BEGROTING 2011 DEEL 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING 2011 DEEL 1"

Transcriptie

1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010

2 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming Bladzijde 1.1 Algemeen Inleiding Kerngegevens Organigram De begrotingen op hoofdlijnen Autorisatie door de raad van de begroting Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering (en treasury) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Duurzaamheid Financiële begroting overzichten van baten en lasten Recapitulatie functionele indeling Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie naar baten en lastensoorten Meerjarenbegroting Geraamd resultaat voor en na bestemming en mutaties reserves Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Uiteenzettingen financiële positie met toelichtingen Uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting De belangrijkste reserves en de Algemene Uitkering Investeringen EMU gegevens Overzicht te betalen subsidies Overzicht te ontvangen subsidies Inzicht in bezittingen en vermogen Bijlagen Onontkoombare aanpassingen vanuit de kadernota Budgetmutaties uit de kadernota Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 3

4 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 4

5 HOOFDSTUK ALGEMEEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 5

6 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 6

7 1.1.1 Inleiding Begrotingsresultaat en toekomstperspectief De begrotingsresultaten voor de komende jaren zijn weergegeven in ondermeer hoofdstuk onder financieel perspectief. Deze resultaten wijken nauwelijks af van het beeld dat in de kadernota voor de begroting 2011 is geschetst en dit wekt geen verbazing. Immers, de in de kadernota reeds ter overweging gegeven aanpassingen, ombuigingen en tariefaanpassingen zijn onverkort overgenomen naar de begrotingen voor 2011 en volgende jaren toe. En sinds het moment van samenstelling van de kadernota is er eigenlijk niet meer duidelijkheid ontstaan over de voor de komende jaren te verwachten ombuigingen op het Gemeentefonds. In vergelijking tot de in de kadernota geschetste sluitende begrotingspositie (jaarlijkse resultaten van 0,=), waarbij in de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard zou kunnen worden in de Reserve Majeure Projecten, is het begrotingsbeeld zoals dat nu kan worden gepresenteerd: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Er zijn geringe overschotten in de jaren 2011 tot en met 2013 en er wordt gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard in de Reserve Majeure Projecten voor de toekomstige uitvoering van grote infrastructurele werken. U weet dat het toekomstperspectief in financiële zin voor gemeenten in hoge mate afhankelijk is van de ontwikkeling van het Gemeentefonds. De uitkering daaruit is voor onze gemeente gestegen van 27 miljoen in 2005 naar bijna 40 miljoen in Hierbij moet direct aangetekend worden dat in diezelfde periode ook vele taken van het Rijk naar gemeenten zijn overgedragen (denk alleen al aan de WMO) en er substantiële compensatie werd gegeven voor loon- en prijsontwikkelingen en het afschaffen van het heffen van OZB bij gebruikers van woningen. Vanaf 2010 echter kent het Gemeentefonds een dalend verloop. Voor het begrotingsjaar 2014 hebben wij rekening gehouden met een Algemene Uitkering van 35,7 miljoen. Deze daling komt overeen met het bedrag dat we reeds vorig jaar voorzien hadden ( 2,5 miljoen) en de nadere ombuiging waarmee we in de kadernota 2010 voor het begrotingsjaar 2014 reeds rekening hebben gehouden ( 1,6 miljoen). Voor de komende jaren blijven de onzekerheden echter groot en de vooruitzichten somber. De overheidsfinanciën zijn langdurig uit het lood geslagen als gevolg van de financiële en economische crisis. De verwachtingen voor de rijksuitgaven (waaraan de omvang van het Gemeentefonds gekoppeld is) met betrekking tot de komende jaren echter, zijn erg onzeker en uitermate negatief. We willen echter ook niet voorbij gaan aan enige relativering en nuancering hierbij, immers, het is niet uit te sluiten dat de huidige crisis zich sneller herstelt dan voorzien en dat de kortingen op het Gemeentefonds een incidenteel karakter hebben. Wij verwachten niet dat de septembercirculaire 2010 een nieuw licht zal werpen op met name de ontwikkelingen van het Fonds. Mogelijk vinden er wat bijstellingen plaats (en mogelijk ook - zoals steeds de afgelopen jaren - in positieve zin) ten opzichte van de mei-/junicirculaire, maar het advies zal blijven luiden om uit te gaan van een behoedzaam scenario. De bandbreedte is voorlopig vastgesteld, maar tegelijkertijd hoort daarbij een stevig voorbehoud omdat er nog veel onzekerheden spelen. Wij gaan ervan uit de raad voor de begrotingsvaststelling 2011 te kunnen informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire. Tarieven In de begroting zijn de opbrengsten wegens heffingen in eerste instantie geraamd op basis van de tariefaanpassingen die de raad in de kadernota in overweging zijn gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 7

8 Het college heeft zich vervolgens nader gebogen over de parkeertarieven en de grafrechten, nadien ook nog over de rioolheffing. Ten aanzien van genoemde tarieven is vastgesteld dat zij ten opzichte van 2010 verlaagd kunnen worden. Dit is uitgewerkt in de paragraaf lokale heffingen, waarnaar wij dan ook verwijzen. Daarnaast lopen onderzoeken naar de wijze van kostentoerekening. Dit gebeurt aan de hand van een in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Deloitte vervaardigde handreiking kostentoerekening leges en tarieven. Deze onderzoeken zullen resulteren in een nieuwe nota kostentoerekening die aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Wij sluiten niet uit dat op onderdelen tarieven op basis van het uitgangspunt kostendekking bijstelling behoeven. Naast het principe van kostendekkende tarieven, hecht het college en naar wij aannemen ook de raad eraan, dat tariefaanpassingen niet leiden tot toename van de lokale lastendruk. Dit betekent dat indien mogelijk stijging van het ene tarief wordt gecompenseerd door verlaging van het andere en vice versa. Wij streven ernaar om de effecten op een zodanig tijdstip beschikbaar te hebben, dat deze nog meegenomen kunnen worden in de voorstellen tot vaststellen van (belasting)verordeningen in de raadsvergadering van december Mogelijk wordt de raad dan ook een begrotingswijziging voorgelegd. Indicatoren De begroting 2011 is de eerste begroting die in deze bestuursperiode aan de raad wordt aangeboden. Voor de begroting 2009 werd gekozen voor een nieuwe opzet. De daarna samengestelde begrotingen wijken daarvan niet af, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid natuurlijk ten goede komt. De afgelopen jaren is ingezet op het meer SMART (Specifiek-Meetbaar-Aanvaardbaar- Realistisch-Tijdgebonden) formuleren van doelstellingen en het vaststellen van indicatoren op basis waarvan achteraf vastgesteld kan worden of doelstellingen daadwerkelijk bereikt zijn. Over die indicatoren heeft de raad zich bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 kritisch uitgelaten, omdat in een substantieel aantal gevallen meetgegevens niet voorhanden bleken. De in de begroting 2011 vermelde indicatoren zijn zodanig gekozen dat steeds op de indicatoren daadwerkelijk gemeten wordt. Die metingen kunnen dan achteraf afgezet worden tegen de in de begroting vermelde streefwaarden, waardoor een beeld ontstaat over de mate van realisatie van gestelde ambities. U zult overigens in de begroting vaststellen dat in een aantal gevallen na te streven waarden voor de komende jaren - in het perspectief van de ombuigingen waarvoor wij ons gesteld zien - niet hoger (en in een enkel geval lager) zijn gesteld dan de gemeten waarden (nulmeting). Daarnaast dienen we voor ogen te houden dat in een aantal metingen, bijvoorbeeld naar tevredenheid van inwoners, de factor subjectiviteit een rol speelt. De gevolgde procedure De procedure is inmiddels bekend. De begroting is samengesteld op basis van de door de raad op 28 januari 2010 vastgestelde uitgangspunten en de kaders die de raad in overweging zijn gegeven in de vergadering van 15 juli Leeswijzer Op grond van de voorschriften stelt de raad de begroting vast. Voor het onderscheid tussen de begroting voor de raad en de begroting voor het college wordt de begroting voor de raad de programmabegroting genoemd en de begroting voor het college de productenraming. De indeling van de programmabegroting (en overigens ook van de productenraming) is, zoals eerder gesteld, ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd: Deel 1 bevat de algemene zaken, de voorgeschreven paragrafen, de financiële begroting met toelichtingen en uiteenzettingen. Als bijlagen zijn aan deel 1 toegevoegd de in de begroting verwerkte onontkoombare aanpassingen, ombuigingen en dekkingsmiddelen vanuit de kadernota. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 8

9 Deel 2 bevat het programmaplan dat is onderverdeeld in de door de raad voor deze bestuursperiode vastgestelde 11 programma s. Aan het eind van elk programma volgt een financieel overzicht van het totaal van de tot het programma behorende baten en lasten met daarbij een vermelding van afwijkingen ten opzichte van de begroting Daarnaast is de financiële ontwikkeling van elk programma vanaf 2005 tot en met 2011 grafisch weergegeven en op hoofdlijnen van een analyse voorzien. Ook zijn bij elk programma de wijzigingen in financiële zin ten opzichte van 2010 vermeld. De programma s zijn opgebouwd volgens het stramien: samenhang, wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten. Met samenhang wordt steeds begonnen omdat in feite geen enkel programma op zich staat en steeds in samenhang met andere programma s beschouwd moet worden. Programma 11 is, gezien de aard van de informatie, niet ingedeeld in hoofdstukken. Dit programma in deel 2 vormt het financiële sluitstuk van de begroting en wordt nader uitgewerkt in de financiële begroting die is opgenomen in deel 1. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 9

10 1.1.2 Kerngegevens A.Sociale structuur Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Aantal inwoners Waarvan: van 0-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal werklozen Bijstandsgerechtigden: - algemene bijstand IOAW, IOAZ, BZ Arbeidsongeschiktheid B.Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Aantal woningen Waarvan in bezit van woningbouwcorporaties Wegen (m² x 100) Aantal hectaren openbaar groen C.Financiële structuur (euro) Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Gewone uitgaven (totaal) Gewone uitgaven exclusief grondexploitatie Idem per inwoner Opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Opbrengst belastingen : Waarvan Onroerende zaakbelastingen Waarvan Hondenbelasting Waarvan Precariobelasting Waarvan Parkeerbelasting Waarvan Toeristenbelasting Belastingen per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds (totaal) Idem per inwoner Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Boekwaarde gronden Idem per inwoner Vaste schuld (totaal) Idem per inwoner Eigen financieringsmiddelen (totaal) Idem per inwoner Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 10

11 1.1.3 Organogram Afkortingen: V & H = Vergunning & Handhaving R & E = Ruimte & Economie OBOR = Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte B & O = Bestuur & Ondersteuning P, O & I = Personeel, Organisatie & Informatie Grijstinten: Donker Midden Licht = aandachtsgebied van algemeen directeur = aandachtsgebied van directeur bedrijfsvoering / dienstverlening = aandachtsgebied van directeur beleid en projecten Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 11

12 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 12

13 1.1.4 De begrotingen op hoofdlijnen Financieel perspectief kadernota Het financieel perspectief is sinds de vorige begroting tweemaal geactualiseerd. De eerste maal ten behoeve van de coalitievorming na de verkiezingen van maart 2010 en de tweede maal ten behoeve van de kaderstelling door de raad, enkele maanden later. De start hiervoor vormde de begrotingspositie zoals die aan de raad bekend werd gemaakt bij de begroting 2010 (na actualisatie). Deze bedroeg voor de jaren 2011 tot en met 2013: Meerjarenraming behorend bij de begroting Begrotingstekorten Ten behoeve van het coalitieoverleg werd de uitgangspositie voor de jaren 2011 tot en met 2014 als volgt vastgesteld (zie hiervoor het coalitieprogramma Veerkracht en inventiviteit) Uitgangspositie voor de begrotingen 2011 tot en met 2014 op basis van coalitieprogramma Begrotingstekorten De tabel hierboven diende ook als startpunt voor de kadernota voor de begroting 2011 (zie bladzijde 27 van de kadernota 2010) Vervolgens werd door het college aan de raad een aantal onontkoombare aanpassingen op de begroting in overweging gegeven, waardoor het financieel perspectief uiteindelijk met een bedrag van structureel in nadelige zin beïnvloed werd (zie hiervoor de bladzijden van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.1) Tenslotte werd de raad in de kadernota een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2) welke resulteerden in een sluitende begrotingspositie voor de jaren 2011 tot en met Eindbeeld kadernota 2010 voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2014 Begrotingspositie Financieel perspectief begroting Na de kaderstelling door de raad is vervolgens de begroting samengesteld. Het eindbeeld van de begroting is als volgt: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Voor de beoordeling van de vraag in hoeverre de begroting sluitend en in evenwicht is, is het van belang om vast te stellen dat in 2011 een bedrag van 1 miljoen ten laste van het begrotingsresultaat wordt toegevoegd aan de Reserve Majeure Projecten. Dit bedrag vormt de sluitpost in de begroting en komt nagenoeg (in afgeronde zin) overeen met de storting die in de kadernota was voorzien. Daarnaast wordt een bedrag van (minus gederfde inkomsten door de in de paragraaf lokale heffingen uiteengezette tariefactie) uit de begroting gehaald en gestort in een reserve parkeerbeleid om op termijn in voldoende dekking te kunnen voorzien voor de bouw van parkeergarages. In het bij de begroting behorend meerjarenperspectief groeit dit bedrag met jaarlijks tot in Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 13

14 Het sparen in de reserve Majeure Projecten is afhankelijk van de jaarlijkse begrotingspositie en derhalve incidenteel en wisselend van aard. In het huidig begrotingsperspectief wordt als volgt in de reserve Majeure Projecten gespaard: Sparen in de reserve Majeure Projecten Toe te voegen op basis van de begroting Toetsingskader van de Provincie Noord-Brabant voor de begroting 2011 Naar de mening van onze toezichthouder was de begroting 2010 niet sluitend ingediend. De raad heeft toen besloten zodanige maatregelen te treffen dat die begroting ook in de ogen van het college van GS van Noord-Brabant structureel sluitend is. Bij brief van 22 juni 2010 hebben GS de raden geïnformeerd op welke wijze en met welke uitgangspunten de begrotingen 2011 en meerjarenramingen zullen worden getoetst. Van belang is dat de begroting voor 2011 reëel sluitend is. Indien dit het geval is, wordt niet getoetst op duurzaam (in de meerjarenbegroting) financieel evenwicht. Indien 2011 niet sluitend is, moet het aannemelijk zijn dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Ter beantwoording van de vraag of er sprake is van evenwicht, worden voor 2011 wel, maar voor de jaren daarna geen stelposten voor taakstellende/richtinggevende bezuinigingen geaccepteerd. Gezien dit laatste moeten wij ervan uitgaan dat twijfelachtig is of de jaarschijven 2012 tot en met 2014 van onze begroting 2011 naar de mening van GS als in evenwicht zijnd zullen worden aangemerkt. Op twee aspecten wordt door GS nader ingegaan: Stelposten en taakstellende bezuinigingen Voor het beoordelen van ombuigingstaakstellingen en stelposten op het begrotingsjaar 2011 spelen de volgende factoren een rol: Is de ombuigingstaakstelling voldoende concreet onderbouwd? Zijn eerdere bezuinigingen ook gerealiseerd? Hoe is de financiële positie van de gemeente? Wij menen dat op basis van deze factoren acceptatie door GS van de in de begroting 2011 (jaarschijf 2011) geraamde taakstellingen niet tot problemen zal leiden. Onderuitputting kapitaallasten Met onderuitputting van kapitaallasten mag rekening gehouden mits goed gemotiveerd. Onderuitputting van kapitaallasten wordt aangemerkt als een incidenteel voordeel. In de begroting 2010 ontstond met GS discussie over een bedrag van dat als incidentele onderuitputting werd aangemerkt. Hiervan maakten deel uit onderuitputting op kapitaallasten van het nieuwe stadhuis, het nieuwe zwembad, IUP investeringen en ICT investeringen. Deze onderuitputtingen komen geen van allen terug in de begroting Er is geen andere onderuitputting in de begroting 2011 geraamd dan een bedrag van , dat sinds jaar en dag in de begroting wordt geraamd als structurele onderuitputting op het totaal van investeringen van de gemeente Waalwijk. Hoewel wij de mening zijn toegedaan dat hier sprake is van structureel aanwezige onderuitputting, moeten we ervan uitgaan dat dit door GS als een incidenteel voordeel wordt aangemerkt. Omdat er tot hogere bedragen als incidenteel aan te merken lasten in de begroting aanwezig zijn, wordt voldaan aan het uitgangspunt dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Volledigheidshalve merken wij nog op, dat in het meerjarenperspectief forse investeringen zijn geplaatst, zoals de gebiedsontsluiting van het spoortracé en de reconstructie van kruispunten van de N261 en A59, waarbij er op dit moment nog Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 14

15 vraagtekens zijn met betrekking tot daadwerkelijke beschikbaarheid van voldoende dekkingsmiddelen. Ondanks dit laatste is er bewust voor gekozen de investeringen wel zichtbaar te maken, maar dient hierbij aangetekend te worden dat de vermelde bedragen op dit moment geen verplichtingen inhouden, dat er geen zekerheid is met betrekking tot tijdstippen van uitvoeren en dat het college als uitgangspunt hanteert dat investeringen eerst plaatsvinden als op dat moment daadwerkelijk in dekking kan worden voorzien. Taakstellingen vanuit de begroting 2010 en eerdere begrotingen Van de in vorige begrotingen geraamde taakstellingen (oorspronkelijk oplopend naar meer dan 3 miljoen) is het leeuwendeel gerealiseerd. In de kadernota voor de begroting 2011 werd het volgende beeld gegeven van de op dat moment nog openstaande taakstellingen: Personeel Vereenvoudiging welstandsbeleid Besparing van 0,5 fte DIV Ontmanteling van ID banen Bediening van de sluis Besparing WOZ (formatie minus inhuur) Afbouw overhead i.v.m. regionalisering brandweer Afbouw overhead i.v.m. cultuur historisch ankerpunt Overige taakstellingen Besparing energiekosten nieuw stadhuis * Besparing energiekosten nieuw zwembad * Nieuwe aanbesteding deeltaxivervoer Wijziging subsidiegrondslag bij Kunstencentrum Samenwerking Twern/Mozaïek/Juvans/Tavenu Verlaging budget uitvoering WOP s en DOP Beëindiging bijdrage in dagarrangementen Balade Besparing op leerlingenvervoer * B.T.W. voordeel wegens belaste verhuur * Totaal vanuit begroting 2010 en eerder * Voor wat betreft het begrotingsjaar 2011 bestaat er op dit moment nog onzekerheid ten aanzien van een viertal taakstellingen. De daadwerkelijke exploitaties van het nieuwe stadhuis en het nieuwe zwembad zullen moeten uitwijzen of de taakstellende besparingen gehaald worden. Onzeker is ook het kunnen realiseren van de taakstelling op leerlingenvervoer. Het college zal onderzoeken of er binnen de grenzen van de wet besparingen mogelijk zijn. Van de besparing die in de B.T.W. sfeer werd verwacht, staat inmiddels nagenoeg vast dat deze in de eerder geraamde omvang ( ) niet gerealiseerd kan worden. Van het verloop va de taakstellingen houden wij de raad op de hoogte. Taakstellingen vanuit de begroting 2011 In de kadernota werd een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2). Het gaat vooral om verlaging van uitvoeringsbudgetten en verhoging van inkomsten door tariefaanpassingen. Dergelijke maatregelen zijn of worden zondermeer tot uitvoering gebracht. Zij vormen dus een gegeven en zijn niet als taakstelling aan te merken. Wel als taakstelling kunnen benoemd worden: Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 15

16 Personeel Herschikking taken gebiedsgericht werken Functie ouderenadviseur intern invullen Niet invullen resterende uren WMO consulent Uitzonderingspositie secretariële ondersteuning oplossen In 4 jaar toegroeien naar 10% afslanking gemeentelijke organisatie Overige taakstellingen % korting op gemeenschappelijke regelingen % korting op gesubsidieerde instellingen Verlaging van budgetten voor uitvoering WMO/WVG Hogere efficiëntie en versobering onderhoud en beheer buitenruimte (deels ook personeel) Totaal vanuit begroting Tarieven Op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2011 worden alle tarieven met 1% wegens inflatie verhoogd. Daarnaast zijn de volgende in de begroting 2010 en in de kadernota voor de begroting 2011 op het begrotingsjaar 2011 voorziene aanpassingen onverkort overgenomen: OZB voor zowel woningen als niet-woningen zodanige tariefaanpassingen dat een extra opbrengst ten opzichte van 2010 van 2% wordt gerealiseerd; Hondenbelasting extra ten opzichte van 2010; Precariobelasting extra ten opzichte van 2010 wegens terrassen en extra ten opzichte van 2010 wegens heffing over opslag van goederen op gemeentegrond; Marktgelden ,= extra ten opzichte van 2010; Leges publiekszaken extra ten opzichte van 2010; Bouwvergunningen extra ten opzichte van 2010 wegens het heffen van leges op constructieve toets van bouwwerken; Grafrechten extra ten opzichte van 2010; De vertaling van de hiervoor vermelde te realiseren opbrengstverhogingen in concrete tariefaanpassingen, wordt de raad door middel van separate voorstellen tot tariefvaststellingen 2011 voorgelegd. Nieuw beleid Het nieuw beleid beperkt zich tot twee zaken die ook reeds in de kadernota ter overweging werden gegeven: 1. De verplaatsing van de brandweerkazerne in Waspik ten bedrage van 1 miljoen 2. Noodzakelijke investeringen op basis van een inventarisatie in het Krophollermonument ten bedrage van Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 16

17 Het complete overzicht van investeringen (inclusief de resterende vanuit de begroting 2010 en mogelijke investeringen waarover nog politieke besluitvorming dient plaats te vinden) treft u aan in hoofdstuk 1.4 van deze begroting Autorisatie door de raad van de begroting 2011 Budgetten Door vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per programma weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk programma en als recapitulatie op producten programmaniveau in het overzicht in het onderdeel financiële begroting. Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen De begroting bevat de ruimte om in 2011 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is het college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2011 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen is opgenomen in hoofdstuk 1.4 paragraaf Nieuwe investeringen Ook de lasten verband houdend met nieuwe investeringen zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Door vaststelling van de begroting geeft de raad de intentie aan deze investeringen te gaan uitvoeren. De definitieve besluitvorming door de raad echter zal plaatsvinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. Het overzicht van nieuwe investeringen is eveneens opgenomen in paragraaf Begrotingsruimte De begroting 2011 sluit met een overschot van Aan dit resultaat kan door de raad een nadere bestemming van incidentele aard worden gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 17

18 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 18

19 HOOFDSTUK PARAGRAFEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 19

20 Het doel van de paragrafen Artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bepaalt dat in de begroting paragrafen moeten worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht (de paragraaf), waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. Op deze wijze geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de begroting. Met de genoemde onderwerpen (de voorgeschreven paragrafen) is telkens een financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. De voorgeschreven paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid De raad heeft besloten om aan deze voorgeschreven paragrafen een paragraaf duurzaamheid toe te voegen. Hierop is in 2007 de financiële verordening gewijzigd. 8. Duurzaamheid Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 20

21 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De gemeente Waalwijk heft meerdere belastingen en retributies. De drie belangrijkste heffingen zijn de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De Gemeentewet en andere bijzondere wetten, zoals de Wet Milieubeheer, geven de gemeente een juridische basis om heffingen op te leggen. De gemeentelijke heffingen zijn vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. In het licht van de huidige economische ontwikkelingen is alles op alles gezet om de stijging van de relatief lage belastingdruk voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. Behalve voor de grafrechten, de hondenbelasting en precariobelasting (terrassen) worden de raad voor 2011 geen tariefvoorstellen gedaan die uitstijgen boven de in de begroting 2010 voor 2011 voorziene aanpassingen. In 2010 is begonnen met het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen en hierdoor kunnen inwoners een financieel voordeel in de afvalstoffenheffing behalen door aanlevering van minder restafval via de container. Onroerende-zaakbelasting (OZB) Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van degene die op 1 januari gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. De belasting is dan voor het hele jaar verschuldigd. Te onderscheiden zijn: de gebruikersbelasting, die wordt opgelegd aan degene, die de onroerende zaak zijnde een niet-woning gebruikt; de eigenarenbelasting, die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak. De waarde van de onroerende zaak vormt de basis voor de heffing. De waarde is bij een WOZ-beschikking vastgesteld. Jaarlijks moet de WOZ-waarde opnieuw worden bepaald. De Eerste Kamer heeft op 24 juni 2008 het wetsvoorstel Basisregistratie waarde onroerende zaken aanvaard. Om het bredere gebruik van de Wet WOZ te regelen, wordt het begrip afnemers breder omschreven. Dit bredere gebruik is vooralsnog uitsluitend gericht op het gebruik binnen de overheid. De gemeente levert de WOZ-gegevens aan een landelijke voorziening waaruit vervolgens de afnemers de WOZ-gegevens verkrijgen. In de wet is een terugmeldplicht opgenomen als een afnemer een gerede twijfel heeft over de juistheid van de verstrekte gegevens. De gemeente heeft de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. De afnemers zijn: -Rijksbelastingdienst; o.a. i.v.m. het eigen woningforfait, -Waterschappen; voor de aanslag waterschapslasten gebouwd, -CBS; ten behoeve van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Tarieven Omdat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen gelijke tred houden, wordt ter zake tariefdifferentiatie toegepast. Dit heeft een evenwichtigere lastendruk voor burgers en bedrijven tot gevolg. In onderstaande tabel staan de tarieven voor 2010 vermeld. Tarieven OZB 2010 OZB woningen eigendom 0,0812% OZB niet-woningen gebruik 0,0992% OZB niet-woningen eigendom 0,1550% Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 21

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afdeling Staf / FB-Belastingen

Afdeling Staf / FB-Belastingen RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr 59 Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat Datum B&W-besluit 13 oktober 2015 en 3 november 2015 Voor de raadsvergadering van 11 november 2015 Afdeling Staf / FB-Belastingen

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw ONDERWERP Belastingtarieven 2015 AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Kadernota 2015-2018

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen.

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen. Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen en tarieventabellen. Nr.: 20131210 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 19 november 2013 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding 3 Klik met de muiswijzer op het nummer voor meer informatie Kadernota lokale heffingen Alkmaar 1 Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 november 2003 de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110375 Ag. nr : 7.1 Datum : 01-11-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110375 Ag. nr : 7.1 Datum : 01-11-11 Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2012. Status besluitvormend Voorstel De verordeningen/besluiten, waarvan

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

NOTA LOKALE HEFFINGEN

NOTA LOKALE HEFFINGEN NOTA LOKALE HEFFINGEN (vastgesteld bij raadsbesluit van 6 september 2012) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De samenstelling van het pakket aan gemeentelijke heffingen... 5 3. De kostendekkendheid van

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Deze paragraaf gaat over het tarieven- en kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen en overige heffingen. 2.3.1a Algemeen De totale opbrengst aan belastingen en overige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voor raadsvergadering d.d.: 09-12-2014 Agendapunt: 13 Onderwerp:

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5089788 Aan : Gemeenteraad Datum : 16 oktober 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar B&W-vergadering : 16-10-2015 De Ronde : - Agenda

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Precariobelasting Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Inhoud presentatie Belastingen van gemeenten Wat is precariobelasting? Wetsgeschiedenis Rechtsgrond, karakter en doel Belastingplicht

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Conceptbesluit. Voorstel: De op het bijgevoegde conceptbesluit vermelde belastingverordeningen 2008 vaststellen conform de bijlagen.

Bijlagen: 1. Conceptbesluit. Voorstel: De op het bijgevoegde conceptbesluit vermelde belastingverordeningen 2008 vaststellen conform de bijlagen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Belastingverordeningen 2008. Portefeuillehouder: Gerbrands Bijlagen: 1. Conceptbesluit Ter inzage: 1. Conceptverordeningen Voorstel:

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: gemeente nieuwkoopafdeling bedrijfsondersteuning lllllll G10.0980 # nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder E. Heijnen opgesteld door Henk Helderton / - 324 kenmerk/datum 10.16222 / december 2010 vergaderdatum

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Inhoud. Blz. Corsa: 2009031978 10-2009.

Inhoud. Blz. Corsa: 2009031978 10-2009. 27-10 10-2009. Corsa: 2009031978 H A R M O N I S A T I E R I O O L H E F F I N G Inhoud Blz. Inleiding... 2 Waarom harmonisatie... 2 Collegeprogramma 2009-2014... 2 Keuze heffingsmaatstaf... 2 WAAROM DEZE

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

w Į, em ee,e Oosterhout

w Į, em ee,e Oosterhout re I o c JÉ 3 s -O O o ċō I CD E a o c i? a LU LU WW w Į, em ee,e Oosterhout /Hf. V /I NOTA VOOR DE RAAD 'Vil-**'* Datum: 21 november 2014 Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2015 Nummer raadsnota:

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Korte toets. kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum

Korte toets. kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum Rapportage Korte toets kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum In opdracht van: Opdrachtnemer : Haute Equipe B.V. Domineeslaan 91 1161 BW Zwanenburg Telefoonnummer: 020 407 20 00 Faxnummer:

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen Raadsvoorstel gemeente Coevorden PMC : 1 november 2011 Agendapunt : Kamer 1, punt 4.1 Rv.nr. : Portefeuillehouder: Wethouder R. Wilting Onderwerp : Vaststelling belastingverordeningen 2012 Voorstel : De

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Datum vergadering: 10 december 2015

Datum vergadering: 10 december 2015 Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2016 Commissie: Samen Leven 1-12-2015 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. BBVKenmerk: 1016267 Datum vergadering: 10

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 Raadsvoorstel 91F Vergadering 5 november 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 B&W vergadering : 22 september 2015 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, Bij

Nadere informatie

Voor zover afgeweken is van bovengenoemde algemene uitgangspunten wordt dit afzonderlijk bij de verschillende belastingen toegelicht.

Voor zover afgeweken is van bovengenoemde algemene uitgangspunten wordt dit afzonderlijk bij de verschillende belastingen toegelicht. Verzameling raadsstukken nr.112 Schiedam, 18 november 2009 Cluster Middelen Briefnr. 09INT00467 Afdeling Gemeentelijke Belastingen Portefeuillehouder Wethouder Siljee Auteur M. Bik Datum b&w-besluit 3-11-2009

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2015 Datum : 26 november 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstelling tarieven OZB 2016 Aanleiding Aan

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

NOTA LOKALE HEFFINGEN

NOTA LOKALE HEFFINGEN NOTA LOKALE HEFFINGEN BESCHRIJVING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 2010 eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning S.M. Stempher, 26 augustus 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WET- EN REGELGEVING

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 18 december 2008. Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 11 november 2008

Vergadering d.d.: 18 december 2008. Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 11 november 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 18 december 2008 agendanummer: Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2009 Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 11 november 2008 Samengevat voorstel Vast te stellen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie