J a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2 0 0 8"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g

2 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische situatie Bestuurlijk-politiek Op z n plek 29 Werkgeversbenadering Uitstroominstrumenten Werkvormen Mensen en middelen 35 Dienstbetrekkingen Ziekteverzuim Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Kwaliteit Vertrouwenspersonen Medezeggenschap Marketing en communicatie ICT Huisvesting 3 MISSIE EN VISIE 15 Missie Primaire proces Startschot 19 Klantgroepen Diagnose startsituatie cliënt Instroominspanningen investeren in mensen 23 Scholing & training Eigen activiteiten Beschermd Werken Ketensamenwerking ORGANISATIE 47 Organisatiestructuur Organisatieschema GR Atlant Groep 2008 Directie Bestuur Raad van Advies Ondernemingsraad KENGETALLEN 51 Sociale kengetallen Financiële kengetallen ACCOUNTANTSVERKLARING 57

3 V O O R W O O R D 4 Voor u ligt het verslag van de Atlant Groep over de verslagperiode De jaarrekeningen van de aan de Atlant Groep verbonden partijen worden separaat voorgelegd. Modernisering Wsw 2008 was het jaar van de modernisering van de Wsw. Het betekende voor de gemeenten even zoeken naar de juiste werkwijze om de hen toebedeelde regiefunctie op een correcte wijze uit te oefenen. In goede samenwerking zijn we erin geslaagd om werkafspraken te maken over de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het formuleren van de wat -vraag voor de Atlant Groep. De gemeenten hebben vervolgens de uitvoering van de Wsw ook voor 2009 opgedragen aan de Atlant Groep. muleerde, past een-op-een op het beleid dat de Atlant Groep de laatste jaren heeft gevoerd. In principe plaatsen we personen uit de verschillende regelingen zo regulier mogelijk. We zetten onze dienstverlening in voor een brede groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en daar is ook ons werkproces van instroomdoorstroom-uitstroom op ingericht. Het werken met een dergelijke brede groep biedt tevens betere mogelijkheden voor uitstroom: onze arbeidsmakelaars kunnen putten uit een groter bestand aan arbeidspotentieel en dus een ruimer aanbod voor werkgevers. Daarnaast is het voordeel voor werkgevers dat ze slechts met één partij te maken hebben, en niet met diverse partijen voor de diverse regelingen. Atlant Partnership 5 Ilse van Ham, voorzitter van Persclub Peelland, overhandigt de oorkonde behorend bij de Persprijs 2008 aan Theo van Kroonenburg Helaas moeten we constateren dat de modernisering van de Wsw heeft geleid tot bureaucratisering van de werkzaamheden. Een substantiële en structurele verhoging van de indirecte kosten door inzet van extra personeel bij zowel de Atlant Groep als bij de gemeenten bleek nodig om de implementatie van de modernisering in goede banen te kunnen leiden. De modernisering van de Wsw was tevens een opmaat voor de commissie Herbezinning Wet sociale werkvoorziening. Onder leiding van voormalig CDA-minister Bert de Vries werd het kabinet eind 2008 geadviseerd over de hervorming van de sociale werkvoorziening en een algehele heroriëntatie met betrekking tot de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens het kabinet moet in de toekomst aan meer mensen in de verschillende regelingen aangepast werk worden geboden bij normale werkgevers. Het advies dat De Vries eind 2008 hierover for- De werkgeversbenadering die de afgelopen jaren is ontwikkeld, werd door de vorming van Stichting Atlant Partnership verder geprofessionaliseerd. Deze onafhankelijke stichting, 1 januari 2008 opgericht, ondersteunde in 2008 de doelstellingen van de Atlant Groep en genoot landelijk een grote belangstelling. De bekendheid van de stichting groeide en zij werd voor meerdere partijen een serieuze gesprekspartner. Door werkgevers te binden en te zorgen dat we voor hen een duidelijke toegevoegde waarde leveren, wordt hun bereidheid om in gesprek te treden over het plaatsen van onze doelgroepen vergroot. We nemen een tendens waar dat het voor bedrijven steeds meer een economische en sociaalmaatschappelijke noodzaak wordt om de restcapaciteit van een grote groep landgenoten beter en gestructureerder in te zetten in hun bedrijfsprocessen. Dit sluit aan bij de

4 6 conclusies die commissie Bakker in 2008 trok in haar rapportage over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland en Europa. Zorg voor onderkant Meer aandacht is afgelopen jaar ook besteed aan het verbeteren van de dienstverlening voor de onderkant van onze doelgroepen. Samenwerkingsverbanden met o.a. GGZ, Stichting Kringloopwinkel, het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten maar ook Super Sociaal leiden ertoe dat er steeds meer maatwerk kan worden verleend. Daarnaast hebben we getracht meer bekendheid te geven aan de zorg die we aan deze groepen besteden. Focus op primaire proces Het voortdurend informeren van onze stakeholders leidt ertoe dat er steeds meer bekendheid en ondersteuning ontstaat over onze werkwijze en het waarom van de door ons gekozen strategie. In eerdere jaarverslagen hebben we reeds melding gemaakt van het gewijzigde business model. Het consequent doorvoeren van de weg van binnen naar buiten heeft ertoe geleid dat de organisatie nagenoeg geheel is veranderd. Eind 2008 zijn de voorbereidingshandelingen getroffen voor het detacheren van het personeel van onze schoonmaakactiviteiten en zijn voorstellen geformuleerd voor het in 2009 beëindigen van onze kwekerijactiviteit in de gemeente Gemert-Bakel. We focussen ons nu dan ook op het primaire proces van instroom, doorstroom en uitstroom, waarbij eerst een foto wordt gemaakt van de beginsituatie, vervolgens het ontwikkelingspotentieel wordt vastgesteld en waarbij tot slot een loonwaarde wordt bepaald. Dit proces wordt ondersteund door Dariuz, een webapplicatie die onder andere door de Atlant Groep en TNO is ontwikkeld en is ondergebracht in een aparte vennootschap. Succesvol jaar door het winnen van de landelijke Mens!Ontwikkelprijs en de regionale Persprijs 2008 van Persclub Peelland. Ook de participatie in Dariuz, de ontwikkeling van een innovatieve webapplicatie voor het op gestructureerde wijze in beeld brengen van het ontwikkelingspotentieel en loonwaarde van onze cliënten, leverde ons veel positieve reacties op. Tot slot kunnen we constateren dat we onze doelstellingen, ondanks de ingezette recessie, ook in 2008 hebben gehaald. De opdracht zoals geformuleerd door de gemeenten werd zowel sociaal als bedrijfseconomisch ruimschoots gerealiseerd. Dit was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de inzet en medewerking van onze gemotiveerde medewerkers en de uitstekende samenwerking met de leden van de ondernemingsraad, de leden van de Raad van Advies en het bestuur van de Atlant Groep. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het bestuur van de Atlant Groep, 7 Geconstateerd kan worden dat de Atlant Groep zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een innovatieve speler op het terrein van re-integratie en gesubsidieerde arbeid. Objectief gezien behoren we tot de best presterende bedrijven in onze bedrijfstak en staan we bekend om onze resultaatgerichtheid, innovatie en slagkracht. In 2008 vielen we zowel regionaal als landelijk op, onder andere T.A.G. van Kroonenburg Algemeen directeur S. Yeyden Voorzitter van het Bestuur Dhr. T.A.G. van Kroonenburg [Algemeen directeur] en Dhr. S. Yeyden [Voorzitter van het Bestuur]

5 Helmond Sport Onderhoudsmedewerker Jan van de Kruys [l] is Mario Captein s [r] steun en toeverlaat H o o f d s t u k 1 Doelstellingen & resultaten [sociaal en bedrijfseconomisch] 8 Taakstelling gerealiseerd Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden, daar draait het om! De minimale doelstelling daarin betreft de door het Rijk opgelegde taakstelling. Deze bedroeg voor SE. Niet alleen realiseerden we deze taakstelling, maar ook hebben we ons meer ingespannen voor het realiseren van arbeidsplaatsen dan strikt vereist en 43 SE extra geplaatst. Deze boventallige arbeidsplaatsen werden op een alternatieve wijze gefinancierd door de betreffende gemeenten en UWV. Daarmee komt de totale realisatie op SE. Ons streven is om hen zo regulier mogelijk te plaatsen. Ook in dat streven zijn we succesvol: inmiddels werkt 86,6% van de mensen extern, buiten de deuren van de Atlant Groep, waarvan ruim 12% via Begeleid Werken. Ondertussen blijven we met de deelnemende gemeenten en UWV werken aan vernieuwende oplossingen. Samen met deze partners ontwikkelen we concepten om de wachtlijst te reduceren en de instroom van een brede groep personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en zodoende hun kansen op werk te vergroten. Sluitende begroting zonder gemeentelijke bijdrage Onze sociale doelstellingen willen we behalen binnen bedrijfseconomisch gezonde kaders, meer specifiek: een sluitende begroting realiseren zonder gemeentelijke bijdrage. Deze doelstelling over 2008 is verwezenlijkt; met een bedrijfsresultaat van 3,6 miljoen euro heeft de Atlant Groep bovendien een resultaat bereikt dat 4,1 miljoen euro beter was dan begroot. Deze gelden worden uiteindelijk weer ingezet om onze sociale doelstellingen verder te verbeteren en continuïteit van de organisatie in de toekomst te waarborgen via een solide solvabiliteitspositie. Een positief resultaat komt altijd ten goede aan de doelgroepen, doorontwikkeling van onze producten en het verbeteren van onze dienstverlening. We investeren in nieuwe innoverende concepten en in ondersteunende middelen als ICT ter optimalisatie van onze informatievoorziening naar klanten en cliënten. 9

6 Elektro Klessens & de Koning B.V. Erwin de Koning [l] en Guido Klessens [r] van het gelijknamige Helmondse bedrijf staan voor hun Atlant-personeel H o o f d s t u k 2 titel Ontwikkelingen [iedereen is nodig] subt Verantwoordelijkheid naar gemeenten Commissie Bakker: iedereen is nodig Na eerdere decentralisatie van de Wwb en Wmo werd per 1 januari 2008 ook de Wet sociale werkvoorziening nadrukkelijker de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In verband met deze verschuiving van de regiefunctie betreffende de beleidsinvulling werkten we nauw samen met de gemeenten waarbij zij de wat -vraag invulden, waarna de Atlant Groep de hoe -vraag vorm gaf. Commissie De Vries: werken naar vermogen In 2008 verscheen het rapport Werken naar vermogen van de Commissie De Vries dat ingaat op ontschotting van de wet- en regelgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt en daarmee ook van de Wsw. In het kader van de fundamentele herbezinning van de Wsw doet deze commissie voorstellen om minder uit te gaan van de diverse regelingen maar de focus te richten op wat mensen nog kunnen, objectief vastgesteld volgens wetenschappelijk onderbouwde methoden en tot uitdrukking gebracht via loonwaardemeting. Vervolgens dienen de mogelijkheden in nauwe samenwerking met werkgevers omgezet te worden in reguliere plaatsingen met voor de werkgever aantrekkelijke condities en randvoorwaarden. Kortom: niet langer de beperkingen maar de mogelijkheden van mensen zijn het uitgangspunt. Het rapport De Vries slaat ook een brug naar het rapport Bakker dat nadrukkelijk uitgaat van de stelling iedereen is nodig. De commissie Bakker heeft onderzocht welke maatregelen nodig zijn om arbeidsparticipatie in Nederland structureel te verhogen tot 80% in 2016, conform de kabinetsdoelstellingen. De belangrijkste conclusies in het rapport Naar de toekomst die werkt zijn: 1. We krijgen de komende decennia te maken met meer werk en minder mensen. 2. Door de globalisering nemen de eisen aan het kennisniveau en aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking toe. Kortom: Nederland heeft op korte termijn iedereen nodig en iedereen moet voortdurend inzetbaar zijn. Het feit dat iedereen nodig is, biedt kansen voor onze doelgroepen. Door genoemde ontwikkelingen ontstaat er een economische noodzaak voor werkgevers om op een andere wijze naar de arbeidsmarkt te kijken en de restcapaciteit van de grote groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Tevens wordt daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gestimuleerd. Voor de Atlant Groep is het van belang op deze vraag in te spelen. Kijkend naar mogelijkheden, denkend in werkprocessen en uiteindelijk vertalend in maatwerkconcepten die leiden tot win-winsituaties. 11

7 12 De commissies De Vries en Bakker brachten in 2008 advies uit over diverse arbeidsmarktvraagstukken Economische situatie In de loop van 2008 werden we geconfronteerd met de kredietcrisis en tegen het eind van het jaar werd duidelijk dat er sprake zal zijn van een forse impact. De verwachting is dat de economie zal krimpen en dat de werkloosheid zal oplopen. Inmiddels heeft de Atlant Groep ervaring opgedaan in economisch slechte tijden. Ten tijde van het ontstaan van de Atlant Groep was de sociaal-economische situatie in Nederland ook niet rooskleurig en ook toen is de Atlant Groep erin geslaagd haar concept inhoud te geven. Uiteraard houden we bij een verslechterende economische situatie de vinger nog nadrukkelijker aan de pols. Bestuurlijk-politieke verhouding Vorig jaar is reeds melding gemaakt van de aanpassing van de juridische structuur. In maart 2008 werd, na de eerdere oprichting van Atlant Re-integratie B.V. en Atlant Direct Werk B.V., ook Atlant Catering B.V. opgericht. In het opleidings- en bedrijfsrestaurant, dat fungeert als ontmoetingsplaats voor alle aan de Atlant Groep gelieerde partijen, wordt gewerkt en geleerd door zowel arbeidsgehandicapten in het kader van een re-integratietraject, vanuit de Wwb of met een Wsw-dienstverband als studenten/stagiaires. Ter verdere professionalisering wordt daarnaast flexibele inzet van regulier personeel gevraagd. De gekozen rechtspersoon stelt ons beter in staat om een dergelijke constructie mogelijk te maken. ting bood. Een dergelijk model was echter nog niet beschikbaar. Ter ondersteuning van ons primaire proces hebben we daarom samen met TNO, ChainWorks, Re-spect en LANDER de besloten vennootschap Dariuz opgericht. De nieuwe onderneming brengt sinds eind 2008 een innoverend product op de markt: een integraal en grotendeels wetenschappelijk onderbouwd web-based meetinstrument voor diagnose, assessment en loonwaardemeting. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In het kader van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening is in 2008 de gemeenschappelijke regeling aangepast. Bij de oprichting in 2002 was de Atlant Groep een samenwerkingsverband tussen de gemeenschappelijke regeling Helso Helmond en Stichting Stap. De gemeenschappelijke regeling is in 2008 opnieuw vastgesteld en heeft bij die gelegenheid een passende naam gekregen: Atlant Groep Medio 2008 is ook Dariuz BV opgericht, waarin de Atlant Groep een belang van 19% heeft. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend en blijvend werk bieden, is een lastige taak zonder de juiste betrouwbare informatie. Onder professionals bestond er dan ook grote behoefte aan een geïntegreerd model dat deze informatie op het gebied van diagnose, assessment en loonwaardeme-

8 Bibliotheek Gemert Henny Schuurman [l] werkt als assistent bibliotheek nauw samen met Charlotte Tulp [r] H o o f d s t u k 3 Missie en visie [werk met meerwaarde] 14 Werk met meerwaarde. Daar staat de Atlant Groep voor. Want niet alleen biedt ze werk, ze biedt meer dan dat: nieuwe perspectieven. Voor cliënten/medewerkers biedt ze de ondersteuning die nodig is om het maximaal haalbare qua werk te realiseren. De training, scholing en begeleiding. En de hulp bij het vinden van de werkplek. Voor werkgevers biedt ze een andere kijk op werk. Een andere manier van personeelsinvulling, waarbij voorop staat dat werkgevers economisch voordelen behalen, dat administratieve rompslomp weggenomen wordt en werkgevers zich kunnen profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer. De groep mensen waarvoor de Atlant Groep in het leven is geroepen zij met een afstand tot de arbeidsmarkt- is diverser dan ooit. Hij bestaat uit zowel mensen die vanwege een handicap een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening [Wsw] als cliënten in het kader van re-integratietrajecten. Dit zijn mensen vanuit de bijstand, de WW, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Wia] of het voortraject daarvan, de Wet verbetering poortwachter [Wvp]. Door begeleiding, training en bemiddeling naar zo regulier mogelijk werk trachten we hen blijvend deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Voor wie dit niet haalbaar is, bieden we arbeidsgerelateerde activiteiten binnen werkinfrastructuren die we liefst op lokaal niveau met externe partners inrichten. Om de plaatsingsmogelijkheden te vergroten, werken we nauw samen met het bedrijfsleven. Door met bedrijven mee te denken over de inrichting en mogelijke aanpassing van productieprocessen ontstaan er openingen. Een ander personeelsconcept kan leiden tot het ontstaan van nieuwe werksoorten aan de onderkant : hoger gekwalificeerd vakpersoneel kan zich richten op de kerntaken op hun eigen niveau en de eenvoudigere werkzaamheden kunnen worden overgenomen door onze doelgroepen. Zo hebben we al met diverse bedrijven gewerkt en het blijkt dat we op die manier samen in staat zijn om werk voor Nederland te behouden dat anders naar lagelonenlanden zou zijn gegaan. Ook geeft een dergelijke samenwerking onze partners mogelijkheden om hun aanbod richting eigen klanten uit te breiden. Bijvoorbeeld door het bieden van dienstverlening op het gebied van value added logistics [inpakken of assembleren]; werkzaamheden die vervolgens door onze mensen verricht worden. Door dit uitgebreider aanbod worden ze als leverancier interessanter voor hun klanten en wordt hun kans op opdrachten vergroot. 15

9 16 Missie Onze missie luidt dan ook als volgt: De Atlant Groep is een organisatie gericht op re-integratie, detachering en Begeleid Werken. Onze organisatie stelt zich ten doel personen met een [grote] afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en deze blijvend of tijdelijk zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, staat de Atlant Groep garant voor het bieden van werk of werkervaringsplaatsen, zoveel mogelijk in samenwerking met private partners, bij deze partners. De Atlant Groep is een belangrijke matchmaker voor de regio Helmond op het gebied van het invullen van vacatures. De Atlant Groep ondersteunt gemeenten door burgers in het kader van maatschappelijke participatie lokaal te activeren, te trainen en te plaatsen, maar zorgt middels haar basisinfrastructuur ook voor een maatschappelijke vangnetfunctie door [arbeidsgerelateerde] dagopvang te bieden. De Atlant Groep opereert voornamelijk regionaal, met uitzondering van haar re-integratie-activiteiten. Primaire proces: instroom doorstroom - uitstroom Om aan deze missie invulling te geven is het primaire proces van instroom, doorstroom en vervolgens uitstroom ingericht. Instroom De instroomfase behelst het onderdeel van het proces waar de vertegenwoordigers uit diverse groepen bij de Atlant Groep binnenkomen. Eerst wordt er een beeld gevormd van hun uitgangspositie en mogelijkheden en daarna een plan opgesteld om het maximaal haalbare qua werk te bereiken. Ons uitgangspunt is om mensen zo snel mogelijk vanuit een werkervaringssituatie het traject te laten starten, omdat dat naar onze overtuiging de beste kansen biedt. Vanuit die situatie wordt dan verder gebouwd aan de weg naar liefst regulier werk. Kortom: zo snel mogelijk aan de slag! Doorstroom In de doorstroomfase wordt een specifiek en individueel afgestemd programma doorlopen om te bereiken dat kandidaten klaar zijn voor de arbeidsmarkt. In deze fase vindt waardetoevoeging plaats door middel van werkervaringstrajecten, scholing, arbeidstraining en dergelijke, kortom ontwikkeling. Het is het onderdeel waarin mensen gestimuleerd, gemotiveerd, begeleid, getest, geschoold, getraind worden wat dan ook wat nodig is om de weg naar werk succesvol te laten zijn. Een belangrijk gedeelte, omdat het vaak toch om kandidaten uit moeilijke groepen gaat die klaargestoomd heidsinstellingen die op basis van economische voordelen en daarnaast vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen zaken moeten worden voor uitstroom naar een werkplek. doen met de Atlant Groep, en die zodoende een actieve bijdrage Uitstroom leveren aan de ontwikkeling van het menselijk vermogen via het Uiteindelijk stromen kandidaten uit naar regulier werk met of zonder loonkostensubsidie. In deze fase speelt het werkgeversnetwerk vacatures of Begeleid Werken-banen. beschikbaar stellen van leerwerkplekken, stageplekken, reguliere een belangrijke rol. Een netwerk van regionale bedrijven en over- Philips onderschrijft de missie van het Atlant Partnership en levert met haar Werkgelegenheidsplan [WGP] een bijdrage aan de bestrijding van langdurige werkloosheid door het aanbieden van werkervaringsplaatsen. Het WGP kent een historie van 25 jaar ervaring in het werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De aanpak die gehanteerd wordt, kenmerkt zich door het creëren van maatwerkoplossingen passend bij de doelgroep. Hierbij is een goede samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen van cruciaal belang. Philips biedt de leer-/werkplekken aan, maar het succes valt of staat met een goede support door professionals. Jobcoaching vanuit de Atlant Groep is in het belang van cliënt [en bedrijf] en leidt tot een versterking van de arbeidsmarktpositie. Yvonne van den Berg, manager Werkgelegenheidsplan Philips Human Resources Nederland & bestuurslid Stichting Atlant Partnership 17

10 Gemeente Deurne Nellie Rooijakkers van Ninhuijs [r], werkzaam op de reproafdeling, samen met Greetje van Cauwenberghe [l], teamleider Zorg & Inkomen H o o f d s t u k 4 Startschot [instroomfase] 18 De instroomfase behelst het onderdeel van het proces waar de vertegenwoordigers uit diverse groepen bij de Atlant Groep binnenkomen. Als eerste wordt er een beeld gemaakt van hun uitgangspositie en mogelijkheden. Vervolgens wordt een plan opgesteld naar het maximaal haalbare. Uitgangspunt is om mensen zo snel mogelijk vanuit een werkervaringssituatie het traject naar werk te laten starten, omdat dat naar onze overtuiging de beste kansen biedt. Kortom: zo snel mogelijk aan de slag! Klantgroepen Binnen de groep mensen waar het om draait kunnen we grofweg een aantal categorieën onderscheiden: ze doen een beroep op de Wet sociale werkvoorziening, krijgen een uitkering of komen bij ons in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Maar ook nietuitkeringsgerechtigden en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen natuurlijk bij ons terecht. Al deze groepen worden naar ons doorverwezen via onze belangrijkste klanten en partners: de gemeenten, UWV en werkgevers. De Wsw-indicatiestelling werd in 2008 verzorgd door het CWI. Wachtlijst Wsw In 2008 is per GR-gemeente een wachtlijstverordening opgesteld waarin is aangegeven in welke volgorde vanaf de wachtlijst geplaatst dient te worden. Per 1 juli 2008 zijn deze verordeningen van kracht geworden. De belangrijkste strekking van deze verordeningen is de indeling in drie categorieën, namelijk wachtlijstkandidaten: met een indicatie Begeleid Werken; jonger dan 27 jaar; in de overige categorie. Daarnaast dient geplaatst te worden in een verhouding van deze categorie, zoals deze geldt op 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2008 is hiervoor de peildatum 1 juli aangehouden. Binnen deze categorieën is het FIFO-principe [First In, First Out] toegepast. In 2009 wordt samen met de gemeenten bekeken in hoeverre de wachtlijstverordeningen effectief zijn geweest en in hoeverre uitvoerbaar. Dankzij extra financiering door gemeenten [veelal herintreders] en UWV [met name Wajong] hebben we in 2008 meer plaatsingen kunnen realiseren dan de toegekende taakstelling. Investeren in opdrachtgevers Om vanuit een centraal punt alle externe plaatsingen te beheren en uit te voeren, zijn organisatorisch de activiteiten Begeleid Werken, detachering en re-integratie samengevoegd voor de gemeenten die bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten zijn. Vervolgens is 19

11 20 nadrukkelijk gekeken naar de relaties met de diverse klantgroepen. In het afgelopen jaar is met name toegelegd op de relatie met de opdrachtgevende gemeenten. Naar aanleiding van feedback van opdrachtgevers heeft verdere kwaliteitsverbetering plaatsgevonden en een verschuiving naar een meer klant- en vraaggerichter aanpak dan productgericht aanbod. Dat heeft geleid tot [door]ontwikkeling van maatwerkprojecten die zeer succesvol blijken en leiden tot tevredenheid van opdrachtgevers. Diagnose startsituatie cliënt Om een traject op maat samen te stellen, is het van belang goed inzicht te hebben in de uitgangssituatie van de klant. Wie is de cliënt en wat zijn de sociale omstandigheden? Waar liggen de mogelijkheden, interesses en krachten, en wat zijn de beperkingen? Hoe is het gesteld met de motivatie? Wat is de afstand tot de arbeidsmarkt, welke begeleiding is nodig? Dat alles wordt tijdens de instroomfase in beeld gebracht. De Atlant Groep is een samenwerking aangegaan met TNO, LANDER, Re-spect en ChainWorks. Deze samenwerking heeft gestalte gekregen in de oprichting van de vennootschap Dariuz BV. LANDER, Re-spect en de Atlant Groep ontwikkelden eerder al de ATLANDERnorm, een instrument voor loonwaardebepaling. ChainWorks en TNO hebben het DiagnoseMethodeActiveringspotentieel [DMA] en de VragenlijstPrestatieMogelijkheden [VPM] ontwikkeld. Deze instrumenten zijn doorontwikkeld tot één integraal geautomatiseerd product dat gecommercialiseerd wordt vanuit Dariuz BV. Het nieuwe product dat bestaat uit diagnose, assessment en loonwaardemeting kwam eind 2008 beschikbaar. Het is een gebruiksvriendelijk systeem met de cliënt of [sw-]medewerker als uitgangspunt en opgezet volgens de criteria van het keurmerk Gewone Taal. Door de combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en de praktijkkennis van professionals is het breed inzetbaar. De kwaliteit van de methode blijft gewaarborgd en up-to-date door unieke training en certificering van professionals. Instroominspanningen Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen konden starten met hun weg naar werk werden samen met opdrachtgevers en partners mogelijkheden uitgewerkt en projecten ontwikkeld om die start via instroom bij de Atlant Groep mogelijk te maken. Voorbeelden daarvan zijn: Werkgelegenheidsproject [WGP] Helmond Binnen het WerkGelegenheidsProject Helmond worden klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via een individueel en situationeel maatwerktraject naar reguliere dan wel gesubsidieerde arbeid of een opleidings- of ontwikkelingstraject geleid. Door middel van plaatsing in een Wwb-baan in een passende werksetting wordt snel, intensief en grondig gediagnosticeerd wat het perspectief kan zijn. Het is mede een diagnostisch instrument waarbij wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor reguliere arbeid, gesubsidieerde arbeid dan wel opleidbaar c.q. ontwikkelbaar is tot reguliere plaatsing. Vervolgens wordt in overleg met de klantbegeleider van de gemeente het trajectplan vastgelegd. Gedurende het traject wordt gewerkt aan vaardigheden die de duurzame uitstroom naar een reguliere baan mogelijk maken. Ook sollicitatieondersteuning, cv-vorming en jobhunting kunnen deel uitmaken van het traject, dat gericht is op uitstroom. In 2008 zijn 70 mensen gestart, waarvan 40 mensen een vast dienstverband hebben gekregen in de vorm van een Wwb-baan. Voor de overige kandidaten geldt dat gebleken is dat zij nog niet in staat zijn om te werken. Met de gemeentelijke klantbegeleider worden dan de mogelijke vervolgstappen besproken. Pilotproject Novadic-Kentron Met Novadic-Kentron zijn we een pilot gestart met betrekking tot voorschakeltrajecten voor verslaafden. Daarin wordt bekeken waar cliënt staat ten aanzien van re-integratie, waar zijn interesses en mogelijkheden liggen en wat hem of haar beperkt ten aanzien van re-integratie. Plus: welke vervolgstappen zijn nodig om succesvolle re-integratie mogelijk te maken? Op basis daarvan wordt bekeken welke vervolgstappen haalbaar worden geacht. Mogelijkheden zijn deelname aan een regulier re-integratietraject met als doel uitstroom naar werk, sociale activering of zorg. Het is dus een allereerste opstap richting een vervolgstap. Ook als een traject naar werk nog niet in beeld is, dan kan gestimuleerd worden tot een zorgtraject. Onderdelen bevatten een multidisciplinaire intake, arbeidsoriëntatie, waarbij binnen een [beschermde] werkplek arbeidsrelevante basis- en sociale vaardigheden getraind worden, opbouw van arbeidsritme en specifieke leerdoelen voor desbetreffende persoon. Daarnaast begeleidende gesprekken door zowel de Atlant Groep als Novadic-Kentron, leefstijltraining/terugvalpreventie en optioneel training Liberman Omgaan met werk of training sociale vaardigheden. Op het einde van het traject, dat maximaal 1 jaar duurt, volgt een voorstel voor een vervolgtraject. In het kader van deze pilot zijn inmiddels 5 trajecten gestart. 21

12 JaRo Products Wim Beekmans [r] is montagemedewerker bij Jack van Liempd [l] en Roel van Ham [m] in hun bedrijf dat zich richt op vloerverwarming en las- en metaalwerken H o o f d s t u k 5 Investeren in mensen [doorstroomfase] 22 In de doorstroomfase wordt een specifiek en individueel afgestemd programma doorlopen om te bereiken dat kandidaten klaar zijn voor de arbeidsmarkt. In deze fase vindt waardetoevoeging plaats door middel van werkervaringstrajecten, scholing, arbeidstraining en dergelijke, kortom ontwikkeling. Het is het onderdeel waarin mensen gestimuleerd, gemotiveerd, begeleid, getest, geschoold, getraind worden wat dan ook wat nodig is om de weg naar werk succesvol te laten zijn. Tevens wordt bekeken wat het ontwikkelpotentieel is: welke arbeidsvaardigheden en competenties zijn nodig, welke zijn voldoende of goed ontwikkeld en waar moet worden bijgestuurd. In deze fase van het proces wordt nauw samengewerkt met partners op het terrein van zorg & welzijn, opleiding en werk & inkomen. Vaak gaan mensen al aan de slag binnen de bestaande infrastructuur, met daarin onder andere [nog] een aantal eigen activiteiten. Voor de mensen voor wie een plek buiten [nog] niet haalbaar is, is er de afdeling Beschermd Werken. Scholing & training Cursussen en trainingen nemen we in principe af van bestaande aanbieders in de markt. Daar waar het wegens gebrek aan aanbod in de markt opportuun is, nemen we dit zelf ter hand of organiseren we op kleine schaal in samenwerking met derden op onze opleidingsbehoefte toegesneden programma s. Werknemersvaardigheden In samenwerking met ROC Ter AA wordt speciaal voor Wsw-medewerkers de cursus Werknemersvaardigheden gegeven. Deze is bedoeld om de deelnemers vaardigheden aan te leren waardoor ze beter om kunnen gaan met hun werk en met hun collega s. Dankzij de cursus krijgen ze een basis mee voor verdere ontwikkeling, tot het niveau dat ze zich kunnen handhaven op een werkplek. Het aantal deelnemers aan de opleiding Werknemersvaardigheden was in medewerkers. Daarvan behaalden er 11 een certificaat en 20 een bewijs van deelname. Evaluatie leert dat het voor alle deelnemers, het ROC en de Atlant Groep een enorm succes was. Vak- en/of functiegerichte cursussen Om de inzetbaarheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en daarnaast de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te verhogen zijn gedurende het afgelopen jaar diverse vak- en of functiegerichte cursussen gegeven, onder andere op onze bedrijfsschool Groen. Voorbeelden daarvan zijn: bosmaaier, motorzaag, basis groen, vervolg groen, gebruik kleine machines, veilig werken langs de weg, leidinggeven op de werkvloer, inzet bestrijdingsmiddelen etc. Binnen de Schoonmaak hebben we een eigen opleidingsdocent SVS [Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en diensten] in huis die medewerkers mag opleiden voor een landelijk erkend diploma voor het schoonmaakvak. 23

13 24 Liberman module Omgaan met werk De Libermantraining [module Omgaan met werk] heeft als doel het versterken van de psychische stabiliteit in werkomstandigheden bij cliënten met psychische of psychiatrische problematiek en wordt gegeven ter voorbereiding op het werktraject. De centrale doelstelling is het aanleren van probleemoplossende vaardigheden zodat cliënten in staat zullen zijn om werk te behouden en te functioneren op een manier die voor henzelf en voor anderen op het werk bevredigend is. Erkend leerbedrijf Door diverse instituten is de Atlant Groep erkend als leerbedrijf. Daar kwam op 1 juni 2008 een erkenning bij: Atlant Catering B.V. werd erkend als leerbedrijf catering en facilitaire dienstverlening. Deze erkenning werd verleend door Kenwerk, kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening. Het gaat om de kwalificaties horeca-assistent niveau 1, beginnend kok niveau 2, kok niveau 2 en medewerker facilitaire dienstverlening 4. Atlant Catering biedt binnen haar opleidingsrestaurants mogelijkheden op het gebied van leren, arbeidsvaardigheden en werkervaring voor mensen vanuit de Wet sociale werkvoorziening, Wet werk en bijstand en voor ROC-leerlingen. Een erkenning als leerbedrijf geeft aan dat het bedrijf geschikt bevonden is voor het opleiden van leerlingen in de praktijk. De Atlant Groep is reeds door diverse andere instituten erkend als leerbedrijf. Een daarvan is ECABO, het landelijke orgaan beroepsonderwijs voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Groenvoorziening is door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, erkend als opleidingsbedrijf en Erkend Bosbouwbedrijf; medewerkers worden in deze richting opgeleid op onze bedrijfsschool in Bakel. Daarnaast zijn we erkend door Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening als leerbedrijf met betrekking tot de kwalificaties Facilitair Medewerker niveau 4, Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 + 4, Helpende Welzijn en Helpende Zorg en Welzijn. Tevens hebben we een eigen opleidingsdocent in huis die medewerkers mag opleiden voor een landelijk erkend diploma voor het schoonmaakvak. Eigen activiteiten infrastructuur als middel Groenvoorziening Meerjarencontracten en regiewerkzaamheden bij de aangesloten gemeenten en andere grote opdrachtgevers vormen het grootste gedeelte van de omzet bij groen. Het resterende gedeelte wordt gerealiseerd bij kleine opdrachtgevers en een enkele particulier. Vorig jaar gaven we reeds aan dat we de activiteit Groenvoorziening in een andere vorm wilden gieten. In lijn met de strategische beweging naar buiten van onze Wsw-medewerkers, waarbij we focussen op een werkplek zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt, wilden we groen omzetten naar een detacheringconcept. Gesprekken over de wenselijkheid daarvan en mogelijkheden daartoe zijn momenteel nog gaande. Wel staat vast dat de technische dienst geoutsourced zal worden en een deel van de medewerkers een stap dichter naar de arbeidsmarkt zal zetten via een detacherings- of Begeleid Werkenplek bij een van de partners uit het Atlant Partnership. De kwaliteit van de toekomstige medewerkers blijft een aandachtspunt. Er staan mensen op de wachtlijst die vaak lastiger te plaatsen zijn in fysiek belastende functies omdat ze kampen met meerdere problematieken. Weliswaar wordt men goed getraind op onze bedrijfsschool, maar deze ontwikkeling betekent een extra beslag op begeleidingscapaciteit. Ook betekent het dat de groep die machines zoals tractoren kan bedienen steeds kleiner wordt, waardoor de aard van het werk verschuift van mechanische inzet naar de meer traditionele vorm van onkruidbestrijding. Schoonmaak In 2008 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden in de markt om tot plaatsingen binnen [groeps]detachering en Begeleid Werken te komen. Om de afstemming tussen medewerker en mogelijk toekomstige arbeidsplek optimaal te kunnen maken, zijn alle medewerkers geïnterviewd door een extern bureau. Hiervoor is van iedere medewerker een voorkeursprofiel opgesteld. Uit deze interviews is gebleken dat men erg hoog scoort op de vaktrots, samenwerking met collega s, duidelijkheid en helderheid. Daarnaast is gebleken dat de medewerkers van de afdeling Schoonmaak open staan voor collega s van buiten de Atlant Groep. Eind 2008 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met een externe partner om de totstandkoming van een verdere samenwerking te onderzoeken. Dit onderzoek zal naar verwachting leiden tot een overname van de schoonmaakactiviteiten in In het kader van het in-, door- en uitstroomproces is een viertal medewerkers door- c.q. uitgestroomd. Een negental medewerkers is gestart op basis van een Wwb-contract. Deze medewerkers worden getraind om op termijn, indien mogelijk, ook door te stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Daarnaast is aan een zestal medewerkers een stageplaats geboden. Catering Binnen de in 2008 geprivatiseerde opleidings- en bedrijfsrestauratieactiviteit Atlant Catering worden mogelijkheden geboden op het gebied van training on the job, arbeidsvaardigheden en werkervaring voor mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt. Atlant Catering verzorgt bedrijfs- en eventcatering en verhuurt op haar locatie vergader- en scholingsfaciliteiten aan bedrijven gelieerd aan van de Atlant Groep. Met de privatisering is de catering een uitzondering op ons beleid, dat erop gericht is geen eigen activiteiten meer te ontplooien maar te focussen op de begeleiding van onze mensen. De bedrijfsrestaurants vervullen namelijk een essentiële rol als opleidingsrestaurant en fysiek knooppunt in het netwerk van klanten, opdrachtgevers, leveranciers, cliënten, medewerkers en andere relaties van de Atlant Groep. Daarom is besloten deze activiteit in eigen beheer te houden en verder uit te bouwen. Beschermd Werken Beschermd Werken biedt maatwerktrajecten voor medewerkers die door diverse oorzaken een tijdelijke aangepaste werkplek nodig hebben. In principe is doorstroom het doel. Een klein percentage is definitief aangewezen op deze werkvorm waarbij mogelijk, vanwege het bereiken van de ondergrens, uitstroom naar zorg de laatste stap is. Voor Begeleid Werken organiseren we idealiter met samenwerkingspartners werklocaties dicht bij de lokale samenleving. Voorbeelden van buitenlocaties waar mensen onder begeleiding kunnen werken en/of leren zijn Second Life waar in samenwerking met Stichting Kringloopwinkel goederen gerepareerd en opgeknapt worden- en het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten. Second Life verhuisde in 2008 samen met de Kringloopwinkel naar een andere locatie in Helmond, waar veelal arbeidstrainingen plaats zullen vinden. Daarnaast zijn er twee interne afdelingen die een werkomgeving en werkzaamheden bieden die aansluiten bij de mogelijkheden van 25

14 26 de betreffende zwakkere groep. De ene afdeling richt zich op enkelvoudige handelingen, de andere op meervoudige handelingen. Voor medewerkers die op psychische gronden niet [meer] meekunnen op een reguliere werkplek is er ruimte binnen de Prikkelarme afdeling. Door middel van een individueel traject wordt daar gewerkt aan een terugkeer naar de eigen werkplek dan wel een andere passende werkplek. Een enkele medewerker zal blijvend gebonden zijn aan een prikkelarme omgeving. Gedurende twee dagdelen per week is er begeleiding vanuit de GGZ aanwezig, en er kunnen snel contacten worden gelegd met persoonlijke begeleiders en artsen van de GGZ om uitval van medewerkers te voorkomen. Samen met Philips Lighting en GGZ zijn we een pilot project aan het opzetten op het gebied van lichttherapie. Onderzocht zal worden of lichttherapie in de werkomgeving een positieve invloed heeft op de klachten en daarmee het welbevinden en de arbeidsproductiviteit van mensen met een psychische beperking. De voorbereidingen voor dit project dat in 2009 van start gaat, zijn in 2008 getroffen. Ketensamenwerking Stichting Maatschappelijke Opvang Met de Stichting Maatschappelijke Opvang [SMO], die dienstverlening levert voor degenen die op dagbesteding zijn aangewezen, is in 2008 een overeenkomst getekend waarin onder meer is vastgelegd dat SMO haar werkplaatsen in twee fases verhuist naar ons pand aan het Montgomerylein. Uiteindelijk zal SMO daar ca m2 huren en worden er ten behoeve van 300 deelnemers per jaar sociale activeringsplaatsen gerealiseerd. Deze plekken zijn ingebed in de omgeving waar reeds ca. 80 mensen in het kader van de Wsw werkzaam zijn binnen Beschermd Werken. SMO verhuisde eerst de werkplaats voor activerende dagbesteding [ca. 50 personen], in een later stadium volgt de arbeidsmatige dagbesteding [ca. 70 personen]. Omdat beide partijen elkaar aanvullen op het gebied van maatwerktrajecten voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen en/of grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zijn ze nauwer gaan samenwerken. Enerzijds om de doorstroom vanuit sociale activering naar werk binnen Wsw-verband of binnen bedrijven via reintegratietrajecten te bevorderen, anderzijds ter bevordering van uitstroom vanuit Wsw-verband naar sociale activering, gefinancierd door de AWBZ. GGZ Ook de samenwerking met de GGZ is geïntensiveerd. Naast de eerder genoemde samenwerking met GGZ ten behoeve van de prikkelarme afdeling is sinds oktober 2008 ook de arbeidsmatige dagbesteding GGZ op de locatie Montgomeryplein gehuisvest. Vanuit GGZ wordt ook ondersteuning verleend aan werkleiding bij het omgaan met psychische problematiek binnen hun afdeling. Het toenemende aantal mensen met een sw-indicatie vanwege psychische problemen vraagt soms een andere deskundigheid en andere vaardigheden van werkleiders en soms ook andere werkomstandigheden om aan hen een goede werkplek te kunnen bieden. Onder één dak Deze ontwikkelingen sluiten aan op de eerder ontplooide initiatieven om samenwerking met partners uit de keten van zorg, werk & inkomen te intensiveren en partijen ook fysiek bijeen te brengen. De komst van SMO en GGZ completeert de huidige samenstelling onder het dak van de Atlant Groep. Daar bevindt zich naast het Werkplein Regio Helmond [met onder andere de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond, UWV en het voormalig CWI, thans UWV WERKbedrijf geheten en onderdeel uitmakend van UWV] sen in hun [werk]situatie te begeleiden naar de voor hen meest ook de leerlingwerkplaats Zebra voor [Z]MLK- kinderen die er hun passende oplossing. In een eerder stadium werd aan het ketenconcept ook het bedrijfsgezondheidscentrum toegevoegd; een faciliteit eerste contacten leggen met werk. Deze schoolactiviteit is ontstaan door een samenwerking van Voortgezet Speciaal Onderwijs waar een combinatie van curatieve en preventieve behandeling van [VSO] scholen uit Helmond en de gemeente Helmond. Bij Zebra arbeidsgerelateerde klachten kan plaatsvinden, middels fitness en wordt met een realistische arbeidssimulatie geprobeerd de leerlingen die arbeidsdiscipline en handvaardigheden bij te brengen die van sportactiviteiten medische klachten kunnen worden voorkomen bedrijfsgezondheidszorg. Inzet daarbij is dat door het integreren noodzakelijk zijn om een betere kans op de arbeidsmarkt te maken. en sneller kunnen worden verholpen. Door daarnaast mogelijkheden in het kader van dagbesteding aan te bieden is de Atlant Groep in staat op een organische wijze men- In het kader van armoedebestrijding en individuele hulpverlening in noodsituaties, waaraan de stichting Thomas van Villanova -naast zijn statutaire daden als het treffen van voorzieningen voor thuislozen en kansarme jeugd- het rendement van haar vermogen besteedt, is er een relatie gegroeid tussen Thomas en de Atlant Groep. Zo houden beide organisaties door financiële dan wel personele ondersteuning de Helmondse Super Sociaal, die de wekelijkse voedselverstrekking aan onze behoeftige medeburgers verzorgt, in de lucht. Daarnaast is de informatie van de zijde van de Atlant Groep essentieel voor de individuele hulpverstrekking door Thomas in noodsituaties. Thomas ervaart dan ook de samenwerking met de maatschappelijk zeer betrokken en goed en direct functionerende Atlant Groep als zeer productief en stelt verdere samenwerking zeer op prijs. Mr. W.J.B.M. van Elk Voorzitter stichting Thomas van Villanova 27

15 Leves Metaal In Someren is Adwin Meulendijks [l] als hulp draaier/freezer/logistiek medewerker een van de Atlant-krachten die commercieel directeur Michel Lexmond [r] ondersteunen H o o f d s t u k 6 Op z n plek [uitstroomfase] 28 Uiteindelijk stromen kandidaten uit naar regulier werk, met of zonder loonkostensubsidie. In deze fase speelt het werkgeversnetwerk een belangrijke rol. Een netwerk van regionale bedrijven en overheidsinstellingen die op basis van economische voordelen en daarnaast vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen zaken doen met de Atlant Groep; en die zodoende een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het menselijk vermogen via het beschikbaar stellen van leerwerkplekken, stageplekken, reguliere vacatures of Begeleid Werken-banen. Van cruciaal belang in ons uitstroomproces is om zicht op de markt te hebben en vacatures beschikbaar te krijgen. We onderhouden dan ook nauwe contacten met het bedrijfsleven via ons lidmaatschap van de diverse zakelijke netwerken en we bewegen ons actief in de regionale samenleving. Om het uitstroomproces te stimuleren, werken we aan uitbreiding en versterking van relaties met werkgevers en stakeholders. We bouwen aan concepten met werkgevers. Heel bewust hebben we de keuze gemaakt geen verkopers te willen zijn sterker nog, die hebben we niet eens in dienst maar relatie- en conceptenbouwers. Ondersteunend aan het uitstroomtraject hebben we een aantal uitstroominstrumenten ontwikkeld, die de acceptatie verder bevorderen. Werkgeversbenadering Atlant Partnership wint prijs Het Atlant Partnership ging op 1 januari 2008 formeel van start. De Atlant Groep ontwikkelde samen met een aantal bedrijven en instellingen in de regio Helmond een initiatief dat past binnen het toenemend bewustzijn met betrekking tot maatschappelijke verantwoord ondernemen. Men richtte het Atlant Partnership op, een onafhankelijke stichting die haar steentje wil bijdragen om mensen die moeilijk aan werk komen [meer] kansen te bieden op een baan. Deelnemers in de stichting zijn zo n 100 bedrijven en instellingen, zowel uit het bedrijfsleven als lokale overheden en non-profit organisaties. Zij stellen vacatures en trainingsplekken beschikbaar en nemen diensten af van de Atlant Groep met als doel zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen te plaatsen in een reguliere werkomgeving. Dat kan via diverse constructies zoals stageplekken, leerwerkplekken, individuele of groepsdetachering, werken met behoud van uitkering, reguliere banen of door alternatieve vormen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door kopstukken uit het regionale bedrijfsleven onder voorzitterschap van BZWvoorzitter Peter Swinkels. Op deze manier wordt samenwerking met werkgevers verder verankerd en ingebed in onze werkwijze. Voor bovenstaand initiatief won de Atlant Groep in 2008 de SBCM Mens!Ontwikkelprijs. Deze prijs is ingesteld om het sw-bedrijf met 29

16 het beste praktijkvoorbeeld op mensontwikkelgebied te belonen. De prijs bestaat uit een glazen award en een cheque van euro ter besteding aan een [nader te bepalen] educatief doel. Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerden vakblad SW-Journaal, brancheorganisatie Cedris, TNO Management Consultants/Meander Groep en SBCM, het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds sociale werkvoorziening, het sw-symposium. In twaalf verschillende workshops lieten sw-bedrijven zien welke oplossingen zij hebben gevonden om de aansluiting te vinden met de reguliere arbeidsmarkt. Vervolgens werd door de 400 deelnemers de winnaar gekozen. Daar zijn zo n 80 personen werkzaam in een groepsdetachering en 15 mensen via een Begeleid Werken-constructie. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich naar de locatie aan de Heibloemweg waar Maxi-Cosi s geassembleerd worden. Via het mixed people concept werkt daar een grote groep mensen via stages, re-integratietrajecten, Wet sociale werkvoorziening of andere regeling aan het welbekende kwaliteitsproduct. Het bezoek werd afgesloten met een lunch met wethouder en voorzitter van het Bestuur S. Yeyden en betrokken werkgevers Op de foto staatssecretaris Aboutaleb [voorgrond] en Atlant s algemeen directeur Van Kroonenburg [r] met een groep medewerkers die via de Atlant Groep werkzaam zijn bij IGO-POST. Philips biedt Begeleid Werken-plekken Met vertegenwoordigers van Philips werden gesprekken gevoerd om mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. De organisatie werd lid van het Atlant Partnership, nam plaats in het bestuur van de stichting en stelde Begeleid Werken-plekken ter beschikking. Daarnaast gaat Philips van haar toeleveranciers vragen structureel arbeidsgehandicapten in te zetten. Een en ander sluit aan bij het WGP, het Philips WerkGelegenheidsPlan, dat dit jaar 25 jaar bestond. Bezoek staatssecretaris Aboutaleb Onze werkgeversbenadering drong door tot in Den Haag. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Aboutaleb, bracht in juni 2008 een bezoek aan de Atlant Groep. Hij liet zich informeren over de aanpak van de Atlant Groep en de samenwerking met het bedrijfsleven. De staatssecretaris bezocht een tweetal locaties waar mensen via de Atlant Groep aan de slag zijn. Daarna trad hij in gesprek met een aantal werkgevers. Het werkbezoek begon bij relatiegeschenkenspecialist IGO-POST aan de Haverdijk in Helmond, een van de genomineerden voor de Kroon op het Werkprijs Uitstroominstrumenten Begeleid Werken-rekenmodel Oppervlakkig bezien lijkt voor veel werkgevers detachering een interessantere oplossing dan Begeleid Werken. Veelal staat men toch wat huiverig ten opzichte van het daadwerkelijk in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Detachering lijkt een aantrekkelijkere optie. Echter, welk van de twee de aantrekkelijkste optie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Om aan te tonen dat Begeleid Werken in bepaalde gevallen wel degelijk interessanter kan zijn, is het Begeleid Werken-rekenmodel ontwikkeld. Daarin komt precies tot uitdrukking onder welke condities Begeleid Werken interessant is voor álle betrokken partijen. Dariuz loonwaardemeting Via Dariuz loonwaardemeting wordt de werkprestatie van de werknemer op de werkplek gemeten. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestatie van de werknemer te combineren wordt inzicht verkregen in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid en de restcapaciteit in euro s. Dariuz loonwaardemeting wordt onder andere gebruikt bij Wsw-detachering of Begeleid Wer-

17 32 ken, Wajong en gemeentelijke loonkostensubsidies of re-integratie tweede spoor. Werkvormen Reguliere arbeid Voor wat betreft doorstroom vanuit de Wsw naar een reguliere baan zijn we van mening dat die een utopie is, gezien de sterke cao Wsw en de zekerheid die een Wsw-baan biedt. Vanuit re-integratietrajecten is uitstroom naar regulier werk wél haalbaar. In totaal zijn er in 2008 door de gemeenten die deel uit maken van de gemeenschappelijke regeling 297 re-integratietrajecten aangemeld. Van 489 mensen is in 2008 het traject naar werk afgesloten. Daarvan is 51% uitgestroomd naar al dan niet gesubsidieerd werk. Nog eens 6,8% is daarnaast uitgestroomd naar vrijwilligerswerk, omdat dat voor hen het hoogst haalbare was. Meer dan 200 Begeleid Werkenden Begeleid Werken is een waardevol instrument om werk onder normale omstandigheden te realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ten gevolge van een arbeidshandicap. Begeleid Werkers hebben een reguliere arbeidsovereenkomst met een bedrijf of instelling en dus niet met de begeleidingsorganisatie. De Atlant Groep is een erkende begeleidingsorganisatie die vanaf 1994 veel expertise in de ontwikkeling en uitvoering van het Begeleid Werken heeft opgebouwd. Met deze vroege start was de [voorloper van de] Atlant Groep een van de eerste organisaties in Nederland die het Begeleid Werken uitvoerde. Dit pionierswerk werd door de Universiteit van Utrecht in diverse wetenschappelijke studies en boeken vastgelegd, o.a. in het boek Met een jobcoach aan het werk in Helmond. Op het gebied van Begeleid Werken en detacheringen slagen we erin reguliere detacheringen om te zetten naar Begeleid Werken. Dat lukt ons mede dankzij het door ons ontwikkelde model dat inzichtelijk maakt wanneer Begeleid Werken voor álle partijen interessant is. In onze werkgeversbenadering van het afgelopen jaar hebben we de volledige nadruk gelegd op de mogelijkheid van Begeleid Werken waardoor de doorstroming van Wsw-medewerkers naar Begeleid Werken gestimuleerd werd. In 2008 zijn 2 Begeleid Werkers in dienst getreden bij de gemeente Deurne die daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland was. Waar mogelijk werd ook de beweging gemaakt van Wiw-jong naar Begeleid Werken bij dezelfde werkgever. In de Peelregio is ruim 12% van de medewerkers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen werkzaam via Begeleid Werken. Landelijk was dit percentage 4% [eind 2007, bron: POR Wsw]. Daarnaast ondersteunen we mensen met een PO-regeling van UWV, die ook begeleiding door een jobcoach behelst. De Atlant Groep begeleidt in totaal meer dan 200 mensen die hetzij via Begeleid Werken Wsw hetzij via een andere regeling onder begeleiding in dienst van een ander bedrijf werkzaam zijn. Detachering ook mogelijk voor zwakkere groepen Een wijdverbreid misverstand is dat detachering alleen weggelegd zou zijn voor de sterkere medewerkers. Niets is minder waar. We slagen erin juist ook de zwakkere groepen te detacheren. Bedrijfsen productieprocessen zijn op zo n manier in te richten dat deze groepen daarin uitstekend kunnen werken, uiteraard met de juiste begeleiding. Aan het bedrijfsleven hoeft t niet te liggen: in onze ervaring blijkt de acceptatiegraad in het bedrijfsleven zeker aanwezig, mits de rest van het plaatje prijs, kwaliteit, levertijd klopt. Mixed people-concept In dit kader is in 2008 begeleiding gegeven aan ruim 100 leerwerktrajecten. De focus van de groepsdetachering Dorel ligt op het bieden van Een groot deel hiervan is geplaatst in het kader van het passende werkgelegenheid en het faciliteren van leerwerkplekken werkgelegenheidsproject in opdracht van de gemeente Helmond. passend bij het primaire proces van de Atlant Groep tegen een financieel Ook zijn in opdracht van een aantal andere gemeenten Wwb-trajecheid rendabel resultaat. De hiervoor benodigde werkgelegenten begeleid. Naast deze leerwerkplekken is werkgelegenheid gebo- wordt geboden door assemblage van de welbekende Maxi-Cosi den aan 580 productieve fte s vanuit de Wsw. Het merendeel daarvan kinderveiligheidszitjes in strategische samenwerking met Dorel Netherlands. is afkomstig van de Atlant Groep; de overige sw-medewerkers In totaal zijn in miljoen Maxi-Cosi s geassembleerd, zijn ingeleend bij collega-bedrijven uit Weert en Boxtel. Daarnaast verdeeld over 11 producttypen. is met reguliere capaciteit gewerkt in samenwerking met een uit- zendbureau en is begeleiding gegeven aan [Z]MLK stages en een Door een grote variatie in werkplekken te organiseren, variërend aantal Wiw-trajecten. van enkelvoudig repeterend werk tot meervoudige complexe handelingen, kon er een match gemaakt worden met de capaciteiten van Door dit concept zijn leerwerkplekken beschikbaar gekomen aan de de brede groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. bovenkant, waar op een regulier werktempo en onder reguliere omstandigheden Dankzij deze variëteit in zowel werktempo als complexiteit van de gewerkt wordt, als laatste stap voor uitstroom naar werkzaamheden kunnen medewerkers stapsgewijs een traject doorlopen Begeleid Werken of een regulier dienstverband. Door deze manier dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint; vanaf instroom van werken ontstaat er een balans in capaciteit tussen eigen sw- wachtlijst of Wwb-uitkering tot uitstroom naar Begeleid Werken medewerkers, collegiale inhuur sw, reguliere capaciteit en trajecten: [Wsw] of regulier werk [Wwb]. het mixed people concept. Mixed people-concept Uitzenden Wwb-banen Collegiale inhuur Wsw Vaste Wsw formatie Stages/Leer-werk trajecten Mixed people-concept Mixed people-concept 33 Uitzenden Wwb-banen

18 Basisschool Loeswijk Op de Mierlose basisschool maakt Astrid Jansen [m] als conciërge deel uit van het team van directeur Jos van Eijk [r] en adjunct-directeur Hinke van Linteren [l] H o o f d s t u k 7 Mensen & middelen [procesondersteuning] 34 Dienstbetrekkingen Kaderpersoneel algemeen Een uitstekend middenkader is essentieel binnen onze organisatie en is een onderscheidende factor. Als onderdeel van het primaire proces is dan ook gekeken naar de kwaliteit van de leidinggevenden op de werkvloer. Binnen de afdeling Groepsdetachering Dorel is in 2008 een kwaliteitsslag op werkleider- en assistent-werkleidersniveau verder vorm gegeven. Er zijn opleidingen verzorgd voor [assistent-] werkleiders in het kader van begeleiding van de doelgroepen. Hierbij kunnen genoemd worden training MELBA, coaching ziekteverzuimbegeleiding, omgang met psychische handicaps, omgang met seksuele intimidatie en ICT-trainingen. De leidinggevende structuur van de afdelingen is aangepast door de laag meewerkend voorman een andere focus te geven in taken. Deze worden niet langer ingezet op het leidinggeven aan de doelgroepen, maar leggen hun focus volledig op het productieproces. Om deze beweging kracht bij te zetten is de naamgeving van de functie gewijzigd in allrounder. In de nieuwe structuur zijn de operationeel leidinggevende taken voorbehouden aan de werkleiders en assistent-werkleiders. Ook binnen de afdeling Begeleid Werken, Detacheringen & Re-integratie zijn trainingen en opleidingen gevolgd op diverse gebieden, variërend van kantoorautomatisering tot trainingen gesprekstechnieken en post-hbo s jobcoaching, NLP. Welzijn Vanwege zowel groei van de begeleidingsorganisatie als het feit dat medewerkers die ambtelijk personeel vervangen worden aangenomen in de cao Welzijn is in het afgelopen jaar het aantal medewerkers in deze cao toegenomen. Tevens is de herinrichting van het primaire proces aanleiding geweest voor het openstellen van enkele vacatures. In het bijzonder zijn er vier trainees aangetrokken die zich voor 50% in gaan zetten voor diagnose, assessment en loonwaardebepaling met behulp van het instrument Dariuz. De overige 50% is bedoeld voor het uitvoeren van diverse projecten. Dit geeft de mogelijkheid om jong talent een kans te bieden om op meerdere facetten van de organisatie zich te ontwikkelen. Ambtenaren De afbouw van het personeelsbestand van de ambtenaren is in 2008 nihil te noemen. Naar verwachting zal 20% over de komende vijf jaar uitstromen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wiw In 2008 is het personeelsbestand van de Wiw verder met 27% afgebouwd. Hiermee komt het aantal Wiw-dienstbetrekkingen op 43. De verwachte uitstroom zal zich voor de komende twee jaar met 28% voortzetten. 35

19 36 Wsw De door het ministerie SZW opgelegde taakstelling 2008 is gerealiseerd. groep geldt dat een lager ziekteverzuim gerealiseerd moet kunnen worden. Buiten de gerealiseerde arbeidsplaatsen binnen de taak- stelling zijn er boventallige arbeidsplaatsen gerealiseerd, die op alternatieve wijze gefinancierd zijn. Ziekteverzuimbestrijding Een belangrijk project binnen de groepsdetachering Dorel in 2008 is implementatie van het eigen-regiemodel in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder ambtelijke en Welzijn-medewerkers is al jarenlang op een laag niveau. Met betrekking tot de Wsw was er tot 2007 sprake van een daling, maar die ontwikkeling stopte in Hoewel veel medewerkers een medische achtergrond hebben en een hoger ziekteverzuim daardoor verklaarbaar is, achten wij het denkbaar en wenselijk dit ziekteverzuimcijfer verder terug te brengen. Daarop worden diverse inspanningen gepleegd. De kleiner wordende groep medewerkers die onder de Wiw vallen, bestaat met name uit medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die gemiddeld in een oudere leeftijdscategorie vallen. Ook voor deze Hieraan is uitvoering gegeven in samenwerking met Bakx & Wagenaar. De verantwoordelijkheid en het initiatief tot verzuimbegeleiding is hierbij georganiseerd bij de werkleiding, met ondersteuning van P&O. Gezien een relatief hoog percentage verzuim veroorzaakt door fysieke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat is tevens een project gestart betreffende het in kaart brengen van de ergonomische situatie en fysieke belasting van werkplekken. Deze categorisering wordt gebruikt voor het matchen van re-integratietrajecten, preventie van verzuim door roulatie op werkplekken met verschillende fysieke belasting en het matchen van instroom van de sw-wachtlijst en Wwb-trajecten. Ziekteverzuim per rechtspositie per jaar Wsw [incl. langdurig ziek] 14,1% 14,5% 13,9% 12,8% 13,3% Wsw [excl. langdurig ziek 12,1% 12,0% 11,8% 10,8% 11,2% Welzijn 5,1% 4,4% 5,3% 5,5% 7,2% Ambtelijk 1,9% 2,7% 2,6% 3,0% 4,1% Wiw 12,2% 13,7% 12,8% 13,8% 9,9% Totaal 13,3% 13,4% 13,0% 12,1% 12,2% Arbo Opleidingen/instructie Intern zijn opleidingen en instructies verzorgd die met name betrekking hebben op het veilig werken langs de weg, het veilig werken met de elektrische stapelaar en de heftruck. Het betreft zowel basis- als opfrisopleidingen. Na het volgen van een training gegeven door een deskundige van instituut Kempenhaeghe zijn 3 leidinggevenden van de groepsdetachering Dorel bevoegd tot het toedienen van medicatie bij een aanval van epilepsie in specifieke gevallen. Een dertigtal medewerkers heeft op vrijwillige basis een training reanimatie en AED [Automatische Externe Defibrillator] gevolgd. Aan de cursisten is een geregistreerd certificaat verstrekt. Incidenten In 2008 zijn 23 incidenten gemeld en geregistreerd. Hiervan hadden 19 incidenten lichamelijk letsel tot gevolg en in 15 gevallen was er ook sprake van verzuim. BHV Het totaal aantal BHV-ers eind 2008 was 81. Op de verschillende locaties zijn de jaarlijkse ontruimingsoefeningen gehouden. Werkplekken In de loop van het jaar is een groot aantal werkplekken van gedetacheerde medewerkers en Begeleid Werkers beoordeeld. Deels op verzoek, deels naar aanleiding van vragen die de Checklist Detacheringen opriep. Met name ergonomie en veiligheid algemeen zijn dan de onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt. Naar aanleiding van het constateren van een relatief hoog percentage verzuim, gerelateerd aan klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, is op de locaties van groepsdetachering Dorel een project opgestart t.b.v. het reduceren van dit verzuim. Een van de onderdelen betrof het kwantificeren van ergonomie en fysieke belasting van werkplekken en het optimaliseren van de werkplekken gericht op reductie van de genoemde belasting. Keuringen In het voorjaar is al het elektrisch handgereedschap en draagbaar klimmateriaal onderworpen aan een periodieke veiligheidskeuring. Zeker door de continuïteit van deze keuringen zijn de aantallen afkeur en reparaties minimaal geweest. Risico Inventarisatie en Evaluatie [RI&E] In 2008 is de RI&E Atlant Groep uitgevoerd. In november zijn deze RI&E en het Plan van Aanpak voorgelegd aan de directie en vervolgens ter accordering aangeboden aan ArboNed. Bezwaren- en geschillencommissie De Bezwaren- en Geschillencommissie Atlant Groep bestaat uit een [extern en onafhankelijk] voorzitter en drie leden, waaraan de secretaris is toegevoegd. Deze Commissie is in 2008 twee maal bijeen gekomen en heeft onderzoeken ingesteld naar de bij haar binnengekomen bezwaren en klachten. Op basis hiervan heeft de Commissie haar adviezen aan het Bestuur van de Atlant Groep uitgebracht dat vervolgens de besluiten heeft genomen. Het aantal binnengekomen en behandelde bezwaren/klachten in 2008 was erg laag. Dit is niet noodzakelijk een signaal, maar wel aanleiding voor de Commissie om in 2009 haar bestaan, functie en werkwijze nadrukkelijker onder de aandacht brengen. 37

20 38 Blik op Werk-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel [l] overhandigt het certificaat aan Martin Verduyn [r] van de Atlant Groep Bezwaren c.q. klachten In 2008 werden in totaal 4 bezwaren c.q. klachten door de Commissie ontvangen. Begin 2008 heeft de afwikkeling van een eind 2007 binnengekomen en behandelde klacht plaatsgevonden. Eén bezwaar is door de bezwaarmaker ingetrokken en één bezwaar is eind december 2008 binnengekomen en zal waarschijnlijk begin 2009 worden behandeld, waardoor er in bezwaren inhoudelijk door de Commissie in behandeling zijn genomen. Alle bezwaren c.q. klachten zijn ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van een bezwaar heeft de Commissie aan het Bestuur geadviseerd dit ongegrond te verklaren, ten aanzien van het andere heeft de Commissie het Bestuur geadviseerd deze gegrond te verklaren. Besluitvorming n.a.v. adviezen De Commissie heeft vernomen dat het Bestuur van de Atlant Groep in 2008 de adviezen van de Commissie ongewijzigd heeft overgenomen. Daarbij heeft het Bestuur telkens overwogen dat de Commissie bij het in 2008 in behandeling genomen bezwaar en bij de in behandeling genomen klachten de procedure zorgvuldig heeft doorlopen, haar adviezen voldoende heeft gemotiveerd en consistent is gebleken in haar redeneringen. Na een beslissing op bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het besluit van het Bestuur in beroep te gaan bij de Arrondissementsrechtbank te s Hertogenbosch. Van deze mogelijkheid is, voor zover de Commissie bekend, in 2008 geen gebruik gemaakt. Kwaliteit Het Blik op Werk keurmerk certificaat werd gecontinueerd en geldt voor zowel de re-integratie- als Begeleid Werken-activiteiten. Het keurmerk is door de re-integratiemarkt ontwikkeld met als doel de kwaliteit van de aangeboden re-integratiediensten te waarborgen en te verbeteren en transparantie in de re-integratiemarkt te bevorderen. Vertrouwenspersonen De regeling vertrouwenspersonen vormt onderdeel van het beleid van de Atlant Groep ten aanzien van ongewenste omgangsvormen dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag. Twee medewerkers vervullen de rol van vertrouwenspersoon, ondersteund en gefaciliteerd door een P&O-adviseur en een juridisch medewerker. Interne relaties De vertrouwenspersonen zijn in 2008 een aantal malen benaderd door de werkleiding voor advies. Dat is zeer positief, daar uit de contacten tevens is gebleken dat er meer aandacht wordt geschonken aan preventie. In april heeft een cursus omgaan met seksuele intimidatie plaatsgevonden, waaraan een groep werkleiders heeft deelgenomen. Deze cursus is zowel door de vertrouwenspersonen als door de werkleiders als waardevol ervaren. De cursus had als doel het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer, maar bood tevens handvaten voor hoe met ongewenst gedrag om te gaan als dit aan de orde is. Externe relaties In 2008 is door de vertrouwenspersonen verder gebouwd aan een goede relatie met ketenpartner Stichting ORO, een dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking die onder andere woonvoorziening biedt en waar veel van onze medewerkers cliënt van zijn. De vertrouwenspersonen nemen deel aan het vertrouwenspersonenoverleg van deze partner. Stichting ORO organiseerde in 2008 een informatieavond voor contactpersonen van haar cliënten. We hebben tijdens deze avond het beleid van de Atlant Groep ten aanzien van [seksuele] intimidatie uitgebreid toegelicht en de contacten met de zedenpolitie aangehaald. Communicatie medewerkers Nieuwe medewerkers van de Atlant Groep werden ook in 2008 tijdens de collectieve introductie geattendeerd op de vertrouwenspersonen. Daarnaast is doorgegaan met het geven van voorlichting tijdens werkoverleggen over ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon door de vertrouwenspersonen zelf. Ook in het personeelsblad is uitgebreid aandacht besteed aan de vertrouwenspersonen en gerelateerde onderwerpen. De bestaande folder is hernieuwd en verspreid onder alle medewerkers. Meldingen c.q. hulpvragen In totaal werd in maal een beroep gedaan op, c.q. een hulpvraag gesteld aan de vertrouwenspersonen, door 25 mannen en 27 vrouwen. Dit is een aanmerkelijke stijging ten opzichte van 2007 en het aantal komt daarmee weer op het niveau van het jaar 2006, waardoor de vraag rijst of 2007 een representatief jaar is geweest. Van de 52 meldingen hadden 22 meldingen betrekking op zaken als arbeidsomstandigheden of andere arbeidsgerelateerde zaken. De melders werden door de vertrouwenspersonen doorverwezen naar de betreffende P&O-adviseur. Ook waren er meldingen naar aanleiding van de privé situatie van de melder. Deze personen zijn doorverwezen naar diverse hulpverlenende instanties, waaronder Algemeen Maatschappelijk Werk, al dan niet met ondersteuning van de vertrouwenspersonen. Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen werd 4 maal een melding ontvangen wegens pesterijen en 5 maal een melding voor overig ongewenst gedrag. Na onderzoek door de vertrouwenspersonen zijn deze meldingen middels gesprekken met betrokkene[n] opgelost. Er werden 18 meldingen ontvangen ten aanzien van [seksuele] intimidatie, waarvan 2 meldingen tevens betrekking hadden op cliënten van een ketenpartner. Deze meldingen zijn in samenspraak met de vertrouwenspersonen en betreffende organisatie afgehandeld. De overige meldingen zijn, na gesprekken met de betreffende medewerker, de begeleiding van de betreffende medewerker en daar waar wenselijk de leidinggevende[n] afgehandeld. Er werden 3 meldingen ontvangen met betrekking tot discriminatie. Ook deze meldingen zijn middels gesprekken met de betrokkene[n] afgehandeld. 39

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek www.chainworks.nl Inleiding Rond 2010 werd door verschillende partijen geconstateerd dat Nederland haar leidende positie op het gebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP UPDATE STRATEGISCHE KOERS JULI 2017 IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Zoek je werk? En kun je daarbij wat hulp gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij begeleiden namelijk al jarenlang mensen die door

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 1 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gas Relim' beek Vitaal aan het Werk Sŭ3 De Werkmeester BV beter door werk

gas Relim' beek Vitaal aan het Werk Sŭ3 De Werkmeester BV beter door werk : 1 m 1 gas Relim' S Inleiding De Gemeente Beek, De Werkmeester en stichting Relim slaan de handen in elkaar met een uniek programma dat de krachten en de specifieke kennis bundelt van alle hierbij betrokken

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Ons kenmerk W&B/URP/08/17468 Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand,

Ons kenmerk W&B/URP/08/17468 Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Krachtbron voor re-integratie

Krachtbron voor re-integratie Krachtbron voor re-integratie De eigen kracht opladen Als gemeente en UWV krijgt u steeds meer verantwoordelijkheden om klanten die niet zelfstandig aan het werk kunnen, op weg te helpen. Snelle en effectieve

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2015; gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie