De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie"

Transcriptie

1 De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

2 De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1

3 Open standaarden in de context van het plateaumodel De ontwikkelingsfase waarin de overheidsorganisatie zich bevindt bepaalt in hoge mate de toegevoegde waarden van open standaarden voor een organisatie. EGEM/I-Teams heeft een plateaumodel ontwikkeld aan de hand waarvan zij de ontwikkeling van gemeenten positioneren. In het Nationale Uitvoeringsprogramma (2009, versie 2.0) worden de vijf plateaus kort omschreven: Plateau 1: De organisatie heeft een ad-hoc karakter en legt de nadruk op de activiteiten van de afzonderlijke functies binnen de organisatie, zonder te letten op samenhang. De kwaliteiten van de organisatie zijn daadkracht en slagkracht. Plateau 2: De organisatie voorziet in orde en efficiëntie en legt de nadruk op routinematige procedures binnen de afdelingen. Hier heeft de organisatie het primaire proces in de vingers en voert dit zo efficiënt mogelijk uit. De kwaliteiten van de organisatie zijn efficiëntie en routinematig werken. Plateau 4: De organisatie stelt de mens centraal en legt de nadruk op samenwerking binnen de gemeente, met de partners in de keten en direct met de burgers. De kwaliteiten van de organisatie zijn teamwerken en maatwerk. Plateau 5: De organisatie biedt een natuurlijk ontwerp waarbij de scheidslijn tussen de samenleving en de interne organisatie volledig wegvalt en alle eerdere plateaus bewust in onderlinge samenhang worden ingezet om de samenleving optimaal te dienen. De kwaliteiten van dit plateau zijn integraal denken en werken. Werkinstelling Samenleving Doelgericht Proceduregericht Activiteitgericht Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Plateau 5 Plateau 3: De organisatie kenmerkt zich door een externe focus en legt de nadruk op integrale doelstellingen op gemeentelijk niveau voorbij de verkokering. De klant staat hierbij centraal vanuit een integrale werkwijze. De kwaliteiten van de organisatie zijn effectiviteit en vindingrijkheid. Functie Afdeling Gemeente Keten Werkgebied Afbeelding 1: Het plateaumodel van EGEM Samenlevinggericht Mensgericht 2 Strategie en Beleid

4 De eerste vier plateaus zijn door EGEM helemaal uitgewerkt. Aan de hand van het plateau waarop een gemeente zich bevindt adviseren de e-adviseurs de gemeenten over de te nemen stap-pen op het gebied van de e-overheid. Plateau 5 moet door EGEM nog verder worden uitgewerkt. In deze publicatie geven wij aan wat de toegevoegde waarde van open standaarden op de eerste vier plateaus kan zijn. Tot slot laten we zien hoe een aantal wettelijke verplichtingen en e-overheidsprogramma s het gebruik van open standaarden door gemeenten stimuleren. Open standaarden op Plateau 1: De organisatie heeft een ad-hoc karakter en legt de nadruk op de activiteiten van de afzonderlijke functies binnen de organisatie, zonder te letten op samenhang. De kwaliteiten van de organisatie zijn daadkracht en slagkracht. Voor een organisatie die zich op plateau 1 bevindt is de toegevoegde waarde van het gebruik van open standaarden beperkt: Gebruik van standaarden: De meeste organisaties op plateau 1 beperken zich tot gangbare technische open standaarden, zoals bijvoorbeeld SMTP en http. Deze standaarden worden veelal gekozen omdat er geen gesloten variant voorhanden is. Er is veelal geen sprake van een bewuste keuze tussen open en gesloten standaarden. De focus ligt op technische interoperabiliteit. Semantische en organisatorische interoperabiliteit zijn nog niet aan de orde. De organisaties op plateau 1 zijn vooral gericht op het eigen functioneren en niet op de samenwerking in de keten. Organisaties gebruiken standaarden die wettelijk verplicht zijn. Open standaarden op Plateau 2: De organisatie voorziet in orde en efficiëntie en legt de nadruk op routinematige procedures binnen de afdelingen. Hier heeft de organisatie het primaire proces in de vingers en voert dit zo efficiënt mogelijk uit. De kwaliteiten van de organisatie zijn efficiëntie en routinematig werken. Beleid: Organisaties op plateau 1 voeren geen standaardisatie beleid. Oplossingen worden ad-hoc gekozen, waarbij de bijdrage aan een specifiek proces of afdeling voorop staat. Het verminderen van leveranciersafhankelijkheid heeft geen prioriteit voor organisaties op plateau 1. Doelstellingen als continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening vragen alle aandacht van de gemeente. Ook voor organisaties die zich op plateau 2 bevinden is de toegevoegde waarde van open standaarden beperkt. Beleid: Organisaties op plateau 2 voeren geen standaardisatie beleid. Oplossingen worden ad-hoc gekozen, waarbij de bijdrage aan een specifiek proces of afdeling voorop staat. Het verminderen van leveranciersafhankelijkheid heeft geen prioriteit voor organisaties op plateau 2. Doelstelling- 3

5 en als continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening vragen alle aandacht van de gemeente. Open standaarden en afstemming binnen de organisatie: Iedere afdeling streeft ernaar om met behulp van ICT de eigen processen te verbeteren. Er worden nog geen koppelingen gelegd tussen de ICT oplossingen van afde- lingen. Afdelingen beheren hun eigen gegevensbestanden. Er is veelal nog geen bedrijfsbreed gegevensmagazijn. Gebruik van open standaarden: Het gebruik van open standaarden komt overeen met het gebruik van open standaarden op plateau 1. De kennis tussen afdelingen kan wisselen. Dit kan ertoe leiden dat sommige afdelingen al bewuster omgaan met de keuze tussen open of gesloten standaarden. Men is op de hoogte van het landelijk beleid en de wettelijke verplichtingen. Dit leidt tot incidentele initiatieven in het gebruik van open standaarden. Open standaarden en ketensamenwerking: Indien met partners in de keten wordt samengewerkt dan zijn de volgende twee scenario s mogelijk: a) In veel gevallen vindt de gegevensuitwisseling tussen organisaties plaats door middel van papieren documenten of . De gegevens worden handmatig in de backoffice systemen ingevoerd. Deze oplossing functioneert goed zolang het aantal transacties beperkt is. Naarmate het aantal transacties toeneemt, is deze oplossing inefficiënt en foutgevoelig. b) Een landelijke voorziening ondersteunt de ketenpartners. De landelijke voorziening bestaat uit een gemeenschappelijk zaaksysteem, gegevensopslag, gemeenschappelijk documentmanagement systeem en relatiesysteem. Organisaties op plateau 2 leggen de koppeling met de landelijke voorziening door middel van . Met behulp van de landelijke voorziening kunnen de zaken beter gevolgd en bestuurd worden dan bij de eerste optie. Open standaarden op Plateau 3: De organisatie kenmerkt zich door een externe focus en legt de nadruk op integrale doelstellingen op gemeentelijk niveau voorbij de verkokering. De klant staat hierbij centraal vanuit een integrale werkwijze. De kwaliteiten van de organisatie zijn effectiviteit en vindingrijkheid. Voor gemeenten op plateau 3 beginnen open standaarden een rol te spelen: Beleid: Een centraal standaardisatie beleid draagt bij aan het verbeteren en afstemmen van de primaire processen en ondersteunende processen. Beleidsmatig wordt een keuze gemaakt uit de volgende opties: 1. De organisatie maakt bij gelijke geschiktheid gebruik van suites van (gesloten) standaard pakketten. 4

6 2. De organisatie maakt gebruik van producten/modules van verschillende leveranciers. Binnen deze opties moet worden gekozen voor de wijze waarop de koppelingen tussen de producten worden gerealiseerd: Namelijk door middel van maatwerk, en/of een servicebus, en/of open standaarden. Open standaarden en afstemming binnen de organisatie Veel organisaties in plateau 3 hebben beleidsmatig gekozen voor suites van (gesloten) standaard pakketten. a) Hierdoor worden de interne bedrijfsprocessen integraal op elkaar afgestemd en wordt basisinformatie uitgewisseld. Het vraagstuk van de interoperabiliteit binnen de organisatie is hiermee in feite uitbesteed aan de leverancier. b) Organisaties die hebben gekozen voor suites van gesloten standaard pakketten hebben meestal weinig behoefte aan open standaarden. Immers, de interoperabiliteit tussen de software modules is door de gesloten standaarden van de leverancier gewaarborgd. c) Sommige van deze leveranciers hebben open standaarden zoals ODF, PDF en STUF in hun productenaanbod verwerkt, maar niet alle leveranciers doen dit al. d) Nadeel van de keuze voor suites van gesloten standaard pakketten die geen open standaarden hanteren, is dat de leveranciersafhankelijkheid van deze organisaties groot is. Indien er behoefte bestaat aan nieuwe of aangepaste functionaliteit dan zijn de gemeenten afhankelijk van de randvoorwaarden die de leverancier stelt. Een organisatie op plateau 3 kan ook kiezen voor producten/modules van verschillende leveranciers. a) De gemeente kan hierbij kiezen voor de beste prijs kwaliteits verhouding per softwaremodule. b) Om goede management informatie te kunnen genereren en om integrale dienstverlening te kunnen bieden moet de gemeente de verschillende producten/modules zelf aan elkaar koppelen. c) Deze koppelvlakken kunnen op maat worden gemaakt of er kan worden gekozen voor het gebruik van open standaarden. Door te kiezen voor een algemeen geaccepteerde open standaard ontstaat er meer flexibiliteit bij vervanging van afzonderlikke softwaremodules. Ook ontstaat de flexibiliteit om (deel) processen te outsourcen. d) Doordat steeds meer leveranciers de open standaard STUF 2.04 in hun producten hanteren kunnen gemeenten kiezen voor het hanteren van deze open standaard. Zo kunnen interne applicaties door middel van STUF basisgegevens met elkaar uitwisselen. Door EGEM wordt een lijst opgesteld van producten die STUF ondersteunen. Open standaarden en ketensamenwerking Organisaties in plateau 3 richten de samenwerking in ketens vaak volgens een van de volgende drie scenario s in: a) In veel gevallen vindt de gegevensuitwisseling tussen organisaties plaats door middel van papieren documenten of . Deze oplossing functioneert goed zolang het aantal transacties beperkt is. Naarmate het aantal transacties toeneemt, is deze oplossing inefficiënt en foutgevoelig. 5

7 b) Met iedere partner worden maatwerk gegevensuitwisselingsformaten opgesteld. Zolang er wordt samengewerkt met een beperkt aantal vaste partners is dit een goede oplossing. Deze oplossing wordt ook veel gebruikt indien de terminologie/semantiek tussen de domeinen erg sterk verschilt en het daardoor onmogelijk is om te komen tot een gemeenschappelijke terminologie/semantiek. Naarmate met meerdere partners in wisselende samenstelling wordt samengewerkt wordt deze oplossing duur en inflexibel. c) Een landelijke voorziening ondersteunt de ketenpartners. De landelijke voorziening bestaat uit een gemeenschappelijk zaaksyteem, gegevensopslag, gemeenschappelijk docu- mentmanagement systeem en relatiesysteem. Organisaties op plateau 3 leggen de koppeling met de landelijke voorzie- ning in veel gevallen door middel van . Het gebruik van open standaarden open standaarden. ties op plateau 3 nog niet gebruikt. Organisaties maken gebruik van gangbare technische Er wordt bewust gekozen voor open of gesloten standaarden. Semantische standaarden worden door de meeste organisa- Organisaties gebruiken standaarden die wettelijk verplicht zijn. m n m Standaard n Integratiekosten: m*n Afbeelding 2: De kosten van maatwerkkoppelingen vs een open standaard. Integratiekosten: m*n 6

8 Open standaarden op Plateau 4: De organisatie stelt de mens centraal en legt de nadruk op samenwerking binnen de gemeente, met de partners in de keten en direct met de burgers. De kwaliteiten van de organisatie zijn teamwerken en maatwerk. Voor organisaties in plateau 4 zijn open standaarden noodzakelijk om alle maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren: Beleid: Een centraal standaardisatie- en interoperabiliteitsbeleid is uitgangspunt bij het verbeteren en afstemmen van de primaire processen en ondersteunende processen. In dit beleid zijn open standaarden tot norm verheven. Open standaarden en afstemming binnen de organisatie Een organisatie op plateau 4 kiest bewust voor producten/modules van (verschillende) leveranciers die open standaarden in de producten hebben opgenomen. Hierdoor is gegevens uitwisseling mogelijk tussen de frontoffice, middoffice en de backoffice systemen. Open standaarden en ketensamenwerking Gemeenten op plateau 4 werken met meerdere partners in wisselende samenstelling samen. Met de partners moeten afspraken worden gemaakt over de wijze van samenwerking en gegevensuitwisseling. Hier zien we dat de gegevens vooral volgens de volgende twee scenario s worden uitgewisseld: De burger kan een verzoek indienen via een willekeurig kanaal (telefoon, fysiek loket, e-formulier, fax, ) bij de gemeente. Dit verzoek wordt omgezet in een bericht conform een open standaard. Met behulp van deze open standaard kunnen de interne applicaties gegevens met elkaar uitwisselen. Ook de partners in de keten maken gebruik van deze open standaard om onderling gegevens uit te wisselen. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een semantische standaard. De keuze voor de semantische standaard is afhankelijk van het domein waar de samenwerking betrekking op heeft. Voor de logistieke transport van de gegevens wordt veelal gebruik gemaakt van de Overheidsservicebus (OSB). De OSB verzorgt de ontsluiting van de landelijke basisregistraties. Open standaarden zijn hier een goede keuze omdat niet alle partners met dezelfde software zullen werken en het te duur wordt om voor iedere partner een apart koppelvlak te maken. Een landelijke voorziening ondersteunt de ketenpartners. De landelijke voorziening bestaat uit een gemeenschappelijk zaaksysteem, gegevensopslag, gemeenschappelijk documentmanagement systeem en relatiesysteem. De landelijke voorziening hanteert een open standaard als koppelvlak. Alle partners hebben de mogelijkheid om dit koppelvlak te gebruiken indien dit ondersteunt wordt door de software die zij gebruiken. Indien de software het koppelvlak niet ondersteunt dan hoeft er alleen één maatwerk koppelvlak gemaakt te worden tussen het aanwezige koppelvlak en het open koppelvlak van de 7

9 landelijke voorziening. Nadeel hiervan is dat bij versie wij- ziging van een van de koppelvlakken ook de maatwerk- koppeling aangepast moet worden. Gebruik van open standaarden: hoog binnen de organisatie. en organisatorische open standaarden. De kennis over open standaarden en interoperabiliteit is Er wordt gebruik gemaakt van technische, semantische De wettelijke standaarden worden ook gebruikt. Wettelijke verplichtingen voor gemeenten De organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Welk open standaarden kunnen gemeenten gebruiken? Deze wordt beantwoord vanuit drie invalshoeken: Vanuit het NUP worden meerdere voorbeeldprojecten en overheidsbouwstenen aan de gemeenten aangeboden. Deze projecten en bouwstenen bieden open koppelvlakken om de aansluiting voor gemeenten eenvoudig te maken. De meeste voorbeeldprojecten en overheidsbouwstenen bieden meerdere aansluitopties aan waaruit een gemeente kan kiezen. Uit meerdere wettelijke regelingen vloeit het gebruik van open standaarden voort. Daarnaast zijn er een aantal generieke open standaarden die door iedere gemeente gebruikt kan worden. Gemeenten hebben te maken met de volgende wettelijke verplichtingen: 1. ODF 2. Webrichtlijnen 3. De Wet Modernisering GBA 1. ODF Het gebruik van ODF als document uitwisselingsformaat is verplicht voor alle gemeenten. Het plateau waarop een gemeente zich bevindt bepaalt op welke wijze ODF geïmplementeerd word. Gemeenten die zich op de eerste twee plateaus bevinden zullen veelal gebruik maken van een converter om binnenkomende documenten te vertalen van ODF naar het intern gehanteerde formaat met als doel om compliant te zijn. Organisaties op plateau 2 hebben daarbij vaak al een proces ingericht hoe moet worden omgegaan met documenten die in ODF binnenkomen. Organisaties op plateau 3 richten een proces in voor document management en archivering. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit een formaat die door de leveranciers van de gesloten softwaresuites wordt aangeboden, of uit het ODF formaat. Indien wordt gekozen voor het ODF formaat dan worden ook de backoffice systemen geschikt gemaakt voor ondersteuning van ODF. Op plateau 4 wordt het interessant om ODF ook als intern formaat te hanteren. De toegenomen samenwerking met ketenpartners zorgt ervoor dat de business case van het converteren van inkomende en uitgaande documenten negatief wordt. 8

10 2. Webrichtlijnen De gemeentelijke website moet voldoen aan de Webrichtlijnen. 3. De Wet Modernisering GBA De Wet Modernisering GBA betekent dat alle gemeenten ook binnengemeentelijk gebruik moeten maken van GBA gegevens. Dit heeft tot gevolg dat zij een organisatie-breed gegevensmagazijn moeten implementeren ongeacht het plateau waarop de gemeente zich bevindt. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk voor de uitwisseling van GBA gegevens binnen de gemeente. Indien de gemeente werkt met softwareproducten van verschillende leveranciers dan zijn er de volgende twee opties: Er worden maatwerkkoppelingen gemaakt tussen de softwareproducten en het gemeentelijke gegevensmagazijn. De gemeente kan gebruik maken van STUF 2.04 om de koppeling te maken tussen de softwareproducten en het gegevensmagazijn. Indien de gemeente heeft gekozen voor suites van gesloten softwareproducten dan is het mogelijk dat: De software producten de gegevensuitwisseling ondersteunen met gesloten standaarden. Of dat de gesloten softwaremodules de open standaard STUF 2.04 ondersteunen en hiermee de gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Conclusie We kunnen concluderen dat niet alle organisaties in dezelfde mate kunnen profiteren van het gebruik van open standaarden. Organisaties die zich op de eerste twee plateaus bevinden profiteren van de kwaliteit van technische open standaarden. Organisaties op plateau 3 kiezen voor open standaarden om leveranciersafhankelijkheid te verminderen. Voor organisaties op plateau 4 zijn open standaarden de meest efficiënte en toekomstvaste wijze om met verschillende partners samen te werken. De meeste gemeenten bevinden zich in 2009 nog op de eerste twee plateaus. Enkele gemeenten bevinden zich op plateau 3. Dit verklaart waarom veel van de technische standaarden zoals bijvoorbeeld SMTP en http veel gebruikt worden en semantische standaarden veel minder. Diverse ontwikkelingen stimuleren gemeenten om bewuster gebruik te maken van open standaarden. De wettelijke verplichtingen zoals Webrichtlijnen, ODF en de Wet Modernisering GBA stimuleren de gemeenten om stappen vooruit te zetten. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) vraagt van gemeenten om in 2009 beleid te ontwikkelen over open standaarden. Voor gemeenten die zich op de eerste twee plateaus bevinden is dit geen natuurlijke weg en zal veel ondersteuning nodig zijn. De voorbeeldprojecten en voorzieningen uit het NUP zijn allemaal gebaseerd op open koppelvlakken. Veelal is hierbij rekening gehouden met het plateau waarop een gemeente zich bevindt. Voor de verschillende plateaus zijn verschillende open standaarden van toepassing. Ook dit stimuleert gemeenten om gebruik te maken van open standaarden. 9

11 COLOFON Dit boekje is tot stand gekomen met medewerking van: Auteur: Diana Hoogeveen Marketing & Communicatie NOiV: Caroline van Balen Opmaak: New Case, Den Haag Oplage: 500 stuks Voor meer informatie over de inhoud van dit boekje en open standaarden kunt u zich wenden tot Piet Hein Minnecré, projectleider Open Standaarden NOiV telefoonnummer: Programmabureau NOiV Secretariaat: Anuskha Ajodhia Soerahi Telefoonnummer: Faxnummer: Bezoekadres: Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postadres: Stichting ICTU, Programma NOiV Postbus AA Den Haag Dit boekje is een uitgave van NOiV. Website: Helpdesk: Tel Op deze uitgave is een Creative Commons Licentie van toepassing. Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (druk)fouten of onvolledigheden in voorkomen. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid. 10

12 Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AA Den Haag NOiV is een programma van

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Hot StUF of koude sneeuw?

Hot StUF of koude sneeuw? Koppelingen, Bindingen en Standaardisatie Hot StUF of koude sneeuw? Peter Klaver Minicongres Gekoppelde Belastingen Zoetermeer, 26 september 2008 Pagina 1 >10 DIN-ISO standaarden voor een skibinding schoen-interface

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB Overheidsservicebus (OSB) Overheidsservicebus Paul Schlotter Architect OSB De OSB faciliteert de elektronische overheid Onderwerpen Waarom een OSB Positionering in eoverheid Inrichting Binnen vs Buiten

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT

Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT e-overheid t Andere inrichting van organisatie en architectuur gewenst Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT Gemeenten streven behalve naar betrouwbaarheid, controleerbaarheid en efficiency

Nadere informatie

De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht

De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht GEMMA De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht Floor Lekkerkerker, projectmanager Architectuur EGEM i-teams EGEM i-teams 21 januari 2009 Pagina 1 2009 EGEM i-teams Identity Theft...

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Handreiking NORA-overzichtskaarten

Handreiking NORA-overzichtskaarten Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten

Nadere informatie

GEMMA 2 Architectuurprincipes

GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatiesessie 3, maandag 18 mei 2015, Den Haag heo Peters Arnoud Quanjer Danny Greefhorst Jeffrey Gortmaker oine Schijvenaars Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010.

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010. Kerngegevens MBO gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010 Raymond Kerkhof E : r.kerkhof@zadkine.nl M: +31(0)651670089 Probleemstelling / Uitdaging

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Business Process Management Assessment Model

Business Process Management Assessment Model Business Process Management Assessment Model Zet evenwichtige stappen op de weg naar Business Excellence! december 2011 Inhoudsopgave 1 Wat is Business Process Management... 1 2 Plateaus... 2 3 Inrichtingsaspecten...

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

Handreiking NORA-overzichtskaarten

Handreiking NORA-overzichtskaarten Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 2 april, La Vie, Utrecht Inhoud Reikwijdte implementatie

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit ICT Forum Lokale Overheid 14 maart 2016 Informatiebeveiliging, samenwerking bij realisatie van maatregelen Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit Rijk heeft ICT niet op orde Vervanging servers en Kantoorautomatisering

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Informatiebeveiliging aangepakt

Informatiebeveiliging aangepakt Informatiebeveiliging aangepakt De beveiligingsarchitectuur ICT OOV Platformconferentie Integrale Publieke Veiligheid 8 mei 2007 in Utrecht Marc de Lignie Senior ICT onderzoeker Inhoud Informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs

afkijken nadoen EGEMwijs afkijken nadoen EGEMwijs Hoe organiseer je nou die samenwerking? 18 april 2007 MENSIT Ineke Schop Gemeenten willen maatschappelijke problemen oplossen en hun dienstverlening maximaliseren De vraag centraal..

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Inhoud Grootschalige implementatie Impact Strategieën Inventarisatieronde

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie