Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak"

Transcriptie

1 ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak Continuïteit, efficiency en hogere kwaliteit bedrijfsvoering, dienstverlening & ICT infrastructuur door slimme inzet van informatiesystemen Auteurs: Marcel Lanooij (opdrachtgever), Giuseppe Cascino (adviseur Native Consulting, Linda Blijdestein-Morselt (informatiespecialist) Versie: 1.2 mei 2013 Datum: Pagina 1 van 82

2 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer en totstandkoming plan Managementsamenvatting Inleiding en leeswijzer Landelijke ontwikkelingen, nieuwe wettelijke taken en trends Landelijke ontwikkelingen Nieuwe wettelijke taken en convenanten Wettelijke taken Convenant NUP en implementatie agenda i-nup ICT Trends Politieke koers: Visie en missie Organisatievisie De huidige organisatie (IST) De gewenste strategie (SOLL) Processen t.b.v. bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT Thema bedrijfsvoering Vastleggen belangrijkste werkprocessen Digitaal Zaakgewijs Werken Het Nieuwe Werken Thema dienstverlening Thema ICT infrastructuur Hardware Basissoftware Beveiliging ICT beheer Informatiesystemen en informatiearchitectuur Informatiesystemen Website en e-loket Document Management Systeem Klant Contact Systeem (KCS) c.q. KCC portaal Zakenmagazijn & zaaksysteem Gegevensmagazijn Geo-gegevensmagazijn...46 Datum: Pagina 2 van 82 Versie: 1.2

3 7.1.7 BAG systeem BGT systeem Burgerzakensysteem GBA + BRP Vergunningen-, toezicht- en bodemsysteem Sociale zakensystemen / WMO Bestemmingsplansysteem Salarisadministratie en P&O systeem Civision Onderwijs Informatie- en applicatie architectuur Huidige informatie- en applicatiearchitectuur Toekomstige informatie- en applicatiearchitectuur Projectaanpak en programmaorganisatie Inleiding Fasering, activiteiten en planning Doelstelling 1: Basis op orde Doelstelling 2: Efficiëntere bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT infrastructuur Doelstelling 3: Betere kwaliteit Kritische succesfactoren Risico s Projectbesturingsmodel Handboek Projectmatig Werken Projecten Financiën Begrippenlijst...65 BIJLAGE I BIJLAGE II BIJLAGE III BIJLAGE IV BIJLAGE V Richtlijnen informatiebeleid en ICT...69 Overzicht basisregistraties...73 De Geo-ICT functie...74 Business IT Alignment model...75 Werken onder architectuur...77 BIJLAGE VI Verkorte evaluatie IBP Datum: Pagina 3 van 82 Versie: 1.2

4 0. Versiebeheer en totstandkoming plan Versiebeheer Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen 0.1 t/m 0.8 Marcel Lanooij/Linda Blijdestein- Morselt/Phanos adviseurs maart t/m mei 2012 Interne reviews 0.9 Management team/gehele organisatie 14-juni-2012 Aanpassingen vanuit gehele organisatie verwerkt. 1.0 Management 23-aug-2012 team 1.1 Intern/Zaltbommel Mei 2013 Omgezet naar en geactualiseerd. 1.2 Intern Mei 2013 Laatste minimale aanpassingen Tabel 1, Overzicht versiebeheer Ontstaan informatiebeleidsplan Het nieuwe plan is ontstaan uit het vorige I&A plan ( ), het collegeprogramma, de concernplannen 2012/2013 en afdelingsplannen 2012 vooral van de afdelingen Bedrijfsvoering, Advies- en Ondersteuning en Publiekszaken. We hebben sessies met het MT gehouden en daarin stellingen gedeponeerd en met behulp van stemkastjes zijn de meningen gemeten. Alle afdelingshoofden zijn individueel geïnterviewd. Verder hebben we een applicatie- en informatiearchitectuur van Maasdriel opgesteld samen met applicatiebeheerders en systeembeheer. Dit overzicht is op te vragen bij team informatiemanagement. Alle voorgaande acties hebben geleid tot een zo compleet mogelijk informatiebeleidsplan. Begin 2013 is het plan doorgenomen met alle teamcoördinatoren en is het gehele plan geactualiseerd. Alle afdelingen en de wethouder bedrijfsvoering hebben het plan voorzien van opmerkingen en commentaar. Dit alles heeft geleid tot de nu voorliggende versie van het informatiebeleidsplan (IBP). Datum: Pagina 4 van 82 Versie: 1.2

5 1. Managementsamenvatting De afgelopen jaren is intensief binnen de gemeente Maasdriel gewerkt aan de uitvoering van de projecten en acties in het informatiebeleidsplan De looptijd van dit plan is verlengd tot medio Het is nu zaak om te kijken waar we staan en op de ingeslagen weg voort te gaan en opnieuw te formuleren wat we de komende jaren willen gaan bereiken. Bij de uitvoering van de verschillende projecten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de buurgemeente Zaltbommel. Uitgangspunt daarbij is: Samen waar het kan, apart als het moet. Het informatiebeleidsplan staat niet op zichzelf maar vloeit voort uit wettelijke - door het rijk opgelegde - verplichtingen aan de gemeenten. Daarnaast geven we invulling aan de ambitie van het bestuur van de gemeente om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en een verbeterslag te maken in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op basis van deze ambities formuleren we de volgende doelstellingen in dit plan: Doelstelling 1. Basis op orde: De informatisering zal zorgen voor continuïteit in de bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT infrastructuur door uitvoering van diverse projecten en waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving; Doelstelling 2. Efficiëntere processen: De informatisering zal ervoor zorgen dat de gemeente efficiënter werkt, o.a. door papierloos vergaderen en beter gebruik van managementinformatie, applicatiesanering en betere organisatie van ICT beheer; Doelstelling 3. Betere kwaliteit processen: De informatisering zal ervoor zorgen dat de gemeente meer kwaliteit gaat bieden met name aan burgers, o.a. door het gebruik van een klantcontactsysteem. De projecten uit dit IBP delen we naar bovenstaande doelstellingen in. Binnen de doelstellingen maken we een onderverdeling in thema's. We onderscheiden de volgende thema's: - Dienstverlening - Bedrijfsvoering - ICT-infra In hoofdstuk 9 is een overzicht opgenomen van alle projecten onderverdeeld naar doelstellingen en thema's. Datum: Pagina 5 van 82 Versie: 1.2

6 2. Inleiding en leeswijzer De afgelopen jaren is intensief binnen de gemeente Maasdriel gewerkt aan de uitvoering van de projecten en acties in het informatiebeleidsplan Het betrof een plan met 57 projecten met een totale investeringswaarde van Het totale budget voor het informatiebeleidsplan is voor 90% uitgevoerd dan wel in uitvoering. Een aantal projecten tot een totaal bedrag van is niet in uitvoering genomen omdat of de noodzaak tot uitvoering niet meer aanwezig was of er een andere financieringsvorm is gekozen dan wel dat aansluiting is gezocht bij landelijke ontwikkelingen, zodat vanuit de gemeente geen kosten meer te maken zijn, aangeduid als afgevoerde projecten. Het is nu zaak om te kijken waar we staan en op de ingeslagen weg voort te gaan en opnieuw te formuleren wat we het komende jaar willen gaan bereiken. Aangezien de ontwikkelingen landelijk en in onze organisatie heel snel gaan, is gekozen om het informatiebeleid te definiëren voor maximaal de periode Jaarlijks vindt zonodig bijstelling plaats. Wat verstaan we onder informatiebeleid? Informatiebeleid is een geheel van visies, uitspraken en voorschriften die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van de ICT-huishouding. De vraag die centraal staat bij het informatiebeleid van de gemeente Maasdriel luidt: hoe kan onze informatievoorziening een bijdrage leveren aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie, het efficiënter maken van de bedrijfsvoering en daarmee de taakstellende ombuigingen te realiseren en aan het verhogen van de kwaliteit en transparantie van de gemeentelijke dienstverlening? Dit informatiebeleidsplan beoogt een plan te zijn dat: De huidige stand laat zien van de informatievoorziening en de bedrijfsvoering met zicht op de aandachtspunten; Een visie op de informatievoorziening bevat, welke vertaald is naar een concreet beleidskader met speerpunten van beleid, doelstellingen en afspraken; Een integrale visie op informatievoorziening vertaalt in concrete projecten tot eind 2016, waarin duidelijk is wat van wie en wanneer wordt verwacht; Een helder financieel beeld laat zien; Op de ambitie en de schaal en maat van de gemeente Maasdriel is afgestemd; Breed gedragen wordt. Tijdens het schrijven van dit IBP (gestart eind 2011) is de voorgenomen vorming van één ambtelijke organisatie per 1 maart 2014 met Neerijnen en Zaltbommel afgeblazen. Dit was ook van invloed op de gekozen richting in dit plan. Eén ambtelijke organisatie betekent ook één ICT-infrastructuur en één architectuur voor de informatievoorziening. Datum: Pagina 6 van 82 Versie: 1.2

7 De gelijktijdig en gelijkvormig opgestelde individuele informatiebeleidsplannen worden op termijn geïntegreerd tot één informatiebeleidsplan voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie. De nieuwe situatie vroeg om een nieuwe koers van het college. Op dit moment is deze nog niet geformaliseerd. Wachten met dit plan is niet verstandig en ook niet nodig. Het plan is nu gebaseerd op het meest waarschijnlijke scenario. Uitgangspunt daarbij is: Samen waar het kan, apart als het moet. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben hun beider Informatiebeleidsplannen en projectenlijsten in nauwe samenwerking opgesteld. Koerswijzigingen kunnen we in de jaarlijkse update meenemen. Rode draad Informatiebeleid staat niet op zich maar maakt onderdeel uit van de politiek bestuurlijke context, de organisatieontwikkeling en de landelijke ontwikkelingen. De organisatie maakt ook een ontwikkeling door als gevolg van het informatiebeleid en omgekeerd. Deze samenhang geven we in onderstaand model weer: Afbeelding 1, Samenhang informatiebeleid en organisatie De onderwerpen uit dit model zijn verwerkt in het informatiebeleidsplan en het model fungeert als een rode draad door het hele plan. Datum: Pagina 7 van 82 Versie: 1.2

8 Leeswijzer In hoofdstuk 1 geven we een management samenvatting en in dit hoofdstuk 2 geven een inleiding en leeswijzer op dit plan. In hoofdstuk 3 gaan we in op externe factoren zoals de landelijke ontwikkelingen, de nieuwe wettelijke taken en de ICT trends. In hoofdstuk 4 en 5 zoomen we in op de interne factoren. Hoofdstuk 4 gaat specifiek over de politieke koers en de visie en missie van de gemeente Maasdriel. Hoofdstuk 5 gaat over de specifieke organisatiestrategie van de ambtelijke organisatie, waarbij we zowel kijken naar de huidige situatie (waar staan we?) als de toekomstige gewenste situatie (wat willen we bereiken?). De organisatiestrategie vormt vervolgens weer de input hoe we in de toekomst de bedrijfsvoering, de dienstverlening en de ICT infrastructuur gaan invullen (hoe willen we dit bereiken?). Dit behandelen we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zoomen we verder in op hoe we de informatievoorziening zodanig kunnen inzetten dat we de voorgenomen strategie kunnen bereiken. Hoofdstuk 8 beschrijven we de projectaanpak en programmaorganisatie. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de projecten weer. En in hoofdstuk 10 geven we de financiële onderbouwing weer. ICT Het voorliggende informatiebeleidsplan is nadrukkelijk geen ICT-plan. ICT is slechts een hulpmiddel om de gewenste informatievoorziening te bereiken. Wel nemen we die projecten en acties met betrekking tot ICT op, die noodzakelijk zijn om het informatiebeleid te ondersteunen. Informatiebeleid is niet statisch Een informatiebeleidsplan moet regelmatig worden bijgewerkt met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Hiervoor is noodzakelijk dat we het plan opnemen in de planning en control cyclus en jaarlijks actualiseren. Informatiebeleid is een afgeleide van het concernplan en de afdelingsplannen en deze moeten tevens in deze cyclus meegenomen en geborgd worden. Zo blijft het management in control. Datum: Pagina 8 van 82 Versie: 1.2

9 3. Landelijke ontwikkelingen, nieuwe wettelijke taken en trends Cloud computing is het via het Internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet. De cloud staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie, die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Bron: nl.wikipedia.org/wiki/cloud_computing Dit hoofdstuk verwoordt de landelijke ontwikkelingen en trends en de nieuwe wettelijke taken die op de gemeente Maasdriel afkomen en wat van invloed is op de informatisering van de gemeente. 3.1 Landelijke ontwikkelingen De volgende landelijke ontwikkelingen dienen zich aan binnen gemeenten en hun ketenpartners: 1. Organisatorische bewegingen (schaalvergroting, procesinrichting, regionalisering, ketensamenwerking en netwerkontwikkelingen); 2. Uitbesteding van taken; 3. Technische ontwikkelingen: internet en digitalisering; 4. Toenemende druk om te komen tot meer efficiency; 5. Toenemende druk om te komen tot meer transparantie; 6. Verhoging van de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening; 7. Versnelde ontwikkeling van de e-overheid/i-nup/basisregistraties. 8. Decentralisatie van taken van de centrale overheid naar de gemeenten. Ad 1. Organisatorische ontwikkelingen Gemeenten staan onder druk om tot schaalvergroting te komen. Tegelijk zien we dat vanuit de taakgebieden van gemeenten onafhankelijk van elkaar verschillende samenwerkingsvormen ontwikkelen met diverse partijen uit de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Zaken en Welzijn, Ruimtelijke Ordening, of de gezamenlijke inrichting van de ICT in een Shared Service Center. Ad 2. Uitbesteding van taken Diverse gemeenten kiezen ervoor om bepaalde (publieke) taken uit te besteden. Daarbij kan gedacht worden aan de gemeentelijke belastingen (BSR), de sociale zekerheid (SDB) en de omgevingsvergunning (ODR). De brandweer is ook een regionale samenwerking. Ook processen in de secundaire lijn, zoals P&O en ICT worden soms (deels) uitbesteed. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van de salarisadministratie door leveranciers of het beheren door een leverancier van diverse ICT systemen in de cloud. Datum: Pagina 9 van 82 Versie: 1.2

10 Ad 3. Digitalisering In Europees verband is vastgelegd dat overheden in 2015 hun dienstverlening grotendeels gedigitaliseerd zullen hebben om daarmee bij te dragen aan de interne mobiliteit, vermindering van administratieve lasten en verbetering van de Europese concurrentiepositie. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) en de recentelijk herziene versie i-nup moeten hier uitvoering aan geven. Het programma benoemt verschillende bouwstenen en voorbeeldprojecten. De basisregistraties vormen hiervan een belangrijk onderdeel en hebben een wettelijke basis. Veel gemeenten zitten in de overgang van een analoge naar een digitale informatiehuishouding. Gemeenten werken met een grote verscheidenheid aan applicaties waarmee digitale informatie wordt gecreëerd. Dossiervorming en archiefbeheer zijn hier nog niet op aangepast, terwijl dit wel steeds dringender wordt. Digitalisering is noodzakelijk om informatie te kunnen delen, om een efficiënte bedrijfsvoering en flexibel werken mogelijk te maken en om de dienstverlening te verbeteren; daarover zijn overheden het inmiddels wel eens. Ad 4. Efficiency Gemeenten moeten meer taken gaan uitvoeren met minder middelen. In het kader van decentralisatie overhevelen rijk en provincie taken naar gemeenten. Gemeenten zullen hun taken dus efficiënter moeten uitvoeren. Ad 5. Transparantie Klanten worden mondiger en veeleisender, taken worden uitgevoerd binnen ketens en de noodzaak om verantwoording te kunnen afleggen en inzicht te kunnen bieden in de stand van zaken en de wijze van werken neemt toe. Sociale media kunnen sterke invloed uitoefenen, zowel in positieve als negatieve imagovraagstukken. Zowel intern als extern is het wenselijk om zaken inzichtelijk en op orde te hebben zodat voortgangs- en dossiergegevens eenvoudig toegankelijk zijn voor de klant, voor de medewerker aan de balie, in de backoffice of in de keten en voor de managers als stuurinformatie. Ad 6. Verhoging dienstverlening Al een aantal jaren geleden is de rijksoverheid gestart met het programma Antwoord om een uniforme manier te definiëren waarbij gemeenten als het centrale loket van de gehele overheid dienen. Het doel is dat de burger 1 duidelijke ingang krijgt ongeacht voor welke zaak hij/zij komt. Ad 7. Versnelling e-overheid Om de vaart erin te houden heeft de rijksoverheid, bij monde van ICTU het i-nup programma opgesteld. Daar staan 24 landelijke projecten in benoemd die allen bedoeld zijn ter verbetering van de dienstverlening aan de burger en die alle 24 gepromoot worden. Zie: Ad 8. Decentralisatie van taken van de centrale overheid naar de gemeenten Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Informatie en ICT zijn onmisbaar om de decentralisaties op de terreinen jeugd, Wmo / begeleiding, werk en passend onderwijs te laten slagen. Het is van belang dat alle bij de decentralisaties betrokken partijen de gemeenten voorop zich een beeld vormen van hoe de informatievoorziening in het sociale domein vorm kan krijgen. Een goede notitie over dit onderwerp is te vinden op Informatisering-Sociaal-Domein.pdf Datum: Pagina 10 van 82 Versie: 1.2

11 3.2 Nieuwe wettelijke taken en convenanten Er zijn diverse (nieuwe) wettelijke taken en convenanten die directe impact hebben op de informatiehuishouding van de gemeenten. De juridische status van een convenant is overigens een grijs gebied. Convenanten, waaronder het bestuursakkoord tussen de VNG en het Ministerie van Binnenlandse zaken, zijn weliswaar afspraken die geformaliseerd zijn maar geen bestuursrechtelijke kracht bezitten Wettelijke taken Allereerst volgt hier een opsomming van de belangrijkste wettelijke taken: Wet Toelichting Ingangsdatum Wet Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen Betreft een wet waarbij binnen het domein van werk en inkomen de overheid geen gegevens opnieuw mag vragen aan de burger die al bekend zijn binnen de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) / Wet Basisregistratie personen (BRP) overheid. De wet GBA regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het vastleggen van authentieke gegevens t.a.v. personen. Ook wordt hierin geregeld dat burgers slechts eenmalig gegevens hoeven te verstrekken m.b.t. gegevens die in de wet GBA als authentiek zijn aangemerkt. De wet GBA zal worden vervangen door de nieuwe wet BRP (GBA als basisregistratie) Wet BRP: Tussen 2013 en 2016 Wet Waardering Onroerende Zaken Het doel van het moderniseren van de GBA (mgba) is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd. In deze wet is opgenomen dat er een basisregistratie voor de WOZ is (verplicht gebruik basisregistratie) Datum: Pagina 11 van 82 Versie: 1.2

12 Wet Toelichting Ingangsdatum Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierin staat geregeld dat de gemeente verplicht is om gegevens volgens een door de wet gedefinieerde wijze te registreren en te beheren. Met het koninklijk besluit d.d treden per 1 juli 2011, de artikelen 35 en 36 van de Wet BAG in werking. Hiermee is het gebruik van de in de BAG opgenomen gegevens wettelijk verplicht voor overheden bij de uitvoering van hun taken. De BGT is de opvolger van de Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN). De intentieverklaring is o.a. getekend door de VNG. Gemeente is bronhouder van de BGT. Verplicht gebruik BAG (art. 35 en 36) vanaf (datum van de verklaring) Kadasterwet (wijzing op) Wet elektronische bekendmaking Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) Planning BGT fase 1: fase 2: In de Kadasterwet is opgenomen dat er een basisregistratie kadaster (BRK) en basisregistratie topografie (BRT) beschikbaar moet komen. De gemeente kan hiervan gebruik maken. Het Kadaster heeft de verplichting om deze basisregistratie bij te houden en vast te leggen. Gemeenten dienen volgens deze wet hun verordeningen in geconsolideerde vorm raadpleegbaar te maken via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De informatie kan door de burger worden teruggevonden op en op In de SUWI wetgeving wordt aangegeven dat de gemeente een beveiligingsplan nodig heeft t.a.v. gegevens die worden vastgelegd t.b.v. de werk en inkomensketen Datum: Pagina 12 van 82 Versie: 1.2

13 Wet Toelichting Ingangsdatum Wet Bescherming De Wet bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Iedereen mag bijvoorbeeld zijn gegevens inzien en corrigeren. Organisaties moeten aan de burger laten weten wat zij met zijn/haar gegevens doen. Ook mogen ze alleen gegevens verzamelen en verwerken als daarvoor een goede reden is, of als de burger zelf toestemming geeft. De Rijksoverheid heeft meldingenregisters waarin staat wat de overheid met gegevens van burgers doet. Dienstenrichtlijn Decentrale overheden moeten nieuwe regelgeving, die onder de Dienstenrichtlijn valt, via het Dienstenloket van Antwoord voor bedrijven beschikbaar stellen. Alle procedures en vergunningen moeten via het Dienstenloket kunnen worden afgehandeld. Een elektronische aanvraag van een dienstverlener via dit loket moet ook elektronisch worden afgehandeld Wet elektronische handtekening Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (Wabo) De Wet elektronische handtekeningen bevat een aanpassing in het Burgerlijk Wetboek t.a.v. elektronische handtekeningen. Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek (Nederland) (B.W.) zegt dat een digitale handtekening "dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening" heeft, "indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval." De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Ter ondersteuning biedt VROM aan gemeenten ICT ondersteuning in de vorm van het Omgevingsloket Online Datum: Pagina 13 van 82 Versie: 1.2

14 3.2.2 Convenant NUP en implementatie agenda i-nup In 2008 is op basis van het eerder afgesloten bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk, een specifiek convenant afgesloten om de belangrijkste ICT gerelateerde activiteiten rond dienstverlening in een programma te bundelen: Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Dit programma bestond oorspronkelijk uit 19 projecten. In 2011 is besloten - tijdens de onderhandelingen van het te vernieuwen bestuursakkoord (inmiddels omgedoopt tot bestuursafspraken ) - om voor de e-overheidsbouwstenen een implementatieagenda op te stellen, het i-nup genaamd. De komende twee jaar krijgt de gemeente te maken met de uitvoering van dit i-nup programma. In dit i-nup programma staan zowel projecten die wettelijke verplicht zijn als niet wettelijk geregelde zaken. Eind 2010 hebben gemeenten op basis van de bestuursafspraken voor de komende jaren een financieel voorschot voor het realiseren van het i-nup beschikbaar gekregen. In 2015 worden gemeenten geacht het traject te hebben afgerond en wordt het voorschot weer ingehouden op de uitkering uit het gemeentefonds (kasschuif). Het gaat om de volgende e-overheid bouwstenen: Nr. i-nup Bron Status Maasdriel 1 Webrichtlijnen De website voldoet in 2012 aan de minimale eisen van de webrichtlijnen en volledig voldoet aan de webrichtlijnen. 2 Project Mijn Overheid Alle gemeenten sluiten aan op de berichtenbox van MijnOverheid. Volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt toe en bereikt een significante omvang. Aansluiten op de lopende zaken, functionaliteit van MijnOverheid. 3 Antwoord Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+nummer. 4 eherkenning bedrijven Aansluiten op eherkenning. Alle eigen (niet eherkenning) voorzieningen voor identificatie en autorisatie van bedrijven zijn uitgefaseerd. 5 Nieuw HandelsRegister Voor 1 juli 2014 aangesloten op het NHR in (NHR) het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR. 6 Antwoord voor Bedrijven Gemeenten zetten Antwoord voor Bedrijven in voor hun dienstverlening aan bedrijven. Gemeenten vullen de bibliotheek van het platform van Antwoord voor Bedrijven met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het College Standaardisatie zijn vastgesteld In uitvoering. Gereed per Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2013 voldoet aan minimale eisen van webrichtlijnen (waarmerk drempelvrij zonder ster) en 1/1/2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij) Start in 2013 Start in 2013 Start in 2013 Gereed Invoering voor 1 januari Aansluiten voor 1 juli Is in onze midoffice geïnstalleerd, Maasdriel moet beheerder toewijzen. Website beschikbaar. Interactieve deel nog in ontwikkeling. Gereed eind Datum: Pagina 14 van 82 Versie: 1.2

15 Nr. i-nup Bron Status Maasdriel 7 Basisregistraties BRP: Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke verplichting. BGT: Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht. BLAU: Alle gemeenten voldoen aan de nog te formulieren wettelijke plicht. BRO: Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht: aansluiten in Alle basisregistraties: Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens en vragen deze niet opnieuw uit. Dit zal per registratie voor de drie decentralisatietaken worden gemonitord vanaf de datum van verplicht gebruik. BAG/GBA: Alle gemeenten gebruiken de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens. BAG/WOZ: Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAG. 8 Digikoppeling Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen. 9 Digimelding Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR. 10 Digilevering Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR. 11 Standaardisatie Gemeenten maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en werken hierbij volgens het principe pas toe of leg uit. Bij aanbestedingen van software, krijgt bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur. Gereed. Loopt in 2 fasen. 1 e fase loopt van 2013 t/m 2015 N.v.t. op gemeente, sociale diensten zijn bronhouder. Gemeente moet aangesloten zijn 1 januari BAG en GBA zijn gereed. Dit is gereed per Is uitbesteed bij Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). BSR gaat BAG gegevens dit jaar gebruiken. Wordt landelijk gefaseerd ingevoerd en momenteel beschikbaar gesteld. Moeten we nog uitvoeren. Opnemen in projectenlijst. Moeten we nog uitvoeren, Opnemen in projectenlijst. Moeten we nog uitvoeren. Opnemen in projectenlijst. Zie website Nederland Open in Verbinding (Noiv). Hieronder een nadere toelichting voor zover dit nodig is: Ad 1. Webrichtlijnen De Nederlandse overheid heeft een kwaliteitsmodel ontwikkeld, genaamd de Webrichtlijnen. Het omvat 125 kwaliteitseisen. Met de website leverancier (ActOne) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de technische richtlijnen. Afspraak met de leverancier is om hieraan de hoogste prioriteit te geven en volledig aan de webrichtlijnen te voldoen per 1 jan Datum: Pagina 15 van 82 Versie: 1.2

16 Ad 2 Aansluiten op MijnOverheid.nl Via MijnOverheid.nl kan de burger zijn eigen gegevens inzien, rechtstreeks een aanvraag indienen of een transactie in gang zetten. Om dit te realiseren is koppeling met een midoffice nodig (zie hoofdstuk 7 over de informatie- en applicatiearchitectuur). We moeten nog een definitieve keuze maken over de complete inrichting van ons midoffice. Ad 3 Aansluiten 14+ De gemeente moet goed bereikbaar zijn om klanten snel te woord te kunnen staan. Aansluiting op het 14+ netnummer is in 2012 gerealiseerd in samenwerking met de gemeenten met hetzelfde kengetal. Ad 4 eherkenning Bedrijven eherkenning is al beschikbaar en het is een afgeleide verplichting via de Europese Dienstenrichtlijn en de Wet Elektronische Handtekening. De richtlijn verplicht overheden om faciliteiten te bieden aan bedrijven om zo elektronisch zaken te kunnen doen met de overheid. Ad 5 Aansluiting op het nieuw Handelsregister (NHR) Het nieuw Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties, die deelnemen aan het economisch verkeer, staan ook in dit register. Zo is er meer rechtszekerheid bij het zakendoen. In het Handelsregister kan men zien met wie men te maken heeft, wie tekeningbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement. Ad 6 Antwoord voor bedrijven Antwoord voor bedrijven vormt de ingang op internet voor alle ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben. Ook biedt de site mogelijkheden om in de nabije toekomst gegevens uit te wisselen en transacties met de overheid uit te voeren bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Op het ogenblik biedt Antwoord voor bedrijven een informatieve website. Hiermee koppelt de gemeente automatisch via Samenwerkende Catalogi. Ad 7 Basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Door de basisregisters aan elkaar te koppelen, beschikt de overheid altijd over betrouwbare en actuele gegevens. Daardoor hoeven burgers en bedrijven niet steeds hun basisgegevens te verstrekken. Bovendien is het vaak essentieel dat de overheid snel over deze basisgegevens beschikt. Bijvoorbeeld bij bestrijding van rampen of fraude. Maar het scheelt ook geld om basisgegevens niet meer in verschillende administraties bij te houden. Het stelsel zorgt voor: betere dienstverlening aan burgers en bedrijven; lagere administratieve lasten voor bedrijven en burgers; betere samenwerking tussen overheden; lagere kosten voor overheden. Er zijn nu 13 basisregistraties. Zie voor een overzicht hiervan zie Bijlage II Overzicht basisregistraties. De gemeente is bronhouder van de GBA en de BAG en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De BAG is succesvol ingevoerd in We maken nog een volledig automatische koppeling tussen BAG-GBA-CMG (gegevensmakelaar). Nu is de koppeling op basis van exports uit de BAG, deze lezen we in de GBA en de GBA voedt het CMG. Datum: Pagina 16 van 82 Versie: 1.2

17 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT gaat alle objecten als huizen, wegen en dijken, die in het terrein aanwezig zijn, vastleggen. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Maar waar de GBKN voornamelijk lijnen en punten kent en is opgezet vanuit een behoefte van nutsbedrijven, wordt de BGT de topografische ondergrond voor de overheid en private afnemers. De BGT is objectgericht en kent naast de topografische objecten ook beheerobjecten (weg, groen, openbare verlichting). De BGT is dus een samensmelting van de "oude" GBKN, de BAG en de beheerobjecten. Het heeft dus naast technische werkzaamheden ook een organisatorische kant om de Geo-, BAG- en beheerafdelingen met elkaar te laten samenwerken. Hiermee wordt deze kaart een belangrijke basiskaart voor o.a. wegbeheer, groenbeheer, terreinbeheer en Ruimtelijke Ordening. De basiskaart grootschalige topografie (BGT) wordt een authentieke registratie (=basisregistratie), waar de gemeente (mede) bronhouder van wordt. De gemeente is als mede bronhouder verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud en beheer. Deze basisregistratie moet ingevoerd zijn per 1 januari Zie Afbeelding 2 Samenhang basisregistraties, waarin de samenhang tussen de verschillende basisregistraties, die met topografie, bodem en ondergrond te maken hebben, wordt getoond. Afbeelding 2, Samenhang basisregistraties Basisregistratie Ondergrond (BRO) De BRO moet gegevens gaan bevatten over de bodem en ondergrond, zoals bodemkundige en geologische opbouw van de ondergrond. Die gegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor overheden die zich bezig houden met stijging van de zeewaterspiegel, bodemdaling, ondergronds bouwen, natuurbeheer, koude-warmteopslag of opslag van CO2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is initiatiefnemer van de BRO. De BRO geeft invulling aan (een deel van) verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn INSPIRE. Deze richtlijn verplicht lidstaten onder meer gegevens over de ondergrond via Internet ter beschikking te stellen. Er is een wettelijke verplichting voor gemeenten om gegevens aan te leveren en deze geldt uitsluitend voor nieuwe gegevens vanaf het moment van de inwerkingtreding van de BRO op 1 januari Datum: Pagina 17 van 82 Versie: 1.2

18 Er bestaat geen directe inhoudelijke relatie tussen de BRO en BGT en/of BAG. De BRO, BGT en BAG zullen hetzelfde referentiestelsel hanteren, zodat de gegevens uit beide registraties eenvoudig in combinatie te gebruiken zijn. De BRO zal wel een relatie met het NHR, GBA en RNI hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om natuurlijke of rechtspersonen aan wie een vergunning is verleend. De gemeente wordt één van de bronhouders van de BRO naast andere bestuurorganen. Er is een landelijke voorziening en de BRO is in dat opzicht te vergelijken met bijvoorbeeld de basisregistratie Kadaster. Bestuurorganen hoeven zelf geen basisregistratie te voeren. Gemeenten kunnen de aanlevering van BRO-gegevens uitbesteden aan het bedrijfsleven en voor de raadpleging van de BRO het webloket gebruiken. Binnengemeentelijk gebruik basisregistraties Momenteel wordt druk gewerkt aan het koppelen van alle kernapplicaties aan de BAG en het GBA. Zo maken alle applicaties automatisch gebruik van de juiste basisgegevens van gebouwen, adressen en personen. De uitvoering van het i-nup programma is bij de gemeente belegd bij het programma dienstverlening. Een deel van de e-bouwstenen hoort thuis bij de projecten binnen Antwoord en de BGT bij de Basisregistraties. Zie hoofdstuk 8 Projectaanpak en programmaorganisatie en hoofdstuk 9 Projecten. Ad 8 tot en met 10 Digikoppeling, levering en melding Eén standaard voor berichtenverkeer Er vinden talloze berichtuitwisselingen plaats binnen de overheid en dat zullen er nog veel meer worden. Veel overheidsinstellingen hebben tot nog toe eigen keuzes gemaakt voor de logistieke afspraken. Daardoor kunnen ze niet zonder meer met elkaar berichten uitwisselen en moet er telkens een nieuwe set afspraken geïmplementeerd worden. Door Digikoppeling verandert dat. Die zorgt ervoor dat instellingen zo efficiënt mogelijk kunnen communiceren; het is de postbode die het berichtenverkeer regelt. Denk aan uitvoeringsorganisaties die gebruik maken van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) voor het opvragen van actuele adresgegevens van een bepaald persoon. Of een onderwijsinstelling die verzuim doorgeeft aan de gemeente ten behoeve van de leerplichtambtenaar. Digikoppeling - zorgt voor gegevensuitwisseling tussen basisregistraties onderling en met afnemers Digilevering - ontsluit alle gegevens in de basisregistraties Digimelding - hiermee kunnen afnemers fouten melden. Die worden dan direct in alle basisregistraties verbeterd. Digikoppeling verzorgt de logistieke kant van het berichtenverkeer en omvat standaarden om berichten juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te kunnen verzenden. Datum: Pagina 18 van 82 Versie: 1.2

19 3.3 ICT Trends De ontwikkelingen in de ICT wereld bepalen in belangrijke mate wat er technologisch mogelijk is, maar hebben ook invloed op maatschappelijke trends. Door internet wordt de samenleving meer open en transparant en mensen vinden het steeds meer zelfsprekend dat de overheid hierin mee gaat. Dit kan zowel ontstaan vanuit het perspectief van de burger, als bijvoorbeeld vanuit nieuwe medewerkers die bepaalde verwachtingen hebben qua ICT ondersteuning bij de gemeentelijke organisatie. Hieronder benoemen we een aantal actuele trends die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT infrastructuur van de gemeente. Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is hét thema voor de komende tijd. HNW gaat op de allereerste plaats over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar HNW gaat ook over het slimmer gebruik maken van kantoorruimte (flexwerken) en over nieuwe vormen van leidinggeven en verantwoordelijkheid nemen als medewerker (resultaatgericht werken). Technologie speelt dus een belangrijke rol in HNW, waarbij naast mobiele devices zoals laptop, tablets en smartphones ook het werken in de cloud en papierloos werken van belang is (zie hierna). In paragraaf gaan we dieper in op het onderwerp HNW. Cloud werken, hosten en webservice De cloud is de natuurlijke opvolger van de zogenaamde Application Service Provider (ASP) of Software-As-A-Service (SaaS) oplossingen. Namelijk dat software programma s niet meer zelf intern draaien maar dat dit in een datacenter gebeurt, die zich ergens op het Internet bevindt. ASP Bij ASP wordt gebruik gemaakt van veelal bekende softwareproducten, die op een server van een ASP-leverancier staan. Daarvoor hoeft de gebruikersorganisatie zelf niets te installeren en kan deze er vanaf elke plek met een internetverbinding bij. Elke gebruiker heeft een eigen licentie nodig, die dus ook betaald moet worden door de klant en verzorgd moet worden door de leverancier middels systeembeheer. SaaS Bij Saas (Software as a Service) wordt gebruik gemaakt van nieuwere geheel op het web gebaseerde techniek. Het voordeel voor de leverancier is, dat hij vanaf één centrale plek in één keer updates (verbeteringen) en zelfs upgrades (nieuwe versies) kan doorvoeren. Cloud We spreken over 'the Cloud', wanneer software geen issue meer is. De leverancier biedt een oplossing via het Internet. De gebruiker neemt daarop een abonnement en kan bijvoorbeeld per maand besluiten om op te waarderen, minder gebruikers af te nemen of zelfs helemaal te stoppen. Bekende cloud oplossingen zijn de icloud van Apple, Google Drive en Dropbox. Beveiliging van informatie is hierbij nog een issue. Hier gaan we nader op in een van de volgende paragrafen. Binnen Maasdriel is Pepperflow op dit moment de enige cloud oplossing. Datum: Pagina 19 van 82 Versie: 1.2

20 Papierloos werken en vergaderen Steeds meer papier zal worden vervangen door digitale varianten. Naast het gebruik van digitale correspondentie en digitale aanvraagformulieren, vergaderen we binnen de gemeenten steeds meer digitaal, bijvoorbeeld in de raad en het college, meestal in combinatie met een tablet PC. Deze trend zet zich verder door naar medewerkers, die ook meer gebruik maken van zowel mobiele devices alsook geavanceerde en bredere beeldschermen, dubbele beeldschermen en smartboards c.q. touchscreens voor aan de wand. Tevens kan gedacht worden aan medewerkers die in de buitendienst werkzaam zijn, zoals handhavers c.q. boa s of WMO medewerkers die huisbezoeken afleggen. Deze kunnen dan direct gegevens in het systeem op straat invoeren, zodat deze direct verwerkt kunnen worden, wat uiteindelijk veel tijd en dus geld bespaart. Ook de vakinhoudelijke informatie is tegenwoordig digitaal beschikbaar, zoals juridische databanken. Hierdoor is de informatie veel beter en op iedere device toegankelijk. Het voordeel van papierloos werken is: - Duurzaamheid (geen papierverspilling meer) - Kostenbesparing op termijn (kwalitatieve inschatting, opstellen van een objectieve business case is lastig te maken) - Betere informatievoorziening en alle gegevens zijn paraat Deze trend heeft impact op de ICT infrastructuur en dit zal verder behandeld worden in hoofdstuk 6. PHANOS MANAGEMENT ADVIES, KENNIS WAAR U OP KUNT BOUWEN Datum: Pagina 20 van 82 Versie: 1.2

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Evalua&e kwaliteitshandvest. Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix

Evalua&e kwaliteitshandvest. Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix Evalua&e kwaliteitshandvest Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix Dienstverlening Dienstverlening Algemene ontwikkeling Rela&e informa&ebeleid en dienstverlening Evalua&e kwaliteitshandvest

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie