Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst"

Transcriptie

1 Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst Jargonlijst Sociaal-Economische jargonlijst

2 Soms staat bij de betekenis van een term een toevoeging: - "in België": hiermee wordt aangegeven dat een term correct Nederlands is, maar alleen in België wordt gebruikt (bijvoorbeeld als het gaat om een specifiek Belgische situatie); - Belgicisme : hiermee wordt aangegeven dat een term gangbaar is in België, maar niet als correct Nederlands kan worden beschouwd. - Zie ook : verwijst naar een gelijkwaardige correct Nederlandse term. - Zie : verwijst vanuit een niet-correcte Nederlandse term naar een correct Nederlandse term. Betekenissen in cursief verwijzen naar een andere term in de lijst Bij het geven van een synoniem ligt de klemtoon vooral op de praktische bruikbaarheid van de jargonlijst. De taalcorrectheid komt pas op de tweede plaats. De lijst is uiteraard niet volledig. Het gebruik van de jargonlijst wordt ten zeerste aanbevolen mits bronvermelding. Term / uitdrukking Aanbod op de arbeidsmarkt Aandelenoptie Aanvullend pensioen Aanwezigheidsindex Actieve bevolking Activerend arbeidsmarktbeleid Activering van de werkloosheidsuitkering Activiteitsgraad Betekenis Alle personen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt als werknemer of als werkzoekende Recht om in de toekomst, tegen een vooraf bepaalde prijs, aandelen te kopen of te verkopen van het bedrijf waarin men werkt Zie ook: financiële participatie van de werknemers Pensioen naast het wettelijk/legaal pensioen, dat deels door de werknemer, deels door de werkgever wordt gefinancierd Zie ook: extralegaal pensioen De aanduiding van hoe sterk een bepaalde sector in een regio aanwezig is met Vlaanderen als norm. De sterkte kan gemeten worden aan de hand van verschillende criteria: werkgelegenheid, omzet, Beroepsbevolking, bevolking op actieve leeftijd Beleid waarbij men middelen actief gebruikt om mensen uit de werkloosheid te halen, onder meer door opleiding, begeleiding en het aanbieden van werkervaring Beleid waarbij men probeert om het geld dat betaald wordt voor werkloosheidsuitkeringen te gebruiken voor het scheppen van nieuwe banen De effectieve beroepsbevolking (dit is het aantal werkenden + het aantal werkzoekenden) ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15 tot en met 64 jaar) 2

3 Activiteitsval (financiële) Acquis communautaire Afcentiem Akkoord van Wassenaar Allocatie (van emissierechten) Anciënniteit AnySurfer-label AnyWeb Arbeidscontract Arbeidsdeling Arbeidsflexibiliteit Arbeidsgehandicapten Arbeidsherverdeling Arbeidsinspectie Arbeidsinzetbaarheid Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid Elke regeling die ertoe leidt dat de personen met een of andere uitkering financieel ontmoedigd of beperkt worden om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten Het beginselbesluit over de uitbreiding van de Europese Unie dat van de nieuwe lidstaten verwacht dat zij de waarden van de Europese Unie eerbiedigen en het volledige scala aan EUregels, -werkzaamheden en gedachtegoed overnemen. (Belgicisme) Een vorm van belastingvermindering (In Nederland) Afspraak, in 1982 gemaakt tussen de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, om de lonen zeer gematigd te laten stijgen en de werkweek van 40 tot 38 uur te verkorten. Hiermee werd beoogd de bedrijfsrendementen te herstellen en de werkgelegenheid en de economische groei te bevorderen. Dat lukte. Voorafgaand aan het akkoord had de overheid met een loonmaatregel gedreigd. Zie ook: poldermodel De toekenning van emissierechten aan vervuilers Aantal dienstjaren Kwaliteitslabel voor websites toegankelijk voor mensen met een (visuele)handicap Project waarmee de Vlaamse overheid zich engageert om alle websites van de Vlaamse overheid toegankelijk te maken Arbeidsovereenkomst De wijze waarop het arbeidsproces wordt verdeeld in verschillende taken, die door de verschillende werknemers worden uitgevoerd Soepelheid in werktijden, contracten... Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en het behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. Systeem waarbij het bestaand werk wordt verdeeld over verschillende werknemers, bijvoorbeeld door een vermindering van de individuele arbeidstijd of door collectieve arbeidsduurvermindering Overheidsdienst die de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden controleert Zie ook : Inzetbaarheid Het geheel van vraag naar arbeid en de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten (aanbod) Het beleid dat de overheid en/of de sociale partners uitstippelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te 3

4 Arbeidsmarktparadox Arbeidsmobiliteit Arbeidsonbekwaam Arbeidsongeschikt Arbeidsovereenkomst Arbeidsparticipatie Arbeidsvolume ARKIMEDES Armoedeval Assessment Avenant Baanloze groei Balanced scorecard stemmen Toestand waarbij er ondanks vele werkzoekenden (een hoog aanbod) een aantal vacatures (de vraag) niet ingevuld kunnen worden - Verhuizing ten behoeve van het werk of om een andere betrekking te vinden - Verandering van beroep of betrekking (Belgicisme) Niet in staat om te werken Zie : arbeidsongeschikt Zie : verminderde arbeidsgeschiktheid Overeenkomst tussen werkgever en werknemer om tegen betaling arbeid te verrichten Percentage van mensen op actieve leeftijd met een betaalde baan (als zelfstandige of als werknemer) Totaal aantal beschikbare uren werk Het gepresteerde arbeidsvolume wordt uitgedrukt in aantal " voltijdse equivalenten" (VTE), of de omrekening van het totaal aantal gepresteerde arbeidsdagen en -uren in het aantal voltijdse banen dat ermee overeenstemt Beleidsmaatregel voortvloeiend uit het ARK-decreet.(activering risicokapitaal) Dit decreet vormt de wettelijke basis voor het systeem dat moet leiden tot tot het structureel activeren van risicokapitaal voor starters en KMO s in Vlaanderen. Treedt op wanneer een stijging van het bruto-inkomen niet tot een substantiële toename of zelfs een afname van het besteedbaar inkomen leidt. Hierdoor kan de beslissing om werk te aanvaarden (werkloosheidsval) of te investeren in doorstroming op de arbeidsmarkt negatief worden beïnvloed. Het testen en beoordelen van kennis en vaardigheden van (kandidaat-) werknemers in functie van de noden van de onderneming. Het resultaat van het assessment wordt vertaald in een opleidingstraject, loopbaanbegeleiding, of wordt gebruikt bij de beslissing iemand al dan niet aan te werven. Een avenant is een bijlage bij een contract. Deze bijlage wijzigt één of meerdere bepalingen van het contract, of vult ze aan. Wijzigingsclausule Economische groei die geen extra werkgelegenheid oplevert Is een instrument om prestaties te sturen en te beheersen. In de ruime zin is de balanced scorecard een methode die helpt om 4

5 Banenactieplan Barema Basisloon BEAondernemingsportefeuille Bedrijf in herstructurering Bedrijfscultuur Bedrijfsopleiding Bedrijfsvervoercheque Bedrijfsvervoerplan Bedrijfsvoorheffing Begroting Begrotingsdiscipline Begrotingsnorm Bekkencomité strategie om te zetten in doelgerichte actie. In meer enge zin is de balanced scorecard een instrument dat in beeld brengt in hoeverre doelstellingen worden behaald. Overheidsplan om meer banen te scheppen Loonschaal, salarisschaal Loon dat iemand verdient zonder extra's (bijvoorbeeld voor overuren) Budget voor Economisch Advies-ondernemingsportefeuille is de nieuwe geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met de steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Deze maatregel vervangt de vier KMO-cheques: de adviescheque, de opleidingscheque, de DNA-cheque en de Gratis Opstart Cheque. Algemeen : bedrijf waarin gereorganiseerd wordt Sociaalrechtelijk : bedrijf dat arbeidsvolume moet afbouwen en eventueel overheidssteun vraagt Zie ook : herstructurering Geheel van normen en waarden in een bedrijf Opleiding en bijscholing van werknemers in opdracht van een bedrijf Bedrijven in Vlaanderen die concrete maatregelen nemen om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor bedrijfsvervoercheques betaald door de Vlaamse overheid. Plan dat wordt opgesteld door een bedrijf en/of organisatie voor een efficiënte verplaatsing van de werknemers van en naar het werk Voorafbetaling van belastingen Overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten voor het volgend jaar Beleid om de stijging van de begroting binnen de perken te houden (Groeinorm) of een norm die aangeeft wat het vereiste saldo op de begroting moet zijn (saldonorm) Overlegorgaan dat voor een bepaald gebied (een rivierbekken) overleg voert en adviseert over het waterbeleid. Bekkencomités bestaan in Vlaanderen voor elk rivierbekken 5

6 Beleidskrediet Benchmarking Bengel-BEVAK Beroepsactieve leeftijd Beroepsbevolking Beroeps(competentie)profiel Uitgave waartoe een overheid zich in een bepaald jaar mag verbinden Vergelijken van de prestaties van soortgelijke bedrijven, organisaties, regio s of leden Financieringssysteem om de scholenbouw te versnellen De leeftijd van 15 tot en met 64 jaar De personen (van 15 tot en met 64 jaar) die actief zijn op de arbeidsmarkt, hetzij als werkzoekende, hetzij als werkende Bevat hoofdzakelijk de taken en verantwoordelijkheden en de daarvoor vereiste competenties van een ervaren en van een beginnend beroepsbeoefenaar 6

7 Beschermingsconstructie Bestaansminimum Beste praktijken (best practices) Betaald educatief verlof Betalingskrediet Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) Bijdrageverlaging Bipartiet overleg Bolkestein Richtlijn Brownfields Brugpensioen Bruto Binnenlands Product Juridische constructie waarmee een onderneming zich probeert te beschermen tegen vijandige overnames De minimale geldsom waarop elke burger, indien nodig, recht heeft om te kunnen overleven Zie ook : minimex Beste praktijken (goede voorbeelden) beschrijven hoe bepaalde problemen, situaties en taken het beste of naar behoren aangepakt kunnen worden. Zie ook : Educatief verlof Som die in een bepaald jaar effectief kan worden uitbetaald Proces van de Vlaamse overheid, gericht op de herstructurering van de Vlaamse administratie, de hervorming van de adviesraden en de versterking van de beleidsvoorbereidende functies van de administratie. Verlaging van de werkgeversbijdrage of werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid Overleg tussen werkgevers en werknemers Zie ook : Dienstenrichtlijn Een Europese richtlijn voor de vrijmaking van de diensten op de Europese interne markt. De Bolkesteinrichtlijn wil de nationale belemmeringen wegwerken voor de vestiging en het vrije verkeer van diensten binnen de EU. Er zijn verschillende uitzonderingen voor diensten van algemeen belang die geen diensten van algemeen economisch belang zijn. Zijn volledig uitgesloten: kinderopvang, sociale huisvesting en bijstand aan mensen in nood. Verlaten, braakliggende of onderbenutte terreinen met voormalige of actuele economische activiteiten waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten maar met een actief potentieel voor hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin. Uitstapregeling voor oudere werknemers die bestaat uit een werkloosheidsvergoeding ten laste van de sociale zekerheid en een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever. Brugpensioen wordt geregeld bij CAO. Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een 7

8 (BBP) Brutoloon Brutoloonkosten Bruto Nationaal Inkomen (BNI) Bruto Nationaal Product (BNP) Bruto Regionaal Product (BRP) Budgetfinanciering Businessplan Bushaven Buurt- en nabijheidsdiensten Buy-out land gedurende één jaar door binnenlandse productiefactoren Het totale salaris van een werknemer, d.w.z. zijn nettoloon zonder aftrek van sociale lasten, kortingen, fiscaliteit Het totale salaris van een werknemer, d.w.z. zijn nettoloon, de werkgeversbijdragen,de werknemersbijdragen en de fiscaliteit Het totaal van de primaire inkomens die alle inwoners van een land hebben ontvangen in een jaar, het is gelijk aan het BBP (Bruto Binnenlands Product)maar gecorrigeerd voor het saldo van de primaire inkomens (ontvangen vanuit het buitenland en betaald aan het buitenland). Als het bovendien gecorrigeerd wordt voor de ruilvoetwinst of ruilvoetverlies dan spreken we van reëel BNI. De jaarlijkse groei van het reële BNI is van belang voor de groei van de middelen van gewesten en gemeenschappen Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een land gedurende één jaar door nationale productiefactoren Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een regio gedurende één jaar door regionale productiefactoren - Algemeen : manier van financieren waarbij een instelling of organisatie een vast bedrag krijgt, dat ze zelfstandig mag gebruiken voor haar opdrachten - In termen van publieke financiën: manier van financieren als iets gefinancierd wordt met middelen van het budget Zie ook: enveloppefinanciering Ondernemingsplan Een korte strook naast de rijweg waar bussen even halt houden om passagiers veilig te laten in- en uitstappen. Zowel persoons-gebonden als collectieve diensten, die een positieve impact hebben op de buurt- of wijkontwikkeling, de kwaliteit van het leven verhogen of ten goede komen aan de gemeenschap. Voorbeelden zijn: fietsenverhuur, vervoerdiensten voor minder mobiele personen, boodschappendiensten, klusjesdiensten, naai-, was- en strijkateliers, sociale restaurants, groen- en natuuronderhoud. Uitkoop; transactie waarbij de directie of de werknemers de aandelen van een bedrijf overnemen 8

9 Cafetariaplan Canada Dry Capita Centraal akkoord Circulaire Cluster Clustervorming Codificatie (van regelgeving) Communautair Communautarisering Compensatieregeling (voor administratieve lasten) Een wijze van belonen waarbij de werknemer zijn arbeidsvoorwaardenpakket zelf kan aanpassen aan zijn eigen noden. Net als in een cafetaria kan je als werknemer kiezen uit verschillende mogelijkheden: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen,... Overuren kan je omzetten in vakantiedagen, in plaats van meer loon kies je bijvoorbeeld voor een bedrijfswagen. Regeling waarbij een werknemer die volgens de werkloosheidsreglementering niet voldoet aan de voorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te krijgen, van zijn werkgever bovenop de werkloosheidsvergoeding toch een vergoeding krijgt toegekend onder dezelfde voorwaarden als een bruggepensioneerde. Deze regeling werd sterk aan banden gelegd door het Generatiepact. 1. Onderwerp / hoofdstuk ("capita selecta") 2. Inwoner (bijvoorbeeld de werkloosheid "per capita") Interprofessioneel akkoord Rondzendbrief; brief met instructies van de regering, die gelijktijdig wordt verzonden naar diverse personen of instellingen Verzameling of samenwerkingsverband van (samenwerkende) personen, instellingen of bedrijven Het realiseren van samenwerkingsverbanden of clusters Het samenvoegen en herstructureren van wetgeving tot een logisch geheel. Het hoofddoel is structureren. Betrekking hebbend op de of een gemeenschap (in t bijz. gebruikt m.b.t. de EU en in België m.b.t. de relaties tussen Vlamingen en Walen (Van Dale) Betreft de relaties tussen Vlamingen,Walen en Brusselaars over gewest- en gemeenschapsmateries (in België)Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen Het beklemtonen van de communautaire aspecten van problemen De maatregelen ingevoerd door de Vlaamse regering waardoor een verhoging van administratieve lasten als gevolg van een regeringsbeslissing (decreet, besluit,...) gepaard moet gaan met een minstens evenwaardige daling van andere administratieve lasten 9

10 Competenties Competentiemanagement Competitiviteit Concentratieschool Conclaaf Concurrentiepositie Concurrentievermogen Conjunctuur Consensus Consolidatie (van regelgeving) Convenant Competenties zijn de kennis, de vaardigheden, de attitudes en de ervaring van een persoon. Kennis (vaktechnische kennis, talenkennis,...) is wat iemand weet en kent over specifieke gebieden. Vaardigheden stellen iemand in staat om te handelen en een specifieke taak te verrichten. Voor het vervullen van functies worden bepaalde attitudes en een bepaald gedrag ook belangrijk geacht, bijvoorbeeld "leervermogen" of "in team kunnen werken". Ervaring verwijst naar het praktisch gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes. Competent zijn slaat op het vermogen om in een bepaalde situatie, in een bepaalde rol, met een bepaalde taak en met bepaalde eisen gepast te handelen. Geheel van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en ontwikkelen van competenties van individuen (en teams) om zo bij te dragen aan het resultaat van de onderneming. Competentiebeheer kan de tewerkstellingskansen van werknemers in een bedrijf, een sector of op de ruimere arbeidsmarkt stabiel houden of verhogen, bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers en de kwaliteit van de arbeid verbeteren Concurrentievermogen School met een hoge concentratie aan allochtone leerlingen. Daarom krijgt een concentratieschool meer financiële middelen om zo op een bepaald terrein met goede leerkrachten kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Op die manier worden concentratiescholen betere scholen en trekken een gemengd publiek aan van allochtonen en autochtonen. Overleg op hoog niveau waarvoor deelnemers zich gedurende een tijd afzonderen van de buitenwereld De positie die een bedrijf inneemt in de concurrentiestrijd, de mate waarin een bedrijf op de eisen die de markt stelt, kan inspelen, in vergelijking met de andere bedrijven De mate waarin een bedrijf op de eisen die de markt stelt, kan inspelen in vergelijking met de andere bedrijven Algemene toestand van de economie Algemene overeenstemming Consolidatie is het integreren van wijzigingen en toevoegingen in de oorspronkelijke wettekst zodat (opnieuw) één wettekst ontstaat. Het hoofddoel is groeperen Overeenkomst, beding, afspraak, bijv. milieu-convenant 10

11 Conventie (Europese) Copernicusakkoord Core business Corporate Corporate culture Corporate governance Cumul Cumulatie Cumuleren Debudgettering Decumul Decumulatie Defederaliseren Deficit Deficitair Deflatie Demografische reserve Derde betaler-systeem Dereguleren Deregulering De vergadering die tot taak heeft om voor de Europese Unie een Europese grondwet voor te bereiden. Akkoord afgesloten door de regering Verhofstadt in 2000 dat de modernisering beoogt van de federale overheidsdiensten in de richting van meer klantgerichtheid en transparantie. De kernactiviteit van een bedrijf of organisatie - Met betrekking tot een bedrijf of een organisatie - Zoals in een bedrijf, op de wijze van het bedrijfsleven, zakelijk Bedrijfscultuur Deugdelijk bestuur; geheel van (controlerende) activiteiten, gericht op het optimaliseren van het management van een bedrijf (Belgicisme) Cumulatie -Algemeen : het fenomeen waarbij iemand meer dan één functie, mandaat of job uitoefent - Fiscaal: de samenvoeging van inkomsten van echtgenoten voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting Het uitoefenen van meer dan één job, functie of mandaat Manier van financieren waarbij de overheid een bepaalde uitgave doet, maar niet in de begroting inschrijft en waarvan de lasten doorgeschoven worden naar volgende begrotingsjaren (Belgicisme)Decumulatie - Algemeen : beperking van cumulatie - Fiscaal : het ongedaan maken van de samenvoeging of de herverdeling van inkomsten van echtgenoten voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting Bevoegdheden overdragen naar deelgebieden Financieel tekort Met een financieel tekort Aanhoudend proces van algemene prijsdaling Reserve die wordt aangelegd in de pensioenfondsen of het overheidsbudget, met het oog op de demografische evolutie Een regeling waarbij de prijs voor het leveren van een bepaalde dienst betaald wordt door een derde. Die derde is dan een persoon( bijv. een werkgever), een instelling (bijv. een mutualiteit), overheid, die noch leverancier, noch klant is van de geleverde dienst. Zo n systemen bestaan in de gezondheidssector en de sector van het openbaar vervoer Wettelijke bepalingen en regelingen opheffen of vereenvoudigen Een programma gericht op minder overheidsregels, minder 11

12 Deugdelijk (deugdzaam) bestuur Dienstencheque Diensteneconomie Dienstenrichtlijn Dotatie Drukkingsgroep Duobaan Duurzaam ondernemen Duurzame ontwikkeling E-government Echelonnering overheidsbemoeienis. Corporate governance Initiatief van de federale regering om op een goedkope manier diensten in te huren door fiscale en sociale vrijstellingen. De overheid subsidieert de helft van de cheque. (voor kortgeschoolde werknemers in bepaalde gevallen de volledige cheque). Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen. Economie waarin de dienstensector voor de grootste productie en tewerkstelling zorgt Zie ook : tertiarisering Zie ook : Bolkesteinrichtlijn Financiële overheidssteun. In de praktijk van de algemene begroting aan overheidsinstellingen voor de financiering van hun statutaire opdrachten en voor de financiering van hun eigen werking (Belgicisme) Belangengroep, pressiegroep Werk dat vroeger door één persoon voltijds werd verricht, voortaan door twee mensen deeltijds laten verrichten. Het nastreven van een ondernemingsdoelstelling die duurzame waardencreatie betracht, door belang te hechten aan elke betrokkene. Het gaat om het evenwichtig afwegen van economische, sociale en ecologische waarden enerzijds en de korte en lange termijn anderzijds. Zie ook : verantwoord ondernemerschap Een evenwichtige ontwikkeling op het vlak van economie, milieu en sociale cohesie en dit met respect voor elk van de drie dimensies. E-government is een proces van reorganisatie van de dienstverlening van de overheid met behulp van elektronische hulpmiddelen (informatie en communicatietechnologieën) met het oog op een verbetering van de informatievoorziening, de communicatie en de dienstverlening naar alle klanten van de overheid: burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden. In de gezondheidszorg : beoogt een efficiënte, effectieve en optimale zorg door de gepaste zorgenverstrekker op het juiste ogenblik en op de juiste plaats. Een geëchelonneerd verzorgingsaanbod bevindt zich op verschillende niveaus. 12

13 Ecotaks Educatief verlof Eenheidsmarkt Eindtermen Emmissierecht Employability Enveloppefinanciering Ergonomie Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Europees sociaal luik Euromeesternorm Europese richtlijn Europese Structuurfondsen De huisartsen vormen het eerste echelon in de geneeskundige zorg Taks op milieubelastende producten of activiteiten Zie ook : milieuheffing Federale maatregel voor bijscholing of opleidingsverlof. In bepaalde sectoren is dit verlof een recht (= betaald educatief verlof) Grote markt (bijv. de Europese Unie) die is ontstaan door het samenvoegen van verschillende kleinere markten. Minimumdoelen inzake kennis, vaardigheden en attitudes die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde groep van leerlingen. Eindtermen worden vastgelegd per onderwijsvorm en per graad en moeten bereikt worden op het einde van de graad; ze kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn. Het recht om een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde stof te mogen uitstoten in een bepaalde periode Arbeidsinzetbaarheid van werknemers, die wordt bepaald door scholing, opleiding, vorming, attitude. (In België)Manier van financieren waarbij een instelling of organisatie een vast bedrag krijgt dat ze zelfstandig mag gebruiken voor haar opdrachten De studie van het aanpassen van de werkomgeving of werkmiddelen aan de aard en de begrenzingen van het menselijk lichaam Fungeert als gemeenschappelijke sokkel voor de overlegorganen Sociaal-economische raden van de regio s (SERR) en Regionaal sociaal-economische overlegcomité (RESOC) en stelt hun personeel ter beschikking aan SERR en RESOC. Het ESRV is als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook het enige (juridische) aanspreekpunt. De vzw ERSV vervangt de vroegere Subregionale Tewerkstellingscomité (STC) en streekplatform vzw s. (Belgicisme)Zie : Sociaal Europa Begrotingsnorm die de groei van de beleidskredieten loskoppelt van de economische conjunctuur. Begrotingsnorm die bij de opstelling van de Vlaamse begroting 2000 vervangen werd door de HRF-norm. Europese wetgeving die moet worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten Fondsen die de Europese Unie beschikbaar stelt om het (werk- 13

14 Expertise Expertisecentrum Externe diensten 1 voor preventie en bescherming op het werk Extralegaal pensioen Extralegale voorwaarden Faling Federaal Federaliseren Financiële participatie van de werknemers Fiscale uitgave Fiscale vrijstelling gelegenheids-)beleid van lidstaten en regio s te ondersteunen - Deskundigheid - Verslag van een deskundig onderzoek Dienst waar experts samenwerken Diensten die werken voor meerdere bedrijven en o.m. instaat voor gezondheidstoezicht van werknemers. (In België)Aanvullend pensioen (In België) Aanvullende voordelen die de werkgever geeft bovenop het loon Faillissement Nationaal, wat de deelstaten overkoepelt De omvorming van een unitaire staat naar een federale staat, bestaande uit deelgebieden; wordt meestal gebruikt voor regionaliseren en defederaliseren Werknemers kopen of verkrijgen aandelen van hun bedrijf. Zie ook : aandelenoptie Een vorm van fiscale voordelen : vrijstellingen, aftrekken en andere verminderingen voor bepaalde doelgroepen van burgers of ondernemingen of om burgers of ondernemingen te stimuleren tot een bepaald gedrag die leiden tot minder belastingontvangsten. Jaarlijks moeten de regeringen een inventaris maken van deze fiscale uitgaven. Deze inventaris wordt gepubliceerd bij de middelenbegroting. De voornaamste van de voordelen die beschouwd worden als fiscale uitgave zijn : de vrijstelling van de voorheffing op de inkomsten van spaardeposito's, ten belope van BEF, die 14,5 miljard bedraagt;het voordeel voor het langetermijnsparen dat beschouwd wordt als woonsparen, namelijk de afschrijvingen van leningen en de premies voor de individuele levensverzekering die erop betrekking hebben, 24,3 miljard;het voordeel voor het langetermijnsparen dat niet beschouwd wordt als woonsparen, namelijk de bijdragen voor de tweede pijler, de individuele levensverzekering en het pensioensparen, 18,1 miljard ; het voordeel voor de vervangingsinkomens, 73 miljard. Vrijstelling van belastingen op een deel van de belastbare materie (kan inkomen zijn, maar bijv. Ook de transactiewaarde bij de verkoop van een onroerend goed, de waarde van een nalaten- 1 Voorheen : interbedrijfsgeneeskundige dienst 14

15 Flexibiliteit Flexicurity Functieclassificatie Gecijferdheid Geletterdheid Gemeenschap Gemengde intercommunale Gender Generatiepact schap bij erfenissen,. Organisatieflexibiliteit : het vermogen van een organisatie om te reageren of te anticiperen op wisselende en veranderende eisen die door de omgeving aan haar worden gesteld. Werknemersflexibiliteit: de mogelijkheden om de arbeidssituatie adequaat af te stemmen op de persoonlijke (veranderende) levensomstandigheden van de werknemer Werkgeversflexibiliteit : de vraag van werkgevers om meer werknemers te kunnen inzetten en gedurende dalperiodes minder werknemers is een voorbeeld van werkgeversflexibiliteit Samensmelting van de Engelse woorden flexibility ('flexibiliteit') en security ('zekerheid'). Het slaat op de combinatie van flexibele arbeidsregels met een hoge sociale bescherming. Als voorbeeld wordt vaak Denemarken aangehaald. Daar zijn de aanwervings- en ontslagvoorwaarden erg beperkt, maar worden tegelijkertijd werkzoekenden actief begeleid om snel een nieuwe baan te vinden. Overeenkomst waarbij verschillende functies in een onderneming of sector worden beschreven, naar de inhoud en hun onderlinge rangorde gekoppeld aan het loon Gecijferdheid of wiskundige geletterdheid is gedefinieerd (in Programme for International Student Assessment (PISA) als het vermogen om wiskunde te herkennen, te begrijpen en te gebruiken. Geletterdheid is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen. (In België) Eén van de drie Belgische taalgemeenschappen : de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, die bevoegd zijn voor de persoonsgebonden materies zoals onderwijs, welzijn Intercommunale organisatie of vereniging waaraan zowel gemeentebesturen als privé-bedrijven deelnemen Concept dat verwijst naar de sociale verschillen tussen mannen en vrouwen,die verworven zijn en die ook kunnen veranderen doorheen de tijd. Een beleidstekst waarin de federale regering van Verhof- 15

16 Gewaarborgd minimum maandinkomen Gewest Gewestelijk Gezondheidsindex GIMVINDUS Geografisch Informatiesysteem (GIS) Geografisch Referentiebestand (GRB) Globalisering Glokaal stadt II een zestigtal maatregelen uiteenzet waarmee ze de vergrijzingsproblematiek wil aanpakken. Het gaat om maatregelen die de activiteitsgraad moeten doen stijgen, zoals het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen en het verlagen van de loonlasten voor bepaalde leeftijdscategorieën. De titel van het pact geeft weer dat de verschillende generaties opgeroepen worden tot solidariteit: de ene generatie moet voor de andere zorgen. Inter-professioneel afgesproken minimumloon dat toegepast moet worden voor alle werknemers uit de privé-sector. Het bedrag is vastgesteld bij CAO en wordt verminderd voor jonge werknemers (< 21 jaar). Vaak worden in de sectoren meer voordelige loonafspraken gemaakt. (In België) Eén van de drie Belgische deelgebieden : het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd zijn voor de regionale materies zoals economie, vervoer, milieu (In België) Met betrekking tot de gewesten (In België) Indexcijfer waarin de prijs van tabak, benzine en alcohol niet is meegerekend Openbare Vlaamse overheidsholding. Dochtervennootschap van GIMV, GIMV-Industries (GIMVINDUS) Systeem van computerondersteunde invoer, opslag, archivering, analyse en voorstelling van geografische gelokaliseerde gegevens. Zo kan men bijvoorbeeld bodemvervuiling, watervervuiling, gewestplannen via de computer op diverse schaalniveaus en via diverse data gaan bewaren en bekijken. Databank waarin vooraf gedefinieerde vastgoedobjecten met grote geometrische nauwkeurigheid worden opgeslagen en voorzien worden van actuele, relevante beschrijvende informatie. Uit deze databank kunnen dan grootschalige kaarten worden gegenereerd. Verschijnsel waarbij de economie van landen in de wereld steeds meer verweven wordt, waardoor o.m. bedrijven uit verschillende landen steeds meer concurreren met elkaar Verbindt het globale met het lokale. Een glokaal product is bijvoorbeeld bestemd voor de internationale markt, maar kan een lokale invulling krijgen, afhankelijk van de plaatselijke cultuur. Het verwante zelfstandig naamwoord glokalise- 16

17 Good governance Good governance charter Graaibelasting ring (of glokalisatie) slaat ook op de wisselwerking tussen mondiale verschijnselen en de lokale culturele invulling ervan, de zogeheten lokalisatie (Taaltelefoon Vlaamse overheid) De toepassing van de good-governance-principes in een overheidsomgeving, vereist een vertaling, gelet op de eigenheid van een overheidsbestuur en het primaat van de politiek. Het overheidsoptreden moet rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, of de drie r's, garanderen in combinatie met de principes van economy of zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en ethiek, of de vier e's. Charter gericht op goed bestuur voor de strategische onderzoekscentra Een extra belasting op hoge lonen van topmanagers.. Door het gebruik van het werkwoord graaien ('wegkapen; zich op betwistbare wijze verrijken bij de uitoefening van zijn functie') heeft graaitaks een duidelijk negatieve connotatie. Het woord is overgewaaid uit Nederland, waar de graaitaks eerder al in de publiciteit kwam onder de naam kleptocratentaks (Vlaamse overheid Taaltelefoon) Groei- en stabiliteitspact Groenboek (Europees) Grondbank EU-verdrag waarbij de lidstaten zich er toe verbinden om op middellange termijn een sluitende begroting te realiseren en om buitensporige tekorten (meer dan 3%) zo spoedig mogelijk te corrigeren, op straffe van boete (tenzij het tekort veroorzaakt wordt door een ernstige recessie) Een groenboek is een document dat tot doel heeft een denkproces te bevorderen en een raadpleegprocedure over een bepaald onderwerp op Europees niveau op gang te brengen. Een groenboek wordt door de Commissie gepubliceerd. Het overleg dat naar aanleiding van een groenboek plaatsvindt, kan leiden tot de publicatie van een witboek, waarin resultaten van de discussie in de vorm van concrete actiemaatregelen van de Gemeenschap worden opgenomen. Een bodembeheerorganisatie. De vzw Grondbank ontwikkelde een ketenzorgsysteem dat enerzijds toelaat bodem te certificeren op zijn milieuhygiënische kwaliteit en anderzijds de voorgeschiedenis van de bodem waarvoor zij bodembeheerrapporten 17

18 Grondenbank Grondverzet Grijze druk Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) HACCP-richtlijn Havenrichtlijn Hefboomkrediet Hercules-programma Herfederaliseren Herintreder / herintreedster aflevert te achterhalen. Deze Vlaamse grondenbank is bedoeld om binnen het beleidsdomein leefmilieu en natuur gronden aan te kopen en grondreserves aan te leggen om projecten inzake bosuitbreiding of natuurbehoud te realiseren. Het verplaatsing van uitgegraven bodem Getal dat aangeeft hoeveel 65-plussers er zijn op de actieve bevolking Kwaliteitssysteem vergelijkbaar met de principes van integrale kwaliteitszorg (IKZ) dat een constant veilig (hygiënisch verantwoord) product garandeert. Het is een preventief systeem dat de nadruk legt op de beheersing van de oorzaken van de problemen en niet op de beperking van de nadelige gevolgen achteraf Een Europese richtlijn gebaseerd op de veiligheidsprocedures van HACCP Verkorte benaming voor de ontwerprichtlijn 'inzake toegang tot de markt voor havendiensten'. Deze richtlijn werd door de Europese Commissie voorgesteld als onderdeel van de mededeling van februari 2001 van de Europese Commissie met als titel 'De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in havens: van cruciaal belang voor het vervoer in Europa' (zie Port Package). Deze richtlijn doorliep de hele medebeslissingsprocedure en werd uiteindelijk door het Europees Parlement afgekeurd omwille van ernstige knelpunten rond o.m. zelfafhandeling (de mogelijkheid voor de bemanning van het schip om zelf goederen te laden en te lossen).ondertussen wordt door de Europese Commissie een nieuwe Havenrichtlijn voorbereid Vlaamse maatregel ter financiering van innovatieve opleidingen voor werknemers op vraag van bedrijven en sectoren Het Hercules-programma wil grootschalige investeringen in onderzoeksapparatuur voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek mogelijk maken Bevoegdheden die in het verleden werden overgedragen aan de regio s of gemeenschappen, opnieuw overdragen aan het federale beleidsniveau. Is weinig gebruikelijk, maar wordt toch af en toe geopperd, bijv. ontwikkelingssamenwerking of de normering inzake de geluidsnormen. Persoon die zich na een lange afwezigheid weer aanbiedt op de 18

19 Herplaatsingsfonds Herscholen Herstructurering Homologatie HRF(Hoge Raad voor Financien)-norm Human resources Human resources management (HRM) Ijzeren voorraad Inbound logistics Inclusief onderwijs arbeidsmarkt Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding voor werknemers die werkloos zijn geworden door het faillissement van een onderneming of door de gerechtelijke ontbinding van een vzw wegens kennelijke staat van onvermogen. Ook de ex-werknemers van ondernemingen waaraan een gerechtelijk akkoord is toegestaan en de ex-werknemers van ondernemingen in moeilijkheden komen in aanmerking. Een nieuwe vakopleiding geven aan werknemers of werklozen Een reorganisatie van een bedrijf om de rendabiliteit te verhogen (kan ook zonder vermindering van tewerkstelling en kan ook in bedrijven die al rendabel zijn) Zie ook: bedrijf in herstructurering 1.Officiële, m.n. gerechtelijke bekrachtiging, goedkeuring (bijv. van het akkoord in een faillissement) 2.Homologatiecommissie : commissie belast met controle op het secundair onderwijs De begrotingsnormering die wordt uitgetekend door de Hoge Raad voor Financiën voor alle gewesten en gemeenschappen in ons land. De richtlijnen ervan worden omgezet (eventueel met enige correcties) in samenwerkingsakkoorden tussen de federale regering en de regeringen van de deelgebieden. Op die manier wordt de bijdrage van de deelgebieden in het Belgische stabilisatieprogramma vastgelegd. Sedert 2002 wordt de HRF - norm berekend en getoetst volgens de regels die gelden voor de opmaak van de overheidsrekeningen in het kader van de nationale rekeningen (door het Instituut voor de Nationale Rekeningen). Het geheel van de werknemers van een organisatie met hun kennis, vaardigheden en motivatie Het beheer van de human resources De oppervlakte aan bedrijventerreinen die nodig is voor een goed functioneren van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. De omvang wordt uitgedrukt in een aantal jaren van de vastgestelde vraag (meestal tussen de 3 en de 5 jaar) Proces van transportplanning: omvat alle activiteiten in verband met de ontvangst, stockage en de verspreiding van de inkomende goederen en de relatie met de leveranciers. Onderwijs dat openstaat voor alle leerlingen, ook voor leerlingen 19

20 Incubatiecentra Index Indexatie Indexering Indexsprong Individuele Beroepsopleiding (IBO) Inflatie Informatiemaatschappij Informatietechnologie Informele economie Insourcing Integrale kwaliteitszorg Interbedrijfsgeneeskundige dienst Intercommunaal Intercommunale met een handicap. Doel is dat ouders ervoor kunnen kiezen hun gehandicapt kind naar een gewone school te sturen. Startcentrum waar personen of ondernemingen die een onderneming in de sociale economie wensen op te starten terecht kunnen voor managementondersteuning. Berekening van een procentuele stijging of daling van de prijs van een bepaalde reeks producten en/of diensten ten opzichte van een startpunt Aanpassing van lonen, huur aan de algemene prijsstijgingen zoals berekend op basis van de gezondheidsindex Indexatie (in België)Het overslaan van een indexatie Individuele Beroepsopleiding: opleiding op de werkvloer voor werkzoekenden in een bedrijf of organisatie, begeleid door de VDAB. Het bedrijf engageert zich de om de werkzoekende te begeleiden, het afgesproken opleidingsprogramma uit te voeren en de werkzoekende na de opleiding in dienst te nemen voor onbepaalde duur (= minstens zolang als de opleiding geduurd heeft). De werkzoekende krijgt een percentage van het gangbare loon voor de functie uitbetaald (samengesteld uit werkloosheidsuitkering en een stijgende productiviteitspremie betaald door de werkgever). Aanhoudend proces van algemene prijsstijging Maatschappij waarin het beschikken over informatie en de mogelijkheid tot het verwerken van informatie sterk bepalend zijn voor iemands economische en culturele positie Geheel van toegepaste kennis om gegevens of data om te vormen tot informatie waarmee mensen en organisaties hun omgeving en zichzelf trachten te beheren (IT) Onderdeel van de economie dat niet door de overheid geregistreerd wordt (bijv. zwartwerk) Het inhuren van een externe specialist in het eigen bedrijf Kwaliteitszorg die oog heeft voor elk onderdeel van het productie of arbeidsproces Zie : externe diensten Tussen verschillende gemeenten onderling Intergemeentelijke onderneming voor het beheer van nutsbedrij- 20

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID Laarne Wetteren Wichelen 2005-2009 I. Inhoud I. Inhoudsopgave II. Lokaal Werkgelegenheidsbeleid, Missie en Visie 1. Beleid 2. Missie 3. Visie III. Werkwijze en Opbouw

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie