EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002"

Transcriptie

1 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC Uitgave januari 2013

2 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2 2

3 Inhoud 1. Overzicht 4 2. Exameneisen 7 3. Begrippenlijst Literatuur

4 1. Overzicht EXIN Information Security Foundation Inhoud Deze Preparation Guide heeft als doel de training provider te helpen bij het ontwikkelen van een training en trainingsmateriaal die voldoen aan de voorwaarden van EXIN. In de Preparation Guide worden de onderwerpen van het examen beschreven, de exameneisen, de specificaties en de doelgroep. Informatiebeveiliging is het beschermen van informatie tegen een breed scala aan risico s ten einde business continuity te kunnen waarborgen, business risico s te minimaliseren en de opbrengst van investeringen en business mogelijkheden te maximaliseren. Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. De globalisering van de economie leidt tot een toenemende uitwisseling van informatie tussen organisaties (medewerkers, klanten en leveranciers), een toenemend gebruik van netwerken, zoals het interne bedrijfsnetwerk, de koppeling met netwerken van andere bedrijven en Internet. De internationale standaard, de Code of Practice for Information Security ISO/IEC 27002:2005, is een breed gerespecteerde en gerefereerde standaard en biedt een raamwerk voor de organisatie en het management van een informatiebeveiligings programma. Implementatie van een programma gebaseerd op deze standaard ondersteunt een organisatie in het voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan de huidige complexe operationele omgeving. Een grondige kennis van deze standaard is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere informatiebeveiligingsprofessional. In de module Information Security Foundation based on ISO/IEC (ISFS), worden basisbegrippen van informatiebeveiliging en hun samenhang getoetst. De basiskennis die in deze module wordt getoetst, draagt vooral bij aan het bewustzijn dat informatie kwetsbaar is en dat maatregelen om informatie te beschermen, nodig zijn. De module omvat de onderwerpen: Informatie en beveiliging: de begrippen, de waarde van informatie en het belang van betrouwbaarheid; Bedreigingen en risico`s: de relatie tussen bedreigingen en betrouwbaarheid; Aanpak en organisatie: het beveiligingsbeleid en de inrichting van informatiebeveiliging; Maatregelen: fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen; Wet- en regelgeving: het belang en de werking. 4 4

5 Context Kwalificatieschema De module EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC maakt deel uit van het kwalificatieprogramma Information Security. Het vervolg op de module ISFS is de module EXIN Information Security Management Advanced based on ISO/IEC (ISMAS) en de module EXIN Information Security Management Expert based on ISO/IEC (ISMES). Doelgroep De module EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC richt zich op iedereen in de organisatie die met informatie omgaat. De module is ook geschikt voor kleine zelfstandige ondernemers voor wie enige basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is. Voor beginnende informatiebeveiligers kan deze module een goede start zijn. Voorkennis geen Examenvorm Computergestuurde multiple-choice-vragen Indicatie studielast 60 uur 5 5

6 In-course assessment Niet van toepassing Examenduur 60 minuten Examendetails Aantal vragen: 40 Cesuur: 65% (26 van 40) Open boek/notities: nee Elektronische hulpmiddelen toegestaan: nee Voorbeeldvragen Een voorbeeldexamen is gratis van te downloaden. Training Groepsgrootte Het maximum aantal deelnemers is 25. (Dit geldt niet voor een online- of computer based training.) Contacturen Het minimum aantal contacturen tijdens de training is 7. Dit omvat groepsopdrachten, voorbereiding op het examen en korte pauzes. Dit aantal uren is exclusief huiswerk, logistieke voorbereiding van het examen en lunchpauzes. Training provider Een lijst van geaccrediteerde training providers kunt u vinden op de website van EXIN 6 6

7 2. Exameneisen en -specificaties De exameneisen zijn de onderwerpen van de module. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij deze grondig beheerst. De exameneisen zijn uitgewerkt in examenspecificaties. In onderstaande tabel staan de onderwerpen van de module (exameneisen). Het gewicht van de verschillende onderwerpen in het examen wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal. Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1 Informatie en beveiliging Informatie 2,5 1.2 Waarde 2,5 1.3 Betrouwbaarheid 5 2 Dreigingen en risico`s Dreiging en risico Relaties 15 3 Aanpak en organisatie Beleid en organisatie 2,5 3.2 Onderdelen 2,5 3.3 Incidentbeheer 5 4 Maatregelen Belang Fysiek Technisch Organisatorisch 10 5 Wet- en regelgeving Wet- en regelgeving 10 Totaal

8 Examenspecificaties 1. Informatie en beveiliging (10%) 1.1 Het begrip informatie (2,5%) De kandidaat heeft inzicht in het begrip informatie uitleggen wat het verschil is tussen data en informatie; informatiedragers beschrijven die onderdeel uitmaken van de basisinfrastructuur. 1.2 De waarde van informatie (2,5%) De kandidaat heeft inzicht in de waarde van informatie voor organisaties beschrijven wat de waarde is van data/informatie voor organisaties; beschrijven hoe de waarde van data/informatie organisaties kan beïnvloeden; uitleggen wat het nut is van informatiebeveiliging. 1.3 Betrouwbaarheidsaspecten (5%) De kandidaat heeft kennis van de betrouwbaarheidsaspecten (vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid) van informatie. De kandidaat kan: de betrouwbaarheidsaspecten van informatie benoemen; de betrouwbaarheidsaspecten van informatie beschrijven. 2. Dreigingen en risico`s (30%) 2.1 Dreiging en risico (15%) De kandidaat heeft inzicht in de begrippen dreiging en risico de begrippen dreiging, risico en risicoanalyse uitleggen; de relatie tussen een dreiging en een risico uitleggen; verschillende soorten dreigingen beschrijven; verschillende soorten schades beschrijven; verschillende risicostrategieën beschrijven. 2.2 Relaties (15%) De kandidaat heeft inzicht in de relatie tussen dreigingen, risico`s en de betrouwbaarheid van informatie voorbeelden herkennen van de verschillende soorten dreigingen; effecten beschrijven van de verschillende soorten dreigingen op informatie en informatieverwerking. 8 8

9 3. Aanpak en Organisatie (10%) 3.1 Beveiligingsbeleid en beveiligingsorganisatie (2,5%) De kandidaat heeft kennis van de begrippen beveiligingsbeleid en beveiligingsorganisatie in grote lijnen beschrijven wat het doel en de inhoud is van een beveiligingsbeleid; in grote lijnen beschrijven wat het doel en de inhoud is van een beveiligingsorganisatie. 3.2 Onderdelen (2,5%) De kandidaat heeft kennis van de verschillende onderdelen van de beveiligingsorganisatie het belang van een gedragscode uitleggen; het belang van eigenaarschap uitleggen; de belangrijkste rollen in de informatiebeveiligingsorganisatie benoemen. 3.3 Incidentbeheer (5%) De kandidaat heeft inzicht in het belang van incidentbeheer en escalatie samenvatten hoe beveiligingsincidenten worden gemeld en welke informatie daarbij nodig is; voorbeelden geven van beveiligingsincidenten; duidelijk maken wat de consequenties zijn van het niet melden van beveiligingsincidenten; uitleggen wat een escalatie inhoudt (functioneel en hiërarchisch); beschrijven wat de effecten zijn van escalatie in de organisatie; de incidentcyclus toelichten. 4. Maatregelen (40%) 4.1 Belang van maatregelen (10%) De kandidaat heeft inzicht in het belang van beveiligingsmaatregelen verschillende indelingen van beveiligingsmaatregelen beschrijven; per type beveiligingsmaatregel voorbeelden geven; de relatie tussen risico`s en beveiligingsmaatregelen uitleggen; het doel van het classificeren van informatie benoemen; beschrijven wat de uitwerking is van classificatie. 4.2 Fysieke maatregelen (10%) De kandidaat heeft kennis van de inrichting en uitvoering van fysieke maatregelen voorbeelden geven van fysieke maatregelen; de risico`s verbonden aan het ontbreken van fysieke beveiligingsmaatregelen beschrijven. 9 9

10 4.3 Technische maatregelen (10%) De kandidaat heeft kennis van de inrichting en uitvoering van technische maatregelen voorbeelden geven van technische maatregelen; de risico`s verbonden aan het ontbreken van technische beveiligingsmaatregelen beschrijven; de begrippen cryptografie, digitale handtekening en certificaat plaatsen; de drie stappen voor veilig internetbankieren benoemen (PC, website, betaling); verschillende soorten kwaadaardige software benoemen; de maatregelen beschrijven die tegen kwaadaardige software kunnen worden ingezet. 4.4 Organisatorische maatregelen (10%) De kandidaat heeft kennis van de inrichting en uitvoering van organisatorische maatregelen voorbeelden geven van organisatorische maatregelen; de gevaren en risico`s verbonden aan het ontbreken van organisatorische beveiligingsmaatregelen beschrijven; toegangbeveiligingsmaatregelen beschrijven zoals functiescheiding en wachtwoordgebruik; principes voor het beheer van toegang beschrijven; de begrippen identificatie, authenticatie en autorisatie beschrijven; uitleggen wat het belang is van goed ingerichte Business Continuity Management voor een organisatie; duidelijk maken wat het belang is van het uitvoeren van oefeningen. 5. Wet- en regelgeving (10%) 5.1 Wet- en regelgeving (10%) De kandidaat heeft inzicht in het belang en de werking van wet- en regelgeving uitleggen waarom wet- en regelgeving van belang is voor de betrouwbaarheid van informatie; voorbeelden geven van wetgeving gerelateerd aan informatiebeveiliging; voorbeelden geven van regelgeving gerelateerd aan informatiebeveiliging; aangeven waaruit maatregelen voor wet- en regelgeving kunnen bestaan

11 Toelichting en verantwoording Maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging zijn voor de meeste medewerkers in een organisatie het eerste waar ze mee in aanraking komen. Daarom heeft deze exameneis het grootste gewicht. Dreigingen en risico`s volgen hierop omdat het belangrijk is deze te herkennen. Tenslotte is enige kennis van het beleid, de inrichting en van de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging nodig om het belang van de maatregelen te begrijpen

12 3. Begrippenlijst De begrippenlijst bevat de begrippen die in de toets bevraagd kunnen worden. De begrippen staan op alfabetische volgorde in het Nederlands. Archiefwet Public records legislation audit Audit Auteurswet Copyright legislation authenticatie Authentication authenticiteit Authenticity autorisatie Authorization back-up Backup Bedrijfscontinuïteitsbeheer (Business Continuity Management (BCM)) Business Continuity Management (BCM) bedrijfsmiddel Asset beschikbaarheid Availability betrouwbaarheid van informatie Reliability of information beveiligingsbeleid Security Policy beveiligingsincident Security incident beveiligingsmaatregel Security measure beveiligingsorganisatie Security Organization biometrie Biometrics Botnet Botnet Business Continuity Plan (BCP) Business Continuity Plan (BCP) calamiteit Disaster categorie Category certificaat Certificate classificatie (rubricering) Classification (grading) Clear desk policy Clear desk policy Code voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27002:2007) Code of practice for information security (ISO/IEC 27002:2005) continuïteit Continuity correctheid Correctness correctief Corrective cryptografie Cryptography cybercrime Cyber crime data Data detectief Detective digitale handtekening Digital signature directe schade Direct damage Disaster recovery Plan (DRP) Disaster Recovery Plan (DRP) dreiging Threat encryptie Encryption escalatie Escalation functionele escalatie Functional escalation hiërarchische escalatie Hierarchical escalation 12 12

13 exclusiviteit Exclusivity functiescheiding Segregation of duties gedragscode Code of conduct hacken Hacking Hoax Hoax identificatie Identification impact Impact incidentcyclus Incident cycle indirecte schade Indirect damage informatie Information informatieanalyse Information analysis informatiearchitectuur Information architecture informatiemanagement Information management informatiesysteem Information system infrastructuur Infrastructure integriteit Integrity interferentie Interference ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27001:2005 kwalitatieve risicoanalyse Qualitative risk analysis kwantitatieve risicoanalyse Quantitative risk analysis kwetsbaarheid Vulnerability logisch toegangsbeheer Logical access management maatregel measure / control Malware Malware naleving (Compliance) Compliance nauwkeurigheid Precision onderhoudstoegang (Maintenace Maintenance door door) onweerlegbaarheid Non-repudiation opslagmedium Storage medium Patch Patch Personal Firewall Personal firewall Phishing Phishing preventief Preventive prioriteit Priority privacy Privacy productiefactor Production factor Public Key Infrastructure (PKI) Public Key Infrastructure (PKI) reductief Reductive repressief Repressive risico Risk risicoafweging (A&K analyse) Risk assessment (Dependency & Vulnerability analysis) risicoanalyse Risk analysis risicodragend Risk bearing risicomijdend Risk avoidance risiconeutraal Risk neutral risicomanagement Risk management risicostrategie Risk strategy 13 13

14 robuustheid Robustness Rootkit Rootkit schade Damage sleutel Key Social engineering Social engineering Spam Spam Spyware Spyware tijdigheid Timeliness toegangsbeheer (Access Control) Access control Trojan Trojan uitwijk Stand-by arrangement Uninterruptible Power Supply (UPS) Uninterruptible Power Supply (UPS) urgentie Urgency validatie Validation verificatie Verification vertrouwelijkheid Confidentiality Virtual Private Network (VPN) Virtual Private Network (VPN) virus Virus volledigheid Completeness Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) / Voorschrift Informatiebeveiliging Bijzondere Informatie (VIR-BI) Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Information security regulations for the government Personal data protection legislation Wet Computer Criminaliteit (WCC) Computer criminality legislation Wijzigingsbeheer / Change Change Management Management worm Worm 14 14

15 Literatuur Examenliteratuur A Baars, H., Hintzbergen, J., Hintzbergen, K. en Smulders, A. Basiskennis informatiebeveiliging, op basis van ISO en ISO Van Haren Publishing, 2011 ISBN ebook ISBN Samenhang literatuur en examenspecificaties Examenspecificatie Literatuur 1.1 A: H 3, H A: H A: H A: H A: H A: H A: 6.2, 6.4, H A: H A: H 5, H A: H A: H 8, A: H 9, A: H 11 Toelichting en verantwoording Het examen is gebaseerd op de examenliteratuur

16 Contact EXIN

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Informatiemanagement Rob Poels Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Risico s logisch fysiek organisatorisch Maatregelen Onderwerpen informatiebeveiliging Actueel Hacking

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Leeswijzer. Doel. Doelgroep

Leeswijzer. Doel. Doelgroep ICS/SCADA Een operationeel product op basis van de informatiebeveiligingsbaselines voor waterschappen (BIWA), het Rijk (BIR), provincies (IBI) en gemeenten (BIG) Colofon Onderhavig operationeel product,

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Patronen Informatiebeveiliging

Patronen Informatiebeveiliging IB-Patronen Informatiebeveiliging PvIB versie 10 Patronen Informatiebeveiliging Colofon Datum bijgewerkt : vrijdag 11 januari 2013 Status : Definitief Vindplaats : http://wwwpvibnl Contactadres : jeveen@minfinnl

Nadere informatie

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Handreiking cybersecurity voor de bestuurder 2 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Cybersecurity op strategisch niveau Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daar plukken we de vruchten

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 dossier security management Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 ICT-risico- en -securitymanagement ontwikkelt zich van specialisme tot normaal beheerst proces In de afgelopen vijf jaar is het

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie