Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders"

Transcriptie

1 Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief

2 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus JE Den Haag t (10 ct p/m) e. Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen M. van der Plas M. van der Plas Review Emily Spitsbaard M. van der Plas Eerste publicatie M. van der Plas Tweede publicatie CORV toegevoegd Oplosrichtingen bijgewerkt (HS 4) 02/06/ T. Hombergen Redactionele wijzigingen (zoals de verwijzingen) Pagina 2 van 12

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer van dit document Doelgroep Scope Gerelateerde documenten De Stelselvoorzieningen Bestuurlijke kaders van de Stelselvoorzieningen i-nup doelstellingen in het kader van het Stelsel Voordelen van de Stelselvoorzieningen Voordelen van Digikoppeling Betrokken partijen Gerelateerde diensten en toepassingsgebieden De rol van Digikoppeling Strategische oplossingsrichtingen Digikoppeling binnen uw ICT infrastructuur De mogelijkheden Kenmerken per oplossingsrichting Advies Logius Pagina 3 van 12

4 1 Inleiding Digikoppeling is een standaard voor elektronisch berichtenverkeer binnen de overheid. De Digikoppeling standaard vormt de basis voor de Stelselvoorzieningen die in het kader van gegevensuitwisseling tussen basisregistraties en haar afnemers zijn ontwikkeld. Maar ook voor aansluiting op andere e-overheidsbouwstenen is de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie randvoorwaardelijk. 1.1 Aanleiding Aanleiding voor dit document is de behoefte van bestuurders om kort en bondig geïnformeerd te worden over wat Digikoppeling is, waarvoor u het kunt gebruiken om vervolgens op strategisch niveau de richting te bepalen en de juiste investeringen te doen. 1.2 Leeswijzer van dit document Dit document geeft een inleiding in Digikoppeling en de Stelselvoorzieningen. Verder beschrijft het document in Hoofdstuk 2 de i- NUP doelstellingen de voordelen van de Stelselvoorzieningen. In hoofdstuk 3 zijn de aan Digikoppeling gerelateerde diensten en toepassingsgebieden toegelicht. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de strategische oplossingsrichtingen benoemd en tegen elkaar afgewogen. Als afsluiting worden in paragraaf 4.4 de Adviezen vanuit Logius gegeven. 1.3 Doelgroep Doelgroep van dit document is aangegeven in onderstaande tabel. Afkorting Rol Taak Doelgroep? [MT] Management Bevoegdheid om namens organisatie Ja (strategische) besluiten te nemen. [PL] Projectleiding Verzorgen van de aansturing van projecten. Ja [A&D] Analyseren & ontwerpen (design) Analyseren en ontwerpen van oplossingsrichtingen. Het verbinden van Business aan de IT. Nee [OT&B] Ontwikkelen, testen en beheer Ontwikkelt, bouwt en configureert de techniek conform specificaties. Zorgen voor beheer na ingebruikname. Nee 1.4 Scope Dit document is van toepassing op de Digikoppeling versies 1.0, 1.1, 2.0, Gerelateerde documenten Meer informatie Zie document in de aansluitkit Doelgroep Algemene toelichting over Digikoppeling Wat is Digikoppeling_vx.x.pdf [PL] [A&D] [OT&B] Aansluitprocedure voor implementatie Digikoppeling Leeswijzer_aansluitprocedure_implementatie_ DK_vx.x.pdf [MT] [PL] [A&D] [OT&B] Begrippen en afkortingen in kader van Digikoppeling Digikoppeling_3.0_Architectuur_vx.x.pdf [PL] [A&D] [OT&B] NB: Met vx.x wordt de laatst gepubliceerde versie op de Logius website bedoeld. Pagina 4 van 12

5 1.6 De Stelselvoorzieningen Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid. Het stelsel omvat 13 Basisregistraties voor het verzamelen en ontsluiten van kwalitatief goede gegevens op het gebied van o.a. personen, bedrijven, gebouwen, onroerende zaken, geografische basiskaarten en adressen. Vier Stelselvoorzieningen ondersteunen de Basisregistraties om hun producten dienstenportfolio s eenduidig te (gaan) ontsluiten naar de afnemers. In de basisregistraties zitten de zogenaamde basisgegevens, die de spil vormen voor meervoudig gebruik van gegevens binnen de overheid. Door het eenmalig verzamelen van gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven beperkt, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd. Naast de basisregistraties bevat het Stelsel nog een aantal generieke voorzieningen, hiervan vormt Digikoppeling de basis voor het aansluiten op de Stelselvoorzieningen. Een uitwerking van de generieke voorzieningen van het stelsel is hieronder opgenomen: Digikoppeling: Digikoppeling is de 'interne postbode' voor de overheid. Digikoppeling is geen fysieke voorziening. Het bestaat uit een set standaarden (logistieke afspraken) voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Als overheidsorganisaties deze standaarden implementeren dan kunnen zij eenvoudig digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties via connectiviteit van Diginetwerk, internet of een andere verbinding. Met één Digikoppeling kunt u aansluiten op meerdere e- overheidsbouwstenen. Digimelding: Basisregistraties moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Gebruikers maken daarom melding van mogelijk onjuiste gegevens. De huidige Digimelding (versie 1.2) is een centraal punt voor het melden van onjuistheden aan basisregistraties. Digimelding 2.0 is op moment van schrijven nog in ontwikkeling en wordt een protocol voor terugmelden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening (BLT) als vangnet, voor met name gemeenten, om snel aan de slag te kunnen met terugmelden. Digilevering: Digilevering verzorgt de berichtgeving over gebeurtenissen van basisregistraties naar alle afnemers die daar, middels hun abonnement, recht op hebben. Digilevering is de voorziening die ervoor zorgt dat dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurt. Gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties, die aansluiten, krijgen met één aansluiting op Digilevering berichten over wijzigingen die zich voordoen in de verschillende basisregistraties. In een abonnement legt de afnemer met de basisregistraties vast welke soorten gebeurtenissen zij wil ontvangen, zoals het starten van een onderneming. Met een filter wordt ervoor gezorgd dat de afnemer niet alle startende ondernemingen ontvangt, maar bijvoorbeeld alleen de ondernemingen in een bepaald geografisch gebied of van een specifieke branche. Stelselcatalogus: Gebruikers van basisregistraties moeten weten welke gegevens ze precies in handen hebben. De Stelselcatalogus is een online catalogus die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van begrippen, (authentieke) gegevens en feiten beschrijft. Met die informatie kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratie(s) eenvoudig inpassen in hun eigen werkprocessen. De samenhang van deze generieke voorzieningen is verduidelijkt in het model op de volgende pagina (figuur 1): Pagina 5 van 12

6 Figuur 1: de samenhang van de Stelselvoorzieningen Pagina 6 van 12

7 2 Bestuurlijke kaders van de Stelselvoorzieningen Het Stelsel van Basisregistraties en de generieke Stelselvoorzieningen zijn al jaren in ontwikkeling. Recent is er een kosten baten analyse uitgevoerd en zijn er doelstellingen opgelegd vanuit het i-nup. Tevens zijn er sinds enige tijd verschillende partijen nauw betrokken bij het Stelsel. In onderstaande vier paragrafen zijn deze bestuurlijke aspecten nader toegelicht. 2.1 i-nup doelstellingen in het kader van het Stelsel Een werkend Stelsel dat als één geheel wordt ervaren, is het einddoel voor Het Stelsel werkt nu al vanuit losse onderdelen. De Stelselvoorzieningen spelen een belangrijke rol in het behalen van die doelstelling. Voor de Stelselvoorzieningen gelden de volgende resultaatafspraken per : Digikoppeling: Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen. Digilevering: Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR. Digimelding: Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR. Daarnaast draagt het gebruik maken van centrale Stelselvoorzieningen bij aan de doelstellingen uit het Compacte Rijksdienst programma. Daarmee worden de Stelselvoorzieningen ook erg interessant voor de Manifestpartijen. 2.2 Voordelen van de Stelselvoorzieningen De Stelselvoorzieningen zijn ontwikkeld om gegevensuitwisseling tussen basisregistraties en haar afnemers eenvoudig te maken en efficiënt in te richten. Er zijn een aantal kosten baten analyses uitgevoerd en daaruit blijkt dat, de besparing die te behalen is door de Stelselvoorzieningen in te zetten, aanzienlijk is. Het meest positieve scenario schat een besparing van 721 mln., terwijl het meest voorzichtige scenario een besparing van 78 mln. realiseert 1. De overheid als geheel kan deze gedeelde business case realiseren. Daartoe moeten de betrokken ketenpartijen (Basisregistraties, afnemers en Logius (BZK)) eerst investeringen doen om de baten te realiseren. 1 Verfijning en herijking kostenbatenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties, PriceWaterhouseCoopers, feburari Pagina 7 van 12

8 2.3 Voordelen van Digikoppeling Slimmer proces door logistieke afspraken over onder meer: leesbaarheid en uitwisselbaarheid samenhang en volgorde juiste adressering veilige en betrouwbare verzending tekenen voor ontvangst herhaalde aanbieding retour afzender Betere dienstverlening, doordat overheden: hun gegevens makkelijker kunnen delen informatie sneller beschikbaar kunnen stellen hun gegevensaanbod inzichtelijk kunnen maken door inzicht in aanbod makkelijker keuzes kunnen maken hun dienstverlening sneller kunnen inrichten Slimmer beheer: eenmalig implementeren, meervoudig gebruik minder ontwikkel- en beheerkosten invulling basisprincipes NORA voorwaarde voor stelsel van basisregistraties en e-overheid groot aantal leveranciers levert producten die aansluiten op Digikoppeling 2.4 Betrokken partijen Naast Logius en haar klanten zijn er nog een aantal partners die actief zijn in het Stelseldomein. KING: Is in 2012 begonnen met Operatie NUP. Deze operatie is er op gericht gemeenten te ondersteunen bij het grootschalig implementeren van de NUP bouwstenen. Met KING zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht in het kader van marktbewerking en het opzetten van pilots. Leveranciers: Klanten van Logius zijn bij het aansluiten op de Stelselvoorzieningen bijna altijd afhankelijk van hun leverancier. Deze leveranciers dienen goed opgeleid te worden teneinde goede ondersteuning tijdens het aansluiten te kunnen bieden. Manifestpartijen: Er zijn 15 Manifestpartijen. Het betreft de volgende partijen, ook wel uitvoeringsorganisaties genoemd: de Belastingdienst, CBS, CJIB, CVZ, Dienst Regelingen, DUO, IND, Kadaster, KvK, RDW, SVB, UWV, Agentschap NL, CAK en CIZ. Zij kunnen zowel leverancier in de vorm van een basisregistratie zijn als afnemer van de gegevens uit het stelsel, of beide (bijv. BD als afnemer en registratiehouder BRI). Bovendien beheren de manifestpartijen naast soms een Basisregistratie ook veel authentieke registraties die niet als een van de 13 Basisregistraties zijn getypeerd. Zij spelen een belangrijke rol in het succesvol maken van het Stelsel en de Stelselvoorzieningen. Basisregistraties: Er zijn 13 Basisregistraties. Het betreft de volgende registraties: GBA, RNI, NHR, BAG (2x), BRT, BRK, BRV, BLAU, BRI, WOZ, BGT en BRO. Zij leveren de gegevens voor de stelselvoorzieningen die afnemers gebruiken in hun processen. Het aansluiten van de registraties is een succesbepalende factor aangezien de afnemers daarna gaan volgen. Voor de korte termijn is de LV WOZ en het programma 1600 van de KvK met name interessant aangezien deze registraties informatie beschikbaar stellen via de Pagina 8 van 12

9 Stelselvoorzieningen. De Basisregistraties BLAU en de BGT sluiten de aankomende jaren niet aan op de Stelselvoorzieningen. In de marktbewerking zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met deze partijen. Andere aansluitende overheden: naast de Basisregistraties en de Manifestpartijen zijn ook de gemeenten, waterschappen en provincies betrokken als aansluitende partijen. Programmaraad Stelsel van Basisregistraties: opdrachtgever voor het realiseren van een werkend Stelsel van Basisregistraties. Pagina 9 van 12

10 3 Gerelateerde diensten en toepassingsgebieden Digikoppeling is een bouwsteen die de basis vormt voor verschillende diensten en toepassingsgebieden van de e-overheid. In de volgende paragraaf staat toegelicht welke rol Digikoppeling speelt bij de betreffende diensten en toepassingsgebieden. 3.1 De rol van Digikoppeling Met het gebruik van Digikoppeling maakt u logistieke afspraken om gegevensproducten met verschillende inhoud, in verschillende formaten via verschillende transportmethoden (bevragen, melden, bulktransport) gestructureerd en gecontroleerd uit te wisselen. Met Digikoppeling kunt u aansluiten op Digimelding; één van de stelselvoorzieningen die qua techniek gebaseerd is op de Digikoppeling standaard. Digilevering: één van de stelselvoorzieningen die qua techniek gebaseerd is op de Digikoppeling standaard; LV-WOZ: de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken; BAG: de Basisregistraties Adressen en Gebouwen; NHR: het Nieuwe Handels Register; OLO: het Omgevingsloket online; Dienstenloket; Mijnoverheid; e-factureren: Een dienst van de (Rijks)overheid die qua techniek gebaseerd is op de Digikoppeling standaard; DigiInkoop: Een dienst van de (Rijks)overheid die qua techniek gebaseerd is op de Digikoppeling standaard; Digipoort: Een dienst van de (Rijks)overheid die qua techniek gebaseerd is op de Digikoppeling standaard; De Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV): een digitaal knooppunt wat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen (de raad voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en het gemeentelijke domein (de gemeenten zelf, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de gecertificeerde instellingen en de eventuele gemandateerden);. Ook kunt u in de toekomst aansluiten op BRP: de Basis Registratie Personen (nu de GBA,); Pagina 10 van 12

11 4 Strategische oplossingsrichtingen Gegevensuitwisseling raakt alle lagen van de organisatie. Van strategisch, tactisch, naar operationeel niveau. Er dienen keuzes gemaakt te worden op het gebied van business functionaliteit, applicaties en technische voorzieningen. Daarnaast spelen beveiliging, privacy, beschikbaarheid en betrouwbaarheid een grote rol bij de manier waarop gegevensuitwisseling wordt ingericht. In dit hoofdstuk geven we op hoog niveau een aantal oplossingsrichtingen en adviseren we welke richtingen de beste zijn voor de overheden die gebruik gaan maken van het Stelsel van Basisregistraties. 4.1 Digikoppeling binnen uw ICT infrastructuur Aangezien Digikoppeling de basis biedt voor vele e-overheidsbouwstenen, waaronder de Stelselvoorzieningen, is de wijze van inbedding van Digikoppeling in uw ICT infrastructuur van groot belang voor het verdere gebruik van het Stelsel. Op hoog niveau zijn er 4 mogelijkheden. 4.2 De mogelijkheden Voor de gegevensuitwisseling op basis van Digikoppeling zijn er globaal 4 opties: 1. Eén centrale Digikoppeling adapter voor de verwerking van berichten met één generiek systeem (zoals een ESB) voor de interne routering van de berichten naar verschillende applicaties. [De Uitgebreide Variant]; 2. Eén centrale Digikoppeling adapter die zelf de berichten routeert naar de direct aangesloten applicaties. [De minimale variant]; 3. Een decentrale Digikoppeling adapter per applicatie. [de point-to-point variant]; 4. Outsourcing van de Digikoppeling adapter en of het systeem voor routering (en mogelijk de integratie werkzaamheden). Ook wel aangeduid als een SAAS / ipaas of Cloud oplossing. [de outsourcing variant]. Pagina 11 van 12

12 4.3 Kenmerken per oplossingsrichting Kenmerken Initiële kosten Structurele kosten 1 Uitgebreide variant Generieke centrale voorziening Hoog, investering in Hardware en software Normaal, maar afnemend bij grote aantallen toepassingen 2 Minimale variant Instap variant Normaal Laag maar de toepassing is ook beperkt 3 Point-topoint variant Resulteert in meerdere systemen Laag maar de kosten herhalen zich per toepassing Normaal maar de kosten herhalen zich per toepassing Beheersbaarheid Goed Normaal Slecht Goed Afhankelijkheid van leverancier (vendor lock-in) Normaal Hoog, iedere koppeling is uniek Inzet voor meervoudig aansluiten Normaal, maar mogelijk wel meerdere verschillende leveranciers Ja Ja (max 3) Nee Ja 4 Outsourcing variant Generieke voorziening als externe dienst Laag, vaak alleen aansluitkosten en alle overige kosten zijn structureel. Normaal, lineair aan het aantal toepassingen Normaal, indien tenminste de exit strategie duidelijk is 4.4 Advies Logius Logius adviseert om één Centrale adapter in te richten en daarmee te kiezen voor optie 1, 2 of 4. Optie 1 is de ideaal situatie waarin applicaties middels een generiek systeem van elkaar zijn ontkoppeld. Dit is vooral wenselijk wanneer koppelingen met meerdere applicaties (>3) zijn voorzien. Optie 2 is, net als optie 1 een goede strategie maar niet schaalbaar voor veel koppelingen. Tot ongeveer 3 gekoppelde applicaties is dit een goede (maar tijdelijke) oplossing. Het stelsel bevat immers al 13 basisregistraties. Optie 3 wordt door Logius afgeraden omdat daarmee hergebruik niet mogelijk is. Optie 4 is de ideale variant wanneer er een tactische keuze is gemaakt voor uitbesteden van integratie oplossing en werkzaamheden. Technisch is de oplossing vaak gelijk aan optie 1 met het verschil dat het extern wordt gehost en men niet een licentie maar een dienst afneemt. Pagina 12 van 12

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving Het Stelsel van - maart 2015 Een architecturale beschrijving Het Stelsel van maart 2015 1 Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal. Voor

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Documentversie: 1 Datum: november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 Wat kan de gemeente nu al doen?... 8 1.

Nadere informatie

Impactanalyse Digikoppeling

Impactanalyse Digikoppeling Impactanalyse Digikoppeling Versie 1.0 Digikoppeling is geen doel op zich! Met Digikoppeling kunnen doelen gerealiseerd worden! Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 1. Inleiding...

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Tussenbalans medio 2013

Tussenbalans medio 2013 Tussenbalans medio 2013 i-nup Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Stand van Zaken 5 A. De digitale front office van de e-overheid voor burgers (MijnOverheid, Antwoord 14+ netnummer, webrichtlijnen)

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu M inisterie van Infrastructuur en Milieu Kiezen voor WSO2 Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Stelselarchitectuur van het heden

Stelselarchitectuur van het heden Stelselarchitectuur van het heden Versie 1.0 Datum 17 juni 2014 Status Definitief MAATSCHAPPIJ DOELGROEPEN Producten Diensten Verstrekken Gegevens Faciliteren Gebruik Verstrekker Kadaster STELSEL VAN BASISREGISTRATIES

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën Programma i-nup Stelsel van basisregistraties Cluster STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) I www.stelselinformatiepunt.nl E oplossingen@ictu.nl Trajectbegeleider(s) Robin Wevers Marcel Rietdijk

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties Handreiking Voorbereiden op terugmelden = aansluiten op basisregistraties 1 Auteur Linda Maasdijk Versie 7-6 Den Haag, Handreiking Voorbereiden op terugmelden Voorwoord Iedereen die een beetje bekend is

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak FFICIËNT VRAAG CENTRAAL SNEL EN ER EÉN OVERHEID GEEN OVERBODIGE N TRANSPARANT EN AANSPREEKBAAR FFI

1digitale overheid: betere service, méér gemak FFICIËNT VRAAG CENTRAAL SNEL EN ER EÉN OVERHEID GEEN OVERBODIGE N TRANSPARANT EN AANSPREEKBAAR FFI 1digitale overheid: betere service, méér gemak VRAAG CENTRAAL SNEL EN ZEKER EÉN OVERHEID GEEN RBODIGE VRAGEN TRANSPARANT EN AANSPREEKBAAR CIËNT VRAAG CENTRAAL SNEL EN ZEKER EÉN OVERHEID GEEN OVERBODIGE

Nadere informatie

Gebruik basisregistraties

Gebruik basisregistraties SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: Fax: Web: 030-602 49 00 030-602 49 19 www.siraconsulting.nl Gebruik basisregistraties Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van basisregistraties

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Niet meer naar de bekende weg vragen

Niet meer naar de bekende weg vragen SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: Web: 030-602 49 00 www.siraconsulting.nl Niet meer naar de bekende weg vragen Onderzoek naar het gebruik van basisregistraties bij contacten

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Eindrapport i-nup. December 2014

Eindrapport i-nup. December 2014 Eindrapport i-nup December 2014 i-nup Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 4 De digitale basisinfrastructuur 4 Grootschalige implementatie 8 Gebruik van de infrastructuur 10 Andere ontwikkelingen 13 Tot slot

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling

160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling Document Versie Datum Onderwerp Toelichting 160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling definitief 22C01C16 Marktscan7Digikoppeling72016 Deze7kostensheet7behoort7bij7de7Marktscan7Digikoppeling720167en7is7bedoeld7voor7leveranciers7om7de7kosten7van7het7inrichten7en7toepassen7

Nadere informatie

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ)

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) [Geef tekst op] Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding en doelstelling... 2 1.2 Doel en kaders impactindicatie... 2 1.3 Aanpak impactanalyse...

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Wat is Digikoppeling?

Wat is Digikoppeling? Wat is Digikoppeling? Versie 1.0 Datum 03/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie - BZK Voorbereidende Regieraad Gegevens 15 januari, 14.00-16.00 uur, CAOP, Sophie Zaal Deelnemers: Hans van der Stelt (vz.) Gerdine Keijzer Martin Salzmann Erik Jonker (secr.) Emine Özyenici Peter Jong

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Test rapport Yenlo The experts in integration

Test rapport Yenlo The experts in integration Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Lopende Zaken (Mijnoverheid.nl) voor de Managed Digikoppeling Cloud en Digikoppeling oplossingen van Yenlo Yenlo

Nadere informatie