BEGROTING 2011 DEEL 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING 2011 DEEL 1"

Transcriptie

1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010

2 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming Bladzijde 1.1 Algemeen Inleiding Kerngegevens Organigram De begrotingen op hoofdlijnen Autorisatie door de raad van de begroting Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering (en treasury) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Duurzaamheid Financiële begroting overzichten van baten en lasten Recapitulatie functionele indeling Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie naar baten en lastensoorten Meerjarenbegroting Geraamd resultaat voor en na bestemming en mutaties reserves Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Uiteenzettingen financiële positie met toelichtingen Uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting De belangrijkste reserves en de Algemene Uitkering Investeringen EMU gegevens Overzicht te betalen subsidies Overzicht te ontvangen subsidies Inzicht in bezittingen en vermogen Bijlagen Onontkoombare aanpassingen vanuit de kadernota Budgetmutaties uit de kadernota Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 3

4 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 4

5 HOOFDSTUK ALGEMEEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 5

6 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 6

7 1.1.1 Inleiding Begrotingsresultaat en toekomstperspectief De begrotingsresultaten voor de komende jaren zijn weergegeven in ondermeer hoofdstuk onder financieel perspectief. Deze resultaten wijken nauwelijks af van het beeld dat in de kadernota voor de begroting 2011 is geschetst en dit wekt geen verbazing. Immers, de in de kadernota reeds ter overweging gegeven aanpassingen, ombuigingen en tariefaanpassingen zijn onverkort overgenomen naar de begrotingen voor 2011 en volgende jaren toe. En sinds het moment van samenstelling van de kadernota is er eigenlijk niet meer duidelijkheid ontstaan over de voor de komende jaren te verwachten ombuigingen op het Gemeentefonds. In vergelijking tot de in de kadernota geschetste sluitende begrotingspositie (jaarlijkse resultaten van 0,=), waarbij in de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard zou kunnen worden in de Reserve Majeure Projecten, is het begrotingsbeeld zoals dat nu kan worden gepresenteerd: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Er zijn geringe overschotten in de jaren 2011 tot en met 2013 en er wordt gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag van gespaard in de Reserve Majeure Projecten voor de toekomstige uitvoering van grote infrastructurele werken. U weet dat het toekomstperspectief in financiële zin voor gemeenten in hoge mate afhankelijk is van de ontwikkeling van het Gemeentefonds. De uitkering daaruit is voor onze gemeente gestegen van 27 miljoen in 2005 naar bijna 40 miljoen in Hierbij moet direct aangetekend worden dat in diezelfde periode ook vele taken van het Rijk naar gemeenten zijn overgedragen (denk alleen al aan de WMO) en er substantiële compensatie werd gegeven voor loon- en prijsontwikkelingen en het afschaffen van het heffen van OZB bij gebruikers van woningen. Vanaf 2010 echter kent het Gemeentefonds een dalend verloop. Voor het begrotingsjaar 2014 hebben wij rekening gehouden met een Algemene Uitkering van 35,7 miljoen. Deze daling komt overeen met het bedrag dat we reeds vorig jaar voorzien hadden ( 2,5 miljoen) en de nadere ombuiging waarmee we in de kadernota 2010 voor het begrotingsjaar 2014 reeds rekening hebben gehouden ( 1,6 miljoen). Voor de komende jaren blijven de onzekerheden echter groot en de vooruitzichten somber. De overheidsfinanciën zijn langdurig uit het lood geslagen als gevolg van de financiële en economische crisis. De verwachtingen voor de rijksuitgaven (waaraan de omvang van het Gemeentefonds gekoppeld is) met betrekking tot de komende jaren echter, zijn erg onzeker en uitermate negatief. We willen echter ook niet voorbij gaan aan enige relativering en nuancering hierbij, immers, het is niet uit te sluiten dat de huidige crisis zich sneller herstelt dan voorzien en dat de kortingen op het Gemeentefonds een incidenteel karakter hebben. Wij verwachten niet dat de septembercirculaire 2010 een nieuw licht zal werpen op met name de ontwikkelingen van het Fonds. Mogelijk vinden er wat bijstellingen plaats (en mogelijk ook - zoals steeds de afgelopen jaren - in positieve zin) ten opzichte van de mei-/junicirculaire, maar het advies zal blijven luiden om uit te gaan van een behoedzaam scenario. De bandbreedte is voorlopig vastgesteld, maar tegelijkertijd hoort daarbij een stevig voorbehoud omdat er nog veel onzekerheden spelen. Wij gaan ervan uit de raad voor de begrotingsvaststelling 2011 te kunnen informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire. Tarieven In de begroting zijn de opbrengsten wegens heffingen in eerste instantie geraamd op basis van de tariefaanpassingen die de raad in de kadernota in overweging zijn gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 7

8 Het college heeft zich vervolgens nader gebogen over de parkeertarieven en de grafrechten, nadien ook nog over de rioolheffing. Ten aanzien van genoemde tarieven is vastgesteld dat zij ten opzichte van 2010 verlaagd kunnen worden. Dit is uitgewerkt in de paragraaf lokale heffingen, waarnaar wij dan ook verwijzen. Daarnaast lopen onderzoeken naar de wijze van kostentoerekening. Dit gebeurt aan de hand van een in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Deloitte vervaardigde handreiking kostentoerekening leges en tarieven. Deze onderzoeken zullen resulteren in een nieuwe nota kostentoerekening die aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Wij sluiten niet uit dat op onderdelen tarieven op basis van het uitgangspunt kostendekking bijstelling behoeven. Naast het principe van kostendekkende tarieven, hecht het college en naar wij aannemen ook de raad eraan, dat tariefaanpassingen niet leiden tot toename van de lokale lastendruk. Dit betekent dat indien mogelijk stijging van het ene tarief wordt gecompenseerd door verlaging van het andere en vice versa. Wij streven ernaar om de effecten op een zodanig tijdstip beschikbaar te hebben, dat deze nog meegenomen kunnen worden in de voorstellen tot vaststellen van (belasting)verordeningen in de raadsvergadering van december Mogelijk wordt de raad dan ook een begrotingswijziging voorgelegd. Indicatoren De begroting 2011 is de eerste begroting die in deze bestuursperiode aan de raad wordt aangeboden. Voor de begroting 2009 werd gekozen voor een nieuwe opzet. De daarna samengestelde begrotingen wijken daarvan niet af, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid natuurlijk ten goede komt. De afgelopen jaren is ingezet op het meer SMART (Specifiek-Meetbaar-Aanvaardbaar- Realistisch-Tijdgebonden) formuleren van doelstellingen en het vaststellen van indicatoren op basis waarvan achteraf vastgesteld kan worden of doelstellingen daadwerkelijk bereikt zijn. Over die indicatoren heeft de raad zich bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 kritisch uitgelaten, omdat in een substantieel aantal gevallen meetgegevens niet voorhanden bleken. De in de begroting 2011 vermelde indicatoren zijn zodanig gekozen dat steeds op de indicatoren daadwerkelijk gemeten wordt. Die metingen kunnen dan achteraf afgezet worden tegen de in de begroting vermelde streefwaarden, waardoor een beeld ontstaat over de mate van realisatie van gestelde ambities. U zult overigens in de begroting vaststellen dat in een aantal gevallen na te streven waarden voor de komende jaren - in het perspectief van de ombuigingen waarvoor wij ons gesteld zien - niet hoger (en in een enkel geval lager) zijn gesteld dan de gemeten waarden (nulmeting). Daarnaast dienen we voor ogen te houden dat in een aantal metingen, bijvoorbeeld naar tevredenheid van inwoners, de factor subjectiviteit een rol speelt. De gevolgde procedure De procedure is inmiddels bekend. De begroting is samengesteld op basis van de door de raad op 28 januari 2010 vastgestelde uitgangspunten en de kaders die de raad in overweging zijn gegeven in de vergadering van 15 juli Leeswijzer Op grond van de voorschriften stelt de raad de begroting vast. Voor het onderscheid tussen de begroting voor de raad en de begroting voor het college wordt de begroting voor de raad de programmabegroting genoemd en de begroting voor het college de productenraming. De indeling van de programmabegroting (en overigens ook van de productenraming) is, zoals eerder gesteld, ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd: Deel 1 bevat de algemene zaken, de voorgeschreven paragrafen, de financiële begroting met toelichtingen en uiteenzettingen. Als bijlagen zijn aan deel 1 toegevoegd de in de begroting verwerkte onontkoombare aanpassingen, ombuigingen en dekkingsmiddelen vanuit de kadernota. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 8

9 Deel 2 bevat het programmaplan dat is onderverdeeld in de door de raad voor deze bestuursperiode vastgestelde 11 programma s. Aan het eind van elk programma volgt een financieel overzicht van het totaal van de tot het programma behorende baten en lasten met daarbij een vermelding van afwijkingen ten opzichte van de begroting Daarnaast is de financiële ontwikkeling van elk programma vanaf 2005 tot en met 2011 grafisch weergegeven en op hoofdlijnen van een analyse voorzien. Ook zijn bij elk programma de wijzigingen in financiële zin ten opzichte van 2010 vermeld. De programma s zijn opgebouwd volgens het stramien: samenhang, wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten. Met samenhang wordt steeds begonnen omdat in feite geen enkel programma op zich staat en steeds in samenhang met andere programma s beschouwd moet worden. Programma 11 is, gezien de aard van de informatie, niet ingedeeld in hoofdstukken. Dit programma in deel 2 vormt het financiële sluitstuk van de begroting en wordt nader uitgewerkt in de financiële begroting die is opgenomen in deel 1. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 9

10 1.1.2 Kerngegevens A.Sociale structuur Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Aantal inwoners Waarvan: van 0-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal werklozen Bijstandsgerechtigden: - algemene bijstand IOAW, IOAZ, BZ Arbeidsongeschiktheid B.Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Aantal woningen Waarvan in bezit van woningbouwcorporaties Wegen (m² x 100) Aantal hectaren openbaar groen C.Financiële structuur (euro) Rekening 2008 Rekening 2009 Primitieve Begroting 2010 Primitieve Begroting 2011 Gewone uitgaven (totaal) Gewone uitgaven exclusief grondexploitatie Idem per inwoner Opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Opbrengst belastingen : Waarvan Onroerende zaakbelastingen Waarvan Hondenbelasting Waarvan Precariobelasting Waarvan Parkeerbelasting Waarvan Toeristenbelasting Belastingen per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds (totaal) Idem per inwoner Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Boekwaarde gronden Idem per inwoner Vaste schuld (totaal) Idem per inwoner Eigen financieringsmiddelen (totaal) Idem per inwoner Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 10

11 1.1.3 Organogram Afkortingen: V & H = Vergunning & Handhaving R & E = Ruimte & Economie OBOR = Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte B & O = Bestuur & Ondersteuning P, O & I = Personeel, Organisatie & Informatie Grijstinten: Donker Midden Licht = aandachtsgebied van algemeen directeur = aandachtsgebied van directeur bedrijfsvoering / dienstverlening = aandachtsgebied van directeur beleid en projecten Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 11

12 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 12

13 1.1.4 De begrotingen op hoofdlijnen Financieel perspectief kadernota Het financieel perspectief is sinds de vorige begroting tweemaal geactualiseerd. De eerste maal ten behoeve van de coalitievorming na de verkiezingen van maart 2010 en de tweede maal ten behoeve van de kaderstelling door de raad, enkele maanden later. De start hiervoor vormde de begrotingspositie zoals die aan de raad bekend werd gemaakt bij de begroting 2010 (na actualisatie). Deze bedroeg voor de jaren 2011 tot en met 2013: Meerjarenraming behorend bij de begroting Begrotingstekorten Ten behoeve van het coalitieoverleg werd de uitgangspositie voor de jaren 2011 tot en met 2014 als volgt vastgesteld (zie hiervoor het coalitieprogramma Veerkracht en inventiviteit) Uitgangspositie voor de begrotingen 2011 tot en met 2014 op basis van coalitieprogramma Begrotingstekorten De tabel hierboven diende ook als startpunt voor de kadernota voor de begroting 2011 (zie bladzijde 27 van de kadernota 2010) Vervolgens werd door het college aan de raad een aantal onontkoombare aanpassingen op de begroting in overweging gegeven, waardoor het financieel perspectief uiteindelijk met een bedrag van structureel in nadelige zin beïnvloed werd (zie hiervoor de bladzijden van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.1) Tenslotte werd de raad in de kadernota een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2) welke resulteerden in een sluitende begrotingspositie voor de jaren 2011 tot en met Eindbeeld kadernota 2010 voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2014 Begrotingspositie Financieel perspectief begroting Na de kaderstelling door de raad is vervolgens de begroting samengesteld. Het eindbeeld van de begroting is als volgt: Eindbeeld begroting Begrotingspositie V=voordelig V V V 0 Voor de beoordeling van de vraag in hoeverre de begroting sluitend en in evenwicht is, is het van belang om vast te stellen dat in 2011 een bedrag van 1 miljoen ten laste van het begrotingsresultaat wordt toegevoegd aan de Reserve Majeure Projecten. Dit bedrag vormt de sluitpost in de begroting en komt nagenoeg (in afgeronde zin) overeen met de storting die in de kadernota was voorzien. Daarnaast wordt een bedrag van (minus gederfde inkomsten door de in de paragraaf lokale heffingen uiteengezette tariefactie) uit de begroting gehaald en gestort in een reserve parkeerbeleid om op termijn in voldoende dekking te kunnen voorzien voor de bouw van parkeergarages. In het bij de begroting behorend meerjarenperspectief groeit dit bedrag met jaarlijks tot in Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 13

14 Het sparen in de reserve Majeure Projecten is afhankelijk van de jaarlijkse begrotingspositie en derhalve incidenteel en wisselend van aard. In het huidig begrotingsperspectief wordt als volgt in de reserve Majeure Projecten gespaard: Sparen in de reserve Majeure Projecten Toe te voegen op basis van de begroting Toetsingskader van de Provincie Noord-Brabant voor de begroting 2011 Naar de mening van onze toezichthouder was de begroting 2010 niet sluitend ingediend. De raad heeft toen besloten zodanige maatregelen te treffen dat die begroting ook in de ogen van het college van GS van Noord-Brabant structureel sluitend is. Bij brief van 22 juni 2010 hebben GS de raden geïnformeerd op welke wijze en met welke uitgangspunten de begrotingen 2011 en meerjarenramingen zullen worden getoetst. Van belang is dat de begroting voor 2011 reëel sluitend is. Indien dit het geval is, wordt niet getoetst op duurzaam (in de meerjarenbegroting) financieel evenwicht. Indien 2011 niet sluitend is, moet het aannemelijk zijn dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Ter beantwoording van de vraag of er sprake is van evenwicht, worden voor 2011 wel, maar voor de jaren daarna geen stelposten voor taakstellende/richtinggevende bezuinigingen geaccepteerd. Gezien dit laatste moeten wij ervan uitgaan dat twijfelachtig is of de jaarschijven 2012 tot en met 2014 van onze begroting 2011 naar de mening van GS als in evenwicht zijnd zullen worden aangemerkt. Op twee aspecten wordt door GS nader ingegaan: Stelposten en taakstellende bezuinigingen Voor het beoordelen van ombuigingstaakstellingen en stelposten op het begrotingsjaar 2011 spelen de volgende factoren een rol: Is de ombuigingstaakstelling voldoende concreet onderbouwd? Zijn eerdere bezuinigingen ook gerealiseerd? Hoe is de financiële positie van de gemeente? Wij menen dat op basis van deze factoren acceptatie door GS van de in de begroting 2011 (jaarschijf 2011) geraamde taakstellingen niet tot problemen zal leiden. Onderuitputting kapitaallasten Met onderuitputting van kapitaallasten mag rekening gehouden mits goed gemotiveerd. Onderuitputting van kapitaallasten wordt aangemerkt als een incidenteel voordeel. In de begroting 2010 ontstond met GS discussie over een bedrag van dat als incidentele onderuitputting werd aangemerkt. Hiervan maakten deel uit onderuitputting op kapitaallasten van het nieuwe stadhuis, het nieuwe zwembad, IUP investeringen en ICT investeringen. Deze onderuitputtingen komen geen van allen terug in de begroting Er is geen andere onderuitputting in de begroting 2011 geraamd dan een bedrag van , dat sinds jaar en dag in de begroting wordt geraamd als structurele onderuitputting op het totaal van investeringen van de gemeente Waalwijk. Hoewel wij de mening zijn toegedaan dat hier sprake is van structureel aanwezige onderuitputting, moeten we ervan uitgaan dat dit door GS als een incidenteel voordeel wordt aangemerkt. Omdat er tot hogere bedragen als incidenteel aan te merken lasten in de begroting aanwezig zijn, wordt voldaan aan het uitgangspunt dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Volledigheidshalve merken wij nog op, dat in het meerjarenperspectief forse investeringen zijn geplaatst, zoals de gebiedsontsluiting van het spoortracé en de reconstructie van kruispunten van de N261 en A59, waarbij er op dit moment nog Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 14

15 vraagtekens zijn met betrekking tot daadwerkelijke beschikbaarheid van voldoende dekkingsmiddelen. Ondanks dit laatste is er bewust voor gekozen de investeringen wel zichtbaar te maken, maar dient hierbij aangetekend te worden dat de vermelde bedragen op dit moment geen verplichtingen inhouden, dat er geen zekerheid is met betrekking tot tijdstippen van uitvoeren en dat het college als uitgangspunt hanteert dat investeringen eerst plaatsvinden als op dat moment daadwerkelijk in dekking kan worden voorzien. Taakstellingen vanuit de begroting 2010 en eerdere begrotingen Van de in vorige begrotingen geraamde taakstellingen (oorspronkelijk oplopend naar meer dan 3 miljoen) is het leeuwendeel gerealiseerd. In de kadernota voor de begroting 2011 werd het volgende beeld gegeven van de op dat moment nog openstaande taakstellingen: Personeel Vereenvoudiging welstandsbeleid Besparing van 0,5 fte DIV Ontmanteling van ID banen Bediening van de sluis Besparing WOZ (formatie minus inhuur) Afbouw overhead i.v.m. regionalisering brandweer Afbouw overhead i.v.m. cultuur historisch ankerpunt Overige taakstellingen Besparing energiekosten nieuw stadhuis * Besparing energiekosten nieuw zwembad * Nieuwe aanbesteding deeltaxivervoer Wijziging subsidiegrondslag bij Kunstencentrum Samenwerking Twern/Mozaïek/Juvans/Tavenu Verlaging budget uitvoering WOP s en DOP Beëindiging bijdrage in dagarrangementen Balade Besparing op leerlingenvervoer * B.T.W. voordeel wegens belaste verhuur * Totaal vanuit begroting 2010 en eerder * Voor wat betreft het begrotingsjaar 2011 bestaat er op dit moment nog onzekerheid ten aanzien van een viertal taakstellingen. De daadwerkelijke exploitaties van het nieuwe stadhuis en het nieuwe zwembad zullen moeten uitwijzen of de taakstellende besparingen gehaald worden. Onzeker is ook het kunnen realiseren van de taakstelling op leerlingenvervoer. Het college zal onderzoeken of er binnen de grenzen van de wet besparingen mogelijk zijn. Van de besparing die in de B.T.W. sfeer werd verwacht, staat inmiddels nagenoeg vast dat deze in de eerder geraamde omvang ( ) niet gerealiseerd kan worden. Van het verloop va de taakstellingen houden wij de raad op de hoogte. Taakstellingen vanuit de begroting 2011 In de kadernota werd een aantal lastenverlagende en batenverhogende maatregelen in overweging gegeven (zie hiervoor de bladzijden 33 tot en met 41 van de kadernota of de bij deze begroting behorende bijlage 1.5.2). Het gaat vooral om verlaging van uitvoeringsbudgetten en verhoging van inkomsten door tariefaanpassingen. Dergelijke maatregelen zijn of worden zondermeer tot uitvoering gebracht. Zij vormen dus een gegeven en zijn niet als taakstelling aan te merken. Wel als taakstelling kunnen benoemd worden: Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 15

16 Personeel Herschikking taken gebiedsgericht werken Functie ouderenadviseur intern invullen Niet invullen resterende uren WMO consulent Uitzonderingspositie secretariële ondersteuning oplossen In 4 jaar toegroeien naar 10% afslanking gemeentelijke organisatie Overige taakstellingen % korting op gemeenschappelijke regelingen % korting op gesubsidieerde instellingen Verlaging van budgetten voor uitvoering WMO/WVG Hogere efficiëntie en versobering onderhoud en beheer buitenruimte (deels ook personeel) Totaal vanuit begroting Tarieven Op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2011 worden alle tarieven met 1% wegens inflatie verhoogd. Daarnaast zijn de volgende in de begroting 2010 en in de kadernota voor de begroting 2011 op het begrotingsjaar 2011 voorziene aanpassingen onverkort overgenomen: OZB voor zowel woningen als niet-woningen zodanige tariefaanpassingen dat een extra opbrengst ten opzichte van 2010 van 2% wordt gerealiseerd; Hondenbelasting extra ten opzichte van 2010; Precariobelasting extra ten opzichte van 2010 wegens terrassen en extra ten opzichte van 2010 wegens heffing over opslag van goederen op gemeentegrond; Marktgelden ,= extra ten opzichte van 2010; Leges publiekszaken extra ten opzichte van 2010; Bouwvergunningen extra ten opzichte van 2010 wegens het heffen van leges op constructieve toets van bouwwerken; Grafrechten extra ten opzichte van 2010; De vertaling van de hiervoor vermelde te realiseren opbrengstverhogingen in concrete tariefaanpassingen, wordt de raad door middel van separate voorstellen tot tariefvaststellingen 2011 voorgelegd. Nieuw beleid Het nieuw beleid beperkt zich tot twee zaken die ook reeds in de kadernota ter overweging werden gegeven: 1. De verplaatsing van de brandweerkazerne in Waspik ten bedrage van 1 miljoen 2. Noodzakelijke investeringen op basis van een inventarisatie in het Krophollermonument ten bedrage van Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 16

17 Het complete overzicht van investeringen (inclusief de resterende vanuit de begroting 2010 en mogelijke investeringen waarover nog politieke besluitvorming dient plaats te vinden) treft u aan in hoofdstuk 1.4 van deze begroting Autorisatie door de raad van de begroting 2011 Budgetten Door vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per programma weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk programma en als recapitulatie op producten programmaniveau in het overzicht in het onderdeel financiële begroting. Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen De begroting bevat de ruimte om in 2011 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is het college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2011 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen is opgenomen in hoofdstuk 1.4 paragraaf Nieuwe investeringen Ook de lasten verband houdend met nieuwe investeringen zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Door vaststelling van de begroting geeft de raad de intentie aan deze investeringen te gaan uitvoeren. De definitieve besluitvorming door de raad echter zal plaatsvinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. Het overzicht van nieuwe investeringen is eveneens opgenomen in paragraaf Begrotingsruimte De begroting 2011 sluit met een overschot van Aan dit resultaat kan door de raad een nadere bestemming van incidentele aard worden gegeven. Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 17

18 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 18

19 HOOFDSTUK PARAGRAFEN Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 19

20 Het doel van de paragrafen Artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bepaalt dat in de begroting paragrafen moeten worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht (de paragraaf), waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. Op deze wijze geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de begroting. Met de genoemde onderwerpen (de voorgeschreven paragrafen) is telkens een financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. De voorgeschreven paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid De raad heeft besloten om aan deze voorgeschreven paragrafen een paragraaf duurzaamheid toe te voegen. Hierop is in 2007 de financiële verordening gewijzigd. 8. Duurzaamheid Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 20

21 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De gemeente Waalwijk heft meerdere belastingen en retributies. De drie belangrijkste heffingen zijn de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De Gemeentewet en andere bijzondere wetten, zoals de Wet Milieubeheer, geven de gemeente een juridische basis om heffingen op te leggen. De gemeentelijke heffingen zijn vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. In het licht van de huidige economische ontwikkelingen is alles op alles gezet om de stijging van de relatief lage belastingdruk voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. Behalve voor de grafrechten, de hondenbelasting en precariobelasting (terrassen) worden de raad voor 2011 geen tariefvoorstellen gedaan die uitstijgen boven de in de begroting 2010 voor 2011 voorziene aanpassingen. In 2010 is begonnen met het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen en hierdoor kunnen inwoners een financieel voordeel in de afvalstoffenheffing behalen door aanlevering van minder restafval via de container. Onroerende-zaakbelasting (OZB) Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van degene die op 1 januari gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. De belasting is dan voor het hele jaar verschuldigd. Te onderscheiden zijn: de gebruikersbelasting, die wordt opgelegd aan degene, die de onroerende zaak zijnde een niet-woning gebruikt; de eigenarenbelasting, die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak. De waarde van de onroerende zaak vormt de basis voor de heffing. De waarde is bij een WOZ-beschikking vastgesteld. Jaarlijks moet de WOZ-waarde opnieuw worden bepaald. De Eerste Kamer heeft op 24 juni 2008 het wetsvoorstel Basisregistratie waarde onroerende zaken aanvaard. Om het bredere gebruik van de Wet WOZ te regelen, wordt het begrip afnemers breder omschreven. Dit bredere gebruik is vooralsnog uitsluitend gericht op het gebruik binnen de overheid. De gemeente levert de WOZ-gegevens aan een landelijke voorziening waaruit vervolgens de afnemers de WOZ-gegevens verkrijgen. In de wet is een terugmeldplicht opgenomen als een afnemer een gerede twijfel heeft over de juistheid van de verstrekte gegevens. De gemeente heeft de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. De afnemers zijn: -Rijksbelastingdienst; o.a. i.v.m. het eigen woningforfait, -Waterschappen; voor de aanslag waterschapslasten gebouwd, -CBS; ten behoeve van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Tarieven Omdat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen gelijke tred houden, wordt ter zake tariefdifferentiatie toegepast. Dit heeft een evenwichtigere lastendruk voor burgers en bedrijven tot gevolg. In onderstaande tabel staan de tarieven voor 2010 vermeld. Tarieven OZB 2010 OZB woningen eigendom 0,0812% OZB niet-woningen gebruik 0,0992% OZB niet-woningen eigendom 0,1550% Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 21

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie