Jaarplan Integrale Veiligheid IVP Met het Oog Op Veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Integrale Veiligheid 2014. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid"

Transcriptie

1 Jaarplan Integrale Veiligheid 2014 IVP Met het Oog Op Veiligheid

2 Colofon Het Jaarplan Integrale Veiligheid is tot stand gekomen in opdracht van de directeur Veiligheid, met medewerking van de veiligheidspartners waaronder Brandweer, Politie, Openbaar Ministerie en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Eindredactie: Afdeling Openbare orde en Veiligheid, gemeente Dordrecht Voor vragen of naar aanleiding van dit jaarplan kunt u contact opnemen met de Afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Bel (lokaal tarief) of mail naar

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding p.4 2. Veiligheidsbeeld Dordrecht p.5 3. Gebiedscan Criminaliteit & Overlast p.7 4. Acties p Veilige woon- en leefomgeving p Bedrijvigheid en veiligheid p Jeugd en veiligheid p Fysieke veiligheid p Integriteit en veiligheid p Lijst met afkortingen p.30 3

4 1. Inleiding Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Dordrecht het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP3) vastgesteld als kader voor het veiligheidsbeleid voor de periode Jaarlijks werkt de gemeente samen met de partners de thema s uit het IVP3 uit in een jaarplan integrale veiligheid. Dit jaarplan 2014 heeft betrekking op het laatste jaar van het IVP3 en beschrijft de activiteiten die een bijdrage leveren aan de in het IVP3 genoemde doelstellingen. Het gaat daarbij in het bijzonder om activiteiten waarbij: - Sprake is van reguliere werkzaamheden, maar die vanwege de betekenis voor het veiligheidsbeleid een extra accent krijgen. - De samenhang van activiteiten en samenwerking met andere partners van groot belang is. - Er sprake is van een ontwikkelopgave om door te pakken op de bestuurlijke prioriteit Leefbaarheid en Veiligheid. Een belangrijke voorwaarde is dat het jaarplan concreet en uitvoerbaar is en door alle partijen (intern en extern) gedragen wordt. Om aan deze uitgangspunten recht te doen zijn de kernpartners betrokken bij de invulling. De gemeente is één van de spelers in het kader van integraal veiligheidsbeleid, maar heeft daarbinnen een bijzondere positie. Zij kan zowel regisseur zijn, als ook actor. Partners staan ten dienste van de veiligheid in Dordrecht, zijn bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, accepteren de regierol van de gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die wordt geleverd in het kader van het IVP3 en dit jaarplan in het bijzonder. Met dit jaarplan is invulling gegeven aan de beleidsmatige regie op de betreffende thema s. Daarnaast zijn er ook nog dagelijkse werkzaamheden van de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Dordrecht. Deze werkzaamheden ( going concern ) vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven. 4

5 2. Veiligheidsbeeld Dordrecht Samen met de inwoners van de stad, maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners hebben we in 2013 het veiligheidsniveau van de stad weten vast te houden en op onderdelen verder uitgebouwd. Bewoners zijn Dordrecht meer als een veilige stad gaan waarderen en dat is terug te vinden in het rapportcijfer dat inwoners geven voor de veiligheid. En ook ten opzichte van 2009 (0-waarde) heeft het rapportcijfer Veiligheid zich positief ontwikkeld en heeft de streefwaarde inmiddels bereikt. Het aantal inwoners dat sociale overlast en overlast van vermogensdelicten ervaart is over de afgelopen vier jaar nagenoeg onveranderd. En ook het aantal inwoners dat aangeeft zich bedreigd en onveilig te voelen is over de afgelopen vier jaar nagenoeg stabiel gebleven. De streefwaarden blijven voor deze indicatoren nog uit beeld. Doelbereik IVP3 1) Rapportcijfer Veiligheid 2) Schaalscore sociale overlast 3) Schaalscore Bedreiging 4) Schaalscore overlast vermogensdelicten 5) Schaalscore beleving onveiligheid 0-waarde Actuele Waarde Doelbereik IVP3 (ontwikkeling t.o.v. 0-waarde) 6,7 6,7 6,8 6,9 (2012) Positieve ontwikkeling; binnen bereik streefwaarde ,3 2,3 2,3 2,4 ( ) Onveranderd 2 ; buiten bereik streefwaarde ,6 1,6 1,6 1,7 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,2 3,1 2,9 3,3 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,4 3,7 3,4 3,4 (2013) Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Vastgestelde streefwaarde IVP N.B. Voor indicator 1 geldt: hoe hoger hoe beter; voor indicatoren 2 t/m 5 geldt hoe lager, hoe beter. Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) 6,9 2,0 1,4 2,9 3,2 Ook zien we uit de politiecijfers, dat het aantal misdrijven in 2013 (t.o.v. 2012) met 12% is gedaald. Tegelijkertijd is het percentage opgehelderde misdrijven in dezelfde periode met bijna 4%-punt gestegen. Dat betekent dat er in 2013 relatief gezien meer misdrijven zijn opgehelderd. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Misdrijven ,0% Misdrijven opgehelderd ,7% % (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven ) 3 35,38% 33,28% 34,14% 39,05% 1 Door wijzigingen in de vragenlijst van de (landelijke) Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk de indicatoren 2 t/m 5 te actualiseren. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 2 Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling. 3 Door nog lopende onderzoeken kan deze meetwaarde nog fluctueren 5

6 We zien dat Dordtenaren meer tevreden zijn over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid dan gemiddeld in de G32. Er is afgelopen jaar ook stevig opgetreden tegen overlast. Overlastgevend gedrag hebben we niet getolereerd. Dordrecht pakt overlast aan met goede voorzieningen, heldere communicatie en handhaving van wetten en regels. Deze aanpak heeft een gunstig effect. Uit de politiecijfers blijkt dat het aantal overlastmeldingen afgelopen jaar ten opzichte van 2012 met ruim 10% is afgenomen. En ten opzichte van 2010 ligt dit percentage net onder de 10%. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Overlast ,8% Samen met onze partners hebben wij vorm en inhoud gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid en de activiteiten die in de jaarplannen integrale veiligheid zijn opgenomen. Met projecten als Buurt bestuurt en Burgernet hebben we de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt gestimuleerd. De genoemde positieve ontwikkelingen vertalen zich nog niet in hogere belevingscijfers van de veiligheid. De eerder genoemde indicatoren 2 t/m 5 van dit programma hebben zich niet positief weten te ontwikkelen. Mogelijk heeft dit te maken met de sterke focus op de aanpak van onveilige situaties, zoals dat bijvoorbeeld met de taskforces is gebeurd. Ook maatregelen zoals preventief fouilleren kunnen een negatieve associatie met de beleving van veiligheid oproepen. Opvallend is wel dat de gemiddelde Dordtenaar zich meer zorgen blijft maken om allerlei vormen van onveiligheid, overlast en criminaliteit, dan de gemiddelde inwoner van de G32. Ook is er onder de Dordtse inwoners een duidelijk verschil waar te nemen tussen het daadwerkelijk slachtofferschap bij delicten en de inschatting van de kans om slachtoffer te worden. Dit verschil is onder de Dordtse inwoners kleiner dan het gemiddelde van de G32. Wellicht hebben Dordtenaren een realistischer beeld van hun kans om slachtoffer te worden of zijn ze hier meer bewust van, dan de gemiddelde inwoner van de G32. Slachtofferschap Dordtenaren geven aan minder vaak slachtoffer te worden van vermogensdelicten (o.a. woninginbraken, fietsendiefstal) dan de gemiddelde inwoner van de G32. Eén op de vijf Dordtenaren (ca. 21%) is feitelijk slachtoffer van een delict. Daarvan is 14% slachtoffer van vermogensdelicten. Dordtenaren denken wel veel vaker slachtoffer te worden van criminaliteit (13%), dan de gemiddelde inwoner van een grote stad (4%). 6

7 3. Gebiedscan criminaliteit & overlast Met de gebiedscan brengt de politie de belangrijkste veiligheidsproblemen en ontwikkelingen in Dordrecht in kaart. Hiermee signaleert en adviseert de politie over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van veiligheid. Op basis van het verkregen inzicht ontstaat voor de politie de mogelijkheid haar eigen inspanningen te richten. Mede op basis van de gebiedscan worden keuzes gemaakt om bepaalde problemen integraal aan te pakken. Daarmee js het een belangrijk instrument om de veiligheidsagenda op te stellen. Tijdens een werkbijeenkomst op het politiebureau op de Vissersdijk (25 juni 2013 ) is de gebiedscan onder de loep genomen. Wijkteamchefs van de politie hebben hun belangrijkste onderwerpen nader toegelicht en besproken met de verschillende sectoren van de gemeente Dordrecht en het Openbaar Ministerie. Namens de gemeente Dordrecht waren aanwezig: gebiedsmanagers van de sectoren Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Stadsontwikkeling (SO) en Stadsbeheer (SB); directeur Toezicht, projectmanagers uit de wijken en beleidsmedewerkers afdeling Openbare orde en veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste onderwerpen uit de gebiedscan benoemd die met elkaar integraal opgepakt zouden moeten worden. Deze onderwerpen komen in het volgend hoofdstuk terug. Het gaat om de onderstaande thema s met daarachter de paragraaf waar de onderwerpen een plek krijgen. High impact i.h.b. woninginbraken > par Diefstal en inbraak, regie OOV Weizigtpark > par Wijkveiligheid, regie sector SB Achterkant station Dordrecht Centraal > par Wijkveiligheid, regie sector SO Jeugdoverlast > par Overlast jeugd, regie sector MO Burgerparticipatie > par Zelfredzaamheid bewoners, regie sector MO De situatie in de drie Dordtse gebieden wordt regelmatig gescand door de betrokken partijen. Op deze wijze wordt, indien nodig, integraal op situaties geanticipeerd. Er wordt niet gewacht op de gebiedscan en het jaarplan integrale veiligheid om acties in gang te zetten. Politie en gemeente overleggen structureel en frequent op gebiedsniveau met elkaar. Op deze manier heeft de gemeente samen met de wijkteams afgelopen jaar bijvoorbeeld acties tegen diefstal uitgezet, omdat dat de kop op stak. In de gebiedscan worden ook onderwerpen genoemd en suggesties gedaan, die niet als prioriteit tijdens de veiligheidsbijeenkomst naar voren zijn gekomen. Deze onderwerpen zijn uitgezet bij de diverse sectoren en afdelingen. De betrokken gemeentelijke sectoren hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid om de informatie uit de gebiedscan op waarde te schatten (eventueel in overleg met afd. OOV) en te gebruiken bij hun reguliere werkzaamheden. 7

8 Gebiedscan in 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft begin dit jaar kennisgenomen van de wijze waarop de politie in de regionale eenheid de gebiedscans tot stand laat komen. De districtsleiding van de politie Zuid-Holland Zuid heeft aangegeven dat de gebiedsscan met ingang van 2015 binnen dit district goed neergezet en geborgd zal zijn. De gebiedscan was inhoudelijk al sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande edities. De tussenstap om de concept gebiedscan eerst te bespreken in de werkbijeenkomst heeft hier een toegevoegde waarde in gehad. De gebiedscan krijgt op deze manier langzaamaan een niet weg te denken functie in het kader van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Dordrecht. Namens de gemeente is voorgesteld om een aantal gemeentelijke professionals (bijvoorbeeld een gebiedsmanager en een beleidsmedewerker OOV) al bij de ontwerpfase van de gebiedscan te betrekken om de kwaliteit van de gebiedscan als bestuurlijk adviesinstrument verder te verbeteren. 8

9 4. Acties 4.1 Veilige woon- en leefomgeving Binnen dit veiligheidsveld valt op dat de politiecijfers over de afgelopen vier jaar een positieve ontwikkeling laten zien. De belevingscijfers zijn daarentegen op hetzelfde niveau blijven steken. Zoals we al in hoofdstuk 2 hebben aangegeven, kunnen wij dit niet verklaren. Mogelijk heeft dit te maken met de sterke focus op de aanpak van onveilige situaties, waardoor in de communicatie naar burgers te veel nadruk is gelegd op onveiligheid in de stad. Positieve uitzonderingen hierop zijn de scores op de verloedering van de fysieke woonomgeving en de afname van de overlast door groepen jongeren. Waarbij het percentage mensen dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt zelfs op het beoogde niveau is gekomen. Ambities IVP3 Veilige woon- en leefomgeving waarde Ontwikkeling t.o.v. 0-waarde; Doelbereik IVP3 Schaalscore sociale overlast 2,3 2,3 2,3 2,4 Onveranderd 5 ; buiten bereik streefwaarde 2014 Percentage mensen dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt 16% 16% 15% 14% Positieve ontwikkeling; binnen bereik streefwaarde 2014 Schaalscore overige overlast 1,9 1,9 1,9 1,9 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore verloedering fysieke woonomgeving 4,9 4,5 4,4 4,7 Positieve ontwikkeling; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore bedreiging 1,6 1,6 1,6 1,7 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Schaalscore overlast van vermogensdelicten 3,2 3,1 2,9 3,3 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde 2014 Vastgestelde streefwaarde IVP ,0 14% 1,7 4,4 1,4 2,9 Schaalscore beleving van onveiligheid 3,4 3,7 3,4 3,4 Onveranderd; buiten bereik streefwaarde ,2 Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) 4 Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk deze indicatoren te actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 5 N.B.: Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling.

10 Aan de hand van de politiecijfers constateren we dat de aantallen woninginbraken, diefstallen uit schuurtjes en van motorvoertuigen in 2012 heeft gepiekt en in 2013 weer is gedaald. Deze daling is zo sterk geweest dat deze onder het niveau van 2010 is komen te liggen. Het aantal overvallen (waaronder woningovervallen) en geweldsdelicten zijn procentueel toegenomen. Hoewel het absolute aantal nog steeds laag ligt, vraagt dit om de nodige alertheid. Het gaat hier namelijk om een misdrijven, die veel emotionele schade veroorzaken en de onveiligheidsgevoelens voor langere tijd aantasten. Het aantal straatroven zien we overigens weer dalen. Positieve ontwikkeling is de aanzienlijke afname van het aantal overige vermogensdelicten en het aantal straatroven. Ook zien we dat de afname van vernielingen waaronder graffiti in 2013 nog sterker is doorgezet. Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Ontwikkeling (2013 vs 2010) Diefstal/inbraak woning ,1% -16,1% Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis ,6% -3,1% Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen ,3% -7,5% Diefstal van motorvoertuigen ,3% -28,3% Diefstal van brom-, snor-, fietsen ,0% 15,7% Moord, doodslag (incl poging daartoe) ,9% -12,8% Openlijk geweld (persoon) ,5% 14,0% Bedreiging ,0% -2,2% Mishandeling ,3% -19,1% Straatroof ,7% -31,9% Overval ,8% 57,1% Overige vermogensdelicten ,2% -20,5% Vernieling cq. zaakbeschadiging ,0% -13,6% Drugs/drankoverlast * 37,8% 6 * Geluid ,8% 6 Drugs/drankoverlast: In 2013 is aan de drankoverlast ook de drugsoverlast toegevoegd, waardoor 2013 sprake is van een (forse) toename in de registratie. 10

11 4.1.1 Zelfredzaamheid bewoners Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Burgernet Buurtbemiddeling (w.o. jongerenbemiddeling) Vergroten van de kans dat de politie snel een verdachte of vermist persoon opspoort. - Voortzetten en verdere professionalisering van buurtbemiddeling - Landelijke erkenning en certificering door het CCV - Ontwikkelen visie Buurtbemiddeling Nieuwe Stijl Verdere ontwikkeling van burgernet op regionaal niveau Verkennen van de mogelijkheden om burgernet in te zetten op andere thema s. Vergroten deelname burgernet Vanaf 1 e kw 2014 trekken woningcorporaties zich financieel volledig terug. Besluitvorming of de gemeente op basis van volledige financiering buurtbemiddeling wil continueren. Politie Stuurgroep Buurtbemiddeling, Gemeente (SBC/OOV) Politie, gemeente (SBC/OOV & MO), veiligheidsregio DWO, politie, corporaties en gemeente (MO) Netwerk Dordt Veilig Het stimuleren van begrip tussen de diverse allochtone gemeenschappen in de stad en instellingen gericht op jeugd en veiligheid. Organiseren van 2 themabijeenkomsten, 2 werkbezoeken en 1 training tussen professionals uit lokale justitiële, gemeentelijke en welzijnsinstellingen en sleutelfiguren uit de allochtone gemeenschap Vadergroepen worden betrokken tijdens oud en nieuw. Gemeente (MO) MEE/DWO Vermissingen Het terugdringen van het aantal weglopers uit zorginstellingen in Oost Opstellen van een landelijk protocol door de politie Politie en zorginstellingen maken lokaal afspraken op basis van het vastgestelde protocol. Gemeente (MO/WGW) Politie en zorginstellingen 11

12 4.1.2 Wijkveiligheid Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Vitale wijken Stimuleringsprogramma s Dordrecht West Sociaal programma herstructurering Vogelbuurt De leefbaarheid in de wijken monitoren en vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is Elk van de 4 wijken is fysiek, sociaal en economisch goed in balans en elk van de wijken heeft een toegevoegde waarde voor de stad. Op peil houden van de leefbaarheid in aanloop naar de herstructurering in de Vogelbuurt Op basis van de methode Straatkubus wordt een analyse gemaakt van de wijken Deze analyse vormt de basis voor de aanpak. Uitvoering van de sociale programma s Continueren van de aanpak met extra aandacht voor beheersmaatregelen en overlastbestrijding Gemeente MO/WGW Gemeente (MO/WGW) Gemeente (MO/WGW) Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Aanpak overlast en verloedering - Aanpak overlast in de openbare ruimte (Taskforce overlast) - Overlastgevende panden - Aanpak jeugdoverlast - Aanpak Hotspots Weizigtpark en achterkant station. Buurt Bestuurt/Bewoners aan Zet Vergroten van het vertrouwen tussen bewoners en bestuur Politie en gemeente werken aan een gezamenlijke oplossing Acties Aanpak overlast in de openbare ruimte (Taskforce overlast) (par ) Acties Overlastgevende panden (par ) Acties Aanpak jeugdoverlast (par ) Bewoners en professionals werken gezamenlijk aan verbeteren van de leefbaarheid en Veiligheid Evalueren van de experimenten Buurt Bestuurt en advies uitbrengen over de vervolg aanpak. (1 e kwartaal 2014) Gemeente (WGW) Gemeente MO/WGW Gemeente (OOV) Politie, SB en SO Alle partners in de wijk: o.a. Politie, Toezicht, SB, SO, bewoners en woningbouwcorporaties Politie, gemeente (MO/WGW), Stadsbeheer, Toezicht, corporaties en bewoners 12

13 4.1.3 Veiligheidsbeleving Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Communicatie Door middel van een structurele communicatie-inzet aan de stad laten zien wat er gebeurt op het gebied van Veiligheid (& Leefbaarheid). Inzet van en actief communiceren op twitter en facebook. Accent leggen op veiligheid (in plaats van onveiligheid) en de successen in de aanpak om de veiligheidsbeleving positief te beïnvloeden, onder meer in de Week van de Veiligheid Gemeente (SBC/OOV) Gemeente (SCD), politie, OM, gemeente MO/WGW Overlast en woonomgeving Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Aanpak overlast in de openbare ruimte (taskforce overlast Aanpak arbeidsmigranten Overlastgevende panden Tegengaan en beperken van overlast in binnenstad en Colijnstraat e.o. - Aanpak 100 overlastgevers in Centrum. - Aanpak 140 overlastgevers in Colijnstraat. Beïnvloeding veiligheidsbeleving. Huisvesting arbeidsmigranten beter regelen en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken Overlastmeldingen door buurtbewoners. Binnen 3 maanden na melding is overlast teruggedrongen/gestopt. Gerichte communicatie over veiligheid en beïnvloeding veiligheidsbeleving De ontwikkelde aanpak overlast in de openbare ruimte wordt waar nodig ingezet. Het project loopt tot en met In 2014 wordt de aanpak geborgd in het reguliere beleid. Voortzetten van de aanpak in de lijnorganisatie conform besluit college en raad. Afspraken maken met de eigenaar van het pand om aan de overlast te beëindigen Bij illegale kamerverhuur start de OZHZ de handhavingprocedure. In uitzonderlijke gevallen wordt procedure voor bestuurlijk ingrijpen ingezet. Gemeente (MO) Gemeente (SO) Gemeente MO/WGW Regie na opschaling Gemeente (SBC/OOV) Politie, woningcorporatie, gemeente (MO/WGW, Toezicht, OOV), OM, zorginstellingen, MEE/DWO Gemeente, OZHZ, politie (Vreemdelingendienst) OZHZ, politie, corporatie, eigenaren panden. 13

14 Oud en Nieuw Overlast door vernielingen Een zo veilig mogelijke jaarwisseling met zo min mogelijk vuurwerkslachtoffers. Schade verhalen van vernielingen op daders In 2014 wordt de aanpak van Oud en Nieuw soberder (met minder middelen) voortgezet: voorlichtingscampagne, het opruimen en inleveren vuurwerkafval en toepassen snelrecht. De gevolgde aanpak wordt voortgezet en kritisch gevolgd. Besluit zal worden genomen over waar deze taak binnen de gemeente wordt belegd. Gemeente (SBC/OOV) Gemeente (SB) Politie, Halt, Stadsbeheer, brandweer, HVC, OM, 3RO Politie, toezicht, Woningcorporaties, OM Geweld en bedreigingen Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Geweld in Afhankelijkheidssituaties (voorheen Huiselijk geweld) Ontwikkeling regionale ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties De gemeenten hebben afspraken gemaakt over hun inzet voor een veilig thuis. Deze afspraken zijn beschreven in de regiovisie Een veilig thuis en zijn vastgelegd in het convenant waarin gemeenten en partners deze afspraken bevestigen. De partijen werken hiermee allen vanuit eenzelfde visie, waarin eigen kracht en het betrekken van het netwerk van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn. De gemeente Dordrecht voert als centrumgemeente de regie en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken. De regiovisie en de daarin opgenomen activiteiten kunnen niet los gezien worden van de ketenaanpak huislijk geweld zoals die wordt uitgevoerd in het Veiligheidshuis. Stuurgroep "ketenaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) De doorontwikkeling op de ketenaanpak wordt per 1 januari 2014 uitgevoerd in het Veiligheidshuis. Jeugdzorg, GGD, Politie, OM, Veiligheidshuis, Reclassering (kernpartners) 14

15 Geweld tegen werknemers met een publieke taak (Veilige Publieke Taak) - Terugdringen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak; - Realiseren van een regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers onderling, politie en OM. - Inzet van andere dan strafrechtelijke maatregelen zoals civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen - Breder uitdragen van de aanpak zoals omschreven in de landelijke norm. Deze norm heeft zerotolerance als basis. Vaststellen plan van aanpak VPT-ZHZ (1 e kw.) Bewustwording creëren en inzicht verkrijgen in de VPT-problematiek door VPT-enquete, 0-meting (1 e kw.) en het organiseren bestuurlijk ambassadeursnetwerk en Join the club tafels in ZHZ (2 e en 3 e kw.) Ondersteuning van publieke organisaties in de VPT-aanpak Voorstel tot borging (4 e kw.) 1. Gemeente (SBC/OOV) Toezicht, OM, politie Diefstal en inbraak Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Woninginbraak Keurmerk Veilig Wonen Afname van het aantal woninginbraken in Dordrecht De gemeente maakt zich sterk voor toepassing van het keurmerk door corporaties en projectontwikkelaars In samenwerking met de politie en andere betrokken partijen komen tot een integrale aanpak woninginbraak. Ter uitvoering van de PALTafspraken continu aandacht vragen bij de corporaties voor het nemen van preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen. In overleg met woningbouwcorporaties komen tot afspraken over de inzet van onderdelen van het PKVW in hun woningbestand. Toezien op de gemaakte afspraken in het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden m.b.t. politie keurmerk veilig wonen. Gemeente (OOV) Gemeente (SO) Gemeente (MO/WGW), corporaties, Toezicht politie en bewoners (a) Woningcorporaties. PKVW-bedrijven en project ontwikkelaars, Gemeente OOV 15

16 Voertuigcriminaliteit - Vermindering van diefstal van fietsen op hotspots (o.a. station en leerpark) - Vermindering van inbraak auto s op hotspots Fietsendiefstal is integraal onderdeel van het fietsbeleid van de gemeente Dordrecht. Begin 2014 is het fietsbeleid vastgesteld door de Raad. Nieuwe impulsen zijn: het uitvoeren van lokale analyses, preventieve maatregelen en identificatie van gestolen fietsen. Onder regie van gemeente in samenwerking met de politie en andere betrokken partijen komen tot een integrale aanpak fietsendiefstal. In overleg met de politie komen tot het verbeteren van hotspot aanpak diefstal van en uit auto s. Gemeente (SBC/OOV) Toezicht, Politie en gemeente (SB, SO en MO/WGW) Veelvoorkomende criminaliteit Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering Veiligheidshuis Om de veel voorkomende criminaliteit en de door burgers ervaren overlast effectiever terug te dringen, wordt er in het veiligheidshuis volgens een persoonsgerichte benadering gewerkt aan het voorkomen van eerste delicten en terugdringing van recidive bij de doelgroepen (risico)jeugd, daders/slachtoffer/mogelijke gezinsleden van huiselijk geweld en veelplegers (conform meerjarenplanning) In 2014 wordt de doorontwikkeling van het veiligheidshuis verder uitgewerkt. Het gaat om een bestuurlijke, organisatorische en inhoudelijke doorontwikkeling. De inrichting van het vernieuwde veiligheidshuis wordt in samenhang met de transities jeugdzorg, AMHK, ZSM en de ontwikkelingen in wet en regelgeving zoals privacybeleid ingezet. Vaststellen uitgangspunten, kerntaken en organisatievorm van het Veiligheidshuis ZHZ. Doorzetten beweging naar een gebiedsgerichte oriëntatie naast de persoon- en groepsgerichte aanpak. Vernieuwen convenant/inwerking in Advies t.a.v. huisvesting en het organisatorisch onderbrengen van personeel, veiligheidshuis en werkfaciliteiten. Stuurgroep Veiligheidshuis Regie Dordrecht: sector MO Operationele regie: Ketenmanager Veiligheidshuis Gemeenten ZHZ BLVS, SDD, GGD (CT, RHT en SHG), Yulius (GGZ), BJZ (AMK) Politie, OM, Raad van de kinderbescherming, Jeugdreclassering (BJZ), Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering Bouman GGZ, Reclassering Leger des Heils, Penitentiaire Inrichting Dordrecht, en stadsgevangenis Rotterdam- Hoogvliet en HALT. 16

17 4.2 Bedrijvigheid en veiligheid Binnen dit veiligheidsveld valt op dat de positieve ontwikkeling die we van 2009 tot aan 2011 ten aanzien van de vermogensdelicten hebben gezien, in 2013 volledig teniet is gegaan. We kunnen niet uitsluiten dat het omnibusonderzoek toch voor een wat ander beeld heeft gezorgd, dan de Veiligheidsmonitor zou hebben gedaan. Hoewel de formulering van de vragen hetzelfde is gebleven, heeft het onderzoek bijvoorbeeld wel in een ander seizoen plaatsgevonden. Ook uit de politiecijfers valt niet op te maken, wat aan de abrupte omslag ten grondslag zou hebben kunnen liggen. De politiecijfers laten een gunstige trend zien ten aanzien van het cijfer diefstal/inbraak bedrijven en instellingen. Was dit in 2013 al met 21% afgenomen, in 2013 is dit verder met 14,3% afgenomen. Ook zakkenrollerij is in 2013 ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Hoewel het cijfer drugshandel in 2012 nog exact op hetzelfde niveau lag als in 2010, zien we dit cijfer in 2013 licht stijgen. Een wat grotere toename zien we in het aantal winkeldiefstallen. Ambities IVP3 Bedrijvigheid en veiligheid 0-waarde Actuele waarde Doelbereik IVP3 Vastgestelde streefwaarde IVP Schaalscore overlast van vermogensdelicten 3,2 3,1 2,9 3,3 Onveranderd 8 ; buiten bereik streefwaarde ,9 Schaalscore beleving van onveiligheid 3,4 3,7 3,4 3,4 Onveranderd; 3,2 buiten bereik streefwaarde 2014 Bronnen: Veiligheidsmonitor ( ); Omnibusonderzoek (2013) Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Ontwikkeling (2013 vs 2010) Zakkenrollerij ,7% 5,4% Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen ,3% -23,5% Winkeldiefstal ,0% 17,6% Drugshandel ,0% 15,0% 7 Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 bleek het niet meer mogelijk deze indicatoren te actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht zijn de vragen volgens de oude definities in het regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. 8 Alleen wanneer de actuele waarde een verschil laat zien van minimaal 2 decimalen is er statistisch gezien sprake van een positieve of een negatieve ontwikkeling. 17

18 4.2.1 Veilig winkelgebied, bedrijventerreinen en evenementen Onderwerp Resultaat 2014 Acties Regie Uitvoering KVO winkelgebied Verkrijgen van keurmerk in de Binnenstad, Crabbehof en Wielwijk en voortzetten in Oud en Nieuw Krispijn. In stand houden en doorontwikkelen KVO s op de bedrijventerreinen en in de winkelgebieden waaronder de binnenstad. Stichting Centrum Management, projectleiders wijken SCM, Gemeente (SO & WGW), Politie, Brandweer, KvK, HBD, ondernemers Zakkenrollen Afname zakkenrollen en bewustzijn vergroten van winkelend publiek over gevaren van zakkenrollen en hoe dit voorkomen kan worden. Inzetten Preventieteam zakkenrollen (politie en 8 vrijwilligers) iedere week op marktdagen om winkelend publiek op de gevaren te wijzen. Politie zorgt voor begeleiding en continuïteit van het team. Politie rapporteert in regulier overleg met burgemeester over voortgang en resultaten (2 x per jaar). Politie Politie, vrijwilligers Cameratoezicht Er is cameratoezicht bij: - station Dordrecht Centraal - de Colijnstraat - het Leerpark Cameratoezicht, waarbij de camera's 24 uur per dag opnemen en op bepaalde tijden (vastgesteld in de Driehoek) live worden uitgekeken in de gemeentelijke meldkamer Toezicht. De politie stelt 1 x per jaar een algemene evaluatie op over het cameratoezicht in Dordrecht; Bij elke aflopende termijn van cameratoezicht op een bepaalde plek zal een aparte evaluatie worden gehouden. Gemeente (SBC/OOV) Politie, Toezicht. Cameratoezicht Merwedelingelijn Er wordt al jarenlang gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op de Merwedelingelijn. Onderdeel hiervan is cameratoezicht op de stations. Sinds 12 juli 2012 is er ook cameratoezicht op station Stadspolders. Cameratoezicht van station Stadspolders wordt, net als andere stations op Merwedelingelijn, uitgekeken door de gemeentelijke meldkamer Gorinchem. De camera s worden 24 uur per dag uitgekeken. Gemeente (SBC/OOV) Gemeente Gorinchem, politie. 18

19 Coffeeshopbeleid Evenementen Uitvoering motie gemeenteraad om het beleid in die zin aan te passen dat maximaal vijf coffeeshops gedoogd worden. Regionale en gemeentelijke beleidsontwikkeling t.a.v. veiligheid, vergunningverlening, advisering en handhaving, waarbij samenwerking tussen gemeenten en hulpdiensten en hulpdiensten onderling centraal staat. Primair blijven de organisatoren verantwoordelijk voor de orde en veiligheid rond het evenement. Aanpassing coffeeshopbeleid (1 e kwartaal) In 2013 is het ontwikkelde regionaal multidisciplinair beleid voor publieksveiligheid bij evenementen geïmplementeerd. In 2014 zal dit als uitgangspunt worden toegepast bij evenementen. Gemeente (SBC/OOV) Gemeente (SBC/OOV) Toezicht, Politie, OM Toezicht, OZHZ, brandweer, politie, GHOR, Veiligheidsregio ZHZ 19

20 4.3 Jeugd en veiligheid Dordtenaren geven aan zich vooral onveilig te voelen op plekken waar jongeren rondhangen. In vergelijking met inwoners in andere G32 gemeenten hebben ze hier meer last van en geven ook aan dat het vaker voorkomt. Het aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Dordrecht is wel iets afgenomen. En er zijn geen criminele jeugdgroepen geregistreerd. Het percentage mensen dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt is met 2% afgenomen en is hiermee op het niveau van de streefwaarde 2014 gekomen. Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde is gekomen, is ook het aantal overlastmeldingen bij de politie afgenomen. Voor een deel komt dat ook, doordat er minder meldingen van overlast door groepen jongeren zijn gedaan. Ambities IVP3 Jeugd en veiligheid 0-waarde Actuele waarde 2013 Doelbereik IVP3 Vastgestelde streefwaarde IVP Perc. mensen dat vindt dat overlast groepen jongeren vaak voorkomt 16% 16% 15% 14% Positieve ontwikkeling en binnen bereik streefwaarde % Bron: Veiligheidsmonitor Politiecijfers Ontwikkeling (2013 vs 2012) Overlast ,8% 20

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Jaarplan Integrale Veiligheid 2013. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid

Jaarplan Integrale Veiligheid 2013. IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid Jaarplan Integrale Veiligheid 2013 IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid Colofon Het Jaarplan Integrale Veiligheid is tot stand gekomen in opdracht van de directeur Veiligheid, met medewerking van de

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Jaarplan Integrale Veiligheid IVP Met het Oog Op Veiligheid

Jaarplan Integrale Veiligheid IVP Met het Oog Op Veiligheid Jaarplan Integrale Veiligheid 2012 IVP3 2011-2014 Met het Oog Op Veiligheid Colofon Het Jaarplan Integrale Veiligheid is tot stand gekomen in opdracht van de directeur Veiligheid, met medewerking van de

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 (IVP3) Met het Oog Op Veiligheid. Dordrecht, voorjaar 2011

Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 (IVP3) Met het Oog Op Veiligheid. Dordrecht, voorjaar 2011 Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 (IVP3) Met het Oog Op Veiligheid Dordrecht, voorjaar 2011 Colofon Het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 (IVP3) is tot stand gebracht onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Beleidsprioriteiten 3 Financiën 3 Speerpunten: 4 Jeugd en veiligheid 4 - Problematische Jeugd 4 - (Overmatig)

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2018. Samenwerken aan een veilige stad

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2018. Samenwerken aan een veilige stad INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2018 Samenwerken aan een veilige stad Voorwoord 1. Inleiding 2. Veiligheid in Dordrecht 2.1 Inleiding 2.2. Veiligheidsbeeld Dordrecht 2.3. Ambities en doelstellingen

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie