INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007

2 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap Marketing & Communicatie ICT Huisvesting DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Sociale doelstelling Bedrijfseconomische doelstelling KENGETALLEN 39 Sociale kengetallen Financiële kengetallen MISSIE EN VISIE 11 ORGANISATIE 49 Missie Primaire proces Organisatiestructuur Directie Bestuur Raad van Advies Ondernemingsraad 2 INSTROOM 13 3 Klantgroepen Instroominspanningen Wachtlijst Wsw ACCOUNTANTSVERKLARING 53 Foto klant/ontwikkelingsplan DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking UITSTROOM 23 Werkgeversbenadering Stakeholder waarde Uitstroominstrumenten Werkvormen

3 VOORWOORD Ook werd het bedrijfsgezondheidscentrum in gebruik genomen. In de haar medewerkers uitgebreid in beeld brengt. Lef en loslaten, onder deze de titel werd op 22 november 2007 in samenwerking met StimulanSZ een congres georganiseerd. Meer dan 275 personen bezochten in een sfeervolle ambiance de circustent van circus Renz en de Atlant Groep; en maakten zo van dichtbij mee wat de titel voor de Atlant Groep betekent. Lustrum Het eerste lustrum, dat met het voltallige personeel gevierd werd, zat er voor de Atlant Groep in 2007 op. Lef en loslaten symboliseert de beweging die bij de start in 2002 werd ingezet, waarbij de eigen interne productieactiviteiten werden afgebouwd ten gunste van be- proces dat in overleg met en naar tevredenheid van alle betrokkenen is verlopen. De activiteiten van de kwekerij zijn inmiddels uiteraard beëindigd. Verbouwing Gedurende een belangrijk deel van het jaar werd het kantoorpersoneel tijdelijk elders gehuisvest. De kantoren en het bedrijfsrestaurant werden gestript en nagenoeg volledig opnieuw opgebouwd. Het totaal vernieuwde gebouw dat in november werd opgeleverd, betekende een uitstraling die bij het bedrijf anno 2007 past. Modern, professioneel, innoverend en uitdagend. Klaar voor de toekomst. Atlant Partnership Eind van het jaar was het Atlant Partnership klaar voor de start. Een bijzondere community van werkgevers die onder voorwaarden bereid zijn hun bedrijven open te stellen voor langdurig werkelozen en arbeidsgehandicapten. Nog voor de officiële start hadden bijna 100 bedrijven een driejarig commitment afgegeven om deel te nemen. Onder leiding van oud- bestuursvoorzitter van Bavaria Peter Swinkels zal deze community verder worden ontwikkeld. Met de voor dit doel opgerichte stichting zal de Atlant Groep voor de brede doelgroep de kans op een werkplek kunnen vergroten en haar relatie met de werkgevers verder kunnen verstevigen. lijn van de afgelopen jaren kon ook worden gecontinueerd. Met een resultaat van 2,4 miljoen euro sloten we het jaar 2,8 miljoen euro beter af dan begroot, waarbij ook nu weer geen beroep gedaan hoefde te worden op de gemeentelijke bijdrage. Dankzij een uitstekende samenwerking en afstemming tussen directie, bestuur, Raad van Advies en ondernemingsraad en dankzij de geweldige inzet en betrokkenheid van onze gemotiveerde medewerkers konden we ook in 2007 terugkijken op een succesvol jaar. Achterin dit jaarverslag treft u een dvd aan die de Atlant Groep en geleid werken en detacheringen. Het oude sw-denken en de bijbeho- 4 rende manier van werken werden in de afgelopen periode definitief oude metaalhal, omgetoverd tot modern gezondheidscentrum, ging Succesvol 5 losgelaten. De nieuwe manier van werken, vanuit een totaal andere filosofie, is een feit. Inmiddels werkt meer dan 11% van onze mensen in begeleid werken en is 60% van de medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers; kortom meer dan 70% werkt buiten. exploitant Fitland van start. Gezondheid en lifestyle zullen daarmee een nadrukkelijk onderdeel uitmaken van onze trajecten op weg naar werk. Ook een deel van onze eigen medewerkers werkt via een bedrijfsabonnement aan een goede conditie. Tot slot en niet onbelangrijk werden door de Atlant Groep 41 SE extra geplaatst, boven de Rijkstaakstelling. De wachtlijst kon ondanks deze forse inspanningen niet tot nul worden teruggebracht maar er is wel een structurele stap voorwaarts gemaakt. De bedrijfseconomische Wij wensen u veel kijk- en leesplezier! Deze beweging vormde het slotakkoord van onze huisvestingsstrategie Terugkijkend op 2007 kunnen we constateren dat er door onze medewerkers die erop is gericht zoveel als mogelijk ketenpartners onder het hard is gewerkt. Weliswaar waren er geen verrassende nieuwe Atlant-dak bijeen te brengen. strategische bewegingen aan de orde, maar er werd wel weer enorm veel werk verzet. Communicatie De moderniseringsdiscussie was een belangrijk onderwerp op de bestuurstafel. Kwekerij Deurne Het door de gemeente zoeken naar de regierol en de rol Veel aandacht werd besteed aan de herplaatsing van de medewerkers van de Atlant Groep betekende veel discussie, afstemming en uitleg van de kwekerij Deurne. De activiteit in Deurne paste niet langer in over de huidige werkwijze. We constateerden dat de communicatie onze portfolio en een inventarisatie leerde dat betreffende medewerkers over wat we de laatste jaren hadden gedaan niet tot elk niveau in ook op een andere werkplek goed tot hun recht konden komen. de gemeentelijke organisaties doorgedrongen was. Gelijkluidende op- Na positief advies van zowel de OR als een extern adviesbureau werd drachten binnen de gemeentelijke organisaties veroorzaakten nogal in 2006 besloten de kwekerij te beëindigen. In 2007 lag de focus op eens ruis op de lijn en een gebrek aan efficiency in de primaire processen. T.A.G. van Kroonenburg [l] S. Yeyden [r] de begeleiding van de 85 betrokkenen naar een nieuwe werkplek, een Algemeen directeur Voorzitter van het Bestuur

4 nieuwbouw Hoofdstuk 1 Nieuwbouw hoofdkantoor Atlant Groep aan het Montgomeryplein in Helmond. Ontwikkelingen maatschappelijk ondernemen 6 Economie/overheid In 2007 kwam het kabinet Balkende IV tot stand. Het nieuwe kabinet stak met name in op consolidatie en overleg met de samenleving, vooral met het maatschappelijk middenveld. Het was in staat om deze beweging te maken omdat de effecten van het gerealiseerde beleid in voorafgaande jaren in combinatie met de positieve economische ontwikkelingen nadrukkelijk te zien waren: afname van het aantal mensen in de bijstand, in de WW en in de Wao/Wia. Er gingen meer ex-wao ers aan de slag dan voorspeld. Afbouw van VUT- en prepensioenregelingen vond plaats, waardoor meer capaciteit beschikbaar kwam. Er is sprake van een aantrekkende arbeidsmarkt met meer vacatures. In mei werd het regeerakkoord vastgesteld. De overheid laat burgers de ruimte voor initiatief en geeft vertrouwen aan burgers, professionals en uitvoerders in de publieke sector. Uitgangspunt is participatie. De kracht en kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid die begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk of in de zorg voor anderen. Het kabinet wil met name mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt actief ondersteunen om die afstand te overbruggen. Uiteraard heeft het invoeringstraject van de Wet sociale werkvoorziening in 2007 voor de nodige opwinding gezorgd. Nog net op tijd keurde ook de eerste kamer in december de wet goed en was de implementatie per 1 januari 2008 een feit. Mede als gevolg van de trage politieke besluitvorming zijn nog niet alle zaken uitgewerkt. Zo is de vereiste dat gemeenten een drietal verordeningen dienen vast te stellen, uitgesteld naar 1 juli Het feit dat de subsidiegelden niet meer naar de sw-bedrijven wordt overgemaakt maar rechtstreeks naar gemeenten maakt duidelijk dat de regiefunctie bij de gemeenten ligt. Overeenkomstig de uitgangspunten in de Wwb geldt ook in het kader van de uitvoering van de Wsw dat wie betaalt, bepaalt. De gemeenten binnen onze gemeenschappelijke regeling zien 2008 vooralsnog als een overgangsjaar waarin op diverse gebieden ook nog ervaring moet worden opgedaan. Wel hebben zij uitgesproken dat de Atlant Groep voor hen de aangewezen uitvoeringsorganisatie is. Bestuurlijk-politieke verhouding Bij de oprichting van de Atlant Groep is bewust gekozen voor een samenwerkingsverband tussen twee juridische entiteiten [Gemeenschappelijke Regeling en Stichting], met een congruent Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaande uit wethouders van de gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling. Gaandeweg is echter vanuit de organisatie de vraag ontstaan of de gekozen structuur het meest adequaat was voor de verdere ontwikkeling van de Atlant Groep. De Atlant Groep moet als maatschappelijke organisatie opereren in een zeer dynamische omgeving. Daarbij speelt ook de vraag op 7

5 Hoofdstuk 2 welke wijze de relatie en verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie het beste vorm kunnen worden gegeven. De bestuurders hebben vanuit hun gemeentelijk perspectief meerdere rollen te vervullen. Ze zijn aandeelhouder, opdrachtgever en toezichthouder. In de afgelopen jaren is men daarom tot de conclusie gekomen dat een andere structuur op het gebied van corporate governance nodig was. Uitgangspunt daarbij is het proces waarvoor de organisatie opgesteld staat: de instroom, doorstroom en uiteindelijk uitstroom van mensen. Wat is daarvoor nodig, welke inrichting past daar het best bij? Publiek of privaat: wat is instrumenteel voor het bereiken van je doelstellingen? Doelstellingen & realisatie sociaal & bedrijfseconomisch Sociale doelstelling: realisatie van onze taakstelling Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk brengen, daar draait het om! En dat op een manier die zo min mogelijk maatschappelijke kosten met zich meebrengt. De minimale doelstelling daarin betreft de door het Rijk opgelegde 8 re-integratie B.V. Achterliggende reden voor het oprichten van deze taakstelling. Deze taakstelling was voor 2007 bepaald op 1459,7 SE. partners ontwikkelen we concepten om de wachtlijst te reduceren en 9 Voor een aantal activiteiten zijn publieke entiteiten bijvoorbeeld niet geschikt. Meer en meer exploreert de Atlant Groep samenwerking met derden. Bijvoorbeeld met een uitzendbureau, om door middel van cross-selling in te spelen op marktbehoeften. Samen een bedrijf voeren behoort echter niet tot de mogelijkheden vanuit een publieke entiteit. Ook kan het zinvoller zijn om voor andere constructies te kiezen om te voorkomen dat hetzij de Wsw-organisatie bezwaard wordt met andere functies, hetzij gebruik gemaakt moet worden van een minder gunstige cao via de stichting. Een voorbeeld daarvan betreft de cateringactiviteit. Het bedrijfsrestaurant annex opleidingsrestaurant wordt een ontmoetingsplaats voor alle partijen; bemand door mixed people. Dat betekent dat in het restaurant gewerkt en geleerd wordt door zowel arbeidsgehandicapten in het kader van een re-integratietraject, vanuit de Wwb of met een Wsw-dienstverband als studenten/stagiaires. Ter verdere professionalisering wordt daarnaast flexibele inzet van regulier personeel gevraagd. Een private rechtspersoon helpt om een dergelijke constructie mogelijk te maken. Het bestuur van de Atlant Groep heeft inmiddels dan ook goedkeuring verleend voor de oprichting van een B.V. voor dit opleidingsrestaurant, waar catering en restaurantdiensten worden georganiseerd. Daarnaast verleende het bestuur goedkeuring voor het oprichten van Atlant Direct Werk B.V. Daarmee worden de DirectWerk-banen [Wwbbanen] ondergebracht in een separate juridische entiteit. De organisatie is dan niet gehouden aan de relatief dure cao Welzijn, terwijl uitkeringsgerechtigden binnen deze B.V. wel arbeidsvoorwaarden krijgen die marktconform zijn. Deze vennootschap is per december 2007 opgericht. Tevens is goedkeuring verleend voor het oprichten van een private B.V. is dat de expertise ook extern op de markt gezet kan worden en om te kunnen voorzien in de behoefte van gemeenten aan een 2e Begeleid Werken-organisatie [ook vanuit de wet noodzakelijk]. Daarbij is de insteek dat via deze constructie de werkzaamheden voor de eigen gemeenten die publiek worden georganiseerd op deze wijze niet aanbesteed hoeven worden. Ook Atlant Re-integratie B.V. is per december 2007 opgericht. Gemiddeld over het hele jaar 2007 werd 1500,6 SE geplaatst, een extra realisatie van 41 SE die tot stand kwam dankzij samenwerking met deelnemende gemeenten en UWV. Een en ander heeft ertoe geleid dat het aantal geplaatste personen ten opzichte van 2006 met 65 is toegenomen. Uitgedrukt in absolute aantallen betekent dit, dat wij ultimo 2007 in totaal 1526 personen met een sw-dienstbetrekking in dienst hadden. Daarnaast waren in totaal 187 personen in het kader van Begeleid Werken [Wsw] werkzaam. Eind 2007 waren 78 personen met een DirectWerk-baan [Wwbbaan] in dienst; dit aantal zal gaan toenemen. Met de realisatie van Begeleid Werken blijven wij ons in uiterst positieve zin onderscheiden van de landelijke resultaten. Wederom zijn wij erin geslaagd ruimschoots aan de opgelegde taakstelling van 25% van het totaal aantal plaatsingen te voldoen. In 2007 werd 47,7% van de nieuwelingen geplaatst in Begeleid Werken. Het spreekt voor zich, dat we graag de mogelijkheid zouden krijgen om nóg meer mensen kansen te bieden en hebben dan ook bij het Rijk aangegeven dat een verhoging van de taakstelling sterk verwelkomd zou worden. Ondertussen blijven we met de deelnemende gemeenten en UWV werken aan vernieuwende oplossingen. Samen met deze de instroom van een brede groep personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om zodoende hun kansen op werk te vergroten. Bedrijfseconomische doelstelling: een sluitende begroting 2007 zonder gemeentelijke bijdrage Een van onze uitgangspunten is dat we onze sociale doelstelling willen behalen binnen bedrijfseconomisch gezonde kaders. We willen een sluitende begroting realiseren zonder gemeentelijke bijdrage. Deze doelstelling over 2007 is verwezenlijkt; met een resultaat van 2,4 miljoen euro heeft de Atlant Groep bovendien een resultaat bereikt dat 2,8 miljoen euro beter was dan begroot. Winst op zich is natuurlijk geen doel maar juist noodzaak voor de continuering van het bedrijf. De gelden worden uiteindelijk weer ingezet om onze sociale doelstellingen verder te verbeteren. Dit resultaat is bereikt door het consequent doorvoeren van het organisatiebeleid dat erop gericht is zoveel mogelijk personen te detache-

6 Hoofdstuk 3 ren of in een Begeleid Werken-positie te plaatsen. Hierdoor hebben we aanzienlijke besparingen kunnen bereiken in de indirecte kosten zoals productiemiddelen, huisvesting en overhead. Tevens zijn door een efficiëntere bedrijfsvoering kosten bespaard en worden de eerste besparingen zichtbaar na de implementatie van Navision. Jos Loock Consulent Versterking CliëntenPositie Missie en visie matchmaker op de arbeidsmarkt Ook zijn we erin geslaagd ons bedrijfseconomisch resultaat van het plaatsen te verbeteren. We hebben nieuwe klanten mogen verwelkomen en de werkzaamheden voor bestaande klanten uitgebreid. Werkgevers die bewust, vanuit zowel hun maatschappelijke rol als op basis van een prima prijs/kwaliteitsverhouding, gekozen hebben voor onze mensen. De Atlant Groep heeft zich ontwikkeld tot intermediair tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, met name aan de onderkant ervan. Het gaat dan om de mensen die vanwege een handicap een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening [Wsw] of cliënten in het kader van re-integratietrajecten. Dit zijn mensen vanuit de bij- Onze missie De Atlant Groep is een organisatie gericht op re-integratie, dienstverlening en detachering. Onze organisatie stelt zich ten doel personen met een [grote] afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en 10 stand, de WW, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Wia] deze binnen de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Daar waar dit 11 Mensen mee laten denken over werk, dat is wat de cliëntenraad Wsw biedt. Mede dankzij samenwerking met de Atlant Groep hebben we potentiële leden en andere betrokkenen kunnen bereiken voor de ontwikkeling van een pilot cliëntenparticipatie Wsw in Helmond, en later ook andere Peelgemeenten. Met de druk bezochte startbijeenkomst is een goed begin gemaakt voor een stevig draagvlak. Vertrouwen en bereidheid tot communiceren waren cruciaal in dat proces, en zullen dat of het voortraject daarvan, de Wet verbetering poortwachter [Wvp]. De Atlant Groep intermedieert in die zin tussen [uitkerings-]bak en baan ; tussen het soms latent beschikbare aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt. Een intermediair die meer doet dan die vraag te koppelen aan dat aanbod; de Atlant Groep is bij uitstek geëquipeerd om de gegadigden aan de aanbodkant, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, te trainen en te begeleiden zodat ze ook in staat zijn aan een reguliere baan invulling te geven dan wel in een zo regulier mogelijke omgeving te werken. niet mogelijk blijkt, staat de Atlant Groep garant voor het bieden van werk of werkervaringplaatsen, zoveel mogelijk in samenwerking met partners, bij deze partners. Zonodig doet de organisatie dat in de vorm van eigen activiteiten. De Atlant Groep ondersteunt gemeenten door burgers in het kader van maatschappelijke participatie [Wmo] te activeren, te trainen en te plaatsen, maar zorgt middels haar basisinfrastructuur ook voor een maatschappelijk vangnetfunctie door [arbeidsgerelateerde] dagopvang te bieden. De Atlant Groep is matchmaker voor de regio Helmond op het natuurlijk ook blijven. Ik heb de Atlant Groep in die tijd leren gebied van het invullen van vacatures. De Atlant Groep opereert kennen als een innovatieve organisatie, die open staat voor voornamelijk regionaal, met uitzondering van haar re-integratieactiviteiten. haar omgeving en die zich in een positieve richting ontwikkelt.

7 Hoofdstuk 4 Rechtstreekse plaatsing van onze doelgroepen is niet mogelijk: er is een mismatch, omdat men niet over de gevraagde kwaliteiten beschikt om de bestaande vacatures in te vullen. De Atlant Groep kan met name hierin haar meerwaarde als partner tonen. We bouwen concepten met het bedrijfsleven waarbij we meedenken in het aanpassen van productieprocessen en bekijken of er aan de onderkant nieuwe werksoorten kunnen ontstaan. Op die manier kunnen de vakmensen zich richten op het werk op hun niveau en kunnen de eenvoudiger werkzaamheden door onze doelgroepen worden uitgevoerd. Door onze samenwerking met het bedrijfsleven en overheden zijn we in staat om werk in Nederland te houden dat anders naar lagelonenlanden zou gaan. Ook geeft de samenwerking onze partners de gelegenheid hun Binnen de groep mensen waar het om draait kunnen we grofweg een aantal categorieën onderscheiden: ze doen een beroep op de Wet sociale werkvoorziening, krijgen een uitkering of komen bij ons in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Maar ook niet-uit- 12 aanbod richting klanten uit te breiden, bijvoorbeeld door het aanbie- gedeelte, omdat het vaak toch om kandidaten uit moeikeringsgerechtigden en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt 13 den van value added logistics-diensten. Daarbij biedt onze partner aan zijn klant aan ook in te pakken of te assembleren; werkzaamheden die vervolgens door onze mensen verricht worden. Deze concepten leveren niet alleen economische voordelen voor de klant, maar zijn ook aantrekkelijk vanwege de sociale component. We signaleren een toenemende interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat in onze regio vorm kreeg via het initiatief Atlant Partnership [zie het hoofdstuk Uitstroom ]. Primaire proces: instroom doorstroom uitstroom Deze missie geven we vorm middels een primair proces van instroom, doorstroom en aansluitend uitstroom. Instroom: vertegenwoordigers uit diverse doelgroepen komen binnen, er wordt een beeld gemaakt van hun uitgangspositie en mogelijkheden. Aan de instroomkant werken we nauw samen met partners. Uitgangspunt is om mensen zo snel mogelijk vanuit een werkervaringssituatie het traject naar werk te laten starten, omdat dat naar onze overtuiging betere kansen biedt. Met onze partners zoeken we steeds naar mogelijkheden en nieuwe concepten om dat te realiseren. Doorstroom: kandidaten doorlopen een bepaald toegesneden programma [hiervoor zijn diverse scenario s] en worden daarmee arbeidsmarktgereed. In deze fase vindt waardetoevoeging plaats door middel van werkervaringstrajecten, scholing, arbeidstraining en dergelijke, kortom ontwikkeling. Het is het traject waarin mensen gestimuleerd, gemotiveerd, begeleid, getest, geschoold, getraind worden wat dan ook wat nodig is om de weg naar werk succesvol te laten zijn. Een belangrijk Uitstroom: lijke groepen gaat die klaargestoomd moeten worden voor uitstroom naar een werkplek. kandidaten stromen uit naar regulier werk met of zonder loonkostensubsidie. In deze fase speelt het werkgeversnetwerk een belangrijke rol. Een netwerk van regionale bedrijven en overheidsinstellingen die op basis van economische voordelen en daarnaast vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen zaken doen met de Atlant Groep; en die zodoende een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het menselijk vermogen via het beschikbaar stellen van leerwerkplekken, stageplekken, reguliere vacatures of Begeleid Werkenbanen. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op deze procesonderdelen. Klantgroepen kunnen natuurlijk bij ons terecht. Al deze groepen worden naar ons doorverwezen via onze belangrijkste klanten en partners: de gemeenten, UWV en werkgevers. De Wsw-indicatiestelling wordt verzorgd door het CWI. Instroominspanningen Diverse inspanningen zijn het afgelopen jaar gepleegd om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen konden starten met hun weg naar werk. Samen met de opdrachtgevers en partners werden mogelijkheden uitgewerkt en projecten ontwikkeld om die start via instroom bij de Atlant Groep mogelijk te maken. De gemeente Deurne sloot in 2007 een contract met de Atlant Groep om mensen die vanwege diverse omstandigheden via de reguliere weg niet aan een duurzame baan kunnen komen, via een re-integratietraject perspectief te bieden op werk. Om die re-integratietrajecten uit te voeren gaat de Atlant Groep twee consulenten ter plekke inzetten: namelijk op de afdeling Sociale Zaken. Een unicum in de regio waarbij Instroom proces in het traject de respectievelijke kennis en expertise van gemeente en re-integratieorganisatie gecombineerd kunnen worden en elkaar kunnen versterken. Voor Deurne voerden we verder zigeunertrajecten uit en trajecten sociale activering t.b.v. personen die door ons vanuit het uitkeringsbestand van de gemeente waren gescreend. Het project Herintreders 1 met de gemeente Helmond richtte zich erop alleenstaande vrouwen met kinderen terug naar het productieproces te begeleiden. Via project Herintreders 2 werd een productieomgeving ter beschikking werd gesteld waarvan de gemeente gebruik kon maken om niet-wsw-geïndiceerde bijstandsgerechtigden aan de slag te helpen, als onderdeel van een re-integratietraject. Voor de gemeenten Laarbeek en Asten werden Wwb-banen ingezet. Verder heeft de gemeente Someren een medewerker van de Atlant Groep ingehuurd om ter plaatse inhoud te geven aan re-integratieactiviteiten t.b.v. de inwoners uit deze gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Reeds vorig jaar hebben we gemeld dat we in de gemeente Heerlen een pand hebben geopend van waaruit we cliënten uit de diverse bij Parkstad Limburg aangesloten gemeenten bedienen. Dat doen we met succes. Daardoor is het eerste kantoor te klein geworden en hebben we inmiddels in Heerlen een tweede kantoor geopend. In 2007 is de

8 sum, Onderbanken en Landgraaf [ISD BOL] vormen, hebben in 2007 Atlant Groep er in geslaagd om in een volgende regio in de provincie voor bepaalde tijd, worden in 2008 gepositioneerd binnen de nieuwe traject al direct een Melba-capaciteitenprofiel opgesteld gaat worden. Limburg vaste grond onder de voeten te krijgen. Eerst mochten we Atlant Direct Werk B.V. Dit profiel geeft heel duidelijk weer welke individuele ontwikkelingsdoelen Jeroen Walraven, algemeen directeur Dorel Nederland de gemeente Beesel als opdrachtgever begroeten en vervolgens is de Atlant Groep door de gemeente Venlo uitgenodigd om de organisatie van het werkbedrijf voor deze gemeente op haar te nemen. Ook de gemeente Geldrop-Mierlo heeft te kennen gegeven een groot vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van de Atlant Groep. Zij heeft ons gevraagd om ten behoeve van deze gemeente voor de komende jaren werkzaamheden uit te voeren op het gebied van Direct Werk, aanbodversterking en Wwb-banen. Ook de gemeenten die gezamenlijk Op het gebied van Wsw-plaatsingen zijn met inzet van gelden die beschikbaar kwamen via de amendementen Irrgang en Verburg/Bussemaker zowel door gemeenten als Atlant Groep boventallig Wsw ers geplaatst. Met inzet van Wwb-gelden zijn nog eens extra Wsw-plaatsingen gerealiseerd. Wachtlijst Wsw er gesteld kunnen worden en dient als uitgangspunt voor het IOP. Gedurende het traject zal het regelmatig opnieuw opgesteld worden, zodat gemeten kan worden of iemand zich ook daadwerkelijk in de goede richting ontwikkelt. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten de ontwikkeldoelen bijgesteld worden en kan het traject daarna zijn vervolg weer krijgen. Uiteindelijk wordt op die manier iemand naar een functie toegeleid die voor hem/haar het maximaal haalbare is. de Intergemeenschappelijke Sociale Dienst van de gemeenten Bruns- Ondanks de inspanningen gepleegd in het afgelopen jaar is de wacht- Het maken van een juiste foto, het in kaart brengen van de mogelijk- lijst Wsw wel wat verminderd maar de toestroom blijkt groot. De heden van een persoon en tenslotte het bepalen van de loonwaarde 14 een beroep gedaan op de Atlant Groep m.b.t. de inzet van deze Wwb- wachtlijst Wsw wordt maandelijks gescreend en is dus up-to-date. zijn cruciale stappen om een traject succesvol te laten verlopen. We 15 banen. Tenslotte heeft de gemeente Heerlen ons net voor de jaarafsluiting een opdracht gegund waarbij het gaat om sociale activering of re-integratie van een groep niet- of nauwelijks gemotiveerde bijstandsgerechtigden. Het contract Eindhoven is met een jaar verlengd, waardoor ons aandeel in deze gemeente redelijk stabiel is gebleven. Het contract Veldhoven heeft aan het einde van 2007 haar einddatum bereikt en kan niet meer verlengd worden. De samenwerking met de GGZ v.w.b. UWV werd gecontinueerd. Het aantal Individuele Re-integratie Overeenkomsten [IRO s] loopt op, maar kent nog geen spectaculaire ontwikkelingen. Een probleem blijkt vaak de beschikbaarheid van mensen: kandidaten zijn niet beschikbaar voor werk ofwel geven simpelweg geen gehoor aan herhaalde oproepen om geplaatst te kunnen worden. Dat laatste heeft ertoe geleid dat ruim 20% van de wachtlijst via een bestuurlijk besluit de wachtlijstpositie is ontzegd. Voor wat betreft de aard van de handicap blijkt dat de verschuiving van lichamelijk naar psychisch zich doorgezet heeft en inmiddels zo n 50% van de wachtlijst een psychische achtergrond heeft. Foto klant/ontwikkelingsplan hebben in 2007 geïnvesteerd om deze producten verder vorm te geven, hetgeen geleid heeft tot een samenwerking met TNO, collegabedrijf LANDER, Respect en ChainWorks om te komen tot een verdere doorontwikkeling van deze producten. Insteek is tot een totaalmodel te komen dat op drie niveaus een objectief beeld kan geven van betreffende persoon: wie is het, wat is zijn/haar ontwikkelcapaciteit en wat is zijn/haar loonwaarde. Met betrekking tot het onderdeel loonwaarde heeft de Atlant Groep reeds eerder samen met LANDER de ATLANDER-norm ontwikkeld. Deze objectieve meetmethode wordt nu in het traject met TNO doorontwikkeld tot een totaalmodel. Wij vinden het een hele positieve zaak dat we deze specifieke werkgelegenheid hier, in Nederland, kunnen houden. Als bedrijf heb je toch een soort sociale verantwoordelijkheid, ook voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Inmiddels laten we de volledige assemblage van onze Maxi- Cosi s voor de Europese markt door de Atlant Groep verzorgen, dat zijn er meer dan 1 miljoen per jaar. De inwerkperiode voor een product is misschien wat langer dan normaal, maar als het kwaliteitsniveau eenmaal behaald is, weten ze dat heel goed vast te houden. En daarbij: de mensen die voor ons Ons uitgangspunt is om mensen direct na binnenkomst te plaatsen, werken, stralen uit dat ze heel trots zijn op het product dat Als belangrijk arbeidsmarktinstrument en onderdeel van onze re-integratietrajecten omdat een traject naar werk vanuit een bestaande werk[ervarings] ze maken. werden de DirectWerk-banen [Wwb-banen] ingezet. situatie betere kansen biedt. Vervolgens wordt het optimale traject Onze ervaring is dat een parallel traject van werken en begeleiding naar het maximaal haalbare uitgestippeld in de vorm van een Individueel een betere kans op duurzame plaatsing geeft dan een volgtijdelijke Ontwikkelings Plan [IOP]. Om dat zo goed mogelijk te kunnen aanpak van begeleiding en werkervaring. Het uiteindelijke doel is uiteraard doen, is het van belang bij de startpositie een goed beeld te hebben uitstroom. Deze banen naar burgerlijk wetboek, met contract van de cliënt, door een zogenoemde foto te maken. Wat we mo- menteel aan het ontwikkelen zijn, is dat er in aanvang van iemands

9 werkplek in beeld Hoofdstuk 5 Henk van de Tillaar, chef emballeur bij MultiBier in Asten. Doorstroom proces Binnen de weg naar het maximaal haalbare wordt gebruik gemaakt en te functioneren op een manier die voor henzelf en voor anderen op van training en scholing op die fronten die nodig zijn. In deze fase het werk, bevredigend is. van het proces wordt nauw samengewerkt met ketenpartners als GGZ, ROC, de gemeentelijke sociale diensten, Helicon, Werkplein, Stichting Werknemersvaardigheden Speciaal voor Wsw-medewerkers is de cursus Werknemersvaardighe- Zebra en [Z]MLK-scholen. Uiteraard wordt het traject van startmo- 16 ment tot hoogst haalbare nauwlettend gevolgd en waar nodig bijgeden ontwikkeld. Deze wordt gegeven in samenwerking met ROC Ter 17 stuurd, onder begeleiding van participatiecoaches. AA en is bedoeld om de deelnemers vaardigheden aan te leren waardoor ze beter om kunnen gaan met hun werk, en met hun collega s. Vaak gaan mensen al aan de slag binnen eigen activiteiten. Van de eigen activiteiten waarin mensen nu aan het werk zijn, is duidelijk De cursus geeft ze een basis mee, waardoor ze zichzelf verder kunnen dat die een extra slag kunnen maken en bijna in zijn geheel naar een ontwikkelen. Dat ze zoveel opbouwen dat ze zich kunnen handhaven detacheringsconstructie toe kunnen: een stap dichter bij de reguliere op een werkplek via Detachering of Begeleid Werken. Het aantal deelnemers aan de opleiding Werknemersvaardigheden was in arbeidsmarkt. In 2008 worden daarin besluiten genomen. Voor de mensen voor wie een plek buiten [nog] niet haalbaar is, is er de afdeling Beschermd Werken. de Atlant Groep een enorm succes medewerkers. Evaluatie leert dat het voor alle deelnemers, het ROC en was. Scholing & training Liberman module Werk Ter voorbereiding op het werktraject worden aan de voordeur al trainingen gegeven. Een voorbeeld daarvan is de Liberman Training. Deze heeft als doel het versterken van de psychische stabiliteit in werkomstandigheden bij cliënten met psychische of psychiatrische problematiek. De centrale doelstelling is het aanleren van probleemoplossende vaardigheden zodat cliënten in staat zullen zijn om werk te behouden Erkend leerbedrijf De Atlant Groep is door diverse instituten erkend als leerbedrijf. Een daarvan is ECABO, het landelijke orgaan beroepsonderwijs voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ook door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, zijn zowel de kwekerij als de Groenvoorziening erkend als opleidingsbedrijf. Daarnaast zijn we erkend leerbedrijf voor OVDB, kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening met betrekking tot de kwalificaties Facili-

10 tair Medewerker niveau 4, Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 + 4, Helpende Welzijn en Helpende Zorg en Welzijn. Groenvoorziening is een Erkend Opleidingsbedrijf en Erkend Bosbouwbedrijf; medewerkers worden in deze richting opgeleid op onze bedrijfsschool in Bakel. Om de inzetbaarheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en daarnaast de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te verhogen zijn gedurende het afgelopen jaar diverse vakgerichte cursussen gevolgd, zoals Bosmaaier, Motorzaag, Basis groen, Vervolg groen, Gebruik kleine machines, Veilig werken langs de weg, Leidinggeven op de werkvloer, Inzet bestrijdingsmiddelen. Binnen de Schoonmaak hebben we een eigen opleidingsdocent SVS [Stichting Medewerkers die op psychische gronden niet [meer] meekunnen op een reguliere werkplek kunnen tijdelijk worden geplaatst binnen de Prikkelarme afdeling. Middels een individueel traject wordt gewerkt naar een terugkeer naar de eigen werkplek of een andere passende plaats in de organisatie. Een enkele medewerker zal blijvend gebonden zijn aan een prikkelarme omgeving. Gedurende twee dagdelen per week is er begeleiding vanuit de GGZ aanwezig, en er kunnen snel contacten worden gelegd met persoonlijke begeleiders en artsen van de GGZ om uitval van medewerkers te voorkomen. Verder zijn er binnen beschermd werken twee productieafdelingen die werkzaamheden bieden die aansluiten bij de mogelijkheden van deze sitief advies af, met een aantal [sociale] randvoorwaarden die werden opgenomen in een herplaatsingsplan. Alle betrokken medewerkers zijn begeleid naar een andere werkplek; uitgangspunt hierbij was om zoveel als mogelijk de eigen werkleiding met groepen medewerkers mee te laten gaan. De werkleiding heeft zich geconformeerd aan dit uitgangspunt om herplaatsing ten behoeve van de medewerker zo succesvol mogelijk te maken. Er hebben individuele gesprekken plaatsgevonden waarbij nadrukkelijk rekenschap gehouden is met de individuele kenmerken van de medewerkers teneinde een zo optimaal mogelijke herplaatsing te realiseren. Gezien de complexiteit en diversiteit van de individuele kenmerken vorm gegoten worden. We verwachten in 2008 tot een detacheringsconstructie te komen. Een aandachtspunt is de kwaliteit van de toekomstige medewerkers. Op de wachtlijst staan nu veelal mensen met meerdere problematieken die lastiger plaatsbaar zijn in fysiek zwaardere functies. Weliswaar wordt men goed getraind op bedrijfsschool in Bakel, maar deze ontwikkeling betekent een extra beslag op begeleidingscapaciteit. Daarbij is er een steeds kleiner wordende groep die machines als tractoren kan bedienen waardoor de aard van het werk verschuift van mechanische inzet naar het meer traditionele schoffelwerk. Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en diensten] in huis die zwakkere groep. De ene afdeling richt zich op enkelvoudige handelin- en de beladenheid van de herplaatsing hebben de gesprekken met de 18 medewerkers mag opleiden voor een landelijk erkend diploma voor gen, de andere op meervoudige handelingen. Daarnaast zijn er twee medewerkers veelal plaatsgevonden in het bijzijn van persoonlijk ver- Meerjarencontracten en regiewerkzaamheden bij de aangesloten ge- 19 het schoonmaakvak. In 2007 ging het om de SVS opleidingen Vakgeschoold, Middenkader, Lager kader, Vloeronderhoud en Kwaliteitscontroleur en Inspecteur. Beschermd werken buitenlocaties waar mensen onder begeleiding kunnen werken en/ of leren: Second Life waar in samenwerking met de Kringloopwinkel goederen gerepareerd en opgeknapt worden- en het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten. tegenwoordigers van medewerkers. Er zijn in totaal 85 medewerkers herplaatst waarvan een aantal via [groeps]detachering, sommigen bij Groenvoorziening en anderen bij diverse interne afdelingen binnen beschermd werken. meenten en andere grote opdrachtgevers vormen het grootste gedeelte van de omzet bij groen. Het resterende gedeelte wordt gerealiseerd bij kleine opdrachtgevers en een enkele particulier. Wederom bleek echter, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de Atlant Groep werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten mag uitvoeren. In Beschermd Werken is ingericht voor sec de onderkant, zo n 15 tot 20% van de populatie. Het bevat een afgestemd aanbod voor de zwakste doelgroep, voor wie een plek buiten echt te lastig is en altijd zal blijven. Binnen Beschermd Werken worden voor de specifieke doelgroepen werkzaamheden aangeboden in een voor die medewerkers passende werkomgeving. In samenwerking met Stichting ORO is Ook de kwekerij in Gemert gaat onderdeel van de beschermde werkomgeving worden. Binnen de kwekerij was in 2007 al plaats voor cliënten vanuit de Reclassering, re-integratietrajecten en stages. Een klein aantal medewerkers is door- en uitgestroomd. De kwekerij in Deurne is inmiddels gesloten. Een proces van onderzoeken Achteraf kunnen we constateren dat al in een eerder stadium meer aandacht besteed had moeten worden aan de communicatie met de diverse externe relaties. Later in het traject is een correctieslag gevolgd en is er een goede relatie opgebouwd met betrokken stakeholders. november werd het spannend: we dreigden buiten de boot te vallen in het aanbestedingstraject van de gemeente Helmond. Het zag er naar uit dat we werk kwijt dreigden te raken, wat uiteraard verstrekkende gevolgen zou hebben voor de betrokken medewerkers. Na veelvuldig en intensief overleg met alle betrokkenen heeft de gemeente het groenonderhoud voor de wijken Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond-Oost een arbeidsmatige dagopvangactiviteit opgestart voor medewerkers met een verstandelijke beperking. Stichting ORO zet zich ervoor in de kwaliteit van het bestaan in de samenleving te verbeteren voor mensen met een [verstandelijke] beperking. Inmiddels heeft de Atlant Groep een AWBZ-erkenning aangevraagd en gekregen, waardoor de en afwegingen heeft geleid tot een Rapport Toekomst van de Kwekerijen waarop besloten werd over te gaan tot sluiting van de kwekerij in Deurne. Een belangrijk onderdeel om te komen tot dit besluit was de personele inventarisatie die inzicht gaf in de herplaatsingsmogelijkheden van de medewerkers. Daarnaast werd door de OR Eigen activiteiten Groenvoorziening In lijn met de beweging naar buiten van onze Wsw-medewerkers, waarbij we focussen op een plek zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt, zal ook de activiteit Groenvoorziening in een andere en de Industrieterreinen alsnog aan de Atlant Groep toegekend. Er zijn nu afspraken gemaakt voor de periode Ook heeft de gemeente toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om groenmedewerkers via detacheringen in te zetten bij de andere groenaannemers die voor de gemeente Helmond actief zijn. Daarmee kunnen we doorstroming naar dagbesteding vergemakkelijkt wordt. een onafhankelijk adviesbureau geconsulteerd. Dit bureau oordeelde voor onze groenmedewerkers werk in de groensector waarborgen. over beëindiging als de juiste strategie, en de OR gaf dan ook een po-

11 werkplek in beeld cesvol samenwerken, te weten het overdag schoonmaken van het René Berkvens heeft bij zijn 12,5 jarig Begeleid Werkenjubileum bij Gouderak te Someren nationaal in de schijnwerpers gestaan. Een dergelijk traject is overigens illustratief voor wat we vaker ervaren. Ondanks dat men formeel niet hoeft aan te besteden, wordt daar toch voor gekozen. In dit geval is uiteindelijk voor een andere constructie gekozen, die continuïteit in het werk biedt voor onze doelgroepen. tot de arbeidsmarkt. Atlant Catering verzorgt bedrijfs- en eventcatering en verhuurt op haar locatie vergader- en scholingsfaciliteiten voor de zakelijke markt. In augustus 2007 is bij de Menwedstrijden Vierspannen reeds gebleken dat we in staat zijn met een combinatie van ervaren vakmensen en mensen in opleiding een groot evenement te cateren. Schoonmaak Ook voor de activiteit Schoonmaak wordt een andere constructie voorbereid, waardoor de Wsw-medewerkers nog dichter bij de reguliere arbeidsmarkt werkzaam zullen zijn. In 2007 zijn we gestart met een project waarbij reguliere krachten en Wsw-medewerkers suc- Met deze ontwikkeling is de catering een uitzondering in ons beleid, dat erop gericht is geen eigen activiteiten meer te ontplooien maar te focussen op de begeleiding van onze mensen. De bedrijfsrestaurants vervullen echter een essentiële rol als opleidingsrestaurant en fysiek knooppunt in het netwerk van klanten, op- 20 gemeentehuis Gemert-Bakel. Binnen de schoonmaak werken steeds drachtgevers, leveranciers, cliënten, medewerkers en andere relaties 21 meer medewerkers die aangewezen zijn op een intensievere begeleiding. Ons huidige klantenbestand biedt volop mogelijkheden om heer te houden en verder uit te bouwen. De in 2007 gereed gekomen van de Atlant Groep. Daarom is besloten deze activiteit in eigen be- met deze nieuwe instroom te werken. De markt voor de schoonmaak en compleet vernieuwde ambiance van het restaurant op de hoofdvestiging, met een goed geoutilleerd vergadercentrum, zal daarbij zeker is een vechtmarkt waarbij tegen bodemprijzen wordt geoffreerd, en vooral op grote objecten is de concurrentie bijzonder zwaar. Vanuit de een grote stimulans zijn. Schoonmaak zijn diverse medewerkers door- en uitgestroomd in Een aantal medewerkers is ingestroomd vanaf de wachtlijst en vanuit Ketensamenwerking de kwekerij Deurne; daarnaast is er plaats geboden aan stage- en De Atlant Groep heeft in de achter haar liggende periode veel initiatieven ontplooid om samenwerking tot stand te brengen of te in- arbeidstrainingstrajecten. tensiveren. De in 2002 ingezette beweging van binnen naar buiten, Catering waarbij medewerkers gedetacheerd werden, betekende dat er op de In 2007 is het besluit genomen het bedrijfsrestaurant onder eigen hoofdvestiging veel ruimte vrij kwam. Dat vroeg om een andere huisvestingsstrategie. Gecombineerd met onze ketenaanpak leidde dat beheer te privatiseren en commercieel uit te bouwen. Per 1 augustus is hiertoe een nieuwe manager aangetrokken, die verantwoordelijk is ertoe dat nu 65% van de hoofdvestiging verhuurd is aan strategische voor de uitbouw en exploitatie van de bedrijfs- en opleidingsrestaurants en van de cateringactiviteit. Binnen onze opleidingsrestaurants ketenpartners. worden mogelijkheden geboden op het gebied van leren, arbeidsvaardigheden en werkervaring voor mensen met een zogenoemde afstand & Inkomen van de gemeente Helmond, CWI en UWV in de Binnen het Werkplein Regio Helmond opereren nu de afdeling Werk directe

12 Hoofdstuk 6 nabijheid van de Atlant Groep. Ook samenwerking met partijen als Stichting ORO, MEE [ondersteuning bij leven met een beperking] en Stichting Maatschappelijke Opvang hebben gestalte gekregen. Met de GGZ regio Helmond is binnen de hoofdvestiging van de Atlant Groep een aangepaste afdeling ingericht voor mensen met een psychiatrische handicap. Binnen de muren van de organisatie bevindt zich ook Stichting Zebra, een leerlingwerkplaats voor [Z]MLK- kinderen die er hun eerste contacten leggen met werk. Deze schoolactiviteit is ontstaan door een samenwerking van Voortgezet Speciaal Onderwijs [VSO] scholen uit Helmond en de gemeente Helmond. Bij Zebra wordt met een realistische arbeidssimulatie geprobeerd de leerlingen die arbeidsdiscipline en handvaardigheden bij te brengen die noodzakelijk 22 zijn om een betere kans op de arbeidsmarkt te maken. Door daarnaast aan uitbreiding en versterking van relaties met onze stakeholders. We onafhankelijk bestuur onder voorzitterschap van BZW-voorzitter Peter 23 mogelijkheden in het kader van dagbesteding aan te bieden is de Atlant Groep in staat op een organische wijze mensen in hun [werk] situatie te begeleiden naar de voor hen meest passende oplossing. Een toevoeging aan dit ketenconcept in 2007 was de komst van het bedrijfsgezondheidscentrum. Het betreft hier een faciliteit waar een combinatie van curatieve en preventieve behandeling van arbeidsgerelateerde klachten kan plaatsvinden, middels fitness en bedrijfsgezondheidszorg. Inzet daarbij is dat door het integreren van sportactiviteiten medische klachten kunnen worden voorkomen en sneller kunnen worden verholpen. Het is een nieuwe ontwikkeling waarbij ook het aanbieden van [para] medische hulp als fysiotherapie wordt georganiseerd. De komst sluit aan op een nieuw element in de filosofie van de Atlant Groep: gezondheid & lifestyle. Aanpak van klachten aan het bewegingsapparaat, een goede fysieke conditie, goed in je vel zitten: het vergroot de kans op behoud van, terugkeer naar of verkrijgen van werk. Cees Heinemans, secretaris Belangenvereniging Gehandicapten Peelland Ook wij zijn blij met de goede relatie die we samen met de Atlant Groep hebben opgebouwd het afgelopen jaar. Samen zetten we ons immers in voor mensen met een handicap of een beperking, die nét zoveel recht hebben op werk als ieder ander. Dankzij het Atlant Partnership zal de arbeidsdeelname van deze specifieke groep nog een extra impuls krijgen; in dit initiatief kunnen wij als vereniging ons dan ook heel erg vinden en hopen van harte dat nog veel meer werkgevers er zich bij aan zullen sluiten! Van cruciaal belang in ons uitstroomproces is om zicht op de markt te hebben en vacatures beschikbaar te krijgen. We onderhouden dan ook nauwe contacten met het bedrijfsleven via ons lidmaatschap van de diverse zakelijke netwerken en we bewegen ons actief in de regionale samenleving. Om het uitstroomproces te stimuleren, werken we bouwen aan concepten met werkgevers. Heel bewust hebben we de keuze gemaakt geen verkopers te willen zijn sterker nog, die hebben we niet eens in dienst- maar relatie- en conceptenbouwers. Ondersteunend aan het uitstroomtraject hebben we een aantal uitstroominstrumenten ontwikkeld, die de acceptatie verder bevorderen. Werkgeversbenadering Een nieuwe vorm om de binding met het bedrijfsleven te verstevigen is het Atlant Partnership. Met een inmiddels grote groep bedrijven is een initiatief ontwikkeld dat past binnen het toenemend bewustzijn met betrekking tot maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dit Atlant Partnership is een social community waarvan de leden vacatures en trainingsplekken beschikbaar stellen en diensten afnemen van de Atlant Groep met als doel zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen te plaatsen in een reguliere werkomgeving. Dat kan via diverse constructies zoals stageplekken, leerwerkplekken, individuele of groepsdetachering, werken met behoud van uitkering, reguliere banen of Uitstroom proces door alternatieve vormen. Behalve voor het bedrijfsleven staat het partnership ook open voor lokale overheden en non-profit organisaties. Inmiddels zijn bijna 100 bedrijven en instellingen lid geworden van het Partnership dat op 1 januari 2008 formeel van start ging. Het Partnership is juridisch ondergebracht in een stichting, met een Swinkels. Stakeholder waarde In het afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan de zogeheten stakeholder waarde, onze waarde voor en relatie met de diverse belanghebbenden en betrokkenen bij ons bedrijf. Gewaardeerd en geaccepteerd te worden door omwonenden, medewerkers en hun gezinnen, aandeelhouders, leveranciers, maatschappelijke organisaties, klanten en het publiek draagt in belangrijke mate bij aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. In 2007 zijn in het bijzonder goede relaties opgebouwd met de Belangenvereniging Gehandicapten Peeland en de cliëntenparticipatie Wsw. Uitstroominstrumenten Begeleid Werken-rekenmodel Oppervlakkig bezien lijkt voor veel werkgevers detachering een interessantere oplossing dan begeleid werken. Veelal staat men toch

13 werkplek in beeld Rinus van Lierop krijgt arbeidstraining bij Second Life in Helmond. wat huiverig ten opzichte van het daadwerkelijk in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Detachering lijkt een aantrekkelijker optie. Echter, welk van de twee de aantrekkelijkste optie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Om aan te tonen dat Begeleid Werken in bepaalde gevallen wel degelijk interessanter kan zijn, is het Begeleid Werken-rekenmodel ontwikkeld. Daarin komt precies tot uitdrukking onder welke condities Begeleid Werken interessant is voor álle betrokken partijen. werking met LANDER en TNO zal dit product verder doorontwikkeld worden. Werkvormen Reguliere arbeid Voor wat betreft doorstroom vanuit de Wsw naar een reguliere baan zijn we van mening dat die een utopie is, gezien de sterke cao Wsw en de zekerheid die een Wsw-baan biedt. Vanuit re-integratietrajecten is uitstroom naar regulier werk wél haalbaar. ATLANDER-norm Naast het model dat inzichtelijk maakt wanneer Begeleid Werken inte- In totaal zijn er in re-integratietrajecten aangemeld. Van ressant is voor alle betrokkenen, hebben we samen met collegabedrijf 626 mensen is in 2007 het traject naar werk afgesloten. Daarvan 24 LANDER nóg een model ontwikkeld: ATLANDER-norm, voor objectie- is 46,2% uitgestroomd naar regulier werk en 1,8% naar werk met 25 ve loonwaardebepaling. In het werkveld van de gesubsidieerde arbeid een [tijdelijke] subsidie. In totaal is 48,0% van deze cliënten dus was de loonwaarde van een medewerker vaak onderwerp van discussie. Wat is de juiste prijs voor dit werk gedaan door deze persoon? naar vrijwilligerswerk, omdat dat voor hen het hoogst haalbare was. uit de uitkering gegaan. Daarnaast is nog eens 13,2% uitgestroomd Meestal was die prijs de uitkomst van een subjectief commercieel Tenslotte kan worden vastgesteld dat nog eens van 8,5% het traject traject. En bleef de vraag in wiens voordeel die was uitgevallen. Deze is beëindigd omdat deze personen zelf afzagen van een uitkering bepaling wordt nu geobjectiveerd met de ATLANDER-norm. Dankzij a.g.v. het starten van een opleiding of het vinden van werk via een dit objectieve meetinstrument voor loonwaardebepaling, uitgevoerd uitzendbureau. op de werkplek en gerelateerd aan betreffende werkzaamheden, is discussie over loonwaarde verleden tijd. 200 begeleid werkenden Begeleid Werken is een waardevol instrument om werk onder normale Dat het een innovatief model betreft, blijkt ook uit de grote belangstelling die er voor aan de dag wordt gelegd. Niet alleen potentiële de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ten gevolge van een arbeidshandicap. omstandigheden te realiseren voor mensen met een grote afstand tot opdrachtgevers en/of collega-bedrijven tonen grote interesse, maar Begeleid Werkers hebben een reguliere arbeidsovereenkomst met een ook de landelijke politiek heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden bedrijf of instelling en dus niet met de begeleidingsorganisatie. De van dit model. In 2007 zijn er al diverse presentaties verzorgd, o.a. Atlant Groep is een erkende begeleidingsorganisatie die vanaf 1994 aan de Tweede Kamerfracties van het CDA en de PvdA. In samen- veel expertise in de ontwikkeling en uitvoering van het Begeleid Werken heeft opgebouwd. Met deze vroege start was de [voorloper van

14 Daarnaast ondersteunen we ook mensen met een PO-regeling van de] Atlant Groep een van de eerste organisaties in Nederland die het Begeleid Werken uitvoerde. Dit pionierswerk werd door de Universiteit van Utrecht in diverse wetenschappelijke studies en boeken vastgelegd, o.a. in het boek Met een jobcoach aan het werk in Helmond. Op het gebied van Begeleid Werken en detacheringen slagen we erin medewerkers konden dankzij de netwerkcontacten relatief makkelijk herplaatst worden. Mixed people-concept Bij de grootste afnemer van een groepsdetachering, Dorel Netherlands, Met daarbij een samenwerking met uitzendbureaus leidt dit tot een mixed people-concept waarmee op een efficiënte wijze uitvoering kan worden gegeven aan de toenemende vraag naar mix- en volumeflexibiliteit. reguliere detacheringen om te zetten naar Begeleid Werken. Dat lukt ons mede dankzij het door ons ontwikkelde model dat inzichtelijk maakt wanneer Begeleid Werken voor álle partijen interessant is. In de Peelregio is al ruim 11% van de medewerkers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen werkzaam via Begeleid Werken. Landelijk en provinciaal was dit percentage [eind 2006] maar 3%. werken heel veel verschillende doelgroepen samen aan een topkwaliteitsproduct. Daar is dus zelfs bij een groepsdetachering op locatie flexibiliteit gecreëerd. Het jaar 2007 heeft zich voor deze activiteit gekenmerkt door een groeiende vraag naar Maxi-Cosi kinderveiligheidszitjes. De verwachte groei van 10% werd ruimschoots overtroffen en kwam uit op 20%, oftewel assemblage van 1,2 mil- Kwaliteit In slaagde de Atlant Groep er in om het in 2006 behaalde landelijke Blik op Werk Boa [BoaBorea] keurmerk te continueren. Dit keurmerk is door de re-integratiemarkt ontwikkeld met als doel de kwaliteit van de aangeboden re-integratiediensten te waarborgen en te verbeteren en transparantie in de re-integratiemarkt te bevorde- joen Maxi-Cosi kinderveiligheidszitjes, verdeeld over 11 productty- ren. Tevens ontvingen we in 2007 het certificaat van Kenteq als er- 26 UWV, die ook begeleiding door een jobcoach behelst. De Atlant Groep pen. Deze groei in werkgelegenheid heeft ruimte geboden voor extra kend detacheringsbedrijf. 27 begeleidt inmiddels circa 200 mensen die hetzij via Begeleid Werken sw-plaatsingen en trajecten Wwb, arbeidstraining en [Z]MLK stages. Wsw hetzij via een andere regeling onder begeleiding werkzaam zijn Tevens zijn stageplekken ingevuld en is begeleiding gegeven aan een in dienst van een bedrijf. 20-tal arbeidstrainingen en voorschakeltrajecten. Detachering ook mogelijk voor zwakkere groepen Een wijdverbreid misverstand is dat detachering alleen weggelegd zou zijn voor de sterkere medewerkers. Niets is minder waar. We slagen erin juist ook de zwakkere groepen te detacheren. Bedrijfs- en productieprocessen zijn op zo n manier in te richten dat deze groepen daarin uitstekend kunnen werken, uiteraard met de juiste begeleiding. Aan het bedrijfsleven hoeft t niet te liggen: in onze ervaring blijkt de acceptatiegraad in het bedrijfsleven zeker aanwezig, mits de rest van het plaatje prijs, kwaliteit, levertijd- klopt. De praktijk ondersteunt die ervaring: diverse klanten passen zelfs hun locatie aan. In 2007 werkte 60% van onze mensen gedetacheerd. Ondanks faillissementen van een tweetal grotere relaties binnen de groepsdetachering zijn we in staat geweest het aantal plaatsingen op peil te houden; betrokken Mixed people-concept mixed people-concept Uitzendbureau Wwb, stage en [Z]MLK Wsw collegabedrijven Wsw

15 Atlant Partnership Hoofdstuk 7 Procesondersteuning mensen en middelen 28 Personeel en organisatie Dienstbetrekkingen In 2007 is de afbouw van Wiw- en Ambtelijke dienstbetrekkingen doorgezet. Om die reden is in 2007 geen nieuw personeel aangetrokken onder deze rechtsvormen. De door het ministerie SZW opgelegde taakstelling 2007 is gerealiseerd. Buiten de gerealiseerde arbeidsplaatsen binnen de taakstelling zijn er boventallige arbeidsplaatsen gerealiseerd. Deze plaatsingen zijn op een alternatieve wijze gefinancierd. Daarnaast is door groei in de re-integratieactiviteiten en in de activiteiten detachering & dienstverlening in het afgelopen jaar een toename van het aantal Welzijnmedewerkers geweest. In onderstaande tabel is een overzicht van de mobiliteit per rechtsvorm weergegeven. Voor wat betreft uitstroom is een klein aandeel te toe te wijzen aan natuurlijk verloop, zoals pensionering en overlijden. Een ander vergelijkbaar aandeel wordt gevormd door de groep die voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking, langdurig ziek is geweest. In een aantal van deze gevallen is de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden ontbonden. Een groot aandeel van de uitstroomredenen bestaat echter uit eigen verzoek, samen met de afloop van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ziekteverzuim per rechtspositie per jaar Wsw [incl. langdurig ziek] 14,5% 13,9% 12,8% 13,3% Wsw [excl. langdurig ziek] 12,0% 11,8% 10,8% 11,2% Welzijn 4,4% 5,3% 5,5% 7,2% Ambtelijk 2,7% 2,6% 3,0% 4,1% Wiw 13,7% 12,8% 13,8% 9,9% 29 Dienstbetrekkingen [personen] Totaal 13,4% 13,0% 12,1% 12,2% Foto s boven, v.l.n.r.: De heer P. Swinkels: voorzitter BrabantsZeeuwse Werkgeversvereniging, voormalig directievoorzitter Bavaria De heer G. Schink: voormalig directeur Obragas Net, oud-burgemeester Sint-Michielsgestel en voormalig lid Eerste Kamer der Staten- Generaal De heer P. van der Leegte: adjunct-directeur VDL Groep De heer T. van Kroonenburg: algemeen directeur Atlant Groep De heer H. van der Vrande: CEO/COO Raad van Bestuur Neways Wsw Welzijn Ambtelijk Wwb Wiw Ultimo In dienst Uit dienst Ultimo Met uitzondering van onze ambtelijke en welzijnmedewerkers zijn we er niet in geslaagd het ziekteverzuim van medewerkers uit de doelgroepen Wsw, Wwb en Wiw op het begrote percentage te krijgen. Dit ondanks de inspanningen die er op dat vlak zijn gedaan. Wat opvalt bij de Wsw is dat hier met name het aantal langdurig zieken een belangrijk effect heeft op het totale verzuim.

16 gekomen en heeft onderzoeken ingesteld naar de bij haar binnengekomen bezwaren en klachten. Op basis hiervan heeft de Commissie medewerkers vervullen de rol van vertrouwenspersoon. haar adviezen aan het Bestuur van de Atlant Groep uitgebracht dat Ook in 2007 is aandacht geschonken aan ongewenste omgangsvormen vervolgens de besluiten heeft genomen. en de rol van de vertrouwenspersoon. Dat gebeurde o.a. via voorlichting tijdens werkoverleggen en in het personeelsblad. Ook tijdens de Bezwaren c.q. klachten cursus omgaan met agressie werd het beleid van de Atlant Groep ten In 2007 werden in totaal 3 bezwaren c.q. klachten door de Commissie aanzien van het voorkomen en omgaan met agressie en geweld onder ontvangen. Alle bezwaren / klachten werden ontvankelijk verklaard de aandacht gebracht. Deze cursus werd door vrijwel alle leidinggevenden en stafmedewerkers gevolgd. Nieuwe medewerkers werden en in behandeling genomen. Ten aanzien van het bezwaar heeft de Commissie aan het Bestuur geadviseerd dit ongegrond te verklaren. tijdens de collectieve introductie geattendeerd op de vertrouwenspersonen. Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen in de Atlant Krant Datzelfde gold voor een van de klachten. Ten aanzien van de andere klacht heeft de Commissie geadviseerd deze gedeeltelijk gegrond en een artikel gepubliceerd, waarin de mogelijkheden met betrekking tot gedeeltelijk ongegrond te verklaren. schuldhulpverlening werden aangegeven. Hierbij zijn niet alleen de mogelijkheden in de Peelregio besproken, maar ook de mogelijkheden Besluitvorming n.a.v. adviezen in Parkstad Limburg. Het Bestuur van de Atlant Groep heeft de adviezen van de Commissie in 2007 ongewijzigd overgenomen. Daarbij heeft het Bestuur tel- De Wwb is een groep die we pas in 2007 binnen onze organisatie kennen. Gezien de samenstelling van de groep en de situatie waaruit de cliënten komen, zijn we te positief geweest ten aanzien van het Arbo Procedures De bestaande arboprocedures zijn gecontroleerd op actualiteit en daar alle medewerkers zijn vervolgens geadviseerd en geïnstrueerd in het instellen van de nieuwe werkplek en een juiste werkhouding. kens overwogen dat de Commissie bij de in behandeling genomen bezwaren / klachten de procedure zorgvuldig heeft doorlopen, haar adviezen voldoende heeft gemotiveerd en consistent is gebleken in te verwachten ziekteverzuimpercentage. Deze Wwb-contracten worden gesloten voor cliënten waarvoor een re-integratietraject is overeengekomen, gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Door de persoonlijk omstandigheden staat de groep waar het hier om gaat, herintredende jonge vrouwen met kinderen, vaak geplaatst voor diverse praktische problemen, en daarnaast blijkt het lastig om waar nodig aangepast. Twee nieuwe procedures Besmettingsgevaar en Bruikleenovereenkomsten zijn opgesteld en geïmplementeerd. Opleidingen / instructie De BHV-ers en leidinggevenden van De Blikhalm 1 en 2 hebben in november voorlichting gekregen over epilepsie. Deze voorlichting werd Keuringen In het voorjaar is al het elektrisch handgereedschap en draagbaar klimmateriaal onderworpen aan een periodieke veiligheidskeuring. Zeker door de continuïteit van deze keuringen zijn de aantallen afkeur en reparaties minimaal geweest. haar redeneringen. Na een beslissing op bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het besluit van het Bestuur in beroep te gaan bij de Arrondissementsrechtbank te s Hertogenbosch. Van deze mogelijkheid is, voor zover de Commissie bekend, in 2007 geen gebruik gemaakt. gemotiveerd blijven om de omslag te maken. gegeven door een epilepsieverpleegkundige van Kempenhaeghe. Als vervolg hierop zal deze voorlichting in 2008 ook op de hoofdvestiging Bezwaren- en geschillencommissie De Bezwaren- en Geschillencommissie Atlant Groep bestaat uit een Vertrouwenspersonen De regeling vertrouwenspersonen vormt onderdeel van het beleid van Aantallen georganiseerd worden. de Atlant Groep ten aanzien van ongewenste omgangsvormen dat is [extern en onafhankelijk] voorzitter en drie leden, waaraan de se- 30 cretaris is toegevoegd. Deze Commissie is in 2007 twee maal bijeen gericht op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag. Twee 31 Sociaal Medisch Team 27 Wvp [lopend] 172 BHV Wia aanvragen 23 Door het vertrek van een aantal BHV-ers en de noodzaak tot uitbreiding op de vestiging Blikhalm 2 hebben 16 medewerkers de BHVopleiding gevolgd. Het totaal aantal BHV-ers eind 2007 is 64. Ziekteverzuimbestrijding Op de verschillende locaties zijn de jaarlijkse ontruimingsoefeningen Er is naar aanleiding van de evaluatie Pilot arbodienstverlening eigen regiemodel, besloten te werken met 2 arbodiensten. Een dienst die het volledige eigen regiemodel hanteert en een arbodienst volgens gehouden. Door de hectiek van de verbouwing / verhuizing op de hoofdvestiging is deze ontruimingsoefening verschoven naar het voorjaar van het klassieke model. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor beide arbodiensten en deze worden in 2008 periodiek geëvalueerd. Vervolgens biedt het de organisatie de mogelijkheid op basis van de resultaten te sturen op het voor de Atlant Groep best passende model. Werkplekken In de loop van het jaar is een groot aantal werkplekken van gedetacheerde medewerkers en begeleid werken beoordeeld. Deels op verzoek, deels naar aanleiding van vragen die de Checklijst Detacheringen opriep. Met name ergonomie en veiligheid algemeen zijn daarbij de aandachtspunten geweest. De arbocoördinator is nauw betrokken geweest bij het beoordelen van en maken van de keuze voor het nieuwe meubilair. Nagenoeg

17 werkplek in beeld Daisy v.d. Kerkhof werkt bij Bloemisterij t Bluumke in Gemert-Bakel. Meldingen c.q. hulpvragen Het aantal meldingen is in 2007 gedaald. Het aantal hulpvragen is weer op het niveau van het jaar 2005, waardoor onduidelijk is of 2006 een representatief jaar is geweest. In totaal werd in maal officieel een beroep gedaan op c.q. een hulpvraag gesteld bij de vertrouwenspersonen, door 15 mannen en door 14 vrouwen. Medezeggenschap Binnen de Atlant Groep is medezeggenschap georganiseerd door middel van één Ondernemingsraad [OR], waarin alle rechtsposities en bedrijfsonderdelen van de Atlant Groep worden vertegenwoordigd. Positief-kritisch Ook in 2007 heeft de Ondernemingsraad zich met een groot en gevarieerd Van de 29 meldingen hadden 17 meldingen betrekking op zaken als arbeidsomstandigheden of andere arbeidsgerelateerde zaken. De melders zijn door de vertrouwenspersonen doorverwezen naar de betreffende P&O-adviseur. Ook waren er meldingen naar aanleiding van de aantal onderwerpen beziggehouden. De Ondernemingsraad denkt met een positief kritische houding mee, waardoor het overleg met de Bestuurder een meerwaarde oplevert voor het integrale organisatiebeleid. privé situatie van de melder. Deze personen zijn doorverwezen naar 32 diverse hulpverlenende instanties. Op diverse terreinen zijn er onderwerpen inhoudelijk bestudeerd, 33 Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen werd door de vertrouwenspersonen 6 maal een melding ontvangen wegens pesterijen. Na en uitspraken gedaan. De raad is in keer formeel bijeen ge- heeft de OR zich laten voorlichten en zijn er standpunten bepaald onderzoek door de vertrouwenspersonen zijn deze meldingen middels weest. Er heeft één informele vergadering plaatsgevonden. De OR is gesprekken met betrokkene[n] opgelost. tevens betrokken geweest bij de strategiedag samen met de voltallige Er werden door de vertrouwenspersonen 3 meldingen ontvangen ten directie. Tijdens deze dag in april is uitgebreid gediscussieerd en zijn aanzien van [seksuele] intimidatie. De meldingen zijn, na gesprekken de kaders gelegd voor het Ondemingsplan Deze strategiedag ervoer de raad als zeer waardevol. Ook de samenwerking met met de betreffende medewerker, de begeleiding van de betreffende medewerker en daar waar wenselijk de leidinggevende[n], afgehandeld. bestuursvergaderingen een geïnteresseerd en geïnformeerd Bestuur. het Bestuur ervoer de OR als zeer goed; ze vond in de bijgewoonde Er werden 3 meldingen ontvangen met betrekking tot discriminatie. Ook deze meldingen zijn middels gesprekken met de betrokkene[n] Verdubbeling onderwerpen afgehandeld. Eén melding is, na overleg met de vertrouwenspersonen, Er zijn in 2007 circa 32 onderwerpen aan de orde geweest, waarvan uiteindelijk in de vorm van een klacht bij de Bezwaren- en Geschillencommissie van de Atlant Groep terechtgekomen en behandeld. dubbeling van het aantal onderwerpen dat in 2006 aan de orde is voor ongeveer de helft instemming of advies is gevraagd; een ver- geweest. De onderwerpen betroffen zaken die het personeel op de een of andere manier raken en liggen vooral op het terrein van organisatieontwikkelingen, arbeidsomstandigheden en algemene regelingen. In een vroeg stadium wordt de OR betrokken bij de totstandkoming

18 van het jaarlijkse Ondernemingsplan, wat zij als zeer positief ervaart. Uiteraard volgt de raad de ontwikkelingen nauwlettend en constructief. Het afgelopen jaar heeft zij dan ook haar zorgen uitgesproken over de mogelijke invloed van het hoge tempo waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen op het draagvlak binnen de organisatie. Communicatie achterban Veel aandacht is in het afgelopen verslagjaar besteed aan de relatie met de achterban. De voorzitter en/of vice-voorzitter van de OR hebben regelmatig deelgenomen aan werkoverleggen binnen de organisatie. Hierdoor heeft de OR een direct contact met de werkvloer. De achterban wordt daarnaast geïnformeerd via het personeelsblad De We mochten een groot aantal collega-bedrijven, partners, ondernemers- en belangenverenigingen ontvangen, die interesse hadden in onze innovatieve aanpak en organisatie. Daarnaast presenteerden we ons aan diverse stakeholders via open dagen van klanten en belangenverenigingen, zoals de Dag van de Gehandicapten van Belangenvereniging Gehandicapten Peelland in Deurne. Een uiterst positieve het vernieuwde pand kregen en vervolgens in de sfeervolle tent van Circus Renz het middagprogramma volgden. Het middagprogramma werd gevuld door een diversiteit aan sprekers: mw. M. Damen [ministerie SZW], dhr. S. Yeyden [wethouder gemeente Helmond], dhr. P. Swinkels [voorzitter BZW], dhr. P. Lloyd [director ECOTEC], dhr. M. Wilke [kroonlid SER] en mw. R. de Boer [ambassadeur Onbeperkt Een belangrijke ontwikkeling waarbij de OR nauw betrokken was, betrof de sluiting van de kwekerij Deurne. Na uitgebreid overleg heeft de OR in samenwerking met de Bestuurder een herplaatsingsplan voor de medewerkers van de kwekerij opgesteld. Deze herplaatsingen zijn door middel van interviews met betrokkenen geëvalueerd. Daaruit is Krant. Scholing In het verslagjaar heeft de OR zowel een workshop als een cursus gevolgd. Hoofdthema s waren Het begrijpen van complexe vraagstuk- ervaring. Er was enorm veel belangstelling voor deze middag met bijna 600 bezoekers. De twintig informatiestands, waaronder die van de Atlant Groep, kregen veel bezoek. Om de plaatsingsmogelijkheden voor onze cliënten te bevorderen, Nederland]. Na afloop kregen de deelnemers een publicatie uitgereikt met de titel van binnen naar netwerk. Deze publicatie beschrijft de aanpak die de Atlant Groep de afgelopen vijf jaren gehanteerd heeft. Lustrumfeest ken op strategisch niveau en De modernisering Wsw. Tijdens deze hebben we deelgenomen aan de business dagen in Eindhoven en Tot slot vierden we in 2007 uitgebreid, met het voltallige personeel, naar voren gekomen dat de herplaatsingen naar nagenoeg ieders te- 34 vredenheid zijn verlopen. scholingsdagen is tevens intensief gesproken over de rol van de OR Zuid-Limburg, de banendag van het CWI zowel in Helmond, Eindho- het eerste Lustrumfeest van de Atlant Groep. In Mill was er voor ieder 35 en de toekomstvisie van zowel de OR als de Bestuurder. De leden van ven als Heerlen en de Open Banendag van bedrijventerrein Zuidoost wat wils aan bezigheden overdag; en s avonds trok een keur aan Ook het organisatieontwikkelingsproces was een zeer belangrijk item in het verslagjaar. Vanwege de organisatieontwikkelingen heeft de OR haar achterban gevraagd om een verlengd mandaat. De meeste medewerkers stemden vóór mandaatverlenging, zodat de OR een jaar langer tot juli 2009 haar werk kan blijven doen. de OR zijn van mening dat de scholing zeer nuttig is geweest en een bijdrage zal leveren aan het functioneren van de OR. Toekomst De OR is ervan overtuigd ook in het volgende jaar door overleg en samenwerking met de Bestuurder een positieve bijdrage te kunnen Brabant. Richting opdrachtgevers hebben we ons gepresenteerd op diverse bijeenkomsten en presentatiemarkten bij opdrachtgevers. Om onze betrokkenheid bij onze sociale omgeving te tonen, sponsorden we een aantal evenementen in de regio: het Helmond Sport G-weekend [voor gehandicapte voetballers], de Truckrun Peelland, artiesten voorbij. Uit enthousiaste reacties is gebleken dat iedereen heeft genoten. ICT Vernieuwing netwerk & presentatiemogelijkheden Met de in 2007 uitgevoerde verbouwing van het hoofdkantoor Montgomeryplein Naar aanleiding van de nieuwe Arbowet en Arbeidstijdenwet en met het oog op de in 2008 uit te voeren RI&E, heeft de OR in 2007 een Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu-commissie in het leven geroepen. Daarnaast heeft de OR aandacht besteed aan onder andere de werktijdenregeling 2008, de gedragscode integriteit, het proces rondom de modernisering Wsw, het collectief vervoer en de klankbordgroep. leveren aan het organisatiebeleid. Ze heeft de ambitie via een eigen beleidsplan duidelijkheid te scheppen in haar strategische keuzes en helder te maken op welke activiteiten zij de nadruk wil leggen. Marketing & Communicatie Om het totale proces en de fases daarbinnen te faciliteren, zijn verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van marketing & communicatie. Stichting Truckers Day met de evenementen modeshow, playbackshow en trucker s day, het nieuwjaarsconcert, Artimond, de Somerense Kennedymars, de Profronde in Stiphout, Asten Klinkt als een Klok en, inmiddels traditie, de Menwedstrijden Vierspannen in Deurne waar we jaarlijks zo n 400 externe en 200 interne relaties ontvangen. Congres Lef & loslaten is een aantal noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd op hardware technisch gebied. De oude bekabeling werd vervangen door nieuwe, gekoppeld aan een glasvezelstructuur tussen de netwerkdistributiepunten. Het gehele netwerk is opnieuw ingericht en belangrijke netwerkapparatuur is vervangen. Deze maatregelen zullen leiden tot capaciteitsverbetering en een beperking van storingen. Een aantal centrale punten, vergaderruimtes en het bedrijfsrestaurant Op 22 november organiseerden we samen met StimulanSZ in Hel- zijn voorzien van audiovisuele hulpmiddelen. Hierdoor wordt het mo- mond het congres Lef & loslaten: de modernisering van de Wsw. In gelijk om beeldinformatie en televisie te verstrekken en presentaties totaal mochten we 250 deelnemers ontvangen die op onze hoofdvestiging te verzorgen. welkom werden geheten, aansluitend een rondleiding door

19 werkplek in beeld Jan Martens, gedetacheerd als werkleider bij Imek Coating in Helmond. Nieuw salaris- en HRM-systeem In 2007 is een keuze gemaakt voor als salaris- en HRMsysteem. Dit systeem maakt samen met Microsoft Navision [ERP, CRM en financiën] deel uit van een geïntegreerde software omgeving. De implementatie van is gestart in het vierde kwartaal. Met ingang van de salarisverwerking januari 2008 zal dit systeem operationeel zijn. De gegevens van het oude systeem EMIS zullen geconverteerd worden in Deze keuze heeft ook geleid tot een aantal hardware matige aanpassingen. Voor wat betreft het cliëntvolgsysteem, nu CVS, is de keuze met betrekking tot omschakeling naar Navision nog niet gemaakt vanwege de complexiteit en de ver- Gebruikerstraining Sinds de verbouwing beschikken we over een eigen ICT-training en opleidingsruimte. Er is een organisatiebreed ICT-opleidingsplan gerealiseerd en sinds het vierde kwartaal 2007 is het voor computergebruikers mogelijk om een aantal computertrainingen in eigen huis te volgen. eiste investeringen. Een keuze daarin zal half 2008 worden gemaakt Kantoorautomatisering en webtoegang Er heeft een oriëntatie plaats gevonden op het product Microsoft Office Sharepoint Server Deze oplossing sluit aan bij de Microsoft georiënteerde oplossingen Navision en en voorziet in een groot aantal behoeften op het gebied van kantoorautomatisering als applicatie- en webtoegang via zogenaamde Portals, digitale archivering / document verwerking en werkstroommanagement. Besloten is tot aanschaf van dit systeem en een gefaseerde implementatie in Extern netwerkgebruik Het is in technische zin mogelijk gemaakt om vanaf een willekeurige werkplek via het web verbinding te maken met het Atlant Groep netwerk. De Atlant Groep is aangesloten op het Helmondse glasvezelnetwerk en krijgt daarmee medio 2008 de beschikking over een hoogwaardige internetverbinding en koppeling tussen de Helmondse locaties.

20 Hoofdstuk 8 Huisvesting Kengetallen de cijfers In 2007 stond de Atlant Groep letterlijk in de steigers. De bouwactiviteiten in 2007 deden een groot beroep op de flexibiliteit en het improvisatievermogen van alle Atlant-medewerkers op de hoofdvestiging. Het gehele hoofdgebouw moest ontruimd worden, en alle medewerkers hebben van december 2006 tot september 2007 zich moeten behelpen met een krappe werkplek verspreid over het gehele pand. Iedereen bleek gelukkig bereidwillig om dit soepel te laten verlopen. Dat laatste geldt ook voor de tijdelijke verhuizing van het bedrijfsrestaurant naar een productieafdeling. Het was improviseren en een grote uitdaging om de dienstverlening op peil te houden, maar het is gelukt. Inmiddels zijn de verbouwing en herinrichting na- Individueel genoeg afgerond, en we mogen trots zijn op het resultaat. Het is een Extern geplaatst [gedetacheerd] 39 sfeervolle en veilige werk- en ontmoetingsomgeving geworden, waar wij de komende decennia mee vooruit kunnen. Een werkomgeving die talentvolle medewerkers aantrekt, die creativiteit stimuleert en samenwerking bevordert. Het nieuwe bedrijfs- en opleidingsrestaurant is daarbij de fysieke baken en ontmoetingspunt in ons relationele netwerk. Passend binnen de huisvestingsstrategie, die o.a. gericht is op het fysiek samenbrengen van ketenpartners, was verder de komst van het bedrijfsgezondheidscentrum in Hiermee is een eigentijdse omgeving ontstaan die ook fysiek afgestemd en ingericht is op het verwezenlijken van de missie van de Atlant Groep. Peter Swinkels, voorzitter Bestuur Atlant Partnership en voorzitter Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Er wordt vaak gedacht: het bedrijfsleven staat niet te springen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je reinste flauwekul! De enorme tekorten op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven geleerd flexibeler om te gaan met arbeidsmarkt, en te denken in kansen in plaats van beperkingen. Dé kans ligt, zoals vaak, in samenwerking. Tussen bedrijfsleven, overheid, en begeleidingsorganisaties. Kansen scheppen voor mensen die aan de zijlijn staan : vaak zijn dat loze woorden. Hier niet. Er wordt draagvlak gecreëerd voor bedrijven en overheidsinstellingen om vacatures of trainingsplekken voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt beschikbaar te stellen. Dat is niet alleen goed voor die mensen, maar zeer zeker ook voor het bedrijfsleven. Niet alleen laat je zien dat je maatschappelijk betrokken bent, maar ook ga je op een goede manier de alsmaar verder oplopende krapte op de arbeidsmarkt te lijf. Ik ben er daarom trots op voorzitter te zijn van het Atlant Partnership. Sociale kengetallen Re-integratieladder 2007 Plaatsing Wsw medewerkers Extern met groep geplaatst Reguliere baan Intern geplaatst [beschermde omgeving] Test, training, arbeidsinpassing, dagopvang Ontwikkeling wachtlijst en plaatsingen Wsw in 2007 Regulier werk met subsidie en/of begeleiding [Begeleid Werken] Aantal personen per Toe-/afname Begin 2007 Eind 2007 In 2007 Wachtlijst Dienstbetrekking Begeleid Werken Totaal geplaatst In 2007 is 47,7% van de instroom in Begeleid Werken geplaatst. Groep Groen Schoonmaak Indirecte functies Langdurig zieken SE [ernstig] TOTAAL Begroting Gemiddeld t/m 4 e kwartaal

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Zoek je werk? En kun je daarbij wat hulp gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij begeleiden namelijk al jarenlang mensen die door

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Jaarverslag 2006 I N H O U D S O P G A V E Voorwoord 4 H1 Ontwikkelingen 7 H2 Missie en visie 11 H3 Doelstellingen en resultaten 15 sociale doelstelling bedrijfseconomische doelstelling H4 Strategische

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP UPDATE STRATEGISCHE KOERS JULI 2017 IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening, vastgesteld DB 30 januari 2014 Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening)

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Inleiding: In juni 2016 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken wat de beleidsmatige

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie