerk veilig wonen. Gemeente (OOV) Gemeente (SO) Gemeente (MO/WGW), corporaties, Toezicht politie en bewoners (a) Woningcorporaties. PKVW-bedrijven en project ontwikkelaars, Gemeente OOV 15

16 Voertuigcriminaliteit - Vermindering van diefstal van fietsen op hotspots (o.a. station en leerpark) - Vermindering van inbraak auto s op hotspots Fietsendiefstal is integraal onderdeel van het fietsbeleid van de gemeente Dordrecht. Begin 2014 is het fietsbeleid vastgesteld door de Raad. Nieuwe impulsen zijn: het uitvoeren van lokale analyses, preventieve maatregelen en identificatie van gestolen fietsen. Onder regie van gemeente in samenwerking met de politie en andere betrokken partijen komen tot een integrale aanpak fietsendiefstal. In overleg met de politie komen tot het verbeteren van hotspot aanpak diefstal van en uit auto s. Gemeente (SBC/OOV) Toezicht, Politie en gemeente (SB, SO en MO/WGW) Veelvoorkomende criminaliteit Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Veiligheidshuis Om de veel voorkomende criminaliteit en de door burgers ervaren overlast effectiever terug te dringen, wordt er in het veiligheidshuis volgens een persoonsgerichte benadering gewerkt aan het voorkomen van eerste delicten en terugdringing van recidive bij de doelgroepen (risico)jeugd, daders/slachtoffer/mogelijke gezinsleden van huiselijk geweld en veelplegers (conform meerjarenplanning) In 2014 wordt de doorontwikkeling van het veiligheidshuis verder uitgewerkt. Het gaat om een bestuurlijke, organisatorische en inhoudelijke doorontwikkeling. De inrichting van het vernieuwde veiligheidshuis wordt in samenhang met de transities jeugdzorg, AMHK, ZSM en de ontwikkelingen in wet en regelgeving zoals privacybeleid ingezet. Vaststellen uitgangspunten, kerntaken en organisatievorm van het Veiligheidshuis ZHZ. Doorzetten beweging naar een gebiedsgerichte oriëntatie naast de persoon- en groepsgerichte aanpak. Vernieuwen convenant/inwerking in Advies t.a.v. huisvesting en het organisatorisch onderbrengen van personeel, veiligheidshuis en werkfaciliteiten. Stuurgroep Veiligheidshuis Regie Dordrecht: sector MO Operationele regie: Ketenmanager Veiligheidshuis Gemeenten ZHZ BLVS, SDD, GGD (CT, RHT en SHG), Yulius (GGZ), BJZ (AMK) Politie, OM, Raad van de kinderbescherming, Jeugdreclassering (BJZ), Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering Bouman GGZ, Reclassering Leger des Heils, Penitentiaire Inrichting Dordrecht, en stadsgevangenis Rotterdam- Hoogvliet en HALT. 16

17 4.2 Bedrijvigheid en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld valt op dat de positieve ontwikkeling die we van 2009 tot aan 2011 ten aanzien van de vermogensdelicten hebben gezien, in 2013 volledig teniet is gegaan. We kunnen niet uitsluiten dat het omnibusonderzoek toch voor een wat ander beeld heeft gezorgd, dan de Veiligheidsmonitor zou hebben gedaan. Hoewel de formulering van de vragen hetzelfde is gebleven, heeft het onderzoek bijvoorbeeld wel in een ander seizoen plaatsgevonden. Ook uit de politiecijfers valt niet op te maken, wat aan de abrupte omslag ten grondslag zou hebben kunnen liggen. De politiecijfers laten een gunstige trend zien ten aanzien van het cijfer diefstal/inbraak bedrijven en instellingen. Was dit in 2013 al met 21% afgenomen, in 2013 is dit verder met 14,3% afgenomen. Ook zakkenrollerij is in 2013 ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Hoewel het cijfer drugshandel in 2012 nog exact op hetzelfde niveau lag als in 2010, zien we dit cijfer in 2013 licht stijgen. Een wat grotere toename zien we in het aantal winkeldiefstallen. Ambities IVP3 Bedrijvigheid en veiligheid 0-waarde Actuele waarde Doelbereik IVP3 Vastgestelde streefwaarde IVP Schaalscore overlast van vermogensdelicten 3,2 3,1 2,9 3,3 Onveranderd 8 ; buiten bereik streefwaarde ,9 Schaalscore beleving van onveiligheid 3,4 3,7 3,4 3,4 Onveranderd; 3,2 buiten bereik streefwaarde 2014 Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Ontwikkeling (2013 vs 2010) Zakkenrollerij ,7% 5,4% Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen ,3% -23,5% Winkeldiefstal ,0% 17,6% Drugshandel ,0% 15,0% 7 Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk deze indicatoren te actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 8 Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling. 17

18 4.2.1 Veilig winkelgebied, bedrijventerreinen en evenementen Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering KVO winkelgebied Verkrijgen van keurmerk in de Binnenstad, Crabbehof en Wielwijk en voortzetten in Oud en Nieuw Krispijn. In stand houden en doorontwikkelen KVO s op de bedrijventerreinen en in de winkelgebieden waaronder de binnenstad. Stichting Centrum Management, projectleiders wijken SCM, Gemeente (SO & WGW), Politie, Brandweer, KvK, HBD, ondernemers Zakkenrollen Afname zakkenrollen en bewustzijn vergroten van winkelend publiek over gevaren van zakkenrollen en hoe dit voorkomen kan worden. Inzetten Preventieteam zakkenrollen (politie en 8 vrijwilligers) iedere week op marktdagen om winkelend publiek op de gevaren te wijzen. Politie zorgt voor begeleiding en continuïteit van het team. Politie rapporteert in regulier overleg met burgemeester over voortgang en resultaten (2 x per jaar). Politie Politie, vrijwilligers Cameratoezicht Er is cameratoezicht bij: - station Dordrecht Centraal - de Colijnstraat - het Leerpark Cameratoezicht, waarbij de camera's 24 uur per dag opnemen en op bepaalde tijden (vastgesteld in de Driehoek) live worden uitgekeken in de gemeentelijke meldkamer Toezicht. De politie stelt 1 x per jaar een algemene evaluatie op over het cameratoezicht in Dordrecht; Bij elke aflopende termijn van cameratoezicht op een bepaalde plek zal een aparte evaluatie worden gehouden. Gemeente (SBC/OOV) Politie, Toezicht. Cameratoezicht Merwedelingelijn Er wordt al jarenlang gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op de Merwedelingelijn. Onderdeel hiervan is cameratoezicht op de stations. Sinds 12 juli 2012 is er ook cameratoezicht op station Stadspolders. Cameratoezicht van station Stadspolders wordt, net als andere stations op Merwedelingelijn, uitgekeken door de gemeentelijke meldkamer Gorinchem. De camera s worden 24 uur per dag uitgekeken. Gemeente (SBC/OOV) Gemeente Gorinchem, politie. 18

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie