BEGROTING 2011 DEEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING 2011 DEEL 1"

Transcriptie

1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010

2 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming Bladzijde 1.1 Algemeen Inleiding Kerngegevens Organigram De begrotingen op hoofdlijnen Autorisatie door de raad van de begroting Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering (en treasury) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Duurzaamheid Financiële begroting overzichten van baten en lasten Recapitulatie functionele indeling Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie naar baten en lastensoorten Meerjarenbegroting Geraamd resultaat voor en na bestemming en mutaties reserves Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Uiteenzettingen financiële positie met toelichtingen Uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting De belangrijkste reserves en de Algemene Uitkering Investeringen EMU gegevens Overzicht te betalen subsidies Overzicht te ontvangen subsidies Inzicht in bezittingen en vermogen Bijlagen Onontkoombare aanpassingen vanuit de kadernota Budgetmutaties uit de kadernota Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 3

4 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 4

5 HOOFDSTUK ALGEMEEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 5

6 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 6

7 1.1.1 Inleiding Begrotingsresultaat en toekomstperspectief De begrotingsresultaten voor de komende jaren zijn weergegeven in ondermeer hoofdstuk onder financieel perspectief. Deze resultaten wijken nauwelijks af van het beeld dat in de kadernota voor de begroting 2011 is geschetst en dit wekt geen verbazing. Immers, de in de kadernota reeds ter overweging gegeven aanpassingen, ombuigingen en tariefaanpassingen zijn onverkort overgenomen naar de begrotingen voor 2011 en volgende jaren toe. En sinds het moment van samenstelling van de kadernota is er eigenlijk niet meer duidelijkheid ontstaan over de voor de komende jaren te verwachten ombuigingen op het Gemeentefonds. In vergelijking tot de in de kadernota geschetste sluitende begrotingspositie (jaarlijkse resultaten van 0,=), waarbij in de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard zou kunnen worden in de Reserve Majeure Projecten, is het begrotingsbeeld zoals dat nu kan worden gepresenteerd: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Er zijn geringe overschotten in de jaren 2011 tot en met 2013 en er wordt gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard in de Reserve Majeure Projecten voor de toekomstige uitvoering van grote infrastructurele werken. U weet dat het toekomstperspectief in financiële zin voor gemeenten in hoge mate afhankelijk is van de ontwikkeling van het Gemeentefonds. De uitkering daaruit is voor onze gemeente gestegen van 27 miljoen in 2005 naar bijna 40 miljoen in Hierbij moet direct aangetekend worden dat in diezelfde periode ook vele taken van het Rijk naar gemeenten zijn overgedragen (denk alleen al aan de WMO) en er substantiële compensatie werd gegeven voor loon- en prijsontwikkelingen en het afschaffen van het heffen van OZB bij gebruikers van woningen. Vanaf 2010 echter kent het Gemeentefonds een dalend verloop. Voor het begrotingsjaar 2014 hebben wij rekening gehouden met een Algemene Uitkering van 35,7 miljoen. Deze daling komt overeen met het bedrag dat we reeds vorig jaar voorzien hadden ( 2,5 miljoen) en de nadere ombuiging waarmee we in de kadernota 2010 voor het begrotingsjaar 2014 reeds rekening hebben gehouden ( 1,6 miljoen). Voor de komende jaren blijven de onzekerheden echter groot en de vooruitzichten somber. De overheidsfinanciën zijn langdurig uit het lood geslagen als gevolg van de financiële en economische crisis. De verwachtingen voor de rijksuitgaven (waaraan de omvang van het Gemeentefonds gekoppeld is) met betrekking tot de komende jaren echter, zijn erg onzeker en uitermate negatief. We willen echter ook niet voorbij gaan aan enige relativering en nuancering hierbij, immers, het is niet uit te sluiten dat de huidige crisis zich sneller herstelt dan voorzien en dat de kortingen op het Gemeentefonds een incidenteel karakter hebben. Wij verwachten niet dat de septembercirculaire 2010 een nieuw licht zal werpen op met name de ontwikkelingen van het Fonds. Mogelijk vinden er wat bijstellingen plaats (en mogelijk ook - zoals steeds de afgelopen jaren - in positieve zin) ten opzichte van de mei-/junicirculaire, maar het advies zal blijven luiden om uit te gaan van een behoedzaam scenario. De bandbreedte is voorlopig vastgesteld, maar tegelijkertijd hoort daarbij een stevig voorbehoud omdat er nog veel onzekerheden spelen. Wij gaan ervan uit de raad voor de begrotingsvaststelling 2011 te kunnen informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire. Tarieven In de begroting zijn de opbrengsten wegens heffingen in eerste instantie geraamd op basis van de tariefaanpassingen die de raad in de kadernota in overweging zijn gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 7

8 Het college heeft zich vervolgens nader gebogen over de parkeertarieven en de grafrechten, nadien ook nog over de rioolheffing. Ten aanzien van genoemde tarieven is vastgesteld dat zij ten opzichte van 2010 verlaagd kunnen worden. Dit is uitgewerkt in de paragraaf lokale heffingen, waarnaar wij dan ook verwijzen. Daarnaast lopen onderzoeken naar de wijze van kostentoerekening. Dit gebeurt aan de hand van een in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Deloitte vervaardigde handreiking kostentoerekening leges en tarieven. Deze onderzoeken zullen resulteren in een nieuwe nota kostentoerekening die aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Wij sluiten niet uit dat op onderdelen tarieven op basis van het uitgangspunt kostendekking bijstelling behoeven. Naast het principe van kostendekkende tarieven, hecht het college en naar wij aannemen ook de raad eraan, dat tariefaanpassingen niet leiden tot toename van de lokale lastendruk. Dit betekent dat indien mogelijk stijging van het ene tarief wordt gecompenseerd door verlaging van het andere en vice versa. Wij streven ernaar om de effecten op een zodanig tijdstip beschikbaar te hebben, dat deze nog meegenomen kunnen worden in de voorstellen tot vaststellen van (belasting)verordeningen in de raadsvergadering van december Mogelijk wordt de raad dan ook een begrotingswijziging voorgelegd. Indicatoren De begroting 2011 is de eerste begroting die in deze bestuursperiode aan de raad wordt aangeboden. Voor de begroting 2009 werd gekozen voor een nieuwe opzet. De daarna samengestelde begrotingen wijken daarvan niet af, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid natuurlijk ten goede komt. De afgelopen jaren is ingezet op het meer SMART (Specifiek-Meetbaar-Aanvaardbaar- Realistisch-Tijdgebonden) formuleren van doelstellingen en het vaststellen van indicatoren op basis waarvan achteraf vastgesteld kan worden of doelstellingen daadwerkelijk bereikt zijn. Over die indicatoren heeft de raad zich bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 kritisch uitgelaten, omdat in een substantieel aantal gevallen meetgegevens niet voorhanden bleken. De in de begroting 2011 vermelde indicatoren zijn zodanig gekozen dat steeds op de indicatoren daadwerkelijk gemeten wordt. Die metingen kunnen dan achteraf afgezet worden tegen de in de begroting vermelde streefwaarden, waardoor een beeld ontstaat over de mate van realisatie van gestelde ambities. U zult overigens in de begroting vaststellen dat in een aantal gevallen na te streven waarden voor de komende jaren - in het perspectief van de ombuigingen waarvoor wij ons gesteld zien - niet hoger (en in een enkel geval lager) zijn gesteld dan de gemeten waarden (nulmeting). Daarnaast dienen we voor ogen te houden dat in een aantal metingen, bijvoorbeeld naar tevredenheid van inwoners, de factor subjectiviteit een rol speelt. De gevolgde procedure De procedure is inmiddels bekend. De begroting is samengesteld op basis van de door de raad op 28 januari 2010 vastgestelde uitgangspunten en de kaders die de raad in overweging zijn gegeven in de vergadering van 15 juli Leeswijzer Op grond van de voorschriften stelt de raad de begroting vast. Voor het onderscheid tussen de begroting voor de raad en de begroting voor het college wordt de begroting voor de raad de programmabegroting genoemd en de begroting voor het college de productenraming. De indeling van de programmabegroting (en overigens ook van de productenraming) is, zoals eerder gesteld, ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd: Deel 1 bevat de algemene zaken, de voorgeschreven paragrafen, de financiële begroting met toelichtingen en uiteenzettingen. Als bijlagen zijn aan deel 1 toegevoegd de in de begroting verwerkte onontkoombare aanpassingen, ombuigingen en dekkingsmiddelen vanuit de kadernota. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 8

9 Deel 2 bevat het programmaplan dat is onderverdeeld in de door de raad voor deze bestuursperiode vastgestelde 11 programma s. Aan het eind van elk programma volgt een financieel overzicht van het totaal van de tot het programma behorende baten en lasten met daarbij een vermelding van afwijkingen ten opzichte van de begroting Daarnaast is de financiële ontwikkeling van elk programma vanaf 2005 tot en met 2011 grafisch weergegeven en op hoofdlijnen van een analyse voorzien. Ook zijn bij elk programma de wijzigingen in financiële zin ten opzichte van 2010 vermeld. De programma s zijn opgebouwd volgens het stramien: samenhang, wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten. Met samenhang wordt steeds begonnen omdat in feite geen enkel programma op zich staat en steeds in samenhang met andere programma s beschouwd moet worden. Programma 11 is, gezien de aard van de informatie, niet ingedeeld in hoofdstukken. Dit programma in deel 2 vormt het financiële sluitstuk van de begroting en wordt nader uitgewerkt in de financiële begroting die is opgenomen in deel 1. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 9

10 1.1.2 Kerngegevens A.Sociale structuur Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Aantal inwoners Waarvan: van 0-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal werklozen Bijstandsgerechtigden: - algemene bijstand IOAW, IOAZ, BZ Arbeidsongeschiktheid B.Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Aantal woningen Waarvan in bezit van woningbouwcorporaties Wegen (m² x 100) Aantal hectaren openbaar groen C.Financiële structuur (euro) Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Gewone uitgaven (totaal) Gewone uitgaven exclusief grondexploitatie Idem per inwoner Opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Opbrengst belastingen : Waarvan Onroerende zaakbelastingen Waarvan Hondenbelasting Waarvan Precariobelasting Waarvan Parkeerbelasting Waarvan Toeristenbelasting Belastingen per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds (totaal) Idem per inwoner Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Boekwaarde gronden Idem per inwoner Vaste schuld (totaal) Idem per inwoner Eigen financieringsmiddelen (totaal) Idem per inwoner Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 10

11 1.1.3 Organogram Afkortingen: V & H = Vergunning & Handhaving R & E = Ruimte & Economie OBOR = Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte B & O = Bestuur & Ondersteuning P, O & I = Personeel, Organisatie & Informatie Grijstinten: Donker Midden Licht = aandachtsgebied van algemeen directeur = aandachtsgebied van directeur bedrijfsvoering / dienstverlening = aandachtsgebied van directeur beleid en projecten Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 11

12 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 12

13 1.1.4 De begrotingen op hoofdlijnen Financieel perspectief kadernota Het financieel perspectief is sinds de vorige begroting tweemaal geactualiseerd. De eerste maal ten behoeve van de coalitievorming na de verkiezingen van maart 2010 en de tweede maal ten behoeve van de kaderstelling door de raad, enkele maanden later. De start hiervoor vormde de begrotingspositie zoals die aan de raad bekend werd gemaakt bij de begroting 2010 (na actualisatie). Deze bedroeg voor de jaren 2011 tot en met 2013: Meerjarenraming behorend bij de begroting Begrotingstekorten Ten behoeve van het coalitieoverleg werd de uitgangspositie voor de jaren 2011 tot en met 2014 als volgt vastgesteld (zie hiervoor het coalitieprogramma Veerkracht en inventiviteit) Uitgangspositie voor de begrotingen 2011 tot en met 2014 op basis van coalitieprogramma Begrotingstekorten De tabel hierboven diende ook als startpunt voor de kadernota voor de begroting 2011 (zie bladzijde 27 van de kadernota 2010) Vervolgens werd door het college aan de raad een aantal onontkoombare aanpassingen op de begroting in overweging gegeven, waardoor het financieel perspectief uiteindelijk met een bedrag van structureel in nadelige zin beïnvloed werd (zie hiervoor de bladzijden van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.1) Tenslotte werd de raad in de kadernota een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2) welke resulteerden in een sluitende begrotingspositie voor de jaren 2011 tot en met Eindbeeld kadernota 2010 voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2014 Begrotingspositie Financieel perspectief begroting Na de kaderstelling door de raad is vervolgens de begroting samengesteld. Het eindbeeld van de begroting is als volgt: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Voor de beoordeling van de vraag in hoeverre de begroting sluitend en in evenwicht is, is het van belang om vast te stellen dat in 2011 een bedrag van 1 miljoen ten laste van het begrotingsresultaat wordt toegevoegd aan de Reserve Majeure Projecten. Dit bedrag vormt de sluitpost in de begroting en komt nagenoeg (in afgeronde zin) overeen met de storting die in de kadernota was voorzien. Daarnaast wordt een bedrag van (minus gederfde inkomsten door de in de paragraaf lokale heffingen uiteengezette tariefactie) uit de begroting gehaald en gestort in een reserve parkeerbeleid om op termijn in voldoende dekking te kunnen voorzien voor de bouw van parkeergarages. In het bij de begroting behorend meerjarenperspectief groeit dit bedrag met jaarlijks tot in Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 13

14 Het sparen in de reserve Majeure Projecten is afhankelijk van de jaarlijkse begrotingspositie en derhalve incidenteel en wisselend van aard. In het huidig begrotingsperspectief wordt als volgt in de reserve Majeure Projecten gespaard: Sparen in de reserve Majeure Projecten Toe te voegen op basis van de begroting Toetsingskader van de Provincie Noord-Brabant voor de begroting 2011 Naar de mening van onze toezichthouder was de begroting 2010 niet sluitend ingediend. De raad heeft toen besloten zodanige maatregelen te treffen dat die begroting ook in de ogen van het college van GS van Noord-Brabant structureel sluitend is. Bij brief van 22 juni 2010 hebben GS de raden geïnformeerd op welke wijze en met welke uitgangspunten de begrotingen 2011 en meerjarenramingen zullen worden getoetst. Van belang is dat de begroting voor 2011 reëel sluitend is. Indien dit het geval is, wordt niet getoetst op duurzaam (in de meerjarenbegroting) financieel evenwicht. Indien 2011 niet sluitend is, moet het aannemelijk zijn dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Ter beantwoording van de vraag of er sprake is van evenwicht, worden voor 2011 wel, maar voor de jaren daarna geen stelposten voor taakstellende/richtinggevende bezuinigingen geaccepteerd. Gezien dit laatste moeten wij ervan uitgaan dat twijfelachtig is of de jaarschijven 2012 tot en met 2014 van onze begroting 2011 naar de mening van GS als in evenwicht zijnd zullen worden aangemerkt. Op twee aspecten wordt door GS nader ingegaan: Stelposten en taakstellende bezuinigingen Voor het beoordelen van ombuigingstaakstellingen en stelposten op het begrotingsjaar 2011 spelen de volgende factoren een rol: Is de ombuigingstaakstelling voldoende concreet onderbouwd? Zijn eerdere bezuinigingen ook gerealiseerd? Hoe is de financiële positie van de gemeente? Wij menen dat op basis van deze factoren acceptatie door GS van de in de begroting 2011 (jaarschijf 2011) geraamde taakstellingen niet tot problemen zal leiden. Onderuitputting kapitaallasten Met onderuitputting van kapitaallasten mag rekening gehouden mits goed gemotiveerd. Onderuitputting van kapitaallasten wordt aangemerkt als een incidenteel voordeel. In de begroting 2010 ontstond met GS discussie over een bedrag van dat als incidentele onderuitputting werd aangemerkt. Hiervan maakten deel uit onderuitputting op kapitaallasten van het nieuwe stadhuis, het nieuwe zwembad, IUP investeringen en ICT investeringen. Deze onderuitputtingen komen geen van allen terug in de begroting Er is geen andere onderuitputting in de begroting 2011 geraamd dan een bedrag van , dat sinds jaar en dag in de begroting wordt geraamd als structurele onderuitputting op het totaal van investeringen van de gemeente Waalwijk. Hoewel wij de mening zijn toegedaan dat hier sprake is van structureel aanwezige onderuitputting, moeten we ervan uitgaan dat dit door GS als een incidenteel voordeel wordt aangemerkt. Omdat er tot hogere bedragen als incidenteel aan te merken lasten in de begroting aanwezig zijn, wordt voldaan aan het uitgangspunt dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Volledigheidshalve merken wij nog op, dat in het meerjarenperspectief forse investeringen zijn geplaatst, zoals de gebiedsontsluiting van het spoortracé en de reconstructie van kruispunten van de N261 en A59, waarbij er op dit moment nog Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 14

15 vraagtekens zijn met betrekking tot daadwerkelijke beschikbaarheid van voldoende dekkingsmiddelen. Ondanks dit laatste is er bewust voor gekozen de investeringen wel zichtbaar te maken, maar dient hierbij aangetekend te worden dat de vermelde bedragen op dit moment geen verplichtingen inhouden, dat er geen zekerheid is met betrekking tot tijdstippen van uitvoeren en dat het college als uitgangspunt hanteert dat investeringen eerst plaatsvinden als op dat moment daadwerkelijk in dekking kan worden voorzien. Taakstellingen vanuit de begroting 2010 en eerdere begrotingen Van de in vorige begrotingen geraamde taakstellingen (oorspronkelijk oplopend naar meer dan 3 miljoen) is het leeuwendeel gerealiseerd. In de kadernota voor de begroting 2011 werd het volgende beeld gegeven van de op dat moment nog openstaande taakstellingen: Personeel Vereenvoudiging welstandsbeleid Besparing van 0,5 fte DIV Ontmanteling van ID banen Bediening van de sluis Besparing WOZ (formatie minus inhuur) Afbouw overhead i.v.m. regionalisering brandweer Afbouw overhead i.v.m. cultuur historisch ankerpunt Overige taakstellingen Besparing energiekosten nieuw stadhuis * Besparing energiekosten nieuw zwembad * Nieuwe aanbesteding deeltaxivervoer Wijziging subsidiegrondslag bij Kunstencentrum Samenwerking Twern/Mozaïek/Juvans/Tavenu Verlaging budget uitvoering WOP s en DOP Beëindiging bijdrage in dagarrangementen Balade Besparing op leerlingenvervoer * B.T.W. voordeel wegens belaste verhuur * Totaal vanuit begroting 2010 en eerder * Voor wat betreft het begrotingsjaar 2011 bestaat er op dit moment nog onzekerheid ten aanzien van een viertal taakstellingen. De daadwerkelijke exploitaties van het nieuwe stadhuis en het nieuwe zwembad zullen moeten uitwijzen of de taakstellende besparingen gehaald worden. Onzeker is ook het kunnen realiseren van de taakstelling op leerlingenvervoer. Het college zal onderzoeken of er binnen de grenzen van de wet besparingen mogelijk zijn. Van de besparing die in de B.T.W. sfeer werd verwacht, staat inmiddels nagenoeg vast dat deze in de eerder geraamde omvang ( ) niet gerealiseerd kan worden. Van het verloop va de taakstellingen houden wij de raad op de hoogte. Taakstellingen vanuit de begroting 2011 In de kadernota werd een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2). Het gaat vooral om verlaging van uitvoeringsbudgetten en verhoging van inkomsten door tariefaanpassingen. Dergelijke maatregelen zijn of worden zondermeer tot uitvoering gebracht. Zij vormen dus een gegeven en zijn niet als taakstelling aan te merken. Wel als taakstelling kunnen benoemd worden: Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 15

16 Personeel Herschikking taken gebiedsgericht werken Functie ouderenadviseur intern invullen Niet invullen resterende uren WMO consulent Uitzonderingspositie secretariële ondersteuning oplossen In 4 jaar toegroeien naar 10% afslanking gemeentelijke organisatie Overige taakstellingen % korting op gemeenschappelijke regelingen % korting op gesubsidieerde instellingen Verlaging van budgetten voor uitvoering WMO/WVG Hogere efficiëntie en versobering onderhoud en beheer buitenruimte (deels ook personeel) Totaal vanuit begroting Tarieven Op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2011 worden alle tarieven met 1% wegens inflatie verhoogd. Daarnaast zijn de volgende in de begroting 2010 en in de kadernota voor de begroting 2011 op het begrotingsjaar 2011 voorziene aanpassingen onverkort overgenomen: OZB voor zowel woningen als niet-woningen zodanige tariefaanpassingen dat een extra opbrengst ten opzichte van 2010 van 2% wordt gerealiseerd; Hondenbelasting extra ten opzichte van 2010; Precariobelasting extra ten opzichte van 2010 wegens terrassen en extra ten opzichte van 2010 wegens heffing over opslag van goederen op gemeentegrond; Marktgelden ,= extra ten opzichte van 2010; Leges publiekszaken extra ten opzichte van 2010; Bouwvergunningen extra ten opzichte van 2010 wegens het heffen van leges op constructieve toets van bouwwerken; Grafrechten extra ten opzichte van 2010; De vertaling van de hiervoor vermelde te realiseren opbrengstverhogingen in concrete tariefaanpassingen, wordt de raad door middel van separate voorstellen tot tariefvaststellingen 2011 voorgelegd. Nieuw beleid Het nieuw beleid beperkt zich tot twee zaken die ook reeds in de kadernota ter overweging werden gegeven: 1. De verplaatsing van de brandweerkazerne in Waspik ten bedrage van 1 miljoen 2. Noodzakelijke investeringen op basis van een inventarisatie in het Krophollermonument ten bedrage van Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 16

17 Het complete overzicht van investeringen (inclusief de resterende vanuit de begroting 2010 en mogelijke investeringen waarover nog politieke besluitvorming dient plaats te vinden) treft u aan in hoofdstuk 1.4 van deze begroting Autorisatie door de raad van de begroting 2011 Budgetten Door vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per programma weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk programma en als recapitulatie op producten programmaniveau in het overzicht in het onderdeel financiële begroting. Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen De begroting bevat de ruimte om in 2011 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is het college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2011 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen is opgenomen in hoofdstuk 1.4 paragraaf Nieuwe investeringen Ook de lasten verband houdend met nieuwe investeringen zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Door vaststelling van de begroting geeft de raad de intentie aan deze investeringen te gaan uitvoeren. De definitieve besluitvorming door de raad echter zal plaatsvinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. Het overzicht van nieuwe investeringen is eveneens opgenomen in paragraaf Begrotingsruimte De begroting 2011 sluit met een overschot van Aan dit resultaat kan door de raad een nadere bestemming van incidentele aard worden gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 17

18 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 18

19 HOOFDSTUK PARAGRAFEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 19

20 Het doel van de paragrafen Artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bepaalt dat in de begroting paragrafen moeten worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht (de paragraaf), waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. Op deze wijze geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de begroting. Met de genoemde onderwerpen (de voorgeschreven paragrafen) is telkens een financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. De voorgeschreven paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid De raad heeft besloten om aan deze voorgeschreven paragrafen een paragraaf duurzaamheid toe te voegen. Hierop is in 2007 de financiële verordening gewijzigd. 8. Duurzaamheid Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 20

21 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De gemeente Waalwijk heft meerdere belastingen en retributies. De drie belangrijkste heffingen zijn de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De Gemeentewet en andere bijzondere wetten, zoals de Wet Milieubeheer, geven de gemeente een juridische basis om heffingen op te leggen. De gemeentelijke heffingen zijn vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. In het licht van de huidige economische ontwikkelingen is alles op alles gezet om de stijging van de relatief lage belastingdruk voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. Behalve voor de grafrechten, de hondenbelasting en precariobelasting (terrassen) worden de raad voor 2011 geen tariefvoorstellen gedaan die uitstijgen boven de in de begroting 2010 voor 2011 voorziene aanpassingen. In 2010 is begonnen met het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen en hierdoor kunnen inwoners een financieel voordeel in de afvalstoffenheffing behalen door aanlevering van minder restafval via de container. Onroerende-zaakbelasting (OZB) Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van degene die op 1 januari gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. De belasting is dan voor het hele jaar verschuldigd. Te onderscheiden zijn: de gebruikersbelasting, die wordt opgelegd aan degene, die de onroerende zaak zijnde een niet-woning gebruikt; de eigenarenbelasting, die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak. De waarde van de onroerende zaak vormt de basis voor de heffing. De waarde is bij een WOZ-beschikking vastgesteld. Jaarlijks moet de WOZ-waarde opnieuw worden bepaald. De Eerste Kamer heeft op 24 juni 2008 het wetsvoorstel Basisregistratie waarde onroerende zaken aanvaard. Om het bredere gebruik van de Wet WOZ te regelen, wordt het begrip afnemers breder omschreven. Dit bredere gebruik is vooralsnog uitsluitend gericht op het gebruik binnen de overheid. De gemeente levert de WOZ-gegevens aan een landelijke voorziening waaruit vervolgens de afnemers de WOZ-gegevens verkrijgen. In de wet is een terugmeldplicht opgenomen als een afnemer een gerede twijfel heeft over de juistheid van de verstrekte gegevens. De gemeente heeft de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. De afnemers zijn: -Rijksbelastingdienst; o.a. i.v.m. het eigen woningforfait, -Waterschappen; voor de aanslag waterschapslasten gebouwd, -CBS; ten behoeve van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Tarieven Omdat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen gelijke tred houden, wordt ter zake tariefdifferentiatie toegepast. Dit heeft een evenwichtigere lastendruk voor burgers en bedrijven tot gevolg. In onderstaande tabel staan de tarieven voor 2010 vermeld. Tarieven OZB 2010 OZB woningen eigendom 0,0812% OZB niet-woningen gebruik 0,0992% OZB niet-woningen eigendom 0,1550% Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 21

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Gemeente Boxmeer Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar.

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar. A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting Aan de gemeenteraad 17 november 2009 Gemeentestukken: 2009-275 Onderwerp: Belastingverordeningen 1. Voorstel Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen vast te stellen. A. Verordening

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Raad : 3 november 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200510585 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Toelichting De verordeningen op de

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september Onderwerp: belastingverordeningen 2013

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september Onderwerp: belastingverordeningen 2013 ^ IP gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september 2012 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: belastingverordeningen 2013 Aan de Gemeenteraad 1 SAMENVATTING Jaadijks

Nadere informatie

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

: 27 november 2012 : 10 december : H.T.J. van Beers : L. Evers

: 27 november 2012 : 10 december : H.T.J. van Beers : L. Evers RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 november 2012 : 10 december 2012 Documentnr. Zaaknummer : 944 : PR-12-20535 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI-16-00193 Onderwerp: 1. Belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2017 2. Paragraaf Lokale Heffingen begroting 2017 Voorstel: Agendapunt

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: 2010008860 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de nieuwe belastingtarieven 2011 Programma : Financiering en algemene

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 30 november 2010. Begrotingsprogramma divers en -thema divers Betreft vaststellen van deverordeningen 2011voor

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

Afdeling Staf / FB-Belastingen

Afdeling Staf / FB-Belastingen RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr 59 Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat Datum B&W-besluit 13 oktober 2015 en 3 november 2015 Voor de raadsvergadering van 11 november 2015 Afdeling Staf / FB-Belastingen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Onderwerp: Wij vragen uw Raad om de bijgevoegde belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De opgestelde belastingverordeningen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

tarieven 2005 voor de OZB en de afvalstoffenheffing

tarieven 2005 voor de OZB en de afvalstoffenheffing Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller F.D. den Hartog Collegevergadering 30 november 2004 Raadsvergadering 23 december 2004 Samenvatting Door middel van dit voorstel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Vaststelling belastingverordeningen 2011

Vaststelling belastingverordeningen 2011 Raadsvergadering d.d. : 23 november 2010 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: Onderwerp: dhr. L. Smook Vaststelling belastingverordeningen 2011 Leens, 9 november 2010 Aan de raad. Voorstel: Vaststelling van

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw ONDERWERP Belastingtarieven 2015 AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Kadernota 2015-2018

Nadere informatie

Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de belastingen en rechten voor het jaar 2015.

Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de belastingen en rechten voor het jaar 2015. Datum: Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de belastingen en rechten voor het jaar 2015. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met (tarief)aanpassingen van de belastingen/rechten

Nadere informatie

7 november /59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

7 november /59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 7 november 2016 10 2016/59 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Kenmerk 16.021413

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Nummer: 6h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Belastingverordeningen 2012 Volgnr. 2011-071 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Natascha Baardman Afdeling Middelen Datum voorstel 8 november 2011 Opinierende raad 29 november

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2018 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2 Paragrafen 3.2.1 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ).

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ). RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad 1155840 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL. Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. WW w m «,, oosterhout J: NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160518 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Belastingverordeningen

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 1. Lokale heffingen 1.1. Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen.

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen. Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen en tarieventabellen. Nr.: 20131210 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 19 november 2013 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie