Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst"

Transcriptie

1 Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst Jargonlijst Sociaal-Economische jargonlijst

2 Soms staat bij de betekenis van een term een toevoeging: - "in België": hiermee wordt aangegeven dat een term correct Nederlands is, maar alleen in België wordt gebruikt (bijvoorbeeld als het gaat om een specifiek Belgische situatie); - Belgicisme : hiermee wordt aangegeven dat een term gangbaar is in België, maar niet als correct Nederlands kan worden beschouwd. - Zie ook : verwijst naar een gelijkwaardige correct Nederlandse term. - Zie : verwijst vanuit een niet-correcte Nederlandse term naar een correct Nederlandse term. Betekenissen in cursief verwijzen naar een andere term in de lijst Bij het geven van een synoniem ligt de klemtoon vooral op de praktische bruikbaarheid van de jargonlijst. De taalcorrectheid komt pas op de tweede plaats. De lijst is uiteraard niet volledig. Het gebruik van de jargonlijst wordt ten zeerste aanbevolen mits bronvermelding. Term / uitdrukking Aanbod op de arbeidsmarkt Aandelenoptie Aanvullend pensioen Aanwezigheidsindex Actieve bevolking Activerend arbeidsmarktbeleid Activering van de werkloosheidsuitkering Activiteitsgraad Betekenis Alle personen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt als werknemer of als werkzoekende Recht om in de toekomst, tegen een vooraf bepaalde prijs, aandelen te kopen of te verkopen van het bedrijf waarin men werkt Zie ook: financiële participatie van de werknemers Pensioen naast het wettelijk/legaal pensioen, dat deels door de werknemer, deels door de werkgever wordt gefinancierd Zie ook: extralegaal pensioen De aanduiding van hoe sterk een bepaalde sector in een regio aanwezig is met Vlaanderen als norm. De sterkte kan gemeten worden aan de hand van verschillende criteria: werkgelegenheid, omzet, Beroepsbevolking, bevolking op actieve leeftijd Beleid waarbij men middelen actief gebruikt om mensen uit de werkloosheid te halen, onder meer door opleiding, begeleiding en het aanbieden van werkervaring Beleid waarbij men probeert om het geld dat betaald wordt voor werkloosheidsuitkeringen te gebruiken voor het scheppen van nieuwe banen De effectieve beroepsbevolking (dit is het aantal werkenden + het aantal werkzoekenden) ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15 tot en met 64 jaar) 2

3 Activiteitsval (financiële) Acquis communautaire Afcentiem Akkoord van Wassenaar Allocatie (van emissierechten) Anciënniteit AnySurfer-label AnyWeb Arbeidscontract Arbeidsdeling Arbeidsflexibiliteit Arbeidsgehandicapten Arbeidsherverdeling Arbeidsinspectie Arbeidsinzetbaarheid Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid Elke regeling die ertoe leidt dat de personen met een of andere uitkering financieel ontmoedigd of beperkt worden om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten Het beginselbesluit over de uitbreiding van de Europese Unie dat van de nieuwe lidstaten verwacht dat zij de waarden van de Europese Unie eerbiedigen en het volledige scala aan EUregels, -werkzaamheden en gedachtegoed overnemen. (Belgicisme) Een vorm van belastingvermindering (In Nederland) Afspraak, in 1982 gemaakt tussen de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, om de lonen zeer gematigd te laten stijgen en de werkweek van 40 tot 38 uur te verkorten. Hiermee werd beoogd de bedrijfsrendementen te herstellen en de werkgelegenheid en de economische groei te bevorderen. Dat lukte. Voorafgaand aan het akkoord had de overheid met een loonmaatregel gedreigd. Zie ook: poldermodel De toekenning van emissierechten aan vervuilers Aantal dienstjaren Kwaliteitslabel voor websites toegankelijk voor mensen met een (visuele)handicap Project waarmee de Vlaamse overheid zich engageert om alle websites van de Vlaamse overheid toegankelijk te maken Arbeidsovereenkomst De wijze waarop het arbeidsproces wordt verdeeld in verschillende taken, die door de verschillende werknemers worden uitgevoerd Soepelheid in werktijden, contracten... Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en het behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. Systeem waarbij het bestaand werk wordt verdeeld over verschillende werknemers, bijvoorbeeld door een vermindering van de individuele arbeidstijd of door collectieve arbeidsduurvermindering Overheidsdienst die de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden controleert Zie ook : Inzetbaarheid Het geheel van vraag naar arbeid en de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten (aanbod) Het beleid dat de overheid en/of de sociale partners uitstippelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te 3

4 Arbeidsmarktparadox Arbeidsmobiliteit Arbeidsonbekwaam Arbeidsongeschikt Arbeidsovereenkomst Arbeidsparticipatie Arbeidsvolume ARKIMEDES Armoedeval Assessment Avenant Baanloze groei Balanced scorecard stemmen Toestand waarbij er ondanks vele werkzoekenden (een hoog aanbod) een aantal vacatures (de vraag) niet ingevuld kunnen worden - Verhuizing ten behoeve van het werk of om een andere betrekking te vinden - Verandering van beroep of betrekking (Belgicisme) Niet in staat om te werken Zie : arbeidsongeschikt Zie : verminderde arbeidsgeschiktheid Overeenkomst tussen werkgever en werknemer om tegen betaling arbeid te verrichten Percentage van mensen op actieve leeftijd met een betaalde baan (als zelfstandige of als werknemer) Totaal aantal beschikbare uren werk Het gepresteerde arbeidsvolume wordt uitgedrukt in aantal " voltijdse equivalenten" (VTE), of de omrekening van het totaal aantal gepresteerde arbeidsdagen en -uren in het aantal voltijdse banen dat ermee overeenstemt Beleidsmaatregel voortvloeiend uit het ARK-decreet.(activering risicokapitaal) Dit decreet vormt de wettelijke basis voor het systeem dat moet leiden tot tot het structureel activeren van risicokapitaal voor starters en KMO s in Vlaanderen. Treedt op wanneer een stijging van het bruto-inkomen niet tot een substantiële toename of zelfs een afname van het besteedbaar inkomen leidt. Hierdoor kan de beslissing om werk te aanvaarden (werkloosheidsval) of te investeren in doorstroming op de arbeidsmarkt negatief worden beïnvloed. Het testen en beoordelen van kennis en vaardigheden van (kandidaat-) werknemers in functie van de noden van de onderneming. Het resultaat van het assessment wordt vertaald in een opleidingstraject, loopbaanbegeleiding, of wordt gebruikt bij de beslissing iemand al dan niet aan te werven. Een avenant is een bijlage bij een contract. Deze bijlage wijzigt één of meerdere bepalingen van het contract, of vult ze aan. Wijzigingsclausule Economische groei die geen extra werkgelegenheid oplevert Is een instrument om prestaties te sturen en te beheersen. In de ruime zin is de balanced scorecard een methode die helpt om 4

5 Banenactieplan Barema Basisloon BEAondernemingsportefeuille Bedrijf in herstructurering Bedrijfscultuur Bedrijfsopleiding Bedrijfsvervoercheque Bedrijfsvervoerplan Bedrijfsvoorheffing Begroting Begrotingsdiscipline Begrotingsnorm Bekkencomité strategie om te zetten in doelgerichte actie. In meer enge zin is de balanced scorecard een instrument dat in beeld brengt in hoeverre doelstellingen worden behaald. Overheidsplan om meer banen te scheppen Loonschaal, salarisschaal Loon dat iemand verdient zonder extra's (bijvoorbeeld voor overuren) Budget voor Economisch Advies-ondernemingsportefeuille is de nieuwe geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met de steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Deze maatregel vervangt de vier KMO-cheques: de adviescheque, de opleidingscheque, de DNA-cheque en de Gratis Opstart Cheque. Algemeen : bedrijf waarin gereorganiseerd wordt Sociaalrechtelijk : bedrijf dat arbeidsvolume moet afbouwen en eventueel overheidssteun vraagt Zie ook : herstructurering Geheel van normen en waarden in een bedrijf Opleiding en bijscholing van werknemers in opdracht van een bedrijf Bedrijven in Vlaanderen die concrete maatregelen nemen om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor bedrijfsvervoercheques betaald door de Vlaamse overheid. Plan dat wordt opgesteld door een bedrijf en/of organisatie voor een efficiënte verplaatsing van de werknemers van en naar het werk Voorafbetaling van belastingen Overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten voor het volgend jaar Beleid om de stijging van de begroting binnen de perken te houden (Groeinorm) of een norm die aangeeft wat het vereiste saldo op de begroting moet zijn (saldonorm) Overlegorgaan dat voor een bepaald gebied (een rivierbekken) overleg voert en adviseert over het waterbeleid. Bekkencomités bestaan in Vlaanderen voor elk rivierbekken 5

6 Beleidskrediet Benchmarking Bengel-BEVAK Beroepsactieve leeftijd Beroepsbevolking Beroeps(competentie)profiel Uitgave waartoe een overheid zich in een bepaald jaar mag verbinden Vergelijken van de prestaties van soortgelijke bedrijven, organisaties, regio s of leden Financieringssysteem om de scholenbouw te versnellen De leeftijd van 15 tot en met 64 jaar De personen (van 15 tot en met 64 jaar) die actief zijn op de arbeidsmarkt, hetzij als werkzoekende, hetzij als werkende Bevat hoofdzakelijk de taken en verantwoordelijkheden en de daarvoor vereiste competenties van een ervaren en van een beginnend beroepsbeoefenaar 6

7 Beschermingsconstructie Bestaansminimum Beste praktijken (best practices) Betaald educatief verlof Betalingskrediet Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) Bijdrageverlaging Bipartiet overleg Bolkestein Richtlijn Brownfields Brugpensioen Bruto Binnenlands Product Juridische constructie waarmee een onderneming zich probeert te beschermen tegen vijandige overnames De minimale geldsom waarop elke burger, indien nodig, recht heeft om te kunnen overleven Zie ook : minimex Beste praktijken (goede voorbeelden) beschrijven hoe bepaalde problemen, situaties en taken het beste of naar behoren aangepakt kunnen worden. Zie ook : Educatief verlof Som die in een bepaald jaar effectief kan worden uitbetaald Proces van de Vlaamse overheid, gericht op de herstructurering van de Vlaamse administratie, de hervorming van de adviesraden en de versterking van de beleidsvoorbereidende functies van de administratie. Verlaging van de werkgeversbijdrage of werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid Overleg tussen werkgevers en werknemers Zie ook : Dienstenrichtlijn Een Europese richtlijn voor de vrijmaking van de diensten op de Europese interne markt. De Bolkesteinrichtlijn wil de nationale belemmeringen wegwerken voor de vestiging en het vrije verkeer van diensten binnen de EU. Er zijn verschillende uitzonderingen voor diensten van algemeen belang die geen diensten van algemeen economisch belang zijn. Zijn volledig uitgesloten: kinderopvang, sociale huisvesting en bijstand aan mensen in nood. Verlaten, braakliggende of onderbenutte terreinen met voormalige of actuele economische activiteiten waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten maar met een actief potentieel voor hergebruik en ontwikkeling in de ruimste zin. Uitstapregeling voor oudere werknemers die bestaat uit een werkloosheidsvergoeding ten laste van de sociale zekerheid en een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever. Brugpensioen wordt geregeld bij CAO. Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een 7

8 (BBP) Brutoloon Brutoloonkosten Bruto Nationaal Inkomen (BNI) Bruto Nationaal Product (BNP) Bruto Regionaal Product (BRP) Budgetfinanciering Businessplan Bushaven Buurt- en nabijheidsdiensten Buy-out land gedurende één jaar door binnenlandse productiefactoren Het totale salaris van een werknemer, d.w.z. zijn nettoloon zonder aftrek van sociale lasten, kortingen, fiscaliteit Het totale salaris van een werknemer, d.w.z. zijn nettoloon, de werkgeversbijdragen,de werknemersbijdragen en de fiscaliteit Het totaal van de primaire inkomens die alle inwoners van een land hebben ontvangen in een jaar, het is gelijk aan het BBP (Bruto Binnenlands Product)maar gecorrigeerd voor het saldo van de primaire inkomens (ontvangen vanuit het buitenland en betaald aan het buitenland). Als het bovendien gecorrigeerd wordt voor de ruilvoetwinst of ruilvoetverlies dan spreken we van reëel BNI. De jaarlijkse groei van het reële BNI is van belang voor de groei van de middelen van gewesten en gemeenschappen Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een land gedurende één jaar door nationale productiefactoren Som van de toegevoegde waarde die wordt geproduceerd in een regio gedurende één jaar door regionale productiefactoren - Algemeen : manier van financieren waarbij een instelling of organisatie een vast bedrag krijgt, dat ze zelfstandig mag gebruiken voor haar opdrachten - In termen van publieke financiën: manier van financieren als iets gefinancierd wordt met middelen van het budget Zie ook: enveloppefinanciering Ondernemingsplan Een korte strook naast de rijweg waar bussen even halt houden om passagiers veilig te laten in- en uitstappen. Zowel persoons-gebonden als collectieve diensten, die een positieve impact hebben op de buurt- of wijkontwikkeling, de kwaliteit van het leven verhogen of ten goede komen aan de gemeenschap. Voorbeelden zijn: fietsenverhuur, vervoerdiensten voor minder mobiele personen, boodschappendiensten, klusjesdiensten, naai-, was- en strijkateliers, sociale restaurants, groen- en natuuronderhoud. Uitkoop; transactie waarbij de directie of de werknemers de aandelen van een bedrijf overnemen 8

9 Cafetariaplan Canada Dry Capita Centraal akkoord Circulaire Cluster Clustervorming Codificatie (van regelgeving) Communautair Communautarisering Compensatieregeling (voor administratieve lasten) Een wijze van belonen waarbij de werknemer zijn arbeidsvoorwaardenpakket zelf kan aanpassen aan zijn eigen noden. Net als in een cafetaria kan je als werknemer kiezen uit verschillende mogelijkheden: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen,... Overuren kan je omzetten in vakantiedagen, in plaats van meer loon kies je bijvoorbeeld voor een bedrijfswagen. Regeling waarbij een werknemer die volgens de werkloosheidsreglementering niet voldoet aan de voorwaarden om het statuut van bruggepensioneerde te krijgen, van zijn werkgever bovenop de werkloosheidsvergoeding toch een vergoeding krijgt toegekend onder dezelfde voorwaarden als een bruggepensioneerde. Deze regeling werd sterk aan banden gelegd door het Generatiepact. 1. Onderwerp / hoofdstuk ("capita selecta") 2. Inwoner (bijvoorbeeld de werkloosheid "per capita") Interprofessioneel akkoord Rondzendbrief; brief met instructies van de regering, die gelijktijdig wordt verzonden naar diverse personen of instellingen Verzameling of samenwerkingsverband van (samenwerkende) personen, instellingen of bedrijven Het realiseren van samenwerkingsverbanden of clusters Het samenvoegen en herstructureren van wetgeving tot een logisch geheel. Het hoofddoel is structureren. Betrekking hebbend op de of een gemeenschap (in t bijz. gebruikt m.b.t. de EU en in België m.b.t. de relaties tussen Vlamingen en Walen (Van Dale) Betreft de relaties tussen Vlamingen,Walen en Brusselaars over gewest- en gemeenschapsmateries (in België)Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen Het beklemtonen van de communautaire aspecten van problemen De maatregelen ingevoerd door de Vlaamse regering waardoor een verhoging van administratieve lasten als gevolg van een regeringsbeslissing (decreet, besluit,...) gepaard moet gaan met een minstens evenwaardige daling van andere administratieve lasten 9

10 Competenties Competentiemanagement Competitiviteit Concentratieschool Conclaaf Concurrentiepositie Concurrentievermogen Conjunctuur Consensus Consolidatie (van regelgeving) Convenant Competenties zijn de kennis, de vaardigheden, de attitudes en de ervaring van een persoon. Kennis (vaktechnische kennis, talenkennis,...) is wat iemand weet en kent over specifieke gebieden. Vaardigheden stellen iemand in staat om te handelen en een specifieke taak te verrichten. Voor het vervullen van functies worden bepaalde attitudes en een bepaald gedrag ook belangrijk geacht, bijvoorbeeld "leervermogen" of "in team kunnen werken". Ervaring verwijst naar het praktisch gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes. Competent zijn slaat op het vermogen om in een bepaalde situatie, in een bepaalde rol, met een bepaalde taak en met bepaalde eisen gepast te handelen. Geheel van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en ontwikkelen van competenties van individuen (en teams) om zo bij te dragen aan het resultaat van de onderneming. Competentiebeheer kan de tewerkstellingskansen van werknemers in een bedrijf, een sector of op de ruimere arbeidsmarkt stabiel houden of verhogen, bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers en de kwaliteit van de arbeid verbeteren Concurrentievermogen School met een hoge concentratie aan allochtone leerlingen. Daarom krijgt een concentratieschool meer financiële middelen om zo op een bepaald terrein met goede leerkrachten kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Op die manier worden concentratiescholen betere scholen en trekken een gemengd publiek aan van allochtonen en autochtonen. Overleg op hoog niveau waarvoor deelnemers zich gedurende een tijd afzonderen van de buitenwereld De positie die een bedrijf inneemt in de concurrentiestrijd, de mate waarin een bedrijf op de eisen die de markt stelt, kan inspelen, in vergelijking met de andere bedrijven De mate waarin een bedrijf op de eisen die de markt stelt, kan inspelen in vergelijking met de andere bedrijven Algemene toestand van de economie Algemene overeenstemming Consolidatie is het integreren van wijzigingen en toevoegingen in de oorspronkelijke wettekst zodat (opnieuw) één wettekst ontstaat. Het hoofddoel is groeperen Overeenkomst, beding, afspraak, bijv. milieu-convenant 10

11 Conventie (Europese) Copernicusakkoord Core business Corporate Corporate culture Corporate governance Cumul Cumulatie Cumuleren Debudgettering Decumul Decumulatie Defederaliseren Deficit Deficitair Deflatie Demografische reserve Derde betaler-systeem Dereguleren Deregulering De vergadering die tot taak heeft om voor de Europese Unie een Europese grondwet voor te bereiden. Akkoord afgesloten door de regering Verhofstadt in 2000 dat de modernisering beoogt van de federale overheidsdiensten in de richting van meer klantgerichtheid en transparantie. De kernactiviteit van een bedrijf of organisatie - Met betrekking tot een bedrijf of een organisatie - Zoals in een bedrijf, op de wijze van het bedrijfsleven, zakelijk Bedrijfscultuur Deugdelijk bestuur; geheel van (controlerende) activiteiten, gericht op het optimaliseren van het management van een bedrijf (Belgicisme) Cumulatie -Algemeen : het fenomeen waarbij iemand meer dan één functie, mandaat of job uitoefent - Fiscaal: de samenvoeging van inkomsten van echtgenoten voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting Het uitoefenen van meer dan één job, functie of mandaat Manier van financieren waarbij de overheid een bepaalde uitgave doet, maar niet in de begroting inschrijft en waarvan de lasten doorgeschoven worden naar volgende begrotingsjaren (Belgicisme)Decumulatie - Algemeen : beperking van cumulatie - Fiscaal : het ongedaan maken van de samenvoeging of de herverdeling van inkomsten van echtgenoten voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting Bevoegdheden overdragen naar deelgebieden Financieel tekort Met een financieel tekort Aanhoudend proces van algemene prijsdaling Reserve die wordt aangelegd in de pensioenfondsen of het overheidsbudget, met het oog op de demografische evolutie Een regeling waarbij de prijs voor het leveren van een bepaalde dienst betaald wordt door een derde. Die derde is dan een persoon( bijv. een werkgever), een instelling (bijv. een mutualiteit), overheid, die noch leverancier, noch klant is van de geleverde dienst. Zo n systemen bestaan in de gezondheidssector en de sector van het openbaar vervoer Wettelijke bepalingen en regelingen opheffen of vereenvoudigen Een programma gericht op minder overheidsregels, minder 11

12 Deugdelijk (deugdzaam) bestuur Dienstencheque Diensteneconomie Dienstenrichtlijn Dotatie Drukkingsgroep Duobaan Duurzaam ondernemen Duurzame ontwikkeling E-government Echelonnering overheidsbemoeienis. Corporate governance Initiatief van de federale regering om op een goedkope manier diensten in te huren door fiscale en sociale vrijstellingen. De overheid subsidieert de helft van de cheque. (voor kortgeschoolde werknemers in bepaalde gevallen de volledige cheque). Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen. Economie waarin de dienstensector voor de grootste productie en tewerkstelling zorgt Zie ook : tertiarisering Zie ook : Bolkesteinrichtlijn Financiële overheidssteun. In de praktijk van de algemene begroting aan overheidsinstellingen voor de financiering van hun statutaire opdrachten en voor de financiering van hun eigen werking (Belgicisme) Belangengroep, pressiegroep Werk dat vroeger door één persoon voltijds werd verricht, voortaan door twee mensen deeltijds laten verrichten. Het nastreven van een ondernemingsdoelstelling die duurzame waardencreatie betracht, door belang te hechten aan elke betrokkene. Het gaat om het evenwichtig afwegen van economische, sociale en ecologische waarden enerzijds en de korte en lange termijn anderzijds. Zie ook : verantwoord ondernemerschap Een evenwichtige ontwikkeling op het vlak van economie, milieu en sociale cohesie en dit met respect voor elk van de drie dimensies. E-government is een proces van reorganisatie van de dienstverlening van de overheid met behulp van elektronische hulpmiddelen (informatie en communicatietechnologieën) met het oog op een verbetering van de informatievoorziening, de communicatie en de dienstverlening naar alle klanten van de overheid: burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden. In de gezondheidszorg : beoogt een efficiënte, effectieve en optimale zorg door de gepaste zorgenverstrekker op het juiste ogenblik en op de juiste plaats. Een geëchelonneerd verzorgingsaanbod bevindt zich op verschillende niveaus. 12

13 Ecotaks Educatief verlof Eenheidsmarkt Eindtermen Emmissierecht Employability Enveloppefinanciering Ergonomie Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Europees sociaal luik Euromeesternorm Europese richtlijn Europese Structuurfondsen De huisartsen vormen het eerste echelon in de geneeskundige zorg Taks op milieubelastende producten of activiteiten Zie ook : milieuheffing Federale maatregel voor bijscholing of opleidingsverlof. In bepaalde sectoren is dit verlof een recht (= betaald educatief verlof) Grote markt (bijv. de Europese Unie) die is ontstaan door het samenvoegen van verschillende kleinere markten. Minimumdoelen inzake kennis, vaardigheden en attitudes die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde groep van leerlingen. Eindtermen worden vastgelegd per onderwijsvorm en per graad en moeten bereikt worden op het einde van de graad; ze kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn. Het recht om een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde stof te mogen uitstoten in een bepaalde periode Arbeidsinzetbaarheid van werknemers, die wordt bepaald door scholing, opleiding, vorming, attitude. (In België)Manier van financieren waarbij een instelling of organisatie een vast bedrag krijgt dat ze zelfstandig mag gebruiken voor haar opdrachten De studie van het aanpassen van de werkomgeving of werkmiddelen aan de aard en de begrenzingen van het menselijk lichaam Fungeert als gemeenschappelijke sokkel voor de overlegorganen Sociaal-economische raden van de regio s (SERR) en Regionaal sociaal-economische overlegcomité (RESOC) en stelt hun personeel ter beschikking aan SERR en RESOC. Het ESRV is als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ook het enige (juridische) aanspreekpunt. De vzw ERSV vervangt de vroegere Subregionale Tewerkstellingscomité (STC) en streekplatform vzw s. (Belgicisme)Zie : Sociaal Europa Begrotingsnorm die de groei van de beleidskredieten loskoppelt van de economische conjunctuur. Begrotingsnorm die bij de opstelling van de Vlaamse begroting 2000 vervangen werd door de HRF-norm. Europese wetgeving die moet worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten Fondsen die de Europese Unie beschikbaar stelt om het (werk- 13

14 Expertise Expertisecentrum Externe diensten 1 voor preventie en bescherming op het werk Extralegaal pensioen Extralegale voorwaarden Faling Federaal Federaliseren Financiële participatie van de werknemers Fiscale uitgave Fiscale vrijstelling gelegenheids-)beleid van lidstaten en regio s te ondersteunen - Deskundigheid - Verslag van een deskundig onderzoek Dienst waar experts samenwerken Diensten die werken voor meerdere bedrijven en o.m. instaat voor gezondheidstoezicht van werknemers. (In België)Aanvullend pensioen (In België) Aanvullende voordelen die de werkgever geeft bovenop het loon Faillissement Nationaal, wat de deelstaten overkoepelt De omvorming van een unitaire staat naar een federale staat, bestaande uit deelgebieden; wordt meestal gebruikt voor regionaliseren en defederaliseren Werknemers kopen of verkrijgen aandelen van hun bedrijf. Zie ook : aandelenoptie Een vorm van fiscale voordelen : vrijstellingen, aftrekken en andere verminderingen voor bepaalde doelgroepen van burgers of ondernemingen of om burgers of ondernemingen te stimuleren tot een bepaald gedrag die leiden tot minder belastingontvangsten. Jaarlijks moeten de regeringen een inventaris maken van deze fiscale uitgaven. Deze inventaris wordt gepubliceerd bij de middelenbegroting. De voornaamste van de voordelen die beschouwd worden als fiscale uitgave zijn : de vrijstelling van de voorheffing op de inkomsten van spaardeposito's, ten belope van BEF, die 14,5 miljard bedraagt;het voordeel voor het langetermijnsparen dat beschouwd wordt als woonsparen, namelijk de afschrijvingen van leningen en de premies voor de individuele levensverzekering die erop betrekking hebben, 24,3 miljard;het voordeel voor het langetermijnsparen dat niet beschouwd wordt als woonsparen, namelijk de bijdragen voor de tweede pijler, de individuele levensverzekering en het pensioensparen, 18,1 miljard ; het voordeel voor de vervangingsinkomens, 73 miljard. Vrijstelling van belastingen op een deel van de belastbare materie (kan inkomen zijn, maar bijv. Ook de transactiewaarde bij de verkoop van een onroerend goed, de waarde van een nalaten- 1 Voorheen : interbedrijfsgeneeskundige dienst 14

15 Flexibiliteit Flexicurity Functieclassificatie Gecijferdheid Geletterdheid Gemeenschap Gemengde intercommunale Gender Generatiepact schap bij erfenissen,. Organisatieflexibiliteit : het vermogen van een organisatie om te reageren of te anticiperen op wisselende en veranderende eisen die door de omgeving aan haar worden gesteld. Werknemersflexibiliteit: de mogelijkheden om de arbeidssituatie adequaat af te stemmen op de persoonlijke (veranderende) levensomstandigheden van de werknemer Werkgeversflexibiliteit : de vraag van werkgevers om meer werknemers te kunnen inzetten en gedurende dalperiodes minder werknemers is een voorbeeld van werkgeversflexibiliteit Samensmelting van de Engelse woorden flexibility ('flexibiliteit') en security ('zekerheid'). Het slaat op de combinatie van flexibele arbeidsregels met een hoge sociale bescherming. Als voorbeeld wordt vaak Denemarken aangehaald. Daar zijn de aanwervings- en ontslagvoorwaarden erg beperkt, maar worden tegelijkertijd werkzoekenden actief begeleid om snel een nieuwe baan te vinden. Overeenkomst waarbij verschillende functies in een onderneming of sector worden beschreven, naar de inhoud en hun onderlinge rangorde gekoppeld aan het loon Gecijferdheid of wiskundige geletterdheid is gedefinieerd (in Programme for International Student Assessment (PISA) als het vermogen om wiskunde te herkennen, te begrijpen en te gebruiken. Geletterdheid is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen. (In België) Eén van de drie Belgische taalgemeenschappen : de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, die bevoegd zijn voor de persoonsgebonden materies zoals onderwijs, welzijn Intercommunale organisatie of vereniging waaraan zowel gemeentebesturen als privé-bedrijven deelnemen Concept dat verwijst naar de sociale verschillen tussen mannen en vrouwen,die verworven zijn en die ook kunnen veranderen doorheen de tijd. Een beleidstekst waarin de federale regering van Verhof- 15

16 Gewaarborgd minimum maandinkomen Gewest Gewestelijk Gezondheidsindex GIMVINDUS Geografisch Informatiesysteem (GIS) Geografisch Referentiebestand (GRB) Globalisering Glokaal stadt II een zestigtal maatregelen uiteenzet waarmee ze de vergrijzingsproblematiek wil aanpakken. Het gaat om maatregelen die de activiteitsgraad moeten doen stijgen, zoals het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen en het verlagen van de loonlasten voor bepaalde leeftijdscategorieën. De titel van het pact geeft weer dat de verschillende generaties opgeroepen worden tot solidariteit: de ene generatie moet voor de andere zorgen. Inter-professioneel afgesproken minimumloon dat toegepast moet worden voor alle werknemers uit de privé-sector. Het bedrag is vastgesteld bij CAO en wordt verminderd voor jonge werknemers (< 21 jaar). Vaak worden in de sectoren meer voordelige loonafspraken gemaakt. (In België) Eén van de drie Belgische deelgebieden : het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd zijn voor de regionale materies zoals economie, vervoer, milieu (In België) Met betrekking tot de gewesten (In België) Indexcijfer waarin de prijs van tabak, benzine en alcohol niet is meegerekend Openbare Vlaamse overheidsholding. Dochtervennootschap van GIMV, GIMV-Industries (GIMVINDUS) Systeem van computerondersteunde invoer, opslag, archivering, analyse en voorstelling van geografische gelokaliseerde gegevens. Zo kan men bijvoorbeeld bodemvervuiling, watervervuiling, gewestplannen via de computer op diverse schaalniveaus en via diverse data gaan bewaren en bekijken. Databank waarin vooraf gedefinieerde vastgoedobjecten met grote geometrische nauwkeurigheid worden opgeslagen en voorzien worden van actuele, relevante beschrijvende informatie. Uit deze databank kunnen dan grootschalige kaarten worden gegenereerd. Verschijnsel waarbij de economie van landen in de wereld steeds meer verweven wordt, waardoor o.m. bedrijven uit verschillende landen steeds meer concurreren met elkaar Verbindt het globale met het lokale. Een glokaal product is bijvoorbeeld bestemd voor de internationale markt, maar kan een lokale invulling krijgen, afhankelijk van de plaatselijke cultuur. Het verwante zelfstandig naamwoord glokalise- 16

17 Good governance Good governance charter Graaibelasting ring (of glokalisatie) slaat ook op de wisselwerking tussen mondiale verschijnselen en de lokale culturele invulling ervan, de zogeheten lokalisatie (Taaltelefoon Vlaamse overheid) De toepassing van de good-governance-principes in een overheidsomgeving, vereist een vertaling, gelet op de eigenheid van een overheidsbestuur en het primaat van de politiek. Het overheidsoptreden moet rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, of de drie r's, garanderen in combinatie met de principes van economy of zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en ethiek, of de vier e's. Charter gericht op goed bestuur voor de strategische onderzoekscentra Een extra belasting op hoge lonen van topmanagers.. Door het gebruik van het werkwoord graaien ('wegkapen; zich op betwistbare wijze verrijken bij de uitoefening van zijn functie') heeft graaitaks een duidelijk negatieve connotatie. Het woord is overgewaaid uit Nederland, waar de graaitaks eerder al in de publiciteit kwam onder de naam kleptocratentaks (Vlaamse overheid Taaltelefoon) Groei- en stabiliteitspact Groenboek (Europees) Grondbank EU-verdrag waarbij de lidstaten zich er toe verbinden om op middellange termijn een sluitende begroting te realiseren en om buitensporige tekorten (meer dan 3%) zo spoedig mogelijk te corrigeren, op straffe van boete (tenzij het tekort veroorzaakt wordt door een ernstige recessie) Een groenboek is een document dat tot doel heeft een denkproces te bevorderen en een raadpleegprocedure over een bepaald onderwerp op Europees niveau op gang te brengen. Een groenboek wordt door de Commissie gepubliceerd. Het overleg dat naar aanleiding van een groenboek plaatsvindt, kan leiden tot de publicatie van een witboek, waarin resultaten van de discussie in de vorm van concrete actiemaatregelen van de Gemeenschap worden opgenomen. Een bodembeheerorganisatie. De vzw Grondbank ontwikkelde een ketenzorgsysteem dat enerzijds toelaat bodem te certificeren op zijn milieuhygiënische kwaliteit en anderzijds de voorgeschiedenis van de bodem waarvoor zij bodembeheerrapporten 17

18 Grondenbank Grondverzet Grijze druk Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) HACCP-richtlijn Havenrichtlijn Hefboomkrediet Hercules-programma Herfederaliseren Herintreder / herintreedster aflevert te achterhalen. Deze Vlaamse grondenbank is bedoeld om binnen het beleidsdomein leefmilieu en natuur gronden aan te kopen en grondreserves aan te leggen om projecten inzake bosuitbreiding of natuurbehoud te realiseren. Het verplaatsing van uitgegraven bodem Getal dat aangeeft hoeveel 65-plussers er zijn op de actieve bevolking Kwaliteitssysteem vergelijkbaar met de principes van integrale kwaliteitszorg (IKZ) dat een constant veilig (hygiënisch verantwoord) product garandeert. Het is een preventief systeem dat de nadruk legt op de beheersing van de oorzaken van de problemen en niet op de beperking van de nadelige gevolgen achteraf Een Europese richtlijn gebaseerd op de veiligheidsprocedures van HACCP Verkorte benaming voor de ontwerprichtlijn 'inzake toegang tot de markt voor havendiensten'. Deze richtlijn werd door de Europese Commissie voorgesteld als onderdeel van de mededeling van februari 2001 van de Europese Commissie met als titel 'De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in havens: van cruciaal belang voor het vervoer in Europa' (zie Port Package). Deze richtlijn doorliep de hele medebeslissingsprocedure en werd uiteindelijk door het Europees Parlement afgekeurd omwille van ernstige knelpunten rond o.m. zelfafhandeling (de mogelijkheid voor de bemanning van het schip om zelf goederen te laden en te lossen).ondertussen wordt door de Europese Commissie een nieuwe Havenrichtlijn voorbereid Vlaamse maatregel ter financiering van innovatieve opleidingen voor werknemers op vraag van bedrijven en sectoren Het Hercules-programma wil grootschalige investeringen in onderzoeksapparatuur voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek mogelijk maken Bevoegdheden die in het verleden werden overgedragen aan de regio s of gemeenschappen, opnieuw overdragen aan het federale beleidsniveau. Is weinig gebruikelijk, maar wordt toch af en toe geopperd, bijv. ontwikkelingssamenwerking of de normering inzake de geluidsnormen. Persoon die zich na een lange afwezigheid weer aanbiedt op de 18

19 Herplaatsingsfonds Herscholen Herstructurering Homologatie HRF(Hoge Raad voor Financien)-norm Human resources Human resources management (HRM) Ijzeren voorraad Inbound logistics Inclusief onderwijs arbeidsmarkt Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding voor werknemers die werkloos zijn geworden door het faillissement van een onderneming of door de gerechtelijke ontbinding van een vzw wegens kennelijke staat van onvermogen. Ook de ex-werknemers van ondernemingen waaraan een gerechtelijk akkoord is toegestaan en de ex-werknemers van ondernemingen in moeilijkheden komen in aanmerking. Een nieuwe vakopleiding geven aan werknemers of werklozen Een reorganisatie van een bedrijf om de rendabiliteit te verhogen (kan ook zonder vermindering van tewerkstelling en kan ook in bedrijven die al rendabel zijn) Zie ook: bedrijf in herstructurering 1.Officiële, m.n. gerechtelijke bekrachtiging, goedkeuring (bijv. van het akkoord in een faillissement) 2.Homologatiecommissie : commissie belast met controle op het secundair onderwijs De begrotingsnormering die wordt uitgetekend door de Hoge Raad voor Financiën voor alle gewesten en gemeenschappen in ons land. De richtlijnen ervan worden omgezet (eventueel met enige correcties) in samenwerkingsakkoorden tussen de federale regering en de regeringen van de deelgebieden. Op die manier wordt de bijdrage van de deelgebieden in het Belgische stabilisatieprogramma vastgelegd. Sedert 2002 wordt de HRF - norm berekend en getoetst volgens de regels die gelden voor de opmaak van de overheidsrekeningen in het kader van de nationale rekeningen (door het Instituut voor de Nationale Rekeningen). Het geheel van de werknemers van een organisatie met hun kennis, vaardigheden en motivatie Het beheer van de human resources De oppervlakte aan bedrijventerreinen die nodig is voor een goed functioneren van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. De omvang wordt uitgedrukt in een aantal jaren van de vastgestelde vraag (meestal tussen de 3 en de 5 jaar) Proces van transportplanning: omvat alle activiteiten in verband met de ontvangst, stockage en de verspreiding van de inkomende goederen en de relatie met de leveranciers. Onderwijs dat openstaat voor alle leerlingen, ook voor leerlingen 19

20 Incubatiecentra Index Indexatie Indexering Indexsprong Individuele Beroepsopleiding (IBO) Inflatie Informatiemaatschappij Informatietechnologie Informele economie Insourcing Integrale kwaliteitszorg Interbedrijfsgeneeskundige dienst Intercommunaal Intercommunale met een handicap. Doel is dat ouders ervoor kunnen kiezen hun gehandicapt kind naar een gewone school te sturen. Startcentrum waar personen of ondernemingen die een onderneming in de sociale economie wensen op te starten terecht kunnen voor managementondersteuning. Berekening van een procentuele stijging of daling van de prijs van een bepaalde reeks producten en/of diensten ten opzichte van een startpunt Aanpassing van lonen, huur aan de algemene prijsstijgingen zoals berekend op basis van de gezondheidsindex Indexatie (in België)Het overslaan van een indexatie Individuele Beroepsopleiding: opleiding op de werkvloer voor werkzoekenden in een bedrijf of organisatie, begeleid door de VDAB. Het bedrijf engageert zich de om de werkzoekende te begeleiden, het afgesproken opleidingsprogramma uit te voeren en de werkzoekende na de opleiding in dienst te nemen voor onbepaalde duur (= minstens zolang als de opleiding geduurd heeft). De werkzoekende krijgt een percentage van het gangbare loon voor de functie uitbetaald (samengesteld uit werkloosheidsuitkering en een stijgende productiviteitspremie betaald door de werkgever). Aanhoudend proces van algemene prijsstijging Maatschappij waarin het beschikken over informatie en de mogelijkheid tot het verwerken van informatie sterk bepalend zijn voor iemands economische en culturele positie Geheel van toegepaste kennis om gegevens of data om te vormen tot informatie waarmee mensen en organisaties hun omgeving en zichzelf trachten te beheren (IT) Onderdeel van de economie dat niet door de overheid geregistreerd wordt (bijv. zwartwerk) Het inhuren van een externe specialist in het eigen bedrijf Kwaliteitszorg die oog heeft voor elk onderdeel van het productie of arbeidsproces Zie : externe diensten Tussen verschillende gemeenten onderling Intergemeentelijke onderneming voor het beheer van nutsbedrij- 20

Brussel, 8 september 2004 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst

Brussel, 8 september 2004 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst Brussel, 8 september 2004 Jargonlijst Jargonlijst Sociaal-Economische jargonlijst Soms staat bij de betekenis van een term een toevoeging: - "in België": hiermee wordt aangegeven dat een term correct Nederlands

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Beleid waarbij men het geld dat betaald wordt voor werkloosheidsuitkeringen gebruikt voor het scheppen van nieuwe banen

Beleid waarbij men het geld dat betaald wordt voor werkloosheidsuitkeringen gebruikt voor het scheppen van nieuwe banen Jargonlijst arbeidsmarkt Onderstaande lijst bevat zowel Vlaamse als Nederlandse begrippen die veel voorkomend zijn in discussies en beleid omtrent de arbeidsmarkt. Er is niet geprobeerd volledigheid na

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie