IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000"

Transcriptie

1 Preparation guide IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Editie juni 2011

2 Inhoud 1. Introductie 3 2. Exameneisen 4 3. Basisbegrippen 8 4. Literatuur 13 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. ITIL is a Registered Community Trade Mark of OGC (Office of Government Commerce, London, UK), and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office. CobiT TM is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)/IT Governance Institute (ITGI). CMMI is a registered trademark of Carnegie Mellon University. Six Sigma is a registered trademark and service mark of Motorola, Inc. 2

3 1. Introductie IT-service management gaat over het leveren van IT gerelateerde services die de business ondersteunen. De internationale standaard voor IT-service management ISO/IEC maakt duidelijk wat belangrijk is: serviceovereenkomsten opstellen, nadenken over wat daarvoor nodig is, de infrastructuur daarop aanpassen, gebruikers ondersteunen en incidenten oplossen. Inhoud Doelgroep Context Voorkennis Indicatie studielast Voor het certificaat IT Service Management Foundation is een overzicht van het werkveld en de relatie met andere gebieden in informatiemanagement nodig. Een dergelijk overzicht is gebaseerd op de kennis van de service managementprocessen in de vijf belangrijkste gebieden, en kennis van de basisconcepten en basisterminologie. ITSM Foundation is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in of belang heeft bij IT-service management. Hieronder vallen medewerkers van interne en externe serviceproviders, hun klanten en hun managers. De module IT Service Management Foundation maakt deel uit van het EXIN ITSM kwalificatieprogramma en is een voorwaarde voor deelname aan de hoger gekwalificeerde examens van het programma. Geen 60 uur Training Het maximum aantal deelnemers is 25. (Dit geldt niet voor een online- of computer based training.) Contacturen Het minimum aantal contacturen tijdens de training is 15. Dit omvat groepsopdrachten, voorbereiding op het examen en korte pauzes. Dit aantal uren is exclusief huiswerk, logistieke voorbereiding van het examen en lunchpauzes. Praktijkopdrachten Examenvorm Examenduur Niet van toepassing Computergestuurde of paper-based multiple-choice-vragen 60 minuten Examendetails Aantal vragen: 40 Cesuur: 65% (26 van 40) Open boek//notities: nee Elektronische hulpmiddelen toegestaan: nee Body of Knowledge Een presentatie van de Body of Knowledge is beschikbaar voor onze geaccrediteerde trainers. Voorbeeldexamen U kunt een voorbeeldexamen downloaden van Training provider Een lijst van geaccrediteerde training providers kunt u vinden op de website van EXIN 3

4 2. Exameneisen De exameneisen zijn de onderwerpen van de module. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij deze grondig beheerst. De exameneisen zijn uitgewerkt in examenspecificaties. In onderstaande tabel staan de onderwerpen van de module (exameneisen). Het gewicht van de verschillende onderwerpen in het examen wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal. Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1. De kwaliteitsbenadering van IT-service management Het belang van kwaliteit van IT-services 1.2 Het concept IT service management 1.3 Het principe van continue verbetering 1.4 Het gebruik van standaarden en best practices 2. De processen voor Alignment van IT en de business en hun relaties De processen voor Alignment van IT en de business (Budgeting en accounting voor IT-services, IT Business Relationship management, Service Level management, Service reporting, Supplier management) 3. De Delivery processen en hun relaties De Delivery processen (Availability management, Capacity management, Information Security management, Service Continuity management) 4. De Control processen en hun relaties De Control processen en hun relaties (Change management, Configuration management, Release management) 5. De Support processen en hun relaties De Support processen en hun relaties (Incident management, Problem management, Service Desk) 6. Het management en de verbetering van IT-service managementprocessen Het managementsysteem voor service management 6.2 Plannen en verbeteren van service management Totaal 100 4

5 Examenspecificaties 1. De kwaliteitsbenadering van IT service management (20%) 1.1. De kandidaat kent het belang van kwaliteit van IT services (5%) Beschrijven wat kwaliteit is en waarom kwaliteit belangrijk is Kwaliteitsmanagement en de rol van het Kwaliteitsmanagementsysteem beschrijven Beschrijven wat een IT-service is De factoren beschrijven die nodig zijn om een IT-service te verlenen De relatie tussen IT-services en kwaliteit beschrijven 1.2. De kandidaat begrijpt het concept van IT-service management (5%) Het concept van IT-service management beschrijven De voordelen van en risico s in IT-service management beschrijven De rol beschrijven van de tools die in IT-service management worden gebruikt 1.3. De kandidaat begrijpt het principe van continue verbetering (5%) De principes van continue verbetering en de toepassing van de PDCA-cyclus beschrijven Beschrijven hoe volwassenheidsmodellen werken De aard van capability-beoordelingen en de relatie met volwassenheidsmodellen beschrijven 1.4. De kandidaat kent het gebruik van standaarden en best practices (5%) Het doel en de voordelen van ISO/IEC beschrijven Het doel en de toepassing/doelgroep van CMMI, CobiT, ISO000, ISO 15504, ISO 27001, ITIL, MOF, Six Sigma beschrijven De relatie beschrijven van ISO/IEC met bedrijfsspecifieke standaarden 5

6 2. De processen voor Alignment van IT en de business, en hun relaties (10%) 2.1. De kandidaat kent de processen voor Alignment van IT en de business (Budgeting en accounting voor IT-services, IT Business Relationship management, Service level management, Service reporting, Supplier management) (10%) De doelen en kwaliteitseisen beschrijven De best practices beschrijven 3. De Delivery processen en hun relaties (10%) 3.1. De kandidaat kent de Delivery processen (Availability management, Capacity management, Information Security management, Service Continuity management) (10%) De doelen en kwaliteitseisen van de Delivery processen beschrijven De best practices van de Delivery processen beschrijven 4. De Control processen en hun relaties (20%) 4.1. De kandidaat kent de Control processen en hun relaties (Change management, Configuration management, Release management) (20%) De doelen en kwaliteitseisen beschrijven De best practices beschrijven 5. De Support processen en hun relaties (20%) 5.1. De kandidaat kent Support processen en hun relaties (Incident management, Problem management, Service Desk) (20%) De doelen en kwaliteitseisen beschrijven De best practices beschrijven 6

7 6. Het management en de verbetering van IT-service managementprocessen (20%) 6.1. De kandidaat kent het managementsysteem voor service management (10%) De voordelen en kenmerken van een procesbenadering beschrijven Beschrijven hoe een proces gemeten en beheerd wordt Beschrijven welke rollen nodig zijn en waarom Het doel van een managementsysteem beschrijven De vereisten voor managementverantwoordelijkheid beschrijven De documentatie-eisen beschrijven De vereisten voor competentie, bewustzijn en training beschrijven 6.2. De kandidaat weet hoe service management gepland en verbeterd wordt (10%) Het doel van het plannen en verbeteren van service management beschrijven De methode van continue verbetering voor service managementprocessen beschrijven De belangrijkste principes beschrijven voor het produceren en implementeren van een service managementplan De vereisten beschrijven voor het controleren, meten, herzien en verbeteren van de processen 7

8 3. Basisbegrippen Nederlands Engels Account Account Accounting Accounting Alignment Alignment Analyse Analysis Assessment van beveiligingsrisico s Security risk assessment Asset (management) Asset (management) Attribuut Attribute Audit Audit Back-out plan Back-out plan Bekende fout Known error Beleid Policy Beoordeling Assessment Beschikbaarheid (management) Availability (management) Best practice Best practice Besturing Control Betrouwbaarheid Reliability Beveiligingsmaatregel Security control Bewaking Monitor(ing) Bewijs Evidence Bewustzijn Awareness Budgeting Budgeting Business continuity (management/plan) Business continuity (management/plan) Business Impact Analyse (BIA) Business Impact Analysis Businessvereisten Business requirements Capability Capability Capacity (management) Capacity (management) Certificering Certification Change (management) Change (management) Change Advisory Board (CAB) Change Advisory Board (CAB) Classificatie Classification CMMI (Capability Maturity Model Intergration) CMMI CobiT CobiT Component Component Configuratie-uitgangspunt Configuration Baseline Configuration Item (CI) Configuration Item (CI) Configuration management Configuration management Configuration Management Database (CMDB) Configuration Management Database (CMDB) 8

9 Conformiteit Continue serviceverbetering (CSI) Continuïteitstest Contract (management) Contractueel dispuut Contractuele verplichting Correctieve handelingen Definitive Hardware Store (DHS) Definitive Media Library (DML) Definitive Software Library (DSL Demand management Deming-cyclus Dienstencatalogus Dienstverlener Disaster (recovery) Distributie Doel Doorvoer Effectiviteit Efficiëntie Eindverantwoordelijkheid Escalatie (functioneel) Evaluatie Externe audit Feitelijke benadering bij de besluitvorming Forward Schedule rapportage (FSC) Framework Functie Gebruiker Geïntegreerde processen Governance Herstel (plan) Herstel van dienstverlening Herstelhandeling Hervatting (restoring) Hoofdaannemer Impact Incident (management) Industrieconsensus Information security management Ingrijpend incident Input Conformity Continual service improvement (CSI) Continuity test Contract (management) Contractual dispute Contractual obligation Corrective action Definitive Hardware Store (DHS) Definitive Media Library (DML) Definitive Software Library (DSL) Demand management Deming Cycle Service catalogue Service provider Disaster (recovery) Distribution Target Throughput Effectiveness Efficiency Accountability Escalation (Functional) Evaluation External audit Factual approach to decision making Forward Schedule of Change (FSC) Framework Function User Integrated processes Governance Recovery (plan) Service recovery Remedial action Restoring Lead supplier Impact Incident (management) Industry consensus Information security management Major incident Input 9

10 Integriteit Integrity Interface Interface Interne audit Internal audit ISO ISO ISO 9000 ISO 9000 ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC IT service (management) IT Service (Management) ITIL (IT Infrastructure Library) ITIL (IT Infrastructure Library) Kennisdatabank Knowledge base Key Performance Indicator (KPI) Key performance indicator (KPI) Klachtdefinitie / -proces Complaints definition/process Klant Customer Klantfocus Customer focus Klanttevredenheid (management) Customer satisfaction (management) Kritieke Succesfactor (Critical Succes Factor, CSF) Critical Success Factor (CSF) Kwaliteit (borging) Quality (Assurance) Kwaliteitsbeleid Quality policy Kwaliteitsdoelstelling Quality objective Kwaliteitsmanagementsysteem Quality management system Kwaliteitsstandaard Quality standard Leverancierscontract Supplier contract Volwassenheidsmodel Maturity model Mean time between failures (MTBF) Mean time between failures (MTBF) Meetbaar Measurable Meetwaarde Metric Modelling Modelling MOF (Microsoft Operations Framework) MOF Naleving (compliance) Compliance Non-compliance/non-conformance Non-compliance/non-conformance Noodwijziging Emergency change Objectiviteit Objectivity Niet-beschikbaarheid Non-availability Onderaannemer Subcontracted supplier Onderzoek Survey Onpartijdigheid Impartiality Operational Level Agreement (OLA) Operational level agreement (OLA) Originelen (master copy) Master copy Output Output Overkoepelend bedrijfsbeleid en -principes Corporate policies and principles Package release Package release Performance (management) Performance (Management) 10

11 Plan Plan-Do-Check-Act (PDCA) methode Post Implementation Review (PIR) Prioriteit Proactieve identificatie Problem (management) Problemoplossing Problemreview Procedure Proces Proceseigenaar Procesgebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem Procesmanager RACI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren) Registratie Relatie Release (management) Release verificatie en acceptatie Release-eenheid Reparatie Resource capacity (management) Resource schedule Review Risico Rol Roll-out (planning) Scoping Security (management) Service (management) Service continuity en Availability management Service continuity strategie Service desk Service improvement plan (SIP) Service kwaliteitsplan (SQP) Service level (management) Service level agreement (SLA) Service level requirement (SLR) Service managementbeleid / -plan Service rapport Service request Six Sigma Plan Plan-Do-Check-Act (PDCA) methodology Post Implementation Review (PIR) Priority Proactive identification Problem (management) Problem resolution Problem review Procedure Process Process owner Process-based quality management system Process manager RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) Record Relationship Release (management) Release verification and acceptance Release unit Repair Resource capacity (management) Resource schedule Review Risk Role Roll-out (planning) Scoping Security (management) Service (management) Service continuity and availability management Service continuity strategy Service desk Service improvement plan (SIP) Service quality plan (SQP) Service level (management) Service Level Agreement (SLA) Service Level Requirements (SLR) Service management policy/plan Service report Service request Six Sigma 11

12 Stakeholder Storingstijd Supplier management Toepasbaarheid Tools Traceerbaarheid (traceability) Track Tuning Underpinning Contract (UC) Urgentie Verantwoordelijkheid Vereiste Vertrouwelijkheid Wederzijds voordelige leveranciersrelatie Werklastbegrenzing Wijzigingsverzoek (RFC) Workaround Workflow Stakeholder Downtime Supplier (management) Applicability Tools Traceability Track Tuning Underpinning contract (UC) Urgency Responsibility Requirement Confidentiality Mutually beneficial supplier relationship Workload limit Request for change (RFC) Workaround Workflow 12

13 4. Literatuur A Leo van Selm ISO/IEC20000 Een introductie Zaltbommel, Van Haren Publishing, 2010 ISBN: Boek A is de basisliteratuur voor kandidaten van deze cursus. Dit boek kan C en D vervangen omdat het de tekst van de standaard bevat. B J. van Bon, A. van der Veen Foundations in IT service management, op basis van ITIL (V2) ITSMF/Van Haren Publishing, 5 e druk, 2006 ISBN Boek B kan gebruikt worden als referentie voor best practices in IT-service management. C D ISO/IEC ISO/IEC :2011 Part 1: Service management system requirements Switzerland, ISO, 2011 ISO/IEC ISO/IEC :2005(E) Part 2: Code of Practice Switzerland, ISO,

14 Literatuur en examenspecificaties Exameneis EXAMENMATRIX/TAXONOMIE Examenspecificatie Mastery level Testing level LITERATUURREFERENTIES Gewicht % Aantal vragen Literatuur Id Literatuurreferentie A: 2.1, 2.2 B: A: 2.1 B: A: A: 3.1, A: B: A: B: A: B: A: B: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, , , 4.4.2, , 13, 14, , 4.2.3, , 7, , , 5, A: 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3, A: 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4

15 Contact EXIN

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie november 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010 Exameneisen IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010 Startdatum 01-07-2010 Samenvatting Doelgroep Het Consultant/Manager Certificate in

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave januari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Preparation Guide EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ITIL Foundation Examentraining

ITIL Foundation Examentraining ITIL F o u n d a t i o n Examentraining 2003 MacKAY Management. All rights reserved. itsm-net, itpm WORLD CLASS, itsm WORLD CLASS, itwb WORLD CLASS, MKL-A, MKL-D, MKL-I, MKL-MOF, MKL-P, MKL-P2 and the

Nadere informatie

DE GUYIN METHODE. 22 juni 2005 GUYIN 1

DE GUYIN METHODE. 22 juni 2005 GUYIN 1 DE GUYIN METHODE 22 juni 2005 GUYIN 1 Introductie Wat is De GUYIN methode? --- Waarom de GUYIN methode. --- 22 juni 2005 GUYIN 2 Introductie Schoonmaak Management Het op procesmatige wijze effectief en

Nadere informatie

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ITIL POCKETGUIDE 2011 EDITIE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ISO/IEC 20000 Een Introductie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Slaag voor je ITIL V3 Foundation en Bridge examen Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Foundations van ITIL V3 Ȧndere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Service Strategy op basis van ITIL V3 - Een managementguide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

ITIL Begrippen en woordenlijst

ITIL Begrippen en woordenlijst ITIL Begrippen en woordenlijst cursief: nog niet behandeld Engelse term ITIL Information Technology Infrastructure Library Best practise voor het beheren van ITdienstverlening Lifecycle Levenscyclus De

Nadere informatie