Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016."

Transcriptie

1 Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting voor Ook de ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen komen aan bod. Hiermee wordt een beeld gegeven van het belang van deze heffingen en wordt inzicht gegeven in de lokale lastendruk. Daardoor wordt het kader geschetst waarbinnen de afwegingen gemaakt kunnen worden tussen het gewenste beleid en de gewenste inkomsten. De tarieven van belastingen kennen in principe geen begrenzingen, deze zijn vrij vast te stellen. De belastingopbrengsten zijn vrij te besteden en vallen onder de algemene dekkingsmiddelen. De tarieven van de rechten, leges, retributies en dergelijke mogen maximaal kostendekkend zijn. De baten daarvan dienen ter dekking van de gemaakte kosten en de opbrengsten worden daarom in de diverse programma s afzonderlijk verantwoord. In deze begroting is het gematigde beleid met betrekking tot de tarieven van de gemeentelijke belastingen voortgezet. In algemene zin komt dit er op neer, dat jaarlijks een stijgingspercentage wordt doorgevoerd ter grootte van het inflatiepercentage. (dit is bepaald op 1%). Uitgangspositie bij het bepalen van de tarieven van de leges en dergelijke is dat wordt uitgegaan van kostendekkendheid. In deze paragraaf worden in tabellen de tarieven van 2014 en 2015 weergegeven. De tarieven van 2016 worden niet genoemd. Dat komt omdat de vaststelling van de begroting in november plaats vindt en het vaststellen van de tarieven in december. Overzicht lokale heffingen Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in Opbrengst uit lokale heffingen Begroting 2016 X A Leges Burgerlijke stand, GBA, reisdocumenten, rijbewijzen 320 B Haven- en liggelden 545 C Marktgelden 11 D Afvalstoffenheffing E Grafrechten 220 F Bouwleges en leges welstand 302 G Onroerendezaakbelasting H Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie 500 I Rioolheffing J Reinigingsrechten 25 K Precariobelasting 47 L Overige heffingen 34 Totaal 9.588

2 Gerealiseerde opbrengst lokale heffingen 6% 12% 35% 30% 3% 14% Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges en welstand OZB Het totaal aan belastingen en heffingen bedraagt 9,59 miljoen. Hierbij zijn de inkomsten uit onroerende zaakbelastingen met 35% de belangrijkste. De afvalstoffenheffing volgt met 30% en de rioolheffing bedraagt 14% van de totale opbrengsten. Beleid ten aanzien van lokale heffingen. Onroerendezaakbelasting (OZB) OZB wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Er zijn drie soorten OZB ieder met een eigen tarief: Soort OZB-heffing OZB Woning eigenaar 0,1084% 0,1131% OZB Niet-Woning eigenaar 0,2377% 0,2518% OZB Niet-Woning gebruiker 0,1689% 0,1915% Gebruikers van woningen worden niet in de heffing betrokken. Woongedeelten van niet-woningen worden ook niet meegenomen in de heffing. De berekening van de OZB tarieven wordt gedaan aan de hand van de door de raad goedgekeurde methode. De berekening wordt vastgelegd in de Belastingnota en is daarmee toegankelijk voor iedereen. Door de verlaging van de totale WOZ-waarde van woningen en niet-woningen de laatste jaren, zijn de OZB tarieven verhoogd om toch de gewenste begrotingsopbrengst te behalen. Het te betalen bedrag aan OZB is het genoemde percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ieder jaar vastgesteld. Voor het belastingjaar 2016 is de waardepeildatum 1 januari De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. De werkzaamheden van de Gemeente Enkhuizen worden als goed beoordeeld. Rioolheffing De gemeente heeft niet alleen de zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater, maar ook een regenwaterzorgplicht en een taak om grondwaterproblemen te voorkomen. De kosten die de gemeente voor de uitvoering van haar taken maakt mogen doorberekend worden via de rioolheffing. De tarieven voor 2014 en 2015 zijn als volgt vastgesteld: Tarieven rioolheffing voor Aansluitrecht (eigenaar) 83,76 86,40 Afvoerrecht (gebruiker) 61,20 63,12 De rioolheffing mag maximaal 100% kostendekkend opgelegd worden. Jaarlijks wordt op basis van de (voorlopige) begroting de kostendekkendheid berekend. De berekening is opgenomen in de Belastingnota.

3 Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen van huisvuil en de verwerking daarvan. Ieder perceel waar huishoudelijk afval kán ontstaan, wordt in de heffing betrokken. In de gemeente Enkhuizen is niet gekozen voor Diftar. Dit staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Toch wordt er gewerkt met een gedifferentieerd systeem. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden. De volgende tarieven zijn vastgesteld: Tarieven afvalstoffenheffing voor Eenpersoonshuishouden 259,20 266,64 Meerpersoonshuishouden 363,60 374,04 Afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend opgelegd worden. Jaarlijks wordt op basis van de (voorlopige) begroting de kostendekkendheid berekend. De berekening is opgenomen in de Belastingnota. Reinigingsrecht Een bedrijf betaalt reinigingsrecht wanneer met huisvuil vergelijkbaar bedrijfsafval aan de straat wordt gezet of in (haven)containers wordt aangeboden. Vrijstelling van deze heffing wordt alleen verleend op verzoek en wanneer wordt aangetoond dat het bedrijf zelf zorgdraagt voor de afvoer van afval dan wel een overeenkomst heeft met een inzamelaar. De tarieven exclusief BTW over 2014 en 2015 luiden als volgt: Tarieven reinigingsrechten voor t/m 4 zakken per week 346,20 354,84 5 t/m 9 zakken per week 687,12 704,28 Bedrijfsafval wordt niet opgehaald door het HVC met uitzondering van het gebied in de gemeente waar het huisvuil in zakken wordt aangeboden. Wel is het bedrijfsafval beperkt tot het zogenaamde KWD (kantoor, winkel en detailhandel) afval, wat in samenstelling en hoeveelheid overeenkomt met huishoudelijk afval. Door het HVC wordt bij het ophalen van het huisvuil gecontroleerd op het onjuist aanbieden van bedrijfsafval. Bij een overtreding wordt in overleg met de gemeente gehandhaafd. Roerende-zaakbelasting Deze belasting wordt geheven over de waarde van roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk aan de belasting die wordt geheven over de waarde van onroerende woon- en bedrijfsruimten (de OZB). Daarom wordt deze belasting ook wel Roerende-zaakbelasting (RZB) genoemd. Omdat deze belasting zorgt voor een gelijke behandeling van woon- en bedrijfsruimten (ongeacht of deze roerend dan wel onroerend zijn) ligt het voor de hand dat voor deze belasting dezelfde tarifering geldt als voor de OZB. Ook hierbij wordt het tarief vastgesteld als een percentage van de waarde. Leges Leges zijn betalingen aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid voor het gebruik van hun diensten of producten. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. De leges zijn uitgewerkt in een Tarieventabel welke onderdeel is van de verordening. De leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Jaarlijks wordt op basis van de (voorlopige) begroting de kostendekkendheid berekend. De berekening is opgenomen in de Belastingnota. Precariobelasting Precario is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond/provinciegrond. In Enkhuizen worden alleen terrassen in de heffing betrokken.

4 Begraafplaatsrechten Begraafplaatsrechten geven recht op een graf gedurende een bepaalde periode. De grafrechten zijn uitgewerkt in een tarieventabel behorende bij de verordening Begraafplaatsrechten mogen mag maximaal 100% kostendekkend opgelegd worden. Jaarlijks wordt op basis van de (voorlopige) begroting de kostendekkendheid berekend. De berekening is opgenomen in de Belastingnota. Toeristenbelasting Toeristenbelasting is bedoeld om mensen die wel gebruik maken van- maar geen inwoner zijn- mee te laten betalen aan de gemeentelijke voorzieningen. De inkomsten die gegenereerd worden uit de heffing komen ten gunste van de algemene middelen. In Enkhuizen is er voor gekozen om (een deel van) de inkomsten te gebruiken om het voorzieningenniveau voor de toeristen te handhaven. De belasting wordt geheven van degene die verblijf biedt. De aanbieder kan dit bij degene die overnacht in rekening brengen. De gemeente probeert op alle mogelijke wijze alle aanbieders in de gemeente te bereiken en in de toeristenbelasting te betrekken. Zo vragen wij gegevens op bij de VVV en zijn wij afnemers van het boekje Vrienden op de fiets. Ook wordt de plaatselijke krant doorgenomen, zoeken we op internet en wordt er regelmatig een rondje door de stad gefietst. Vermakelijkhedenretributie In 2006 deed de vermakelijkhedenretributie haar intrede. Over de bijdrage in de vorm van een retributie (en dus de tarifering van de heffing) is met de belastingplichtige partijen voor de jaren 2012 tot en met 2017 een nieuwe overeenstemming bereikt. Met deze retributie wordt een bijdrage gevraagd aan organisaties die vermaak bieden voor de voorzieningen die de gemeente treft voor de bezoekers van de vermakelijkheid. De gemeente ontvangt namelijk voor toeristen geen bijdrage via de Algemene uitkering. Voor overnachtende toeristen is door u een toeristenbelasting ingevoerd. Marktgelden Voor het innemen van een standplaats om daarop zaken of voorwerpen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen tijdens de weekmarkt, jaarmarkten, braderieën, themamarkten of andere evenementen worden onder de naam marktgelden rechten geheven. Woonlasten per huishouden. Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft de cijfers van de gemeentelijke belastingdruk voor 2015 bekend gemaakt. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Nederland bedragen 717,00 ( ,00). Uit deze cijfers blijkt dat de gemeente Enkhuizen voor deze regio een gemiddelde lastendruk kent en rond het Nederlandse gemiddelde zit met gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van 722,00. De gemeente met de laagste gemiddelde lastendruk in onze regio staat op nummer één in de rangorde. Rangorde Gemeente Bruto woonlasten eenpersoonshuishouden Bruto woonlasten meerpersoonshuishouden 1 Koggenland 551,00 (was 526,00) 634,00 (was 601,00) 2 Hoorn 601,00 (was 577,00) 686,00 (was 657,00) 3 Enkhuizen 615,00 (was 598,00) 722,00 (was 702,00) 4 Drechterland 636,00 (was 619,00) 736,00 (was 707,00) 5 Stede Broec 654,00 (was 629,00) 747,00 (was 715,00) 6 Medemblik 657,00 (was 636,00) 749,00 (was 722,00) 7 Opmeer 684,00 (was 657,00) 782,00 (was 752,00) Bron: Atlas van de lokale lasten 2015 Coelo

5 Aanslag gemeentelijke belastingen De aanslagen voor de lokale belastingen worden in 2016 verzonden inclusief de waardebeschikking voor de WOZ-objecten (waardepeildatum ). De aanslag dient in met ingang van 2016 in één termijn te worden betaald. Een meer gespreide betaling is mogelijk op voorwaarde dat een automatische incasso wordt aangegeven. De gemeente Enkhuizen kent de mogelijkheid tot betaling van aanslagen OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en negen maandelijkse termijnen via automatische incasso. Kwijtschelding In de gemeente Enkhuizen wordt een kwijtscheldingsbeleid gevoerd waarbij 100% van de belastingschuld wordt kwijtgescholden indien men aan de wettelijke normen voldoet waarbij er geen sprake mag zijn van betalingscapaciteit of vermogen. De beleidsvrijheid van gemeenten is beperkt. Waar er een keuzemogelijkheid is, is deze voorgelegd aan de raad en vastgesteld in de Kwijtscheldingsverordening. Om kwijtschelding zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse geautomatiseerde toetsing via een overkoepelende rijksinstantie. Degene die volgens de toets voor kwijtschelding in aanmerking komen, krijgen hier bij de aanslagoplegging schriftelijk bericht over. Zij hoeven zelf geen gegevens meer te leveren. Ook werkt de gemeente samen met het waterschap. Kwijtschelding hoeft slechts bij één van beide instanties aangevraagd te worden. De gegevens van de aanvraag evenals de uitkomst van de toetsing worden aan elkaar doorgegeven.. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente om te toetsen of het door het Hoogheemraadschap genomen besluit ook door de gemeente overgenomen kan worden. De afgelopen jaren is het aantal kwijtscheldingsaanvragen toegenomen. Ook is de toetsing van de aanvragen complexer geworden, waardoor de afhandeling van verzoeken langer duurt. Met name het aantal aanvragen door eigen woning bezitters en door ondernemers zijn hier debet aan. Samenwerking De gemeente heeft voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken een samenwerkingsverband gesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Indien iemand in aanmerking wil komen of denkt te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen of waterschapsbelastingen, kan volstaan worden met het indienen van een kwijtscheldingsverzoek bij een van deze twee organisaties. De organisatie waar het verzoek wordt ingediend, zorgt ervoor dat het verzoek tevens bij de andere organisatie wordt behandeld.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen Paragraaf lokale heffingen Beschrijving Inleiding De paragraaf Lokale heffingen is voorgeschreven in artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf moet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 30 november 2017 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Korte inhoud: Jaarlijks worden

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

O O * Nota lokale heffingen. Súdwest-Fryslân - Littenseradiel

O O * Nota lokale heffingen. Súdwest-Fryslân - Littenseradiel O17.000650 O17.000650* Nota lokale heffingen Súdwest-Fryslân - Littenseradiel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten bij het opstellen van de belastingverordeningen... 3 3.

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 10 december R.T.A. Korteland

Raadsvergadering 10 december R.T.A. Korteland RAADSVOORSTEL Datum en nummer 10 november 2015, nummer Raadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

r GEMEENTE VELSEN gemeenteraad

r GEMEENTE VELSEN gemeenteraad r GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering 24 november 2016 Datum carrousel n.v.t. Raadsbesluitnummer R16.062 Registratienummer Rs16.00647 Hf Onderwerp: erordening op de heffing

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. TITEL Belastingvoorstellen en verordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5089788 Aan : Gemeenteraad Datum : 16 oktober 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar B&W-vergadering : 16-10-2015 De Ronde : - Agenda

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding 3 Klik met de muiswijzer op het nummer voor meer informatie Kadernota lokale heffingen Alkmaar 1 Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 november 2003 de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 Pre-adviesnr. 46 Agendapunt Onderwerp Belastingvoorstel 2009. Aan de raad Middenbeemster, 23 september 2008 > voorstel Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De legestarieven

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: 2010008860 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de nieuwe belastingtarieven 2011 Programma : Financiering en algemene

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

Paragraaf 6: Lokale heffingen

Paragraaf 6: Lokale heffingen Paragraaf 6: Lokale heffingen Algemeen beleid De gemeentelijke belastingen/lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze opbrengsten bedragen circa 25%. De lokale

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H. Rotgans. Behandeld door: G.H. Strijbos

Portefeuillehouder: H. Rotgans. Behandeld door: G.H. Strijbos PUJIMEAtHOf' RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1448705 Datum: 18 september 2018 Domein/ Team: OBED/ FINB Portefeuillehouder: H. Rotgans Behandeld door: G.H. Strijbos Onderwerp: Belastingmaatregelen

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

: 28 november 2011 : 12 december : H.T.J. van Beers : L. Evers

: 28 november 2011 : 12 december : H.T.J. van Beers : L. Evers RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 28 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 749 : PR-11-17556 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de hefüng en invordering van standplaatsgelden 2017

Onderwerp: Verordening op de hefüng en invordering van standplaatsgelden 2017 GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering 24 november 2016 Datum carrousel n..t. Raadsbesluitnummer R16.072 Registratienummer Rsl 6.00647 Onderwerp: erordening op de hefüng en invordering

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 18 september 2018

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 18 september 2018 (f/ GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering: Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 8 november 2018 R18.068 Rsl 8.00485 Onderwerp: erordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

3.1. Lokale heffingen

3.1. Lokale heffingen 3.1. Lokale heffingen Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Kennisnemen van bijgevoegde gemeentelijke belastingverordeningen met toelichting voor de gemeente Westerkwartier.

Voorgesteld besluit Kennisnemen van bijgevoegde gemeentelijke belastingverordeningen met toelichting voor de gemeente Westerkwartier. Advies Aan: Van: Secretarissenoverleg (SO) Stuurgroep (SG) Raadsgroep (RG) Ambtelijke werkgroep financiën CC: Datum: 11 oktober 2018 Betreft: Belastingen en heffingen Agendapunt Voorgesteld besluit Kennisnemen

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN In deze paragraaf treft u informatie aan over de geraamde gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht van

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Zaaknummer: Raadsvergadering d.d. 11 december 2018 agendapunt. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 20 november 2018

Zaaknummer: Raadsvergadering d.d. 11 december 2018 agendapunt. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 20 november 2018 Zaaknummer: 546041 Raadsvergadering d.d. 11 december 2018 agendapunt Aan: De Gemeenteraad Vries, 20 november 2018 Portefeuillehouder: J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: P.G. Dik-Roetert / S.J. Veenstra

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2018 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2 Paragrafen 3.2.1 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden

Nadere informatie

Raadsbesluit. GEMEENTE VELSEN gemeenteraad

Raadsbesluit. GEMEENTE VELSEN gemeenteraad T'- - '-T-.- GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit % Datum raadsvergadering 8 november 2018 Datum carrousel Raadsbesluitnummer R18.076 Registratienummer Rsl 8.00485 Onderwerp: erordening op de heffing

Nadere informatie

Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2007 Toelichting De verordeningen op de heffing en invordering van gemeentelijke heffingen worden jaarlijks beoordeeld

Nadere informatie

Jaarrapportage 2018 Gemeente Groningen

Jaarrapportage 2018 Gemeente Groningen Jaarrapportage Gemeente Groningen 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw gemeente, over het jaar. In de SLA zijn afspraken gemaakt over

Nadere informatie

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar.

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar. A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 1. Lokale heffingen 1.1. Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: R. Helm. Behandeld door: G.H. Strijbos

Portefeuillehouder: R. Helm. Behandeld door: G.H. Strijbos RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1321826 Datum: 7 september 2016 Afdeling / Team: BEDV / BBEL Portefeuillehouder: R. Helm Behandeld door: G.H. Strijbos I \ Samenvatting: Door uw raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

Datum Forum vergadering : 27 november 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 10 december : Dhr. H.J. van Wiggen

Datum Forum vergadering : 27 november 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 10 december : Dhr. H.J. van Wiggen j-, CViefe'ï Montfoorl t 0 DEC. 2018 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 27 november 2018 Zaaknummer : 595140 Datum Raadsvergadering : 10 december 2018 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017 r GEMEENTE ELSEN gemeenteraad 1 Raadsbesluit Datum raadsvergadering 24 november 2016 Datum carrousel n..t. Raadsbesluitnummer R16.063 Registratienummer Rs16.00647 Onderwerp: erordening op de heffing en

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2019 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2 Paragrafen 3.2.1 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 4 oktober 2016 Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 4 oktober 2016 Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4 oktober 2016 Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Precariobelasting Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Inhoud presentatie Belastingen van gemeenten Wat is precariobelasting? Wetsgeschiedenis Rechtsgrond, karakter en doel Belastingplicht

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2009;

Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2009; Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2. de verordening

Nadere informatie

Aan: de leden van klankbordgroep fusie Beemster-Purmerend. Beemster/Purmerend, 04 juni 2019

Aan: de leden van klankbordgroep fusie Beemster-Purmerend. Beemster/Purmerend, 04 juni 2019 Aan: de leden van klankbordgroep fusie Beemster-Purmerend Beemster/Purmerend, 04 juni 2019 Op 13 mei jl. is een presentatie aan de Klankbordgroep gegeven over de ontwikkeling van de financiën van de gemeenten

Nadere informatie

Bijlage Paragraaf lokale heffingen

Bijlage Paragraaf lokale heffingen Bijlage Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard Programmabegroting 2017

Gemeente Albrandswaard Programmabegroting 2017 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN In deze paragraaf treft u informatie aan over de geraamde gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht van

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

PARAGRAAF 7. Lokale heffingen

PARAGRAAF 7. Lokale heffingen PARAGRAAF 7 Algemeen In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden, ook zal nader ingezoomd worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Vaststellen diverse belastingverordeningen 2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: D. Rutgrink-Haringsma Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer: SOM/2016/031906

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie